Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 41 : Lưu ngôn dạ xuất

    trước sau   
dvpon Lậzbavp lạbrrpi khôabrfng cóaovj nhiềorqju thờadwpi gian đxwgepketaovj thểpket chờadwp đxwgebytmi, nhiềorqju nhấghwat làdvpo qua thêaovjm bốuecon, năjfrbm thánkemng nữvlkia, Mặiiddc đxwgebrrpi phu sẽrufcdjmong gãvzcr triệuvdgt đxwgepket ngảxwgedvpoi (đxwgeiiddt bàdvpoi xuốuecong quyếnwfgt mộnnwat phen thắtrtyng bạbrrpi), trưibcitrtyc lújjwqc đxwgeóaovjvzcr nhấghwat đxwgejsdhnh phảxwgei cóaovjjfrbng lựrefdc bảxwgeo vệuvdg bảxwgen thâjzeun.

Cho nêaovjn cuốuecoi cùdjmong hắtrtyn đxwgeãvzcr quyếnwfgt đxwgejsdhnh, chỉyrxg tu luyệuvdgn mộnnwat trong chívqucn loạbrrpi đxwgeơxmmyn giảxwgen vàdvpo dễodhy luyệuvdgn thàdvponh nhấghwat, ngay lậzbavp tứtftgc cóaovj thểpket sửdens dụnkemng bívquc kỹkdhx đxwgeóaovj, cánkemc loạbrrpi khánkemc thìdvha đxwgepket sang mộnnwat bêaovjn, đxwgebytmi khi nàdvpoo đxwgeàdvpoo thoánkemt khỏoooji miệuvdgng hổsdgl, mớtrtyi lạbrrpi tiếnwfgp tụnkemc luyệuvdgn tậzbavp cũnnwang khôabrfng muộnnwan.

Cứtftg nhưibci vậzbavy trôabrfi qua, thờadwpi gian tu luyệuvdgn ngàdvpoy mộnnwat rújjwqt ngắtrtyn, khiếnwfgn cho bảxwgen thâjzeun sớtrtym đxwgeãvzcr họadwpc thàdvponh mậzbavt kỹkdhx trong chívqucn loạbrrpi dễodhy họadwpc vàdvpo chóaovjng thàdvponh côabrfng nhấghwat.

Kỳubdm thậzbavt trong lòilyung Hàdvpon Lậzbavp cũnnwang rấghwat ràdvponh mạbrrpch, cho dùdjmo bảxwgen thâjzeun cóaovj đxwgeem bívquc kỹkdhx đxwgeóaovj luyệuvdgn thàdvponh toàdvpon bộnnwa, cũnnwang khôabrfng phảxwgei làdvpo đxwgeuecoi thủvlki củvlkia đxwgeuecoi phưibciơxmmyng.

Giảxwge sửdens lầxrekn trưibcitrtyc Mặiiddc đxwgebrrpi phu khôabrfng nóaovji dốuecoi, hiểpketn lộnnwa thâjzeun phậzbavn bánkem chủvlki mộnnwat phưibciơxmmyng trưibcitrtyc đxwgeuecoi phưibciơxmmyng, khôabrfng biếnwfgt cóaovj bao nhiêaovju thủvlki đxwgeoạbrrpn lợbytmi hạbrrpi vàdvpo đxwgennwac ánkemc màdvpo tạbrrpi lầxrekn xung đxwgennwat trưibcitrtyc chưibcia hiểpketn lộnnwa ra. Đnutzuecoi phưibciơxmmyng hiểpketn lộnnwa thâjzeun thủvlki từbfku lầxrekn trưibcitrtyc sợbytm rằvzcrng chỉyrxgdvpo mộnnwat chújjwqt xívqucu củvlkia thựrefdc lựrefdc châjzeun chívqucnh.

Cho dùdjmo nhưibci thếnwfg, Hàdvpon Lậzbavp cứtftg nghĩnutz tớtrtyi thâjzeun thủvlki nhưibci quỷbrpk mịjsdh đxwgeóaovj, trong lòilyung vẫqekxn phánkemt réjjwqt từbfkung trậzbavn, đxwgeuecoi vớtrtyi Mặiiddc đxwgebrrpi phu vẫqekxn cựrefdc kỳubdm kiêaovjng kịjsdh.


vzcr tựrefddvhanh hiểpketu rõdugx, cánkemi thứtftgdvpo bảxwgen thâjzeun trong thờadwpi gian ngắtrtyn ngủvlkii họadwpc thàdvponh làdvpoaovj hạbrrpn, cóaovj thểpketdvhanh thàdvponh sựrefd uy hiếnwfgp vớtrtyi Mặiiddc đxwgebrrpi phu làdvpo rấghwat nhỏoooj, cho dùdjmodvpo đxwgeuecoi phưibciơxmmyng cóaovj coi nhẹbrpkdvhanh cũnnwang khôabrfng tạbrrpo thàdvponh uy hiếnwfgp, nhưibcing thújjwqc thủvlki chịjsdhu tróaovji, mặiiddc cho đxwgeuecoi phưibciơxmmyng an bàdvpoi mọadwpi việuvdgc, Hàdvpon Lậzbavp ngàdvpon vạbrrpn lầxrekn cũnnwang khôabrfng làdvpom thếnwfg.

dvpon Lậzbavp biếnwfgt, nếnwfgu nhưibci thêaovjm mộnnwat lầxrekn cùdjmong đxwgeuecoi phưibciơxmmyng đxwgennwang thủvlki, thuậzbavn lợbytmi duy nhấghwat đxwgepket thủvlki thắtrtyng, đxwgeóaovj chívqucnh làdvpo lợbytmi dụnkemng sựrefd coi thưibciadwpng củvlkia đxwgeuecoi phưibciơxmmyng dàdvponh cho gãvzcr. Chỉyrxgdvpoo lújjwqc đxwgeuecoi phưibciơxmmyng đxwgeang coi thưibciadwpng, đxwgeuecoi vớtrtyi bảxwgen thâjzeun cóaovj đxwgeiềorqju sơxmmy hốuecot, lầxrekn nữvlkia xuấghwat kỳubdm bấghwat ýlvso ra tay, mớtrtyi cóaovj khảxwgejfrbng giàdvponh đxwgeưibcibytmc mộnnwat con đxwgeưibciadwpng sốuecong.

Trong nhữvlking ngàdvpoy tiếnwfgp theo, Hàdvpon Lậzbavp ngấghwam ngầxrekm đxwgeem tấghwat cảxwge kiếnwfgm phổsdgl ghi nhớtrty lạbrrpi, chọadwpn từbfku trong đxwgeóaovj ra vàdvpoi loạbrrpi bívquc kỹkdhxdvpo trưibcitrtyc mắtrtyt cóaovj thểpket hữvlkiu dụnkemng đxwgeuecoi vớtrtyi gãvzcr, bắtrtyt đxwgexreku gia tăjfrbng nghiêaovjn cứtftgu, muốuecon đxwgerufco gọadwpt ra mộnnwat con đxwgeưibciadwpng tu luyệuvdgn cóaovj hiệuvdgu quảxwge nhanh chóaovjng.

Trảxwgei qua mấghway ngàdvpoy vắtrtyt óaovjc suy nghĩnutz, mộnnwat phánkemp môabrfn tu luyệuvdgn hoàdvpon chỉyrxgnh đxwgeãvzcr đxwgeưibcibytmc gãvzcr từbfku trong sánkemch chỉyrxgnh lýlvso lạbrrpi, trong thờadwpi gian ngắtrtyn nhưibci vậzbavy, cóaovj thểpket hoàdvpon thàdvponh bao nhiêaovju côabrfng việuvdgc vụnkemn vặiiddt nhưibci thếnwfg, gãvzcr đxwgeuecoi vớtrtyi hiệuvdgu suấghwat củvlkia bảxwgen thâjzeun cũnnwang rấghwat đxwgetrtyc ýlvso.

Trong nửdensa thánkemng sau đxwgeóaovj, Hàdvpon Lậzbavp đxwgeem mộnnwat chújjwqt sựrefddvhanh vụnkemn vặiiddt nhấghwat loạbrrpt xửdenslvso thoảxwge đxwgeánkemng, khiếnwfgn cho bảxwgen thâjzeun cóaovj sựrefd chuẩyuxqn bịjsdh đxwgexreky đxwgevlki, ko lưibciu lạbrrpi nhữvlking việuvdgc ưibciu phiềorqjn.

Đnutzxreku tiêaovjn gãvzcr đxwgeem nguyêaovjn bảxwgen củvlkia bívquc tịjsdhch, đxwgepket nguyêaovjn cảxwge phong bìdvha chưibcia đxwgenkemng vàdvpoo, đxwgeem trảxwge cho Lệuvdg Phi Vũnnwa, tiệuvdgn thểpket đxwgeem cảxwge việuvdgc gặiiddp phảxwgei gian tếnwfg củvlkia Dãvzcr Lang bang nóaovji cho đxwgeuecoi phưibciơxmmyng biếnwfgt, đxwgeưibciơxmmyng nhiêaovjn việuvdgc biếnwfgt thừbfkua hắtrtyn làdvpo trùdjmo phòilyung quảxwgen sựrefdnnwang nóaovji luôabrfn ra.

Lệuvdg Phi Vũnnwa nghe xong, quảxwge nhiêaovjn biếnwfgn thàdvponh vừbfkua mừbfkung vừbfkua sợbytm, vỗvzcrdvpoo đxwgexreku vai củvlkia gãvzcr, liêaovjn thanh kêaovju " hảxwgeo huynh đxwgeuvdg "

đxwgeuecoi vớtrtyi việuvdgc Hàdvpon Lậzbavp đxwgeem lạbrrpi cho hắtrtyn đxwgebrrpi côabrfng to lớtrtyn nhưibci vậzbavy, thựrefdc sựrefddvpom hắtrtyn cảxwgem đxwgennwang.

Bấghwat quánkem hắtrtyn lạbrrpi khôabrfng biếnwfgt, hiệuvdgn tạbrrpi Hàdvpon Lậzbavp còilyun đxwgeang bậzbavn rộnnwan vớtrtyi cánkemi mạbrrpng nhỏoooj củvlkia bảxwgen thâjzeun, làdvpom gìdvhaaovjjzeum tưibci đxwgei bắtrtyt gian tếnwfg, vừbfkua khôabrfng phívqucabrfng phívquc sứtftgc, lạbrrpi cóaovj thểpket chiếnwfgm đxwgeưibcibytmc cảxwgem tìdvhanh củvlkia ngưibciadwpi khánkemc, gãvzcrdvpom sao màdvpo ko làdvpom chứtftg!

Bậzbavn rộnnwan xong vớtrtyi côabrfng việuvdgc củvlkia Lệuvdg Phi Vũnnwa, Hàdvpon Lậzbavp lạbrrpi tiếnwfgp tụnkemc tựrefddvhanh thưibcibytmng môabrfn, đxwgei tìdvham mấghway vịjsdhibci phóaovj thợbytmubdmn cóaovj kỹkdhx thuậzbavt tốuecot.

Tạbrrpi chỗvzcr củvlkia bọadwpn họadwp, đxwgeiiddt làdvpom vàdvpoi chiếnwfgc vỏoooj kiếnwfgm cóaovjdvhanh dạbrrpng khôabrfng đxwgeibcing nhấghwat, tiệuvdgn thểpketaovju cầxreku bívquc mậzbavt làdvpom chújjwqt cảxwgei tiếnwfgn ởvlki trêaovjn bềorqj mặiiddt. Ngoạbrrpi trừbfku nhữvlking thứtftg đxwgeóaovj ra, vẫqekxn còilyun mộnnwat ívquct phụnkem kiệuvdgn vôabrf danh, vàdvpo mấghway cánkemi chuôabrfng sắtrtyt lung linh tinh xảxwgeo, cũnnwang đxwgeưibcibytmc yêaovju cầxreku hoàdvpon thàdvponh trong thờadwpi gian nhanh nhấghwat, vìdvha thếnwfgdvpon Lậzbavp đxwgeãvzcr tiêaovju phívquc rấghwat nhiềorqju ngâjzeun lưibcibytmng, khiếnwfgn gãvzcr cảxwgem thấghway cóaovj chújjwqt đxwgeau lòilyung.

dvpoi ngàdvpoy sau, Hàdvpon Lậzbavp nhậzbavn đxwgeưibcibytmc từbfku chỗvzcr thợbytmubdmn nhữvlking vậzbavt phẩyuxqm màdvpodvhanh tựrefd đxwgeiiddt làdvpom, nhìdvhan thấghway bao kiếnwfgm sánkemng loánkemng cùdjmong vớtrtyi chuôabrfng lấghwap lánkemnh tinh xảxwgeo, gãvzcr cựrefdc kìdvha thoảxwgevzcrn, luôabrfn miệuvdgng tánkemn dưibciơxmmyng khôabrfng ngớtrtyt tay nghềorqj củvlkia mấghway vịjsdh thợbytmubdmn, cảxwgem thấghway ngâjzeun lưibcibytmng củvlkia bảxwgen thâjzeun đxwgeújjwqng làdvpo khôabrfng phívquc phạbrrpm.

Ngay đxwgeêaovjm hôabrfm đxwgeóaovj, Hàdvpon Lậzbavp từbfku chỗvzcrvlki củvlkia mìdvhanh, biếnwfgn mấghwat mộnnwat cánkemch vôabrfxwgenh vôabrf tung, chỉyrxgibciu lạbrrpi trêaovjn giưibciadwpng ngủvlki mộnnwat trang giấghway, trêaovjn đxwgeóaovj viếnwfgt:


"Mặiiddc lãvzcro ngưibciadwpi ko cầxrekn phảxwgei lo lắtrtyng, ta ko phảxwgei làdvpo đxwgeàdvpoo tẩyuxqu chạbrrpy trốuecon, chỉyrxgdvpo cảxwgem thấghway cùdjmong ngưibciadwpi ởvlki trong cùdjmong mộnnwat sơxmmyn cốuecoc, ánkemp lựrefdc quánkem lớtrtyn, ko cóaovj lợbytmi cho việuvdgc tu hàdvponh Trưibciadwpng xuâjzeun côabrfng. Vìdvha thếnwfg, đxwgeuvdg tửdens quyếnwfgt đxwgejsdhnh tìdvham mộnnwat chỗvzcr an tĩnutznh khánkemc ởvlki trêaovjn nújjwqi, bếnwfg quan tu hàdvponh. Ngưibciadwpi cứtftg an tâjzeum, vàdvpoo đxwgeújjwqng ngàdvpoy nàdvpoy bốuecon thánkemng sau, ta sẽrufc đxwgeújjwqng giờadwp hộnnwai ngộnnwadjmong ngưibciadwpi."

dvpon Lậzbavp bánkemi thưibcibytmng.

ibcing dựrefda vàdvpoo chiếnwfgc ghếnwfg thánkemi sưibci, Mặiiddc đxwgebrrpi phu tay tránkemi cầxrekm tờadwp giấghway, tinh tếnwfg nhìdvhan, trêaovjn mặiiddt mâjzeuy đxwgeen dàdvpoy đxwgeiiddc. Mặiiddt bêaovjn kia củvlkia bàdvpon hãvzcry còilyun đxwgepket thêaovjm mộnnwat trang giấghway khánkemc, trêaovjn đxwgeóaovj ghi lạbrrpi mụnkemc lụnkemc cánkemc loạbrrpi vậzbavt phẩyuxqm màdvpo trưibcitrtyc đxwgeóaovj khôabrfng lâjzeuu Hàdvpon Lậzbavp đxwgeiiddt làdvpom ởvlki chỗvzcr thợbytmubdmn.

aovjn trong phòilyung lújjwqc nàdvpoy, ngoạbrrpi trừbfku âjzeum thanh " cạbrrpch cạbrrpch " do Mặiiddc đxwgebrrpi phu đxwgeang dùdjmong ngóaovjn tay củvlkia tay phảxwgei nhẹbrpkdugxaovjn mặiiddt bàdvpon, còilyun lạbrrpi khôabrfng còilyun bấghwat kìdvha mộnnwat âjzeum thanh nàdvpoo khánkemc.

Đnutznnwat nhiêaovjn, hắtrtyn hừbfku lạbrrpnh mộnnwat tiếnwfgng, tấghwam giấghway trong tay tan thàdvponh nhữvlking mảxwgenh vụnkemn, khẽrufcxmmyi trêaovjn mặiiddt đxwgeghwat.

Hắtrtyn ta sốuecot ruộnnwat đxwgetftgng dậzbavy, đxwgei lạbrrpi vàdvpoi bưibcitrtyc bêaovjn trong phòilyung, cau màdvpoy nhưibci đxwgeang đxwgeánkemnh giánkemnkemi gìdvha đxwgeóaovj, sau khi đxwgei đxwgei lạbrrpi lạbrrpi vàdvpoi bưibcitrtyc hắtrtyn dừbfkung lạbrrpi, mởvlki miệuvdgng tựrefdaovji:

"Con thỏoooj nhóaovjc, mặiiddc dùdjmo khôabrfng biếnwfgt ngưibciơxmmyi đxwgeang nghĩnutz ra chủvlki ýlvso quánkemi quỷbrpkdvha, nhưibcing bấghwat luậzbavn muốuecon chơxmmyi đxwgeùdjmoa nhưibci thếnwfgdvpoo, ngưibciơxmmyi cũnnwang khôabrfng chạbrrpy thoánkemt khỏoooji lòilyung bàdvpon tay củvlkia ta đxwgeâjzeuu, ngưibciadwpi nhưibci ngưibciơxmmyi ta đxwgeãvzcr nhấghwat đxwgejsdhnh muốuecon rồibcii"

aovji xong, Mặiiddc đxwgebrrpi phu đxwgennwat nhiêaovjn quay ngưibciadwpi, đxwgei tớtrtyi trưibcitrtyc cửdensa sổsdgl, mộnnwat âjzeum thanh trầxrekm dàdvpoi nhưibci tiếnwfgng còilyui phánkemt ra từbfku miệuvdgng hắtrtyn, lậzbavp tứtftgc mộnnwat con con chim nhỏooojabrf danh lôabrfng màdvpou vàdvpong từbfku ngoàdvpoi cửdensa sổsdgl bay vàdvpoo, lưibcibytmn vàdvpoi vòilyung trong phòilyung rồibcii đxwgezbavu xuốuecong đxwgexreku vai hắtrtyn.

Con chim nhỏooojdvpoy vừbfkua ổsdgln đxwgejsdhnh thâjzeun hìdvhanh, liềorqjn thâjzeun thiếnwfgt dùdjmong chiếnwfgc mỏoooj cọadwpnkemt vàdvpoo mặiiddt hắtrtyn, còilyun phánkemt ra nhữvlking tiếnwfgng kêaovju thanh thoánkemt " côabrf lỗvzcr lỗvzcr ".

"Tốuecot rồibcii, ta biếnwfgt ngưibciơxmmyi đxwgeóaovji rồibcii. Đnutzâjzeuy, đxwgeâjzeuy chívqucnh làdvpo" Hoàdvpong lậzbavt hoàdvpon" màdvpo ngưibciơxmmyi thívqucch ăjfrbn nhấghwat.

Mặiiddc đxwgebrrpi phu vừbfkua nhìdvhan thấghway chújjwq chim, khuôabrfn mặiiddt âjzeum trầxrekm hiệuvdgn lêaovjn vàdvpoi tia vui vẻtclm, ánkemnh mắtrtyt lộnnwa ra vẻtclm sủvlking ánkemi chiềorqju chuộnnwang, hắtrtyn lấghway từbfku trong tújjwqi ánkemo ra mộnnwat ívquct thứtftgc ăjfrbn củvlkia chim, nhéjjwqt vàdvpoo miệuvdgng củvlkia con chim nhỏoooj.

"
Đnutzi đxwgei, cũnnwang giốuecong nhưibcijjwqc trưibcitrtyc, theo dõdugxi cẩyuxqn thậzbavn ngưibciadwpi đxwgeóaovj, hắtrtyn ta chỉyrxg cầxrekn hơxmmyi rờadwpi khỏoooji sơxmmyn mạbrrpch nàdvpoy mộnnwat chújjwqt, lậzbavp tứtftgc bay vềorqjnkemo lạbrrpi cho ta." Mặiiddc đxwgebrrpi phu giốuecong nhưibci đxwgeang dặiiddn dòilyu mộnnwat ngưibciadwpi.

Con chim nhỏoooj ăjfrbn xong thứtftgc ăjfrbn, hưibcing phấghwan kêaovju "
abrf lỗvzcr lỗvzcr", bay lưibcibytmn trong phòilyung, nghe lờadwpi củvlkia hắtrtyn ta xong, lưibcibytmn mộnnwat vòilyung, trong nhánkemy mắtrtyt từbfku cửdensa sổsdgl bay ra ngoàdvpoi, biếnwfgn mấghwat tạbrrpi ko trung.

"
Hừbfku! Cóaovj "Vâjzeun sívquc đxwgeiểpketu"- loàdvpoi chim đxwgeưibcibytmc xưibcing làdvpo mạbrrpnh hơxmmyn cảxwgennwai têaovjn nhọadwpn đxwgeưibcibytmc bắtrtyn ra khỏoooji câjzeuy cung cứtftgng, bay cựrefdc nhanh, theo dôabrfi; ta xem ngưibciơxmmyi sẽrufc chơxmmyi đxwgeùdjmoa nhưibci thếnwfgdvpoo." Mặiiddt hắtrtyn hiệuvdgn lêaovjn vẻtclm âjzeum u đxwgeánkemng sợbytm lẩyuxqm bẩyuxqm nóaovji.

"
Bốuecon thánkemng ah? Ta đxwgebytmi ngàdvpoy ngưibciơxmmyi đxwgeếnwfgn, nhìdvhan tìdvhanh hìdvhanh nàdvpoy, kếnwfg hoặiiddch cóaovj lẽrufc thàdvponh côabrfng rồibcii! Hiệuvdgn tạbrrpi ai dánkemm trưibcitrtyc mặiiddt ta làdvpom trởvlki ngạbrrpi kếnwfg hoặiiddch, ta liếnwfgn giếnwfgt chếnwfgt kẻtclm đxwgeóaovj, thầxrekn cảxwgen sánkemt thầxrekn, phậzbavt cảxwgen sánkemt phậzbavt."

"
Ha ha! Ha Ha!" Mặiiddc đxwgebrrpi phu trong giâjzeuy lánkemt cưibciadwpi rộnnwaaovjn nhưibci quêaovjn cảxwge bảxwgen thâjzeun, trong mắtrtyt tràdvpon đxwgexreky vẻtclm phong cuồibcing.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.