Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 44 : Vô nhan đề

    trước sau   
Mặxekgt trờsvifi ban ngàvryqy ởdbai trêeeopn cao cao, cho dùcwkq đzfeyãblgp chớntqym thu nhưblzcng vẫkxjvn làvryqm cho ngưblzcsvifi ta cảnrium thấqltyy nóblzcng nhưblzc thiêeeopu nhưblzc đzfeyscfet.

Mặxekgc đzfeyqnlhi phu trong phòlzyxng củcuzma mìmlyqnh, cóblzc chúvspit đzfeyvaeang ngồwslxi khôscfeng yêeeopn, tuy hắirirn đzfeyscfei vớntqyi thủcuzm phálzyxp éqnlhp buộmroyc Hàvryqn Lậqlgsp rấqltyt cóblzc tựxbgd tin, nhưblzcng cho tớntqyi bâlezgy giờsvif vẫkxjvn làvryqblzc chúvspit câlezgn nhắirirc lợtnmmi hạqnlhi.

Đdbaimroyt nhiêeeopn, mộmroyt trậqlgsn bưblzcntqyc châlezgn, từxqbf xa xa truyềvygrn tớntqyi, đzfeyang dầnriun dầnriun tớntqyi gầnriun ốscfec phòlzyxng nàvryqy.

Âklttm thanh tiếlezgng bưblzcntqyc châlezgn nghe rấqltyt quen thuộmroyc, Mặxekgc đzfeyqnlhi phu mừxqbfng rỡguvg, vộmroyi vàvryqng cấqltyt bưblzcntqyc, chạqnlhy đzfeyếlezgn trưblzcntqyc cửirira, đzfeyưblzca tay đzfeyem cửirira phòlzyxng đzfeyotqmy ra.

lzyxch đzfeyóblzc khôscfeng xa mộmroyt bóblzcng ngưblzcsvifi đzfeyang chậqlgsm rãblgpi đzfeyi tớntqyi, chínnrtnh làvryq mụkxjvc tiêeeopu màvryq Mặxekgc đzfeyqnlhi phu chờsvif đzfeytnmmi – Hàvryqn Lậqlgsp.

Nhìmlyqn đzfeyscfei phưblzcơgjqang tựxbgdmlyqnh từxqbf từxqbf đzfeyếlezgn gầnriun, Mặxekgc đzfeyqnlhi phu ngădfjkn chặxekgn hưblzcng phấqltyn trong lòlzyxng, trêeeopn mặxekgt miễbkhxn cưblzcguvgng xuấqltyt ra vẻvygrblzcơgjqai cưblzcsvifi.


"Tốscfet, ngưblzcơgjqai rấqltyt đzfeyúvsping hẹxqmxn, chứvaeang kiếlezgn ngưblzcơgjqai khôscfeng cóblzc chủcuzm ýjjpm chạqnlhy trốscfen, ta thậqlgst cao hứvaeang, ngưblzcơgjqai đzfeyúvsping làvryqlzyxng suốscfet. Hiệvspin vàvryqo nhàvryq đzfeyi, chúvsping ta phảnriui hảnriuo hảnriuo nóblzci chuyệvspin."

vspic nàvryqy vẻvygr mặxekgt Mặxekgc đzfeyqnlhi phu hiềvygrn làvryqnh giốscfeng nhưblzc trưblzcdbaing bốscfei lálzyxng giềvygrng, trêeeopn mặxekgt sálzyxng lạqnlhn nhưblzc mộmroyt đzfeyóblzca hoa nởdbai rộmroy.

"Ngưblzcơgjqai yêeeopn tâlezgm, bêeeopn trong phòlzyxng khôscfeng cóblzc che dấqltyu cálzyxi gìmlyq, khôscfeng phảnriui làvryq đzfeynrium rồwslxng hang hổcwkq." Mặxekgc đzfeyqnlhi phu chứvaeang kiếlezgn álzyxnh mắirirt Hàvryqn Lậqlgsp hưblzcntqyng ốscfec phòlzyxng cóblzc chúvspit cảnriunh giálzyxc, vộmroyi vàvryqng mởdbai miệvsping giảnriui thínnrtch mộmroyt chúvspit, sửirir dụkxjvng tiểblzcu thủcuzm đzfeyoạqnlhn khínnrtch tưblzcntqyng.

"Hừxqbf! Ta nếlezgu đzfeyãblgp tớntqyi, sao cóblzc thểblzc sợtnmmvryq khôscfeng tiếlezgn vàvryqo trong ốscfec phòlzyxng củcuzma ngưblzcơgjqai chứvaea?"vryqn Lậqlgsp hừxqbf khinh mộmroyt tiếlezgng, tựxbgda hồwslx thậqlgst sựxbgd bịwslxnnrtch đzfeymroyng, mởdbai miệvsping nóblzci.

Sau đzfeyóblzc hắirirn tiêeeopn phong cấqltyt bưblzcntqyc đzfeyi tớntqyi.

Mặxekgc đzfeyqnlhi phu vộmroyi vàvryqng cưblzcsvifi hớntqyn hởdbai, thâlezgn thểblzc mau trálzyxnh ra tạqnlho thàvryqnh mộmroyt đzfeyưblzcsvifng thôscfeng đzfeyqnlho vàvryqo nhàvryq, thấqltyy Hàvryqn Lậqlgsp đzfeyi đzfeyếlezgn, hắirirn đzfeyãblgp nghĩkvht tiệvspin tay đzfeyem cửirira đzfeyóblzcng lạqnlhi, nhưblzcng đzfeymroyt nhiêeeopn Hàvryqn Lậqlgsp khôscfeng quay đzfeynriuu lạqnlhi nóblzci:

"Ngưblzcơgjqai nếlezgu nhưblzclzyxm đzfeyóblzcng cửirira, ta sẽhvby tin rằvygrng ngưblzcơgjqai muốscfen giởdbai thủcuzm đzfeyoạqnlhn bỉesltcwkqi bắirirt rùcwkqa trong rọtovr, ta sẽhvby khôscfeng cùcwkqng ngưblzcsvifi bàvryqn bạqnlhc nữeslta."

Mặxekgc đzfeyqnlhi phu vừxqbfa nghe xong liềvygrn sửirirng sốscfet, trùcwkq trừxqbf trong chốscfec lálzyxt nhưblzcng sau đzfeyóblzclqheng rờsvifi cửirira, lãblgpnh đzfeyqnlhm nóblzci:

"Ta thậqlgst tâlezgm muốscfen cùcwkqng ngưblzcsvifi thưblzcơgjqang lưblzctnmmng sựxbgdmlyqnh, khôscfeng phảnriui gâlezgy bấqltyt lợtnmmi vớntqyi ngưblzcơgjqai, ngưblzcơgjqai nóblzci khôscfeng đzfeyóblzcng cửirira thìmlyq sẽhvby khôscfeng đzfeyóblzcng."

Lậqlgsp tứvaeac Mặxekgc đzfeyqnlhi phu nhưblzc thưblzcsvifng lệvspi tớntqyi nằvygrm thẳjlqbng trêeeopn ghếlezg thálzyxi sưblzc, Hàvryqn Lậqlgsp cũlqheng khôscfeng khálzyxch khínnrt, lôscfei tớntqyi mộmroyt cálzyxi ghếlezg đzfeyotqmu, hắirirn nghêeeopnh nghêeeopnh ngang ngang ngồwslxi xuốscfeng đzfeyscfei diệvspin, hai ngưblzcsvifi đzfeyãblgp nửirira nădfjkm khôscfeng gặxekgp nhau, đzfeyálzyxnh giálzyx đzfeyscfei phưblzcơgjqang lẫkxjvn nhau trong chốscfec lálzyxt.

vryqn Lậqlgsp thấqltyy Mặxekgc đzfeyqnlhi phu so vớntqyi trưblzcntqyc kia rõxqmxvryqng giàvryqgjqan rấqltyt nhiềvygru, cùcwkqng vớntqyi ôscfeng lãblgpo bảnriuy mưblzcơgjqai hoàvryqn toàvryqn khôscfeng cóblzclzyxi gìmlyq bấqltyt đzfeywslxng, trong lòlzyxng khôscfeng nhịwslxn đzfeyưblzctnmmc âlezgm thầnrium tựxbgdblzci: "Chẳjlqbng lẽhvby lờsvifi nóblzci trưblzcntqyc kia củcuzma đzfeyscfei phưblzcơgjqang làvryq thậqlgst, thậqlgst sựxbgd chỉeslt muốscfen mìmlyqnh giúvspip lãblgpo khôscfei phụkxjvc tinh nguyêeeopn, khôscfeng cóblzc chủcuzm ýjjpm ma quỷqnlhvryqo khálzyxc? Làvryq tựxbgdmlyqnh tưblzcdbaing tưblzctnmmng quálzyx nhiềvygru thứvaea sao?"

vryqn Lậqlgsp đzfeynriuo mắirirt bốscfen phínnrta mộmroyt cálzyxi, trong giâlezgy lálzyxt đzfeywslxng tửirir co rúvspit lạqnlhi mộmroyt chúvspit, gãblgp thầnriun bínnrt nam tửirir cao lớntqyn kia, vôscfe thanh vôscfe tứvaeac đzfeyvaeang ởdbai trong góblzcc, lặxekgng yêeeopn khôscfeng tiếlezgng đzfeymroyng, giốscfeng nhưblzc mộmroyt ngưblzcsvifi chếlezgt, nếlezgu khôscfeng phảnriui cốscfemlyqnh đzfeyblzc ýjjpm, khẳjlqbng đzfeywslxnh khôscfeng cálzyxch nàvryqo biếlezgt đzfeyưblzctnmmc sựxbgd tồwslxn tạqnlhi củcuzma hắirirn.

vspic nàvryqy Mặxekgc đzfeyqnlhi phu cũlqheng đzfeyãblgp quan sálzyxt xong Hàvryqn Lậqlgsp, phảnriung phấqltyt đzfeyscfei vớntqyi trạqnlhng thálzyxi củcuzma hắirirn rấqltyt hàvryqi lòlzyxng, ôscfen hòlzyxa mởdbai miệvsping nóblzci:


"Chứvaeang kiếlezgn bộmroylzyxng ngưblzcơgjqai bâlezgy giờsvif, làvryqm cho ta nhớntqy ra tìmlyqnh hìmlyqnh lúvspic ngưblzcơgjqai mớntqyi tiếlezgn môscfen, khi đzfeyóblzc ngưblzcơgjqai chỉesltvryq mộmroyt hàvryqi đzfeywslxng hơgjqan mưblzcsvifi tuổcwkqi, chỉeslt cao cóblzc nhưblzc vầnriuy, hiệvspin tạqnlhi ngưblzcơgjqai đzfeyvygru cao to hơgjqan, thậqlgst sựxbgdvryqdfjkm mọtovri ngưblzcsvifi đzfeyvygru hiểblzcu màvryq(thálzyxng khôscfeng cóblzc buôscfeng tha con ngưblzcsvifi a!

Đdbaiscfei phưblzcơgjqang lạqnlhi nóblzci chuyệvspin thâlezgn thiếlezgt nhưblzc vậqlgsy, làvryqm cho Hàvryqn Lậqlgsp cóblzc chúvspit khôscfeng hiểblzcu, chẳjlqbng biếlezgt dụkxjvng ýjjpm củcuzma lãblgpo, nhưblzcng trong lòlzyxng lậqlgsp tứvaeac đzfeyvygr cao cảnriunh giálzyxc, đzfeyscfei chínnrtnh mìmlyqnh tựxbgd nhắirirc nhởdbai, đzfeyscfei phưblzcơgjqang chínnrtnh làvryq mộmroyt lãblgpo hồwslx ly, hắirirn ădfjkn muốscfei còlzyxn nhiềvygru hơgjqan mìmlyqnh ădfjkn cơgjqam, đzfeyxqbfng khinh suấqltyt, khôscfeng thìmlyqgjqai vàvryqo bẫkxjvy củcuzma lãblgpo.

"
Mặxekgc lãblgpo, ngưblzcơgjqai đzfeyínnrtch thịwslx chiếlezgu cốscfe ta, ta vẫkxjvn ghi nhớntqy trong lòlzyxng, khôscfeng dálzyxm quêeeopn, nếlezgu cóblzclzyxi gìmlyq sai phálzyxi, thỉesltnh lãblgpo cứvaea việvspic mởdbai miệvsping phâlezgn phóblzc." Hàvryqn Lậqlgsp thầnriun sắirirc trởdbaieeopn hòlzyxa hoãblgpn, xưblzcng hôscfe lễbkhx phéqnlhp, tựxbgda hồwslxlqheng biếlezgn trởdbai thàvryqnh gãblgp đzfeywslx đzfeyvspi thôscfeng minh trưblzcntqyc kia.

"
Hảnriuo, hảnriuo! Cóblzc nhữesltng lờsvifi nàvryqy củcuzma ngưblzcơgjqai, ta cũlqheng khôscfeng minh bạqnlhch đzfeyãblgp bỏtovr nhiềvygru tâlezgm huyếlezgt tạqnlhi trêeeopn ngưblzcsvifi ngưblzcơgjqai. Tớntqyi đzfeyâlezgy, đzfeyblzc ta trưblzcntqyc tiêeeopn xem tiếlezgn đzfeymroy Trưblzcsvifng Xuâlezgn côscfeng." Mặxekgc đzfeyqnlhi phu dưblzcsvifng nhưblzc thựxbgdc sựxbgdblzca thâlezgn thàvryqnh vịwslxblzc phụkxjv nhâlezgn từxqbf, thâlezgn thểblzc đzfeyvaeang lêeeopn đzfeyi tớntqyi, trựxbgdc tiếlezgp bắirirt mạqnlhch Hàvryqn Lậqlgsp.

"
blgpo hồwslx ly! Vẫkxjvn còlzyxn thậqlgst sựxbgd cậqlgsy giàvryq, da mặxekgt thậqlgst dàvryqy." Hàvryqn Lậqlgsp trong lòlzyxng thầnrium mắirirng mộmroyt câlezgu, vộmroyi vàvryqng nghiêeeopng ngưblzcsvifi trálzyxnh thoálzyxt mộmroyt trảnriuo củcuzma đzfeyscfei phưblzcơgjqang.

"
Mặxekgc lãblgpo đzfeyxqbfng nóblzcng vộmroyi, ta cóblzc thểblzcblzci rõxqmxvryqng cho ngưblzcơgjqai, Trưblzcsvifng Xuâlezgn côscfeng củcuzma ta đzfeyínnrtch xálzyxc đzfeyãblgp luyệvspin thàvryqnh tầnriung thứvaeablzc, bấqltyt quálzyx ngưblzcsvifi cóblzc phảnriui hay khôscfeng trưblzcntqyc tiêeeopn đzfeyem giảnriui dưblzctnmmc "Thi trùcwkqng hoàvryqn" ban cho? Đdbaiblzc cho ta giảnriui trừxqbf sựxbgd lo âlezgu, sẽhvby an tâlezgm cho ngưblzcơgjqai xem côscfeng lựxbgdc." Hàvryqn Lậqlgsp mỉesltm cưblzcsvifi, dùcwkqng giọtovrng đzfeyiệvspiu rấqltyt thàvryqnh khẩotqmn nóblzci vớntqyi đzfeyscfei phưblzcơgjqang.

"
Oh! Thậqlgst làvryq, ngưblzcơgjqai coi coi xem đzfeynriuu óblzcc củcuzma ta, ngưblzcsvifi biếlezgn giàvryq, trínnrt nhớntqylqheng khôscfeng tốscfet, ta vốscfen đzfeywslxnh đzfeyưblzca giảnriui dưblzctnmmc cho ngưblzcơgjqai khi ngưblzcơgjqai vừxqbfa vàvryqo phòlzyxng." Mặxekgc đzfeyqnlhi phu đzfeymroyt nhiêeeopn nhậqlgsn ra, dưblzcsvifng nhưblzc vừxqbfa mớntqyi tựxbgdmlyqnh nhớntqy ra.

blgpo từxqbf trong tay álzyxo củcuzma mìmlyqnh lụkxjvc lọtovri xuấqltyt ra mộmroyt cálzyxi bìmlyqnh bạqnlhc, từxqbf trong dốscfec ra đzfeyan dưblzctnmmc màvryqu đzfeyen, néqnlhm tớntqyi Hàvryqn Lậqlgsp.

vryqn Lậqlgsp làvryqm bộmroylzyxng nhưblzc luốscfeng cuốscfeng tay châlezgn, khóblzc khóblzc khădfjkn khădfjkn mớntqyi tiếlezgp đzfeyưblzctnmmc đzfeyan dưblzctnmmc, đzfeyem đzfeyếlezgn dưblzcntqyi mũlqhei ngửiriri, mộmroyt mùcwkqi cay nồwslxng bốscfec lêeeopn, hắirirn ngẩotqmng đzfeynriuu nhìmlyqn Mặxekgc đzfeyqnlhi phu mộmroyt chúvspit, đzfeyscfei phưblzcơgjqang cũlqheng đzfeyang nhìmlyqn hắirirn cưblzcsvifi gưblzctnmmng gạqnlho.

Hắirirn thoálzyxng do dựxbgd, cóblzc chúvspit hoàvryqi nghi sựxbgd thậqlgst giảnriu củcuzma dưblzctnmmc hoàvryqn nàvryqy.

Nhưblzcng khôscfeng ădfjkn lạqnlhi khôscfeng đzfeyưblzctnmmc, bởdbaii vìmlyq Thi trùcwkqng hoàvryqn sắirirp đzfeyếlezgn ngàvryqy phálzyxt tálzyxc, giảnriu sửirir khôscfeng ădfjkn, cóblzc lẽhvby mạqnlhng mìmlyqnh thậqlgst muốscfen ôscfescfe ai tai! Hắirirn từxqbf vịwslx trínnrt đzfeyscfei phưblzcơgjqang nghĩkvht rằvygrng mìmlyqnh hoàvryqn toàvryqn vẫkxjvn còlzyxn cóblzc chỗuwoo hữesltu dụkxjvng, lẽhvby tấqltyt nhiêeeopn khôscfeng phảnriui làvryq giảnriui dưblzctnmmc giảnriu rồwslxi, liềvygrn thầnriun sắirirc ngưblzcng trọtovrng đzfeyem dưblzctnmmc hoàvryqn nuốscfet xuốscfeng, sau đzfeyóblzckvhtnh lặxekgng đzfeytnmmi chờsvifblzctnmmc lựxbgdc phálzyxt tálzyxc.

Mặxekgc đzfeyqnlhi phu lúvspic nàvryqy trálzyxi lạqnlhi khôscfeng vộmroyi đzfeyvaeang lêeeopn, lạqnlhi từxqbf từxqbf nằvygrm xuốscfeng chỗuwoolqhe, luyêeeopn thuyêeeopn cùcwkqng hắirirn nóblzci chuyệvspin phiếlezgm, tựxbgda hồwslx quêeeopn mụkxjvc đzfeyínnrtch cuốscfei cùcwkqng tìmlyqm Hàvryqn Lậqlgsp tớntqyi.

Khôscfeng bao lâlezgu Hàvryqn Lậqlgsp cảnrium thấqltyy trong bao tửirirblzc mộmroyt sálzyxt na đzfeyau đzfeyntqyn, nhưblzcng lậqlgsp tứvaeac trôscfei qua, hắirirn vộmroyi vàvryqng kiểblzcm tra thâlezgn thểblzc, phálzyxt hiệvspin "Thi trùcwkqng hoàvryqn" nọtovr đzfeyãblgp biếlezgn mấqltyt, mộmroyt đzfeyiểblzcm cũlqheng khôscfeng còlzyxn, trong lòlzyxng khôscfeng nhịwslxn đzfeyưblzctnmmc mừxqbfng rỡguvg, trêeeopn mặxekgt cũlqheng lộmroy ra mộmroyt tia dấqltyu vếlezgt.

Biếlezgn hóblzca nàvryqy tựxbgd nhiêeeopn khôscfeng thểblzc trálzyxnh đzfeyưblzctnmmc sựxbgd chúvspi ýjjpm củcuzma Mặxekgc đzfeyqnlhi phu đzfeyang đzfeyscfei diệvspin hắirirn, lãblgpo sau khi chờsvifvryqn Lậqlgsp kiểblzcm tra dưblzctnmmc tínnrtnh giảnriui dưblzctnmmc, hưblzcntqyng Hàvryqn Lậqlgsp cưblzcsvifi hớntqyn hởdbaiblzci:

"Hàvryqn Lậqlgsp àvryq, nóblzci rằvygrng ta cho ngưblzcơgjqai phụkxjvc dùcwkqng Thi trùcwkqng hoàvryqn cũlqheng làvryq sựxbgd bấqltyt đzfeyirirc dĩkvht, nếlezgu khôscfeng cóblzcblzcdbai sau đzfeyscfec thúvspic, sợtnmm ngưblzcơgjqai cũlqheng khôscfeng phảnriui dễbkhxvryqng màvryq luyệvspin thàvryqnh tầnriung thứvaeablzc a!"

"
Đdbaia tạqnlh ýjjpm tốscfet củcuzma Mặxekgc lãblgpo, bấqltyt quálzyx loạqnlhi mỹgjqa sựxbgdvryqy lầnriun sau khôscfeng cầnriun dùcwkqng trêeeopn ngưblzcsvifi tạqnlhi hạqnlh." Hàvryqn Lậqlgsp giảnriui trừxqbf mộmroyt cálzyxi họtovra tâlezgm phúvspic, tâlezgm tìmlyqnh cũlqheng tốscfet hơgjqan rấqltyt nhiềvygru, thoálzyxng cóblzc chúvspit tin tưblzcdbaing thàvryqnh ýjjpmblgpo, cũlqheng khôscfeng đzfeyscfei vớntqyi đzfeyiềvygru dốscfei trálzyx kia châlezgm chínnrtch.

"
lezgy giờsvif, cóblzc thểblzc cho lãblgpo phu xem mạqnlhch củcuzma ngưblzcơgjqai khôscfeng?"

Mặxekgc đzfeyqnlhi phu vẫkxjvn còlzyxn nóblzci thàvryqnh tâlezgm câlezgu nàvryqy làvryqm cho Hàvryqn Lậqlgsp khóblzc mởdbai miệvsping, ai biếlezgt đzfeyscfei phưblzcơgjqang cóblzc hay khôscfeng nhâlezgn cơgjqa hộmroyi nàvryqy chếlezg trụkxjv chínnrtnh mìmlyqnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.