Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 4 : Luyện cốt nhai

    trước sau   
Nhạrpmyc đjedaưcgcajodeng chủlvyg đjedaucuang trưcgcafeflc mọeaxii ngưcgcajodei lớfefln tiếzjgkng nózjuzi: "Mọeaxii ngưcgcajodei nghe cho kỹuvqh, đjedai theo con đjedaưcgcajodeng nhỏyoej trong rừwmsgng trúeaxic phírtaea trưcgcafeflc làmxemzjuz thểcqwk đjedai tớfefli luyệctygn cốoqgwt nhai củlvyga Thấqxxpt huyềrpmyn môpwken. Đchkqoạrpmyn đjedaưcgcajodeng đjedayipvu tiêqxxpn làmxem trúeaxic lâxyimm đjedaoạrpmyn lộqxxp, đjedai qua đjedaózjuz sẽwjvrmxem giảucuai đjedaqxxpt bírtaech nhai, vàmxem cuốoqgwi cùvwmwng sẽwjvr đjedaếzjgkn mộqxxpt cáiicgi sơckaqn nhai. Ai cózjuz thểcqwkqxxpn đjedaưcgcamehrc đjedaếzjgkn đjedarjuwnh sơckaqn nhai thìfyhqzjuz thểcqwk tiếzjgkn vàmxemo đjedaưcgcamehrc Thấqxxpt huyềrpmyn môpwken. Trưcgcafeflc chírtaenh ngọeaxi khôpwkeng thểcqwk tớfefli đjedaírtaech, tuy khôpwkeng thểcqwk chírtaenh thứucuac trởyoej thàmxemnh đjedactyg tửqxxp nhưcgcang nếzjgku biểcqwku hiệctygn kháiicg thìfyhqoqgwng cózjuz thểcqwk trởyoej thàmxemnh kýldbr danh đjedactyg tửqxxp.

mxemn Lậaqaqp tựvbae nhiêqxxpn khôpwkeng rõbovomxemm nghĩxwrca củlvyga "
ldbr danh đjedactyg tửqxxp", chỉrjuw biếzjgkt rằqwgtng trưcgcafeflc khi hếzjgkt thờjodei gian phảucuai đjedai đjedaưcgcamehrc đjedaếzjgkn đjedaírtaech mớfefli làmxem đjedarpmyt kếzjgkt quảucua. Hắyozwn nhìfyhqn vềrpmy phírtaea trưcgcafeflc nhìfyhqn thoáiicgng qua, đjedaózjuzmxem mộqxxpt sưcgcajoden núeaxii khôpwkeng tírtaenh nổysfwi đjedaqxxp dốoqgwc, kháiicg nhiềrpmyu thâxyimn trúeaxic thôpwke tếzjgk bấqxxpt đjedaseqzng mọeaxic trêqxxpn đjedaózjuz, tựvbaea hồseqz sẽwjvr khôpwkeng cózjuzfyhq khózjuz khătndcn a.

mxemn Lậaqaqp nhìfyhqn sang nhữoxsyng ngưcgcajodei kháiicgc, hắyozwn khôpwkeng muốoqgwn phảucuai thua dưcgcafefli nhữoxsyng ngưcgcajodei đjedaseqzng lứucuaa tuổysfwi, màmxem nhữoxsyng hàmxemi đjedaseqzng kháiicgc trong lúeaxic đjedaózjuz, khírtae chấqxxpt cũoqgwng tựvbaeu thay đjedaysfwi, phúeaxit chốoqgwc bỗkwuqng trởyoejqxxpn khẩzjgkn trưcgcaơckaqng.

Nhạrpmyc đjedaưcgcajodeng chủlvyg nhìfyhqn mặasjst trờjodei lózjuzqxxpn, nózjuzi: "
Thờjodei gian cũoqgwng đjedaếzjgkn rồseqzi, chuẩzjgkn bịglxi xuấqxxpt pháiicgt ba! Khôpwkeng phảucuai sợmehrchkqi, cáiicgc sưcgca huynh sẽwjvryoej phírtaea sau bảucuao trụhbkj mọeaxii ngưcgcajodei, sẽwjvr khôpwkeng đjedacqwkiicgc ngưcgcaơckaqi phảucuai gặasjsp nguy hiểcqwkm."

mxemn Lậaqaqp quay đjedayipvu lạrpmyi nhìfyhqn ngưcgcajodei thanh niêqxxpn đjedaucuang gầyipvn hắyozwn, nguyêqxxpn lai ngưcgcajodei nàmxemy đjedaưcgcamehrc gọeaxii làmxemcgca huynh, đjedarpmyi kháiicgi làmxem đjedactyg tửqxxp đjedaưcgcamehrc thu vàmxemo trưcgcafeflc đjedaózjuz, nếzjgku nhưcgcafyhqnh đjedaưcgcamehrc gia nhậaqaqp, cózjuz phảucuai khôpwkeng sẽwjvr đjedaưcgcamehrc mặasjsc bộqxxp quầyipvn áiicgo oai phong thếzjgkmxemy!

Chírtaenh tạrpmyi đjedaang suy nghĩxwrc vẩzjgkn vơckaq, Hàmxemn Lậaqaqp pháiicgt hiệctygn cáiicgc hàmxemi đjedaseqzng kháiicgc đjedarpmyu đjedaãchkq chạrpmyy àmxemo vềrpmy phírtaea rừwmsgng trúeaxic, nhìfyhqn thấqxxpy vậaqaqy, hắyozwn liềrpmyn khẩzjgkn trưcgcaơckaqng chạrpmyy theo.


Trúeaxic lâxyimm hiểcqwkn nhiêqxxpn vôpwkevwmwng to lớfefln, hơckaqn ba mưcgcaơckaqi hàmxemi đjedaseqzng, ngay vừwmsga khi tiếzjgkn vàmxemo trúeaxic lâxyimm tựvbaeu tảucuan ra. Đchkqi sáiicgt sau Hàmxemn Lậaqaqp làmxem vịglxicgca huynh cao gầyipvy, ngưcgcajodei nàmxemy mặasjst mũoqgwi lạrpmynh lùvwmwng, nhấqxxpt ngôpwken bấqxxpt pháiicgt. Hàmxemn Lậaqaqp cózjuz đjedaiểcqwkm sợmehrchkqi, khôpwkeng dáiicgm cùvwmwng vịglxicgca huỳzdnvnh nàmxemy lêqxxpn tiếzjgkng, chỉrjuw từwmsg từwmsg nhấqxxpc châxyimn cắyozwm đjedayipvu đjedai vềrpmy phírtaea trưcgcafeflc.

Phiếzjgkn trúeaxic lâxyimm nàmxemy nhìfyhqn thìfyhq khôpwkeng cózjuzfyhq, nhưcgcang đjedaếzjgkn khi đjedai mộqxxpt thờjodei gian dàmxemi mớfefli cảucuam thấqxxpy khózjuz khătndcn, bưcgcafeflc châxyimn càmxemng lúeaxic càmxemng nặasjsng, Hàmxemn Lậaqaqp phảucuai vớfefli tay vàmxemo thâxyimn trúeaxic phírtaea trưcgcafeflc đjedacqwk tranh thủlvyg tiếzjgkn lêqxxpn, cũoqgwng giảucuam bớfeflt đjedaưcgcamehrc írtaet nhiềrpmyu sứucuac lựvbaec.

Kiêqxxpn trìfyhq đjedaưcgcamehrc mộqxxpt đjedaoạrpmyn thờjodei gian dàmxemi, Hàmxemn Lậaqaqp thậaqaqt sựvbae khôpwkeng thểcqwk chịglxiu nổysfwi nữoxsya liềrpmyn tùvwmwy tiệctygn tìfyhqm mộqxxpt chỗkwuq ngồseqzi xuốoqgwng, sau đjedaózjuz khôpwkeng ngừwmsgng hổysfwn hểcqwkn thởyoej dốoqgwc.

mxemn Lậaqaqp hírtaet mộqxxpt hơckaqi sâxyimu, quay đjedayipvu nhìfyhqn lạrpmyi vịglxicgca huynh cao gầyipvy, mặasjsc dùvwmw đjedaưcgcajodeng đjedai rấqxxpt khózjuz khătndcn nhưcgcang vịglxicgca huynh nàmxemy cưcgca nhiêqxxpn đjedaucuang bấqxxpt đjedaqxxpng, trêqxxpn thâxyimn khôpwkeng cózjuz lấqxxpy mộqxxpt giọeaxit mồseqzpwkei, đjedaĩxwrcnh đjedarpmyc thẳkwuqng đjedaucuang nhưcgca nhữoxsyng câxyimy trúeaxic ởyoej đjedaâxyimy, chírtaenh đjedaang từwmsg phírtaea dưcgcafefli khôpwkeng xa nhìfyhqn vềrpmy phírtaea hắyozwn

mxemn Lậaqaqp nhìfyhqn thấqxxpy áiicgnh mắyozwt lạrpmynh lùvwmwng củlvyga vịglxicgca huynh, trong lòuvzkng lạrpmyi nổysfwi lêqxxpn sợmehrchkqi, vộqxxpi vàmxemng quay đjedayipvu lạrpmyi, lúeaxic nàmxemy hắyozwn liềrpmyn nghe thấqxxpy từwmsg tiềrpmyn diệctygn vọeaxing lạrpmyi trậaqaqn trậaqaqn suyễoqgwn thanh khôpwkeng dừwmsgng. Biếzjgkt đjedaưcgcamehrc phírtaea trưcgcafeflc còuvzkn cózjuz ba ngưcgcajodei đjedai nhanh hơckaqn mìfyhqnh đjedaang nghỉrjuw ngơckaqi, Hàmxemn Lậaqaqp liềrpmyn khôpwkeng dáiicgm ngồseqzi nghỉrjuw nữoxsya, liềrpmyn vộqxxpi vàmxemng nhằqwgtm phírtaea trưcgcafeflc đjedai tớfefli.

Đchkqoạrpmyn dốoqgwc phírtaea trưcgcafeflc lạrpmyi càmxemng lợmehri hạrpmyi, sứucuac lựvbaec củlvyga Hàmxemn Lậaqaqp càmxemng lúeaxic càmxemng yếzjgku, do khôpwkeng còuvzkn đjedalvyg sứucuac màmxem đjedai nữoxsya, Hàmxemn Lậaqaqp chỉrjuwuvzkn cózjuz thểcqwk hạrpmy ngưcgcajodei xuốoqgwng, dùvwmwng sứucuac cảucua tay vàmxem châxyimn đjedacqwk tiếzjgkn vềrpmy phírtaea trưcgcafeflc. Do y phụhbkjc gọeaxin ghẽwjvr, cho nêqxxpn việctygc di chuyểcqwkn cũoqgwng bớfeflt khózjuz khătndcn, chứucua nếzjgku khôpwkeng ngózjuzn tay ngózjuzn châxyimn chắyozwc sẽwjvr bịglxi ma pháiicg.

Cuốoqgwi cùvwmwng cũoqgwng ra khỏyoeji đjedaưcgcamehrc phiếzjgkn trúeaxic lâxyimm, Hàmxemn Lậaqaqp giờjodemxemy chỉrjuw cảucuam thấqxxpy càmxemng đjedai càmxemng khózjuz khătndcn. Mặasjst đjedaqxxpt nham thạrpmych càmxemng lúeaxic càmxemng xuấqxxpt hiệctygn nhiềrpmyu, tưcgcaơckaqng phảucuan vớfefli đjedaiềrpmyu đjedaózjuz thìfyhqcgcamehrng trúeaxic cũoqgwng càmxemng lúeaxic càmxemng írtaet.

mxemn Lậaqaqp lúeaxic nãchkqy cũoqgwng khôpwkeng còuvzkn cózjuz thểcqwk lợmehri dụhbkjng nhữoxsyng câxyimy trúeaxic đjedacqwk tiếzjgkn lêqxxpn nữoxsya rồseqzi, lộqxxp trìfyhqnh tốoqgwi hậaqaqu nàmxemy chỉrjuwzjuzmxemi chụhbkjc mékwuqt nữoxsya thôpwkei.

Vừwmsga khi ra khỏyoeji trúeaxic lâxyimm, trưcgcafeflc mắyozwt làmxem mộqxxpt khoảucuang khôpwkeng rộqxxpng lớfefln, ngay trưcgcafeflc mặasjst làmxem mộqxxpt khốoqgwi cựvbae đjedarpmyi vôpwke bỉrjuw thạrpmych sơckaqn, phírtaea trêqxxpn đjedaãchkqzjuz mấqxxpy bózjuzng gầyipvy nhỏyoej chírtaenh tạrpmyi đjedaang trèwjvro lêqxxpn. Ngay phírtaea sau bọeaxin họeaximxemiicgc sưcgca huynh vớfefli trang phụhbkjc giốoqgwng nhau. Hàmxemn Lậaqaqp liềrpmyn khôpwkeng do dựvbae nữoxsya, liềrpmyn nhanh chózjuzng hưcgcafeflng tớfefli phírtaea thạrpmych bírtaech tiếzjgkn tớfefli.

Khốoqgwi cựvbae thạrpmych nàmxemy làmxem mộqxxpt phiếzjgkn đjedaáiicg rộqxxpng, trêqxxpn bềrpmy mặasjst bao phủlvyg tầyipvng tầyipvng đjedaiệctygp tírtaech nham, bịglxi giózjuz gọeaxit rũoqgwa biếzjgkn thàmxemnh vôpwkevwmwng sắyozwc békwuqn. Cózjuz chỗkwuq thìfyhq ngay khi đjedahbkjng vàmxemo liềrpmyn vỡmxem vụhbkjn, nhưcgcang cózjuz nhữoxsyng chỗkwuq thìfyhq kháiicg chắyozwc chắyozwn, thậaqaqp phầyipvn lợmehri hạrpmyi. Chỉrjuwzjuz trong vòuvzkng thờjodei gian ngắyozwn, hai tay Hàmxemn Lậaqaqp đjedaãchkq nham nhởyoej vếzjgkt thưcgcaơckaqng, quầyipvn áiicgo cũoqgwng ráiicgch ra nhiềrpmyu chỗkwuq, da thịglxit bêqxxpn trong cũoqgwng lộqxxp ra khôpwkeng írtaet vếzjgkt thưcgcaơckaqng. Cho dùvwmw vếzjgkt thưcgcaơckaqng kháiicg nhỏyoej, nhưcgcang bịglxi đjedaáiicgeaxii kứucuaa vàmxemo cũoqgwng khiếzjgkn cho cảucuam giáiicgc đjedaau xózjuzt tătndcng lêqxxpn vàmxemi phầyipvn.

Phírtaea trưcgcafeflc vàmxemi têqxxpn càmxemng treo càmxemng xa. Hàmxemn Lậaqaqp trong lòuvzkng tựvbaeu nhớfefl đjedaếzjgkn lờjodei chúeaxic phúeaxic củlvyga cha mẹpwkemxem tam thúeaxic, liềrpmyn cắyozwn chặasjst rătndcng, lạrpmyi tiếzjgkp tụhbkjc trèwjvro lêqxxpn phírtaea trưcgcafeflc.

Trưcgcafeflc khi xuấqxxpt pháiicgt, phụhbkj thâxyimn Hàmxemn Lậaqaqp vàmxem tam thúeaxic cũoqgwng đjedaãchkq đjedarpmy tỉrjuwnh quáiicgmxemn Lậaqaqp, nhậaqaqp môpwken trắyozwc thi sẽwjvr rấqxxpt gian nan, nếzjgku khôpwkeng kiêqxxpn trìfyhq thìfyhq sẽwjvr khôpwkeng cózjuz khảucuatndcng gia nhậaqaqp Thấqxxpt huyềrpmyn môpwken. Vàmxemo lúeaxic nàmxemy, Hàmxemn Lậaqaqp trong lòuvzkng đjedaãchkq sớfeflm khôpwkeng đjedacqwk ýldbr đjedaếzjgkn đjedaưcgcamehrc nhậaqaqp môpwken hay khôpwkeng nữoxsya rồseqzi, trong đjedayipvu chỉrjuwzjuz mộqxxpt ýldbr niệctygm, nhấqxxpt đjedaglxinh phảucuai bắyozwt kịglxip nhữoxsyng ngưcgcajodei kháiicgc.

mxemn Lậaqaqp ngẩzjgkng đjedayipvu lêqxxpn nhìfyhqn. Bâxyimy giờjode trèwjvro cao nhấqxxpt làmxemoqgw Nham. Vũoqgw Nham khôpwkeng chỉrjuw lớfefln hơckaqn Hàmxemn Lậaqaqp mộqxxpt tuổysfwi màmxem hắyozwn còuvzkn từwmsgng tậaqaqp quáiicgbovopwkeng, thâxyimn thểcqwk so vớfefli nhữoxsyng đjedaucuaa trẻenblvwmwng lứucuaa tuổysfwi thìfyhqcgcajodeng tráiicgng hơckaqn nhiềrpmyu. Treo lêqxxpn cao nhưcgca vậaqaqy cũoqgwng khôpwkeng khiếzjgkn ngưcgcajodei kháiicgc ngạrpmyc nhiêqxxpn.


mxemn Lậaqaqp lạrpmyi quay đjedayipvu nhìfyhqn lạrpmyi phírtaea sau, phírtaea sau còuvzkn cózjuzmxemi thâxyimn ảucuanh đjedaang chuyểcqwkn đjedaqxxpng. Hàmxemn Lậaqaqp liềrpmyn hírtaet mộqxxpt hơckaqi thởyoej thậaqaqt sâxyimu, rồseqzi lạrpmyi tiếzjgkp tụhbkjc gia tốoqgwc tiếzjgkn vềrpmy phírtaea trưcgcafeflc.

Cho dùvwmw đjedaãchkqvwmwng hếzjgkt khírtae lựvbaec nhưcgcang Hàmxemn Lậaqaqp ngay cảucua đjedaếzjgkn gầyipvn ngưcgcajodei gầyipvn nhấqxxpt cũoqgwng khôpwkeng đjedaưcgcamehrc, màmxem thâxyimn thểcqwkmxemng trèwjvro lêqxxpn càmxemng nặasjsng, mắyozwt thấqxxpy vầyipvng tháiicgi dưcgcaơckaqng càmxemng lúeaxic càmxemng lêqxxpn cao sáiicgt đjedarjuwnh đjedayipvu, màmxemoqgw Nham cũoqgwng đjedaãchkq trèwjvro lêqxxpn tớfefli đjedarjuwnh cựvbae thạrpmych.

glxickaqi đjedaózjuzzjuz mộqxxpt váiicgch đjedaáiicg thẳkwuqng đjedaucuang, cao hơckaqn ba mưcgcaơckaqi trưcgcamehrng dưcgca, từwmsg đjedarjuwnh nhai xuốoqgwng tớfefli đjedarjuwnh cựvbae thạrpmych cózjuzckaqn mưcgcajodei cáiicgi dâxyimy thừwmsgng đjedaưcgcamehrc thảucua xuốoqgwng, trêqxxpn dâxyimy thừwmsgng còuvzkn đjedaưcgcamehrc kếzjgkt núeaxit. Vũoqgw Nham hiệctygn tạrpmyi chírtaenh đjedaang đjedau trêqxxpn mộqxxpt dâxyimy, từwmsg từwmsgcgcafeflng tớfefli đjedarjuwnh nhai trèwjvro lêqxxpn.

mxemn Lậaqaqp nhìfyhqn Vũoqgw Nham phírtaea trưcgcafeflc, trong tâxyimm cózjuz chúeaxit thốoqgwi chírtae, hắyozwn biếzjgkt rằqwgtng mìfyhqnh khôpwkeng thểcqwk đjedauổysfwi theo mấqxxpy ngưcgcajodei phírtaea trưcgcafeflc, màmxem thờjodei gian cũoqgwng khôpwkeng còuvzkn đjedalvyg nữoxsya.

Ýdalp niệctygm vừwmsga khởyoeji, đjedaqxxpt nhiêqxxpn Hàmxemn Lậaqaqp thấqxxpy cảucuam giáiicgc đjedaau nhứucuac từwmsgiicgc vếzjgkt thưcgcaơckaqng đjedaseqzng thờjodei truyềrpmyn lạrpmyi, tứucua chi vôpwke lựvbaec, tay báiicgm vàmxemo nham thạrpmych run lêqxxpn, toàmxemn thâxyimn trùvwmwng xuốoqgwng. Hàmxemn Lậaqaqp tâxyimm lýldbr nhảucuay lêqxxpn liêqxxpn tụhbkjc, liềrpmyn đjedaem toàmxemn thâxyimn báiicgm chặasjst vàmxemo núeaxii đjedaáiicg, ngay cảucua đjedaqxxpng đjedaaqaqy cũoqgwng khôpwkeng dáiicgm.

Sau mộqxxpt lúeaxic, tâxyimm lýldbrfyhqnh tĩxwrcnh lạrpmyi, liềrpmyn báiicgm tay vàmxemo mộqxxpt mỏyoejm đjedaáiicg, thởyoejmxemi cáiicgi, lúeaxic nàmxemy mớfefli yêqxxpn tâxyimm xuốoqgwng đjedaưcgcamehrc.

mxemn Lậaqaqp sau khi hạrpmy ýldbr thứucuac liềrpmyn quay đjedayipvu nhìfyhqn lạrpmyi, thấqxxpy vịglxicgca huynh phírtaea sau đjedaang mởyoej rộqxxpng hai tay, tưcgca thếzjgk nhưcgca sẵrjuwn sàmxemng đjedaoqgwi phózjuz vớfefli sơckaq sẩzjgky củlvyga hắyozwn. Sau khi thấqxxpy Hàmxemn Lậaqaqp an toàmxemn rồseqzi, mớfefli chậaqaqm rãchkqi đjedaucuang thẳkwuqng lêqxxpn.

mxemn Lậaqaqp trong lòuvzkng nổysfwi lêqxxpn mộqxxpt trậaqaqn cảucuam kírtaech, nếzjgku mìfyhqnh màmxemkwuq xuốoqgwng lúeaxic nàmxemy, nhữoxsyng khổysfw cựvbaec lúeaxic trưcgcafeflc chírtaenh làmxem uổysfwng phírtae mấqxxpt rồseqzi. Vìfyhq vậaqaqy trong chốoqgwc láiicgt, liềrpmyn chậaqaqm rãchkqi di đjedaqxxpng vềrpmy phírtaea trưcgcafeflc, hưcgcafeflng vềrpmy phírtaea đjedarjuwnh thạrpmych nhai màmxem trèwjvro lêqxxpn.

Cuốoqgwi cùvwmwng thìfyhq hắyozwn cũoqgwng đjedai tớfefli mộqxxpt cáiicgi dâxyimy thừwmsgng chưcgcaa cózjuz ngưcgcajodei dùvwmwng, mặasjst trờjodei lúeaxic nàmxemy cơckaq hồseqz gầyipvn lêqxxpn đjedarjuwnh rồseqzi, chỉrjuwuvzkn chưcgcaa đjedaếzjgkn nửqxxpa canh giờjode nữoxsya làmxem đjedaếzjgkn chírtaenh ngọeaxi. Lúeaxic nàmxemy Vũoqgw Nham đjedaãchkq leo lêqxxpn đjedarjuwnh nhai, chírtaenh đjedaang quay đjedayipvu nhìfyhqn xuốoqgwng. Hàmxemn Lậaqaqp lêqxxpn tớfefli chỗkwuq đjedacqwkxyimy thừwmsgng làmxemeaxic vừwmsga nhìfyhqn thấqxxpy Vũoqgw Nham, chỉrjuw thấqxxpy hắyozwn dơckaqiicgnh tay lêqxxpn, ngózjuzn cáiicgi quay xuốoqgwng làmxemm đjedaqxxpng táiicgc vớfefli nhữoxsyng ngưcgcajodei còuvzkn chưcgcaa leo lêqxxpn tớfefli nơckaqi, sau đjedaózjuz cuồseqzng tiếzjgku rờjodei đjedai.

mxemn Lậaqaqp trong lòuvzkng tứucuac giậaqaqn, vộqxxpi vàmxemng hưcgcafeflng đjedarjuwnh màmxem trèwjvro tớfefli.

Nhưcgcang chírtaenh làmxemmxemn Lậaqaqp lúeaxic nàmxemy toàmxemn thâxyimn đjedaãchkq khôpwkeng còuvzkn chúeaxit lựvbaec, bâxyimy giờjode ngay cảucua nắyozwm lấqxxpy dâxyimy hắyozwn cũoqgwng nắyozwm khôpwkeng nổysfwi.

Sau khi dốoqgwc hếzjgkt sứucuac lựvbaec còuvzkn lạrpmyi, hắyozwn cũoqgwng bòuvzk tớfefli đjedaưcgcamehrc nơckaqi thảucuaxyimy, ngồseqzi tạrpmyi đjedaózjuz, liềrpmyn cảucuam thấqxxpy toàmxemn thâxyimn mềrpmym nhũoqgwn, đjedaếzjgkn cảucua ngózjuzn tay cũoqgwng cửqxxp đjedaqxxpng khôpwkeng nổysfwi. Hắyozwn quay đjedayipvu lạrpmyi nhìfyhqn ra xa xa, thấqxxpy mặasjst sau thạrpmych bírtaech cũoqgwng còuvzkn mộqxxpt hàmxemi đjedaseqzng nữoxsya, chírtaenh đjedaang ngồseqzi thởyoej dốoqgwc, xem ra cũoqgwng giốoqgwng nhưcgca hắyozwn, mộqxxpt đjedaiểcqwkm khírtae lựvbaec cũoqgwng đjedaãchkq khôpwkeng còuvzkn.

mxemn Lậaqaqp trong đjedayipvu chỉrjuwuvzkn cózjuz thểcqwkcgcajodei khổysfw, tựvbaefyhqnh đjedaãchkq quáiicg coi thưcgcajodeng lầyipvn kiểcqwkm tra nàmxemy, may màmxemuvzkn chưcgcaa cózjuz rớfeflt xuốoqgwng cuốoqgwi cùvwmwng, quay đjedayipvu nhìfyhqn lạrpmyi thấqxxpy vịglxicgca huynh lạrpmynh lùvwmwng kia, Hàmxemn Lậaqaqp do dựvbae mộqxxpt lúeaxic, lạrpmyi quyếzjgkt đjedaglxinh cốoqgw gắyozwng cốoqgw thửqxxp mộqxxpt lầyipvn nữoxsya leo lêqxxpn, tuy rằqwgtng trưcgcafeflc chírtaenh ngọeaxi khôpwkeng thểcqwkqxxpn tớfefli đjedarjuwnh nhưcgcang cũoqgwng còuvzkn hơckaqn làmxem bỏyoej cuộqxxpc vàmxemo lúeaxic nàmxemy.

mxemn Lậaqaqp co duỗkwuqi hai tay cózjuz đjedaiểcqwkm cứucuang ngắyozwc, mộqxxpt lúeaxic mớfefli khôpwkei phụhbkjc đjedaưcgcamehrc írtaet đjedaiểcqwkm khírtae lựvbaec, từwmsg từwmsgcgcafeflng đjedaếzjgkn dâxyimy thừwmsgng tiếzjgkn đjedaếzjgkn. Nhưcgcang vàmxemo lúeaxic nàmxemy, hai tay Hàmxemn Lậaqaqp đjedaãchkq khôpwkeng còuvzkn cảucuam giáiicgc gìfyhq nữoxsya rồseqzi, ngay cảucua nắyozwm lấqxxpy sợmehri dâxyimy thừwmsgng cũoqgwng khôpwkeng nổysfwi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.