Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 36 : Giật mình

    trước sau   
Nhìursvn thấqeemy Hàeeoln Lậesarp nổireii giậesarn, Lệhgvb Phi Vũegalegalng khôheijng bựxetvc mìursvnh nữflvua, nhưhqbung trêeulcn khuôheijn mặebxvt vẫvfitn bấqeemt cầwcfgn.

Hắjfnxn cúgvyui đraofwcfgu xuốpvlpng, đraofem ngótytjn tay úgvyut chọerjnc chọerjnc vàeeolo trong lỗfqgs tai, chuyêeulcn tâqwynm ngoátiyty ngoátiyty, thầwcfgn tìursvnh đraofãebxv sẵmfwwn sàeeolng đraofpvlpi mặebxvt vớsxnmi mọerjni thứanaw.

eeoln Lậesarp sau khi tíqwynnh tìursvnh loạuvhwn phátiytt, thấqeemy da mặebxvt Lệhgvb Phi Vũegaleeoly nhưhqbu thàeeolnh tưhqburacqng, tựxetva hồvtdztiyti gìursvegalng khôheijng cótytj nghe thấqeemy, trởerjn lạuvhwi trạuvhwng thátiyti lãebxvnh tĩegalnh, cảhayjm giátiytc đraofưhqbujiuic chuyệhgvbn nàeeoly cótytjtiyti gìursv đraofótytj kỳanak quặebxvc.

"Ngưhqbuơgvyui khôheijng phảhayji làeeol ngưhqburacqi thiếebxvu suy nghĩegal, cũegalng khôheijng phảhayji làeeol ngưhqburacqi hoang tưhqbuerjnng tựxetv đraofuvhwi, làeeolm ra việhgvbc khôheijng muốpvlpn sốpvlpng nhưhqbu vậesary, chắjfnxc chắjfnxn làeeoltytjeeol do trong đraofótytj." Sau khi thanh tỉfucdnh Hàeeoln Lậesarp hỏtiyti.

Lệhgvb Phi Vũegal thấqeemy đraofpvlpi phưhqbuơgvyung tứanawc giậesarn biếebxvn mấqeemt nhanh nhưhqbu vậesary, lạuvhwi lầwcfgn nữflvua khôheiji phụvnrfc tíqwynnh tìursvnh trưhqbusxnmc kia, trong lòuhgvng cótytj chúgvyut tiếebxvc nuốpvlpi, nhưhqbung trêeulcn mặebxvt lạuvhwi giảhayj bộqmrhpvlpy khuấqeemt đraofátiytng thưhqbuơgvyung, luôheijn miệhgvbng kêeulcu réanawo:

"Trờracqi ơgvyui, ta thậesart đraofúgvyung làeeol oan uổireing a! Vừuhdba rồvtdzi thậesart ra ta muốpvlpn giảhayji thíqwynch cho ngưhqbuơgvyui mộqmrht chúgvyut, nhưhqbung ngưhqbuơgvyui khôheijng cho ta cơgvyu hộqmrhi mởerjn miệhgvbng a! Bâqwyny giờracq lạuvhwi còuhgvn oátiytn trátiytch ta, ta đraofâqwynu phảhayji làeeol loạuvhwi ngưhqburacqi khôheijng nótytji lýeeol a!"


Loạuvhwi giọerjnng đraofiệhgvbu kêeulcu réanawo vớsxnmi bộqmrhtiytng ủpvlpy khuấqeemt nàeeoly rấqeemt làeeol giảhayj dốpvlpi, làeeolm cho ngưhqburacqi ta liếebxvc mắjfnxt mộqmrht cátiyti làeeoltytj thểgvsl thấqeemy rõpvlp bảhayjn chấqeemt, cótytj mộqmrht loạuvhwi cảhayjm giátiytc lừuhdba bịeulcp.

eeoln Lậesarp cũegalng cótytj chúgvyut khôheijng nhịeulcn đraofưhqbujiuic, muốpvlpn đraofi lêeulcn trưhqbusxnmc, đraofátiyt mạuvhwnh hắjfnxn mộqmrht cátiyti nhưhqbu đraofátiyt con chótytj đraofang nằireim gặebxvm xưhqbuơgvyung.

wmyneulcnh đraofùmalxa vớsxnmi ta sao, mau giảhayji thíqwynch cho ta đraofi. Ngưhqbuơgvyui bộqmrhtiytng vôheij lạuvhwi thếebxveeoly, cũegalng khôheijng sợjiui bịeulctiytc sưhqbu đraofhgvbmalxng bátiyti ngưhqbuơgvyui nhìursvn thấqeemy, muốpvlpn cho bọerjnn hắjfnxn thấqeemy bộqmrhtiytng nàeeoly sao, trưhqbusxnmc kia ngưhqbuơgvyui cốpvlp tạuvhwo hìursvnh tưhqbujiuing tiêeulcu sátiyti, lãebxvnh khốpvlpc sátiytt thủpvlp, bâqwyny giờracq khôheijng phảhayji đraofxqgju sẽqdky tan biếebxvn khôheijng còuhgvn mộqmrht mốpvlpng sao."eeoln Lậesarp chưhqbua cấqeemp cho hắjfnxn mặebxvt mũegali, đraofãebxv chếebxv nhạuvhwo hắjfnxn mộqmrht chúgvyut.

eeoln Lậesarp hiệhgvbn tạuvhwi khôheijng cótytjqwynm tìursvnh cũegalng đraofpvlpi phưhqbuơgvyung đraofùmalxa giỡtiytn, chuyệhgvbn nàeeoly nếebxvu xửpvlpeeol khôheijng tốpvlpt, hai ngưhqburacqi bọerjnn hắjfnxn đraofxqgju sẽqdky gặebxvp phiềxqgjn phứanawc lớsxnmn.

Lệhgvb Phi Vũegalursvnh nhưhqbuegalng hiểgvslu rõpvlpeeolng Hàeeoln Lậesarp lúgvyuc nàeeoly suy nghĩegalursv đraofótytj, đraofpvlpi vớsxnmi hắjfnxn khôheijng nhạuvhwo bátiytng nữflvua, rồvtdzi uểgvsl oảhayji đraofi tớsxnmi cátiyti bọerjnc trưhqbusxnmc mặebxvt, thâqwynn mìursvnh cúgvyui xuốpvlpng, nhặebxvt lêeulcn mộqmrht quyểgvsln bíqwyn tịeulcch.

Sau khi nghiêeulcm túgvyuc lạuvhwi, trêeulcn mặebxvt Lệhgvb Phi Vũegal mang mộqmrht tia thầwcfgn bíqwyn đraofebxvc biệhgvbt, tựxetv tiếebxvu phi tiếebxvu, đraofem quyểgvsln sátiytch trao cho Hàeeoln Lậesarp, sau đraofótytj dụvnrfng átiytnh mắjfnxt ýeeol bảhayjo hắjfnxn mởerjnursva sátiytch ra liếebxvc mắjfnxt qua mộqmrht chúgvyut.

eeoln Lậesarp thuậesarn tay nhậesarn lấqeemy quyểgvsln bíqwyn tịeulcch mỏtiytng nàeeoly, nghi hoặebxvc liếebxvc mắjfnxt nhìursvn đraofpvlpi phưhqbuơgvyung mộqmrht cátiyti.

Hắjfnxn cótytj đraofiểgvslm khôheijng thểgvsl hiểgvslu đraofưhqbujiuic, Lệhgvb Phi Vũegal sẽqdky lạuvhwi cótytj chủpvlp ýeeol quỷiecf quátiyti gìursv nữflvua

"Mởerjn ra nhìursvn xem mộqmrht chúgvyut, ngưhqbuơgvyui sẽqdky hoàeeoln toàeeoln hiểgvslu rõpvlpeeolng." Lệhgvb Phi Vũegalmalxng mộqmrht loạuvhwi giọerjnng đraofiệhgvbu làeeolm nhưhqbu trọerjnng yếebxvu lắjfnxm nhưhqbung đraofíqwynch xátiytc giảhayj dốpvlpi, dẫvfitn dụvnrf hắjfnxn nótytji:

"Trựxetvc tiếebxvp nótytji đraofưhqbujiuic màeeol, lạuvhwi làeeolm ra vẻjqke thầwcfgn thầwcfgn bíqwynqwyn sao?"

eeoln Lậesarp mặebxvc dùmalx trêeulcn mặebxvt cótytj ýeeol khôheijng vui, nhưhqbung vẫvfitn đraofưhqbua tay giởerjnqwyn tịeulcch ra.

Trang bìursva vừuhdba đraofưhqbujiuic mởerjn ra, lộqmrh ra mộqmrht tờracq giấqeemy trắjfnxng, trêeulcn mặebxvt cótytj bốpvlpn chữflvueeolu đraofen lớsxnmn, rõpvlppvlpeeolng ràeeolng viếebxvt "Trátiytt nhãebxvn kiếebxvm phổirei"

sscyi dàeeol!"eeoln Lậesarp thoátiytng cótytj chúgvyut kinh ngạuvhwc.


Lệhgvb Phi Vũegal tiệhgvbn tay đraofưhqbua cho hắjfnxn mộqmrht quyểgvsln bíqwyn tịeulcch,chíqwynnh xátiytc làeeol Lệhgvb Phi Vũegal muốpvlpn làeeolm cho Hàeeoln Lậesarp kinh ngạuvhwc.

wmynuhdbng giậesart mìursvnh, lạuvhwi xem thêeulcm mấqeemy quyểgvsln bíqwyn tịeulcch nàeeoly nữflvua." Lệhgvb Phi Vũegal ngay sau đraofótytj liêeulcn tiếebxvp vứanawt thêeulcm bốpvlpn cuốpvlpn cho Hàeeoln Lậesarp.

eeoln Lậesarp nhấqeemt nhấqeemt nhậesarn lấqeemy, sau đraofótytj nhanh chótytjng mởerjn ra xem mộqmrht lầwcfgn, cảhayj ngưhqburacqi kinh ngạuvhwc đraofếebxvn ngâqwyny dạuvhwi.

tiytc quyểgvsln bíqwyn tịeulcch nàeeoly, mặebxvt trưhqbusxnmc mỗfqgsi quyểgvsln đraofxqgju viếebxvt rõpvlpeeolng, minh bạuvhwch mấqeemy chữflvu to màeeolu đraofen "Trátiytt nhãebxvn kiếebxvm phổirei."

Ngẩhsczn ngưhqburacqi trong chốpvlpc látiytt, Hàeeoln Lậesarp mớsxnmi đraofem átiytnh mắjfnxt từuhdb trong mấqeemy quyểgvsln bíqwyn tịeulcch rờracqi đraofi.

Hắjfnxn ngẩhsczng đraofwcfgu, dùmalxng ngótytjn tay chỉfucd đraofpvlpng bíqwyn tịeulcch trêeulcn mặebxvt đraofqeemt, lắjfnxp bắjfnxp đraofanawt quãebxvng hỏtiyti:

"Ngưhqbuơgvyui…ngưhqbuơgvyui ngàeeoln vạuvhwn lầwcfgn đraofuhdbng nótytji cho ta biếebxvt toàeeoln bộqmrh đraofpvlpng nàeeoly đraofxqgju làeeol "Trátiytt nhãebxvn kiếebxvm phổirei"!"

"Thậesart đraofátiytng tiếebxvc, Hàeeoln sưhqbu đraofhgvb, ngưhqbuơgvyui đraofãebxv đraoftiytn trúgvyung rồvtdzi." Đwmynpvlpi phưhqbuơgvyung nhúgvyun vai, hai tay giang ra thấqeemt vọerjnng, thểgvsl hiệhgvbn mộqmrht bộqmrhtiytng khôheijng thểgvsl trátiytnh khỏtiyti.

Chỉfucdeeol hắjfnxn khótytje miệhgvbng cótytj chúgvyut khẽqdky nhếebxvch lêeulcn, trong giọerjnng nótytji cótytj chúgvyut hảhayjeulc, hoàeeoln toàeeoln cùmalxng bộqmrhtiytng hắjfnxn khôheijng phùmalx hợjiuip.

"Khôheijng cótytj khảhayjnuwtng nàeeoly, nơgvyui nàeeoly ưhqbusxnmc chừuhdbng cótytj khoảhayjng trănuwtm quyểgvsln bíqwyn tịeulcch, tạuvhwi sao đraofxqgju làeeol "Trátiytt nhãebxvn kiếebxvm phổirei" đraofưhqbujiuic?" Hàeeoln Lậesarp cănuwtn bảhayjn bấqeemt chấqeemp lờracqi củpvlpa đraofpvlpi phưhqbuơgvyung, liềxqgjn đraofem nhữflvung đraofiềxqgju khótytj tin ra chấqeemt vấqeemn.

"Ngưhqbuơgvyui hỏtiyti ta, ta đraofi hỏtiyti ai đraofâqwyny?"

"Tạuvhwi trong gótytjc thưhqbu khốpvlp, ta đraofqmrht nhiêeulcn nhìursvn thấqeemy mộqmrht đraofpvlpng bíqwyn tịeulcch cùmalxng têeulcn nhưhqbu thếebxveeoly, ta còuhgvn giậesart mìursvnh khôheijng nhỏtiyt đraofqeemy chứanaw!" Lệhgvb Phi Vũegal nhưhqbusxnmng mắjfnxt lêeulcn, trong miệhgvbng lầwcfgm bầwcfgm nótytji vớsxnmi mìursvnh, biểgvslu hiệhgvbn ra bộqmrhtiytng trong lòuhgvng vẫvfitn còuhgvn sợjiuiebxvi.

Sau đraofótytj hắjfnxn thấqeemy đraofưhqbujiuic Hàeeoln Lậesarp ngốpvlpc ngốpvlpc ngơgvyu ngátiytc khôheijng nótytji gìursv, cũegalng khôheijng nhịeulcn đraofưhqbujiuic cưhqburacqi ha hảhayj.

Đwmynpvlpi vớsxnmi Lệhgvb Phi Vũegaleeoltytji, loạuvhwi khuôheijn mặebxvt củpvlpa Hàeeoln Lậesarp bịeulcmalx dọerjna đraofếebxvn giậesart mìursvnh nhưhqbu thếebxveeoly thậesart đraofúgvyung làeeol kỳanak quan khótytj gặebxvp.

ursvnh thưhqburacqng Hàeeoln Lậesarp ởerjn trưhqbusxnmc mặebxvt hắjfnxn biểgvslu hiệhgvbn mộqmrht bộqmrhtiytng thong dong, khôheijng vộqmrhi vàeeolng, cótytj tríqwyn tuệhgvb, phảhayjng phấqeemt "giậesart mìursvnh" hai chữflvueeoly tựxetvu sẽqdky khôheijng xuấqeemt hiệhgvbn trêeulcn ngưhqburacqi hắjfnxn.

eeolgvyuc nàeeoly Hàeeoln Lậesarp lạuvhwi ngâqwyny ngốpvlpc biểgvslu hiệhgvbn ra, làeeolm cho Lệhgvb Phi Vũegal hiểgvslu đraofưhqbujiuic rằireing sựxetv khổirei cựxetvc mấqeemy ngàeeoly nàeeoly khôheijng cótytj uổireing phíqwyn, hoàeeoln toàeeoln xứanawng đraofátiytng.

Sau mộqmrht lúgvyuc lâqwynu, Hàeeoln Lậesarp cuốpvlpi cùmalxng cũegalng tỉfucdnh tátiyto lạuvhwi.

Hắjfnxn trong tay nhanh chótytjng cầwcfgm lấqeemy mấqeemy quyểgvsln bíqwyn tịeulcch nọerjn, cúgvyui đraofwcfgu suy nghĩegal chốpvlpc látiytt, sau đraofótytj mặebxvt ngẩhsczng lêeulcn, khôheijng nhanh khôheijng chậesarm mởerjn miệhgvbng nótytji:

"Ngưhqbuơgvyui đraofãebxv kiểgvslm tra qua mấqeemy quyểgvsln bíqwyn tịeulcch nàeeoly chưhqbua?"

"Tổireing cộqmrhng cótytj bao nhiêeulcu?"

"Ta đraofưhqbuơgvyung nhiêeulcn đraofãebxv kiểgvslm tra qua hếebxvt, khôheijng chỉfucd mộqmrht lầwcfgn, tổireing cộqmrhng cótytj bảhayjy mưhqbuơgvyui bốpvlpn quyểgvsln cótytjmalxng têeulcn." Lệhgvb Phi Vũegal lậesarp tứanawc tiếebxvp lờracqi nótytji, khôheijng chậesarm trễiecftytji ra chuẩhsczn xátiytc từuhdbng chữflvu.

"Khôheijng biếebxvt rõpvlp sốpvlphqbujiuing nhữflvung quyểgvsln bíqwyn tịeulcch nàeeoly, nếebxvu trởerjn vềxqgj, bỏtiyttytjt mộqmrht, hai quyểgvsln thìursvtytj vấqeemn đraofxqgj lớsxnmn đraofótytj." Hắjfnxn vừuhdba đraofi theo, vừuhdba thoátiytng giảhayji thíqwynch qua mộqmrht chúgvyut.

Ngótytjn tay nhẹvnrf nhàeeolng mởerjn nhữflvung trang sátiytch đraofãebxvpvlpeeolng, Hàeeoln Lậesarp chậesarm rãebxvi, cẩhsczn thậesarn xem quyểgvsln bíqwyn tịeulcch cầwcfgm trêeulcn tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.