Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 39 : Điều kiện biến thái

    trước sau   
Thanh âahncm củeuora gãwmqa gian tếfjrqebaxn lạzvafi kia, Hàebaxn Lậddzip cảzjepm thấfshsy rấfshst xa lạzvaf, hẳabmon làebax chưxcuba bao giờbefr gặuofhp qua ngưxcubbefri nàebaxy, bấfshst quáfzal từqwmk âahncm thanh pháfzaln đaodffzaln thìttcdwmqaebaxy tưxcubơqvoeng đaodfqwmki trẻnvgn, ưxcubgxeuc chừqwmkng khoảzjepng hai mưxcubơqvoei mấfshsy tuổyzpui.

Đoqgháfzalng tiếfjrqc Hàebaxn Lậddzip vìttcd muốqwmkn tựbudd bảzjepo, khôeuorng đaodfeuorbptxng cảzjepm len léytton trộbptxm nhìttcdn mộbptxt cáfzali, sợeorq hai ngưxcubbefri nàebaxy côeuorng lựbuddc tinh thuầvnkcn, cóqwmk thểksxp cảzjepm ứfjrqng đaodfưxcubeorqc áfzalnh mắoqght giáfzalm sáfzalt củeuora mìttcdnh, nếfjrqu bịlvam bọpfuhn họpfuh pháfzalt giáfzalc cóqwmk ngoạzvafi nhâahncn đaodfang ởnwfy phụeorq cậddzin thìttcd khôeuorng phảzjepi làebax hỏpcewng mấfshst hay sao.

Sau khi kinh lịlvamch qua chuyệdacbn nàebaxy, sau nàebaxy khi đaodfi đaodfưxcubbefrng cầvnkcn phảzjepi rấfshst yêhmzqn lặuofhng.

Sau khi cơqvoem chiềfzalu đaodfãwmqa qua rấfshst lâahncu, Hàebaxn Lậddzip rúhmzqt cuộbptxc mớgxeui trởnwfy vềfzal chỗfjrqnwfy.

Giốqwmkng nhưxcubhmzqc trưxcubgxeuc, Mặuofhc đaodfzvafi phu đaodfqwmki vớgxeui việdacbc Hàebaxn Lậddzip thầvnkcn bíeuor trởnwfy vềfzal, ngay cảzjep liếfjrqc mắoqght nhìttcdn cũbptxng khôeuorng cóqwmk hứfjrqng thúhmzq, bìttcdnh thưxcubbefrng trừqwmk khi đaodfưxcuba cho hắoqghn dưxcubeorqc vậddzit tốqwmkt, Mặuofhc đaodfzvafi phu đaodfqwmki vớgxeui hếfjrqt thảzjepy cửqwmk chỉokce, hàebaxnh vi củeuora Hàebaxn Lậddzip đaodffzalu hoàebaxn toàebaxn đaodfksxp cho hắoqghn tựbudd do.

ebaxn Lậddzip nếfjrqu khôeuorng phảzjepi nhìttcdn thấfshsy Mặuofhc đaodfzvafi phu đaodfưxcuba tớgxeui dưxcubeorqc vậddzit, đaodfưxcubeorqc phốqwmki chếfjrq từqwmk nhữhmzqng dưxcubeorqc liệdacbu quýmafu thu thậddzip đaodfưxcubeorqc khi ôeuorng ta xuốqwmkng núhmzqi, còebaxn tưxcubnwfyng rằedxbng đaodfqwmki phưxcubơqvoeng đaodfãwmqa bỏpcew quêhmzqn hy vọpfuhng đaodfqwmki vớgxeui hắoqghn, thêhmzqm nữhmzqa còebaxn chuẩuuofn bịlvam quỷqcal kếfjrq đaodfbptxc áfzalc gìttcd đaodfóqwmk.


ebaxn Lậddzip bâahncy giờbefr đaodfqwmki vớgxeui việdacbc Mặuofhc đaodfzvafi phu đaodfưxcuba tớgxeui dưxcubeorqc vậddzit trâahncn quýmafu, hoàebaxn toàebaxn ghéyttot cay ghéyttot đaodfoqghng nhưxcubng vìttcd khôeuorng thểksxp đaodfksxp cho đaodfqwmki phưxcubơqvoeng nghi ngờbefr, hắoqghn phảzjepi bịlvamt mũbptxi màebax ăspqgn.

Hắoqghn khôeuorng sợeorqxcubeorqc vậddzit đaodfưxcuba tớgxeui cóqwmk chứfjrqa chấfshst đaodfbptxc, đaodfqwmki phưxcubơqvoeng bâahncy giờbefr hạzvafi hắoqghn, cũbptxng giốqwmkng nhưxcub tựbudd hạzvafi chíeuornh mìttcdnh.

Đoqghqwmki vớgxeui việdacbc nửqwmka đaodfưxcubbefrng gặuofhp đaodfưxcubeorqc đaodfáfzalm gian tếfjrq củeuora Dãwmqa Lang bang, Hàebaxn Lậddzip trêhmzqn đaodfưxcubbefrng trởnwfy vềfzal nghĩpgfz tớgxeui mộbptxt biệdacbn pháfzalp ứfjrqng phóqwmk cho thậddzit tốqwmkt.

Hắoqghn tựbuddttcdnh đaodfqwmki vớgxeui Thấfshst Huyềfzaln môeuorn khôeuorng cóqwmk cảzjepm tìttcdnh quáfzalahncu, nhưxcubng cuốqwmki cùhrdlng cũbptxng làebaxfzaln nộbptxi môeuorn đaodfdacb tửqwmk, nhưxcub thếfjrqebaxo lạzvafi trơqvoe mắoqght nhìttcdn sựbudd việdacbc nguy hạzvafi đaodfếfjrqn Thấfshst Huyềfzaln môeuorn pháfzalt sinh màebax mặuofhc kệdacb khôeuorng hỏpcewi.

Huốqwmkng chi hắoqghn sớgxeum tựbuddttcdnh đaodfãwmqa chọpfuhn đaodfưxcubeorqc ngưxcubbefri cóqwmk thểksxp xửqwmkmafu chuyệdacbn nàebaxy tốqwmkt nhấfshst – Lệdacb Phi Vũbptx – Lệdacb đaodfzvafi sưxcub huynh.

Theo Hàebaxn Lậddzip quan sáfzalt, cóqwmk lẽebax duyêhmzqn cớgxeu ăspqgn "Trừqwmku tủeuory hoàebaxn" củeuora Lệdacb Phi Vũbptx chíeuornh làebax trong lòebaxng hắoqghn danh lợeorqi so vớgxeui ngưxcubbefri bìttcdnh thưxcubbefrng đaodfưxcubeorqc xem trọpfuhng hơqvoen rấfshst nhiềfzalu, hắoqghn cóqwmkwmqaahncm khôeuorng nhỏpcew, hắoqghn vẫmlpvn mộbptxng tưxcubnwfyng tiếfjrqn vàebaxo cao tầvnkcng củeuora Thấfshst Huyềfzaln môeuorn, trởnwfy thàebaxnh tiêhmzqu đaodfiểksxpm đaodfưxcubeorqc chúhmzq ýmafu củeuora mọpfuhi ngưxcubbefri.

ebaxn Lậddzip từqwmkng nghĩpgfz rằedxbng, đaodfqwmki phưxcubơqvoeng đaodfzvafi kháfzali muốqwmkn trong thờbefri gian cuốqwmki cùhrdlng, làebaxm cho mìttcdnh càebaxng thêhmzqm đaodfhmzqn cuồwssyng, càebaxng thêhmzqm huy hoàebaxng.

euorm nay chíeuornh tựbuddttcdnh tốqwmkng tiễnvgnn tớgxeui cửqwmka nhàebax hắoqghn mộbptxt đaodfzvafi côeuorng lao nhưxcub vậddziy, tấfshst sẽebaxebaxm hắoqghn nhảzjepy nhóqwmkt vui sưxcubgxeung khôeuorng thôeuori, coi nhưxcubebaxfzalo đaodfáfzalp lạzvafi âahncn tìttcdnh vềfzal kiếfjrqm phổyzpuebaxebaxn Lậddzip đaodfãwmqa nhậddzin lấfshsy.

Vừqwmka nghĩpgfz đaodfếfjrqn "Tráfzalt nhãwmqan kiếfjrqm pháfzalp", Hàebaxn Lậddzip trong lòebaxng lạzvafi kíeuorch đaodfbptxng mộbptxt trậddzin khôeuorng thôeuori.

Đoqghqwmki vớgxeui sựbudd việdacbc cóqwmk liêhmzqn quan đaodfếfjrqn "Tráfzalt nhãwmqan kiếfjrqm pháfzalp", hắoqghn đaodfqwmki vớgxeui bạzvafn tốqwmkt cũbptxng khôeuorng cóqwmkqwmki xạzvafo, kiếfjrqm phổyzpuebaxy đaodfíeuorch xáfzalc làebax khôeuorng thíeuorch hợeorqp cho đaodfqwmki phưxcubơqvoeng tu luyệdacbn, nhưxcubng cóqwmk khôeuorng íeuort chi tiếfjrqt liêhmzqn quan màebaxebaxn Lậddzip khôeuorng cóqwmk thổyzpu lộbptx.

Đoqghqwmki vớgxeui Hàebaxn Lậddzip màebaxqwmki, bấfshst luậddzin trưxcubgxeuc mặuofht kẻnvgnebaxo cũbptxng phảzjepi giữhmzq lạzvafi mộbptxt chúhmzqt íeuort bíeuor mậddzit, chíeuornh làebaxfzalch duy nhấfshst đaodfksxp hắoqghn sinh tồwssyn.

Cho dùhrdl đaodfqwmki phưxcubơqvoeng thoạzvaft nhìttcdn cùhrdlng vớgxeui chíeuornh mìttcdnh thâahncn thiếfjrqt, khôeuorng cóqwmk gian dốqwmki, nhưxcubng cũbptxng khôeuorng phảzjepi làebax ngoạzvafi lệdacb.

Bấfshst quáfzal nhữhmzqng gìttcd trêhmzqn bíeuor tịlvamch ghi lạzvafi cùhrdlng vớgxeui võhgbv họpfuhc bìttcdnh thưxcubbefrng thậddzit đaodfúhmzqng làebax kháfzalc xa nhau.


Theo ýmafuebaxn Lậddzip, gọpfuhi làebax kiếfjrqm pháfzalp khôeuorng bằedxbng gọpfuhi làebax kiếfjrqm kỹqwmkxcubbefrng nhưxcub thíeuorch hợeorqp hơqvoen, bíeuor tịlvamch nàebaxy hoàebaxn toàebaxn làebax mộbptxt loạzvafi tổyzpung hợeorqp thiêhmzqn thờbefri, đaodflvama lợeorqi, nhâahncn hòebaxa cùhrdlng cáfzalc loạzvafi nhâahncn tốqwmk áfzalm sáfzalt bíeuor thuậddzit, đaodfúhmzqng làebax hếfjrqt sứfjrqc hiếfjrqm thấfshsy, kiếfjrqm xuấfshst ra thuầvnkcn túhmzqy làebax kỹqwmk thuậddzit giếfjrqt ngưxcubbefri.

Trong nhữhmzqng bíeuor tịlvamch nàebaxy miêhmzqu tảzjepxcubgxeui nhữhmzqng hoàebaxn cảzjepnh kháfzalc nhau, nhữhmzqng thờbefri đaodfiểksxpm kháfzalc nhau, lợeorqi dụeorqng sựbudd tựbudd thâahncn khổyzpu luyệdacbn quỷqcaleuor kiếfjrqm kỹqwmk, khi đaodfqwmki đaodflvamch mộbptxt kiếfjrqm tấfshst sáfzalt phảzjepi dùhrdlng đaodfeuor loạzvafi kỹqwmk xảzjepo.

euor tịlvamch dạzvafy cho ngưxcubbefri họpfuhc kiếfjrqm kỹqwmkebaxy, mưxcubeorqn vịlvam tríeuor đaodflvama thếfjrq củeuora mỗfjrqi nhàebaxnh câahncy ngọpfuhn cỏpcewhrdlng cáfzalc góqwmkc đaodfbptx kháfzalc nhau củeuora áfzalnh sáfzalng mạzvafnh yếfjrqu, làebaxm cho thịlvam giáfzalc đaodfqwmki thủeuor bịlvam sai lầvnkcm, trong nháfzaly mắoqght chộbptxp lấfshsy nhưxcubeorqc đaodfiểksxpm, sơqvoe hởnwfy, trong giâahncy láfzalt giếfjrqt chếfjrqt đaodflvamch nhâahncn.

Đoqghâahncy làebax mộbptxt loạzvafi bíeuor kỹqwmk vớgxeui cáfzalc kĩpgfz xảzjepo phi thưxcubbefrng khóqwmk khăspqgn, khôeuorng cóqwmk mộbptxt đaodfiểksxpm thiêhmzqn phúhmzq đaodfúhmzqng làebax khôeuorng cóqwmk khảzjepspqgng lĩpgfznh ngộbptx, hiểksxpu thấfshsu nóqwmk.

Cho nêhmzqn ngưxcubbefri luyệdacbn bíeuor kỹqwmkebaxy phảzjepi làebax mộbptxt ngưxcubbefri cóqwmk ngũbptx quan, thịlvam lựbuddc, thíeuornh giáfzalc đaodffzalu phảzjepi hơqvoen ngưxcubbefri bìttcdnh thưxcubbefrng rấfshst nhiềfzalu, mớgxeui cóqwmk hi vọpfuhng luyệdacbn thàebaxnh.

Nếfjrqu chỉokce đaodfơqvoen thuầvnkcn vưxcubeorqt qua nhữhmzqng đaodfiềfzalu kiệdacbn kia, thìttcd íeuort nhấfshst cũbptxng đaodfãwmqaqwmk mộbptxt sốqwmk đaodfdacb tửqwmkttcd tham lam uy lựbuddc củeuora nóqwmkebax tậddzip luyệdacbn rồwssyi.

Nhưxcubng quáfzal đaodfáfzalng chíeuornh làebaxqwmk thêhmzqm mộbptxt đaodfiềfzalu kiệdacbn càebaxng hàebax khắoqghc, yêhmzqu cầvnkcu ngưxcubbefri tu luyệdacbn bíeuor kỹqwmk khôeuorng thểksxpqwmk nộbptxi lựbuddc tinh thuầvnkcn ởnwfy trong ngưxcubbefri, nếfjrqu khôeuorng ngưxcubbefri tậddzip cùhrdlng vớgxeui kỹqwmk xảzjepo vậddzin kìttcdnh pháfzalt lựbuddc sẽebaxahncu thuẫmlpvn nhau, muốqwmkn tu luyệdacbn đaodfưxcubeorqc thìttcd khóqwmk khăspqgn vạzvafn phầvnkcn.

Cho dùhrdl may mắoqghn thàebaxnh côeuorng vưxcubeorqt qua, trong thựbuddc chiếfjrqn cùhrdlng vớgxeui châahncn khíeuor tràebaxn đaodfvnkcy trong cơqvoe thểksxp, kiếfjrqm chiêhmzqu đaodfbptxt nhiêhmzqn bấfshst tri bấfshst giáfzalc sinh ra biếfjrqn đaodfyzpui thìttcd sẽebax giúhmzqp cho đaodfqwmki thủeuor thấfshsy đaodfưxcubeorqc sơqvoe hởnwfy khôeuorng nhỏpcew, từqwmk đaodfóqwmk sẽebax đaodfem lạzvafi đaodfzvafi họpfuha sáfzalt thâahncn.

Mộbptxt cáfzali đaodfiềfzalu kiệdacbn nhưxcub vậddziy cơqvoe bảzjepn đaodfãwmqa đaodfoạzvafn tuyệdacbt đaodfzvafi bộbptx phậddzin ngưxcubbefri cóqwmk ýmafu đaodfwssy tu luyệdacbn, phảzjepi biếfjrqt rằedxbng trêhmzqn giang hồwssyqwmkahncu tụeorqc ngữhmzq "Luyệdacbn quyềfzaln khôeuorng luyệdacbn côeuorng, cuốqwmki cùhrdlng cũbptxng nhưxcub khôeuorng".

Đoqghqwmki vớgxeui bọpfuhn họpfuhebaxqwmki, khôeuorng tu luyệdacbn nộbptxi côeuorng đaodfúhmzqng làebax mộbptxt đaodfiềfzalu kiêhmzqng kỵolkf rấfshst lớgxeun, nếfjrqu luyệdacbn kiếfjrqm pháfzalp màebax tựbuddttcdnh từqwmk bỏpcew tu hàebaxnh châahncn khíeuor, vậddziy thậddzit sựbudd trởnwfy thàebaxnh tròebaxxcubbefri lớgxeun trêhmzqn giang hồwssy rồwssyi.

Cứfjrq nhưxcub vậddziy, cóqwmk thểksxpebaxn lạzvafi bao nhiêhmzqu ngưxcubbefri tiếfjrqp tụeorqc tu luyệdacbn đaodfâahncy.

Nhữhmzqng ngưxcubbefri nàebaxy cho dùhrdlqwmk thiêhmzqn phúhmzq đaodfi nữhmzqa, vềfzal phưxcubơqvoeng diệdacbn châahncn khíeuorbptxng khôeuorng thàebaxnh vấfshsn đaodffzal, còebaxn cóqwmk thêhmzqm mộbptxt cửqwmka ảzjepi cuốqwmki cùhrdlng khóqwmk khăspqgn, phứfjrqc tạzvafp nữhmzqa, hoàebaxn toàebaxn làebaxm bọpfuhn họpfuh bỏpcew đaodfi ýmafu niệdacbm trong đaodfvnkcu dâahncy dưxcuba vớgxeui nóqwmk.

Đoqghóqwmk chíeuornh làebax loạzvafi kiếfjrqm kỹqwmkebaxy cóqwmk chiêhmzqu thứfjrqc vôeuorhrdlng phứfjrqc tạzvafp, đaodfiềfzalu kiệdacbn áfzalp dụeorqng vôeuorhrdlng chi tiếfjrqt,tỉokce mỉokce.

Nhìttcdn xem mộbptxt chúhmzqt trong cáfzali bọpfuhc đaodfwssy vớgxeui mộbptxt đaodfqwmkng bíeuor tịlvamch, ngưxcubbefri bìttcdnh thưxcubbefrng đaodfãwmqa bịlvam sợeorqwmqai rồwssyi.

Trêhmzqn cơqvoe bảzjepn, mỗfjrqi kiếfjrqm phổyzpu đaodffzalu đaodfzvafi biểksxpu cho mộbptxt chiêhmzqu kiếfjrqm, màebax từqwmkng chiêhmzqu kiếfjrqm nàebaxy lạzvafi phâahncn chia thàebaxnh hàebaxng trăspqgm phâahncn thứfjrqc kiếfjrqm, mỗfjrqi mộbptxt phâahncn thứfjrqc kiếfjrqm giảzjepng giảzjepi dưxcubgxeui hoàebaxn cảzjepnh, thiêhmzqn thờbefri kháfzalc nhau, khi thi triểksxpn đaodfúhmzqng làebax đaodfeuor loạzvafi kỹqwmk xảzjepo bấfshst đaodfwssyng.

Sốqwmkxcubeorqng kiếfjrqm kỹqwmk khổyzpung lồwssy nhưxcub thếfjrq, khôeuorng nóqwmki làebax tu luyệdacbn, chíeuornh làebax nhìttcdn xem cũbptxng sẽebaxebaxm cho ngưxcubbefri ta đaodfau đaodfvnkcu khôeuorng thôeuori, càebaxng khôeuorng muốqwmkn nóqwmki phảzjepi đaodfem toàebaxn bộbptx nhớgxeu kỹqwmk, lạzvafi thêhmzqm phảzjepi tựbuddebaxnh lĩpgfznh ngộbptx thựbuddc tếfjrq.

Ngoàebaxi đaodfiềfzalu kiệdacbn tu tậddzip biếfjrqn tháfzali, đaodfdacb tửqwmkqwmkebaxng họpfuhc bộbptx kiếfjrqm pháfzalp nàebaxy khôeuorng biếfjrqt còebaxn gặuofhp bao nhiêhmzqu trởnwfy ngạzvafi nêhmzqn bọpfuhn họpfuh đaodfqwmki vớgxeui trưxcubnwfyng lãwmqao sáfzalng tạzvafo ra tuyệdacbt kỹqwmkebaxy, trong lòebaxng thầvnkcm mắoqghng khôeuorng thôeuori.

Theo thờbefri gian trôeuori qua, cao thấfshsp, trêhmzqn dưxcubgxeui Thấfshst Huyềfzaln môeuorn đaodfqwmki vớgxeui loạzvafi kiếfjrqm pháfzalp nàebaxy mấfshst đaodfi hứfjrqng thúhmzq, cho rằedxbng khôeuorng cóqwmk khảzjepspqgng ai đaodfóqwmk sẽebax luyệdacbn thàebaxnh môeuorn võhgbveuorng nàebaxy, đaodfzvafi kháfzali làebax vịlvam trưxcubnwfyng lãwmqao kia trưxcubgxeuc khi chếfjrqt, suy nghĩpgfz lung tung tạzvafo thàebaxnh, nếfjrqu khôeuorng tạzvafi sao lạzvafi cóqwmk nhữhmzqng đaodfiềfzalu kiệdacbn tu luyệdacbn kỳksxp cụeorqc nhưxcub vậddziy chứfjrq? Rõhgbvebaxng làebaxebaxm khóqwmk dễnvgn đaodfdacb tửqwmk tham thấfshsu nóqwmk, vìttcd vậddziy bíeuor tịlvamch đaodfãwmqa bịlvam quẳabmong sang mộbptxt bêhmzqn, khôeuorng ai dòebaxm ngóqwmk, hỏpcewi han tớgxeui nữhmzqa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.