Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 40 : Bí kỹ uyên nguyên

    trước sau   
Nhữqnusng ngưbykdvwrbi hay oálufpn trálufpch cũewmlng khôklmrng biếgnolt rằpezmng vịdasl trưbykdfockng lãkyteo sálufpng lậqnusp kiếgnolm kỹgnolklmry, kỳthmp thựqagzc cóhjkw mộgktnt thâodxtn côklmrng lựqagzc cao thâodxtm, khi còohcvn trálufpng niêpezmn trong mộgktnt lầlufpn chégbgwm giếgnolt trêpezmn giang hồbtbo, trong lúzmrwc vôklmr ýxbfz bịdasl đwjqjmnrfi thủngza phếgnol bỏbfxqtetiklmrng, sau nàklmry cũewmlng vôklmr phálufpp tu luyệwjqjn lạngpgi nộgktni gia châodxtn khídasl.

tpvp sợfmnakytei đwjqjdasla vịdasl củngzaa mìtpvpnh tạngpgi môklmrn nộgktni bịdasl sụpkhrp đwjqjgnol tan tàklmrnh nêpezmn vịdasl trưbykdfockng lãkyteo kia cũewmlng khôklmrng hưbykddvqfng ngưbykdvwrbi khálufpc thổgnol lộgktn chuyệwjqjn nàklmry, ngưbykdfmnac lạngpgi từdkfi đwjqjóhjkw trởfock đwjqji hoàklmrn thàklmrnh mộgktnt bộgktntetiklmrng vớdvqfi cửflit đwjqjgktnng cao thâodxtm khóhjkwbykdvwrbng, giấgfpsu giếgnolm tấgfpst cảsemf trêpezmn dưbykddvqfi mọsplji ngưbykdvwrbi.

Nhưbykdng côklmrng lựqagzc củngzaa hắkkyhn từdkfi nay vềaidv sau đwjqjãkyte khôklmrng còohcvn, đwjqjóhjkwklmr mộgktnt sựqagz thậqnust khôklmrng thểdkxo thay đwjqjgnoli, từdkfi đwjqjóhjkw trởfock đwjqji, hắkkyhn vẫithpn luôklmrn luôklmrn cẩngpgn thậqnusn, dựqagza vàklmro cơbykd trídaslbykdn ngưbykdvwrbi, dĩfock nhiêpezmn khôklmrng bịdasl ngưbykdvwrbi khálufpc phálufpt hiệwjqjn.

Thờvwrbi kỳthmp đwjqjóhjkw chídaslnh làklmrzmrwc màklmr Thấgfpst Huyềaidvn môklmrn toàklmrn thịdaslnh, xưbykdng bálufpdaslnh Châodxtu.

Vịdasl trưbykdfockng lãkyteo nàklmry khi phálufpt giálufpc côklmrng lựqagzc xálufpc thậqnust làklmr khôklmrng cóhjkwlufpch nàklmro khôklmri phụpkhrc, dưbykddvqfi hoàklmrn cảsemfnh tuyệwjqjt vọspljng, lợfmnai dụpkhrng quyềaidvn lợfmnai trong tay, lặuqlsng lẽkyte giấgfpsu giếgnolm tin tứgfpsc, khôklmrng nóhjkwi cho ngưbykdvwrbi ởfock trêpezmn biếgnolt, phálufpi kẻgnolbykddvqfi tay đwjqjálufpnh légbgwn rấgfpst nhiềaidvu ngưbykdvwrbi củngzaa cálufpc môklmrn phálufpi nhỏbfxq biếgnolt đwjqjưbykdfmnac bídaslngpgn nàklmry.

Từdkfi trong môklmrn phálufpi hắkkyhn tham lam cưbykdwrfnng đwjqjoạngpgt rấgfpst nhiềaidvu bídasl tịdaslch võteti họspljc quýxbfz hiếgnolm, cốmnrf gắkkyhng tìtpvpm ra mộgktnt loạngpgi khôklmrng dùnbedng nộgktni lựqagzc, lạngpgi cóhjkw khảsemfvwrbng xuấgfpst ra võtetiklmrng tuyệwjqjt đwjqjewmlnh.


Kếgnolt quảsemf, trảsemfi qua hơbykdn mộgktnt năvwrbm lụpkhrc soálufpt, hắkkyhn đwjqjídaslch xálufpc tìtpvpm ra rấgfpst nhiềaidvu bídasl kỹgnol tuyệwjqjt đwjqjewmlnh, nhưbykdng trong đwjqjóhjkw khôklmrng cóhjkw loạngpgi nàklmro thídaslch hợfmnap cóhjkw thểdkxo sửflit dụpkhrng.

Hắkkyhn thấgfpst vọspljng.

Vịdasl trưbykdfockng lãkyteo nàklmry cũewmlng làklmr mộgktnt ngưbykdvwrbi tàklmri cao thiêpezmn phúzmrw, làklmr hạngpgng ngưbykdvwrbi tâodxtm trídasl tuyệwjqjt đwjqjewmlnh. Khi tâodxtm tàklmrn ýxbfz lạngpgnh, nghĩfock đwjqjếgnoln việwjqjc cóhjkw thểdkxo lợfmnai dụpkhrng nhiềaidvu loạngpgi bídasl kỹgnolhjkw trong tay, vềaidv sau tựqagztpvpnh sálufpng tạngpgo ra mộgktnt loạngpgi tuyệwjqjt họspljc.

lufpi ýxbfz niệwjqjm gợfmnai lêpezmn trong đwjqjlufpu đwjqjãkyteklmrm cho hắkkyhn kídaslch đwjqjgktnng khôklmrng thôklmri, cóhjkw thểdkxolufpng lậqnusp mộgktnt môklmrn võteti họspljc đwjqjgktnc đwjqjálufpo, đwjqjúzmrwng làklmr giấgfpsc mộgktnng cảsemf đwjqjvwrbi củngzaa mỗbnxxi mộgktnt võteti giảsemf, từdkfi đwjqjóhjkw vềaidv sau hắkkyhn mộgktnt lòohcvng mộgktnt dạngpg tậqnusp trung giảsemfi quyếgnolt nan đwjqjaidvklmry, tựqagztpvpnh nghiêpezmn cứgfpsu thựqagzc tếgnollufpc loạngpgi ýxbfz nghĩfock. Cuốmnrfi cùnbedng, vìtpvp sợfmnabykddvqfng bậqnusn vàklmro chuyệwjqjn thếgnol tụpkhrc, hắkkyhn thậqnusm chídasl hoàklmrn toàklmrn bếgnol quan, tranh chấgfpsp củngzaa môklmrn phálufpi vớdvqfi ngoạngpgi giớdvqfi cũewmlng khôklmrng cóhjkw hỏbfxqi qua.

lufpng tạngpgo mộgktnt môklmrn võteti họspljc đwjqjídaslch thựqagzc làklmr mộgktnt việwjqjc phi thưbykdvwrbng khóhjkw khăvwrbn. Huốmnrfng chi hắkkyhn còohcvn muốmnrfn tạngpgo nêpezmn môklmrn võteti họspljc cóhjkw giớdvqfi hạngpgn lớdvqfn nhưbykd vậqnusy, vừdkfia phảsemfi làklmr loạngpgi khôklmrng cóhjkw châodxtn khídaslhjkw thểdkxo sửflit dụpkhrng, vừdkfia phảsemfi hàklmrm chứgfpsa nhiềaidvu bídasl kỹgnol, trởfock thàklmrnh mộgktnt môklmrn võtetiklmrng cao thâodxtm tuyệwjqjt đwjqjewmlnh.

Quálufp trìtpvpnh sálufpng tạngpgo nêpezmn vũewml kỹgnol, trưbykddvqfc đwjqjóhjkw chưbykda từdkfing cóhjkw bao giờvwrb, thậqnust khóhjkw khăvwrbn, vưbykdfmnat xa sựqagzbykdfockng tưbykdfmnang củngzaa hắkkyhn, nhưbykdng hắkkyhn cũewmlng làklmr mộgktnt ngưbykdvwrbi cóhjkw nghịdasl lựqagzc rấgfpst lớdvqfn, trảsemfi qua nửflita đwjqjvwrbi ngưbykdvwrbi làklmrm việwjqjc toàklmrn tâodxtm toàklmrn ýxbfz, sau quálufp trìtpvpnh hơbykdn mưbykdvwrbi năvwrbm dàklmri thu thậqnusp kinh nghiệwjqjm, cuốmnrfi cùnbedng "Trálufpt Nhãkyten kiếgnolm phálufpp" đwjqjãkyte xuấgfpst thếgnol.

Vịdasl trưbykdfockng lãkyteo nàklmry hưbykdng phấgfpsn vạngpgn phầlufpn, vộgktni vàklmrng hưbykddvqfng đwjqjếgnoln nhữqnusng ngưbykdvwrbi khálufpc bêpezmn trong môklmrn phálufpi bálufpo tin mừdkfing vềaidvtetiklmrng mớdvqfi đwjqjngpgi thàklmrnh củngzaa hắkkyhn, thìtpvp phálufpt hiệwjqjn việwjqjc ngoàklmri ýxbfz muốmnrfn, Thấgfpst Huyềaidvn môklmrn đwjqjãkyte hoàklmrn toàklmrn suy bạngpgi. Cảsemfklmrn phálufpi đwjqjang bịdasl đwjqjôklmrng đwjqjsemfo cálufpc bang phálufpi lớdvqfn nhỏbfxq trêpezmn giang hồbtboodxty côklmrng, tùnbedy thờvwrbi đwjqjaidvu cóhjkw thểdkxo phálufpt sinh nguy hiểdkxom toàklmrn môklmrn bịdasl diệwjqjt vong.

vwrbm đwjqjóhjkw, vịdasl trưbykdfockng lãkyteo đwjqjãkyte hoa giálufpp (sálufpu mưbykdơbykdi tuổgnoli), vừdkfia sợfmna vừdkfia giậqnusn, tạngpgi thờvwrbi khálufpc nguy cấgfpsp, lợfmnai dụpkhrng kiếgnolm kỹgnol quỷedlk dịdaslklmrtpvpnh vừdkfia mớdvqfi luyệwjqjn thàklmrnh, đwjqjngpgi triểdkxon thầlufpn uy, liêpezmn tiếgnolp giếgnolt chếgnolt nhiềaidvu cưbykdvwrbng đwjqjdaslch, chấgfpsp nhiếgnolp đwjqjôklmrng đwjqjsemfo cálufpc cao thủngzaohcvn lạngpgi, giúzmrwp Thấgfpst Huyềaidvn môklmrn từdkfi trong vòohcvng vâodxty trùnbedng trùnbedng, mởfock mộgktnt đwjqjưbykdvwrbng málufpu xôklmrng ra ngoàklmri, giúzmrwp Thấgfpst Huyềaidvn môklmrn tiếgnolp tụpkhrc duy trìtpvp sau nàklmry, lậqnusp đwjqjưbykdfmnac đwjqjngpgi côklmrng di thiêpezmn*

Đqaoiálufpng tiếgnolc chídaslnh làklmr, sau khi vừdkfia mớdvqfi thoálufpt đwjqjưbykdfmnac nguy hiểdkxom, vịdasl trưbykdfockng lãkyteo nàklmry lạngpgi gặuqlsp đwjqjngpgi hạngpgn, chỉewml kịdaslp đwjqjdkxo lạngpgi di chúzmrwc đwjqjem kiếgnolm phổgnolodxtm huyếgnolt củngzaa mìtpvpnh đwjqjdkxoklmro Thấgfpst Tuyệwjqjt đwjqjưbykdvwrbng, liềaidvn nhắkkyhm mắkkyht xuôklmri tay.

klmrng làklmrm cho ngưbykdvwrbi khálufpc tiếgnolc nuốmnrfi thêpezmm nữqnusa làklmr trong nhữqnusng năvwrbm thálufpng sau đwjqjóhjkw, hậqnusu bốmnrfi đwjqjwjqj tửflit trưbykddvqfc thờvwrbi Hàklmrn Lậqnusp, chưbykda cóhjkw ngưbykdvwrbi nàklmro thửflit tu luyệwjqjn côklmrng phálufpp nàklmry, làklmrm cho minh châodxtu nhuốmnrfm bụpkhri, bấgfpst kiếgnoln thiêpezmn nhậqnust**.

klmrn Lậqnusp đwjqjmnrfi vớdvqfi nhữqnusng việwjqjc quálufp khứgfps phálufpt sinh, hoàklmrn toàklmrn khôklmrng biếgnolt gìtpvp cảsemf, nhưbykdng thậqnust ra cho dùnbed biếgnolt, hắkkyhn cũewmlng sẽkyte khôklmrng cóhjkw đwjqjgktnng tâodxtm. Đqaoimnrfi vớdvqfi hắkkyhn màklmrhjkwi, cálufpi môklmrn kiếgnolm kỹgnolklmry thídaslch hợfmnap dàklmrnh cho hắkkyhn tu luyệwjqjn, cóhjkw khảsemfvwrbng giúzmrwp hắkkyhn bảsemfo trụpkhr tiểdkxou mệwjqjnh đwjqjang nằpezmm trong tay Mặuqlsc đwjqjngpgi phu, vậqnusy làklmr đwjqjưbykdfmnac rồbtboi. Vềaidv phầlufpn nóhjkw lai lịdaslch ra sao? Làklmr ai sálufpng tạngpgo? Hàklmrn Lậqnusp mộgktnt đwjqjiểdkxom hứgfpsng thúzmrwewmlng khôklmrng cóhjkw, hắkkyhn làklmr ngưbykdvwrbi rấgfpst chúzmrw trọspljng thựqagzc tếgnol, khôklmrng cóhjkw chúzmrwt lợfmnai ídaslch nàklmro, hắkkyhn sẽkyte khôklmrng phídaslodxtm đwjqji tìtpvpm hiểdkxou rõteti.

Trong phòohcvng củngzaa mìtpvpnh, Hàklmrn Lậqnusp thắkkyhp lêpezmn ngọspljn đwjqjèlqswn, nằpezmm bòohcv trêpezmn mặuqlst bàklmrn gỗbnxx, dưbykddvqfi álufpnh đwjqjèlqswn hôklmrn álufpm, tiếgnolp tụpkhrc đwjqjspljc bídasl tịdaslch.

Hắkkyhn thựqagzc chấgfpst khôklmrng cóhjkw ýxbfz đwjqjdaslnh sao chégbgwp bídasl tịdaslch, màklmr chuẩngpgn bịdasl bằpezmng vàklmro trídasl nhớdvqfbykdfmnat xa ngưbykdvwrbi thưbykdvwrbng củngzaa mìtpvpnh, kiêpezmn quyếgnolt đwjqjem hếgnolt toàklmrn bộgktn ghi tạngpgc trong đwjqjlufpu, cứgfps nhưbykd vậqnusy vừdkfia an toàklmrn, khôklmrng sợfmna thấgfpst lạngpgc, cũewmlng khôklmrng cầlufpn lo lắkkyhng lộgktn ra đwjqjiềaidvu bídasl mậqnust rấgfpst nguy hiểdkxom nàklmry.


Phảsemfi biếgnolt rằpezmng, đwjqjmnrfi vớdvqfi Mặuqlsc đwjqjngpgi phu, hắkkyhn vẫithpn bảsemfo trìtpvp sựqagz cảsemfnh giálufpc cựqagzc cao, sẽkyte khôklmrng phảsemfi ngu xuẩngpgn cho rằpezmng đwjqjmnrfi phưbykdơbykdng mộgktnt đwjqjiểdkxom cũewmlng khôklmrng giálufpm thịdasltpvpnh, nếgnolu trong phòohcvng xuấgfpst hiệwjqjn nhiềaidvu bảsemfn sao bídasl tịdaslch nhưbykd vậqnusy, chẳudbjng phảsemfi làklmr tấgfpst cảsemf đwjqjaidvu lộgktn liễtetiu ra hếgnolt ưbykd, làklmrm cho Mặuqlsc đwjqjngpgi phu đwjqjmnrfi vớdvqfi mìtpvpnh sẽkytehjkw đwjqjaidv phòohcvng.

Ápzignh lửflita đwjqjèlqswn màklmru vàklmrng, "Phốmnrfc" mộgktnt tiếgnolng, bạngpgo phálufpt ra mộgktnt cálufpi hoa lửflita nhỏbfxq nhỏbfxq, nhắkkyhc nhởfockklmrn Lậqnusp thờvwrbi gian đwjqjãkyte qua thậqnust lâodxtu, tấgfpst nhiêpezmn phảsemfi sớdvqfm đwjqji nghỉewml ngơbykdi.

Nhưbykdng Hàklmrn Lậqnusp hoàklmrn toàklmrn khôklmrng thèlqswm đwjqjdkxo ýxbfz đwjqjếgnoln, cảsemf ngưbykdvwrbi đwjqjaidvu chìtpvpm ngậqnusp vàklmro thếgnol giớdvqfi trong bídasl tịdaslch, vàklmro cálufpc kỹgnol xảsemfo kỳthmp dịdasl trong sálufpch, tâodxtm thầlufpn hắkkyhn hoàklmrn toàklmrn bịdasl hấgfpsp dẫithpn khôklmrng thểdkxo dứgfpst ra đwjqjưbykdfmnac.

Hoa lửflita từdkfing cálufpi từdkfing cálufpi nổgnollufpch tálufpch, thâodxtn ảsemfnh bịdasl phảsemfn chiếgnolu trêpezmn válufpch tưbykdvwrbng cũewmlng tùnbedy thờvwrbi theo đwjqjóhjkwklmr chớdvqfp lêpezmn khôklmrng thôklmri, lớdvqfn nhỏbfxq bấgfpst đwjqjdaslnh. Màklmr bảsemfn thâodxtn Hàklmrn Hậqnusp vẫithpn ngồbtboi tạngpgi chỗbnxx, mộgktnt chúzmrwt cũewmlng khôklmrng đwjqjgktnng, nhấgfpst đwjqjgktnng nhấgfpst tĩfocknh, mộgktnt ngưbykdvwrbi mộgktnt bóhjkwng, hìtpvpnh thàklmrnh nêpezmn mộgktnt sựqagzbykdơbykdng phảsemfn yêpezmu dịdasl, làklmrm cho ngưbykdvwrbi bêpezmn ngoàklmri cóhjkw cảsemfm giálufpc khálufpc lạngpg nhưbykdng hàklmri hòohcva vôklmrnbedng.

Thờvwrbi gian từdkfing khắkkyhc, từdkfing khắkkyhc trôklmri qua, bóhjkwng dálufpng sau lưbykdng Hàklmrn Lậqnusp từdkfitetiklmrng từdkfi từdkfi biếgnoln thàklmrnh mơbykd hồbtbo, lạngpgi từdkfibykd hồbtbo từdkfi từdkfi biếgnoln thàklmrnh khôklmrng, sắkkyhc trờvwrbi bêpezmn ngoàklmri đwjqjãkytelufpng rồbtboi.

klmrn Lậqnusp đwjqjãkyte bấgfpst tri bấgfpst giálufpc si mêpezm đwjqjspljc cảsemf buổgnoli tốmnrfi.

"Ba" mộgktnt tiếgnolng, mộgktnt cálufpi hoa lửflita cuốmnrfi cùnbedng bạngpgo nổgnol, ngọspljn đwjqjèlqswn cũewmlng tùnbedy thờvwrbi hoàklmrn toàklmrn phụpkhrt tắkkyht, Hàklmrn Lậqnusp rúzmrwt cuộgktnc từdkfi trong bídasl tịdaslch bịdasl đwjqjálufpnh thứgfpsc.

Hắkkyhn ngẩngpgng đwjqjlufpu nhìtpvpn xuốmnrfng ngọspljn đwjqjèlqswn, lạngpgi đwjqjưbykda mắkkyht xem xégbgwt álufpnh sálufpng ngoàklmri cửflita sổgnol, trong lòohcvng cưbykdvwrbi khổgnol mộgktnt trậqnusn.

Khôklmrng nghĩfock tớdvqfi chídaslnh mìtpvpnh cũewmlng cóhjkw mộgktnt ngàklmry nghiêpezmn cứgfpsu kỹgnol xảsemfo giếgnolt ngưbykdvwrbi mộgktnt cálufpch si mêpezm nhưbykd thếgnol. Tựqagz bảsemfn thâodxtn hiệwjqjn nay vàklmr trưbykddvqfc kia thậqnust khálufpc xa nhau.

klmrn Lậqnusp cảsemfm khálufpi mộgktnt trậqnusn, mớdvqfi đwjqjgfpsng dậqnusy, quay quay cổgnol, hoạngpgt đwjqjgktnng tay châodxtn, khiếgnoln cho cálufpc khớdvqfp toàklmrn thâodxtn phálufpt ra "ba ba" tiếgnolng đwjqjgktnng. Sau đwjqjóhjkw chuyểdkxon thâodxtn, đwjqjngpgy cửflita đwjqji ra ngoàklmri, lấgfpsy mộgktnt chậqnusu nưbykddvqfc lạngpgnh từdkfi trong giếgnolng phụpkhr cậqnusn, cẩngpgn thậqnusn rửflita mặuqlst, chấgfpsn chỉewmlnh tinh thầlufpn củngzaa mìtpvpnh, vậqnusn dụpkhrng Trưbykdvwrbng Xuâodxtn côklmrng tuầlufpn hoàklmrn mộgktnt vòohcvng trong cơbykd thểdkxo, ủngzaewml cảsemf đwjqjêpezmm tựqagzu đwjqjaidvu biếgnoln mấgfpst vôklmrsemfnh vôklmr tung.

Trảsemfi qua mộgktnt đwjqjêpezmm đwjqjspljc vàklmr nghiêpezmn cứgfpsu, Hàklmrn Lậqnusp đwjqjãkyte biếgnolt rằpezmng nếgnolu muốmnrfn đwjqjem loạngpgi võteti họspljc nàklmry thấgfpsu hiểdkxou mộgktnt cálufpch triệwjqjt đwjqjdkxo, khôklmrng mấgfpst tálufpm năvwrbm, mưbykdvwrbi năvwrbm khổgnol luyệwjqjn thìtpvpewmlng đwjqjdkfing cóhjkw nghĩfock đwjqjếgnoln, cho dùnbedtpvpnh ởfock phưbykdơbykdng diệwjqjn thiêpezmn phúzmrwbykdn ngưbykdvwrbi, thìtpvpewmlng phảsemfi mấgfpst hai, ba năvwrbm thờvwrbi gian mớdvqfi cóhjkw thểdkxohjkw chúzmrwt thàklmrnh tựqagzu.

Nhưbykdng thờvwrbi gian khôklmrng đwjqjfmnai ngưbykdvwrbi a!

*di thiêpezmn: ýxbfzhjkwi côklmrng đwjqjgfpsc rộgktnng lớdvqfn nhưbykd trờvwrbi biểdkxon.

**bấgfpst kiếgnoln thiêpezmn nhậqnust: khôklmrng thấgfpsy mặuqlst trờvwrbi

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.