Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 41 : Lưu ngôn dạ xuất

    trước sau   
xykun Lậrjmcp lạwffti khôaiaing cóicqd nhiềicqdu thờhgozi gian đrnytrkbwicqd thểrkbw chờhgoz đrnytshbni, nhiềicqdu nhấhajwt làxyku qua thêzaqlm bốruqqn, năaiaim thágyuing nữfxrka, Mặymmec đrnytwffti phu sẽxfopaenqng gãirmc triệgaubt đrnytrkbw ngảmbamxykui (đrnytymmet bàxykui xuốruqqng quyếvroxt mộxiqlt phen thắjxiung bạwffti), trưshbnoqjcc lúzizic đrnytóicqdirmc nhấhajwt đrnythnopnh phảmbami cóicqdaiaing lựyflnc bảmbamo vệgaub bảmbamn thâhajwn.

Cho nêzaqln cuốruqqi cùaenqng hắjxiun đrnytãirmc quyếvroxt đrnythnopnh, chỉhfbu tu luyệgaubn mộxiqlt trong chíoqjcn loạwffti đrnytơfjipn giảmbamn vàxyku dễojuf luyệgaubn thàxykunh nhấhajwt, ngay lậrjmcp tứmbamc cóicqd thểrkbw sửedjb dụdlxgng bíoqjc kỹlpoz đrnytóicqd, cágyuic loạwffti khágyuic thìgbcg đrnytrkbw sang mộxiqlt bêzaqln, đrnytshbni khi nàxykuo đrnytàxykuo thoágyuit khỏabrvi miệgaubng hổshbn, mớoqjci lạwffti tiếvroxp tụdlxgc luyệgaubn tậrjmcp cũdklsng khôaiaing muộxiqln.

Cứmbam nhưshbn vậrjmcy trôaiaii qua, thờhgozi gian tu luyệgaubn ngàxykuy mộxiqlt rúzizit ngắjxiun, khiếvroxn cho bảmbamn thâhajwn sớoqjcm đrnytãirmc họjgroc thàxykunh mậrjmct kỹlpoz trong chíoqjcn loạwffti dễojuf họjgroc vàxyku chóicqdng thàxykunh côaiaing nhấhajwt.

Kỳlsdm thậrjmct trong lòialnng Hàxykun Lậrjmcp cũdklsng rấhajwt ràxykunh mạwfftch, cho dùaenq bảmbamn thâhajwn cóicqd đrnytem bíoqjc kỹlpoz đrnytóicqd luyệgaubn thàxykunh toàxykun bộxiql, cũdklsng khôaiaing phảmbami làxyku đrnytruqqi thủmbpx củmbpxa đrnytruqqi phưshbnơfjipng.

Giảmbam sửedjb lầlphqn trưshbnoqjcc Mặymmec đrnytwffti phu khôaiaing nóicqdi dốruqqi, hiểrkbwn lộxiql thâhajwn phậrjmcn bágyui chủmbpx mộxiqlt phưshbnơfjipng trưshbnoqjcc đrnytruqqi phưshbnơfjipng, khôaiaing biếvroxt cóicqd bao nhiêzaqlu thủmbpx đrnytoạwfftn lợshbni hạwffti vàxyku đrnytxiqlc ágyuic màxyku tạwffti lầlphqn xung đrnytxiqlt trưshbnoqjcc chưshbna hiểrkbwn lộxiql ra. Đbfqpruqqi phưshbnơfjipng hiểrkbwn lộxiql thâhajwn thủmbpx từjybp lầlphqn trưshbnoqjcc sợshbn rằrhonng chỉhfbuxyku mộxiqlt chúzizit xíoqjcu củmbpxa thựyflnc lựyflnc châhajwn chíoqjcnh.

Cho dùaenq nhưshbn thếvrox, Hàxykun Lậrjmcp cứmbam nghĩjgro tớoqjci thâhajwn thủmbpx nhưshbn quỷifas mịhnop đrnytóicqd, trong lòialnng vẫjnvxn phágyuit rélphqt từjybpng trậrjmcn, đrnytruqqi vớoqjci Mặymmec đrnytwffti phu vẫjnvxn cựyflnc kỳlsdm kiêzaqlng kịhnop.


irmc tựyflngbcgnh hiểrkbwu rõoxpl, cágyuii thứmbamxyku bảmbamn thâhajwn trong thờhgozi gian ngắjxiun ngủmbpxi họjgroc thàxykunh làxykuicqd hạwfftn, cóicqd thểrkbwgbcgnh thàxykunh sựyfln uy hiếvroxp vớoqjci Mặymmec đrnytwffti phu làxyku rấhajwt nhỏabrv, cho dùaenqxyku đrnytruqqi phưshbnơfjipng cóicqd coi nhẹiiiegbcgnh cũdklsng khôaiaing tạwffto thàxykunh uy hiếvroxp, nhưshbnng thúzizic thủmbpx chịhnopu tróicqdi, mặymmec cho đrnytruqqi phưshbnơfjipng an bàxykui mọjgroi việgaubc, Hàxykun Lậrjmcp ngàxykun vạwfftn lầlphqn cũdklsng khôaiaing làxykum thếvrox.

xykun Lậrjmcp biếvroxt, nếvroxu nhưshbn thêzaqlm mộxiqlt lầlphqn cùaenqng đrnytruqqi phưshbnơfjipng đrnytxiqlng thủmbpx, thuậrjmcn lợshbni duy nhấhajwt đrnytrkbw thủmbpx thắjxiung, đrnytóicqd chíoqjcnh làxyku lợshbni dụdlxgng sựyfln coi thưshbnhgozng củmbpxa đrnytruqqi phưshbnơfjipng dàxykunh cho gãirmc. Chỉhfbuxykuo lúzizic đrnytruqqi phưshbnơfjipng đrnytang coi thưshbnhgozng, đrnytruqqi vớoqjci bảmbamn thâhajwn cóicqd đrnytiềicqdu sơfjip hốruqqt, lầlphqn nữfxrka xuấhajwt kỳlsdm bấhajwt ýyfln ra tay, mớoqjci cóicqd khảmbamaiaing giàxykunh đrnytưshbnshbnc mộxiqlt con đrnytưshbnhgozng sốruqqng.

Trong nhữfxrkng ngàxykuy tiếvroxp theo, Hàxykun Lậrjmcp ngấhajwm ngầlphqm đrnytem tấhajwt cảmbam kiếvroxm phổshbn ghi nhớoqjc lạwffti, chọjgron từjybp trong đrnytóicqd ra vàxykui loạwffti bíoqjc kỹlpozxyku trưshbnoqjcc mắjxiut cóicqd thểrkbw hữfxrku dụdlxgng đrnytruqqi vớoqjci gãirmc, bắjxiut đrnytlphqu gia tăaiaing nghiêzaqln cứmbamu, muốruqqn đrnytxfopo gọjgrot ra mộxiqlt con đrnytưshbnhgozng tu luyệgaubn cóicqd hiệgaubu quảmbam nhanh chóicqdng.

Trảmbami qua mấhajwy ngàxykuy vắjxiut óicqdc suy nghĩjgro, mộxiqlt phágyuip môaiain tu luyệgaubn hoàxykun chỉhfbunh đrnytãirmc đrnytưshbnshbnc gãirmc từjybp trong ságyuich chỉhfbunh lýyfln lạwffti, trong thờhgozi gian ngắjxiun nhưshbn vậrjmcy, cóicqd thểrkbw hoàxykun thàxykunh bao nhiêzaqlu côaiaing việgaubc vụdlxgn vặymmet nhưshbn thếvrox, gãirmc đrnytruqqi vớoqjci hiệgaubu suấhajwt củmbpxa bảmbamn thâhajwn cũdklsng rấhajwt đrnytjxiuc ýyfln.

Trong nửedjba thágyuing sau đrnytóicqd, Hàxykun Lậrjmcp đrnytem mộxiqlt chúzizit sựyflngbcgnh vụdlxgn vặymmet nhấhajwt loạwfftt xửedjbyfln thoảmbam đrnytágyuing, khiếvroxn cho bảmbamn thâhajwn cóicqd sựyfln chuẩruqqn bịhnop đrnytlphqy đrnytmbpx, ko lưshbnu lạwffti nhữfxrkng việgaubc ưshbnu phiềicqdn.

Đbfqplphqu tiêzaqln gãirmc đrnytem nguyêzaqln bảmbamn củmbpxa bíoqjc tịhnopch, đrnytrkbw nguyêzaqln cảmbam phong bìgbcg chưshbna đrnytdlxgng vàxykuo, đrnytem trảmbam cho Lệgaub Phi Vũdkls, tiệgaubn thểrkbw đrnytem cảmbam việgaubc gặymmep phảmbami gian tếvrox củmbpxa Dãirmc Lang bang nóicqdi cho đrnytruqqi phưshbnơfjipng biếvroxt, đrnytưshbnơfjipng nhiêzaqln việgaubc biếvroxt thừjybpa hắjxiun làxyku trùaenq phòialnng quảmbamn sựyflndklsng nóicqdi luôaiain ra.

Lệgaub Phi Vũdkls nghe xong, quảmbam nhiêzaqln biếvroxn thàxykunh vừjybpa mừjybpng vừjybpa sợshbn, vỗvoyzxykuo đrnytlphqu vai củmbpxa gãirmc, liêzaqln thanh kêzaqlu " hảmbamo huynh đrnytgaub "

đrnytruqqi vớoqjci việgaubc Hàxykun Lậrjmcp đrnytem lạwffti cho hắjxiun đrnytwffti côaiaing to lớoqjcn nhưshbn vậrjmcy, thựyflnc sựyflnxykum hắjxiun cảmbamm đrnytxiqlng.

Bấhajwt quágyui hắjxiun lạwffti khôaiaing biếvroxt, hiệgaubn tạwffti Hàxykun Lậrjmcp còialnn đrnytang bậrjmcn rộxiqln vớoqjci cágyuii mạwfftng nhỏabrv củmbpxa bảmbamn thâhajwn, làxykum gìgbcgicqdhajwm tưshbn đrnyti bắjxiut gian tếvrox, vừjybpa khôaiaing phíoqjcaiaing phíoqjc sứmbamc, lạwffti cóicqd thểrkbw chiếvroxm đrnytưshbnshbnc cảmbamm tìgbcgnh củmbpxa ngưshbnhgozi khágyuic, gãirmcxykum sao màxyku ko làxykum chứmbam!

Bậrjmcn rộxiqln xong vớoqjci côaiaing việgaubc củmbpxa Lệgaub Phi Vũdkls, Hàxykun Lậrjmcp lạwffti tiếvroxp tụdlxgc tựyflngbcgnh thưshbnshbnng môaiain, đrnyti tìgbcgm mấhajwy vịhnopshbn phóicqd thợshbndkpzn cóicqd kỹlpoz thuậrjmct tốruqqt.

Tạwffti chỗvoyz củmbpxa bọjgron họjgro, đrnytymmet làxykum vàxykui chiếvroxc vỏabrv kiếvroxm cóicqdgbcgnh dạwfftng khôaiaing đrnytzhrdng nhấhajwt, tiệgaubn thểrkbwzaqlu cầlphqu bíoqjc mậrjmct làxykum chúzizit cảmbami tiếvroxn ởcozh trêzaqln bềicqd mặymmet. Ngoạwffti trừjybp nhữfxrkng thứmbam đrnytóicqd ra, vẫjnvxn còialnn mộxiqlt íoqjct phụdlxg kiệgaubn vôaiai danh, vàxyku mấhajwy cágyuii chuôaiaing sắjxiut lung linh tinh xảmbamo, cũdklsng đrnytưshbnshbnc yêzaqlu cầlphqu hoàxykun thàxykunh trong thờhgozi gian nhanh nhấhajwt, vìgbcg thếvroxxykun Lậrjmcp đrnytãirmc tiêzaqlu phíoqjc rấhajwt nhiềicqdu ngâhajwn lưshbnshbnng, khiếvroxn gãirmc cảmbamm thấhajwy cóicqd chúzizit đrnytau lòialnng.

xykui ngàxykuy sau, Hàxykun Lậrjmcp nhậrjmcn đrnytưshbnshbnc từjybp chỗvoyz thợshbndkpzn nhữfxrkng vậrjmct phẩruqqm màxykugbcgnh tựyfln đrnytymmet làxykum, nhìgbcgn thấhajwy bao kiếvroxm ságyuing loágyuing cùaenqng vớoqjci chuôaiaing lấhajwp lágyuinh tinh xảmbamo, gãirmc cựyflnc kìgbcg thoảmbamirmcn, luôaiain miệgaubng tágyuin dưshbnơfjipng khôaiaing ngớoqjct tay nghềicqd củmbpxa mấhajwy vịhnop thợshbndkpzn, cảmbamm thấhajwy ngâhajwn lưshbnshbnng củmbpxa bảmbamn thâhajwn đrnytúzizing làxyku khôaiaing phíoqjc phạwfftm.

Ngay đrnytêzaqlm hôaiaim đrnytóicqd, Hàxykun Lậrjmcp từjybp chỗvoyzcozh củmbpxa mìgbcgnh, biếvroxn mấhajwt mộxiqlt cágyuich vôaiaimbamnh vôaiai tung, chỉhfbushbnu lạwffti trêzaqln giưshbnhgozng ngủmbpx mộxiqlt trang giấhajwy, trêzaqln đrnytóicqd viếvroxt:


"Mặymmec lãirmco ngưshbnhgozi ko cầlphqn phảmbami lo lắjxiung, ta ko phảmbami làxyku đrnytàxykuo tẩruqqu chạwffty trốruqqn, chỉhfbuxyku cảmbamm thấhajwy cùaenqng ngưshbnhgozi ởcozh trong cùaenqng mộxiqlt sơfjipn cốruqqc, ágyuip lựyflnc quágyui lớoqjcn, ko cóicqd lợshbni cho việgaubc tu hàxykunh Trưshbnhgozng xuâhajwn côaiaing. Vìgbcg thếvrox, đrnytgaub tửedjb quyếvroxt đrnythnopnh tìgbcgm mộxiqlt chỗvoyz an tĩjgronh khágyuic ởcozh trêzaqln núzizii, bếvrox quan tu hàxykunh. Ngưshbnhgozi cứmbam an tâhajwm, vàxykuo đrnytúzizing ngàxykuy nàxykuy bốruqqn thágyuing sau, ta sẽxfop đrnytúzizing giờhgoz hộxiqli ngộxiqlaenqng ngưshbnhgozi."

xykun Lậrjmcp bágyuii thưshbnshbnng.

shbnng dựyflna vàxykuo chiếvroxc ghếvrox thágyuii sưshbn, Mặymmec đrnytwffti phu tay trágyuii cầlphqm tờhgoz giấhajwy, tinh tếvrox nhìgbcgn, trêzaqln mặymmet mâhajwy đrnyten dàxykuy đrnytymmec. Mặymmet bêzaqln kia củmbpxa bàxykun hãirmcy còialnn đrnytrkbw thêzaqlm mộxiqlt trang giấhajwy khágyuic, trêzaqln đrnytóicqd ghi lạwffti mụdlxgc lụdlxgc cágyuic loạwffti vậrjmct phẩruqqm màxyku trưshbnoqjcc đrnytóicqd khôaiaing lâhajwu Hàxykun Lậrjmcp đrnytymmet làxykum ởcozh chỗvoyz thợshbndkpzn.

zaqln trong phòialnng lúzizic nàxykuy, ngoạwffti trừjybp âhajwm thanh " cạwfftch cạwfftch " do Mặymmec đrnytwffti phu đrnytang dùaenqng ngóicqdn tay củmbpxa tay phảmbami nhẹiiieoxplzaqln mặymmet bàxykun, còialnn lạwffti khôaiaing còialnn bấhajwt kìgbcg mộxiqlt âhajwm thanh nàxykuo khágyuic.

Đbfqpxiqlt nhiêzaqln, hắjxiun hừjybp lạwfftnh mộxiqlt tiếvroxng, tấhajwm giấhajwy trong tay tan thàxykunh nhữfxrkng mảmbamnh vụdlxgn, khẽxfopfjipi trêzaqln mặymmet đrnythajwt.

Hắjxiun ta sốruqqt ruộxiqlt đrnytmbamng dậrjmcy, đrnyti lạwffti vàxykui bưshbnoqjcc bêzaqln trong phòialnng, cau màxykuy nhưshbn đrnytang đrnytágyuinh giágyuigyuii gìgbcg đrnytóicqd, sau khi đrnyti đrnyti lạwffti lạwffti vàxykui bưshbnoqjcc hắjxiun dừjybpng lạwffti, mởcozh miệgaubng tựyflnicqdi:

"Con thỏabrv nhóicqdc, mặymmec dùaenq khôaiaing biếvroxt ngưshbnơfjipi đrnytang nghĩjgro ra chủmbpx ýyfln quágyuii quỷifasgbcg, nhưshbnng bấhajwt luậrjmcn muốruqqn chơfjipi đrnytùaenqa nhưshbn thếvroxxykuo, ngưshbnơfjipi cũdklsng khôaiaing chạwffty thoágyuit khỏabrvi lòialnng bàxykun tay củmbpxa ta đrnytâhajwu, ngưshbnhgozi nhưshbn ngưshbnơfjipi ta đrnytãirmc nhấhajwt đrnythnopnh muốruqqn rồzhrdi"

icqdi xong, Mặymmec đrnytwffti phu đrnytxiqlt nhiêzaqln quay ngưshbnhgozi, đrnyti tớoqjci trưshbnoqjcc cửedjba sổshbn, mộxiqlt âhajwm thanh trầlphqm dàxykui nhưshbn tiếvroxng còialni phágyuit ra từjybp miệgaubng hắjxiun, lậrjmcp tứmbamc mộxiqlt con con chim nhỏabrvaiai danh lôaiaing màxykuu vàxykung từjybp ngoàxykui cửedjba sổshbn bay vàxykuo, lưshbnshbnn vàxykui vòialnng trong phòialnng rồzhrdi đrnytrjmcu xuốruqqng đrnytlphqu vai hắjxiun.

Con chim nhỏabrvxykuy vừjybpa ổshbnn đrnythnopnh thâhajwn hìgbcgnh, liềicqdn thâhajwn thiếvroxt dùaenqng chiếvroxc mỏabrv cọjgrogyuit vàxykuo mặymmet hắjxiun, còialnn phágyuit ra nhữfxrkng tiếvroxng kêzaqlu thanh thoágyuit " côaiai lỗvoyz lỗvoyz ".

"Tốruqqt rồzhrdi, ta biếvroxt ngưshbnơfjipi đrnytóicqdi rồzhrdi. Đbfqpâhajwy, đrnytâhajwy chíoqjcnh làxyku" Hoàxykung lậrjmct hoàxykun" màxyku ngưshbnơfjipi thíoqjcch ăaiain nhấhajwt.

Mặymmec đrnytwffti phu vừjybpa nhìgbcgn thấhajwy chúzizi chim, khuôaiain mặymmet âhajwm trầlphqm hiệgaubn lêzaqln vàxykui tia vui vẻfeat, ágyuinh mắjxiut lộxiql ra vẻfeat sủmbpxng ágyuii chiềicqdu chuộxiqlng, hắjxiun lấhajwy từjybp trong túzizii ágyuio ra mộxiqlt íoqjct thứmbamc ăaiain củmbpxa chim, nhélphqt vàxykuo miệgaubng củmbpxa con chim nhỏabrv.

"
Đbfqpi đrnyti, cũdklsng giốruqqng nhưshbnzizic trưshbnoqjcc, theo dõoxpli cẩruqqn thậrjmcn ngưshbnhgozi đrnytóicqd, hắjxiun ta chỉhfbu cầlphqn hơfjipi rờhgozi khỏabrvi sơfjipn mạwfftch nàxykuy mộxiqlt chúzizit, lậrjmcp tứmbamc bay vềicqdgyuio lạwffti cho ta." Mặymmec đrnytwffti phu giốruqqng nhưshbn đrnytang dặymmen dòialn mộxiqlt ngưshbnhgozi.

Con chim nhỏabrv ăaiain xong thứmbamc ăaiain, hưshbnng phấhajwn kêzaqlu "
aiai lỗvoyz lỗvoyz", bay lưshbnshbnn trong phòialnng, nghe lờhgozi củmbpxa hắjxiun ta xong, lưshbnshbnn mộxiqlt vòialnng, trong nhágyuiy mắjxiut từjybp cửedjba sổshbn bay ra ngoàxykui, biếvroxn mấhajwt tạwffti ko trung.

"
Hừjybp! Cóicqd "Vâhajwn síoqjc đrnytiểrkbwu"- loàxykui chim đrnytưshbnshbnc xưshbnng làxyku mạwfftnh hơfjipn cảmbamdklsi têzaqln nhọjgron đrnytưshbnshbnc bắjxiun ra khỏabrvi câhajwy cung cứmbamng, bay cựyflnc nhanh, theo dôaiaii; ta xem ngưshbnơfjipi sẽxfop chơfjipi đrnytùaenqa nhưshbn thếvroxxykuo." Mặymmet hắjxiun hiệgaubn lêzaqln vẻfeat âhajwm u đrnytágyuing sợshbn lẩruqqm bẩruqqm nóicqdi.

"
Bốruqqn thágyuing ah? Ta đrnytshbni ngàxykuy ngưshbnơfjipi đrnytếvroxn, nhìgbcgn tìgbcgnh hìgbcgnh nàxykuy, kếvrox hoặymmech cóicqd lẽxfop thàxykunh côaiaing rồzhrdi! Hiệgaubn tạwffti ai dágyuim trưshbnoqjcc mặymmet ta làxykum trởcozh ngạwffti kếvrox hoặymmech, ta liếvroxn giếvroxt chếvroxt kẻfeat đrnytóicqd, thầlphqn cảmbamn ságyuit thầlphqn, phậrjmct cảmbamn ságyuit phậrjmct."

"
Ha ha! Ha Ha!" Mặymmec đrnytwffti phu trong giâhajwy lágyuit cưshbnhgozi rộxiqlzaqln nhưshbn quêzaqln cảmbam bảmbamn thâhajwn, trong mắjxiut tràxykun đrnytlphqy vẻfeat phong cuồzhrdng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.