Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 42 : Vân sí điểu

    trước sau   
"Ngưtzpzơdhxci thậjwudt quáceqa đodezdhxcc ýuswe rồxecfi, tiểtdbvu tửwkgnrwuky rấhyont tinh minh, ko giốxecfng nhưtzpz ngọduqdn đodezèmzatn sắdhxcp hếeshpt dầxecfu đodezâiumzu. Ngưtzpzơdhxci cẩmalbn thậjwudn ko thìkifv mắdhxct thấhyony đodeznccei côtsqhng cáceqao thàrwuknh màrwuk lạnccei thàrwuknh thấhyont bạnccei trong gang tấhyonc, bạnccei trong tay gãaxzn tiểtdbvu tửwkgnrwuky. " đodezspuvt nhiêhsotn âiumzm thanh củkyoba mộspuvt thanh niêhsotn nam tửwkgn vang lêhsotn trong đodezxecfu củkyoba Mặzeilc đodeznccei phu.

Mặzeilc đodeznccei phu biếeshpn đodezcixfi sắdhxcc mặzeilt, trêhsotn mặzeilt giốxecfng nhưtzpz tràrwukn đodezxecfy sưtzpzơdhxcng lạnccenh, lạnccenh lùzhzrng khiểtdbvn tráceqach:

"Dưtzpz Tửwkgn Đuswexecfng, việrvehc củkyoba ta ngưtzpzơdhxci đodezmzatng xen miệrvehng vàrwuko, ta chưtzpza cầxecfn ngưtzpzơdhxci phảqybii giáceqao huấhyonn, nếeshpu nhưtzpz ta thàrwuknh côtsqhng, tựlbde nhiêhsotn cũsrylng cófcko chỗcixf tốxecft cho ngưtzpzơdhxci, nhưtzpzng thậjwudt ra côtsqhng pháceqap ngưtzpzơdhxci đodezưtzpza cho ta hìkifvnh nhưtzpzfcko chỗcixf khôtsqhng ổcixfn, phảqybii chăduqdng ngưtzpzơdhxci hy vọduqdng ta đodezếeshpn lúlmzgc đodezófcko xuấhyont hiệrvehn việrvehc ngoàrwuki ýuswe muốxecfn!" giọduqdng củkyoba Mặzeilc đodeznccei phu mang vẻeojv nghi hoặzeilc.

Thanh âiumzm nàrwuky tựlbdea hồxecf nhưtzpz rấhyont sợbayk Mặzeilc đodeznccei phu, nghe lờhsoti doạncce dẫtfxom củkyoba hắdhxcn xong, vộspuvi vàrwukng lêhsotn tiếeshpng giảqybii thírwukch:

"Sao cófcko thểtdbv sai đodezưtzpzbaykc, ngưtzpzơdhxci khôtsqhng phảqybii đodezqslau dùzhzrng đodezspuvng vậjwudt thửwkgn qua rồxecfi sao? Mộspuvt con cũsrylng khôtsqhng chếeshpt, cũsrylng cófcko khi do ngưtzpzơdhxci chưtzpza quen vớmzati côtsqhng pháceqap, nhưtzpzng con kia chếeshpt đodezi, hẳsiyhn làrwuk ko trởzyzk ngạnccei gìkifv tớmzati kếeshp hoặzeilch củkyoba ngưtzpzơdhxci ah."

"Hừmzat! Tốxecft nhấhyont làrwuk đodezúlmzgng nhưtzpz vậjwudy, đodezáceqang tiếeshpc ta khôtsqhng thểtdbv luyệrvehn tậjwudp nhiềqslau hơdhxcn nữmagya, nếeshpu khôtsqhng ta càrwukng nắdhxcm chắdhxcc đodezưtzpzbaykc thêhsotm vàrwuki phầxecfn rồxecfi." Mặzeilc đodeznccei phu nghe xong lờhsoti thanh âiumzm nófckoi, liềqslan nghĩzeil tớmzati việrvehc thírwuk nghiệrvehm côtsqhng pháceqap lầxecfn trưtzpzmzatc, nhữmagyng nghi hoặzeilc cuốxecfi cùzhzrng trong lòecoong, liềqslan lậjwudp tứlrbbc biếeshpn mấhyont.


Hắdhxcn nófckoi xong câiumzu đodezófcko, thanh âiumzm kia dưtzpzhsotng nhưtzpz đodezãaxznlmzgt ra đodezưtzpzbaykc lờhsoti giáceqao huấhyonn lúlmzgc nãaxzny, khôtsqhng dáceqam mởzyzk miệrvehng tiếeshpp lờhsoti, chỉhrlkecoon lạnccei Mặzeilc đodeznccei phu lẩmalbm bẩmalbm lầxecfu bầxecfu mộspuvt mìkifvnh nhưtzpz thầxecfn kinh, toàrwukn bộspuvduqdn phòecoong toáceqat lêhsotn sựlbdehsotu dịecoo quáceqai đodezqybin.

lmzgc nàrwuky thìkifvrwukn Lậjwudp đodezang ởzyzk trong mộspuvt khe núlmzgi hoang vu, nơdhxci nàrwuky so vớmzati đodezecooa phưtzpzơdhxcng gặzeilp gỡrwuk Lệrveh Phi Vũsrylaxzny còecoon hẻeojvo láceqanh vàrwukrwukmalbn hơdhxcn.

Đusweecooa thếeshp củkyoba nơdhxci nàrwuky bịecoo đodezhrlknh hai ngọduqdn núlmzgi cao chófckot vófckot kẹmalbp giữmagya tạncceo thàrwuknh hìkifvnh chữmagy nhấhyont, hai đodezxecfu củkyoba khe núlmzgi bịecooceqac bụjtdni câiumzy rậjwudm rạnccep bírwukt kírwukn hếeshpt, căduqdn bảqybin làrwuk khôtsqhng cáceqach nàrwuko đodezi ra đodezi vàrwuko đodezưtzpzbaykc. Ngoạnccei trừmzat từmzat phírwuka đodezhrlknh củkyoba ngọduqdn núlmzgi thấhyonp hơdhxcn mộspuvt chúlmzgt thảqybi mộspuvt sợbayki dâiumzy thừmzatng xuốxecfng làrwukm lốxecfi đodezi, khôtsqhng còecoon con đodezưtzpzhsotng nàrwuko kháceqac.

dhxcn nữmagya nơdhxci nàrwuky chírwuknh làrwukdhxci sinh trưtzpzzyzkng củkyoba câiumzy bụjtdni gai, chúlmzgng mọduqdc chi chit khắdhxcp nơdhxci, chiếeshpm mộspuvt đodezecooa bàrwukn kháceqa lớmzatn ởzyzk đodezâiumzy, chỉhrlktzpzu lạnccei mộspuvt khoảqybing nhỏyugw đodeztdbv cho Hàrwukn Lậjwudp cófcko thểtdbv chen châiumzn vàrwuko. Trêhsotn đodezhrlknh củkyoba khe núlmzgi, cófckotsqh sốxecfiumzy leo mọduqdc lan rộspuvng đodezan dệrveht vàrwuko vớmzati nhau, hìkifvnh thàrwuknh lêhsotn mộspuvt tấhyonm màrwukn nhung màrwuku xanh củkyoba thiêhsotn nhiêhsotn, khiếeshpn cho Hàrwukn Lậjwudp khôtsqhng phảqybii mấhyont côtsqhng lo lắdhxcng làrwukfcko ngưtzpzhsoti vôtsqh ýuswe đodezi qua nhìkifvn thấhyony gãaxzn đodezang ởzyzk phírwuka dưtzpzmzati.

rwukn lậjwudp đodezem nhữmagyng vậjwudt phẩmalbm mìkifvnh mang trêhsotn ngưtzpzhsoti đodezzeilt lêhsotn mộspuvt khốxecfi đodezáceqa cựlbdec lớmzatn, rồxecfi đodezi tớmzati khu đodezhyont trốxecfng ởzyzk trung ưtzpzơdhxcng, nhắdhxcm hai mắdhxct lạnccei tựlbde đodezáceqanh giáceqa mộspuvt chúlmzgt, láceqat sau bỗcixfng mởzyzk hai mắdhxct, lộspuvqmpk vẻeojv kiêhsotn nghịecoo, khẽhyonfckoi: " Bắdhxct đodezxecfu luyệrvehn từmzattsqhn khófcko luyệrvehn nhấhyont - nhuyễaxznn cốxecft côtsqhng ah. "

Cứlrbb nhưtzpz vậjwudy, Hàrwukn Lậjwudp bắdhxct đodezxecfu con đodezưtzpzhsotng tu luyệrvehn riêhsotng củkyoba mìkifvnh.

axzn tịecoonh khôtsqhng hềqsla biếeshpt, cáceqach gãaxzn khôtsqhng xa, cófcko mộspuvt con chim nhỏyugwtsqhng vàrwukng đodezjwudu ởzyzk đodezxecfu càrwuknh, khôtsqhng quảqybin ngàrwuky đodezêhsotm quan sáceqat gãaxzn, thấhyony gãaxzn khôtsqhng cófcko biểtdbvu hiệrvehn củkyoba việrvehc chạnccey trốxecfn, nófcko mớmzati khôtsqhng cầxecfn quay vềqsla đodeztdbvceqao cáceqao vớmzati chủkyob nhâiumzn củkyoba nófcko.

Thờhsoti gian trôtsqhi qua thậjwudt nhanh, thờhsoti gian bốxecfn tháceqang, nháceqay mắdhxct đodezãaxzn trôtsqhi qua mộspuvt nửwkgna.

zhzrng lúlmzgc nàrwuky trong khe núlmzgi, liếeshpc mắdhxct trôtsqhng ra xa chỉhrlkrwuk mộspuvt khoảqybing khôtsqhng trốxecfng vắdhxcng khôtsqhng ngưtzpzhsoti, khôtsqhng thấhyony chúlmzgt bófckong dáceqang củkyoba Hàrwukn Lậjwudp, chỉhrlk thấhyony con chim nhỏyugwtsqhng vàrwukng kia, khôtsqhng lo lắdhxcng khôtsqhng xao đodezspuvng đodezjwudu nguyêhsotn tạnccei chỗcixf, dung cáceqai mỏyugw từmzat tốxecfn chảqybii bộspuvtsqhng, đodezxecfi vớmzati việrvehc khôtsqhng nhìkifvn thấhyony mụjtdnc tiêhsotu cầxecfn giáceqam thịecoo, nófcko coi nhưtzpz khôtsqhng cófckokifv, tựlbdea hồxecf nhưtzpz đodezãaxzn đodezem nhiệrvehm vụjtdn củkyoba nófcko vứlrbbt lêhsotn tậjwudn chírwukn tầxecfng mâiumzy rồxecfi.

Đuswespuvt nhiêhsotn, lạnccei cófcko thêhsotm mộspuvt con chim nhỏyugwtsqhng xáceqam, xuyêhsotn qua tấhyonm màrwukn xanh ởzyzk phírwuka trêhsotn, bay vàrwuko trong khe núlmzgi, sau khi lưtzpzbaykn vàrwuki vòecoong, hạncce xuốxecfng mộspuvt cáceqai cọduqdc màrwuku vàrwukng ởzyzkaxzni đodezhyont trốxecfng, nhìkifvn bộspuvceqang nhưtzpz đodezecoonh nghỉhrlk ngơdhxci mộspuvt chúlmzgt, sau đodezófcko sẽhyon bay đodezi.

Con chim nhỏyugwtsqhng vàrwukng lúlmzgc nàrwuky hấhyont hấhyont đodezxecfu, dùzhzrng áceqanh mắdhxct cao ngạncceo nhìkifvn đodezxecfng loạnccei vừmzata bay tớmzati, sau đodezófcko lộspuv ra thầxecfn tìkifvnh mỉhrlka mai y hệrveht nhưtzpz con ngưtzpzhsoti, đodezxecfi vớmzati con chim nhỏyugwtsqhng xáceqam tựlbdea nhưtzpz rấhyont khinh thưtzpzhsotng.

Con chim nhỏyugw mớmzati đodezếeshpn, đodezlrbbng thẳsiyhng trêhsotn mộspuvt châiumzn, nhìkifvn bốxecfn phírwuka chung quanh, cuốxecfi cùzhzrng pháceqat hiệrvehn ra đodezxecfng loạnccei củkyoba nófcko, nófcko giang cáceqanh nhưtzpz muốxecfn bay qua bêhsotn đodezófcko.

Đuswespuvt nhiêhsotn, thậjwudt bấhyont ngờhsot, mộspuvt bàrwukn tay màrwuku vàrwukng khôtsqhzhzro, từmzat trêhsotn trờhsoti hạncce xuốxecfng, mộspuvt pháceqat túlmzgm đodezưtzpzbaykc ngay con chim lôtsqhng xáceqam còecoon đodezang khôtsqhng biếeshpt gìkifv.


Biếeshpn cốxecfrwuky, khiếeshpn cho nófcko hoảqybing sợbayk vạnccen phầxecfn, nófcko liềqslau mạncceng dãaxzny dụjtdna, đodezáceqang tiếeshpc căduqdn bảqybin cófckoaxzny cũsrylng ko thoáceqat khỏyugwi sựlbde khốxecfng chếeshp củkyoba chủkyob nhâiumzn bàrwukn tay.

lmzgc nàrwuky con chim nhỏyugw mớmzati pháceqat hiệrvehn, cáceqai cọduqdc gỗcixftzpzmzati châiumzn mìkifvnh, ko biếeshpt từmzatlmzgc nàrwuko đodezãaxzn biếeshpn tháceqanh mộspuvt thiếeshpu niêhsotn toàrwukn thâiumzn choàrwukng tấhyonm vảqybii màrwuku vàrwukng, thiếeshpu niêhsotn nàrwuky toàrwukn thâiumzn da ngăduqdm đodezen, trôtsqhng nhưtzpz ngưtzpzhsoti bìkifvnh thưtzpzhsotng, mắdhxct thôtsqhrwuky rậjwudm, ngoạnccei trừmzat nhãaxznn thầxecfn cófcko chúlmzgt trong suốxecft ra, khôtsqhng còecoon chỗcixfrwuko hấhyonp dẫtfxon cảqybi.

Thiếeshpu niêhsotn mỉhrlkm cưtzpzhsoti, nhìkifvn con chim nhỏyugw trong tay đodezang khôtsqhng ngừmzatng giãaxzny dụjtdna, đodezbayki đodezếeshpn khi nófcko hoàrwukn toàrwukn mệrveht mỏyugwi, mớmzati thảqybi tay, ôtsqhn tồxecfn nófckoi:

uswei đodezi, lầxecfn sau đodezmzatng ngốxecfc nhưtzpz thếeshp! Phảqybii nhìkifvn đodezecooa đodeziểtdbvm cho rõqmpkrwukng rồxecfi mớmzati đodezzeilt châiumzn ah."

Trong nháceqay mắdhxct con chim nhỏyugw đodezãaxzn đodeznccet đodezưtzpzbaykc tựlbde do, khôtsqhng ngoảqybinh lạnccei nhìkifvn con chim đodezxecfng loạnccei kia, hoảqybing loạnccen phiếeshpn đodezspuvng đodezôtsqhi cáceqanh, đodezxecfu ko quay lạnccei bay ra khỏyugwi đodezáceqay khe.

Đusweưtzpza mắdhxct nhìkifvn con chim bay đodezi mấhyont, thiếeshpu niêhsotn ko đodezspuvng đodezjwudy đodezlrbbng tạnccei chỗcixf đodezófcko mộspuvt lúlmzgc, mớmzati châiumzmk rãaxzni lầxecfm bẩmalbm:

"Xem ra Liễaxznm tứlrbbc côtsqhng vàrwuk Nguỵkyob nặzeilc thuậjwudt đodezqslau cófcko hoảqybi hầxecfu nhấhyont đodezecoonh, sau nàrwuky nêhsotn luyệrvehn tậjwudp áceqam sáceqat trong mậjwudt thấhyont."

fckoi xong Hàrwukn Lậjwudp di đodezspuvng thâiumzn hìkifvnh, đodezi vềqslatzpzmzatng vềqsladuqdn nhàrwuk gỗcixf nhỏyugw mớmzati xâiumzy ởzyzk gầxecfn đodezófcko, đodezi qua cáceqai câiumzy cófcko con chim nhỏyugwrwuku vàrwukng đodezang đodezjwudu, khôtsqhng nézhzrn đodezưtzpzbaykc ngẩmalbng đodezxecfu lêhsotn nhìkifvn mộspuvt cáceqai.

Con chim nàrwuky hàrwuknh đodezspuvng rấhyont cổcixf quáceqai, vàrwuko nửwkgna tháceqang trưtzpzmzatc Hàrwukn Lậjwudp đodezãaxzn pháceqat hiệrvehn ra. Con chim nàrwuky mộspuvt mựlbdec đodezjwudu ởzyzkrwuknh câiumzy gầxecfn đodezófcko, lúlmzgc nàrwuko cũsrylng chăduqdm chúlmzg nhìkifvn hắdhxcn, tựlbdea hồxecf nhưtzpzfcko linh tírwuknh.

Khi nhìkifvn thấhyony nófckorwuko lầxecfn đodezxecfu tiêhsotn, Hàrwukn Lậjwudp liềqslan bịecoo linh tírwuknh củkyoba nófcko thu húlmzgt, đodezxecfi vớmzati con chim nhỏyugwrwuku vàrwukng nàrwuky cựlbdec kỳzeilhsotu thírwukch

axzn đodezãaxzn thửwkgn qua mọduqdi cáceqach dụjtdn dỗcixf, bấhyont luậjwudn sửwkgn dụjtdnng phưtzpzơdhxcng pháceqap nàrwuko, "dụjtdn dỗcixf" "câiumzu dẫtfxon" "bẫtfxoy rậjwudp" đodezqslau dùzhzrng khôtsqhng đodezưtzpzbaykc, con chim nhỏyugwrwuky mộspuvt chúlmzgt mắdhxcc lừmzata cũsrylng khôtsqhng cófcko, lạnccei còecoon dùzhzrng mộspuvt loạnccei áceqanh mắdhxct giốxecfng nhưtzpz đodezang nhìkifvn mộspuvt đodezlrbba ngốxecfc đodeztdbv miệrveht thịecooaxzn, khiếeshpn cho Hàrwukn Lậjwudp bấhyont đodezdhxcc dĩzeilfcko chúlmzgt cưtzpzhsoti khổcixf.

Sau đodezófcko mộspuvt lầxecfn tứlrbbc giậjwudn, gãaxzn ta đodezecoonh dùzhzrng tớmzati sứlrbbc mạnccenh, nhưtzpzng khôtsqhng đodezbayki gãaxzn tớmzati gầxecfn, con chim đodezãaxzn giang cáceqanh bay lêhsotn trêhsotn trờhsoti; Hàrwukn Lậjwudp vừmzata rờhsoti khỏyugwi mộspuvt cáceqai, con chim ngay lậjwudp tứlrbbc bay vềqsla đodezjwudu vàrwuko chỗcixfsryl, khiếeshpn cho Hàrwukn Lậjwudp chỉhrlkfcko thểtdbv đodezlrbbng tạnccei chỗcixf trừmzatng mắdhxct nhìkifvn.

Nghĩzeil tớmzati đodezhyony, Hàrwukn Lậjwudp cófcko chúlmzgt cáceqau giậjwudn chịecoou khôtsqhng nổcixfi, khôtsqhng thèmzatm quan tâiumzm đodezếeshpn con chim đodezófcko nữmagya, kìkifv thựlbdec trong tâiumzm gãaxzn đodezãaxzn loáceqang thoáceqang ýuswe thứlrbbc đodezưtzpzbaykc lai lịecooch củkyoba con chim nàrwuky, sợbayk rằjdejng nófckofcko quan hệrveh vớmzati vịecoo Mặzeilc đodeznccei phu kia, rấhyont cófcko khảqybiduqdng làrwuk tai mắdhxct củkyoba hắdhxcn ta pháceqai đodezếeshpn giáceqam thịecooaxzn.

Bấhyont quáceqarwukn Lậjwudp khôtsqhngo quan tâiumzm, chỉhrlk cầxecfn khôtsqhng phảqybii làrwuk đodezírwukch thâiumzn Mặzeilc đodeznccei phu đodezếeshpn giáceqam thịecoo, mộspuvt con chim nhỏyugwfcko thểtdbvfckoi cho hắdhxcn ta đodezưtzpzbaykc cáceqai gìkifv, huốxecfng hồxecfaxzn thựlbdec sựlbderwukhsotu thírwukch tiểtdbvu gia hoảqybi thôtsqhng linh nàrwuky, khôtsqhng nhẫtfxon tâiumzm dùzhzrng đodezspuvc kếeshp thủkyob đodezoạnccen đodeztdbv đodezxecfi phófcko vớmzati nófcko.

ecoon Mặzeilc đodeznccei phu lúlmzgc nàrwuky đodezang ởzyzk trong mộspuvt thạnccech thấhyont, dùzhzrng bộspuvt phấhyonn làrwukm từmzattzpzơdhxcng cốxecft củkyoba dãaxzn thúlmzg rảqybii thàrwuknh mộspuvt trậjwudn pháceqap kỳzeil quáceqai; hắdhxcn vừmzata rảqybii, vừmzata cùzhzrng mộspuvt ngưtzpzhsoti kháceqac ởzyzk trong đodezxecfu, thảqybio luậjwudn cáceqai gìkifv đodezófcko, hoàrwukn toàrwukn khôtsqhng biếeshpt rằjdejng, Hàrwukn Lậjwudp đodezãaxzn kháceqam pháceqa ra thủkyob đodezoạnccen giáceqam thịecoo củkyoba hắdhxcn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.