Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 36 : Giật mình

    trước sau   
Nhìnmnyn thấpjhhy Hàgnwun Lậvljfp nổquhgi giậvljfn, Lệyzfe Phi Vũitigitigng khôzrhnng bựuwrsc mìnmnynh nữfraqa, nhưsbmvng trêoqtyn khuôzrhnn mặjiagt vẫwrzjn bấpjhht cầgnwun.

Hắmegmn cúvypni đwfeognwuu xuốrdytng, đwfeoem ngófwhrn tay úvypnt chọsbmvc chọsbmvc vàgnwuo trong lỗlqem tai, chuyêoqtyn tâknzcm ngoáxdwiy ngoáxdwiy, thầgnwun tìnmnynh đwfeoãvhrw sẵnmnyn sàgnwung đwfeordyti mặjiagt vớzvfdi mọsbmvi thứeltw.

gnwun Lậvljfp sau khi tíuevlnh tìnmnynh loạvljfn pháxdwit, thấpjhhy da mặjiagt Lệyzfe Phi Vũitiggnwuy nhưsbmv thàgnwunh tưsbmvqpfing, tựuwrsa hồhjntxdwii gìnmnyitigng khôzrhnng cófwhr nghe thấpjhhy, trởuupu lạvljfi trạvljfng tháxdwii lãvhrwnh tĩgdmfnh, cảuittm giáxdwic đwfeoưsbmvbsotc chuyệyzfen nàgnwuy cófwhrxdwii gìnmny đwfeoófwhr kỳvwqg quặjiagc.

"Ngưsbmvơjiagi khôzrhnng phảuitti làgnwu ngưsbmvqpfii thiếpxzdu suy nghĩgdmf, cũitigng khôzrhnng phảuitti làgnwu ngưsbmvqpfii hoang tưsbmvuupung tựuwrs đwfeovljfi, làgnwum ra việyzfec khôzrhnng muốrdytn sốrdytng nhưsbmv vậvljfy, chắmegmc chắmegmn làgnwufwhrwxvr do trong đwfeoófwhr." Sau khi thanh tỉknzcnh Hàgnwun Lậvljfp hỏwrzji.

Lệyzfe Phi Vũitig thấpjhhy đwfeordyti phưsbmvơjiagng tứeltwc giậvljfn biếpxzdn mấpjhht nhanh nhưsbmv vậvljfy, lạvljfi lầgnwun nữfraqa khôzrhni phụhslpc tíuevlnh tìnmnynh trưsbmvzvfdc kia, trong lòijning cófwhr chúvypnt tiếpxzdc nuốrdyti, nhưsbmvng trêoqtyn mặjiagt lạvljfi giảuitt bộohaqjehfy khuấpjhht đwfeoáxdwing thưsbmvơjiagng, luôzrhnn miệyzfeng kêoqtyu réenolo:

"Trờqpfii ơjiagi, ta thậvljft đwfeoúvypnng làgnwu oan uổquhgng a! Vừqpfia rồhjnti thậvljft ra ta muốrdytn giảuitti thíuevlch cho ngưsbmvơjiagi mộohaqt chúvypnt, nhưsbmvng ngưsbmvơjiagi khôzrhnng cho ta cơjiag hộohaqi mởuupu miệyzfeng a! Bâknzcy giờqpfi lạvljfi còijnin oáxdwin tráxdwich ta, ta đwfeoâknzcu phảuitti làgnwu loạvljfi ngưsbmvqpfii khôzrhnng nófwhri lýwxvr a!"


Loạvljfi giọsbmvng đwfeoiệyzfeu kêoqtyu réenolo vớzvfdi bộohaqxdwing ủjehfy khuấpjhht nàgnwuy rấpjhht làgnwu giảuitt dốrdyti, làgnwum cho ngưsbmvqpfii ta liếpxzdc mắmegmt mộohaqt cáxdwii làgnwufwhr thểgnwu thấpjhhy rõqaal bảuittn chấpjhht, cófwhr mộohaqt loạvljfi cảuittm giáxdwic lừqpfia bịjbqmp.

gnwun Lậvljfp cũitigng cófwhr chúvypnt khôzrhnng nhịjbqmn đwfeoưsbmvbsotc, muốrdytn đwfeoi lêoqtyn trưsbmvzvfdc, đwfeoáxdwi mạvljfnh hắmegmn mộohaqt cáxdwii nhưsbmv đwfeoáxdwi con chófwhr đwfeoang nằvljfm gặjiagm xưsbmvơjiagng.

urjbjbqmnh đwfeoùhslpa vớzvfdi ta sao, mau giảuitti thíuevlch cho ta đwfeoi. Ngưsbmvơjiagi bộohaqxdwing vôzrhn lạvljfi thếpxzdgnwuy, cũitigng khôzrhnng sợbsot bịjbqmxdwic sưsbmv đwfeoyzfehslpng báxdwii ngưsbmvơjiagi nhìnmnyn thấpjhhy, muốrdytn cho bọsbmvn hắmegmn thấpjhhy bộohaqxdwing nàgnwuy sao, trưsbmvzvfdc kia ngưsbmvơjiagi cốrdyt tạvljfo hìnmnynh tưsbmvbsotng tiêoqtyu sáxdwii, lãvhrwnh khốrdytc sáxdwit thủjehf, bâknzcy giờqpfi khôzrhnng phảuitti đwfeohbvxu sẽrhke tan biếpxzdn khôzrhnng còijnin mộohaqt mốrdytng sao."gnwun Lậvljfp chưsbmva cấpjhhp cho hắmegmn mặjiagt mũitigi, đwfeoãvhrw chếpxzd nhạvljfo hắmegmn mộohaqt chúvypnt.

gnwun Lậvljfp hiệyzfen tạvljfi khôzrhnng cófwhrknzcm tìnmnynh cũitigng đwfeordyti phưsbmvơjiagng đwfeoùhslpa giỡlmkdn, chuyệyzfen nàgnwuy nếpxzdu xửenolwxvr khôzrhnng tốrdytt, hai ngưsbmvqpfii bọsbmvn hắmegmn đwfeohbvxu sẽrhke gặjiagp phiềhbvxn phứeltwc lớzvfdn.

Lệyzfe Phi Vũitignmnynh nhưsbmvitigng hiểgnwuu rõqaalgnwung Hàgnwun Lậvljfp lúvypnc nàgnwuy suy nghĩgdmfnmny đwfeoófwhr, đwfeordyti vớzvfdi hắmegmn khôzrhnng nhạvljfo báxdwing nữfraqa, rồhjnti uểgnwu oảuitti đwfeoi tớzvfdi cáxdwii bọsbmvc trưsbmvzvfdc mặjiagt, thâknzcn mìnmnynh cúvypni xuốrdytng, nhặjiagt lêoqtyn mộohaqt quyểgnwun bíuevl tịjbqmch.

Sau khi nghiêoqtym túvypnc lạvljfi, trêoqtyn mặjiagt Lệyzfe Phi Vũitig mang mộohaqt tia thầgnwun bíuevl đwfeojiagc biệyzfet, tựuwrs tiếpxzdu phi tiếpxzdu, đwfeoem quyểgnwun sáxdwich trao cho Hàgnwun Lậvljfp, sau đwfeoófwhr dụhslpng áxdwinh mắmegmt ýwxvr bảuitto hắmegmn mởuupunmnya sáxdwich ra liếpxzdc mắmegmt qua mộohaqt chúvypnt.

gnwun Lậvljfp thuậvljfn tay nhậvljfn lấpjhhy quyểgnwun bíuevl tịjbqmch mỏwrzjng nàgnwuy, nghi hoặjiagc liếpxzdc mắmegmt nhìnmnyn đwfeordyti phưsbmvơjiagng mộohaqt cáxdwii.

Hắmegmn cófwhr đwfeoiểgnwum khôzrhnng thểgnwu hiểgnwuu đwfeoưsbmvbsotc, Lệyzfe Phi Vũitig sẽrhke lạvljfi cófwhr chủjehf ýwxvr quỷijni quáxdwii gìnmny nữfraqa

"Mởuupu ra nhìnmnyn xem mộohaqt chúvypnt, ngưsbmvơjiagi sẽrhke hoàgnwun toàgnwun hiểgnwuu rõqaalgnwung." Lệyzfe Phi Vũitighslpng mộohaqt loạvljfi giọsbmvng đwfeoiệyzfeu làgnwum nhưsbmv trọsbmvng yếpxzdu lắmegmm nhưsbmvng đwfeoíuevlch xáxdwic giảuitt dốrdyti, dẫwrzjn dụhslp hắmegmn nófwhri:

"Trựuwrsc tiếpxzdp nófwhri đwfeoưsbmvbsotc màgnwu, lạvljfi làgnwum ra vẻeltw thầgnwun thầgnwun bíuevluevl sao?"

gnwun Lậvljfp mặjiagc dùhslp trêoqtyn mặjiagt cófwhr ýwxvr khôzrhnng vui, nhưsbmvng vẫwrzjn đwfeoưsbmva tay giởuupuuevl tịjbqmch ra.

Trang bìnmnya vừqpfia đwfeoưsbmvbsotc mởuupu ra, lộohaq ra mộohaqt tờqpfi giấpjhhy trắmegmng, trêoqtyn mặjiagt cófwhr bốrdytn chữfraqgnwuu đwfeoen lớzvfdn, rõqaalqaalgnwung ràgnwung viếpxzdt "Tráxdwit nhãvhrwn kiếpxzdm phổquhg"

knzci dàgnwu!"gnwun Lậvljfp thoáxdwing cófwhr chúvypnt kinh ngạvljfc.


Lệyzfe Phi Vũitig tiệyzfen tay đwfeoưsbmva cho hắmegmn mộohaqt quyểgnwun bíuevl tịjbqmch,chíuevlnh xáxdwic làgnwu Lệyzfe Phi Vũitig muốrdytn làgnwum cho Hàgnwun Lậvljfp kinh ngạvljfc.

urjbqpfing giậvljft mìnmnynh, lạvljfi xem thêoqtym mấpjhhy quyểgnwun bíuevl tịjbqmch nàgnwuy nữfraqa." Lệyzfe Phi Vũitig ngay sau đwfeoófwhr liêoqtyn tiếpxzdp vứeltwt thêoqtym bốrdytn cuốrdytn cho Hàgnwun Lậvljfp.

gnwun Lậvljfp nhấpjhht nhấpjhht nhậvljfn lấpjhhy, sau đwfeoófwhr nhanh chófwhrng mởuupu ra xem mộohaqt lầgnwun, cảuitt ngưsbmvqpfii kinh ngạvljfc đwfeoếpxzdn ngâknzcy dạvljfi.

xdwic quyểgnwun bíuevl tịjbqmch nàgnwuy, mặjiagt trưsbmvzvfdc mỗlqemi quyểgnwun đwfeohbvxu viếpxzdt rõqaalgnwung, minh bạvljfch mấpjhhy chữfraq to màgnwuu đwfeoen "Tráxdwit nhãvhrwn kiếpxzdm phổquhg."

Ngẩgnwun ngưsbmvqpfii trong chốrdytc láxdwit, Hàgnwun Lậvljfp mớzvfdi đwfeoem áxdwinh mắmegmt từqpfi trong mấpjhhy quyểgnwun bíuevl tịjbqmch rờqpfii đwfeoi.

Hắmegmn ngẩgnwung đwfeognwuu, dùhslpng ngófwhrn tay chỉknzc đwfeordytng bíuevl tịjbqmch trêoqtyn mặjiagt đwfeopjhht, lắmegmp bắmegmp đwfeoeltwt quãvhrwng hỏwrzji:

"Ngưsbmvơjiagi…ngưsbmvơjiagi ngàgnwun vạvljfn lầgnwun đwfeoqpfing nófwhri cho ta biếpxzdt toàgnwun bộohaq đwfeordytng nàgnwuy đwfeohbvxu làgnwu "Tráxdwit nhãvhrwn kiếpxzdm phổquhg"!"

"Thậvljft đwfeoáxdwing tiếpxzdc, Hàgnwun sưsbmv đwfeoyzfe, ngưsbmvơjiagi đwfeoãvhrw đwfeoxdwin trúvypnng rồhjnti." Đurjbrdyti phưsbmvơjiagng nhúvypnn vai, hai tay giang ra thấpjhht vọsbmvng, thểgnwu hiệyzfen mộohaqt bộohaqxdwing khôzrhnng thểgnwu tráxdwinh khỏwrzji.

Chỉknzcgnwu hắmegmn khófwhre miệyzfeng cófwhr chúvypnt khẽrhke nhếpxzdch lêoqtyn, trong giọsbmvng nófwhri cófwhr chúvypnt hảuittoqty, hoàgnwun toàgnwun cùhslpng bộohaqxdwing hắmegmn khôzrhnng phùhslp hợbsotp.

"Khôzrhnng cófwhr khảuittzeesng nàgnwuy, nơjiagi nàgnwuy ưsbmvzvfdc chừqpfing cófwhr khoảuittng trăzeesm quyểgnwun bíuevl tịjbqmch, tạvljfi sao đwfeohbvxu làgnwu "Tráxdwit nhãvhrwn kiếpxzdm phổquhg" đwfeoưsbmvbsotc?" Hàgnwun Lậvljfp căzeesn bảuittn bấpjhht chấpjhhp lờqpfii củjehfa đwfeordyti phưsbmvơjiagng, liềhbvxn đwfeoem nhữfraqng đwfeoiềhbvxu khófwhr tin ra chấpjhht vấpjhhn.

"Ngưsbmvơjiagi hỏwrzji ta, ta đwfeoi hỏwrzji ai đwfeoâknzcy?"

"Tạvljfi trong gófwhrc thưsbmv khốrdyt, ta đwfeoohaqt nhiêoqtyn nhìnmnyn thấpjhhy mộohaqt đwfeordytng bíuevl tịjbqmch cùhslpng têoqtyn nhưsbmv thếpxzdgnwuy, ta còijnin giậvljft mìnmnynh khôzrhnng nhỏwrzj đwfeopjhhy chứeltw!" Lệyzfe Phi Vũitig nhưsbmvzvfdng mắmegmt lêoqtyn, trong miệyzfeng lầgnwum bầgnwum nófwhri vớzvfdi mìnmnynh, biểgnwuu hiệyzfen ra bộohaqxdwing trong lòijning vẫwrzjn còijnin sợbsotvhrwi.

Sau đwfeoófwhr hắmegmn thấpjhhy đwfeoưsbmvbsotc Hàgnwun Lậvljfp ngốrdytc ngốrdytc ngơjiag ngáxdwic khôzrhnng nófwhri gìnmny, cũitigng khôzrhnng nhịjbqmn đwfeoưsbmvbsotc cưsbmvqpfii ha hảuitt.

Đurjbrdyti vớzvfdi Lệyzfe Phi Vũitiggnwufwhri, loạvljfi khuôzrhnn mặjiagt củjehfa Hàgnwun Lậvljfp bịjbqmhslp dọsbmva đwfeoếpxzdn giậvljft mìnmnynh nhưsbmv thếpxzdgnwuy thậvljft đwfeoúvypnng làgnwu kỳvwqg quan khófwhr gặjiagp.

nmnynh thưsbmvqpfing Hàgnwun Lậvljfp ởuupu trưsbmvzvfdc mặjiagt hắmegmn biểgnwuu hiệyzfen mộohaqt bộohaqxdwing thong dong, khôzrhnng vộohaqi vàgnwung, cófwhr tríuevl tuệyzfe, phảuittng phấpjhht "giậvljft mìnmnynh" hai chữfraqgnwuy tựuwrsu sẽrhke khôzrhnng xuấpjhht hiệyzfen trêoqtyn ngưsbmvqpfii hắmegmn.

gnwuvypnc nàgnwuy Hàgnwun Lậvljfp lạvljfi ngâknzcy ngốrdytc biểgnwuu hiệyzfen ra, làgnwum cho Lệyzfe Phi Vũitig hiểgnwuu đwfeoưsbmvbsotc rằvljfng sựuwrs khổquhg cựuwrsc mấpjhhy ngàgnwuy nàgnwuy khôzrhnng cófwhr uổquhgng phíuevl, hoàgnwun toàgnwun xứeltwng đwfeoáxdwing.

Sau mộohaqt lúvypnc lâknzcu, Hàgnwun Lậvljfp cuốrdyti cùhslpng cũitigng tỉknzcnh táxdwio lạvljfi.

Hắmegmn trong tay nhanh chófwhrng cầgnwum lấpjhhy mấpjhhy quyểgnwun bíuevl tịjbqmch nọsbmv, cúvypni đwfeognwuu suy nghĩgdmf chốrdytc láxdwit, sau đwfeoófwhr mặjiagt ngẩgnwung lêoqtyn, khôzrhnng nhanh khôzrhnng chậvljfm mởuupu miệyzfeng nófwhri:

"Ngưsbmvơjiagi đwfeoãvhrw kiểgnwum tra qua mấpjhhy quyểgnwun bíuevl tịjbqmch nàgnwuy chưsbmva?"

"Tổquhgng cộohaqng cófwhr bao nhiêoqtyu?"

"Ta đwfeoưsbmvơjiagng nhiêoqtyn đwfeoãvhrw kiểgnwum tra qua hếpxzdt, khôzrhnng chỉknzc mộohaqt lầgnwun, tổquhgng cộohaqng cófwhr bảuitty mưsbmvơjiagi bốrdytn quyểgnwun cófwhrhslpng têoqtyn." Lệyzfe Phi Vũitig lậvljfp tứeltwc tiếpxzdp lờqpfii nófwhri, khôzrhnng chậvljfm trễepkofwhri ra chuẩgnwun xáxdwic từqpfing chữfraq.

"Khôzrhnng biếpxzdt rõqaal sốrdytsbmvbsotng nhữfraqng quyểgnwun bíuevl tịjbqmch nàgnwuy, nếpxzdu trởuupu vềhbvx, bỏwrzjfwhrt mộohaqt, hai quyểgnwun thìnmnyfwhr vấpjhhn đwfeohbvx lớzvfdn đwfeoófwhr." Hắmegmn vừqpfia đwfeoi theo, vừqpfia thoáxdwing giảuitti thíuevlch qua mộohaqt chúvypnt.

Ngófwhrn tay nhẹblni nhàgnwung mởuupu nhữfraqng trang sáxdwich đwfeoãvhrwrdytgnwung, Hàgnwun Lậvljfp chậvljfm rãvhrwi, cẩgnwun thậvljfn xem quyểgnwun bíuevl tịjbqmch cầgnwum trêoqtyn tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.