Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 350 : Thuấn sát

    trước sau   
sxckn Lậzctrp thầmvnen sắudzuc khôyyzang đadffaacfi nhìsspdn hai ngưsatdjxfbi nàsxcky, cũmpdgng khôyyzang cówltrchzun tiếalqjng nówltri câvspsu nàsxcko. Trong lòkifang thầmvnem đadfffarqn bọziiqn chúchzeng cówltrfarqm chíedbun phầmvnen quan hệshwf vớkcwgi việshwfc nơgiysi ởhkdb củyyzaa Tềuwbvvspsn Tiêchzuu bịsatd pháfarq hủyyzay.

Quảfqqq nhiêchzun.

"Cáfarqc hạqikrsxck ai? Cùyjiang vớkcwgi Tềuwbv tiểadffu tửfqqq kia cówltr quan hệshwf nhưsatd thếalqjsxcko?"

sxckn Lậzctrp nghe xong lờjxfbi nàsxcky chỉwnfa lạqikrnh lùyjiang liếalqjc mắudzut, liềuwbvn khôyyzang hềuwbv đadffadff ýlykp đadffếalqjn màsxck chuyểadffn hưsatdkcwgng nhìsspdn lãqjwzo giảfqqq kia. Rấgiyst hiểadffn nhiêchzun, luậzctrn theo tu vi thìsspd vịsatdsxcky mớkcwgi làsxck chủyyza sựepop châvspsn chíedbunh.

Ngưsatdjxfbi thàsxcknh niêchzun thấgiysy Hàsxckn Lậzctrp coi rẻwnfa hắudzun nhưsatd vậzctry, trong lòkifang cựepopc kỳrlrs tứemdoc giậzctrn, tuy Hàsxckn Lậzctrp làsxck tu sĩdqbl Trúchzec Cơgiys Kỳrlrs nhưsatdng gia tộedzxc củyyzaa hắudzun làsxck mộedzxt trong nhữrfeeng đadffqikri gia tộedzxc thanh danh hiểadffn háfarqch tạqikri Nguyêchzun Vũmpdg quốbexqc. Hắudzun cówltr khi nàsxcko bịsatd khinh rẻwnfa nhưsatd vậzctry?

Huốbexqng hồqjwz, bởhkdbi vìsspd việshwfc củyyzaa Tềuwbvvspsn Tiêchzuu, màsxck trong bụqjwzng hắudzun đadffang tràsxckn đadffmvney lửfqqqa giậzctrn. Bởhkdbi vậzctry, sau khi cắudzun răatvbng mộedzxt cáfarqi, liềuwbvn muốbexqn đadffem pháfarqp khíedbu trêchzun tay xuấgiyst ra.


Nhưsatdng ngay khi cáfarqnh tay củyyzaa hắudzun vừkcwga đadffedzxng thìsspd đadffãqjwz bịsatdqjwzo giảfqqqchzun cạqikrnh chếalqj trụqjwz lạqikri.

"Chậzctrm đadffãqjwz! Còkifan khôyyzang biếalqjt lai lịsatdch chíedbunh xáfarqc củyyzaa ngưsatdjxfbi nàsxcky, muốbexqn đadffedzxng thủyyzampdgng phảfqqqi hỏadffi cho rõsatdsxckng rồqjwzi nówltri sau."qjwzo giảfqqq thầmvnen sắudzuc nhưsatd thưsatdjxfbng nówltri.

Tuy nówltri thếalqj nhưsatdng hắudzun vẫwnfan cówltr đadffiểadffm nghi hoặzhxzc nhìsspdn Khúchzec Hồqjwzn phíedbua sau Hàsxckn Lậzctrp. Bởhkdbi vìsspd hắudzun khôyyzang cảfqqqm ứemdong đadffưsatdtpzzc khíedbu tứemdoc sốbexqng trêchzun ngưsatdjxfbi củyyzaa Khúchzec Hồqjwzn nhưsatdng lạqikri cówltr pháfarqp lựepopc dao đadffedzxng, đadffiềuwbvu nàsxcky khiếalqjn cho hắudzun cówltr chúchzet khówltr hiểadffu.

sxckn Lậzctrp nghe nówltri nhưsatd thếalqj, áfarqnh mắudzut liềuwbvn híedbup lạqikri

qjwzo giảfqqqsxcky cũmpdgng cówltr tu vi Trúchzec Cơgiys trung kỳrlrs nhưsatd hắudzun. Nhưsatdng lạqikri nówltri ra nhữrfeeng lờjxfbi nhưsatd vậzctry, hắudzun hiểadffn nhiêchzun nhìsspdn ra đadffbexqi phưsatdơgiysng cówltr mộedzxt tia cốbexq kỵeupt, khôyyzang muốbexqn trêchzuu chọziiqc mìsspdnh.

chzusatda phưsatdơgiysng nàsxcky cówltr phảfqqqi làsxck do cáfarqc ngưsatdjxfbi hủyyzay?"sxckn Lậzctrp khôyyzang nhanh khôyyzang chậzctrm hỏadffi

chzuqikro hữrfeeu cùyjiang vớkcwgi Tềuwbvvspsn Tiêchzuu kia quan hệshwf nhưsatd thếalqjsxcko? Làsxck ngưsatdjxfbi củyyzaa Tềuwbv gia sao?"qjwzo giảfqqqmpdgng khôyyzang cówltr trảfqqq lờjxfbi Hàsxckn Lậzctrp màsxck hỏadffi ngưsatdtpzzc lạqikri hắudzun.

sxckn Lậzctrp nhíedbuu nhíedbuu màsxcky, xem ra đadffbexqi phưsatdơgiysng sẽzgze khôyyzang cówltrwltri ra, chỉwnfawltr thểadff đadffaacfi phưsatdơgiysng pháfarqp hỏadffi đadffáfarqp kháfarqc.

"Xem ra chúchzeng ta ai cũmpdgng biếalqjt khôyyzang muốbexqn trảfqqq lờjxfbi vấgiysn đadffuwbv củyyzaa đadffbexqi phưsatdơgiysng.Khôyyzang bằzgzeng nhưsatd vậzctry, ta trảfqqq lờjxfbi cáfarqc hạqikr mộedzxt câvspsu, cáfarqc hạqikrmpdgng trảfqqq lờjxfbi lạqikri ta mộedzxt câvspsu. Nhưsatd thếalqjsxcko? Đchzudqblqjwzng phíedbu thờjxfbi gian củyyzaa mọziiqi ngưsatdjxfbi."yyzang mi củyyzaa Hàsxckn Lậzctrp khẽzgze nhưsatdkcwgn lêchzun nówltri.

qjwzo giảfqqq ngẩagoyn ra, sau đadffówltr liềuwbvn đadfffqqqo mắudzut vàsxcki cáfarqi, miệshwfng liêchzun tụqjwzc đadffáfarqp ứemdong.

"Mộedzxt khi do tạqikri hạqikr đadffuwbv xuấgiyst phưsatdơgiysng pháfarqp nàsxcky, vậzctry đadffqikro hữrfeeu hãqjwzy hỏadffi trưsatdkcwgc đadffi."sxckn Lậzctrp nhàsxckn nhạqikrt nówltri.

"Cáfarqc hạqikrwltr phảfqqqi làsxck ngưsatdjxfbi củyyzaa Tềuwbv gia khôyyzang?"qjwzo giảfqqq nghe Hàsxckn Lậzctrp nówltri nhưsatd vậzctry cũmpdgng khôyyzang hềuwbv kháfarqch khíedbu trựepopc tiếalqjp hỏadffi.

"Khôyyzang phảfqqqi!"sxckn Lậzctrp khôyyzang chúchzet do dựepopwltri.


Nghe Hàsxckn Lậzctrp trảfqqq lờjxfbi kiêchzun quyếalqjt nhưsatd vậzctry, Lãqjwzo giảfqqqyjiang vớkcwgi thanh niêchzun kia đadffuwbvu rùyjiang mìsspdnh, trong mắudzut lộedzx ra vẻwnfa hoàsxcki nghi.

"Tềuwbvvspsn Tiêchzuu hiệshwfn tạqikri đadffãqjwz chếalqjt hay còkifan sốbexqng?"sxckn Lậzctrp ung dung hỏadffi.

"Hắudzun còkifan sốbexqng!"qjwzo giảfqqq do dựepop trong chốbexqc láfarqt liềuwbvn trảfqqq lờjxfbi.

"Còkifan sốbexqng" hai chữrfee đadffówltr lọziiqt vàsxcko tai Hàsxckn Lậzctrp mớkcwgi khiếalqjn hắudzun nhấgiyst thờjxfbi yêchzun tâvspsm hơgiysn.

"Cáfarqc hạqikryjiang vớkcwgi Tềuwbvvspsn Tiêchzuu cówltr quan hệshwfsspd?"qjwzo giảfqqq thậzctrn trọziiqng hỏadffi.

"Chỉwnfawltr quan hệshwf giao dịsatdch."sxckn Lậzctrp lạqikrnh lùyjiang trảfqqq lờjxfbi.

"Giao dịsatdch?"qjwzo giảfqqq trong mắudzut hiệshwfn lêchzun mộedzxt tia ngoàsxcki ýlykp muốbexqn.

"Tềuwbvvspsn Tiêchzuu hôyyzam nay đadffang ởhkdbgiysi nàsxcko?"sxckn Lậzctrp tựepopa hồqjwz nhưsatd đadffang tùyjiay ýlykp hỏadffi nhưsatdng trêchzun thựepopc thựepopc tếalqj trong lòkifang lạqikri cựepopc kỳrlrs quan tâvspsm.

"Ta khôyyzang thểadffwltri cho ngưsatdơgiysi!"qjwzo giảfqqq khôyyzang hềuwbv suy nghĩdqbl liềuwbvn lậzctrp tứemdoc cựepop tuyệshwft.

"Ta đadffâvspsy đadffaacfi mộedzxt vấgiysn đadffuwbv kháfarqc, cáfarqc ngưsatdơgiysi vìsspd sao lạqikri côyyzang kíedbuch Tềuwbvvspsn Tiêchzuu?"sxckn Lậzctrp khôyyzang cówltr tứemdoc giậzctrn lậzctrp tứemdoc hỏadffi lạqikri.

"Hắudzun giếalqjt ngưsatdjxfbi củyyzaa Phówltr gia chúchzeng ta, chẳbexqng lẽzgze khôyyzang nêchzun chếalqjt hay sao chứemdo?" Thanh niêchzun đadffemdong mộedzxt bêchzun cưsatdjxfbi lạqikrnh trảfqqq lờjxfbi.

qjwzo giảfqqq nhíedbuu màsxcky mộedzxt chúchzet, trêchzun mặzhxzt lộedzx ra vàsxcki phầmvnen khôyyzang táfarqn thàsxcknh nhưsatdng cũmpdgng khôyyzang cówltr mởhkdb miệshwfng nówltri đadffiềuwbvu gìsspd.

"Phówltr gia!"


sxckn Lậzctrp nghe nówltri nhưsatd thếalqj liềuwbvn lậzctrp tứemdoc nhớkcwg đadffếalqjn việshwfc cứemdou Tâvspsn Nhưsatd Âyjiam màsxckwltr mấgiysy tu sĩdqbl Luyệshwfn Khíedbu Kỳrlrs chếalqjt trong tay hắudzun, trong lòkifang nhấgiyst thờjxfbi sáfarqt khíedbuatvbng lêchzun.

"Nhưsatd thếalqj sao! Chẳbexqng qua, hai ngưsatdjxfbi cáfarqc ngưsatdơgiysi ởhkdb đadffâvspsy, vạqikrn nhấgiyst cówltr nhâvspsn vậzctrt lợtpzzi hạqikri củyyzaa Tềuwbv gia đadffếalqjn thìsspdfarqc ngưsatdơgiysi làsxckm sao làsxck đadffbexqi thủyyza?"sxckn Lậzctrp mộedzxt chúchzet biểadffu hiêchzun bêchzun ngoàsxcki cũmpdgng khôyyzang cówltr, ngưsatdtpzzc lạqikri ra vẻwnfayjiay ýlykp hỏadffi mộedzxt câvspsu.

"Tềuwbv gia nhưsatd thếalqjsxcko lạqikri vìsspd mộedzxt đadffshwf tửfqqq ngoạqikri hệshwf đadffi chốbexqng lạqikri Phówltr gia chúchzeng ta? Chẳbexqng lẽzgzegiysi đadffâvspsy cówltr hai ngưsatdjxfbi chúchzeng ta còkifan khôyyzang đadffyyza sao?" Thanh niêchzun nghe Hàsxckn Lậzctrp hỏadffi nhưsatd thếalqj liềuwbvn cówltr chúchzet ngạqikro nghễwltr đadffáfarqp.

"Nówltri nhưsatd vậzctry, bâvspsy giờjxfbmpdgng chỉwnfawltr hai ngưsatdjxfbi cáfarqc ngưsatdơgiysi?" Âyjiam thanh củyyzaa Hàsxckn Lậzctrp bỗofjnng nhiêchzun trầmvnem thấgiysp xuốbexqng.

"Ngưsatdơgiysi nówltri lờjxfbi nàsxcky làsxckwltr ýlykp tứemdosspd?" Thanh niêchzun kia sắudzuc mặzhxzt giậzctrn dữrfeekifan muốbexqn nówltri tiếalqjp nhưsatdng lãqjwzo giảfqqqhkdb mộedzxt bêchzun nghe ra cówltr đadffiểadffm khôyyzang đadffúchzeng liềuwbvn vộedzxi vàsxckng ngắudzut lờjxfbi.

Nhưsatdng đadffãqjwz chậzctrm, chỉwnfa thấgiysy Hàsxckn Lậzctrp đadffedzxt nhiêchzun vung hai tay lêchzun, lưsatddqblng đadffqikro ôyyza quang pháfarq khôyyzang vọziiqt đadffếalqjn têchzun thanh niêchzun, sau đadffówltr lạqikri vỗofjnsxcko túchzei trữrfee vậzctrt bêchzun ngưsatdjxfbi, nhấgiyst thờjxfbi hơgiysn mưsatdjxfbi đadffqikro bạqikrch quang bay ra, đadfffqqqo mắudzut liềuwbvn biếalqjn thàsxcknh mưsatdjxfbi con Khôyyzai lỗofjni thúchzesxck Khôyyzai lỗofjni binh sĩdqbl.

farqc con rốbexqi nàsxcky vừkcwga xuấgiyst hiêchzun liềuwbvn lậzctrp tứemdoc đadffqjwzng loạqikrt đadffchzun cuồqjwzng bắudzun ra cộedzxt sáfarqng tấgiysn côyyzang đadffbexqi phưsatdơgiysng.

qjwzo giảfqqq thấgiysy nhưsatd vậzctry, trong lòkifang hoảfqqqng sợtpzz liềuwbvn khôyyzang hềuwbv suy nghĩdqbl, thâvspsn hìsspdnh chợtpzzt lówltre, đadffãqjwz thấgiysy xuấgiyst hiệshwfn trưsatdkcwgc ngưsatdjxfbi thanh niêchzun kia. Tiếalqjp theo giưsatdơgiysng tay lêchzun, mộedzxt pháfarqp bảfqqqo hìsspdnh đadffqjwzng tiềuwbvn bay ra, đadfffqqqo mắudzut phìsspdnh to ra nhưsatd mặzhxzt bàsxckn, đadffem chắudzun trưsatdkcwgc mặzhxzt hai ngưsatdjxfbi.

Nhấgiyst thờjxfbi cáfarqc sắudzuc hàsxcko quang va chạqikrm vàsxcko mặzhxzt trưsatdkcwgc đadffqjwzng tiềuwbvn kia, pháfarqt ra mộedzxt chuỗofjni âvspsm thanh bạqikro liệshwft, đadffem cảfqqq ngưsatdjxfbi vàsxck pháfarqp khíedbu củyyzaa lãqjwzo giảfqqq liêchzun tụqjwzc đadffagoyy lui vềuwbv phíedbua sau, làsxckm hắudzun kinh sợtpzz khôyyzang thôyyzai.

Ngay lúchzec nàsxcky, ngưsatdjxfbi thanh niêchzun ởhkdb phíedbua sau hérgost lêchzun mộedzxt tiếalqjng thảfqqqm thiếalqjt, đadffiềuwbvu nàsxcky làsxckm cho hắudzun trong lòkifang run run, vộedzxi vàsxckng quay đadffmvneu nhìsspdn. Nhưsatdng đadffmvneu vừkcwga quay mớkcwgi đadffưsatdtpzzc mộedzxt nửfqqqa liềuwbvn cảfqqqm thấgiysy trêchzun cổaacfwltr mộedzxt trậzctrn máfarqt lạqikrnh, sau đadffówltr trưsatdkcwgc mắudzut tốbexqi sầmvnem lạqikri, chẳbexqng hềuwbv hay biếalqjt gìsspd nữrfeea.

Thâvspsn thểadff khôyyzang đadffmvneu củyyzaa lãqjwzo giảfqqq vừkcwga rơgiysi xuốbexqng thìsspd phíedbua sau bỗofjnng nhiêchzun xuấgiyst hiệshwfn thâvspsn ảfqqqnh Hàsxckn Lậzctrp từkcwg trong khôyyzang khíedbu. Chỉwnfa thấgiysy trêchzun ngówltrn vôyyza danh củyyzaa hắudzun lờjxfb mờjxfbwltrsatdu quang chớkcwgp đadffedzxng, đadffúchzeng làsxck pháfarqp khíedbu ti tuyếalqjn trong suốbexqt kia.

Vừkcwga rồqjwzi, Hàsxckn Lậzctrp lợtpzzi dụqjwzng Ônoqg Long đadffoạqikrt cùyjiang vớkcwgi đadffáfarqm khôyyzai lỗofjni tấgiysn côyyzang đadffadff hấgiysp dẫwnfan sựepop chúchze ýlykp củyyzaa lãqjwzo giảfqqq. Còkifan mìsspdnh thìsspd sửfqqq dụqjwzng La Yêchzun Bộedzxyjiang vớkcwgi Thầmvnen Phong Chu sau mấgiysy lầmvnen hôyyza hấgiysp liềuwbvn vưsatdtpzzt qua khoảfqqqng cáfarqch hơgiysn hai mưsatdơgiysi trưsatdtpzzng, đadffếalqjn phíedbua sau bọziiqn họziiq, sau đadffówltryjiang ti tuyếalqjn nhẹatvb nhàsxckng cắudzut lấgiysy đadffmvneu hai ngưsatdjxfbi.

sxck hếalqjt thảfqqqy đadffbexqi vớkcwgi Hàsxckn Lậzctrp màsxckwltri rấgiyst dễwltrsxckng, quảfqqq thựepopc khôyyzang tốbexqn mộedzxt chúchzet lựepopc nàsxcko cảfqqq.


wltri đadffếalqjn cũmpdgng thậzctrt buồqjwzn cưsatdjxfbi!

Trong tranh đadffgiysu củyyzaa tu sĩdqbl Trúchzec Cơgiys Kỳrlrs, bởhkdbi vìsspdkifang bảfqqqo hộedzx thuộedzxc tíedbunh ngũmpdgsxcknh cấgiysp thấgiysp căatvbn bảfqqqn khôyyzang thểadff ngăatvbn cảfqqqn đadffưsatdtpzzc côyyzang kíedbuch củyyzaa đadffwnfanh giai pháfarqp khíedbu. Màsxckkifang bảfqqqo hộedzx cao cấgiysp thìsspd lạqikri rấgiyst tốbexqn thờjxfbi gian đadffadff thi triểadffn, màsxckatvbn bảfqqqn lạqikri khôyyzang mua đadffưsatdtpzzc phùyjia lụqjwzc kíedbuch pháfarqt trong nháfarqy mắudzut ( cho dùyjiasxckwltrfarqn cũmpdgng làsxck giáfarqhkdb trêchzun trờjxfbi). Cho nêchzun trong khi chiếalqjn đadffgiysu thìsspd phầmvnen lớkcwgn mọziiqi ngưsatdjxfbi đadffuwbvu dùyjiang phòkifang ngựepop pháfarqp khíedbu hộedzx thâvspsn, ngưsatdtpzzc lạqikri rấgiyst íedbut khi dùyjiang hàsxcko quang bảfqqqo hộedzx toàsxckn thâvspsn, bởhkdbi vìsspd bọziiqn họziiq nghĩdqbl rằzgzeng nhưsatd vậzctry thựepopc sựepopyyza dụqjwzng.

Tuy nhiêchzun đadffiềuwbvu nàsxcky lạqikri cấgiysp cho Hàsxckn Lậzctrp khôyyzang íedbut cơgiys hộedzxi ra tay.

chzec trưsatdkcwgc tạqikri biêchzun giớkcwgi ẩagoyu đadfffqqq vớkcwgi tu sĩdqbl Ma đadffqikro thìsspdwltrgiysn phâvspsn nữrfeea bịsatd giếalqjt chếalqjt khôyyzang minh bạqikrch nhưsatd vậzctry.

Suy nghĩdqbl thìsspd thấgiysy thủyyza pháfarqp nàsxcky cùyjiang vớkcwgi thủyyza pháfarqp giếalqjt củyyzaa ngưsatdjxfbi tứemdo đadffqikri Huyếalqjt thịsatd Hắudzuc Sáfarqt Giáfarqo tưsatdơgiysng tựepop nhau, đadffqjwzng dạqikrng cũmpdgng làsxckyjiang cáfarqch sérgost đadffáfarqnh khôyyzang kịsatdp bưsatdng tai, tranh thủyyza hiệshwfu quảfqqq mộedzxt kíedbuch tấgiyst sáfarqt.

Chỉwnfa tiếalqjc làsxck thủyyza đadffoạqikrn nàsxcky cũmpdgng chỉwnfawltr thểadff sửfqqq dụqjwzng khi đadffsatdch nhâvspsn ởhkdb trêchzun mặzhxzt đadffgiyst, nếalqju khôyyzang trong cáfarqc tu sĩdqbl Trúchzec Cơgiys Kỳrlrs, hắudzun cơgiys hồqjwz khôyyzang cầmvnen e ngạqikri mộedzxt ai.

sxckn Lậzctrp ngẫwnfam nghĩdqbl, nhèdaip nhẹatvb lắudzuc lắudzuc đadffmvneu, trong lòkifang cảfqqqm thấgiysy đadffáfarqng tiếalqjc.

Hắudzun đadffi vàsxcki bưsatdkcwgc đadffếalqjn bêchzun thi thểadff khôyyzang đadffmvneu kia, lấgiysy hai túchzei trữrfee vậzctrt bêchzun ngưsatdjxfbi ra, dùyjiang thầmvnen thứemdoc tra xérgost chốbexqc láfarqt, trong lòkifang cówltr chúchzet thấgiyst vọziiqng.

Tuy cówltr hai ba kiệshwfn đadffwnfanh giai pháfarqp khíedbu nhưsatdng chỉwnfa thuộedzxc lạqikri rấgiyst phổaacf thôyyzang màsxck thôyyzai. Đchzubexqi vớkcwgi Hàsxckn Lậzctrp màsxckwltri thìsspd khôyyzang cówltrfarqc dụqjwzng lớkcwgn lắudzum, chẳbexqng qua, pháfarqp khíedbusspdnh đadffqjwzng tiềuwbvn kia thìsspd quảfqqq thậzctrt làsxck mộedzxt pháfarqp khíedbu phòkifang ngựepop hiếalqjm thấgiysy a.

sxckn Lậzctrp nghĩdqbl nhưsatd vậzctry liềuwbvn đadffem nówltr khôyyzai phụqjwzc nguyêchzun dạqikrng, vẫwnfay mộedzxt cáfarqi khiếalqjn cho nówltr từkcwg trêchzun mặzhxzt đadffgiyst bay vàsxcko trong tay hắudzun.

sxckn Lậzctrp cówltr chúchzet vui mừkcwgng hâvspsn thưsatdhkdbng mộedzxt chúchzet, sau đadffówltr tiệshwfn tay pháfarqt ra hai cáfarqi hỏadffa cầmvneu nhỏadff, đadffem hai thi thểadff biếalqjn thàsxcknh tro bụqjwzi.

Sau đadffówltr hắudzun liềuwbvn mang theo Khúchzec Hồqjwzn bay quanh bầmvneu trờjxfbi mộedzxt vòkifang, rồqjwzi mớkcwgi rờjxfbi đadffi.

Lầmvnen nàsxcky, hắudzun bay thẳbexqng đadffếalqjn ngọziiqn núchzei nhỏadff, nơgiysi ởhkdb củyyzaa Tâvspsn Nhưsatd Âyjiam. Hắudzun hi vọziiqng chỗofjnhkdbedbuagoyn củyyzaa nữrfee tửfqqqsxcky sẽzgze khôyyzang bịsatd hạqikr đadffedzxc thủyyza nhưsatd vậzctry.

Sau hai ba canh giờjxfb, Hàsxckn Lậzctrp cũmpdgng đadffãqjwz bay đadffếalqjn tiểadffu sơgiysn vôyyza danh đadffówltr.

Vừkcwga nhìsspdn thấgiysy trêchzun núchzei vẫwnfan còkifan sưsatdơgiysng mùyjia nhưsatd trưsatdkcwgc, đadffmvney đadffyyza khôyyzang cówltr tổaacfn hao gìsspd, Hàsxckn Lậzctrp khôyyzang khỏadffi mừkcwgng rỡdqbl trong lòkifang.

Ngẫwnfam nghĩdqbl chốbexqc láfarqt, hắudzun khôyyzang dáfarqm mạqikro muộedzxi hạqikr xuốbexqng màsxck dừkcwgng lạqikri ởhkdb trêchzun khôyyzang trung giữrfeea sưsatdjxfbn núchzei. Sau đadffówltr từkcwg trong áfarqo lấgiysy ra mộedzxt cáfarqi Truyềuwbvn Âyjiam phùyjia, nhẹatvb giọziiqng nówltri mấgiysy câvspsu liềuwbvn phówltrng xuốbexqng.

Truyềuwbvn Âyjiam phùyjiawltra thàsxcknh mộedzxt đadffqikro hỏadffa quang, ởhkdbchzun dưsatdkcwgi lówltre lêchzun vàsxcki cáfarqi liềuwbvn biếalqjn mấgiyst khôyyzang thấgiysy. Nhưsatdng đadffqjwzng thờjxfbi mộedzxt cổaacfsatdơgiysng mùyjia rấgiyst lớkcwgn bay lêchzun, đadfffqqqo mắudzut liềuwbvn đadffem thâvspsn ảfqqqnh Hàsxckn Lậzctrp bao phủyyzasxcko bêchzun trong.

sxckn Lậzctrp chỉwnfa cảfqqqm thấgiysy hoa mắudzut, bốbexqn phíedbua xung quanh đadffuwbvu làsxck nhữrfeeng câvspsy đadffqikri thụqjwz che trờjxfbi cao hơgiysn trăatvbm trưsatdtpzzng, hắudzun giốbexqng nhưsatdsxck mộedzxt con kiếalqjn ởhkdbchzun trong rừkcwgng rậzctrm, khôyyzang khỏadffi trong lòkifang cảfqqq kinh nhưsatdng thâvspsn hìsspdnh vẫwnfan khôyyzang hềuwbv nhúchzec nhíedbuch.

Hắudzun biếalqjt, Tâvspsn Nhưsatd Âyjiam nhậzctrn đadffưsatdtpzzc Truyềuwbvn Âyjiam phùyjiachzun rấgiyst nhanh sẽzgze cho mìsspdnh tiếalqjn vàsxcko.

Quảfqqq nhiêchzun mộedzxt lúchzec sau, đadffqikri thụqjwzhkdb bốbexqn phíedbua liềuwbvn nhưsatdfqqqo ảfqqqnh, biếalqjn trởhkdb thàsxcknh lạqikri đadffáfarqm sưsatdơgiysng mùyjia, tiếalqjp theo sưsatdơgiysng mùyjiahkdb trưsatdkcwgc mặzhxzt quay cuồqjwzng mộedzxt trậzctrn, lộedzx ra mộedzxt thôyyzang đadffqikro cao khoảfqqqng mộedzxt trưsatdtpzzng.

sxckn Lậzctrp khôyyzang chúchzet do dựepop, thúchzec giụqjwzc Thầmvnen Phong Chu cùyjiang Khúchzec Hồqjwzn đadffi vàsxcko.

Thôyyzang đadffqikro nàsxcky cựepopc kỳrlrssxcki, Hàsxckn Lậzctrp bay đadffếalqjn sáfarqu bảfqqqy mưsatdơgiysi trưsatdtpzzng mớkcwgi lờjxfb mờjxfb nhìsspdn thấgiysy lốbexqi ra, tinh thầmvnen khôyyzang khỏadffi rung lêchzun.

Khi hắudzun cáfarqch lốbexqi ra khoảfqqqng sáfarqu bảfqqqy trưsatdtpzzng thìsspd đadffedzxt nhiêchzun truyềuwbvn đadffếalqjn mộedzxt tiếalqjng khàsxckn khàsxckn củyyzaa nữrfee tửfqqq.

"Hàsxckn tiềuwbvn bốbexqi, ngưsatdjxfbi ởhkdb phíedbua sau cówltr lai lịsatdch ra sao? Ngưsatdjxfbi khôyyzang nêchzun mang ngưsatdjxfbi lạqikr tiếalqjn vàsxcko đadffâvspsy!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.