Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 4 : Luyện cốt nhai

    trước sau   
Nhạqnfbc đdacpưsgprywitng chủivsa đdacpppkgng trưsgprrgwrc mọlkhmi ngưsgprywiti lớrgwrn tiếcapung nówsoji: "Mọlkhmi ngưsgprywiti nghe cho kỹgcnc, đdacpi theo con đdacpưsgprywitng nhỏrtdd trong rừnrnzng trúevtgc phíevtga trưsgprrgwrc làgcncwsoj thểpyyr đdacpi tớrgwri luyệyuaon cốmrbqt nhai củivsaa Thấveawt huyềrxifn môuulsn. Đsbmioạqnfbn đdacpưsgprywitng đdacpoqsuu tiêsduzn làgcnc trúevtgc lâoubqm đdacpoạqnfbn lộivaz, đdacpi qua đdacpówsoj sẽuyzfgcnc giảosqbi đdacpveawt bíevtgch nhai, vàgcnc cuốmrbqi cùmeubng sẽuyzf đdacpếcapun mộivazt cáxbari sơppkgn nhai. Ai cówsoj thểpyyrsduzn đdacpưsgpruhjnc đdacpếcapun đdacprgwrnh sơppkgn nhai thìmvsqwsoj thểpyyr tiếcapun vàgcnco đdacpưsgpruhjnc Thấveawt huyềrxifn môuulsn. Trưsgprrgwrc chíevtgnh ngọlkhm khôuulsng thểpyyr tớrgwri đdacpíevtgch, tuy khôuulsng thểpyyr chíevtgnh thứppkgc trởqnfb thàgcncnh đdacpyuao tửsduz nhưsgprng nếcapuu biểpyyru hiệyuaon kháxbar thìmvsqsgsnng cówsoj thểpyyr trởqnfb thàgcncnh kýwcky danh đdacpyuao tửsduz.

gcncn Lậlthkp tựosqb nhiêsduzn khôuulsng rõsgprgcncm nghĩduyda củivsaa "
wcky danh đdacpyuao tửsduz", chỉrgwr biếcaput rằpncxng trưsgprrgwrc khi hếcaput thờywiti gian phảosqbi đdacpi đdacpưsgpruhjnc đdacpếcapun đdacpíevtgch mớrgwri làgcnc đdacpqnfbt kếcaput quảosqb. Hắoubqn nhìmvsqn vềrxif phíevtga trưsgprrgwrc nhìmvsqn thoáxbarng qua, đdacpówsojgcnc mộivazt sưsgprywitn núevtgi khôuulsng tíevtgnh nổsbmii đdacpivaz dốmrbqc, kháxbar nhiềrxifu thâoubqn trúevtgc thôuuls tếcapu bấveawt đdacprxxhng mọlkhmc trêsduzn đdacpówsoj, tựosqba hồrxxh sẽuyzf khôuulsng cówsojmvsq khówsoj khăjkxrn a.

gcncn Lậlthkp nhìmvsqn sang nhữsxbxng ngưsgprywiti kháxbarc, hắoubqn khôuulsng muốmrbqn phảosqbi thua dưsgprrgwri nhữsxbxng ngưsgprywiti đdacprxxhng lứppkga tuổsbmii, màgcnc nhữsxbxng hàgcnci đdacprxxhng kháxbarc trong lúevtgc đdacpówsoj, khíevtg chấveawt cũsgsnng tựosqbu thay đdacpsbmii, phúevtgt chốmrbqc bỗlppmng trởqnfbsduzn khẩpvptn trưsgprơppkgng.

Nhạqnfbc đdacpưsgprywitng chủivsa nhìmvsqn mặjmuot trờywiti lówsojsduzn, nówsoji: "
Thờywiti gian cũsgsnng đdacpếcapun rồrxxhi, chuẩpvptn bịodry xuấveawt pháxbart ba! Khôuulsng phảosqbi sợuhjnwsoji, cáxbarc sưsgpr huynh sẽuyzfqnfb phíevtga sau bảosqbo trụnfmi mọlkhmi ngưsgprywiti, sẽuyzf khôuulsng đdacppyyrxbarc ngưsgprơppkgi phảosqbi gặjmuop nguy hiểpyyrm."

gcncn Lậlthkp quay đdacpoqsuu lạqnfbi nhìmvsqn ngưsgprywiti thanh niêsduzn đdacpppkgng gầoqsun hắoubqn, nguyêsduzn lai ngưsgprywiti nàgcncy đdacpưsgpruhjnc gọlkhmi làgcncsgpr huynh, đdacpqnfbi kháxbari làgcnc đdacpyuao tửsduz đdacpưsgpruhjnc thu vàgcnco trưsgprrgwrc đdacpówsoj, nếcapuu nhưsgprmvsqnh đdacpưsgpruhjnc gia nhậlthkp, cówsoj phảosqbi khôuulsng sẽuyzf đdacpưsgpruhjnc mặjmuoc bộivaz quầoqsun áxbaro oai phong thếcapugcncy!

Chíevtgnh tạqnfbi đdacpang suy nghĩduyd vẩpvptn vơppkg, Hàgcncn Lậlthkp pháxbart hiệyuaon cáxbarc hàgcnci đdacprxxhng kháxbarc đdacprxifu đdacpãwsoj chạqnfby àgcnco vềrxif phíevtga rừnrnzng trúevtgc, nhìmvsqn thấveawy vậlthky, hắoubqn liềrxifn khẩpvptn trưsgprơppkgng chạqnfby theo.


Trúevtgc lâoubqm hiểpyyrn nhiêsduzn vôuulsmeubng to lớrgwrn, hơppkgn ba mưsgprơppkgi hàgcnci đdacprxxhng, ngay vừnrnza khi tiếcapun vàgcnco trúevtgc lâoubqm tựosqbu tảosqbn ra. Đsbmii sáxbart sau Hàgcncn Lậlthkp làgcnc vịodrysgpr huynh cao gầoqsuy, ngưsgprywiti nàgcncy mặjmuot mũsgsni lạqnfbnh lùmeubng, nhấveawt ngôuulsn bấveawt pháxbart. Hàgcncn Lậlthkp cówsoj đdacpiểpyyrm sợuhjnwsoji, khôuulsng dáxbarm cùmeubng vịodrysgpr huỳpvbunh nàgcncy lêsduzn tiếcapung, chỉrgwr từnrnz từnrnz nhấveawc châoubqn cắoubqm đdacpoqsuu đdacpi vềrxif phíevtga trưsgprrgwrc.

Phiếcapun trúevtgc lâoubqm nàgcncy nhìmvsqn thìmvsq khôuulsng cówsojmvsq, nhưsgprng đdacpếcapun khi đdacpi mộivazt thờywiti gian dàgcnci mớrgwri cảosqbm thấveawy khówsoj khăjkxrn, bưsgprrgwrc châoubqn càgcncng lúevtgc càgcncng nặjmuong, Hàgcncn Lậlthkp phảosqbi vớrgwri tay vàgcnco thâoubqn trúevtgc phíevtga trưsgprrgwrc đdacppyyr tranh thủivsa tiếcapun lêsduzn, cũsgsnng giảosqbm bớrgwrt đdacpưsgpruhjnc íevtgt nhiềrxifu sứppkgc lựosqbc.

Kiêsduzn trìmvsq đdacpưsgpruhjnc mộivazt đdacpoạqnfbn thờywiti gian dàgcnci, Hàgcncn Lậlthkp thậlthkt sựosqb khôuulsng thểpyyr chịodryu nổsbmii nữsxbxa liềrxifn tùmeuby tiệyuaon tìmvsqm mộivazt chỗlppm ngồrxxhi xuốmrbqng, sau đdacpówsoj khôuulsng ngừnrnzng hổsbmin hểpyyrn thởqnfb dốmrbqc.

gcncn Lậlthkp híevtgt mộivazt hơppkgi sâoubqu, quay đdacpoqsuu nhìmvsqn lạqnfbi vịodrysgpr huynh cao gầoqsuy, mặjmuoc dùmeub đdacpưsgprywitng đdacpi rấveawt khówsoj khăjkxrn nhưsgprng vịodrysgpr huynh nàgcncy cưsgpr nhiêsduzn đdacpppkgng bấveawt đdacpivazng, trêsduzn thâoubqn khôuulsng cówsoj lấveawy mộivazt giọlkhmt mồrxxhuulsi, đdacpĩduydnh đdacpqnfbc thẳkodrng đdacpppkgng nhưsgpr nhữsxbxng câoubqy trúevtgc ởqnfb đdacpâoubqy, chíevtgnh đdacpang từnrnz phíevtga dưsgprrgwri khôuulsng xa nhìmvsqn vềrxif phíevtga hắoubqn

gcncn Lậlthkp nhìmvsqn thấveawy áxbarnh mắoubqt lạqnfbnh lùmeubng củivsaa vịodrysgpr huynh, trong lòrzazng lạqnfbi nổsbmii lêsduzn sợuhjnwsoji, vộivazi vàgcncng quay đdacpoqsuu lạqnfbi, lúevtgc nàgcncy hắoubqn liềrxifn nghe thấveawy từnrnz tiềrxifn diệyuaon vọlkhmng lạqnfbi trậlthkn trậlthkn suyễzjxbn thanh khôuulsng dừnrnzng. Biếcaput đdacpưsgpruhjnc phíevtga trưsgprrgwrc còrzazn cówsoj ba ngưsgprywiti đdacpi nhanh hơppkgn mìmvsqnh đdacpang nghỉrgwr ngơppkgi, Hàgcncn Lậlthkp liềrxifn khôuulsng dáxbarm ngồrxxhi nghỉrgwr nữsxbxa, liềrxifn vộivazi vàgcncng nhằpncxm phíevtga trưsgprrgwrc đdacpi tớrgwri.

Đsbmioạqnfbn dốmrbqc phíevtga trưsgprrgwrc lạqnfbi càgcncng lợuhjni hạqnfbi, sứppkgc lựosqbc củivsaa Hàgcncn Lậlthkp càgcncng lúevtgc càgcncng yếcapuu, do khôuulsng còrzazn đdacpivsa sứppkgc màgcnc đdacpi nữsxbxa, Hàgcncn Lậlthkp chỉrgwrrzazn cówsoj thểpyyr hạqnfb ngưsgprywiti xuốmrbqng, dùmeubng sứppkgc cảosqb tay vàgcnc châoubqn đdacppyyr tiếcapun vềrxif phíevtga trưsgprrgwrc. Do y phụnfmic gọlkhmn ghẽuyzf, cho nêsduzn việyuaoc di chuyểpyyrn cũsgsnng bớrgwrt khówsoj khăjkxrn, chứppkg nếcapuu khôuulsng ngówsojn tay ngówsojn châoubqn chắoubqc sẽuyzf bịodry ma pháxbar.

Cuốmrbqi cùmeubng cũsgsnng ra khỏrtddi đdacpưsgpruhjnc phiếcapun trúevtgc lâoubqm, Hàgcncn Lậlthkp giờywitgcncy chỉrgwr cảosqbm thấveawy càgcncng đdacpi càgcncng khówsoj khăjkxrn. Mặjmuot đdacpveawt nham thạqnfbch càgcncng lúevtgc càgcncng xuấveawt hiệyuaon nhiềrxifu, tưsgprơppkgng phảosqbn vớrgwri đdacpiềrxifu đdacpówsoj thìmvsqsgpruhjnng trúevtgc cũsgsnng càgcncng lúevtgc càgcncng íevtgt.

gcncn Lậlthkp lúevtgc nãwsojy cũsgsnng khôuulsng còrzazn cówsoj thểpyyr lợuhjni dụnfming nhữsxbxng câoubqy trúevtgc đdacppyyr tiếcapun lêsduzn nữsxbxa rồrxxhi, lộivaz trìmvsqnh tốmrbqi hậlthku nàgcncy chỉrgwrwsojgcnci chụnfmic méigsat nữsxbxa thôuulsi.

Vừnrnza khi ra khỏrtddi trúevtgc lâoubqm, trưsgprrgwrc mắoubqt làgcnc mộivazt khoảosqbng khôuulsng rộivazng lớrgwrn, ngay trưsgprrgwrc mặjmuot làgcnc mộivazt khốmrbqi cựosqb đdacpqnfbi vôuuls bỉrgwr thạqnfbch sơppkgn, phíevtga trêsduzn đdacpãwsojwsoj mấveawy bówsojng gầoqsuy nhỏrtdd chíevtgnh tạqnfbi đdacpang trèjmuoo lêsduzn. Ngay phíevtga sau bọlkhmn họlkhmgcncxbarc sưsgpr huynh vớrgwri trang phụnfmic giốmrbqng nhau. Hàgcncn Lậlthkp liềrxifn khôuulsng do dựosqb nữsxbxa, liềrxifn nhanh chówsojng hưsgprrgwrng tớrgwri phíevtga thạqnfbch bíevtgch tiếcapun tớrgwri.

Khốmrbqi cựosqb thạqnfbch nàgcncy làgcnc mộivazt phiếcapun đdacpáxbar rộivazng, trêsduzn bềrxif mặjmuot bao phủivsa tầoqsung tầoqsung đdacpiệyuaop tíevtgch nham, bịodry giówsoj gọlkhmt rũsgsna biếcapun thàgcncnh vôuulsmeubng sắoubqc béigsan. Cówsoj chỗlppm thìmvsq ngay khi đdacpnfming vàgcnco liềrxifn vỡmdlj vụnfmin, nhưsgprng cówsoj nhữsxbxng chỗlppm thìmvsq kháxbar chắoubqc chắoubqn, thậlthkp phầoqsun lợuhjni hạqnfbi. Chỉrgwrwsoj trong vòrzazng thờywiti gian ngắoubqn, hai tay Hàgcncn Lậlthkp đdacpãwsoj nham nhởqnfb vếcaput thưsgprơppkgng, quầoqsun áxbaro cũsgsnng ráxbarch ra nhiềrxifu chỗlppm, da thịodryt bêsduzn trong cũsgsnng lộivaz ra khôuulsng íevtgt vếcaput thưsgprơppkgng. Cho dùmeub vếcaput thưsgprơppkgng kháxbar nhỏrtdd, nhưsgprng bịodry đdacpáxbarevtgi kứppkga vàgcnco cũsgsnng khiếcapun cho cảosqbm giáxbarc đdacpau xówsojt tăjkxrng lêsduzn vàgcnci phầoqsun.

Phíevtga trưsgprrgwrc vàgcnci têsduzn càgcncng treo càgcncng xa. Hàgcncn Lậlthkp trong lòrzazng tựosqbu nhớrgwr đdacpếcapun lờywiti chúevtgc phúevtgc củivsaa cha mẹfknigcnc tam thúevtgc, liềrxifn cắoubqn chặjmuot răjkxrng, lạqnfbi tiếcapup tụnfmic trèjmuoo lêsduzn phíevtga trưsgprrgwrc.

Trưsgprrgwrc khi xuấveawt pháxbart, phụnfmi thâoubqn Hàgcncn Lậlthkp vàgcnc tam thúevtgc cũsgsnng đdacpãwsoj đdacprxif tỉrgwrnh quáxbargcncn Lậlthkp, nhậlthkp môuulsn trắoubqc thi sẽuyzf rấveawt gian nan, nếcapuu khôuulsng kiêsduzn trìmvsq thìmvsq sẽuyzf khôuulsng cówsoj khảosqbjkxrng gia nhậlthkp Thấveawt huyềrxifn môuulsn. Vàgcnco lúevtgc nàgcncy, Hàgcncn Lậlthkp trong lòrzazng đdacpãwsoj sớrgwrm khôuulsng đdacppyyr ýwcky đdacpếcapun đdacpưsgpruhjnc nhậlthkp môuulsn hay khôuulsng nữsxbxa rồrxxhi, trong đdacpoqsuu chỉrgwrwsoj mộivazt ýwcky niệyuaom, nhấveawt đdacpodrynh phảosqbi bắoubqt kịodryp nhữsxbxng ngưsgprywiti kháxbarc.

gcncn Lậlthkp ngẩpvptng đdacpoqsuu lêsduzn nhìmvsqn. Bâoubqy giờywit trèjmuoo cao nhấveawt làgcncsgsn Nham. Vũsgsn Nham khôuulsng chỉrgwr lớrgwrn hơppkgn Hàgcncn Lậlthkp mộivazt tuổsbmii màgcnc hắoubqn còrzazn từnrnzng tậlthkp quáxbarsgpruulsng, thâoubqn thểpyyr so vớrgwri nhữsxbxng đdacpppkga trẻuxujmeubng lứppkga tuổsbmii thìmvsqsgprywitng tráxbarng hơppkgn nhiềrxifu. Treo lêsduzn cao nhưsgpr vậlthky cũsgsnng khôuulsng khiếcapun ngưsgprywiti kháxbarc ngạqnfbc nhiêsduzn.


gcncn Lậlthkp lạqnfbi quay đdacpoqsuu nhìmvsqn lạqnfbi phíevtga sau, phíevtga sau còrzazn cówsojgcnci thâoubqn ảosqbnh đdacpang chuyểpyyrn đdacpivazng. Hàgcncn Lậlthkp liềrxifn híevtgt mộivazt hơppkgi thởqnfb thậlthkt sâoubqu, rồrxxhi lạqnfbi tiếcapup tụnfmic gia tốmrbqc tiếcapun vềrxif phíevtga trưsgprrgwrc.

Cho dùmeub đdacpãwsojmeubng hếcaput khíevtg lựosqbc nhưsgprng Hàgcncn Lậlthkp ngay cảosqb đdacpếcapun gầoqsun ngưsgprywiti gầoqsun nhấveawt cũsgsnng khôuulsng đdacpưsgpruhjnc, màgcnc thâoubqn thểpyyrgcncng trèjmuoo lêsduzn càgcncng nặjmuong, mắoubqt thấveawy vầoqsung tháxbari dưsgprơppkgng càgcncng lúevtgc càgcncng lêsduzn cao sáxbart đdacprgwrnh đdacpoqsuu, màgcncsgsn Nham cũsgsnng đdacpãwsoj trèjmuoo lêsduzn tớrgwri đdacprgwrnh cựosqb thạqnfbch.

uhjnppkgi đdacpówsojwsoj mộivazt váxbarch đdacpáxbar thẳkodrng đdacpppkgng, cao hơppkgn ba mưsgprơppkgi trưsgpruhjnng dưsgpr, từnrnz đdacprgwrnh nhai xuốmrbqng tớrgwri đdacprgwrnh cựosqb thạqnfbch cówsojppkgn mưsgprywiti cáxbari dâoubqy thừnrnzng đdacpưsgpruhjnc thảosqb xuốmrbqng, trêsduzn dâoubqy thừnrnzng còrzazn đdacpưsgpruhjnc kếcaput núevtgt. Vũsgsn Nham hiệyuaon tạqnfbi chíevtgnh đdacpang đdacpu trêsduzn mộivazt dâoubqy, từnrnz từnrnzsgprrgwrng tớrgwri đdacprgwrnh nhai trèjmuoo lêsduzn.

gcncn Lậlthkp nhìmvsqn Vũsgsn Nham phíevtga trưsgprrgwrc, trong tâoubqm cówsoj chúevtgt thốmrbqi chíevtg, hắoubqn biếcaput rằpncxng mìmvsqnh khôuulsng thểpyyr đdacpuổsbmii theo mấveawy ngưsgprywiti phíevtga trưsgprrgwrc, màgcnc thờywiti gian cũsgsnng khôuulsng còrzazn đdacpivsa nữsxbxa.

Ýrzaz niệyuaom vừnrnza khởqnfbi, đdacpivazt nhiêsduzn Hàgcncn Lậlthkp thấveawy cảosqbm giáxbarc đdacpau nhứppkgc từnrnzxbarc vếcaput thưsgprơppkgng đdacprxxhng thờywiti truyềrxifn lạqnfbi, tứppkg chi vôuuls lựosqbc, tay báxbarm vàgcnco nham thạqnfbch run lêsduzn, toàgcncn thâoubqn trùmeubng xuốmrbqng. Hàgcncn Lậlthkp tâoubqm lýwcky nhảosqby lêsduzn liêsduzn tụnfmic, liềrxifn đdacpem toàgcncn thâoubqn báxbarm chặjmuot vàgcnco núevtgi đdacpáxbar, ngay cảosqb đdacpivazng đdacplthky cũsgsnng khôuulsng dáxbarm.

Sau mộivazt lúevtgc, tâoubqm lýwckymvsqnh tĩduydnh lạqnfbi, liềrxifn báxbarm tay vàgcnco mộivazt mỏrtddm đdacpáxbar, thởqnfbgcnci cáxbari, lúevtgc nàgcncy mớrgwri yêsduzn tâoubqm xuốmrbqng đdacpưsgpruhjnc.

gcncn Lậlthkp sau khi hạqnfb ýwcky thứppkgc liềrxifn quay đdacpoqsuu nhìmvsqn lạqnfbi, thấveawy vịodrysgpr huynh phíevtga sau đdacpang mởqnfb rộivazng hai tay, tưsgpr thếcapu nhưsgpr sẵxmzqn sàgcncng đdacpmrbqi phówsoj vớrgwri sơppkg sẩpvpty củivsaa hắoubqn. Sau khi thấveawy Hàgcncn Lậlthkp an toàgcncn rồrxxhi, mớrgwri chậlthkm rãwsoji đdacpppkgng thẳkodrng lêsduzn.

gcncn Lậlthkp trong lòrzazng nổsbmii lêsduzn mộivazt trậlthkn cảosqbm kíevtgch, nếcapuu mìmvsqnh màgcncigsa xuốmrbqng lúevtgc nàgcncy, nhữsxbxng khổsbmi cựosqbc lúevtgc trưsgprrgwrc chíevtgnh làgcnc uổsbming phíevtg mấveawt rồrxxhi. Vìmvsq vậlthky trong chốmrbqc láxbart, liềrxifn chậlthkm rãwsoji di đdacpivazng vềrxif phíevtga trưsgprrgwrc, hưsgprrgwrng vềrxif phíevtga đdacprgwrnh thạqnfbch nhai màgcnc trèjmuoo lêsduzn.

Cuốmrbqi cùmeubng thìmvsq hắoubqn cũsgsnng đdacpi tớrgwri mộivazt cáxbari dâoubqy thừnrnzng chưsgpra cówsoj ngưsgprywiti dùmeubng, mặjmuot trờywiti lúevtgc nàgcncy cơppkg hồrxxh gầoqsun lêsduzn đdacprgwrnh rồrxxhi, chỉrgwrrzazn chưsgpra đdacpếcapun nửsduza canh giờywit nữsxbxa làgcnc đdacpếcapun chíevtgnh ngọlkhm. Lúevtgc nàgcncy Vũsgsn Nham đdacpãwsoj leo lêsduzn đdacprgwrnh nhai, chíevtgnh đdacpang quay đdacpoqsuu nhìmvsqn xuốmrbqng. Hàgcncn Lậlthkp lêsduzn tớrgwri chỗlppm đdacppyyroubqy thừnrnzng làgcncevtgc vừnrnza nhìmvsqn thấveawy Vũsgsn Nham, chỉrgwr thấveawy hắoubqn dơppkgxbarnh tay lêsduzn, ngówsojn cáxbari quay xuốmrbqng làgcncm đdacpivazng táxbarc vớrgwri nhữsxbxng ngưsgprywiti còrzazn chưsgpra leo lêsduzn tớrgwri nơppkgi, sau đdacpówsoj cuồrxxhng tiếcapuu rờywiti đdacpi.

gcncn Lậlthkp trong lòrzazng tứppkgc giậlthkn, vộivazi vàgcncng hưsgprrgwrng đdacprgwrnh màgcnc trèjmuoo tớrgwri.

Nhưsgprng chíevtgnh làgcncgcncn Lậlthkp lúevtgc nàgcncy toàgcncn thâoubqn đdacpãwsoj khôuulsng còrzazn chúevtgt lựosqbc, bâoubqy giờywit ngay cảosqb nắoubqm lấveawy dâoubqy hắoubqn cũsgsnng nắoubqm khôuulsng nổsbmii.

Sau khi dốmrbqc hếcaput sứppkgc lựosqbc còrzazn lạqnfbi, hắoubqn cũsgsnng bòrzaz tớrgwri đdacpưsgpruhjnc nơppkgi thảosqboubqy, ngồrxxhi tạqnfbi đdacpówsoj, liềrxifn cảosqbm thấveawy toàgcncn thâoubqn mềrxifm nhũsgsnn, đdacpếcapun cảosqb ngówsojn tay cũsgsnng cửsduz đdacpivazng khôuulsng nổsbmii. Hắoubqn quay đdacpoqsuu lạqnfbi nhìmvsqn ra xa xa, thấveawy mặjmuot sau thạqnfbch bíevtgch cũsgsnng còrzazn mộivazt hàgcnci đdacprxxhng nữsxbxa, chíevtgnh đdacpang ngồrxxhi thởqnfb dốmrbqc, xem ra cũsgsnng giốmrbqng nhưsgpr hắoubqn, mộivazt đdacpiểpyyrm khíevtg lựosqbc cũsgsnng đdacpãwsoj khôuulsng còrzazn.

gcncn Lậlthkp trong đdacpoqsuu chỉrgwrrzazn cówsoj thểpyyrsgprywiti khổsbmi, tựosqbmvsqnh đdacpãwsoj quáxbar coi thưsgprywitng lầoqsun kiểpyyrm tra nàgcncy, may màgcncrzazn chưsgpra cówsoj rớrgwrt xuốmrbqng cuốmrbqi cùmeubng, quay đdacpoqsuu nhìmvsqn lạqnfbi thấveawy vịodrysgpr huynh lạqnfbnh lùmeubng kia, Hàgcncn Lậlthkp do dựosqb mộivazt lúevtgc, lạqnfbi quyếcaput đdacpodrynh cốmrbq gắoubqng cốmrbq thửsduz mộivazt lầoqsun nữsxbxa leo lêsduzn, tuy rằpncxng trưsgprrgwrc chíevtgnh ngọlkhm khôuulsng thểpyyrsduzn tớrgwri đdacprgwrnh nhưsgprng cũsgsnng còrzazn hơppkgn làgcnc bỏrtdd cuộivazc vàgcnco lúevtgc nàgcncy.

gcncn Lậlthkp co duỗlppmi hai tay cówsoj đdacpiểpyyrm cứppkgng ngắoubqc, mộivazt lúevtgc mớrgwri khôuulsi phụnfmic đdacpưsgpruhjnc íevtgt đdacpiểpyyrm khíevtg lựosqbc, từnrnz từnrnzsgprrgwrng đdacpếcapun dâoubqy thừnrnzng tiếcapun đdacpếcapun. Nhưsgprng vàgcnco lúevtgc nàgcncy, hai tay Hàgcncn Lậlthkp đdacpãwsoj khôuulsng còrzazn cảosqbm giáxbarc gìmvsq nữsxbxa rồrxxhi, ngay cảosqb nắoubqm lấveawy sợuhjni dâoubqy thừnrnzng cũsgsnng khôuulsng nổsbmii.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.