Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 39 : Điều kiện biến thái

    trước sau   
Thanh âchegm củafhia gãjpho gian tếwfyqevign lạniwpi kia, Hàipqkn Lậniwpp cảqqbsm thấjxxgy rấjxxgt xa lạniwp, hẳwuzdn làipqk chưlvata bao giờipqk gặddaap qua ngưlvatipqki nàipqky, bấjxxgt quákfkk từduzr âchegm thanh phákfkkn đzsdwkfkkn thìwuzdjphoipqky tưlvatơhoglng đzsdwbwiwi trẻdsmb, ưlvatjjyyc chừduzrng khoảqqbsng hai mưlvatơhogli mấjxxgy tuổxonqi.

Đswusákfkkng tiếwfyqc Hàipqkn Lậniwpp vìwuzd muốbwiwn tựciuh bảqqbso, khôulqong đzsdwafhiruyhng cảqqbsm len léhogln trộbwxim nhìwuzdn mộbwxit cákfkki, sợzwxi hai ngưlvatipqki nàipqky côulqong lựciuhc tinh thuầcvuvn, cónexc thểyoug cảqqbsm ứqhbjng đzsdwưlvatzwxic ákfkknh mắsffyt giákfkkm sákfkkt củafhia mìwuzdnh, nếwfyqu bịqfma bọddaan họddaa phákfkkt giákfkkc cónexc ngoạniwpi nhâchegn đzsdwang ởrcux phụcvuv cậniwpn thìwuzd khôulqong phảqqbsi làipqk hỏybolng mấjxxgt hay sao.

Sau khi kinh lịqfmach qua chuyệyboln nàipqky, sau nàipqky khi đzsdwi đzsdwưlvatipqkng cầcvuvn phảqqbsi rấjxxgt yêoucen lặddaang.

Sau khi cơhoglm chiềvbxqu đzsdwãjpho qua rấjxxgt lâchegu, Hàipqkn Lậniwpp rúrcuxt cuộbwxic mớjjyyi trởrcux vềvbxq chỗrcuxrcux.

Giốbwiwng nhưlvatrcuxc trưlvatjjyyc, Mặddaac đzsdwniwpi phu đzsdwbwiwi vớjjyyi việybolc Hàipqkn Lậniwpp thầcvuvn bízsdw trởrcux vềvbxq, ngay cảqqbs liếwfyqc mắsffyt nhìwuzdn cũruyhng khôulqong cónexc hứqhbjng thúrcux, bìwuzdnh thưlvatipqkng trừduzr khi đzsdwưlvata cho hắsffyn dưlvatzwxic vậniwpt tốbwiwt, Mặddaac đzsdwniwpi phu đzsdwbwiwi vớjjyyi hếwfyqt thảqqbsy cửgnvy chỉvhlw, hàipqknh vi củafhia Hàipqkn Lậniwpp đzsdwvbxqu hoàipqkn toàipqkn đzsdwyoug cho hắsffyn tựciuh do.

ipqkn Lậniwpp nếwfyqu khôulqong phảqqbsi nhìwuzdn thấjxxgy Mặddaac đzsdwniwpi phu đzsdwưlvata tớjjyyi dưlvatzwxic vậniwpt, đzsdwưlvatzwxic phốbwiwi chếwfyq từduzr nhữevigng dưlvatzwxic liệybolu quýjhkv thu thậniwpp đzsdwưlvatzwxic khi ôulqong ta xuốbwiwng núrcuxi, còevign tưlvatrcuxng rằyjhhng đzsdwbwiwi phưlvatơhoglng đzsdwãjpho bỏybol quêoucen hy vọddaang đzsdwbwiwi vớjjyyi hắsffyn, thêoucem nữeviga còevign chuẩbwxin bịqfma quỷhogl kếwfyq đzsdwbwxic ákfkkc gìwuzd đzsdwónexc.


ipqkn Lậniwpp bâchegy giờipqk đzsdwbwiwi vớjjyyi việybolc Mặddaac đzsdwniwpi phu đzsdwưlvata tớjjyyi dưlvatzwxic vậniwpt trâchegn quýjhkv, hoàipqkn toàipqkn ghéhoglt cay ghéhoglt đzsdwsffyng nhưlvatng vìwuzd khôulqong thểyoug đzsdwyoug cho đzsdwbwiwi phưlvatơhoglng nghi ngờipqk, hắsffyn phảqqbsi bịqfmat mũruyhi màipqk ăqhbjn.

Hắsffyn khôulqong sợzwxilvatzwxic vậniwpt đzsdwưlvata tớjjyyi cónexc chứqhbja chấjxxgt đzsdwbwxic, đzsdwbwiwi phưlvatơhoglng bâchegy giờipqk hạniwpi hắsffyn, cũruyhng giốbwiwng nhưlvat tựciuh hạniwpi chízsdwnh mìwuzdnh.

Đswusbwiwi vớjjyyi việybolc nửgnvya đzsdwưlvatipqkng gặddaap đzsdwưlvatzwxic đzsdwákfkkm gian tếwfyq củafhia Dãjpho Lang bang, Hàipqkn Lậniwpp trêoucen đzsdwưlvatipqkng trởrcux vềvbxq nghĩnmol tớjjyyi mộbwxit biệyboln phákfkkp ứqhbjng phónexc cho thậniwpt tốbwiwt.

Hắsffyn tựciuhwuzdnh đzsdwbwiwi vớjjyyi Thấjxxgt Huyềvbxqn môulqon khôulqong cónexc cảqqbsm tìwuzdnh quákfkkchegu, nhưlvatng cuốbwiwi cùrywkng cũruyhng làipqkkfkkn nộbwxii môulqon đzsdwybol tửgnvy, nhưlvat thếwfyqipqko lạniwpi trơhogl mắsffyt nhìwuzdn sựciuh việybolc nguy hạniwpi đzsdwếwfyqn Thấjxxgt Huyềvbxqn môulqon phákfkkt sinh màipqk mặddaac kệybol khôulqong hỏyboli.

Huốbwiwng chi hắsffyn sớjjyym tựciuhwuzdnh đzsdwãjpho chọddaan đzsdwưlvatzwxic ngưlvatipqki cónexc thểyoug xửgnvyjhkv chuyệyboln nàipqky tốbwiwt nhấjxxgt – Lệybol Phi Vũruyh – Lệybol đzsdwniwpi sưlvat huynh.

Theo Hàipqkn Lậniwpp quan sákfkkt, cónexc lẽxonq duyêoucen cớjjyy ăqhbjn "Trừduzru tủafhiy hoàipqkn" củafhia Lệybol Phi Vũruyh chízsdwnh làipqk trong lòevigng hắsffyn danh lợzwxii so vớjjyyi ngưlvatipqki bìwuzdnh thưlvatipqkng đzsdwưlvatzwxic xem trọddaang hơhogln rấjxxgt nhiềvbxqu, hắsffyn cónexcjphochegm khôulqong nhỏybol, hắsffyn vẫizvgn mộbwxing tưlvatrcuxng tiếwfyqn vàipqko cao tầcvuvng củafhia Thấjxxgt Huyềvbxqn môulqon, trởrcux thàipqknh tiêouceu đzsdwiểyougm đzsdwưlvatzwxic chúrcux ýjhkv củafhia mọddaai ngưlvatipqki.

ipqkn Lậniwpp từduzrng nghĩnmol rằyjhhng, đzsdwbwiwi phưlvatơhoglng đzsdwniwpi khákfkki muốbwiwn trong thờipqki gian cuốbwiwi cùrywkng, làipqkm cho mìwuzdnh càipqkng thêoucem đzsdwoucen cuồofdgng, càipqkng thêoucem huy hoàipqkng.

ulqom nay chízsdwnh tựciuhwuzdnh tốbwiwng tiễirntn tớjjyyi cửgnvya nhàipqk hắsffyn mộbwxit đzsdwniwpi côulqong lao nhưlvat vậniwpy, tấjxxgt sẽxonqipqkm hắsffyn nhảqqbsy nhónexct vui sưlvatjjyyng khôulqong thôulqoi, coi nhưlvatipqkkfkko đzsdwákfkkp lạniwpi âchegn tìwuzdnh vềvbxq kiếwfyqm phổxonqipqkipqkn Lậniwpp đzsdwãjpho nhậniwpn lấjxxgy.

Vừduzra nghĩnmol đzsdwếwfyqn "Trákfkkt nhãjphon kiếwfyqm phákfkkp", Hàipqkn Lậniwpp trong lòevigng lạniwpi kízsdwch đzsdwbwxing mộbwxit trậniwpn khôulqong thôulqoi.

Đswusbwiwi vớjjyyi sựciuh việybolc cónexc liêoucen quan đzsdwếwfyqn "Trákfkkt nhãjphon kiếwfyqm phákfkkp", hắsffyn đzsdwbwiwi vớjjyyi bạniwpn tốbwiwt cũruyhng khôulqong cónexcnexci xạniwpo, kiếwfyqm phổxonqipqky đzsdwízsdwch xákfkkc làipqk khôulqong thízsdwch hợzwxip cho đzsdwbwiwi phưlvatơhoglng tu luyệyboln, nhưlvatng cónexc khôulqong ízsdwt chi tiếwfyqt liêoucen quan màipqkipqkn Lậniwpp khôulqong cónexc thổxonq lộbwxi.

Đswusbwiwi vớjjyyi Hàipqkn Lậniwpp màipqknexci, bấjxxgt luậniwpn trưlvatjjyyc mặddaat kẻdsmbipqko cũruyhng phảqqbsi giữevig lạniwpi mộbwxit chúrcuxt ízsdwt bízsdw mậniwpt, chízsdwnh làipqkkfkkch duy nhấjxxgt đzsdwyoug hắsffyn sinh tồofdgn.

Cho dùrywk đzsdwbwiwi phưlvatơhoglng thoạniwpt nhìwuzdn cùrywkng vớjjyyi chízsdwnh mìwuzdnh thâchegn thiếwfyqt, khôulqong cónexc gian dốbwiwi, nhưlvatng cũruyhng khôulqong phảqqbsi làipqk ngoạniwpi lệybol.

Bấjxxgt quákfkk nhữevigng gìwuzd trêoucen bízsdw tịqfmach ghi lạniwpi cùrywkng vớjjyyi võdsmb họddaac bìwuzdnh thưlvatipqkng thậniwpt đzsdwúrcuxng làipqk khákfkkc xa nhau.


Theo ýjhkvipqkn Lậniwpp, gọddaai làipqk kiếwfyqm phákfkkp khôulqong bằyjhhng gọddaai làipqk kiếwfyqm kỹethilvatipqkng nhưlvat thízsdwch hợzwxip hơhogln, bízsdw tịqfmach nàipqky hoàipqkn toàipqkn làipqk mộbwxit loạniwpi tổxonqng hợzwxip thiêoucen thờipqki, đzsdwqfmaa lợzwxii, nhâchegn hòeviga cùrywkng cákfkkc loạniwpi nhâchegn tốbwiw ákfkkm sákfkkt bízsdw thuậniwpt, đzsdwúrcuxng làipqk hếwfyqt sứqhbjc hiếwfyqm thấjxxgy, kiếwfyqm xuấjxxgt ra thuầcvuvn túrcuxy làipqk kỹethi thuậniwpt giếwfyqt ngưlvatipqki.

Trong nhữevigng bízsdw tịqfmach nàipqky miêouceu tảqqbslvatjjyyi nhữevigng hoàipqkn cảqqbsnh khákfkkc nhau, nhữevigng thờipqki đzsdwiểyougm khákfkkc nhau, lợzwxii dụcvuvng sựciuh tựciuh thâchegn khổxonq luyệyboln quỷhoglzsdw kiếwfyqm kỹethi, khi đzsdwbwiwi đzsdwqfmach mộbwxit kiếwfyqm tấjxxgt sákfkkt phảqqbsi dùrywkng đzsdwafhi loạniwpi kỹethi xảqqbso.

zsdw tịqfmach dạniwpy cho ngưlvatipqki họddaac kiếwfyqm kỹethiipqky, mưlvatzwxin vịqfma trízsdw đzsdwqfmaa thếwfyq củafhia mỗrcuxi nhàipqknh câchegy ngọddaan cỏybolrywkng cákfkkc gónexcc đzsdwbwxi khákfkkc nhau củafhia ákfkknh sákfkkng mạniwpnh yếwfyqu, làipqkm cho thịqfma giákfkkc đzsdwbwiwi thủafhi bịqfma sai lầcvuvm, trong nhákfkky mắsffyt chộbwxip lấjxxgy nhưlvatzwxic đzsdwiểyougm, sơhogl hởrcux, trong giâchegy lákfkkt giếwfyqt chếwfyqt đzsdwqfmach nhâchegn.

Đswusâchegy làipqk mộbwxit loạniwpi bízsdw kỹethi vớjjyyi cákfkkc kĩnmol xảqqbso phi thưlvatipqkng khónexc khăqhbjn, khôulqong cónexc mộbwxit đzsdwiểyougm thiêoucen phúrcux đzsdwúrcuxng làipqk khôulqong cónexc khảqqbsqhbjng lĩnmolnh ngộbwxi, hiểyougu thấjxxgu nónexc.

Cho nêoucen ngưlvatipqki luyệyboln bízsdw kỹethiipqky phảqqbsi làipqk mộbwxit ngưlvatipqki cónexc ngũruyh quan, thịqfma lựciuhc, thízsdwnh giákfkkc đzsdwvbxqu phảqqbsi hơhogln ngưlvatipqki bìwuzdnh thưlvatipqkng rấjxxgt nhiềvbxqu, mớjjyyi cónexc hi vọddaang luyệyboln thàipqknh.

Nếwfyqu chỉvhlw đzsdwơhogln thuầcvuvn vưlvatzwxit qua nhữevigng đzsdwiềvbxqu kiệyboln kia, thìwuzd ízsdwt nhấjxxgt cũruyhng đzsdwãjphonexc mộbwxit sốbwiw đzsdwybol tửgnvywuzd tham lam uy lựciuhc củafhia nónexcipqk tậniwpp luyệyboln rồofdgi.

Nhưlvatng quákfkk đzsdwákfkkng chízsdwnh làipqknexc thêoucem mộbwxit đzsdwiềvbxqu kiệyboln càipqkng hàipqk khắsffyc, yêouceu cầcvuvu ngưlvatipqki tu luyệyboln bízsdw kỹethi khôulqong thểyougnexc nộbwxii lựciuhc tinh thuầcvuvn ởrcux trong ngưlvatipqki, nếwfyqu khôulqong ngưlvatipqki tậniwpp cùrywkng vớjjyyi kỹethi xảqqbso vậniwpn kìwuzdnh phákfkkt lựciuhc sẽxonqchegu thuẫizvgn nhau, muốbwiwn tu luyệyboln đzsdwưlvatzwxic thìwuzd khónexc khăqhbjn vạniwpn phầcvuvn.

Cho dùrywk may mắsffyn thàipqknh côulqong vưlvatzwxit qua, trong thựciuhc chiếwfyqn cùrywkng vớjjyyi châchegn khízsdw tràipqkn đzsdwcvuvy trong cơhogl thểyoug, kiếwfyqm chiêouceu đzsdwbwxit nhiêoucen bấjxxgt tri bấjxxgt giákfkkc sinh ra biếwfyqn đzsdwxonqi thìwuzd sẽxonq giúrcuxp cho đzsdwbwiwi thủafhi thấjxxgy đzsdwưlvatzwxic sơhogl hởrcux khôulqong nhỏybol, từduzr đzsdwónexc sẽxonq đzsdwem lạniwpi đzsdwniwpi họddaaa sákfkkt thâchegn.

Mộbwxit cákfkki đzsdwiềvbxqu kiệyboln nhưlvat vậniwpy cơhogl bảqqbsn đzsdwãjpho đzsdwoạniwpn tuyệybolt đzsdwniwpi bộbwxi phậniwpn ngưlvatipqki cónexc ýjhkv đzsdwofdg tu luyệyboln, phảqqbsi biếwfyqt rằyjhhng trêoucen giang hồofdgnexcchegu tụcvuvc ngữevig "Luyệyboln quyềvbxqn khôulqong luyệyboln côulqong, cuốbwiwi cùrywkng cũruyhng nhưlvat khôulqong".

Đswusbwiwi vớjjyyi bọddaan họddaaipqknexci, khôulqong tu luyệyboln nộbwxii côulqong đzsdwúrcuxng làipqk mộbwxit đzsdwiềvbxqu kiêouceng kỵbtbf rấjxxgt lớjjyyn, nếwfyqu luyệyboln kiếwfyqm phákfkkp màipqk tựciuhwuzdnh từduzr bỏybol tu hàipqknh châchegn khízsdw, vậniwpy thậniwpt sựciuh trởrcux thàipqknh tròeviglvatipqki lớjjyyn trêoucen giang hồofdg rồofdgi.

Cứqhbj nhưlvat vậniwpy, cónexc thểyougevign lạniwpi bao nhiêouceu ngưlvatipqki tiếwfyqp tụcvuvc tu luyệyboln đzsdwâchegy.

Nhữevigng ngưlvatipqki nàipqky cho dùrywknexc thiêoucen phúrcux đzsdwi nữeviga, vềvbxq phưlvatơhoglng diệyboln châchegn khízsdwruyhng khôulqong thàipqknh vấjxxgn đzsdwvbxq, còevign cónexc thêoucem mộbwxit cửgnvya ảqqbsi cuốbwiwi cùrywkng khónexc khăqhbjn, phứqhbjc tạniwpp nữeviga, hoàipqkn toàipqkn làipqkm bọddaan họddaa bỏybol đzsdwi ýjhkv niệybolm trong đzsdwcvuvu dâchegy dưlvata vớjjyyi nónexc.

Đswusónexc chízsdwnh làipqk loạniwpi kiếwfyqm kỹethiipqky cónexc chiêouceu thứqhbjc vôulqorywkng phứqhbjc tạniwpp, đzsdwiềvbxqu kiệyboln ákfkkp dụcvuvng vôulqorywkng chi tiếwfyqt,tỉvhlw mỉvhlw.

Nhìwuzdn xem mộbwxit chúrcuxt trong cákfkki bọddaac đzsdwofdg vớjjyyi mộbwxit đzsdwbwiwng bízsdw tịqfmach, ngưlvatipqki bìwuzdnh thưlvatipqkng đzsdwãjpho bịqfma sợzwxijphoi rồofdgi.

Trêoucen cơhogl bảqqbsn, mỗrcuxi kiếwfyqm phổxonq đzsdwvbxqu đzsdwniwpi biểyougu cho mộbwxit chiêouceu kiếwfyqm, màipqk từduzrng chiêouceu kiếwfyqm nàipqky lạniwpi phâchegn chia thàipqknh hàipqkng trăqhbjm phâchegn thứqhbjc kiếwfyqm, mỗrcuxi mộbwxit phâchegn thứqhbjc kiếwfyqm giảqqbsng giảqqbsi dưlvatjjyyi hoàipqkn cảqqbsnh, thiêoucen thờipqki khákfkkc nhau, khi thi triểyougn đzsdwúrcuxng làipqk đzsdwafhi loạniwpi kỹethi xảqqbso bấjxxgt đzsdwofdgng.

Sốbwiwlvatzwxing kiếwfyqm kỹethi khổxonqng lồofdg nhưlvat thếwfyq, khôulqong nónexci làipqk tu luyệyboln, chízsdwnh làipqk nhìwuzdn xem cũruyhng sẽxonqipqkm cho ngưlvatipqki ta đzsdwau đzsdwcvuvu khôulqong thôulqoi, càipqkng khôulqong muốbwiwn nónexci phảqqbsi đzsdwem toàipqkn bộbwxi nhớjjyy kỹethi, lạniwpi thêoucem phảqqbsi tựciuhipqknh lĩnmolnh ngộbwxi thựciuhc tếwfyq.

Ngoàipqki đzsdwiềvbxqu kiệyboln tu tậniwpp biếwfyqn thákfkki, đzsdwybol tửgnvynexcevigng họddaac bộbwxi kiếwfyqm phákfkkp nàipqky khôulqong biếwfyqt còevign gặddaap bao nhiêouceu trởrcux ngạniwpi nêoucen bọddaan họddaa đzsdwbwiwi vớjjyyi trưlvatrcuxng lãjphoo sákfkkng tạniwpo ra tuyệybolt kỹethiipqky, trong lòevigng thầcvuvm mắsffyng khôulqong thôulqoi.

Theo thờipqki gian trôulqoi qua, cao thấjxxgp, trêoucen dưlvatjjyyi Thấjxxgt Huyềvbxqn môulqon đzsdwbwiwi vớjjyyi loạniwpi kiếwfyqm phákfkkp nàipqky mấjxxgt đzsdwi hứqhbjng thúrcux, cho rằyjhhng khôulqong cónexc khảqqbsqhbjng ai đzsdwónexc sẽxonq luyệyboln thàipqknh môulqon võdsmbulqong nàipqky, đzsdwniwpi khákfkki làipqk vịqfma trưlvatrcuxng lãjphoo kia trưlvatjjyyc khi chếwfyqt, suy nghĩnmol lung tung tạniwpo thàipqknh, nếwfyqu khôulqong tạniwpi sao lạniwpi cónexc nhữevigng đzsdwiềvbxqu kiệyboln tu luyệyboln kỳulqo cụcvuvc nhưlvat vậniwpy chứqhbj? Rõdsmbipqkng làipqkipqkm khónexc dễirnt đzsdwybol tửgnvy tham thấjxxgu nónexc, vìwuzd vậniwpy bízsdw tịqfmach đzsdwãjpho bịqfma quẳwuzdng sang mộbwxit bêoucen, khôulqong ai dòevigm ngónexc, hỏyboli han tớjjyyi nữeviga.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.