Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 44 : Vô nhan đề

    trước sau   
Mặqlcvt trờdudxi ban ngàxptcy ởvjqh trêpijxn cao cao, cho dùowhi đpkczãunnk chớxwrfm thu nhưoeceng vẫnxwon làxptcm cho ngưoecedudxi ta cảyfmem thấunxpy nóunxpng nhưoece thiêpijxu nhưoece đpkczeeitt.

Mặqlcvc đpkczohyki phu trong phòxptcng củrvbya mìjqbdnh, cóunxp chúsbnat đpkczpganng ngồowhii khôckblng yêpijxn, tuy hắftyrn đpkczeeiti vớxwrfi thủrvby phákqupp égdjop buộkwnpc Hàxptcn Lậtjvip rấunxpt cóunxp tựdudx tin, nhưoeceng cho tớxwrfi bâpgany giờdudx vẫnxwon làxptcunxp chúsbnat câpgann nhắftyrc lợnxwoi hạohyki.

Đewhqkwnpt nhiêpijxn, mộkwnpt trậtjvin bưoecexwrfc châpgann, từunxp xa xa truyềvhavn tớxwrfi, đpkczang dầunnkn dầunnkn tớxwrfi gầunnkn ốeeitc phòxptcng nàxptcy.

Âlyykm thanh tiếphvlng bưoecexwrfc châpgann nghe rấunxpt quen thuộkwnpc, Mặqlcvc đpkczohyki phu mừunxpng rỡunxp, vộkwnpi vàxptcng cấunxpt bưoecexwrfc, chạohyky đpkczếphvln trưoecexwrfc cửlheva, đpkczưoecea tay đpkczem cửlheva phòxptcng đpkczdudxy ra.

kqupch đpkczóunxp khôckblng xa mộkwnpt bóunxpng ngưoecedudxi đpkczang chậtjvim rãunnki đpkczi tớxwrfi, chíokpanh làxptc mụlyykc tiêpijxu màxptc Mặqlcvc đpkczohyki phu chờdudx đpkcznxwoi – Hàxptcn Lậtjvip.

Nhìjqbdn đpkczeeiti phưoeceơrlbgng tựdudxjqbdnh từunxp từunxp đpkczếphvln gầunnkn, Mặqlcvc đpkczohyki phu ngăbeksn chặqlcvn hưoeceng phấunxpn trong lòxptcng, trêpijxn mặqlcvt miễhbfmn cưoeceunxpng xuấunxpt ra vẻrztyoeceơrlbgi cưoecedudxi.


"Tốeeitt, ngưoeceơrlbgi rấunxpt đpkczúsbnang hẹkwnpn, chứpganng kiếphvln ngưoeceơrlbgi khôckblng cóunxp chủrvby ýmkdp chạohyky trốeeitn, ta thậtjvit cao hứpganng, ngưoeceơrlbgi đpkczúsbnang làxptckqupng suốeeitt. Hiệwsekn vàxptco nhàxptc đpkczi, chúsbnang ta phảyfmei hảyfmeo hảyfmeo nóunxpi chuyệwsekn."

sbnac nàxptcy vẻrzty mặqlcvt Mặqlcvc đpkczohyki phu hiềvhavn làxptcnh giốeeitng nhưoece trưoecevjqhng bốeeiti lákqupng giềvhavng, trêpijxn mặqlcvt sákqupng lạohykn nhưoece mộkwnpt đpkczóunxpa hoa nởvjqh rộkwnp.

"Ngưoeceơrlbgi yêpijxn tâpganm, bêpijxn trong phòxptcng khôckblng cóunxp che dấunxpu cákqupi gìjqbd, khôckblng phảyfmei làxptc đpkczunnkm rồowhing hang hổxhvf." Mặqlcvc đpkczohyki phu chứpganng kiếphvln ákqupnh mắftyrt Hàxptcn Lậtjvip hưoecexwrfng ốeeitc phòxptcng cóunxp chúsbnat cảyfmenh giákqupc, vộkwnpi vàxptcng mởvjqh miệwsekng giảyfmei thíokpach mộkwnpt chúsbnat, sửlhev dụlyykng tiểrulpu thủrvby đpkczoạohykn khíokpach tưoecexwrfng.

"Hừunxp! Ta nếphvlu đpkczãunnk tớxwrfi, sao cóunxp thểrulp sợnxwoxptc khôckblng tiếphvln vàxptco trong ốeeitc phòxptcng củrvbya ngưoeceơrlbgi chứpgan?"xptcn Lậtjvip hừunxp khinh mộkwnpt tiếphvlng, tựdudxa hồowhi thậtjvit sựdudx bịmydmokpach đpkczkwnpng, mởvjqh miệwsekng nóunxpi.

Sau đpkczóunxp hắftyrn tiêpijxn phong cấunxpt bưoecexwrfc đpkczi tớxwrfi.

Mặqlcvc đpkczohyki phu vộkwnpi vàxptcng cưoecedudxi hớxwrfn hởvjqh, thâpgann thểrulp mau trákqupnh ra tạohyko thàxptcnh mộkwnpt đpkczưoecedudxng thôckblng đpkczohyko vàxptco nhàxptc, thấunxpy Hàxptcn Lậtjvip đpkczi đpkczếphvln, hắftyrn đpkczãunnk nghĩmtiy tiệwsekn tay đpkczem cửlheva đpkczóunxpng lạohyki, nhưoeceng đpkczkwnpt nhiêpijxn Hàxptcn Lậtjvip khôckblng quay đpkczunnku lạohyki nóunxpi:

"Ngưoeceơrlbgi nếphvlu nhưoecekqupm đpkczóunxpng cửlheva, ta sẽelyd tin rằrgszng ngưoeceơrlbgi muốeeitn giởvjqh thủrvby đpkczoạohykn bỉkvuwxhvfi bắftyrt rùowhia trong rọxwrf, ta sẽelyd khôckblng cùowhing ngưoecedudxi bàxptcn bạohykc nữtdsra."

Mặqlcvc đpkczohyki phu vừunxpa nghe xong liềvhavn sửlhevng sốeeitt, trùowhi trừunxp trong chốeeitc lákqupt nhưoeceng sau đpkczóunxpckblng rờdudxi cửlheva, lãunnknh đpkczohykm nóunxpi:

"Ta thậtjvit tâpganm muốeeitn cùowhing ngưoecedudxi thưoeceơrlbgng lưoecenxwong sựdudxjqbdnh, khôckblng phảyfmei gâpgany bấunxpt lợnxwoi vớxwrfi ngưoeceơrlbgi, ngưoeceơrlbgi nóunxpi khôckblng đpkczóunxpng cửlheva thìjqbd sẽelyd khôckblng đpkczóunxpng."

Lậtjvip tứpganc Mặqlcvc đpkczohyki phu nhưoece thưoecedudxng lệwsek tớxwrfi nằrgszm thẳyplmng trêpijxn ghếphvl thákqupi sưoece, Hàxptcn Lậtjvip cũckblng khôckblng khákqupch khíokpa, lôckbli tớxwrfi mộkwnpt cákqupi ghếphvl đpkczdudxu, hắftyrn nghêpijxnh nghêpijxnh ngang ngang ngồowhii xuốeeitng đpkczeeiti diệwsekn, hai ngưoecedudxi đpkczãunnk nửlheva năbeksm khôckblng gặqlcvp nhau, đpkczákqupnh giákqup đpkczeeiti phưoeceơrlbgng lẫnxwon nhau trong chốeeitc lákqupt.

xptcn Lậtjvip thấunxpy Mặqlcvc đpkczohyki phu so vớxwrfi trưoecexwrfc kia rõvinpxptcng giàxptcrlbgn rấunxpt nhiềvhavu, cùowhing vớxwrfi ôckblng lãunnko bảyfmey mưoeceơrlbgi hoàxptcn toàxptcn khôckblng cóunxpkqupi gìjqbd bấunxpt đpkczowhing, trong lòxptcng khôckblng nhịmydmn đpkczưoecenxwoc âpganm thầunnkm tựdudxunxpi: "Chẳyplmng lẽelyd lờdudxi nóunxpi trưoecexwrfc kia củrvbya đpkczeeiti phưoeceơrlbgng làxptc thậtjvit, thậtjvit sựdudx chỉkvuw muốeeitn mìjqbdnh giúsbnap lãunnko khôckbli phụlyykc tinh nguyêpijxn, khôckblng cóunxp chủrvby ýmkdp ma quỷsdlmxptco khákqupc? Làxptc tựdudxjqbdnh tưoecevjqhng tưoecenxwong quákqup nhiềvhavu thứpgan sao?"

xptcn Lậtjvip đpkczyfmeo mắftyrt bốeeitn phíokpaa mộkwnpt cákqupi, trong giâpgany lákqupt đpkczowhing tửlhev co rúsbnat lạohyki mộkwnpt chúsbnat, gãunnk thầunnkn bíokpa nam tửlhev cao lớxwrfn kia, vôckbl thanh vôckbl tứpganc đpkczpganng ởvjqh trong góunxpc, lặqlcvng yêpijxn khôckblng tiếphvlng đpkczkwnpng, giốeeitng nhưoece mộkwnpt ngưoecedudxi chếphvlt, nếphvlu khôckblng phảyfmei cốeeitjqbdnh đpkczrulp ýmkdp, khẳyplmng đpkczmydmnh khôckblng cákqupch nàxptco biếphvlt đpkczưoecenxwoc sựdudx tồowhin tạohyki củrvbya hắftyrn.

sbnac nàxptcy Mặqlcvc đpkczohyki phu cũckblng đpkczãunnk quan sákqupt xong Hàxptcn Lậtjvip, phảyfmeng phấunxpt đpkczeeiti vớxwrfi trạohykng thákqupi củrvbya hắftyrn rấunxpt hàxptci lòxptcng, ôckbln hòxptca mởvjqh miệwsekng nóunxpi:


"Chứpganng kiếphvln bộkwnpkqupng ngưoeceơrlbgi bâpgany giờdudx, làxptcm cho ta nhớxwrf ra tìjqbdnh hìjqbdnh lúsbnac ngưoeceơrlbgi mớxwrfi tiếphvln môckbln, khi đpkczóunxp ngưoeceơrlbgi chỉkvuwxptc mộkwnpt hàxptci đpkczowhing hơrlbgn mưoecedudxi tuổxhvfi, chỉkvuw cao cóunxp nhưoece vầunnky, hiệwsekn tạohyki ngưoeceơrlbgi đpkczvhavu cao to hơrlbgn, thậtjvit sựdudxxptcbeksm mọxwrfi ngưoecedudxi đpkczvhavu hiểrulpu màxptc(thákqupng khôckblng cóunxp buôckblng tha con ngưoecedudxi a!

Đewhqeeiti phưoeceơrlbgng lạohyki nóunxpi chuyệwsekn thâpgann thiếphvlt nhưoece vậtjviy, làxptcm cho Hàxptcn Lậtjvip cóunxp chúsbnat khôckblng hiểrulpu, chẳyplmng biếphvlt dụlyykng ýmkdp củrvbya lãunnko, nhưoeceng trong lòxptcng lậtjvip tứpganc đpkczvhav cao cảyfmenh giákqupc, đpkczeeiti chíokpanh mìjqbdnh tựdudx nhắftyrc nhởvjqh, đpkczeeiti phưoeceơrlbgng chíokpanh làxptc mộkwnpt lãunnko hồowhi ly, hắftyrn ăbeksn muốeeiti còxptcn nhiềvhavu hơrlbgn mìjqbdnh ăbeksn cơrlbgm, đpkczunxpng khinh suấunxpt, khôckblng thìjqbdrlbgi vàxptco bẫnxwoy củrvbya lãunnko.

"
Mặqlcvc lãunnko, ngưoeceơrlbgi đpkczíokpach thịmydm chiếphvlu cốeeit ta, ta vẫnxwon ghi nhớxwrf trong lòxptcng, khôckblng dákqupm quêpijxn, nếphvlu cóunxpkqupi gìjqbd sai phákqupi, thỉkvuwnh lãunnko cứpgan việwsekc mởvjqh miệwsekng phâpgann phóunxp." Hàxptcn Lậtjvip thầunnkn sắftyrc trởvjqhpijxn hòxptca hoãunnkn, xưoeceng hôckbl lễhbfm phégdjop, tựdudxa hồowhickblng biếphvln trởvjqh thàxptcnh gãunnk đpkczowhi đpkczwsek thôckblng minh trưoecexwrfc kia.

"
Hảyfmeo, hảyfmeo! Cóunxp nhữtdsrng lờdudxi nàxptcy củrvbya ngưoeceơrlbgi, ta cũckblng khôckblng minh bạohykch đpkczãunnk bỏmtiy nhiềvhavu tâpganm huyếphvlt tạohyki trêpijxn ngưoecedudxi ngưoeceơrlbgi. Tớxwrfi đpkczâpgany, đpkczrulp ta trưoecexwrfc tiêpijxn xem tiếphvln đpkczkwnp Trưoecedudxng Xuâpgann côckblng." Mặqlcvc đpkczohyki phu dưoecedudxng nhưoece thựdudxc sựdudxunxpa thâpgann thàxptcnh vịmydmoece phụlyyk nhâpgann từunxp, thâpgann thểrulp đpkczpganng lêpijxn đpkczi tớxwrfi, trựdudxc tiếphvlp bắftyrt mạohykch Hàxptcn Lậtjvip.

"
unnko hồowhi ly! Vẫnxwon còxptcn thậtjvit sựdudx cậtjviy giàxptc, da mặqlcvt thậtjvit dàxptcy." Hàxptcn Lậtjvip trong lòxptcng thầunnkm mắftyrng mộkwnpt câpganu, vộkwnpi vàxptcng nghiêpijxng ngưoecedudxi trákqupnh thoákqupt mộkwnpt trảyfmeo củrvbya đpkczeeiti phưoeceơrlbgng.

"
Mặqlcvc lãunnko đpkczunxpng nóunxpng vộkwnpi, ta cóunxp thểrulpunxpi rõvinpxptcng cho ngưoeceơrlbgi, Trưoecedudxng Xuâpgann côckblng củrvbya ta đpkczíokpach xákqupc đpkczãunnk luyệwsekn thàxptcnh tầunnkng thứpganoece, bấunxpt quákqup ngưoecedudxi cóunxp phảyfmei hay khôckblng trưoecexwrfc tiêpijxn đpkczem giảyfmei dưoecenxwoc "Thi trùowhing hoàxptcn" ban cho? Đewhqrulp cho ta giảyfmei trừunxp sựdudx lo âpganu, sẽelyd an tâpganm cho ngưoeceơrlbgi xem côckblng lựdudxc." Hàxptcn Lậtjvip mỉkvuwm cưoecedudxi, dùowhing giọxwrfng đpkcziệwseku rấunxpt thàxptcnh khẩdudxn nóunxpi vớxwrfi đpkczeeiti phưoeceơrlbgng.

"
Oh! Thậtjvit làxptc, ngưoeceơrlbgi coi coi xem đpkczunnku óunxpc củrvbya ta, ngưoecedudxi biếphvln giàxptc, tríokpa nhớxwrfckblng khôckblng tốeeitt, ta vốeeitn đpkczmydmnh đpkczưoecea giảyfmei dưoecenxwoc cho ngưoeceơrlbgi khi ngưoeceơrlbgi vừunxpa vàxptco phòxptcng." Mặqlcvc đpkczohyki phu đpkczkwnpt nhiêpijxn nhậtjvin ra, dưoecedudxng nhưoece vừunxpa mớxwrfi tựdudxjqbdnh nhớxwrf ra.

unnko từunxp trong tay ákqupo củrvbya mìjqbdnh lụlyykc lọxwrfi xuấunxpt ra mộkwnpt cákqupi bìjqbdnh bạohykc, từunxp trong dốeeitc ra đpkczan dưoecenxwoc màxptcu đpkczen, négdjom tớxwrfi Hàxptcn Lậtjvip.

xptcn Lậtjvip làxptcm bộkwnpkqupng nhưoece luốeeitng cuốeeitng tay châpgann, khóunxp khóunxp khăbeksn khăbeksn mớxwrfi tiếphvlp đpkczưoecenxwoc đpkczan dưoecenxwoc, đpkczem đpkczếphvln dưoecexwrfi mũckbli ngửlhevi, mộkwnpt mùowhii cay nồowhing bốeeitc lêpijxn, hắftyrn ngẩdudxng đpkczunnku nhìjqbdn Mặqlcvc đpkczohyki phu mộkwnpt chúsbnat, đpkczeeiti phưoeceơrlbgng cũckblng đpkczang nhìjqbdn hắftyrn cưoecedudxi gưoecenxwong gạohyko.

Hắftyrn thoákqupng do dựdudx, cóunxp chúsbnat hoàxptci nghi sựdudx thậtjvit giảyfme củrvbya dưoecenxwoc hoàxptcn nàxptcy.

Nhưoeceng khôckblng ăbeksn lạohyki khôckblng đpkczưoecenxwoc, bởvjqhi vìjqbd Thi trùowhing hoàxptcn sắftyrp đpkczếphvln ngàxptcy phákqupt tákqupc, giảyfme sửlhev khôckblng ăbeksn, cóunxp lẽelyd mạohykng mìjqbdnh thậtjvit muốeeitn ôckblckbl ai tai! Hắftyrn từunxp vịmydm tríokpa đpkczeeiti phưoeceơrlbgng nghĩmtiy rằrgszng mìjqbdnh hoàxptcn toàxptcn vẫnxwon còxptcn cóunxp chỗxjsl hữtdsru dụlyykng, lẽelyd tấunxpt nhiêpijxn khôckblng phảyfmei làxptc giảyfmei dưoecenxwoc giảyfme rồowhii, liềvhavn thầunnkn sắftyrc ngưoeceng trọxwrfng đpkczem dưoecenxwoc hoàxptcn nuốeeitt xuốeeitng, sau đpkczóunxpmtiynh lặqlcvng đpkcznxwoi chờdudxoecenxwoc lựdudxc phákqupt tákqupc.

Mặqlcvc đpkczohyki phu lúsbnac nàxptcy trákqupi lạohyki khôckblng vộkwnpi đpkczpganng lêpijxn, lạohyki từunxp từunxp nằrgszm xuốeeitng chỗxjslckbl, luyêpijxn thuyêpijxn cùowhing hắftyrn nóunxpi chuyệwsekn phiếphvlm, tựdudxa hồowhi quêpijxn mụlyykc đpkczíokpach cuốeeiti cùowhing tìjqbdm Hàxptcn Lậtjvip tớxwrfi.

Khôckblng bao lâpganu Hàxptcn Lậtjvip cảyfmem thấunxpy trong bao tửlhevunxp mộkwnpt sákqupt na đpkczau đpkczxwrfn, nhưoeceng lậtjvip tứpganc trôckbli qua, hắftyrn vộkwnpi vàxptcng kiểrulpm tra thâpgann thểrulp, phákqupt hiệwsekn "Thi trùowhing hoàxptcn" nọxwrf đpkczãunnk biếphvln mấunxpt, mộkwnpt đpkcziểrulpm cũckblng khôckblng còxptcn, trong lòxptcng khôckblng nhịmydmn đpkczưoecenxwoc mừunxpng rỡunxp, trêpijxn mặqlcvt cũckblng lộkwnp ra mộkwnpt tia dấunxpu vếphvlt.

Biếphvln hóunxpa nàxptcy tựdudx nhiêpijxn khôckblng thểrulp trákqupnh đpkczưoecenxwoc sựdudx chúsbna ýmkdp củrvbya Mặqlcvc đpkczohyki phu đpkczang đpkczeeiti diệwsekn hắftyrn, lãunnko sau khi chờdudxxptcn Lậtjvip kiểrulpm tra dưoecenxwoc tíokpanh giảyfmei dưoecenxwoc, hưoecexwrfng Hàxptcn Lậtjvip cưoecedudxi hớxwrfn hởvjqhunxpi:

"Hàxptcn Lậtjvip àxptc, nóunxpi rằrgszng ta cho ngưoeceơrlbgi phụlyykc dùowhing Thi trùowhing hoàxptcn cũckblng làxptc sựdudx bấunxpt đpkczftyrc dĩmtiy, nếphvlu khôckblng cóunxpunxpvjqh sau đpkczeeitc thúsbnac, sợnxwo ngưoeceơrlbgi cũckblng khôckblng phảyfmei dễhbfmxptcng màxptc luyệwsekn thàxptcnh tầunnkng thứpganoece a!"

"
Đewhqa tạohyk ýmkdp tốeeitt củrvbya Mặqlcvc lãunnko, bấunxpt quákqup loạohyki mỹrvby sựdudxxptcy lầunnkn sau khôckblng cầunnkn dùowhing trêpijxn ngưoecedudxi tạohyki hạohyk." Hàxptcn Lậtjvip giảyfmei trừunxp mộkwnpt cákqupi họxwrfa tâpganm phúsbnac, tâpganm tìjqbdnh cũckblng tốeeitt hơrlbgn rấunxpt nhiềvhavu, thoákqupng cóunxp chúsbnat tin tưoecevjqhng thàxptcnh ýmkdpunnko, cũckblng khôckblng đpkczeeiti vớxwrfi đpkcziềvhavu dốeeiti trákqup kia châpganm chíokpach.

"
pgany giờdudx, cóunxp thểrulp cho lãunnko phu xem mạohykch củrvbya ngưoeceơrlbgi khôckblng?"

Mặqlcvc đpkczohyki phu vẫnxwon còxptcn nóunxpi thàxptcnh tâpganm câpganu nàxptcy làxptcm cho Hàxptcn Lậtjvip khóunxp mởvjqh miệwsekng, ai biếphvlt đpkczeeiti phưoeceơrlbgng cóunxp hay khôckblng nhâpgann cơrlbg hộkwnpi nàxptcy chếphvl trụlyyk chíokpanh mìjqbdnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.