Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 35 : Thâu bí tịch

    trước sau   
leitolpki mấfbnly ngàdjliy sau, vàdjlio mộriykt buổsyjsi trưleita, Hàdjlin Lậalnwp lạhgzli lénahpn lúdtglt trốwqumn ra ngoàdjlii thầqyxln thủfiap cốwqumc, ra ngoàdjlii tìsyjsm Lệqykn Phi Vũdacv đxmyhcyvr gặaegvp mặaegvt.

Kỳzpes thậalnwt cũdacvng khônsyfng thểcyvrkckbi là hăcfnẃn lén lút đxmyhi ra ngoài, Mặaegvc đxmyhhgzli phu đxmyhwqumi vơvhjẃi viêlhpẓc hắdacvn thưleitolpkng xuyêlhpzn xuấfbnlt cốwqumc sơvhjẃm đxmyhã sớuxmsm năcfnẃm trong lòzsisng bàdjlin tay, nhưleitng đxmyhwqumi vơvhjẃi viêlhpẓc nàdjliy tưleiṭu khônsyfng hêlhpz̀ can thiêlhpẓp, tùibrcy ýeyhbdjlin Lậalnwp tiếyfjjn xuấfbnlt tưleiṭ do.

Kiểcyvru làdjlim bấfbnlt quảzbnln bấfbnlt vấfbnln ngay từqyxl đxmyhqyxlu làm cho Hàn Lâytoq̣p trong lòng có chút sơvhjẉ hãi. Chẳolpkng biếyfjjt đxmyhwqumi phưleitơvhjwng cókckb chuẩpdwqn bịkckb, tínuiznh toápevzn gìsyjs. Quan sát đxmyhônsyf̣ng tĩnh phínuiza sau vài lâytoq̀n, hắdacvn phápevzt hiệqyknn thậalnwt sựwqum khônsyfng ai theo dõwwcli mìsyjsnh, hắdacvn cũdacvng tựwqumu yêlhpzn lòzsisng, phía sau khônsyfng có nguy hiêlhpz̉m, tưleiṭ mình di chuyêlhpz̉n nhanh hơvhjwn.

Sau mộriykt thờolpki gian dàdjlii di chuyểcyvrn,bỏnsyf lạhgzli phínuiza sau cảzbnl quãvarong đxmyhưleitolpkng dàdjlii Hàdjlin Lậalnwp cũdacvng dầqyxln dầqyxln cókckb chúdtglt sápevzng tỏnsyf, đxmyhwqumi phưleitơvhjwng đxmyhcyvrsyjsnh tựwqum do nhưleit thếyfjjdacvt cókckb nguyêlhpzn nhâytoqn.

Mặaegvc đxmyhhgzli phu đxmyhwqumi hàdjlin lậalnwp nhẫizyen lạhgzli nhưleit vậalnwy, chínuiznh làdjli bởytoqi hắdacvn cũdacvng cókckb nỗleiti khổsyjslhpzn trong.

Hắdacvn mặaegvc dùibrc énahpp Hàdjlin Lậalnwp dùibrcng "Thi trùibrcng hoàdjlin"djli sửywbq dụgvenng tínuiznh mạhgzlng thâytoqn nhâytoqn Hàdjlin Lậalnwp ra đxmyhe dọkogxa, đxmyhem Hàdjlin Lậalnwp énahpp tớuxmsi tửywbq lộriyk, nhưleitng cũdacvng biếyfjjt nếyfjju dung phưleitơvhjwng phápevzp thônsyf bạhgzlo nàdjliy đxmyhcyvr ápevzp chếyfjj đxmyhwqumi phưleitơvhjwng, đxmyhwqumi phưleitơvhjwng trong lòzsisng nhấfbnlt đxmyhkckbnh đxmyhqyxly oápevzn khínuiz, tu luyệqyknn sau nàdjliy khônsyfng thểcyvrdjlio cam tâytoqm tìsyjsnh nguyệqyknn. Nếyfjju nhưleit lạhgzli hạn chêlhpź sưleiṭ tưleiṭ do của hăcfnẃn, nhưleitytoq̣y, khăcfnw̉ng đxmyhịnh răcfnẁng sẽ có sưleiṭ phản kháng của hăcfnẃn. Dùibrc sao Mặaegvc đxmyhhgzli phu đxmyhúdtglng làdjli muốwqumn cho hắdacvn chủfiap đxmyhriykng tínuizch cựwqumc tu luyệqyknn trưleitolpkng xuâytoqn cônsyfng, màdjli khônsyfng thểcyvr trókckbi tay, buộriykc hắdacvn đxmyhi tu luyệqyknn.


djlin lậalnwp rõwwcldjling biêlhpźt trưleitơvhjẃc viêlhpẓc này hâytoq̣u quả ra sao, lápevz gan hăcfnẃn càdjling trởytoqlhpzn lơvhjẃn hơvhjwn. Lúc trưleitơvhjẃc khi li khai còn câytoq̉n thâytoq̣n trách khỏi ánh măcfnẃt theo dõi của Măcfnẉc đxmyhại phu. Bâytoqy giờolpk, khônsyfng câytoq̀n phải nói, nghêlhpznh ngang đxmyhi qua trưleitơvhjẃc măcfnẉt hăcfnẃn.

djlin lậalnwp mặaegvt ngoàdjlii thoạhgzlt nhìsyjsn tựwquma hồnpveytoq́t đxmyhhefinh đxmyhhgzlc, bộriykpevzng rấfbnlt bấfbnlt cầqyxln, nhưleitng trong lòzsisng kỳzpes thậalnwt vẫizyen rấfbnlt cẩpdwqn thậalnwn.

Vừqyxla rơvhjẁi khỏi cônsyf́c, hắdacvn đxmyhã vâytoq̣n khơvhjw̉i trưleitolpkng xuâytoqn cônsyfng, khiếyfjjn cho tai mắdacvt xúdtglc giápevzc tăcfnwng lêlhpzn đxmyhếyfjjn cảzbnlnh giớuxmsi bấfbnlt khảzbnlleit nghịkckb. Đfigsưleita nhưleit̃ng sưleiṭ vâytoq̣t trong vòng mưleitơvhjẁi trưleitơvhjẉng vào trong tâytoq̀m kiêlhpz̉m soát.

djlin lậalnwp tin tưleitytoqng, kểcyvr cảzbnl Mặaegvc đxmyhhgzli phu đxmyhínuizch thâytoqn theo dõwwcli, cũdacvng khônsyfng trápevznh thoápevzt đxmyhưleitxyvnc con mắdacvt củfiapa hắdacvn.

Chápevznh diệqyknn giao phong hắdacvn cókckb lẽxhbt khônsyfng cókckb khảzbnlcfnwng, nhưleitng nêlhpźu nhưleitytoq̣n dụng ngũ quan thì hăcfnẃn tuyêlhpẓt đxmyhônsyf́i có mưleitolpki phâytoq̀n tin tưleitơvhjw̉ng.

Đfigsoạn đxmyhưleitơvhjẁng phía trưleitơvhjẃc, Hàdjlin Lậalnwp cẩpdwqn thậalnwn trápevznh nénahp gặaegvp phảzbnli tuầqyxln sơvhjwn đxmyhqykn tửywbq, thônsyfng qua thônsyfng đxmyhhgzlo bínuiz mậalnwt nằywbqm sau câytoqy Hòzsise cổsyjs thụgven, bòzsisdjlio bêlhpzn trong, nơvhjwi cókckb tiểcyvru thủfiapy đxmyhàdjlim ởytoq phụgven cậalnwn.

Vừqyxla vàdjlio đxmyhêlhpźn bêlhpzn trong, đxmyhãvaro thấfbnly Lệqykn Phi Vũdacvnuizch lỏnsyfa hai châytoqn, ngồnpvei ởytoqlhpzn bơvhjẁ thủfiapy đxmyhàdjlim.

Hắdacvn cúdtgli đxmyhqyxlu, nhìn đxmyhônsyfi châytoqn trầqyxln ngâytoqm trong nưleitơvhjẃc băcfnwng lạnh của thủy đxmyhàm,"Phápevzc thônsyfng" "Phápevzc thônsyfng" tiếyfjjng dùibrcng sưleit́c khuâytoq́y, đxmyhạp mặaegvt nưleituxmsc vang lêlhpzn, băcfnẃn ra nhưleit̃ng giọt nưleitơvhjẃc đxmyhủ màu săcfnẃc, hắdacvn đxmyhang nghịkckbch nưleituxmsc.

Nghe đxmyhưleitxyvnc tiếyfjjng Hàdjlin Lậalnwp đxmyhi vàdjlio, hắdacvn cũdacvng khônsyfng ngẩpdwqng đxmyhqyxlu lêlhpzn, trựwqumc tiếyfjjp oápevzn thápevzn nókckbi:

"Hàdjlin sưleit đxmyhqykn, ngưleitơvhjwi tớuxmsi càdjling ngàdjliy càdjling chậalnwm, mỗleiti lầqyxln đxmyhfiapu muốwqumn ta phảzbnli đxmyhxyvni hơvhjwn nửywbqa ngàdjliy, ngưleitơvhjwi khônsyfng thểcyvrvhjẃi sơvhjẃm hơvhjwn mônsyf̣t chút sao?"

"Ngạhgzli quápevz, ta ……"djlin Lậalnwp lấfbnly tay phâytoq̉y phâytoq̀y lơvhjẃp bùn đxmyhâytoq́t còzsisn dính trêlhpzn quâytoq̀n áo, vừqyxla đxmyhkckbnh giảzbnli thínuizch vàdjlii câytoqu.

"Tiếyfjjp lấfbnly."

Lệqykn phi vũdacvdacvng khônsyfng đxmyhxyvni hàdjlin lậalnwp mởytoq miệqyknng nókckbi xong, ném cái túi lơvhjẃn mang theo sau ngưleitơvhjẁi hưleitơvhjẃng vềfiap phínuiza Hàdjlin Lậalnwp.


figsâytoqy làdjlipevzi gìsyjs? Món ngon gì sao?"djlin lậalnwp cókckb chúdtglt mạhgzlc danh kỳzpes diệqyknu*, nhưleitng sau đxmyhókckb, lạhgzli cảzbnlm thấfbnly trong cápevzi túdtgli cókckbpevzi gìsyjs cứbwcong cứbwcong, lạhgzli còzsisn khápevz nặaegvng, khônsyfng giốwqumng thứbwcosyjskckb thểcyvr ăcfnwn đxmyhưleitxyvnc.

"Ngưleitơvhjwi chỉhefikckb biếyfjjt ăcfnwn thônsyfi a! Chăcfnw̉ng phải ngưleitơvhjwi kêlhpzu ta đxmyhem Trápevzt nhãvaron kiếyfjjm phápevzp kiếyfjjm phổsyjs cho ngưleitơvhjwi sao?" Lệqykn phi vũdacv trừqyxlng mắdacvt nhìsyjsn hắdacvn, khuônsyfn măcfnẉt nghiêlhpzm lại nói.

" đxmyhâytoqy làdjli kiếyfjjm phổsyjs? khônsyfng lầqyxlm chứbwco! Khônsyfng phảzbnli làdjli đxmyhem đxmyhápevzdjlii trong sâytoqn nhàdjli bỏnsyfdjlio túdtgli chứbwco"djlin Lậalnwp cổsyjs tay lắdacvc mạhgzlnh cápevzi túdtgli, vẻzbnl mặaegvt rấfbnlt khônsyfng tin tưleitytoqng.

"Nặaegvng ghêlhpz a!" Hắdacvn dùibrcng hai tay nâytoqng nâytoqng thửywbq, kếyfjjt quảzbnl thiếyfjju chúdtglt nữbwcoa thìsyjs hắdacvn chúdtgli ngưleitolpki ngãvaro xuốwqumng.

"Ha ha!" Lệqykn Phi Vũdacvdacvng khônsyfng nhịkckbn đxmyhưleitxyvnc cưleitolpki, mởytoqpevzi miệqyknng rộriykn cưleitolpki rộriyklhpzn, cuốwqumi cùibrcng ngãvarocfnwn ra đxmyhfbnlt màdjlileitolpki, cảzbnl ngưleitolpki cũdacvng dínuiznh toàdjlin bùibrcn đxmyhfbnlt vớuxmsi cỏnsyf.

djlin lậalnwp hoàdjlii nghi nhìsyjsn cửywbq chỉhefivhjwi quápevzi dịkckb củfiapa đxmyhwqumi phưleitơvhjwng, vừqyxla quay ra nhìsyjsn lạhgzli cápevzi túdtgli khápevz to nàdjliy.

"Bínuiznh!"

Hắdacvn đxmyhápevz nhẹwokj mộriykt cápevzi, hìsyjsnh nhưleitkckb chúdtglt cảzbnlm giápevzc lạhgzl lạhgzl.

Khônsyfng đxmyhcyvr ýeyhb đxmyhếyfjjn biểcyvru tìsyjsnh quápevzi dịkckb củfiapa têlhpzn kia, Hàdjlin Lậalnwp lấfbnly tay sờolpk sờolpk, bỏnsyfpevzi túdtgli xuốwqumng, sau đxmyhókckb ngồnpvei xuốwqumng bêlhpzn cạhgzlnh cápevzi túdtgli.

Đfigswqumi hắdacvn màdjlikckbi, đxmyhi chơvhjwi cápevzi tròzsis đxmyhpevzn đxmyhpevzn tìsyjsm xem nókckbdjli vậalnwt gìsyjsdjli mộriykt việqyknc hếyfjjt sứbwcoc ngu ngốwqumc, phínuiz sứbwcoc màdjli thônsyfi.

Đfigsônsyfi bàdjlin tay trắdacvng sạhgzlch đxmyhaegvt tạhgzli núdtglt thắdacvt củfiapa cápevzi túdtgli, mưleitolpki ngókckbn tay hắdacvn khẽxhbtdtgla lêlhpzn, mộriykt phiếyfjjn mơvhjw hồnpve chỉhefizbnlnh hiệqyknn ra, núdtglt thắdacvt liềfiapn đxmyhưleitxyvnc giảzbnli khai.

"Ba ba!"

Mộriykt tràdjling vỗleit tay vang lêlhpzn.


djlin lậalnwp đxmyhang muốwqumn cho tay vàdjlio bêlhpzn trong, quay đxmyhqyxlu nhìsyjsn vềfiap phínuiza phápevzt ra âytoqm thanh rấfbnlt khônsyfng đxmyhúdtglng lúdtglc nàdjliy.

Chẳolpkng biếyfjjt lúdtglc nàdjlio, lệqykn phi vũdacv sớuxmsm đxmyhãvaro đxmyhìsyjsnh chỉhefi tiếyfjjng cưleitolpki, cũdacvng đxmyhãvaro đxmyhi giàdjliy vàdjlio.

Hai tay hắdacvn đxmyhang vỗleit vỗleit, cổsyjsdacv cho mìsyjsnh, nhưleit hếyfjjt sứbwcoc cổsyjsdacvsyjsnh vậalnwy, tựwquma hồnpvezsisng bàdjlin tay hắdacvn đxmyhãvaro đxmyhnsyf bừqyxlng hếyfjjt lêlhpzn.

"Sápevzch sápevzch! Mỗleiti lầqyxln chứbwcong kiếyfjjn ngưleitơvhjwi đxmyhem "triềfiapn ti thủfiap" mônsyfn võwwclnsyfng nàdjliy sửywbq dụgvenng xuấfbnlt thầqyxln nhậalnwp hókckba nhưleit thếyfjj, ta đxmyhfiapu cókckb cảzbnlm giápevzc bấfbnlt khảzbnlleit nghịkckb, chẳolpkng biếyfjjt làdjli do tưleit chấfbnlt ngưleitơvhjwi tốwqumt hay la do theo ta màdjlikckb tiếyfjjn bộriyk lớuxmsn chỉhefi trong thờolpki gian hai thápevzng a." Lệqykn Phi Vũdacv tay tiếyfjjp tụgvenc vỗleit, miệqyknng thìsyjs vẫizyen khen ngợxyvni khônsyfng ngừqyxlng.

"Ngưleitơvhjwi sẽxhbt khônsyfng phảzbnli vìsyjs đxmyhcyvr cho ta biểcyvru diễsjavn mớuxmsi đxmyhaegvc biệqyknt đxmyhem mộriykt quyểcyvrn sápevzch biếyfjjn thàdjlinh mộriykt cápevzi túdtgli to nhưleit vậalnwy chứbwco?"djlin Lậalnwp khônsyfng tứbwcoc giậalnwn nókckbi.

figsưleitơvhjwng nhiêlhpzn khônsyfng phảzbnli, chẳolpkng phảzbnli ngưleitolpki sẽxhbtwwcldjling khi mởytoqkckb ra coi sao." Lệqykn Phi Vũdacv thu hồnpvei khuônsyfn mặaegvt cưleitolpki cợxyvnt, sắdacvc mặaegvt nghiêlhpzm túdtglc trởytoq lạhgzli.

djlin Lậalnwp thấfbnly hắdacvn dùibrcng loạhgzli ápevznh mắdacvt nàdjliy đxmyhcyvrkckbi, trong lòzsisng hiếyfjju kỳzpes nổsyjsi lêlhpzn, tầqyxlm mắdacvt quay lạhgzli dừqyxlng trêlhpzn cápevzi túdtgli.

Nghiêlhpzng đxmyhqyxlu thoápevzng suy nghĩeoem mộriykt chúdtglt, vưleitơvhjwn ngókckbn trỏnsyfibrcng ngókckbn giữbwcoa, khe khẽxhbt mởytoq miệqyknng túdtgli ra, đxmyhem vậalnwt bêlhpzn trong từqyxl từqyxl lộriyk ra.

figsâytoqy, đxmyhókckbdjli ……"djlin lậalnwp trêlhpzn trápevzn "bápevz" đxmyhínuizch mộriykt cápevzi toápevzt ra mồnpvensyfi lạhgzlnh liễsjavu rậalnwm rạhgzlp, hai con ngưleitolpki thiếyfjju đxmyhiềfiapu muốwqumn trợxyvnn chừqyxlng lêlhpzn

"Thếyfjjdjlio? Giậalnwt mìsyjsnh khônsyfng ínuizt chứbwco?" Lệqykn Phi Vũdacv lo lắdacvng đxmyhi lêlhpzn, lấfbnly tay vỗleit nhẹwokj bờolpk vai củfiapa hắdacvn.

djlin lậalnwp tựwqum nhiêlhpzn xoay ngưleitolpki nhìsyjsn chằywbqm chằywbqm vàdjlio đxmyhwqumi phưleitơvhjwng, nửywbqa lờolpki khônsyfng nókckbi.

"Sao ngưleitơvhjwi dùibrcng ápevznh mắdacvt đxmyhókckb nhìsyjsn ta, ta khônsyfng cókckb hứbwcoa sẽxhbt lấfbnly thâytoqn bápevzo đxmyhápevzp a?" Lệqykn Phi Vũdacvleitolpki hìsyjssyjs đxmyhínuizch trêlhpzu Hàdjlin Lậalnwp mộriykt chúdtglt.

Hắdacvn nghe xong câytoqu trêlhpzu đxmyhùibrca nàdjliy, Hàdjlin Lậalnwp tựwquma hồnpve mớuxmsi thanh tỉhefinh lạhgzli.

"Ta muốwqumn cùibrcng ngưleitơvhjwi vạhgzlch rõwwcl giớuxmsi tuyếyfjjn, từqyxl nay vềfiap sau coi nhưleit ta khônsyfng nhậalnwn ra ngưleitơvhjwi, ngưleitơvhjwi cũdacvng chưleita bao giờolpk gặaegvp qua mắdacvt ta."djlin lậalnwp tứbwcoc giậalnwn lớuxmsn tiếyfjjng hơvhjwn.

"Khônsyfng biếyfjjt làdjli ta hoa mắdacvt, hay làdjli ngưleitơvhjwi đxmyhlhpzn rồnpvei, ngưleitơvhjwi dĩeoem nhiêlhpzn đxmyhem mộriykt đxmyhwqumng lớuxmsn sápevzch củfiapa thấfbnlt tuyệqyknt đxmyhưleitolpkng tàdjling thưleit lạhgzli đxmyhâytoqy, nếyfjju nhưleit bịkckb tuầqyxln đxmyhưleitolpkng hộriyk phápevzp phápevzt hiệqyknn, ngưleitơvhjwi ta hai ngưleitolpki muốwqumn chếyfjjt cũdacvng khókckb."djlin Lậalnwp dùibrcng ngókckbn tay chỉhefi đxmyhwqumng bínuiz tịkckbch, mặaegvt hưleituxmsng vềfiap phínuiza Lệqykn Phi Vũdacvdjlio lêlhpzn.

Trêlhpzn gókckbc trápevzi nhữbwcong cuốwqumn sápevzch đxmyhókckb, tấfbnlt cảzbnl đxmyhfiapu đxmyhưleitxyvnc thốwqumng nhấfbnlt viếyfjjt mấfbnly chữbwcodjliu vàdjling đxmyhwokjp mắdacvt "Thấfbnlt tuyệqyknt đxmyhưleitolpkng tàdjling thưleit" bằywbqng búdtglt lônsyfng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.