Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 38 : Đêm gặp gian tế

    trước sau   
Đqnuri ởllsb trong rừdwging tăunpwm tốjvoci, Hàmxsfn Lậllsbp cảhthknh giápfarc nêjvocn mởllsb hếdsbgt giápfarc quan củgxpda mìorwjnh, trong mắuzjtt ngưivvbxfryi bìorwjnh thưivvbxfryng thìorwjvaqwn đhzitekcho nàmxsfy mơvaqw hồdxuu, khôppiing rõppii nhưivvbng đhzitjvoci vớhuxmi hắuzjtn màmxsfdhuwi lạekchi giốjvocng nhưivvb ban ngàmxsfy vậllsby, códhuw thểywqa nhìorwjn mộdhuwt cápfarch rõppiimxsfng đhzitưivvbzdfgc.

Hắuzjtn cẩbcton thậllsbn nhưivvb thếdsbg, khôppiing phảhthki đhzitjbfm phòllsbng dãorwj thúxfry trong rừdwging, màmxsfmxsf mộdhuwt loạekchi phảhthkn ứuzjtng bảhthkn năunpwng đhzitãorwj luyệivvbn thàmxsfnh.

Phảhthki biếdsbgt rằjbfmng từdwgi khi Thấppiit Huyềjbfmn môppiin chuyểywqan đhzitếdsbgn Thảhthki Hàmxsfvaqwn, trong núxfryi rừdwging vốjvocn khôppiing nhiềjbfmu đhzitdhuwng vậllsbt lắuzjtm, sớhuxmm đhzitãorwj dầdsbgn dầdsbgn bịdwgi thanh tảhthko khôppiing còllsbn nữppiia, đhzitdwging nódhuwi làmxsforwjnh thúxfry, ngay cảhthkpfarc loạekchi đhzitdhuwc xàmxsfpfarng đhzitjbfmu ởllsb trong bụkncgng củgxpda đhzitôppiing đhziththko đhzitivvb tửyhfv.

Sựwyln cẩbcton thậllsbn hếdsbgt sứuzjtc nàmxsfy, trong hoàmxsfn cảhthknh khôppiing rõppii, tùdfkty thờxfryi bảhthko trìorwj tai thíqziwnh mắuzjtt sápfarng chíqziwnh làmxsf khôppiing phảhthki hắuzjtn trờxfryi sanh màmxsfdhuw, màmxsfmxsf lầdsbgn trưivvbhuxmc sau khi từdwgi trong tay Mặlgamc đhzitekchi phu thoápfart thâogrrn, trảhthki qua quápfar nhiềjbfmu lo lắuzjtng, nêjvocn sau nàmxsfy cốjvoc ýlgcxorwjnh thàmxsfnh tậllsbp tíqziwnh tốjvoct nàmxsfy. Chíqziwnh nódhuw giúxfryp cho hắuzjtn sau nàmxsfy trong nhiềjbfmu hàmxsfnh đhzitdhuwng trápfarnh khỏkncgi khôppiing íqziwt phiềjbfmn phứuzjtc phápfart sinh ngoàmxsfi ýlgcx muốjvocn, đhzitem nguy hiểywqam giảhthkm xuốjvocng mứuzjtc thấppiip nhấppiit.

Giódhuwxfryi tựwylna hồdxuumxsfng thổkxebi càmxsfng lớhuxmn, từdwging trậllsbn liêjvocn tiếdsbgp ppii ôppii" vang lêjvocn, làmxsfm cho ngưivvbxfryi ta códhuw chúxfryt sởllsbn tódhuwc gápfary.

mxsfn Lậllsbp xa xa cảhthkm thấppiiy, chíqziwnh mìorwjnh đhzitãorwj nhanh đhziti ra khỏkncgi bờxfry rừdwging.


Hắuzjtn nhẹnzri nhàmxsfng thởllsb ra mộdhuwt hơvaqwi, ởllsb trong rừdwging rậllsbm đhziten thui hàmxsfnh tẩbctou mộdhuwt mìorwjnh, làmxsfm cho hắuzjtn códhuw khôppiing íqziwt ápfarp lựwylnc trong lòllsbng.

mxsfn Lậllsbp bưivvbhuxmc châogrrn so vớhuxmi lúxfryc trưivvbhuxmc càmxsfng lớhuxmn hơvaqwn, tựwylna hồdxuu muốjvocn phảhthki đhziti ra khỏkncgi rừdwging câogrry nàmxsfy nhanh hơvaqwn mộdhuwt chúxfryt.

Đqnurdhuwt nhiêjvocn, mộdhuwt trậllsbn giódhuwxfryi mãorwjnh liệivvbt thổkxebi thốjvocc ngưivvbzdfgc tớhuxmi.

Khi giódhuwxfryi đhzitãorwj đhziti qua, Hàmxsfn Lậllsbp đhzitdhuwt nhiêjvocn cưivvbhuxmc bộdhuw ngừdwging lạekchi, tựwylna hồdxuu phápfart hiệivvbn mộdhuwt đhzitiềjbfmu gìorwj đhzitódhuw dịdwgi thưivvbxfryng, hắuzjtn nhăunpwn mặlgamt nhíqziwu màmxsfy, sau đhzitódhuw lắuzjtng nghe.

Mộdhuwt lápfart sau, thầdsbgn sắuzjtc Hàmxsfn Lậllsbp tưivvb từdwgi trởllsbjvocn ngưivvbng trọrlzmng, bêjvocn tai loápfarng thoápfarng truyềjbfmn đhzitếdsbgn tiếdsbgng bưivvbhuxmc châogrrn, mặlgamc dùdfkt tiếdsbgng cưivvbhuxmc bộdhuw củgxpda chủgxpd nhâogrrn rấppiit nhẹnzri, cápfarch Hàmxsfn Lậllsbp cũpfarng rấppiit xa nhưivvbng chíqziwnh xápfarc làmxsf hai ngưivvbxfryi đhzitang hưivvbhuxmng vềjbfm phíqziwa hắuzjtn đhziti tớhuxmi, hơvaqwn nữppiia cápfarch hắuzjtn càmxsfng ngàmxsfy càmxsfng gầdsbgn.

Thâogrrn thểywqa nhẹnzri nhàmxsfng chợzdfgt lódhuwe, Hàmxsfn Lậllsbp nhưivvb linh miêjvocu ẩbcton vàmxsfo trong rừdwging rậllsbm hai bêjvocn đhzitưivvbxfryng, nhanh nhẹnzrin màmxsf lặlgamng yêjvocn khôppiing tiếdsbgng đhzitdhuwng.

Khi cápfarch đhzitưivvbxfryng nhỏkncgmxsfi chụkncgc trưivvbzdfgng, sau mộdhuwt câogrry đhzitekchi thụkncg, thâogrrn ảhthknh hắuzjtn ngừdwging lạekchi, cảhthk thâogrrn thểywqa co nhỏkncg lạekchi, che dấppiiu phíqziwa sau thâogrrn câogrry, từdwgi phíqziwa trưivvbhuxmc đhzitekchi thụkncg nhìorwjn lạekchi cũpfarng khôppiing thấppiiy đhzitưivvbzdfgc thâogrrn hìorwjnh hắuzjtn.

Sau khi tìorwjm đhzitưivvbzdfgc chỗbctobcton thâogrrn tốjvoct, Hàmxsfn Lậllsbp mớhuxmi an tâogrrm mộdhuwt chúxfryt.

Khôppiing phảhthki hắuzjtn mẫqqian cảhthkm quápfar mứuzjtc, màmxsfmxsfllsb đhzitdwgia phưivvbơvaqwng hẻphlbo lápfarnh nàmxsfy, cộdhuwng thêjvocm đhzitêjvocm đhziten giódhuw lớhuxmn, códhuw hai ngưivvbxfryi đhziti đhzitếdsbgn nơvaqwi đhzitâogrry, thậllsbt códhuw chúxfryt khôppiing hợzdfgp vớhuxmi lẽeama thưivvbxfryng, tápfarm chíqziwn phầdsbgn làmxsfdhuw sựwylnorwjnh khôppiing thểywqa lộdhuw ra.

Hắuzjtn cũpfarng khôppiing hy vọrlzmng, vìorwj biếdsbgt đhzitưivvbzdfgc ẩbcton tìorwjnh củgxpda ngưivvbxfryi khápfarc màmxsf phápfart sinh sápfart khíqziw, bịdwgi ngưivvbxfryi đhzituổkxebi giếdsbgt diệivvbt khẩbctou.

Bấppiit quápfar nếdsbgu nhưivvb tựwyln thâogrrn bìorwjnh an, khôppiing việivvbc gìorwj, dưivvbhuxmi tìorwjnh huốjvocng khôppiing códhuw nguy hiểywqam thìorwj đhziti nghe mộdhuwt chúxfryt bíqziw mậllsbt củgxpda ngưivvbxfryi khápfarc Hàmxsfn Lậllsbp cũpfarng rấppiit thíqziwch. Hắuzjtn khôppiing phảhthki làmxsf loạekchi ngụkncgy quâogrrn tửyhfv cứuzjtng nhắuzjtc, loạekchi chuyệivvbn tốjvoct nàmxsfy tốjvocng tiễqnurn tớhuxmi trưivvbhuxmc cửyhfva nhàmxsf, tấppiit sẽeama khôppiing đhzitódhuwng cửyhfva lạekchi rồdxuui.

"…xuốjvocng núxfryi…an bàmxsfi tốjvoct…thờxfryi gian…bang chủgxpd…ngưivvbxfryi…"

Từdwging đhzitoạekchn từdwging đhzitoạekchn lờxfryi nódhuwi yếdsbgu đhziti, đhzituzjtt quãorwjng từdwgi chỗbcto xa xa truyềjbfmn tớhuxmi, lúxfryc nàmxsfy trêjvocn núxfryi giódhuw thổkxebi rấppiit lớhuxmn, đhzitekchi bộdhuw phậllsbn lờxfryi nódhuwi đhzitjbfmu bịdwgi cuồdxuung phong cuốjvocn đhziti thấppiit tápfarn, chỉerpddhuw mộdhuwt íqziwt truyềjbfmn vàmxsfo trong tai hắuzjtn.


mxsfn Lậllsbp ngạekchc nhiêjvocn, khôppiing nghĩrcrb tớhuxmi đhzitúxfryng làmxsf nghe đhzitưivvbzdfgc bíqziw mậllsbt to lớhuxmn, trong phưivvbơvaqwng viêjvocn mấppiiy trăunpwm dặlgamm tạekchi đhzitdwgia phưivvbơvaqwng nàmxsfy, códhuw thểywqa đhzitưivvbzdfgc xưivvbng làmxsf bang chủgxpd đhzitíqziwch xápfarc cũpfarng chỉerpddhuworwj Lang bang bang chủgxpd "Kim lang" Cổkxeb Thiêjvocn Long, làmxsf mộdhuwt đhzitekchi đhzitdwgich củgxpda bổkxebn môppiin, ởllsb chỗbctomxsfy nghe đhzitưivvbzdfgc, thậllsbt sựwylndhuw chúxfryt làmxsfm ngưivvbxfryi ta suy nghĩrcrb.

Cổkxeb Thiêjvocn Long ngưivvbxfryi nàmxsfy, trong mắuzjtt Thấppiit Huyềjbfmn môppiin đhzitivvb tửyhfv, hoàmxsfn toàmxsfn làmxsf mộdhuwt đhzitekchi ma đhzitdsbgu tắuzjtm mápfaru. Nghe đhzitdxuun hắuzjtn cao to vàmxsf vạekchm vỡezxz, dữppii tợzdfgn nhưivvb ápfarc quỷdfra, tíqziwnh tìorwjnh bạekcho ngưivvbzdfgc, mộdhuwt ngàmxsfy ba bữppiia phảhthki ăunpwn thịdwgit, uốjvocng huyếdsbgt ngưivvbxfryi sốjvocng, thậllsbt khôppiing phảhthki làmxsf mộdhuwt ngưivvbxfryi bìorwjnh thưivvbxfryng, thậllsbt sựwylnmxsf mộdhuwt hung thầdsbgn hùdfkt dọrlzma khôppiing íqziwt nộdhuwi môppiin đhzitivvb tửyhfv tuổkxebi còllsbn trẻphlb.

Bấppiit quápfar theo Lệivvb Phi Vũpfardhuwi, thựwylnc tếdsbgorwjnh huốjvocng cũpfarng khôppiing phảhthki làmxsf nhưivvb thếdsbg. Cổkxeb Thiêjvocn Long ngưivvbxfryi nàmxsfy, chẳgxpdng nhữppiing khôppiing cao lớhuxmn dọrlzma ngưivvbxfryi, thêjvocm nữppiia còllsbn gầdsbgy yếdsbgu tuấppiin túxfry, tuổkxebi cũpfarng khôppiing lớhuxmn, mớhuxmi khoảhthkng ba mưivvbơvaqwi, hoàmxsfn toàmxsfn trápfari ngưivvbzdfgc vớhuxmi lờxfryi đhzitdxuun. Nhưivvbng hắuzjtn đhzitdhuwng cápfari làmxsf giếdsbgt ngưivvbxfryi, đhzitápfarng sợzdfg giốjvocng nhưivvb truyềjbfmn thuyếdsbgt, nếdsbgu khôppiing vớhuxmi tưivvbhuxmng mạekcho củgxpda hắuzjtn, nhưivvb thếdsbgmxsfo mớhuxmi trấppiin ápfarp đhzitưivvbzdfgc bọrlzmn bang chúxfryng xuấppiit thâogrrn từdwgiorwj tặlgamc.

mxsfn Lậllsbp hồdxuui tưivvbllsbng mộdhuwt chúxfryt kýlgcxuzjtc códhuw liêjvocn quan đhzitếdsbgn Cổkxeb Thiêjvocn Long, trong lòllsbng đhziththko mộdhuwt ngụkncgm lưivvbơvaqwng khíqziw, vộdhuwi vàmxsfng đhzitem thâogrrn thểywqa cuộdhuwn súxfryc lạekchi thêjvocm mộdhuwt chúxfryt, hôppii hấppiip cũpfarng trởllsbjvocn trìorwj hoãorwjn.

"…lầdsbgn nàmxsfy đhzitâogrry…léfykvn trộdhuwm…danh sápfarch phảhthki…xuốjvocng tay…"

Lạekchi mộdhuwt trậllsbn âogrrm thanh nódhuwi nhỏkncg, loápfarng thoápfarng truyềjbfmn tớhuxmi, so vớhuxmi vừdwgia rồdxuui rõppiimxsfng hơvaqwn rấppiit nhiềjbfmu, lúxfryc nàmxsfy hai ngưivvbxfryi hẳgxpdn làmxsfpfarch Hàmxsfn Lậllsbp gầdsbgn hơvaqwn nhiềjbfmu.

mxsfn Lậllsbp khôppiing dápfarm phápfart ra tiếdsbgng đhzitdhuwng lớhuxmn, tựwyln biếdsbgt nếdsbgu mìorwjnh bịdwgi phápfart giápfarc, chỉerpddhuw mộdhuwt đhzitưivvbxfryng chếdsbgt, hai ngưivvbxfryi nàmxsfy khẳgxpdng đhzitdwginh làmxsf do Dãorwj Lang bang phápfari tớhuxmi làmxsfm gian tếdsbg, tuyệivvbt sẽeama khôppiing đhzitywqa cho ngưivvbxfryi thứuzjt ba còllsbn sốjvocng biếdsbgt bíqziw mậllsbt củgxpda bọrlzmn họrlzm.

"…kếdsbg hoạekchch… phảhthki… khôppiing. mau chódhuwng…"

Thanh âogrrm hai ngưivvbxfryi nódhuwi chuyệivvbn vớhuxmi nhau mộdhuwt cápfarch chậllsbm rãorwji, càmxsfng ngàmxsfy càmxsfng nhỏkncgvaqwn, xem bộdhuwpfarng đhzitãorwjdhuwi tớhuxmi hạekchch tâogrrm củgxpda sựwylnorwjnh.

Qua thêjvocm mộdhuwt chúxfryt, thanh âogrrm lạekchi phápfart ra lớhuxmn hơvaqwn mộdhuwt íqziwt, nhưivvbng nhữppiing đhzitiềjbfmu tiếdsbgp theo cũpfarng nghe khôppiing rõppiimxsfng lắuzjtm, chỉerpddhuwvaqw hồdxuu theo tiếdsbgng giódhuw bay ngang qua tai, bọrlzmn họrlzmrcrb nhiêjvocn đhzitãorwj đhziti qua sơvaqwn đhzitekcho trưivvbhuxmc mặlgamt Hàmxsfn Lậllsbp, thâogrrn ảhthknh dầdsbgn dầdsbgn cápfarch xa.

Nhấppiit thờxfryi nửyhfva khắuzjtc, Hàmxsfn Lậllsbp vẫqqian ởllsb phíqziwa sau câogrry đhzitekchi thụkncg, khôppiing dápfarm lộdhuwn xộdhuwn, dùdfktng Trưivvbxfryng xuâogrrn côppiing xápfarc đhzitdwginh đhzitíqziwch xápfarc trong vòllsbng mưivvbxfryi trưivvbzdfgng khôppiing códhuw ngưivvbxfryi thứuzjt hai, mớhuxmi chậllsbm rãorwji đhzituzjtng lêjvocn.

Lầdsbgn nàmxsfy hắuzjtn xem nhưivvbmxsfivvbzdfgm đhzitưivvbzdfgc trởllsb vềjbfmpfari mạekchng nhỏkncg, may mắuzjtn làmxsf đhzitãorwj phápfart hiệivvbn đhzitdhuwng tĩrcrbnh củgxpda hai gãorwj gian tếdsbg trưivvbhuxmc, nếdsbgu khôppiing sẽeama đhzitâogrrm đhzitdsbgu đhzitkncgng tớhuxmi chúxfryng. Nếdsbgu đhzitjvoci phưivvbơvaqwng hỏkncgi tớhuxmi thâogrrn phậllsbn, chíqziwnh tựwylnorwjnh khẳgxpdng đhzitdwginh kếdsbgt quảhthk sau cùdfktng sẽeama bịdwgi diệivvbt khẩbctou, đhzitápfarng buồdxuun hơvaqwn nữppiia chíqziwnh làmxsf vớhuxmi thâogrrn thủgxpd củgxpda mìorwjnh màmxsfdhuwi ngay cảhthk mộdhuwt tia hy vọrlzmng chạekchy đhziti cũpfarng khôppiing códhuw.

mxsfn Lậllsbp đhzituzjtng tạekchi chỗbcto khôppiing đhzitdhuwng tĩrcrbnh, dùdfktng ngódhuwn tay nhẹnzri nhàmxsfng khe khẽeama xoa cằjbfmm, ngưivvbng ápfarnh mắuzjtt nhìorwjn phưivvbơvaqwng hưivvbhuxmng hai ngưivvbxfryi kia biếdsbgn mấppiit, ápfarnh mắuzjtt códhuw đhzitiềjbfmu suy tưivvb.

Từdwgi nộdhuwi dung nódhuwi chuyệivvbn khôppiing hoàmxsfn chỉerpdnh củgxpda bọrlzmn họrlzmmxsf phápfarn đhzitpfarn, đhzitjvoci phưivvbơvaqwng hìorwjnh nhưivvb trong thờxfryi gian gầdsbgn tớhuxmi đhzitâogrry, muốjvocn ra tay hàmxsfnh đhzitdhuwng bấppiit lợzdfgi đhzitjvoci vớhuxmi Thấppiit Huyềjbfmn môppiin, màmxsfmxsfnh đhzitdhuwng nàmxsfy cùdfktng vớhuxmi danh sápfarch kia códhuw quan hệivvb khôppiing nhỏkncg.

llsbn códhuw mộdhuwt việivvbc ngoàmxsfi ýlgcx muốjvocn củgxpda Hàmxsfn Lậllsbp, cho dùdfkt khôppiing códhuw chứuzjtng kiếdsbgn hìorwjnh dápfarng cụkncg thểywqa củgxpda hai ngưivvbxfryi nọrlzm, nhưivvbng thanh âogrrm củgxpda mộdhuwt ngưivvbxfryi trong đhzitódhuw bịdwgi hắuzjtn nhậllsbn ra.

Mặlgamc dùdfkt chỉerpddhuwi chuyệivvbn vớhuxmi nhau mộdhuwt hai lầdsbgn, nhưivvbng bằjbfmng vàmxsfo tríqziw nhớhuxmivvbzdfgt xa ngưivvbxfryi thưivvbxfryng, hắuzjtn đhzitem ngưivvbxfryi nódhuwi chuyệivvbn kia vớhuxmi vịdwgi đhzitekchi quảhthkn sựwyln phòllsbng bếdsbgp tầdsbgm thưivvbxfryng ởllsb trêjvocn núxfryi liêjvocn hệivvb vớhuxmi nhau.

Vịdwgi quảhthkn sựwyln trùdfkt phòllsbng nàmxsfy khi bápfarn con thỏkncg cho hắuzjtn, đhzitywqa lạekchi ấppiin tưivvbzdfgng tốjvoct trong lòllsbng hắuzjtn, ôppiing ta códhuw bộdhuwogrru chữppiipfart, vẻphlb mặlgamt đhzitíqziwch thịdwgimxsf loạekchi ngưivvbxfryi buôppiin bápfarn, nhưivvbng lạekchi làmxsf gian tếdsbgorwj Lang bang phápfari tớhuxmi, thậllsbt đhzitúxfryng làmxsfmxsfm cho thầdsbgn kinh Hàmxsfn Lậllsbp códhuw đhzitzdfgt khảhthko nghiệivvbm thậllsbt lớhuxmn.

Bấppiit quápfar suy nghĩrcrb ngưivvbzdfgc lạekchi mộdhuwt chúxfryt cũpfarng khôppiing phảhthki códhuwpfari gìorwj ngoàmxsfi dựwyln đhzitpfarn củgxpda mọrlzmi ngưivvbxfryi, chỉerpddhuw thâogrrn phậllsbn nhưivvb vậllsby, mớhuxmi códhuw thểywqa thưivvbxfryng xuyêjvocn lêjvocn xuốjvocng núxfryi truyềjbfmn tin tứuzjtc thìorwj sẽeama khôppiing khiếdsbgn cho ngưivvbxfryi khápfarc chúxfry ýlgcx.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.