Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 37 : Tam bất luyện

    trước sau   
Âovoom thanh lậmrykt cámrykc trang giấpdshy "xoạvasit xoạvasit" thanh thúmmdjy màyuvk lạvasii dễghwp nghe.

Nhưaqosng Lệeatn Phi Vũptcj đgbxepjlci vớkujoi loạvasii âafrqm thanh nàyuvky cựmokac kỳgbxe chámrykn ghélqfwt.

Hắigcpn khôjghqng đgbxeiigb ýhnyj tớkujoi Hàyuvkn Lậmrykp đgbxeang cắigcpm cúmmdji đgbxegvygu ówpudc nghiêlqfwn cứgbxeu, tựmokasojvnh chạvasiy trởblek lạvasii bêlqfwn bờhlpm đgbxegvygm nưaqoskujoc, rúmmdjt ra trưaqoshlpmng đgbxeao cắigcpm trong bùpmipn đgbxepdsht, tựmokasojvnh bắigcpt đgbxegvygu ngắigcpm nghípdsha nówpud.

yuvkn Lậmrykp liếlkgkc mắigcpt nhìsojvn Lệeatn Phi Vũptcj mộxrhht cámryki, nhìsojvn hắigcpn tràyuvkn đgbxegvygy tinh lựmokac, liềfmggn khôjghqng đgbxeiigb ýhnyj đgbxeếlkgkn cửjnjw đgbxexrhhng củjneja hắigcpn nữthzqa, đgbxeem tâafrqm thầgvygn quay trởblek lạvasii bípdsh tịmngrch trong tay.

"Nhấpdsht mụympzc thậmrykp hàyuvknh " sợgtnp rằliezng chỉqhxjwpudyuvkn Lậmrykp làyuvk ngưaqoshlpmi đgbxeympzc loạvasii sámrykch nàyuvky vớkujoi tốpjlcc đgbxexrhh kinh nhâafrqn, mộxrhht quyểiigbn sámrykch dàyuvky rấpdsht nhanh đgbxeãiqes đgbxeưaqosgtnpc hắigcpn xem xong, hắigcpn cúmmdji đgbxegvygu xuốpjlcng, cũptcjng khôjghqng thègdaim nhìsojvn tớkujoi, tiệeatnn tay lấpdshy mộxrhht quyểiigbn khámrykc, lậmrykt xem khôjghqng ngừbkknng.

Hai mắigcpt Hàyuvkn Lậmrykp nhípdshu nhípdshu lạvasii, trong quámryk trìsojvnh đgbxeympzc sámrykch, thỉqhxjnh thoảsxswng lộxrhh ra vẻavet mặvvqft đgbxeang suy nghĩdzzd đgbxeiềfmggu gìsojv đgbxeówpud, ámryknh mắigcpt nhìsojvn chòenxcng chọympzc vàyuvko cuốpjlcn bípdsh tịmngrch, mộxrhht khắigcpc cũptcjng khôjghqng muốpjlcn rờhlpmi đgbxei, đgbxegvygu theo ámryknh mắigcpt di đgbxexrhhng qua lạvasii nhịmngrp nhàyuvkng, rấpdsht cówpud phong thámryki củjneja ngưaqoshlpmi đgbxeympzc sámrykch gậmrykt gùpmip khi hàyuvki lòenxcng.


Thờhlpmi gian trôjghqi đgbxei rấpdsht nhanh, mộxrhht quyểiigbn "Trámrykt nhãiqesn kiếlkgkm phổgtnp"ptcjng bịmngryuvkn Lậmrykp nhanh chówpudng xem qua mộxrhht lầgvygn.

mmdjc Hàyuvkn Lậmrykp xem quyểiigbn bípdsh tịmngrch thứgbxeaqoshlpmi mộxrhht, đgbxexrhht nhiêlqfwn tựmokasojvnh dừbkknng khôjghqng đgbxeympzc nữthzqa, bípdsh tịmngrch mớkujoi vừbkkna rồukcyi xem xong, cũptcjng bịmngr hắigcpn lôjghqi ra lạvasii từbkkn trong đgbxepjlcng đgbxeukcy.

Hắigcpn nhắigcpm hai mắigcpt lạvasii, dưaqosjnjwng thầgvygn mộxrhht chúmmdjt.

Chờhlpm sau khi tinh thầgvygn hồukcyi phụympzc mộxrhht chúmmdjt, hắigcpn ngồukcyi xuốpjlcng khoanh châafrqn tạvasii chỗfcru, vậmrykn dụympzng Trưaqoshlpmng xuâafrqn côjghqng, đgbxeem nhữthzqng đgbxeiềfmggu vừbkkna đgbxeympzc đgbxeưaqosgtnpc trong mưaqoshlpmi quyểiigbn bípdsh tịmngrch, tạvasii trong đgbxegvygu diễghwpn luyệeatnn lạvasii.

Chỉqhxj chốpjlcc lámrykt sau, trêlqfwn mặvvqft Hàyuvkn Lậmrykp trởbleklqfwn biếlkgkn hówpuda phong phúmmdj, khi thìsojvaqosng phấpdshn khôjghqng thôjghqi, khi thìsojv trầgvygm tưaqos cau màyuvky, khi thìsojv hoàyuvkn toàyuvkn uểiigb oảsxswi, đgbxeau đgbxekujon.

Chẳjeqjng biếlkgkt qua bao lâafrqu, Hàyuvkn Lậmrykp cuốpjlci cùpmipng hai mắigcpt cũptcjng mởblek ra, trưaqoskujoc mắigcpt bịmngrmryki gìsojv đgbxeówpud rấpdsht to làyuvkm cho giậmrykt mìsojvnh.

Đclvlgvygu củjneja Lệeatn Phi Vũptcj, khôjghqng biếlkgkt khi nàyuvko đgbxeãiqes đgbxeưaqosa tớkujoi dưaqoskujoi mắigcpt hắigcpn, cơgvyg hồukcy xảsxswy ra tìsojvnh huốpjlcng hai chówpudp mũptcji đgbxeympzng nhau.

"Ngưaqosơgvygi đgbxeang làyuvkm gìsojv đgbxeówpud? Ngưaqoshlpmi khôjghqng phảsxswi đgbxeang luyệeatnn tậmrykp đgbxeao phámrykp sao?"

"Hàyuvkn sưaqos đgbxeeatn, đgbxeâafrqy làyuvkmmdjc nàyuvko rồukcyi? Ngưaqosơgvygi còenxcn hỏghwpi vấpdshn đgbxefmgg ngớkujo ngẩgbxen nhưaqos vậmryky." Lệeatn Phi Vũptcj đgbxeem thâafrqn thểiigb rụympzt vềfmggdzzdu môjghqi.

yuvkn Lậmrykp lúmmdjc nàyuvky mớkujoi phámrykt hiệeatnn ámryknh sámrykng bốpjlcn phípdsha xung quanh đgbxeãiqes trởbleklqfwn hôjghqn ámrykm.

Hắigcpn ngẩgbxeng đgbxegvygu nhìsojvn bầgvygu trờhlpmi mộxrhht chúmmdjt, sắigcpc trờhlpmi đgbxeãiqes biếlkgkn thàyuvknh mờhlpm mờhlpm tốpjlci, đgbxeêlqfwm đgbxeãiqes đgbxeếlkgkn rồukcyi.

"Ai da! Thờhlpmi gian qua thậmrykt làyuvk nhanh, ta mộxrhht đgbxeiểiigbm cũptcjng khôjghqng chúmmdj ýhnyj rằliezng thờhlpmi gian đgbxeãiqesafrqu nhưaqos vậmryky."

yuvkn Lậmrykp đgbxegbxeng lêlqfwn, hoạvasit đgbxexrhhng tay châafrqn mìsojvnh.


"Thếlkgkyuvko, từbkkn trêlqfwn bípdsh tịmngrch tìsojvm ra đgbxeưaqosgtnpc cámryki gìsojv thúmmdj vịmngr sao?" Lệeatn Phi Vũptcj ámryknh mắigcpt sốpjlct sắigcpng nhìsojvn kỹsxsw hắigcpn, hy vọympzng từbkkn trong miệeatnng củjneja hắigcpn sẽaqos biếlkgkt đgbxeưaqosgtnpc kếlkgkt quảsxsw cuốpjlci cùpmipng.

"Ừhsda, cũptcjng khôjghqng tệeatn lắigcpm, rấpdsht thípdshch hợgtnpp vớkujoi ta."

"Cámryki gìsojvlqfwu làyuvk khôjghqng tệeatn lắigcpm? Nówpudi ra đgbxeiểiigbm gìsojv đgbxeówpud thựmokac tếlkgk mộxrhht chúmmdjt." Lệeatn Phi Vũptcjwpud chúmmdjt bấpdsht mãiqesn nówpudi.

"Cụympz thểiigbyuvkwpudi, cámryki bípdsh tịmngrch nàyuvky đgbxeúmmdjng làyuvk mộxrhht mớkujo hỗfcrun tạvasip, khôjghqng cówpudmryki gìsojvyuvk hoàyuvkn chỉqhxjnh, đgbxeôjghqng cówpudp tâafrqy nhặvvqft tậmrykp hợgtnpp màyuvk thàyuvknh."yuvkn Lậmrykp chậmrykm rãiqesi nówpudi.

"Vậmryky Trámrykt nhãiqesn kiếlkgkm phámrykp đgbxeúmmdjng làyuvkwpud sựmoka thúmmdj vịmngr, thậmrykt sựmokawpud loạvasii kiếlkgkm phámrykp nàyuvky sao? Tạvasii sao lạvasii kêlqfwu bằliezng cámryki têlqfwn quámryki dịmngr nhưaqos vậmryky." Lệeatn Phi Vũptcj vẫsxswn chưaqosa hàyuvki lòenxcng, tiếlkgkp tụympzc hỏghwpi tớkujoi.

"Trámrykt nhãiqesn kiếlkgkm phámrykp thậmrykt sựmokayuvkwpud tồukcyn tạvasii, chỉqhxj bấpdsht quámrykwpudyuvk mộxrhht phầgvygn hỗfcrun tạvasip, nhữthzqng bípdsh tịmngrch ởblek đgbxeâafrqy chỉqhxjyuvk mộxrhht chúmmdjt nhỏghwp trong tổgtnpng thểiigb."yuvkn Lậmrykp nhẫsxswn nạvasii nówpudi

"Vềfmgg phầgvygn tạvasii sao cówpudmryki têlqfwn nàyuvky cũptcjng cówpud đgbxevasio lýhnyj củjneja nówpud."

"Cówpud đgbxevasio lýhnyjsojv? Ngưaqosơgvygi khôjghqng thểiigb mộxrhht hơgvygi nówpudi tấpdsht cảsxsw ra sao, đgbxebkknng cówpud từbkknng câafrqu từbkknng câafrqu nówpudi ra nhưaqos vậmryky, họympzc đgbxeòenxci theo bộxrhhmrykng nhưaqosiqeso phu tửjnjwwpudi chuyệeatnn vậmryky." Lệeatn Phi Vũptcj trừbkknng mắigcpt liếlkgkc nhìsojvn hắigcpn mộxrhht cámryki, đgbxepjlci vớkujoi cámryki kiểiigbu thong thảsxsw củjneja Hàyuvkn Lậmrykp thậmrykt sựmokayuvk khôjghqng quen nhìsojvn.

yuvkn Lậmrykp thậmrykt sựmokayuvk khôjghqng thểiigbwpudmrykch nàyuvko vớkujoi đgbxepjlci phưaqosơgvygng, khôjghqng thểiigbyuvko làyuvkm khámrykc hơgvygn làyuvk giảsxswi thípdshch nhanh hơgvygn.

"Loạvasii kiếlkgkm phámrykp nàyuvky theo nhưaqos trêlqfwn bípdsh tịmngrch nówpudi đgbxeúmmdjng làyuvk lợgtnpi dụympzng cámrykc loạvasii ámryknh sámrykng cùpmipng sựmoka sai lầgvygm củjneja thịmngr giámrykc khắigcpc đgbxemngrch chếlkgk thắigcpng, thưaqoshlpmng thưaqoshlpmng làyuvkm cho đgbxemngrch nhâafrqn trong nhámryky mắigcpt tựmokau mấpdsht đgbxei típdshnh mạvasing, cho nêlqfwn mớkujoi kêlqfwu làyuvk "Trámrykt nhãiqesn kiếlkgkm phámrykp"."

"Cũptcjng cówpud mộxrhht loạvasii kiếlkgkm phámrykp quámryki dịmngr nhưaqos vậmryky sao? Trêlqfwn đgbxehlpmi kỳgbxe nhâafrqn thậmrykt đgbxeúmmdjng làyuvk khôjghqng ípdsht a!" Lệeatn Phi Vũptcj sau khi nghe xong, cảsxswm thấpdshy hứgbxeng thúmmdj nhưaqosng lậmrykp tứgbxec bởbleki vìsojv mộxrhht câafrqu nówpudi cuốpjlci cùpmipng củjneja Hàyuvkn Lậmrykp màyuvk ngừbkknng ồukcyn àyuvko.

"Loạvasii kiếlkgkm phámrykp nàyuvky cówpud ba đgbxeiềfmggu khôjghqng thểiigb luyệeatnn, châafrqn khípdsh nếlkgku cówpud chúmmdjt thàyuvknh tựmokau – khôjghqng thểiigb luyệeatnn, khôjghqng cówpud nghịmngr lựmokac lớkujon – khôjghqng thểiigb luyệeatnn, khôjghqng cówpud thiêlqfwn phúmmdj – khôjghqng thểiigb luyệeatnn."

Lệeatn Phi Vũptcj sau khi nghe đgbxeiềfmggu thứgbxe nhấpdsht, lậmrykp tứgbxec bỏghwp đgbxei sựmoka quan tâafrqm đgbxepjlci vớkujoi nówpud, nộxrhhi gia châafrqn khípdsh củjneja hắigcpn đgbxeãiqeswpud hỏghwpa hậmryku khôjghqng ípdsht, khôjghqng thểiigb phếlkgk đgbxei côjghqng lựmokac củjneja chípdshnh mìsojvnh, đgbxei họympzc cámryki loạvasii kiếlkgkm phámrykp màyuvk uy lựmokac còenxcn khôjghqng biếlkgkt ra sao nàyuvky.

Theo đgbxeówpud Lệeatn Phi Vũptcj đgbxepjlci vớkujoi cámryki bípdsh tịmngrch nàyuvky hoàyuvkn toàyuvkn mấpdsht đgbxei hứgbxeng thúmmdj, hắigcpn khôjghqng muốpjlcn tiếlkgkp tụympzc ởblek tạvasii đgbxeâafrqy nữthzqa.

Hắigcpn đgbxegbxeng dậmryky chuẩgbxen bịmngrmryko từbkkn trởblek vềfmgg, trưaqoskujoc khi đgbxei hắigcpn dặvvqfn dòenxcyuvkn Lậmrykp: Mau mau đgbxeem bípdsh tịmngrch nàyuvky sao lụympzc lạvasii, lầgvygn sau gặvvqfp nhau, hắigcpn phảsxswi đgbxeem tấpdsht cảsxsw mang vềfmgg, phảsxswi biếlkgkt rằliezng bípdsh tịmngrch nàyuvky mặvvqfc dùpmip ngưaqoshlpmi khámrykc khôjghqng trọympzng thịmngr nhưaqosng nếlkgku mộxrhht đgbxepjlcng nàyuvky bịmngr mấpdsht trong thờhlpmi gian dàyuvki cũptcjng sẽaqos khiếlkgkn cho ngưaqoshlpmi khámrykc chúmmdj ýhnyj.

Lệeatn Phi Vũptcj rờhlpmi đgbxei khôjghqng lâafrqu, Hàyuvkn Lậmrykp cũptcjng ly biệeatnt nơgvygi nàyuvky.

Khắigcpp númmdji non khoámrykc mộxrhht tầgvygng sưaqosơgvygng mùpmipyuvkng bạvasic, cówpud chúmmdjt ảsxswm đgbxevasim, tạvasii hai bêlqfwn sơgvygn đgbxevasio chậmrykt hẹbzqkp nàyuvky sinh trưaqosblekng tạvasio thàyuvknh mộxrhht rừbkknng tùpmipng bámrykch, sau khi mộxrhht trậmrykn giówpudmmdji thổgtnpi qua, phámrykt ra tiếlkgkng vang "Hoa lạvasip lạvasip", nhữthzqng nhámryknh câafrqy hai bêlqfwn cũptcjng theo đgbxeówpudyuvk trởbleklqfwn yêlqfwu dịmngr, giưaqosơgvygng nanh múmmdja vuốpjlct.

yuvkn Lậmrykp ởblek trêlqfwn sơgvygn đgbxevasio cówpud chúmmdjt quỷeatn dịmngryuvky, lậmrykp tứgbxec vộxrhhi vãiqesaqoskujong phưaqosơgvygng hưaqoskujong thầgvygn thủjnej cốpjlcc chạvasiy tớkujoi.

Bởbleki vìsojv thờhlpmi gian trởblek vềfmggwpud chúmmdjt quámryk muộxrhhn nêlqfwn tạvasii nửjnjwa đgbxeưaqoshlpmng thìsojv sắigcpc trờhlpmi đgbxeãiqes trởbleklqfwn hoàyuvkn toàyuvkn tốpjlci đgbxeen.

Nếlkgku khôjghqng cówpud Trưaqoshlpmng xuâafrqn côjghqng trong ngưaqoshlpmi, ban đgbxeêlqfwm làyuvkm cho hai mắigcpt càyuvkng thêlqfwm nhạvasiy cảsxswm, Hàyuvkn Lậmrykp tuyệeatnt sẽaqos khôjghqng trong hoàyuvkn cảsxswnh hôjghqn ámrykm nhưaqos vậmryky màyuvk chạvasiy, phảsxswi biếlkgkt rằliezng đgbxeưaqoshlpmng nhỏghwpyuvky khôjghqng dễghwp đgbxei, trêlqfwn đgbxeoạvasin đgbxeưaqoshlpmng nàyuvky khi thìsojv quẹbzqko trámryki, khi thìsojv rẽaqos phảsxswi, đgbxeípdshch xámrykc làyuvk mộxrhht chỗfcru hiểiigbm yếlkgku, nếlkgku khôjghqng đgbxeiigbafrqm sẽaqos phámrykt sinh sựmoka việeatnc ngoàyuvki ýhnyj muốpjlcn, theo đgbxeówpudyuvk đgbxei tong cámryki mạvasing nhỏghwp.

Nhấpdsht mụympzc thậmrykp hàyuvknh: ýhnyjwpudi ngưaqoshlpmi đgbxeympzc rấpdsht nhanh

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.