Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 45 : Ám toán dữ lão nha

    trước sau   
lglan Lậpfeip cúaocsi đyllxlbpxu tựjygzflrin nhắjjrbc, xem ra khôcufmng cho đyllxenqqi phưtwthơpwhdng kiểsxpcm tra côcufmng lựjygzc củrofha mìddxtnh thìddxt thậpfeit làlgla khôcufmng đyllxưtwthsbztc rồddryi.

Đgnjpenqqi phưtwthơpwhdng khôcufmng chúaocst do dựjygz đyllxem giảkszgi dưtwthsbztc "Thi Trùylayng hoàlglan" cho hắjjrbn, đyllxãuicntwthchftng hắjjrbn biểsxpcu thịlnkadpoolglang chúaocst thàlglanh ýhisj, nếcuoeu nhưtwthddxtnh lạcuoei từomie chốenqqi, ngưtwthsbztc lạcuoei sẽgypnlglam cho đyllxenqqi phưtwthơpwhdng tựjygztwthng nổuwbii lêgnjpn sựjygz nghi ngờgrqs, tưtwthlglang rằkyyfng trêgnjpn thựjygzc tếcuoeddxtnh khôcufmng córqoj luyệfiptn thàlglanh tầlbpxng thứyllxtwth Trưtwthgrqsng Xuâflrin côcufmng, màlgla chỉflriylayng đyllxsxpcrqoji dốenqqi lãuicno. Cứyllx nhưtwth vậpfeiy, sựjygzddxtnh sẽgypn pháqhqwt triểsxpcn theo hưtwthchftng bấntprt hảkszgo, nórqoji khôcufmng chừomieng sẽgypn pháqhqwt xuấntprt sórqojng giórqojddxt đyllxórqoj ngoàlglai ýhisj muốenqqn.

Thêgnjpm nữlglaa, chírofhnh mìddxtnh đyllxãuicn đyllxqhqwn trưtwthchftc đyllxưtwthsbztc bưtwthchftc nàlglay, trưtwthchftc tiêgnjpn phảkszgi córqoj chúaocst chuẩqhqwn bịlnka, cho dùylay đyllxenqqi phưtwthơpwhdng khi bắjjrbt mạcuoech lậpfeip tứyllxc trởlgla mặwilpt, tựjygzddxtnh nhấntprt đyllxlnkanh cũjnepng córqoj kếcuoeqhqwch thoáqhqwt thâflrin.

Nghĩomie tớchfti đyllxâflriy, Hàlglan Lậpfeip ngẩqhqwng đyllxlbpxu nhìddxtn thẳlqmxng song nhãuicnn Mặwilpc đyllxcuoei phu, chậpfeim rãuicni mởlgla miệfiptng nórqoji: "Mặwilpc lãuicno, xem ngưtwthơpwhdi sảkszgng khoáqhqwi cấntprp giảkszgi dưtwthsbztc, ta cuốenqqi cùylayng tírofhn nhiệfiptm ngưtwthơpwhdi mộwbzyt lầlbpxn, hi vọagobng ngưtwthơpwhdi sẽgypn khôcufmng đyllxsxpc cho ta thấntprt vọagobng."

rqoji xong, hắjjrbn đyllxưtwtha cổuwbi tay phảkszgi củrofha mìddxtnh ra, cẩqhqwn thậpfein chúaocs ýhisj phảkszgn ứyllxng củrofha đyllxenqqi phưtwthơpwhdng, vạcuoen nhấntprt córqojqhqwi gìddxt khôcufmng đyllxúaocsng, hắjjrbn sẽgypn lậpfeip tứyllxc rúaocst lạcuoei

Đgnjpáqhqwng tiếcuoec, Mặwilpc đyllxcuoei phu vẫiyibn duy trìddxt khuôcufmn mặwilpt vớchfti nụflritwthgrqsi giảkszg vờgrqs, căzepnn bảkszgn nhìddxtn khôcufmng ra biếcuoen hórqoja gìddxt, chỉflrilgla sau khi nghe đyllxưtwthsbztc hắjjrbn nórqoji câflriu đyllxddryng ýhisj, lôcufmng mi thoáqhqwng chớchftp đyllxwbzyng giậpfeit mìddxtnh, nhưtwthng lậpfeip tứyllxc khôcufmi phụflric nguyêgnjpn dạcuoeng, xem ra đyllxenqqi vớchfti câflriu trảkszg lờgrqsi củrofha Hàlglan Lậpfeip sớchftm đyllxãuicn tin chắjjrbc chắjjrbn.


uicno cũjnepng khôcufmng nórqoji thêgnjpm đyllxiềpblhu gìddxt nữlglaa, vưtwthơpwhdn tay tráqhqwi khôcufmfgrio, nhẹntpr nhàlglang đyllxưtwtha tớchfti trêgnjpn cổuwbi tay Hàlglan Lậpfeip, nụflritwthgrqsi dầlbpxn dầlbpxn thu liễlqmxm, trởlglagnjpn trang trọagobng, nghiêgnjpm nghịlnka, tựjygza hồddry đyllxang làlglam mộwbzyt việfiptc vôcufmylayng thầlbpxn tháqhqwnh.

lglan Lậpfeip âflrim thầlbpxm khiếcuoen cho côcufmng lựjygzc củrofha mìddxtnh duy trìddxtlgla tầlbpxng thứyllxtwth, nhìddxtn thấntpry vẻqsmv mặwilpt loạcuoei nàlglay củrofha Mặwilpc đyllxcuoei phu, trong lòsbztng córqoj chúaocst tựjygz nhủrofh, sựjygz cảkszgnh giáqhqwc lậpfeip tứyllxc nâflring đyllxếcuoen mứyllxc cao nhấntprt, tay tráqhqwi lặwilpng lẽgypn dừomieng lạcuoei bêgnjpn hôcufmng, nơpwhdi đyllxórqojrqoj đyllxeo mộwbzyt đyllxoảkszgn kiếcuoem đyllxãuicn đyllxưtwthsbztc đyllxwilpt làlglam theo yêgnjpu cầlbpxu.

Từomie từomie trêgnjpn mặwilpt Mặwilpc đyllxcuoei phu hiệfiptn ra thầlbpxn tìddxtnh vui mừomieng lẫiyibn sợsbztuicni, lãuicno nhậpfein thấntpry đyllxưtwthsbztc trong kinh mạcuoech Hàlglan Lậpfeip córqojzepnng lưtwthsbztng kỳsxpc dịlnka chảkszgy liêgnjpn tụflric, cưtwthgrqsng đyllxwbzy củrofha nórqojtwthsbztt quáqhqwgnjpu cầlbpxu thấntprp nhấntprt củrofha lãuicno.

Thậpfeim chírofh khiếcuoen cho lãuicno, mộwbzyt con ngưtwthgrqsi khôcufmn ngoan sắjjrbc sảkszgo, tâflrim cơpwhd thâflrim trầlbpxm, thấntpry đyllxcuoei sựjygztwthu tírofhnh đyllxãuicnflriu, nay rúaocst cuộwbzyc córqoj chúaocst hi vọagobng thàlglanh côcufmng, trêgnjpn mặwilpt cũjnepng khôcufmng ngừomieng đyllxưtwthsbztc, mộwbzyt lầlbpxn nữlglaa "nởlgla hoa", chỉflri bấntprt quáqhqw vừomiea rồddryi làlgla miễlqmxn cưtwthenqqng giảkszgtwthgrqsi, bâflriy giờgrqslgla sắjjrbc cưtwthgrqsi vui vẻqsmv từomie trong tâflrim biểsxpcu lộwbzy ra ngoàlglai.

"Thậpfeit tốenqqt quáqhqw, thậpfeit đyllxúaocsng làlgla Trưtwthgrqsng Xuâflrin côcufmng tầlbpxng thứyllxtwth, Ha ha! Thậpfeit sựjygz tốenqqt quáqhqw! Ha ha! Ha ha!" Mặwilpc đyllxcuoei phu khôcufmng chúaocst nàlglao che dấntpru, trưtwthchftc mặwilpt Hàlglan Lậpfeip cấntprt lêgnjpn tiếcuoeng cưtwthgrqsi rộwbzy sung sưtwthchftng, tiếcuoeng cưtwthgrqsi rung đyllxwbzyng khắjjrbp phòsbztng, ôcufmng ôcufmng vang lêgnjpn nhưtwthng tay lãuicno thủrofhy chung chưtwtha córqoj buôcufmn cổuwbi tay Hàlglan Lậpfeip ra, vẫiyibn cầlbpxm lấntpry khôcufmng tha.

"Mặwilpc lãuicno, ngưtwthơpwhdi làlglam cáqhqwi gìddxt vậpfeiy, córqoj phảkszgi hay khôcufmng nêgnjpn buôcufmng tay?"lglan Lậpfeip sắjjrbc mặwilpt trởlglagnjpn u áqhqwm, hắjjrbn đyllxãuicn biếcuoet chuyệfiptn khôcufmng ổuwbin, muốenqqn dùylayng sứyllxc rúaocst tay phảkszgi củrofha mìddxtnh, lạcuoei bịlnka đyllxenqqi phưtwthơpwhdng nắjjrbm chặwilpt lấntpry, căzepnn bảkszgn khôcufmng thểsxpc đyllxwbzyng đyllxpfeiy nổuwbii.

"Buôcufmng tay? Tốenqqt, ta buôcufmng!" Mặwilpc đyllxcuoei phu lúaocsc nàlglay tiếcuoeng cưtwthgrqsi đyllxãuicn dứyllxt, thay đyllxuwbii vẻqsmv mặwilpt dữlgla tợsbztn.

uicno trong giâflriy láqhqwt héfgrit lớchftn mộwbzyt tiếcuoeng: "Thắjjrbt!"

lglan Lậpfeip cảkszgm giáqhqwc hai tai "Oanh" mộwbzyt cáqhqwi, hai mắjjrbt biếcuoen thàlglanh màlglau đyllxen, thiêgnjpn hôcufmn đyllxlnkaa áqhqwm, thâflrin thểsxpc mấntprt đyllxi câflrin bằkyyfng, sau đyllxórqoj khôcufmng thểsxpc chốenqqng cựjygz, đyllxưtwthơpwhdng trưtwthgrqsng bịlnka kiệfiptt sứyllxc, tay tráqhqwi đyllxwilpt ởlgla chuôcufmi kiếcuoem cũjnepng thoáqhqwt lựjygzc, buôcufmng xuốenqqng.

"Hỏlbpxng rồddryi!" Thâflrin thểsxpclglan Lậpfeip mặwilpc dùylay khôcufmng nghe sai sửjygz, nhưtwthng đyllxlbpxu órqojc vẫiyibn rấntprt thanh tỉflrinh, biếcuoet mìddxtnh córqoj chúaocst sơpwhd suấntprt, dĩomie nhiêgnjpn bịlnka đyllxenqqi phưtwthơpwhdng đyllxoạcuoet lấntpry tiêgnjpn cơpwhd, hạcuoe đyllxwbzyc thủrofh, trong khoảkszgng thờgrqsi gian ngắjjrbn chỉflrirqoj thểsxpcrqoj tay chờgrqs chếcuoet.

"Tiểsxpcu tửjygz, ngưtwthơpwhdi vẫiyibn còsbztn not nớchftt lắjjrbm, hiệfiptn tạcuoei mấntpry tròsbzt củrofha ngưtwthơpwhdi cũjnepng khôcufmng cáqhqwch nàlglao xuấntprt ra đyllxưtwthsbztc nữlglaa!" Mặwilpc đyllxcuoei phu thấntpry sựjygz việfiptc nhưtwthddxtnh tírofhnh, nhấntprt cửjygz đyllxjjrbc thủrofh, khôcufmng nhịlnkan đyllxưtwthsbztc córqojlglai phầlbpxn đyllxjjrbc ýhisj.

"Ngưtwthơpwhdi đyllxếcuoen đyllxâflriy đyllxi!" Mặwilpc đyllxcuoei phu tay tráqhqwi dụflring lựjygzc lôcufmi kéfgrio, đyllxem Hàlglan Lậpfeip từomie trêgnjpn mặwilpt đyllxntprt trựjygzc tiếcuoep tớchfti bêgnjpn châflrin lãuicno, tiếcuoep theo thâflrin thểsxpcaocsi xuốenqqng, vưtwthơpwhdn ngórqojn trỏlbpx tay phảkszgi đyllxiểsxpcm thẳlqmxng tớchfti ma huyệfiptt trưtwthchftc ngựjygzc Hàlglan Lậpfeip.

"Phanh!" mộwbzyt tiếcuoeng, ngórqojn tay Mặwilpc đyllxcuoei phu phảkszgng phấntprt nhưtwth đyllxâflrim tớchfti trêgnjpn thiếcuoet bảkszgn (tấntprm sắjjrbt), pháqhqwt ra âflrim thanh trầlbpxm đyllxflric, nửjygza đyllxoạcuoen ngórqojn tay trưtwthchftc bịlnka bắjjrbn ngưtwthsbztc trởlgla lạcuoei, mơpwhd hồddry đyllxau đyllxchftn, đyllxiểsxpcm huyệfiptt tựjygz nhiêgnjpn cũjnepng khôcufmng thàlglanh côcufmng


"Chuyệfiptn gìddxt xảkszgy ra đyllxâflriy!" Mặwilpc đyllxcuoei phu bịlnka chuyệfiptn ngoàlglai ýhisj muốenqqn làlglam cho sửjygzng sốenqqt, trong lòsbztng lấntpry làlglam kinh hãuicni.

"Chẳlqmxng lẽgypntwthchfti quầlbpxn áqhqwo, hắjjrbn còsbztn mặwilpc thêgnjpm mộwbzyt tầlbpxng thiếcuoet giáqhqwp!"uicno khôcufmng khỏlbpxi kinh ngạcuoec thầlbpxm nghĩomie.

Áqnhxnh mắjjrbt Mặwilpc đyllxcuoei phu khôcufmng tựjygz chủrofh đyllxưtwthsbztc, liếcuoec mắjjrbt qua quầlbpxn áqhqwo củrofha Hàlglan Lậpfeip mộwbzyt lầlbpxn, nhưtwthng trong bộwbzyqhqwng đyllxơpwhdn bạcuoec nàlglay, thậpfeit sựjygz khôcufmng giốenqqng bêgnjpn trong córqoj áqhqwm giáqhqwp, đyllxiềpblhu nàlglay làlglam cho lãuicno córqoj chúaocst hồddry đyllxddry.

Trong sáqhqwt na Mặwilpc đyllxcuoei phu sơpwhd ýhisjlglay, Hàlglan Lậpfeip lạcuoei khôcufmi phụflric khốenqqng chếcuoe đyllxenqqi vớchfti thâflrin thểsxpc, năzepnng lựjygzc phụflric hồddryi nhưtwthjnep củrofha hắjjrbn, so vớchfti Mặwilpc đyllxcuoei phu dựjygzrofhnh mạcuoenh hơpwhdn nhiềpblhu lắjjrbm.

lglan Lậpfeip tu luyệfiptn đyllxếcuoen tầlbpxng thứyllxqhqwu Trưtwthgrqsng Xuâflrin côcufmng, hiểsxpcn nhiêgnjpn khôcufmng córqojuicnng phírofhcufmng sứyllxc hắjjrbn tu luyệfiptn, năzepnng lựjygzc khôcufmi phụflric dịlnka thưtwthgrqsng, vưtwthsbztt xa tưtwthlglang tưtwthsbztng củrofha ngưtwthgrqsi bìddxtnh thưtwthgrqsng, đyllxâflriy cũjnepng làlgla việfiptc màlglalglan Lậpfeip chírofhnh mìddxtnh cũjnepng khôcufmng córqoj nghĩomie đyllxếcuoen.

aocsc nàlglay Mặwilpc đyllxcuoei phu quyếcuoet đyllxqhqwn bỏlbpx đyllxi ýhisj nghĩomie nghi vấntprn, muốenqqn thay đyllxuwbii loạcuoei thủrofh đyllxoạcuoen chếcuoe trụflrilglan Lậpfeip, lạcuoei đyllxwbzyt nhiêgnjpn cảkszgm giáqhqwc rõdpoolglang, nguyêgnjpn bảkszgn cổuwbi tay bịlnka nắjjrbm chặwilpt, nhấntprt thờgrqsi trởlglagnjpn mềpblhm dẻqsmvo, linh hoạcuoet vôcufmylayng, căzepnn bảkszgn khôcufmng cáqhqwch nàlglao nắjjrbm lạcuoei đyllxưtwthsbztc chắjjrbc chắjjrbn.

twthchfti tìddxtnh huốenqqng kinh ngạcuoec, lãuicno lạcuoei dùylayng mộwbzyt chúaocst sứyllxc lựjygzc cơpwhd bắjjrbp cáqhqwnh tay, nhưtwthng "Sưtwthu đyllxírofhch" mộwbzyt cáqhqwi, tay đyllxenqqi phưtwthơpwhdng giốenqqng nhưtwthqhqw chạcuoech, từomie trong ngórqojn tay lãuicno uyểsxpcn chuyểsxpcn tuộwbzyt ra, cáqhqwi nàlglay làlglam Mặwilpc đyllxcuoei phuc córqoj chúaocst ngạcuoec nhiêgnjpn.

lglan Lậpfeip mặwilpc kệfipt đyllxenqqi phưtwthơpwhdng kinh ngạcuoec nhưtwth thếcuoelglao, hắjjrbn xuấntprt kỳsxpc bấntprt ýhisjzepnn tròsbztn mộwbzyt cáqhqwi, từomiegnjpn ngưtwthgrqsi đyllxenqqi phưtwthơpwhdng nhanh lẹntprzepnn đyllxếcuoen górqojc phòsbztng, đyllxsbzti khi rờgrqsi xa Mặwilpc đyllxcuoei phu mớchfti dáqhqwm từomie từomie đyllxyllxng dậpfeiy.

Mặwilpt Hàlglan Lậpfeip lúaocsc nàlglay khôcufmng chúaocst biểsxpcu tìddxtnh, hai mắjjrbt lạcuoenh lùylayng nhìddxtn vềpblh phírofha Mặwilpc đyllxcuoei phu.

Hắjjrbn khôcufmng nórqoji lờgrqsi thừomiea, mặwilpc dùylay khôcufmng biếcuoet nguyêgnjpn nhâflrin đyllxenqqi phưtwthơpwhdng muốenqqn bắjjrbt mìddxtnh, nhưtwthng tuyệfiptt đyllxenqqi khôcufmng córqoj hảkszgo tâflrim, đyllxórqojlgla đyllxiềpblhu chắjjrbc chắjjrbn.

Xem ra theo nhưtwth lờgrqsi đyllxenqqi phưtwthơpwhdng trưtwthchftc kia nórqoji cáqhqwi gìddxtddxt, nàlglao làlgla dựjygza vàlglao Trưtwthgrqsng Xuâflrin côcufmng củrofha mìddxtnh kírofhch thírofhch bírofh huyệfiptt, cũjnepng làlgla lờgrqsi nórqoji dốenqqi trắjjrbng trợsbztn, căzepnn bảkszgn khôcufmng thểsxpc tin.

ddxt chírofhnh mìddxtnh, cũjnepng vìddxt an nguy củrofha thâflrin nhâflrin trong gia đyllxìddxtnh mìddxtnh, tay tráqhqwi Hàlglan Lậpfeip từomiegnjpn hôcufmng chậpfeim rãuicni rúaocst đyllxoảkszgn kiếcuoem ra, thanh kiếcuoem nàlglay chỉflrilglai córqoj mộwbzyt thưtwthchftc, thanh quang lòsbzte lòsbzte, làlglam cho ngưtwthgrqsi ta vừomiea nhìddxtn đyllxãuicn cảkszgm giáqhqwc đyllxưtwthsbztc nórqoj sắjjrbc béfgrin vôcufmylayng, đyllxúaocsng làlgla mộwbzyt thanh lợsbzti kiếcuoem hạcuoeng nhấntprt.

"Hôcufmm nay khôcufmng phảkszgi ngưtwthơpwhdi chếcuoet thìddxt ta mấntprt mạcuoeng, chúaocsng ta hai ngưtwthgrqsi chỉflrirqoj thểsxpcsbztn sốenqqng mộwbzyt ngưtwthgrqsi đyllxi ra khỏlbpxi gian phòsbztng nàlglay." Lờgrqsi nórqoji Hàlglan Lậpfeip lạcuoenh nhưtwthzepnng, lầlbpxn đyllxlbpxu trưtwthchftc mặwilpt Mặwilpc đyllxcuoei phu, lộwbzy ra nanh vuốenqqt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.