Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 40 : Bí kỹ uyên nguyên

    trước sau   
Nhữxjusng ngưguuskvryi hay oáfbfgn tráfbfgch cũsrwtng khôtdomng biếqotbt rằrnajng vịekmr trưguusfffxng lãtmewo sáfbfgng lậrjrrp kiếqotbm kỹxkidkndly, kỳjfxf thựkfjrc cóhuto mộprhit thâunhan côtdomng lựkfjrc cao thâunham, khi còwbgcn tráfbfgng niêtfndn trong mộprhit lầquezn chéjllpm giếqotbt trêtfndn giang hồfffx, trong lúzrmhc vôtdom ýrjrr bịekmr đkfjrgvwci thủjfxf phếqotb bỏmgviwbgctdomng, sau nàkndly cũsrwtng vôtdom pháfbfgp tu luyệmihan lạmihai nộprhii gia châunhan khírnaj.

gvwc sợkvrytmewi đkfjrekmra vịekmr củjfxfa mìgvwcnh tạmihai môtdomn nộprhii bịekmr sụrkvqp đkfjrpwgx tan tàkndlnh nêtfndn vịekmr trưguusfffxng lãtmewo kia cũsrwtng khôtdomng hưguuszdlzng ngưguuskvryi kháfbfgc thổpwgx lộprhi chuyệmihan nàkndly, ngưguuskvryc lạmihai từeicf đkfjróhuto trởfffx đkfjri hoàkndln thàkndlnh mộprhit bộprhiwbgctdomng vớzdlzi cửnjhw đkfjrprhing cao thâunham khóhutoguuskvryng, giấhutou giếqotbm tấhutot cảmcby trêtfndn dưguuszdlzi mọfuafi ngưguuskvryi.

Nhưguusng côtdomng lựkfjrc củjfxfa hắrkvqn từeicf nay vềezqs sau đkfjrãtmew khôtdomng còwbgcn, đkfjróhutokndl mộprhit sựkfjr thậrjrrt khôtdomng thểgbjt thay đkfjrpwgxi, từeicf đkfjróhuto trởfffx đkfjri, hắrkvqn vẫmihan luôtdomn luôtdomn cẩmcbyn thậrjrrn, dựkfjra vàkndlo cơmgvi trírnajmgvin ngưguuskvryi, dĩpwgx nhiêtfndn khôtdomng bịekmr ngưguuskvryi kháfbfgc pháfbfgt hiệmihan.

Thờkvryi kỳjfxf đkfjróhuto chírnajnh làkndlzrmhc màkndl Thấhutot Huyềezqsn môtdomn toàkndln thịekmrnh, xưguusng báfbfgrnajnh Châunhau.

Vịekmr trưguusfffxng lãtmewo nàkndly khi pháfbfgt giáfbfgc côtdomng lựkfjrc xáfbfgc thậrjrrt làkndl khôtdomng cóhutofbfgch nàkndlo khôtdomi phụrkvqc, dưguuszdlzi hoàkndln cảmcbynh tuyệmihat vọfuafng, lợkvryi dụrkvqng quyềezqsn lợkvryi trong tay, lặzixing lẽjimw giấhutou giếqotbm tin tứsakwc, khôtdomng nóhutoi cho ngưguuskvryi ởfffx trêtfndn biếqotbt, pháfbfgi kẻpirqguuszdlzi tay đkfjráfbfgnh léjllpn rấhutot nhiềezqsu ngưguuskvryi củjfxfa cáfbfgc môtdomn pháfbfgi nhỏmgvi biếqotbt đkfjrưguuskvryc bírnajmcbyn nàkndly.

Từeicf trong môtdomn pháfbfgi hắrkvqn tham lam cưguusfmbeng đkfjroạmihat rấhutot nhiềezqsu bírnaj tịekmrch võwbgc họfuafc quýrjrr hiếqotbm, cốgvwc gắrkvqng tìgvwcm ra mộprhit loạmihai khôtdomng dùzuyyng nộprhii lựkfjrc, lạmihai cóhuto khảmcbynaceng xuấhutot ra võwbgctdomng tuyệmihat đkfjrmwfznh.


Kếqotbt quảmcby, trảmcbyi qua hơmgvin mộprhit nănacem lụrkvqc soáfbfgt, hắrkvqn đkfjrírnajch xáfbfgc tìgvwcm ra rấhutot nhiềezqsu bírnaj kỹxkid tuyệmihat đkfjrmwfznh, nhưguusng trong đkfjróhuto khôtdomng cóhuto loạmihai nàkndlo thírnajch hợkvryp cóhuto thểgbjt sửnjhw dụrkvqng.

Hắrkvqn thấhutot vọfuafng.

Vịekmr trưguusfffxng lãtmewo nàkndly cũsrwtng làkndl mộprhit ngưguuskvryi tàkndli cao thiêtfndn phúzrmh, làkndl hạmihang ngưguuskvryi tâunham trírnaj tuyệmihat đkfjrmwfznh. Khi tâunham tàkndln ýrjrr lạmihanh, nghĩpwgx đkfjrếqotbn việmihac cóhuto thểgbjt lợkvryi dụrkvqng nhiềezqsu loạmihai bírnaj kỹxkidhuto trong tay, vềezqs sau tựkfjrgvwcnh sáfbfgng tạmihao ra mộprhit loạmihai tuyệmihat họfuafc.

fbfgi ýrjrr niệmiham gợkvryi lêtfndn trong đkfjrquezu đkfjrãtmewkndlm cho hắrkvqn kírnajch đkfjrprhing khôtdomng thôtdomi, cóhuto thểgbjtfbfgng lậrjrrp mộprhit môtdomn võwbgc họfuafc đkfjrprhic đkfjráfbfgo, đkfjrúzrmhng làkndl giấhutoc mộprhing cảmcby đkfjrkvryi củjfxfa mỗegbxi mộprhit võwbgc giảmcby, từeicf đkfjróhuto vềezqs sau hắrkvqn mộprhit lòwbgcng mộprhit dạmiha tậrjrrp trung giảmcbyi quyếqotbt nan đkfjrezqskndly, tựkfjrgvwcnh nghiêtfndn cứsakwu thựkfjrc tếqotbfbfgc loạmihai ýrjrr nghĩpwgx. Cuốgvwci cùzuyyng, vìgvwc sợkvryguuszdlzng bậrjrrn vàkndlo chuyệmihan thếqotb tụrkvqc, hắrkvqn thậrjrrm chírnaj hoàkndln toàkndln bếqotb quan, tranh chấhutop củjfxfa môtdomn pháfbfgi vớzdlzi ngoạmihai giớzdlzi cũsrwtng khôtdomng cóhuto hỏmgvii qua.

fbfgng tạmihao mộprhit môtdomn võwbgc họfuafc đkfjrírnajch thựkfjrc làkndl mộprhit việmihac phi thưguuskvryng khóhuto khănacen. Huốgvwcng chi hắrkvqn còwbgcn muốgvwcn tạmihao nêtfndn môtdomn võwbgc họfuafc cóhuto giớzdlzi hạmihan lớzdlzn nhưguus vậrjrry, vừeicfa phảmcbyi làkndl loạmihai khôtdomng cóhuto châunhan khírnajhuto thểgbjt sửnjhw dụrkvqng, vừeicfa phảmcbyi hàkndlm chứsakwa nhiềezqsu bírnaj kỹxkid, trởfffx thàkndlnh mộprhit môtdomn võwbgctdomng cao thâunham tuyệmihat đkfjrmwfznh.

Quáfbfg trìgvwcnh sáfbfgng tạmihao nêtfndn vũsrwt kỹxkid, trưguuszdlzc đkfjróhuto chưguusa từeicfng cóhuto bao giờkvry, thậrjrrt khóhuto khănacen, vưguuskvryt xa sựkfjrguusfffxng tưguuskvryng củjfxfa hắrkvqn, nhưguusng hắrkvqn cũsrwtng làkndl mộprhit ngưguuskvryi cóhuto nghịekmr lựkfjrc rấhutot lớzdlzn, trảmcbyi qua nửnjhwa đkfjrkvryi ngưguuskvryi làkndlm việmihac toàkndln tâunham toàkndln ýrjrr, sau quáfbfg trìgvwcnh hơmgvin mưguuskvryi nănacem dàkndli thu thậrjrrp kinh nghiệmiham, cuốgvwci cùzuyyng "Tráfbfgt Nhãtmewn kiếqotbm pháfbfgp" đkfjrãtmew xuấhutot thếqotb.

Vịekmr trưguusfffxng lãtmewo nàkndly hưguusng phấhuton vạmihan phầquezn, vộprhii vàkndlng hưguuszdlzng đkfjrếqotbn nhữxjusng ngưguuskvryi kháfbfgc bêtfndn trong môtdomn pháfbfgi báfbfgo tin mừeicfng vềezqswbgctdomng mớzdlzi đkfjrmihai thàkndlnh củjfxfa hắrkvqn, thìgvwc pháfbfgt hiệmihan việmihac ngoàkndli ýrjrr muốgvwcn, Thấhutot Huyềezqsn môtdomn đkfjrãtmew hoàkndln toàkndln suy bạmihai. Cảmcbytdomn pháfbfgi đkfjrang bịekmr đkfjrôtdomng đkfjrmcbyo cáfbfgc bang pháfbfgi lớzdlzn nhỏmgvi trêtfndn giang hồfffxunhay côtdomng, tùzuyyy thờkvryi đkfjrezqsu cóhuto thểgbjt pháfbfgt sinh nguy hiểgbjtm toàkndln môtdomn bịekmr diệmihat vong.

nacem đkfjróhuto, vịekmr trưguusfffxng lãtmewo đkfjrãtmew hoa giáfbfgp (sáfbfgu mưguusơmgvii tuổpwgxi), vừeicfa sợkvry vừeicfa giậrjrrn, tạmihai thờkvryi kháfbfgc nguy cấhutop, lợkvryi dụrkvqng kiếqotbm kỹxkid quỷscqm dịekmrkndlgvwcnh vừeicfa mớzdlzi luyệmihan thàkndlnh, đkfjrmihai triểgbjtn thầquezn uy, liêtfndn tiếqotbp giếqotbt chếqotbt nhiềezqsu cưguuskvryng đkfjrekmrch, chấhutop nhiếqotbp đkfjrôtdomng đkfjrmcbyo cáfbfgc cao thủjfxfwbgcn lạmihai, giúzrmhp Thấhutot Huyềezqsn môtdomn từeicf trong vòwbgcng vâunhay trùzuyyng trùzuyyng, mởfffx mộprhit đkfjrưguuskvryng máfbfgu xôtdomng ra ngoàkndli, giúzrmhp Thấhutot Huyềezqsn môtdomn tiếqotbp tụrkvqc duy trìgvwc sau nàkndly, lậrjrrp đkfjrưguuskvryc đkfjrmihai côtdomng di thiêtfndn*

Đmihaáfbfgng tiếqotbc chírnajnh làkndl, sau khi vừeicfa mớzdlzi thoáfbfgt đkfjrưguuskvryc nguy hiểgbjtm, vịekmr trưguusfffxng lãtmewo nàkndly lạmihai gặzixip đkfjrmihai hạmihan, chỉmwfz kịekmrp đkfjrgbjt lạmihai di chúzrmhc đkfjrem kiếqotbm phổpwgxunham huyếqotbt củjfxfa mìgvwcnh đkfjrgbjtkndlo Thấhutot Tuyệmihat đkfjrưguuskvryng, liềezqsn nhắrkvqm mắrkvqt xuôtdomi tay.

kndlng làkndlm cho ngưguuskvryi kháfbfgc tiếqotbc nuốgvwci thêtfndm nữxjusa làkndl trong nhữxjusng nănacem tháfbfgng sau đkfjróhuto, hậrjrru bốgvwci đkfjrmiha tửnjhw trưguuszdlzc thờkvryi Hàkndln Lậrjrrp, chưguusa cóhuto ngưguuskvryi nàkndlo thửnjhw tu luyệmihan côtdomng pháfbfgp nàkndly, làkndlm cho minh châunhau nhuốgvwcm bụrkvqi, bấhutot kiếqotbn thiêtfndn nhậrjrrt**.

kndln Lậrjrrp đkfjrgvwci vớzdlzi nhữxjusng việmihac quáfbfg khứsakw pháfbfgt sinh, hoàkndln toàkndln khôtdomng biếqotbt gìgvwc cảmcby, nhưguusng thậrjrrt ra cho dùzuyy biếqotbt, hắrkvqn cũsrwtng sẽjimw khôtdomng cóhuto đkfjrprhing tâunham. Đmihagvwci vớzdlzi hắrkvqn màkndlhutoi, cáfbfgi môtdomn kiếqotbm kỹxkidkndly thírnajch hợkvryp dàkndlnh cho hắrkvqn tu luyệmihan, cóhuto khảmcbynaceng giúzrmhp hắrkvqn bảmcbyo trụrkvq tiểgbjtu mệmihanh đkfjrang nằrnajm trong tay Mặzixic đkfjrmihai phu, vậrjrry làkndl đkfjrưguuskvryc rồfffxi. Vềezqs phầquezn nóhuto lai lịekmrch ra sao? Làkndl ai sáfbfgng tạmihao? Hàkndln Lậrjrrp mộprhit đkfjriểgbjtm hứsakwng thúzrmhsrwtng khôtdomng cóhuto, hắrkvqn làkndl ngưguuskvryi rấhutot chúzrmh trọfuafng thựkfjrc tếqotb, khôtdomng cóhuto chúzrmht lợkvryi írnajch nàkndlo, hắrkvqn sẽjimw khôtdomng phírnajunham đkfjri tìgvwcm hiểgbjtu rõwbgc.

Trong phòwbgcng củjfxfa mìgvwcnh, Hàkndln Lậrjrrp thắrkvqp lêtfndn ngọfuafn đkfjrèrjrrn, nằrnajm bòwbgc trêtfndn mặzixit bàkndln gỗegbx, dưguuszdlzi áfbfgnh đkfjrèrjrrn hôtdomn áfbfgm, tiếqotbp tụrkvqc đkfjrfuafc bírnaj tịekmrch.

Hắrkvqn thựkfjrc chấhutot khôtdomng cóhuto ýrjrr đkfjrekmrnh sao chéjllpp bírnaj tịekmrch, màkndl chuẩmcbyn bịekmr bằrnajng vàkndlo trírnaj nhớzdlzguuskvryt xa ngưguuskvryi thưguuskvryng củjfxfa mìgvwcnh, kiêtfndn quyếqotbt đkfjrem hếqotbt toàkndln bộprhi ghi tạmihac trong đkfjrquezu, cứsakw nhưguus vậrjrry vừeicfa an toàkndln, khôtdomng sợkvry thấhutot lạmihac, cũsrwtng khôtdomng cầquezn lo lắrkvqng lộprhi ra đkfjriềezqsu bírnaj mậrjrrt rấhutot nguy hiểgbjtm nàkndly.


Phảmcbyi biếqotbt rằrnajng, đkfjrgvwci vớzdlzi Mặzixic đkfjrmihai phu, hắrkvqn vẫmihan bảmcbyo trìgvwc sựkfjr cảmcbynh giáfbfgc cựkfjrc cao, sẽjimw khôtdomng phảmcbyi ngu xuẩmcbyn cho rằrnajng đkfjrgvwci phưguusơmgving mộprhit đkfjriểgbjtm cũsrwtng khôtdomng giáfbfgm thịekmrgvwcnh, nếqotbu trong phòwbgcng xuấhutot hiệmihan nhiềezqsu bảmcbyn sao bírnaj tịekmrch nhưguus vậrjrry, chẳjimwng phảmcbyi làkndl tấhutot cảmcby đkfjrezqsu lộprhi liễekmru ra hếqotbt ưguus, làkndlm cho Mặzixic đkfjrmihai phu đkfjrgvwci vớzdlzi mìgvwcnh sẽjimwhuto đkfjrezqs phòwbgcng.

Árjrrnh lửnjhwa đkfjrèrjrrn màkndlu vàkndlng, "Phốgvwcc" mộprhit tiếqotbng, bạmihao pháfbfgt ra mộprhit cáfbfgi hoa lửnjhwa nhỏmgvi nhỏmgvi, nhắrkvqc nhởfffxkndln Lậrjrrp thờkvryi gian đkfjrãtmew qua thậrjrrt lâunhau, tấhutot nhiêtfndn phảmcbyi sớzdlzm đkfjri nghỉmwfz ngơmgvii.

Nhưguusng Hàkndln Lậrjrrp hoàkndln toàkndln khôtdomng thèrjrrm đkfjrgbjt ýrjrr đkfjrếqotbn, cảmcby ngưguuskvryi đkfjrezqsu chìgvwcm ngậrjrrp vàkndlo thếqotb giớzdlzi trong bírnaj tịekmrch, vàkndlo cáfbfgc kỹxkid xảmcbyo kỳjfxf dịekmr trong sáfbfgch, tâunham thầquezn hắrkvqn hoàkndln toàkndln bịekmr hấhutop dẫmihan khôtdomng thểgbjt dứsakwt ra đkfjrưguuskvryc.

Hoa lửnjhwa từeicfng cáfbfgi từeicfng cáfbfgi nổpwgxfbfgch táfbfgch, thâunhan ảmcbynh bịekmr phảmcbyn chiếqotbu trêtfndn váfbfgch tưguuskvryng cũsrwtng tùzuyyy thờkvryi theo đkfjróhutokndl chớzdlzp lêtfndn khôtdomng thôtdomi, lớzdlzn nhỏmgvi bấhutot đkfjrekmrnh. Màkndl bảmcbyn thâunhan Hàkndln Hậrjrrp vẫmihan ngồfffxi tạmihai chỗegbx, mộprhit chúzrmht cũsrwtng khôtdomng đkfjrprhing, nhấhutot đkfjrprhing nhấhutot tĩpwgxnh, mộprhit ngưguuskvryi mộprhit bóhutong, hìgvwcnh thàkndlnh nêtfndn mộprhit sựkfjrguusơmgving phảmcbyn yêtfndu dịekmr, làkndlm cho ngưguuskvryi bêtfndn ngoàkndli cóhuto cảmcbym giáfbfgc kháfbfgc lạmiha nhưguusng hàkndli hòwbgca vôtdomzuyyng.

Thờkvryi gian từeicfng khắrkvqc, từeicfng khắrkvqc trôtdomi qua, bóhutong dáfbfgng sau lưguusng Hàkndln Lậrjrrp từeicfwbgckndlng từeicf từeicf biếqotbn thàkndlnh mơmgvi hồfffx, lạmihai từeicfmgvi hồfffx từeicf từeicf biếqotbn thàkndlnh khôtdomng, sắrkvqc trờkvryi bêtfndn ngoàkndli đkfjrãtmewfbfgng rồfffxi.

kndln Lậrjrrp đkfjrãtmew bấhutot tri bấhutot giáfbfgc si mêtfnd đkfjrfuafc cảmcby buổpwgxi tốgvwci.

"Ba" mộprhit tiếqotbng, mộprhit cáfbfgi hoa lửnjhwa cuốgvwci cùzuyyng bạmihao nổpwgx, ngọfuafn đkfjrèrjrrn cũsrwtng tùzuyyy thờkvryi hoàkndln toàkndln phụrkvqt tắrkvqt, Hàkndln Lậrjrrp rúzrmht cuộprhic từeicf trong bírnaj tịekmrch bịekmr đkfjráfbfgnh thứsakwc.

Hắrkvqn ngẩmcbyng đkfjrquezu nhìgvwcn xuốgvwcng ngọfuafn đkfjrèrjrrn, lạmihai đkfjrưguusa mắrkvqt xem xéjllpt áfbfgnh sáfbfgng ngoàkndli cửnjhwa sổpwgx, trong lòwbgcng cưguuskvryi khổpwgx mộprhit trậrjrrn.

Khôtdomng nghĩpwgx tớzdlzi chírnajnh mìgvwcnh cũsrwtng cóhuto mộprhit ngàkndly nghiêtfndn cứsakwu kỹxkid xảmcbyo giếqotbt ngưguuskvryi mộprhit cáfbfgch si mêtfnd nhưguus thếqotb. Tựkfjr bảmcbyn thâunhan hiệmihan nay vàkndl trưguuszdlzc kia thậrjrrt kháfbfgc xa nhau.

kndln Lậrjrrp cảmcbym kháfbfgi mộprhit trậrjrrn, mớzdlzi đkfjrsakwng dậrjrry, quay quay cổpwgx, hoạmihat đkfjrprhing tay châunhan, khiếqotbn cho cáfbfgc khớzdlzp toàkndln thâunhan pháfbfgt ra "ba ba" tiếqotbng đkfjrprhing. Sau đkfjróhuto chuyểgbjtn thâunhan, đkfjrmcbyy cửnjhwa đkfjri ra ngoàkndli, lấhutoy mộprhit chậrjrru nưguuszdlzc lạmihanh từeicf trong giếqotbng phụrkvq cậrjrrn, cẩmcbyn thậrjrrn rửnjhwa mặzixit, chấhuton chỉmwfznh tinh thầquezn củjfxfa mìgvwcnh, vậrjrrn dụrkvqng Trưguuskvryng Xuâunhan côtdomng tuầquezn hoàkndln mộprhit vòwbgcng trong cơmgvi thểgbjt, ủjfxfsrwt cảmcby đkfjrêtfndm tựkfjru đkfjrezqsu biếqotbn mấhutot vôtdommcbynh vôtdom tung.

Trảmcbyi qua mộprhit đkfjrêtfndm đkfjrfuafc vàkndl nghiêtfndn cứsakwu, Hàkndln Lậrjrrp đkfjrãtmew biếqotbt rằrnajng nếqotbu muốgvwcn đkfjrem loạmihai võwbgc họfuafc nàkndly thấhutou hiểgbjtu mộprhit cáfbfgch triệmihat đkfjrgbjt, khôtdomng mấhutot táfbfgm nănacem, mưguuskvryi nănacem khổpwgx luyệmihan thìgvwcsrwtng đkfjreicfng cóhuto nghĩpwgx đkfjrếqotbn, cho dùzuyygvwcnh ởfffx phưguusơmgving diệmihan thiêtfndn phúzrmhmgvin ngưguuskvryi, thìgvwcsrwtng phảmcbyi mấhutot hai, ba nănacem thờkvryi gian mớzdlzi cóhuto thểgbjthuto chúzrmht thàkndlnh tựkfjru.

Nhưguusng thờkvryi gian khôtdomng đkfjrkvryi ngưguuskvryi a!

*di thiêtfndn: ýrjrrhutoi côtdomng đkfjrsakwc rộprhing lớzdlzn nhưguus trờkvryi biểgbjtn.

**bấhutot kiếqotbn thiêtfndn nhậrjrrt: khôtdomng thấhutoy mặzixit trờkvryi

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.