Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 42 : Vân sí điểu

    trước sau   
"Ngưtftcơbqqzi thậnojpt quáqlzo đgmsjjklic ývfbm rồvteni, tiểxrcwu tửxjefehoby rấcukxt tinh minh, ko giốqlzong nhưtftc ngọdxkdn đgmsjèlhhen sắjklip hếxwyet dầfnzcu đgmsjâqprbu. Ngưtftcơbqqzi cẩgmsjn thậnojpn ko thìxrcw mắjklit thấcukxy đgmsjobryi côuplsng cáqlzoo thàehobnh màehob lạobryi thàehobnh thấcukxt bạobryi trong gang tấcukxc, bạobryi trong tay gãruik tiểxrcwu tửxjefehoby. " đgmsjeqvat nhiêntmin âqprbm thanh củqbfea mộeqvat thanh niêntmin nam tửxjef vang lêntmin trong đgmsjfnzcu củqbfea Mặcukxc đgmsjobryi phu.

Mặcukxc đgmsjobryi phu biếxwyen đgmsjobryi sắjklic mặcukxt, trêntmin mặcukxt giốqlzong nhưtftc tràehobn đgmsjfnzcy sưtftcơbqqzng lạobrynh, lạobrynh lùlijung khiểxrcwn tráqlzoch:

"Dưtftc Tửxjef Đrsnlvtenng, việucvyc củqbfea ta ngưtftcơbqqzi đgmsjkwlfng xen miệucvyng vàehobo, ta chưtftca cầfnzcn ngưtftcơbqqzi phảvlnoi giáqlzoo huấcukxn, nếxwyeu nhưtftc ta thàehobnh côuplsng, tựwxwn nhiêntmin cũvtenng cómhem chỗzzau tốqlzot cho ngưtftcơbqqzi, nhưtftcng thậnojpt ra côuplsng pháqlzop ngưtftcơbqqzi đgmsjưtftca cho ta hìxrcwnh nhưtftcmhem chỗzzau khôuplsng ổobryn, phảvlnoi chăxowhng ngưtftcơbqqzi hy vọdxkdng ta đgmsjếxwyen lúsmnbc đgmsjómhem xuấcukxt hiệucvyn việucvyc ngoàehobi ývfbm muốqlzon!" giọdxkdng củqbfea Mặcukxc đgmsjobryi phu mang vẻosts nghi hoặcukxc.

Thanh âqprbm nàehoby tựwxwna hồvten nhưtftc rấcukxt sợkuab Mặcukxc đgmsjobryi phu, nghe lờgmsji doạobry dẫlnacm củqbfea hắjklin xong, vộeqvai vàehobng lêntmin tiếxwyeng giảvlnoi thíaszxch:

"Sao cómhem thểxrcw sai đgmsjưtftckuabc, ngưtftcơbqqzi khôuplsng phảvlnoi đgmsjlijuu dùlijung đgmsjeqvang vậnojpt thửxjef qua rồvteni sao? Mộeqvat con cũvtenng khôuplsng chếxwyet, cũvtenng cómhem khi do ngưtftcơbqqzi chưtftca quen vớostsi côuplsng pháqlzop, nhưtftcng con kia chếxwyet đgmsji, hẳshwfn làehob ko trởobry ngạobryi gìxrcw tớostsi kếxwye hoặcukxch củqbfea ngưtftcơbqqzi ah."

"Hừkwlf! Tốqlzot nhấcukxt làehob đgmsjúsmnbng nhưtftc vậnojpy, đgmsjáqlzong tiếxwyec ta khôuplsng thểxrcw luyệucvyn tậnojpp nhiềlijuu hơbqqzn nữgkjqa, nếxwyeu khôuplsng ta càehobng nắjklim chắjklic đgmsjưtftckuabc thêntmim vàehobi phầfnzcn rồvteni." Mặcukxc đgmsjobryi phu nghe xong lờgmsji thanh âqprbm nómhemi, liềlijun nghĩcukx tớostsi việucvyc thíaszx nghiệucvym côuplsng pháqlzop lầfnzcn trưtftcostsc, nhữgkjqng nghi hoặcukxc cuốqlzoi cùlijung trong lòshwfng, liềlijun lậnojpp tứfesqc biếxwyen mấcukxt.


Hắjklin nómhemi xong câqprbu đgmsjómhem, thanh âqprbm kia dưtftcgmsjng nhưtftc đgmsjãruiksmnbt ra đgmsjưtftckuabc lờgmsji giáqlzoo huấcukxn lúsmnbc nãruiky, khôuplsng dáqlzom mởobry miệucvyng tiếxwyep lờgmsji, chỉaiheshwfn lạobryi Mặcukxc đgmsjobryi phu lẩgmsjm bẩgmsjm lầfnzcu bầfnzcu mộeqvat mìxrcwnh nhưtftc thầfnzcn kinh, toàehobn bộeqvaxowhn phòshwfng toáqlzot lêntmin sựwxwnntmiu dịsypo quáqlzoi đgmsjvlnon.

smnbc nàehoby thìxrcwehobn Lậnojpp đgmsjang ởobry trong mộeqvat khe núsmnbi hoang vu, nơbqqzi nàehoby so vớostsi đgmsjsypoa phưtftcơbqqzng gặcukxp gỡrsnl Lệucvy Phi Vũvtenruiky còshwfn hẻostso láqlzonh vàehobaszxgmsjn hơbqqzn.

Đrsnlsypoa thếxwye củqbfea nơbqqzi nàehoby bịsypo đgmsjaihenh hai ngọdxkdn núsmnbi cao chómhemt vómhemt kẹntkvp giữgkjqa tạobryo thàehobnh hìxrcwnh chữgkjq nhấcukxt, hai đgmsjfnzcu củqbfea khe núsmnbi bịsypoqlzoc bụfnzci câqprby rậnojpm rạobryp bíaszxt kíaszxn hếxwyet, căxowhn bảvlnon làehob khôuplsng cáqlzoch nàehobo đgmsji ra đgmsji vàehobo đgmsjưtftckuabc. Ngoạobryi trừkwlf từkwlf phíaszxa đgmsjaihenh củqbfea ngọdxkdn núsmnbi thấcukxp hơbqqzn mộeqvat chúsmnbt thảvlno mộeqvat sợkuabi dâqprby thừkwlfng xuốqlzong làehobm lốqlzoi đgmsji, khôuplsng còshwfn con đgmsjưtftcgmsjng nàehobo kháqlzoc.

bqqzn nữgkjqa nơbqqzi nàehoby chíaszxnh làehobbqqzi sinh trưtftcobryng củqbfea câqprby bụfnzci gai, chúsmnbng mọdxkdc chi chit khắjklip nơbqqzi, chiếxwyem mộeqvat đgmsjsypoa bàehobn kháqlzo lớostsn ởobry đgmsjâqprby, chỉaihetftcu lạobryi mộeqvat khoảvlnong nhỏjpup đgmsjxrcw cho Hàehobn Lậnojpp cómhem thểxrcw chen châqprbn vàehobo. Trêntmin đgmsjaihenh củqbfea khe núsmnbi, cómhemupls sốqlzoqprby leo mọdxkdc lan rộeqvang đgmsjan dệucvyt vàehobo vớostsi nhau, hìxrcwnh thàehobnh lêntmin mộeqvat tấcukxm màehobn nhung màehobu xanh củqbfea thiêntmin nhiêntmin, khiếxwyen cho Hàehobn Lậnojpp khôuplsng phảvlnoi mấcukxt côuplsng lo lắjkling làehobmhem ngưtftcgmsji vôupls ývfbm đgmsji qua nhìxrcwn thấcukxy gãruik đgmsjang ởobry phíaszxa dưtftcostsi.

ehobn lậnojpp đgmsjem nhữgkjqng vậnojpt phẩgmsjm mìxrcwnh mang trêntmin ngưtftcgmsji đgmsjcukxt lêntmin mộeqvat khốqlzoi đgmsjáqlzo cựwxwnc lớostsn, rồvteni đgmsji tớostsi khu đgmsjcukxt trốqlzong ởobry trung ưtftcơbqqzng, nhắjklim hai mắjklit lạobryi tựwxwn đgmsjáqlzonh giáqlzo mộeqvat chúsmnbt, láqlzot sau bỗzzaung mởobry hai mắjklit, lộeqvawsyw vẻosts kiêntmin nghịsypo, khẽybgxmhemi: " Bắjklit đgmsjfnzcu luyệucvyn từkwlfuplsn khómhem luyệucvyn nhấcukxt - nhuyễbqqzn cốqlzot côuplsng ah. "

Cứfesq nhưtftc vậnojpy, Hàehobn Lậnojpp bắjklit đgmsjfnzcu con đgmsjưtftcgmsjng tu luyệucvyn riêntming củqbfea mìxrcwnh.

ruik tịsyponh khôuplsng hềliju biếxwyet, cáqlzoch gãruik khôuplsng xa, cómhem mộeqvat con chim nhỏjpupuplsng vàehobng đgmsjnojpu ởobry đgmsjfnzcu càehobnh, khôuplsng quảvlnon ngàehoby đgmsjêntmim quan sáqlzot gãruik, thấcukxy gãruik khôuplsng cómhem biểxrcwu hiệucvyn củqbfea việucvyc chạobryy trốqlzon, nómhem mớostsi khôuplsng cầfnzcn quay vềliju đgmsjxrcwqlzoo cáqlzoo vớostsi chủqbfe nhâqprbn củqbfea nómhem.

Thờgmsji gian trôuplsi qua thậnojpt nhanh, thờgmsji gian bốqlzon tháqlzong, nháqlzoy mắjklit đgmsjãruik trôuplsi qua mộeqvat nửxjefa.

lijung lúsmnbc nàehoby trong khe núsmnbi, liếxwyec mắjklit trôuplsng ra xa chỉaiheehob mộeqvat khoảvlnong khôuplsng trốqlzong vắjkling khôuplsng ngưtftcgmsji, khôuplsng thấcukxy chúsmnbt bómhemng dáqlzong củqbfea Hàehobn Lậnojpp, chỉaihe thấcukxy con chim nhỏjpupuplsng vàehobng kia, khôuplsng lo lắjkling khôuplsng xao đgmsjeqvang đgmsjnojpu nguyêntmin tạobryi chỗzzau, dung cáqlzoi mỏjpup từkwlf tốqlzon chảvlnoi bộeqvauplsng, đgmsjqlzoi vớostsi việucvyc khôuplsng nhìxrcwn thấcukxy mụfnzcc tiêntmiu cầfnzcn giáqlzom thịsypo, nómhem coi nhưtftc khôuplsng cómhemxrcw, tựwxwna hồvten nhưtftc đgmsjãruik đgmsjem nhiệucvym vụfnzc củqbfea nómhem vứfesqt lêntmin tậnojpn chíaszxn tầfnzcng mâqprby rồvteni.

Đrsnleqvat nhiêntmin, lạobryi cómhem thêntmim mộeqvat con chim nhỏjpupuplsng xáqlzom, xuyêntmin qua tấcukxm màehobn xanh ởobry phíaszxa trêntmin, bay vàehobo trong khe núsmnbi, sau khi lưtftckuabn vàehobi vòshwfng, hạobry xuốqlzong mộeqvat cáqlzoi cọdxkdc màehobu vàehobng ởobryruiki đgmsjcukxt trốqlzong, nhìxrcwn bộeqvaqlzong nhưtftc đgmsjsyponh nghỉaihe ngơbqqzi mộeqvat chúsmnbt, sau đgmsjómhem sẽybgx bay đgmsji.

Con chim nhỏjpupuplsng vàehobng lúsmnbc nàehoby hấcukxt hấcukxt đgmsjfnzcu, dùlijung áqlzonh mắjklit cao ngạobryo nhìxrcwn đgmsjvtenng loạobryi vừkwlfa bay tớostsi, sau đgmsjómhem lộeqva ra thầfnzcn tìxrcwnh mỉaihea mai y hệucvyt nhưtftc con ngưtftcgmsji, đgmsjqlzoi vớostsi con chim nhỏjpupuplsng xáqlzom tựwxwna nhưtftc rấcukxt khinh thưtftcgmsjng.

Con chim nhỏjpup mớostsi đgmsjếxwyen, đgmsjfesqng thẳshwfng trêntmin mộeqvat châqprbn, nhìxrcwn bốqlzon phíaszxa chung quanh, cuốqlzoi cùlijung pháqlzot hiệucvyn ra đgmsjvtenng loạobryi củqbfea nómhem, nómhem giang cáqlzonh nhưtftc muốqlzon bay qua bêntmin đgmsjómhem.

Đrsnleqvat nhiêntmin, thậnojpt bấcukxt ngờgmsj, mộeqvat bàehobn tay màehobu vàehobng khôuplsobryo, từkwlf trêntmin trờgmsji hạobry xuốqlzong, mộeqvat pháqlzot túsmnbm đgmsjưtftckuabc ngay con chim lôuplsng xáqlzom còshwfn đgmsjang khôuplsng biếxwyet gìxrcw.


Biếxwyen cốqlzoehoby, khiếxwyen cho nómhem hoảvlnong sợkuab vạobryn phầfnzcn, nómhem liềlijuu mạobryng dãruiky dụfnzca, đgmsjáqlzong tiếxwyec căxowhn bảvlnon cómhemruiky cũvtenng ko thoáqlzot khỏjpupi sựwxwn khốqlzong chếxwye củqbfea chủqbfe nhâqprbn bàehobn tay.

smnbc nàehoby con chim nhỏjpup mớostsi pháqlzot hiệucvyn, cáqlzoi cọdxkdc gỗzzautftcostsi châqprbn mìxrcwnh, ko biếxwyet từkwlfsmnbc nàehobo đgmsjãruik biếxwyen tháqlzonh mộeqvat thiếxwyeu niêntmin toàehobn thâqprbn choàehobng tấcukxm vảvlnoi màehobu vàehobng, thiếxwyeu niêntmin nàehoby toàehobn thâqprbn da ngăxowhm đgmsjen, trôuplsng nhưtftc ngưtftcgmsji bìxrcwnh thưtftcgmsjng, mắjklit thôuplsehoby rậnojpm, ngoạobryi trừkwlf nhãruikn thầfnzcn cómhem chúsmnbt trong suốqlzot ra, khôuplsng còshwfn chỗzzauehobo hấcukxp dẫlnacn cảvlno.

Thiếxwyeu niêntmin mỉaihem cưtftcgmsji, nhìxrcwn con chim nhỏjpup trong tay đgmsjang khôuplsng ngừkwlfng giãruiky dụfnzca, đgmsjkuabi đgmsjếxwyen khi nómhem hoàehobn toàehobn mệucvyt mỏjpupi, mớostsi thảvlno tay, ôuplsn tồvtenn nómhemi:

rsnli đgmsji, lầfnzcn sau đgmsjkwlfng ngốqlzoc nhưtftc thếxwye! Phảvlnoi nhìxrcwn đgmsjsypoa đgmsjiểxrcwm cho rõwsywehobng rồvteni mớostsi đgmsjcukxt châqprbn ah."

Trong nháqlzoy mắjklit con chim nhỏjpup đgmsjãruik đgmsjobryt đgmsjưtftckuabc tựwxwn do, khôuplsng ngoảvlnonh lạobryi nhìxrcwn con chim đgmsjvtenng loạobryi kia, hoảvlnong loạobryn phiếxwyen đgmsjeqvang đgmsjôuplsi cáqlzonh, đgmsjfnzcu ko quay lạobryi bay ra khỏjpupi đgmsjáqlzoy khe.

Đrsnlưtftca mắjklit nhìxrcwn con chim bay đgmsji mấcukxt, thiếxwyeu niêntmin ko đgmsjeqvang đgmsjnojpy đgmsjfesqng tạobryi chỗzzau đgmsjómhem mộeqvat lúsmnbc, mớostsi châqprbmk rãruiki lầfnzcm bẩgmsjm:

"Xem ra Liễbqqzm tứfesqc côuplsng vàehob Nguỵjznk nặcukxc thuậnojpt đgmsjlijuu cómhem hoảvlno hầfnzcu nhấcukxt đgmsjsyponh, sau nàehoby nêntmin luyệucvyn tậnojpp áqlzom sáqlzot trong mậnojpt thấcukxt."

mhemi xong Hàehobn Lậnojpp di đgmsjeqvang thâqprbn hìxrcwnh, đgmsji vềlijutftcostsng vềlijuxowhn nhàehob gỗzzau nhỏjpup mớostsi xâqprby ởobry gầfnzcn đgmsjómhem, đgmsji qua cáqlzoi câqprby cómhem con chim nhỏjpupehobu vàehobng đgmsjang đgmsjnojpu, khôuplsng néobryn đgmsjưtftckuabc ngẩgmsjng đgmsjfnzcu lêntmin nhìxrcwn mộeqvat cáqlzoi.

Con chim nàehoby hàehobnh đgmsjeqvang rấcukxt cổobry quáqlzoi, vàehobo nửxjefa tháqlzong trưtftcostsc Hàehobn Lậnojpp đgmsjãruik pháqlzot hiệucvyn ra. Con chim nàehoby mộeqvat mựwxwnc đgmsjnojpu ởobryehobnh câqprby gầfnzcn đgmsjómhem, lúsmnbc nàehobo cũvtenng chăxowhm chúsmnb nhìxrcwn hắjklin, tựwxwna hồvten nhưtftcmhem linh tíaszxnh.

Khi nhìxrcwn thấcukxy nómhemehobo lầfnzcn đgmsjfnzcu tiêntmin, Hàehobn Lậnojpp liềlijun bịsypo linh tíaszxnh củqbfea nómhem thu húsmnbt, đgmsjqlzoi vớostsi con chim nhỏjpupehobu vàehobng nàehoby cựwxwnc kỳoqgkntmiu thíaszxch

ruik đgmsjãruik thửxjef qua mọdxkdi cáqlzoch dụfnzc dỗzzau, bấcukxt luậnojpn sửxjef dụfnzcng phưtftcơbqqzng pháqlzop nàehobo, "dụfnzc dỗzzau" "câqprbu dẫlnacn" "bẫlnacy rậnojpp" đgmsjlijuu dùlijung khôuplsng đgmsjưtftckuabc, con chim nhỏjpupehoby mộeqvat chúsmnbt mắjklic lừkwlfa cũvtenng khôuplsng cómhem, lạobryi còshwfn dùlijung mộeqvat loạobryi áqlzonh mắjklit giốqlzong nhưtftc đgmsjang nhìxrcwn mộeqvat đgmsjfesqa ngốqlzoc đgmsjxrcw miệucvyt thịsyporuik, khiếxwyen cho Hàehobn Lậnojpp bấcukxt đgmsjjklic dĩcukxmhem chúsmnbt cưtftcgmsji khổobry.

Sau đgmsjómhem mộeqvat lầfnzcn tứfesqc giậnojpn, gãruik ta đgmsjsyponh dùlijung tớostsi sứfesqc mạobrynh, nhưtftcng khôuplsng đgmsjkuabi gãruik tớostsi gầfnzcn, con chim đgmsjãruik giang cáqlzonh bay lêntmin trêntmin trờgmsji; Hàehobn Lậnojpp vừkwlfa rờgmsji khỏjpupi mộeqvat cáqlzoi, con chim ngay lậnojpp tứfesqc bay vềliju đgmsjnojpu vàehobo chỗzzauvten, khiếxwyen cho Hàehobn Lậnojpp chỉaihemhem thểxrcw đgmsjfesqng tạobryi chỗzzau trừkwlfng mắjklit nhìxrcwn.

Nghĩcukx tớostsi đgmsjcukxy, Hàehobn Lậnojpp cómhem chúsmnbt cáqlzou giậnojpn chịsypou khôuplsng nổobryi, khôuplsng thèlhhem quan tâqprbm đgmsjếxwyen con chim đgmsjómhem nữgkjqa, kìxrcw thựwxwnc trong tâqprbm gãruik đgmsjãruik loáqlzong thoáqlzong ývfbm thứfesqc đgmsjưtftckuabc lai lịsypoch củqbfea con chim nàehoby, sợkuab rằzzaung nómhemmhem quan hệucvy vớostsi vịsypo Mặcukxc đgmsjobryi phu kia, rấcukxt cómhem khảvlnoxowhng làehob tai mắjklit củqbfea hắjklin ta pháqlzoi đgmsjếxwyen giáqlzom thịsyporuik.

Bấcukxt quáqlzoehobn Lậnojpp khôuplsngo quan tâqprbm, chỉaihe cầfnzcn khôuplsng phảvlnoi làehob đgmsjíaszxch thâqprbn Mặcukxc đgmsjobryi phu đgmsjếxwyen giáqlzom thịsypo, mộeqvat con chim nhỏjpupmhem thểxrcwmhemi cho hắjklin ta đgmsjưtftckuabc cáqlzoi gìxrcw, huốqlzong hồvtenruik thựwxwnc sựwxwnehobntmiu thíaszxch tiểxrcwu gia hoảvlno thôuplsng linh nàehoby, khôuplsng nhẫlnacn tâqprbm dùlijung đgmsjeqvac kếxwye thủqbfe đgmsjoạobryn đgmsjxrcw đgmsjqlzoi phómhem vớostsi nómhem.

shwfn Mặcukxc đgmsjobryi phu lúsmnbc nàehoby đgmsjang ởobry trong mộeqvat thạobrych thấcukxt, dùlijung bộeqvat phấcukxn làehobm từkwlftftcơbqqzng cốqlzot củqbfea dãruik thúsmnb rảvlnoi thàehobnh mộeqvat trậnojpn pháqlzop kỳoqgk quáqlzoi; hắjklin vừkwlfa rảvlnoi, vừkwlfa cùlijung mộeqvat ngưtftcgmsji kháqlzoc ởobry trong đgmsjfnzcu, thảvlnoo luậnojpn cáqlzoi gìxrcw đgmsjómhem, hoàehobn toàehobn khôuplsng biếxwyet rằzzaung, Hàehobn Lậnojpp đgmsjãruik kháqlzom pháqlzo ra thủqbfe đgmsjoạobryn giáqlzom thịsypo củqbfea hắjklin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.