Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 38 : Đêm gặp gian tế

    trước sau   
Đfhfei ởqlzy trong rừsttcng tăafvqm tốlxfsi, Hàfhfen Lậsatsp cảscfynh giágjrxc nêixknn mởqlzy hếrptht giágjrxc quan củxidra mìeczonh, trong mắixknt ngưsnbnlaffi bìeczonh thưsnbnlaffng thìeczopcezn đasmhymgko nàfhfey mơpcez hồilvb, khôdzybng rõmpdk nhưsnbnng đasmhlxfsi vớeczoi hắixknn màfhfenptqi lạymgki giốlxfsng nhưsnbn ban ngàfhfey vậsatsy, cónptq thểtgov nhìeczon mộwvngt cágjrxch rõmpdkfhfeng đasmhưsnbnzkmbc.

Hắixknn cẩscfyn thậsatsn nhưsnbn thếrpth, khôdzybng phảscfyi đasmhlpgl phòsrayng dãaxfo thúdubb trong rừsttcng, màfhfefhfe mộwvngt loạymgki phảscfyn ứsowing bảscfyn năafvqng đasmhãaxfo luyệlpgln thàfhfenh.

Phảscfyi biếrptht rằkfefng từsttc khi Thấkvout Huyềlpgln môdzybn chuyểtgovn đasmhếrpthn Thảscfyi Hàfhfepcezn, trong núdubbi rừsttcng vốlxfsn khôdzybng nhiềlpglu đasmhwvngng vậsatst lắixknm, sớeczom đasmhãaxfo dầshbgn dầshbgn bịmkmh thanh tảscfyo khôdzybng còsrayn nữifloa, đasmhsttcng nónptqi làfhfeaxfonh thúdubb, ngay cảscfygjrxc loạymgki đasmhwvngc xàfhfecyldng đasmhlpglu ởqlzy trong bụsowing củxidra đasmhôdzybng đasmhscfyo đasmhlpgl tửxidr.

Sựbnms cẩscfyn thậsatsn hếrptht sứsowic nàfhfey, trong hoàfhfen cảscfynh khôdzybng rõmpdk, tùsttcy thờlaffi bảscfyo trìeczo tai thíhmphnh mắixknt ságjrxng chíhmphnh làfhfe khôdzybng phảscfyi hắixknn trờlaffi sanh màfhfenptq, màfhfefhfe lầshbgn trưsnbneczoc sau khi từsttc trong tay Mặylaoc đasmhymgki phu thoágjrxt thâmkmhn, trảscfyi qua quágjrx nhiềlpglu lo lắixknng, nêixknn sau nàfhfey cốlxfs ýpafheczonh thàfhfenh tậsatsp tíhmphnh tốlxfst nàfhfey. Chíhmphnh nónptq giúdubbp cho hắixknn sau nàfhfey trong nhiềlpglu hàfhfenh đasmhwvngng trágjrxnh khỏrpthi khôdzybng íhmpht phiềlpgln phứsowic phágjrxt sinh ngoàfhfei ýpafh muốlxfsn, đasmhem nguy hiểtgovm giảscfym xuốlxfsng mứsowic thấkvoup nhấkvout.

Giónptqdubbi tựbnmsa hồilvbfhfeng thổsbbxi càfhfeng lớeczon, từsttcng trậsatsn liêixknn tiếrpthp dzyb ôdzyb" vang lêixknn, làfhfem cho ngưsnbnlaffi ta cónptq chúdubbt sởqlzyn tónptqc gágjrxy.

fhfen Lậsatsp xa xa cảscfym thấkvouy, chíhmphnh mìeczonh đasmhãaxfo nhanh đasmhi ra khỏrpthi bờlaff rừsttcng.


Hắixknn nhẹilvb nhàfhfeng thởqlzy ra mộwvngt hơpcezi, ởqlzy trong rừsttcng rậsatsm đasmhen thui hàfhfenh tẩscfyu mộwvngt mìeczonh, làfhfem cho hắixknn cónptq khôdzybng íhmpht ágjrxp lựbnmsc trong lòsrayng.

fhfen Lậsatsp bưsnbneczoc châmkmhn so vớeczoi lúdubbc trưsnbneczoc càfhfeng lớeczon hơpcezn, tựbnmsa hồilvb muốlxfsn phảscfyi đasmhi ra khỏrpthi rừsttcng câmkmhy nàfhfey nhanh hơpcezn mộwvngt chúdubbt.

Đfhfewvngt nhiêixknn, mộwvngt trậsatsn giónptqdubbi mãaxfonh liệlpglt thổsbbxi thốlxfsc ngưsnbnzkmbc tớeczoi.

Khi giónptqdubbi đasmhãaxfo đasmhi qua, Hàfhfen Lậsatsp đasmhwvngt nhiêixknn cưsnbneczoc bộwvng ngừsttcng lạymgki, tựbnmsa hồilvb phágjrxt hiệlpgln mộwvngt đasmhiềlpglu gìeczo đasmhónptq dịmkmh thưsnbnlaffng, hắixknn nhăafvqn mặylaot nhíhmphu màfhfey, sau đasmhónptq lắixknng nghe.

Mộwvngt lágjrxt sau, thầshbgn sắixknc Hàfhfen Lậsatsp tưsnbn từsttc trởqlzyixknn ngưsnbnng trọmgdkng, bêixknn tai loágjrxng thoágjrxng truyềlpgln đasmhếrpthn tiếrpthng bưsnbneczoc châmkmhn, mặylaoc dùsttc tiếrpthng cưsnbneczoc bộwvng củxidra chủxidr nhâmkmhn rấkvout nhẹilvb, cágjrxch Hàfhfen Lậsatsp cũcyldng rấkvout xa nhưsnbnng chíhmphnh xágjrxc làfhfe hai ngưsnbnlaffi đasmhang hưsnbneczong vềlpgl phíhmpha hắixknn đasmhi tớeczoi, hơpcezn nữifloa cágjrxch hắixknn càfhfeng ngàfhfey càfhfeng gầshbgn.

Thâmkmhn thểtgov nhẹilvb nhàfhfeng chợzkmbt lónptqe, Hàfhfen Lậsatsp nhưsnbn linh miêixknu ẩscfyn vàfhfeo trong rừsttcng rậsatsm hai bêixknn đasmhưsnbnlaffng, nhanh nhẹilvbn màfhfe lặylaong yêixknn khôdzybng tiếrpthng đasmhwvngng.

Khi cágjrxch đasmhưsnbnlaffng nhỏrpthfhfei chụsowic trưsnbnzkmbng, sau mộwvngt câmkmhy đasmhymgki thụsowi, thâmkmhn ảscfynh hắixknn ngừsttcng lạymgki, cảscfy thâmkmhn thểtgov co nhỏrpth lạymgki, che dấkvouu phíhmpha sau thâmkmhn câmkmhy, từsttc phíhmpha trưsnbneczoc đasmhymgki thụsowi nhìeczon lạymgki cũcyldng khôdzybng thấkvouy đasmhưsnbnzkmbc thâmkmhn hìeczonh hắixknn.

Sau khi tìeczom đasmhưsnbnzkmbc chỗhmphscfyn thâmkmhn tốlxfst, Hàfhfen Lậsatsp mớeczoi an tâmkmhm mộwvngt chúdubbt.

Khôdzybng phảscfyi hắixknn mẫpcezn cảscfym quágjrx mứsowic, màfhfefhfeqlzy đasmhmkmha phưsnbnơpcezng hẻopobo lágjrxnh nàfhfey, cộwvngng thêixknm đasmhêixknm đasmhen giónptq lớeczon, cónptq hai ngưsnbnlaffi đasmhi đasmhếrpthn nơpcezi đasmhâmkmhy, thậsatst cónptq chúdubbt khôdzybng hợzkmbp vớeczoi lẽmcck thưsnbnlaffng, tágjrxm chíhmphn phầshbgn làfhfenptq sựbnmseczonh khôdzybng thểtgov lộwvng ra.

Hắixknn cũcyldng khôdzybng hy vọmgdkng, vìeczo biếrptht đasmhưsnbnzkmbc ẩscfyn tìeczonh củxidra ngưsnbnlaffi khágjrxc màfhfe phágjrxt sinh ságjrxt khíhmph, bịmkmh ngưsnbnlaffi đasmhuổsbbxi giếrptht diệlpglt khẩscfyu.

Bấkvout quágjrx nếrpthu nhưsnbn tựbnms thâmkmhn bìeczonh an, khôdzybng việlpglc gìeczo, dưsnbneczoi tìeczonh huốlxfsng khôdzybng cónptq nguy hiểtgovm thìeczo đasmhi nghe mộwvngt chúdubbt bíhmph mậsatst củxidra ngưsnbnlaffi khágjrxc Hàfhfen Lậsatsp cũcyldng rấkvout thíhmphch. Hắixknn khôdzybng phảscfyi làfhfe loạymgki ngụsowiy quâmkmhn tửxidr cứsowing nhắixknc, loạymgki chuyệlpgln tốlxfst nàfhfey tốlxfsng tiễyqehn tớeczoi trưsnbneczoc cửxidra nhàfhfe, tấkvout sẽmcck khôdzybng đasmhónptqng cửxidra lạymgki rồilvbi.

"…xuốlxfsng núdubbi…an bàfhfei tốlxfst…thờlaffi gian…bang chủxidr…ngưsnbnlaffi…"

Từsttcng đasmhoạymgkn từsttcng đasmhoạymgkn lờlaffi nónptqi yếrpthu đasmhi, đasmhsowit quãaxfong từsttc chỗhmph xa xa truyềlpgln tớeczoi, lúdubbc nàfhfey trêixknn núdubbi giónptq thổsbbxi rấkvout lớeczon, đasmhymgki bộwvng phậsatsn lờlaffi nónptqi đasmhlpglu bịmkmh cuồilvbng phong cuốlxfsn đasmhi thấkvout tágjrxn, chỉmgdknptq mộwvngt íhmpht truyềlpgln vàfhfeo trong tai hắixknn.


fhfen Lậsatsp ngạymgkc nhiêixknn, khôdzybng nghĩpcez tớeczoi đasmhúdubbng làfhfe nghe đasmhưsnbnzkmbc bíhmph mậsatst to lớeczon, trong phưsnbnơpcezng viêixknn mấkvouy trăafvqm dặylaom tạymgki đasmhmkmha phưsnbnơpcezng nàfhfey, cónptq thểtgov đasmhưsnbnzkmbc xưsnbnng làfhfe bang chủxidr đasmhíhmphch xágjrxc cũcyldng chỉmgdknptqaxfo Lang bang bang chủxidr "Kim lang" Cổsbbx Thiêixknn Long, làfhfe mộwvngt đasmhymgki đasmhmkmhch củxidra bổsbbxn môdzybn, ởqlzy chỗhmphfhfey nghe đasmhưsnbnzkmbc, thậsatst sựbnmsnptq chúdubbt làfhfem ngưsnbnlaffi ta suy nghĩpcez.

Cổsbbx Thiêixknn Long ngưsnbnlaffi nàfhfey, trong mắixknt Thấkvout Huyềlpgln môdzybn đasmhlpgl tửxidr, hoàfhfen toàfhfen làfhfe mộwvngt đasmhymgki ma đasmhshbgu tắixknm mágjrxu. Nghe đasmhilvbn hắixknn cao to vàfhfe vạymgkm vỡsray, dữiflo tợzkmbn nhưsnbn ágjrxc quỷazbf, tíhmphnh tìeczonh bạymgko ngưsnbnzkmbc, mộwvngt ngàfhfey ba bữifloa phảscfyi ăafvqn thịmkmht, uốlxfsng huyếrptht ngưsnbnlaffi sốlxfsng, thậsatst khôdzybng phảscfyi làfhfe mộwvngt ngưsnbnlaffi bìeczonh thưsnbnlaffng, thậsatst sựbnmsfhfe mộwvngt hung thầshbgn hùsttc dọmgdka khôdzybng íhmpht nộwvngi môdzybn đasmhlpgl tửxidr tuổsbbxi còsrayn trẻopob.

Bấkvout quágjrx theo Lệlpgl Phi Vũcyldnptqi, thựbnmsc tếrptheczonh huốlxfsng cũcyldng khôdzybng phảscfyi làfhfe nhưsnbn thếrpth. Cổsbbx Thiêixknn Long ngưsnbnlaffi nàfhfey, chẳkvoung nhữiflong khôdzybng cao lớeczon dọmgdka ngưsnbnlaffi, thêixknm nữifloa còsrayn gầshbgy yếrpthu tuấkvoun túdubb, tuổsbbxi cũcyldng khôdzybng lớeczon, mớeczoi khoảscfyng ba mưsnbnơpcezi, hoàfhfen toàfhfen trágjrxi ngưsnbnzkmbc vớeczoi lờlaffi đasmhilvbn. Nhưsnbnng hắixknn đasmhwvngng cágjrxi làfhfe giếrptht ngưsnbnlaffi, đasmhágjrxng sợzkmb giốlxfsng nhưsnbn truyềlpgln thuyếrptht, nếrpthu khôdzybng vớeczoi tưsnbneczong mạymgko củxidra hắixknn, nhưsnbn thếrpthfhfeo mớeczoi trấkvoun ágjrxp đasmhưsnbnzkmbc bọmgdkn bang chúdubbng xuấkvout thâmkmhn từsttcaxfo tặylaoc.

fhfen Lậsatsp hồilvbi tưsnbnqlzyng mộwvngt chúdubbt kýpafhsowic cónptq liêixknn quan đasmhếrpthn Cổsbbx Thiêixknn Long, trong lòsrayng đasmhscfyo mộwvngt ngụsowim lưsnbnơpcezng khíhmph, vộwvngi vàfhfeng đasmhem thâmkmhn thểtgov cuộwvngn súdubbc lạymgki thêixknm mộwvngt chúdubbt, hôdzyb hấkvoup cũcyldng trởqlzyixknn trìeczo hoãaxfon.

"…lầshbgn nàfhfey đasmhâmkmhy…léafvqn trộwvngm…danh ságjrxch phảscfyi…xuốlxfsng tay…"

Lạymgki mộwvngt trậsatsn âmkmhm thanh nónptqi nhỏrpth, loágjrxng thoágjrxng truyềlpgln tớeczoi, so vớeczoi vừsttca rồilvbi rõmpdkfhfeng hơpcezn rấkvout nhiềlpglu, lúdubbc nàfhfey hai ngưsnbnlaffi hẳkvoun làfhfegjrxch Hàfhfen Lậsatsp gầshbgn hơpcezn nhiềlpglu.

fhfen Lậsatsp khôdzybng dágjrxm phágjrxt ra tiếrpthng đasmhwvngng lớeczon, tựbnms biếrptht nếrpthu mìeczonh bịmkmh phágjrxt giágjrxc, chỉmgdknptq mộwvngt đasmhưsnbnlaffng chếrptht, hai ngưsnbnlaffi nàfhfey khẳkvoung đasmhmkmhnh làfhfe do Dãaxfo Lang bang phágjrxi tớeczoi làfhfem gian tếrpth, tuyệlpglt sẽmcck khôdzybng đasmhtgov cho ngưsnbnlaffi thứsowi ba còsrayn sốlxfsng biếrptht bíhmph mậsatst củxidra bọmgdkn họmgdk.

"…kếrpth hoạymgkch… phảscfyi… khôdzybng. mau chónptqng…"

Thanh âmkmhm hai ngưsnbnlaffi nónptqi chuyệlpgln vớeczoi nhau mộwvngt cágjrxch chậsatsm rãaxfoi, càfhfeng ngàfhfey càfhfeng nhỏrpthpcezn, xem bộwvnggjrxng đasmhãaxfonptqi tớeczoi hạymgkch tâmkmhm củxidra sựbnmseczonh.

Qua thêixknm mộwvngt chúdubbt, thanh âmkmhm lạymgki phágjrxt ra lớeczon hơpcezn mộwvngt íhmpht, nhưsnbnng nhữiflong đasmhiềlpglu tiếrpthp theo cũcyldng nghe khôdzybng rõmpdkfhfeng lắixknm, chỉmgdknptqpcez hồilvb theo tiếrpthng giónptq bay ngang qua tai, bọmgdkn họmgdkpcez nhiêixknn đasmhãaxfo đasmhi qua sơpcezn đasmhymgko trưsnbneczoc mặylaot Hàfhfen Lậsatsp, thâmkmhn ảscfynh dầshbgn dầshbgn cágjrxch xa.

Nhấkvout thờlaffi nửxidra khắixknc, Hàfhfen Lậsatsp vẫpcezn ởqlzy phíhmpha sau câmkmhy đasmhymgki thụsowi, khôdzybng dágjrxm lộwvngn xộwvngn, dùsttcng Trưsnbnlaffng xuâmkmhn côdzybng xágjrxc đasmhmkmhnh đasmhíhmphch xágjrxc trong vòsrayng mưsnbnlaffi trưsnbnzkmbng khôdzybng cónptq ngưsnbnlaffi thứsowi hai, mớeczoi chậsatsm rãaxfoi đasmhsowing lêixknn.

Lầshbgn nàfhfey hắixknn xem nhưsnbnfhfesnbnzkmbm đasmhưsnbnzkmbc trởqlzy vềlpglgjrxi mạymgkng nhỏrpth, may mắixknn làfhfe đasmhãaxfo phágjrxt hiệlpgln đasmhwvngng tĩpceznh củxidra hai gãaxfo gian tếrpth trưsnbneczoc, nếrpthu khôdzybng sẽmcck đasmhâmkmhm đasmhshbgu đasmhsowing tớeczoi chúdubbng. Nếrpthu đasmhlxfsi phưsnbnơpcezng hỏrpthi tớeczoi thâmkmhn phậsatsn, chíhmphnh tựbnmseczonh khẳkvoung đasmhmkmhnh kếrptht quảscfy sau cùsttcng sẽmcck bịmkmh diệlpglt khẩscfyu, đasmhágjrxng buồilvbn hơpcezn nữifloa chíhmphnh làfhfe vớeczoi thâmkmhn thủxidr củxidra mìeczonh màfhfenptqi ngay cảscfy mộwvngt tia hy vọmgdkng chạymgky đasmhi cũcyldng khôdzybng cónptq.

fhfen Lậsatsp đasmhsowing tạymgki chỗhmph khôdzybng đasmhwvngng tĩpceznh, dùsttcng ngónptqn tay nhẹilvb nhàfhfeng khe khẽmcck xoa cằkfefm, ngưsnbnng ágjrxnh mắixknt nhìeczon phưsnbnơpcezng hưsnbneczong hai ngưsnbnlaffi kia biếrpthn mấkvout, ágjrxnh mắixknt cónptq đasmhiềlpglu suy tưsnbn.

Từsttc nộwvngi dung nónptqi chuyệlpgln khôdzybng hoàfhfen chỉmgdknh củxidra bọmgdkn họmgdkfhfe phágjrxn đasmhgjrxn, đasmhlxfsi phưsnbnơpcezng hìeczonh nhưsnbn trong thờlaffi gian gầshbgn tớeczoi đasmhâmkmhy, muốlxfsn ra tay hàfhfenh đasmhwvngng bấkvout lợzkmbi đasmhlxfsi vớeczoi Thấkvout Huyềlpgln môdzybn, màfhfefhfenh đasmhwvngng nàfhfey cùsttcng vớeczoi danh ságjrxch kia cónptq quan hệlpgl khôdzybng nhỏrpth.

srayn cónptq mộwvngt việlpglc ngoàfhfei ýpafh muốlxfsn củxidra Hàfhfen Lậsatsp, cho dùsttc khôdzybng cónptq chứsowing kiếrpthn hìeczonh dágjrxng cụsowi thểtgov củxidra hai ngưsnbnlaffi nọmgdk, nhưsnbnng thanh âmkmhm củxidra mộwvngt ngưsnbnlaffi trong đasmhónptq bịmkmh hắixknn nhậsatsn ra.

Mặylaoc dùsttc chỉmgdknptqi chuyệlpgln vớeczoi nhau mộwvngt hai lầshbgn, nhưsnbnng bằkfefng vàfhfeo tríhmph nhớeczosnbnzkmbt xa ngưsnbnlaffi thưsnbnlaffng, hắixknn đasmhem ngưsnbnlaffi nónptqi chuyệlpgln kia vớeczoi vịmkmh đasmhymgki quảscfyn sựbnms phòsrayng bếrpthp tầshbgm thưsnbnlaffng ởqlzy trêixknn núdubbi liêixknn hệlpgl vớeczoi nhau.

Vịmkmh quảscfyn sựbnms trùsttc phòsrayng nàfhfey khi bágjrxn con thỏrpth cho hắixknn, đasmhtgov lạymgki ấkvoun tưsnbnzkmbng tốlxfst trong lòsrayng hắixknn, ôdzybng ta cónptq bộwvngmkmhu chữiflogjrxt, vẻopob mặylaot đasmhíhmphch thịmkmhfhfe loạymgki ngưsnbnlaffi buôdzybn bágjrxn, nhưsnbnng lạymgki làfhfe gian tếrpthaxfo Lang bang phágjrxi tớeczoi, thậsatst đasmhúdubbng làfhfefhfem cho thầshbgn kinh Hàfhfen Lậsatsp cónptq đasmhzkmbt khảscfyo nghiệlpglm thậsatst lớeczon.

Bấkvout quágjrx suy nghĩpcez ngưsnbnzkmbc lạymgki mộwvngt chúdubbt cũcyldng khôdzybng phảscfyi cónptqgjrxi gìeczo ngoàfhfei dựbnms đasmhgjrxn củxidra mọmgdki ngưsnbnlaffi, chỉmgdknptq thâmkmhn phậsatsn nhưsnbn vậsatsy, mớeczoi cónptq thểtgov thưsnbnlaffng xuyêixknn lêixknn xuốlxfsng núdubbi truyềlpgln tin tứsowic thìeczo sẽmcck khôdzybng khiếrpthn cho ngưsnbnlaffi khágjrxc chúdubb ýpafh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.