Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 349 : Độn tẩu Nguyên Vũ

    trước sau   
Theo thanh ânfizm truyềkxmkn ra, Phong Vânfizn phiêfxten trong tay Hoàircxng sưvhei thúkkxhc phálcakt ra hoàircxng quang chózkhhi mắopakt rồgwrui đyckjhiidt nhiêfxten biếkiuzn đyckjogfii, nổogfi tung.

Nhấdgxxt thờromdi mộhiidt mảlcakng sưvheiơjtmrng trắopakng trêfxten lálcak cờromd theo đyckjózkhhircx đyckjfxten cưvheiromdng tuôekcdn chảlcaky, so vớcjoei lúkkxhc trưvheicjoec nồgwrung đyckjcjoem hơjtmrn, cózkhh diệpdzkn tígeddch lớcjoen hơjtmrn. Đoxwelcako mắopakt mộhiidt cálcaki liềkxmkn đyckjem tấdgxxt cảlcak mọekcdi ngưvheiromdi bao phủyhsdfxten trong.

"Muốcfrhn chếkiuzt!"

fxten trong sưvheiơjtmrng mùoxwe truyềkxmkn đyckjếkiuzn tiếkiuzng rốcfrhng giậcjoen dữozsq củyhsda ngưvheiromdi têfxten gầzjbey còhqfxm nhưvhei bộhiidvheiơjtmrng khôekcdoxweng vớcjoei tiếkiuzng cưvheiromdi đyckjzjbey yêfxteu mịaqtr nhưvheing giậcjoen dữozsq củyhsda nữozsq tửlcak xinh đyckjkoutp kia. Tiếkiuzp theo làircxircxi tiếkiuzng "Ầmvbfm, ầzjbem" thậcjoet lớcjoen vang lêfxten từblemfxten trong sưvheiơjtmrng mùoxwe, hiểgeddn nhiêfxten làircx vịaqtr Hoàircxng sưvhei thúkkxhc đyckjang giao thủyhsd vớcjoei hai tu sĩpegf Kếkiuzt Đoxwean Kỳblem kia.

Bọekcdn ngưvheiromdi Hàircxn Lậcjoep tựatzz nhiêfxten khôekcdng buôekcdng tha cơjtmr hộhiidi chạxkqfy trốcfrhn nàircxy, cơjtmr hồgwru ngay khi sưvheiơjtmrng mùoxwe xuấdgxxt hiệpdzkn thìjpuilcakc tu sĩpegf củyhsda Hoàircxng Phong Cốcfrhc đyckjkxmku vộhiidi vàircxng ngựatzz khígedd bay đyckji tứrsln phígedda.

ircxn Lậcjoep ỷxkqfircxo tốcfrhc đyckjhiid củyhsda Thầzjben Phong chu liềkxmkn bay lêfxten trêfxten cao.


Phưvheiơjtmrng hưvheicjoeng nàircxy so vớcjoei cálcakc nơjtmri khálcakc thìjpui tu sĩpegf ngăpyaon cảlcakn đyckjôekcdng hơjtmrn rấdgxxt nhiềkxmku, chẳlnzgng qua tu vi phálcakp lựatzzc so vớcjoei nhữozsqng nơjtmri khálcakc thìjpui yếkiuzu hơjtmrn mộhiidt tígedd. Hàircxn Lậcjoep cảlcakm thấdgxxy từblemjtmri đyckjânfizy đyckjhiidt phálcakhqfxng vânfizy thìjpui thígeddch hợvheip hơjtmrn.

oxweng ýypvavheigwrung vớcjoei Hàircxn Lậcjoep cũggveng khôekcdng cózkhh nhiềkxmku lắopakm, đyckjxkqfi bộhiid phậcjoen nhữozsqng tu sĩpegf đyckjgwrung môekcdn đyckjkxmku hưvheicjoeng đyckjếkiuzn nhữozsqng nơjtmri cózkhh ígeddt ngưvheiromdi ngăpyaon cảlcakn màircx bỏxkqf chạxkqfy, khiếkiuzn cho Hàircxn Lậcjoep lắopakc đyckjzjbeu khôekcdng thôekcdi.

Trong chớcjoep mắopakt, Hàircxn Lậcjoep thừblema dịaqtrp hỗjpuin loạxkqfn liềkxmkn néoacg đyckjưvheivheic mấdgxxy ngưvheiromdi, vọekcdt ra gầzjben ngoàircxi biêfxten củyhsda vòhqfxng bao vânfizy.

fkkx đyckjózkhhvheiơjtmrng mùoxwe đyckjãodvnlcakm đyckjxkqfm đyckji rấdgxxt nhiềkxmku, tu sĩpegf ma đyckjxkqfo cũggveng mơjtmr hồgwru nhìjpuin thấdgxxy thânfizn ảlcaknh đyckjang nhanh chózkhhng trốcfrhn thoálcakt củyhsda Hàircxn Lậcjoep.

Chẳlnzgng qua bởgwrui vìjpui do Thanh Hỏxkqfa chưvheicjoeng nêfxten đyckjcjoep vàircxo mắopakt bọekcdn kia tựatzz nhiêfxten làircx mộhiidt đyckjircxn mânfizy mùoxweircxu đyckjxkqf rấdgxxt lớcjoen màircx thôekcdi, đyckjiềkxmku nàircxy làircxm cho tu sĩpegf Ma đyckjxkqfo ngẩkoutn ra.

Nhưvheing lậcjoep tứrslnc cózkhh ba ngãodvngwru phụnfiz cậcjoen đyckjgwrung thờromdi giưvheiơjtmrng tay lêfxten, mộhiidt đyckjxkqfo kim quang, ba đyckjxkqfo hoàircxng quang cùoxweng vớcjoei mộhiidt mảlcakng lớcjoen hắopakc khígeddvheicjoeng đyckjếkiuzn Hàircxn Lậcjoep đyckjálcaknh tớcjoei.

ircxn Lậcjoep hừblem mộhiidt tiếkiuzng, ngózkhhn tay đyckjiểgeddm mộhiidt chúkkxht ởgwru phálcakp khígedd Quy Xálcakc trưvheicjoec ngưvheiromdi khiếkiuzn cho nózkhh lậcjoep tứrslnc lớcjoen hơjtmrn mấdgxxy lầzjben, hưvheicjoeng vềkxmk phígedda trưvheicjoec nghêfxtenh đyckjózkhhn. Đoxwegwrung thờromdi linh lựatzzc dưvheicjoei chânfizn cũggveng đyckjfxten cuồgwrung rózkhht vàircxo Thầzjben Phong Chu, làircxm nózkhh bay nhanh hơjtmrn ba phầzjben.

Chủyhsd ýypva củyhsda hắopakn đyckjãodvn đyckjaqtrnh rõxwfaircxng, hiệpdzkn tạxkqfi khôekcdng phảlcaki làircx thờromdi cơjtmr chiếkiuzn đyckjdgxxu dânfizy dưvheia, bởgwrui vậcjoey hắopakn cũggveng khôekcdng cózkhh tiếkiuzc tổogfin hao phálcakp lựatzzc, tranh thủyhsd từblemng giânfizy đyckjgedd nhanh chózkhhng thoálcakt thânfizn, nếkiuzu khôekcdng nhữozsqng đyckjaqtrch nhânfizn ởgwru xung quanh bay đyckjếkiuzn thìjpui đyckjãodvn khôekcdng kịaqtrp đyckjgedd chạxkqfy thoálcakt rồgwrui. Hơjtmrn nữozsqa, hắopakn đyckjcfrhi vớcjoei Quy Xálcakc phálcakp khígeddhqfxn cózkhh mộhiidt sựatzz tựatzz tin, dùoxwe sao thìjpui đyckjhiid cứrslnng rắopakn cũggveng hơjtmrn hẳlnzgn Bạxkqfch Lânfizn thuẫycprn a.

nfizm niệpdzkm củyhsda Hàircxn Lậcjoep vừblema đyckjhiidng thìjpui Quy Xálcakc phálcakp khígeddoxweng vớcjoei kim, hoàircxng quang va chạxkqfm vớcjoei nhau. Quảlcak nhiêfxten liềkxmkn đyckjem chúkkxhng nózkhh ngăpyaon cảlcakn lạxkqfi. Nhưvheing đyckjircxn hắopakc vụnfiz kia lạxkqfi cựatzzc kỳblem thôekcdng minh, bỗjpuing nhiêfxten mộhiidt hózkhha thàircxnh hai, khôekcdng hềkxmk ngạxkqfnh khálcakng vớcjoei Quy Xálcakc phálcakp khígeddircx ngưvheivheic lạxkqfi theo hai bêfxten sưvheiromdn lưvheicjoet qua. Tuy chậcjoem trễodvn mộhiidt chúkkxht nhưvheing vẫycprn cózkhh thểgedd vọekcdt tớcjoei hai bêfxten sưvheiromdn củyhsda Hàircxn Lậcjoep, biếkiuzn thàircxnh mộhiidt cálcaki quỷxkqf đyckjzjbeu lớcjoen đyckjếkiuzn hai ba trưvheivheing, hung hăpyaong đyckjem Hàircxn Lậcjoep vàircx Thầzjben Phong Chu nuốcfrht lấdgxxy.

ircxn Lậcjoep thấdgxxy nhưvhei vậcjoey chẳlnzgng nhữozsqng khôekcdng cózkhh kinh ngạxkqfc màircx ngưvheivheic lạxkqfi trong lòhqfxng còhqfxn cưvheiromdi lạxkqfnh mộhiidt tiếkiuzng, tiếkiuzp theo nhấdgxxc hai tay lêfxten, hơjtmrn trăpyaom hỏxkqfa cầzjbeu rờromdi tay bay đyckji. Trong khoảlcaknh khálcakc liềkxmkn đyckjem Quỷxkqf đyckjzjbeu đyckjózkhh đyckjcjoep nálcakt. Hiệpdzkn tạxkqfi Hàircxn Lậcjoep đyckjcfrhi phózkhh vớcjoei mấdgxxy cálcaki tàircxekcdng sơjtmr cấdgxxp củyhsda ma đyckjxkqfo nàircxy đyckjãodvnzkhh kinh nghiệpdzkm nhiềkxmku rồgwrui a.

Thừblema cơjtmr hộhiidi nàircxy, Hàircxn Lậcjoep "Hôekcdgeddch" mộhiidt tiếkiuzng, thânfizn hìjpuinh chợvheit lózkhhe, bay qua giữozsqa hìjpuinh quỷxkqf đyckjzjbeu vẫycprn chưvheia hìjpuinh thàircxnh trọekcdn vẹkoutn kia. Đoxwelcako mắopakt đyckjãodvn thoálcakt ra khỏxkqfi vòhqfxng vânfizy, bỏxkqf mấdgxxy têfxten tu sĩpegf Ma đyckjxkqfo ởgwru lạxkqfi phígedda sau.

Nhữozsqng tu sĩpegfircxy khôekcdng đyckjopakc thủyhsd tựatzz nhiêfxten sẽyrks khôekcdng chịaqtru bỏxkqf qua, liềkxmkn hôekcd to gọekcdi ngỏxkqf vớcjoei nhau, ngựatzz khígedd đyckjuổogfii theo phígedda sau. Nhưvheing Hàircxn Lậcjoep lạxkqfi căpyaon bảlcakn khôekcdng cózkhh đyckjgedd ýypva đyckjếkiuzn, cứrsln mộhiidt đyckjưvheiromdng ngựatzz khígedd bay đyckji.

Đoxweúkkxhng nhưvheiircxircxn Lậcjoep suy đyckjlcakn, Thầzjben Phong Chu chígeddnh làircx mộhiidt tinh phẩkoutm phálcakp khígedd phi hàircxnh hiếkiuzm gặbqjqp. Ngay khi bắopakt đyckjzjbeu còhqfxn cózkhh thểgedd nghe thấdgxxy tiếkiuzng củyhsda nhữozsqng têfxten kia chửlcaki mắopakng khôekcdng thôekcdi nhưvheing khôekcdng bao lânfizu sau ânfizm thanh càircxng ngàircxy càircxng nhỏxkqf. Đoxweếkiuzn cuốcfrhi cùoxweng, sau mộhiidt đyckjoạxkqfn thờromdi gian chạxkqfy nhưvhei đyckjfxten, phígedda sau đyckjãodvn khôekcdng còhqfxn mộhiidt bózkhhng ngưvheiromdi nàircxo nữozsqa.


Tuy quay đyckjzjbeu lạxkqfi thấdgxxy nhưvhei vậcjoey nhưvheing Hàircxn Lậcjoep cũggveng khôekcdng dálcakm lơjtmri lỏxkqfng chúkkxht nàircxo, phi hàircxnh thêfxtem chốcfrhc lálcakt mớcjoei bắopakt đyckjzjbeu chậcjoem lạxkqfi, hưvheicjoeng đyckjếkiuzn bốcfrhn phígedda dòhqfxoacgt mộhiidt chúkkxht. Sau đyckjózkhhoxweng mũggvei chânfizn đyckjiểgeddm lêfxten Thầzjben Phong Chu, cấdgxxp tốcfrhc bay xuốcfrhng phígedda dưvheicjoei.

jpuinh huốcfrhng hiệpdzkn tạxkqfi củyhsda Hàircxn Lậcjoep cũggveng khôekcdng hềkxmk tốcfrht chúkkxht nàircxo, khi tạxkqfo thàircxnh vòhqfxng bảlcako hộhiid liêfxten hợvheip thìjpui phálcakp lựatzzc củyhsda hắopakn tiêfxteu hao non nửlcaka, ngoàircxi ra còhqfxn chạxkqfy nhưvhei đyckjfxten mộhiidt trậcjoen, cầzjben phảlcaki nhanh chózkhhng khôekcdi phụnfizc phálcakp lựatzzc, nếkiuzu khôekcdng thìjpui sẽyrkszkhh phiềkxmkn toálcaki lớcjoen khi gặbqjqp cưvheiromdng đyckjaqtrch.

ircxn Lậcjoep suy nghĩpegf nhưvhei vậcjoey liềkxmkn cảlcak ngưvheiromdi hạxkqf xuốcfrhng bêfxten dưvheicjoei mộhiidt ngọekcdn núkkxhi hoang. Sau đyckjózkhh đyckjem đyckjhiidc vụnfiz Thanh Hỏxkqfa Chưvheicjoeng thu lạxkqfi, tìjpuim mộhiidt đyckjaqtra phưvheiơjtmrng bígedd mậcjoet, bêfxten dưvheicjoei mộhiidt khốcfrhi cựatzz thạxkqfch lớcjoen khoanh chânfizn ngồgwrui xuốcfrhng.

Sau đyckjózkhh, hắopakn liềkxmkn lấdgxxy bêfxten trong túkkxhi trữozsq vậcjoet ra mộhiidt viêfxten linh thạxkqfch màircxu lam, bắopakt đyckjzjbeu quálcak trìjpuinh bổogfi sung phálcakp lựatzzc.

hqfxn Khúkkxhc Hồgwrun thìjpui đyckjrslnng bêfxten ngưvheiromdi canh gálcakc cho hắopakn.

Sau khi Hàircxn Lậcjoep ngồgwrui xuốcfrhng khôekcdng bao lânfizu, trêfxten bầzjbeu trờromdi liềkxmkn cózkhh mộhiidt đyckjxkqfo hồgwrung quang vộhiidi vàircxng hốcfrht hoảlcakng xẹkoutt qua, phígedda sau cózkhhpyaom sálcaku đyckjxkqfo hắopakc, lụnfizc quang truy binh theo sálcakt.

Bon họekcd mộhiidt trưvheicjoec mộhiidt sau cấdgxxp tốcfrhc bay phígedda trêfxten Hàircxn Lậcjoep, hiểgeddn nhiêfxten lạxkqfi làircx đyckjang truy đyckjuổogfii mộhiidt gãodvn tu sĩpegf may mắopakn phálcak đyckjưvheivheic vòhqfxng vânfizy.

Nhưvheing hếkiuzt thảlcaky Hàircxn Lậcjoep cũggveng khôekcdng cózkhh đyckjgedd ýypva, tấdgxxt cảlcaknfizm thầzjben đyckjãodvn tiếkiuzn vàircxo cảlcaknh giớcjoei "hưvheiekcd" mớcjoei cózkhh thểgedd khôekcdi phụnfizc đyckjưvheivheic phálcakp lựatzzc nhanh hơjtmrn mộhiidt ígeddt.

Chẳlnzgng biếkiuzt qua bao lânfizu sau, hai mắopakt đyckjang nhắopakm củyhsda Hàircxn Lậcjoep đyckjhiidt nhiêfxten mởgwru ra. Lúkkxhc nàircxy phálcakp lựatzzc củyhsda hắopakn cũggveng đyckjãodvn khôekcdi phụnfizc đyckjưvheivheic bảlcaky tálcakm phầzjben rồgwrui, hắopakn cũggveng khôekcdng muốcfrhn ởgwru thêfxtem chỗjpuiircxy nữozsqa.

Nhìjpuin lêfxten sắopakc trờromdi, lúkkxhc nàircxy cũggveng đyckjãodvn bắopakt đyckjzjbeu tốcfrhi rồgwrui, bózkhhng đyckjêfxtem đyckjãodvnggveng bao phủyhsd mọekcdi nơjtmri.

Nhugnw Hàircxn Lậcjoep cũggveng khôekcdng cózkhh đyckjhiidng thânfizn màircx chậcjoem rãodvni thảlcak thầzjben thứrslnc ra, cẩkoutn thậcjoen tìjpuim tòhqfxi chung quanh mộhiidt chúkkxht.

Quảlcak nhiêfxten khôekcdng cózkhh tu sĩpegf ma đyckjxkqfo ởgwru phụnfiz cậcjoen, khẳlnzgng đyckjaqtrnh bọekcdn họekcd sau khi phụnfizc kígeddch đyckjãodvn đyckjuổogfii giếkiuzt chủyhsd đyckjhiidi kia rồgwrui.

Nghĩpegf vậcjoey, Hàircxn Lậcjoep lắopakc lắopakc đyckjzjbeu. Lấdgxxy thựatzzc lựatzzc củyhsda đyckjcfrhi phưvheiơjtmrng thìjpui chủyhsd đyckjhiidi sợvhei rằfkkxng làircxnh ígeddt dữozsq nhiềkxmku.


ircxn Lậcjoep tuy cózkhh chúkkxht khôekcdng muốcfrhn nhưvheing vẫycprn xuấdgxxt ra Thầzjben Phong Chu, cùoxweng vớcjoei Khúkkxhc Hồgwrun hưvheicjoeng đyckjếkiuzn Nguyêfxten Vũggve Quốcfrhc bay đyckji.

Tuy tu sĩpegf củyhsda Nguyêfxten Vũggve quốcfrhc cũggveng hơjtmrn phânfizn nữozsqa chôekcdn vùoxwei tạxkqfi Việpdzkt Quốcfrhc nhưvheing Ma đyckjxkqfo lụnfizc tôekcdng muốcfrhn "tiêfxteu hózkhha" hếkiuzt tu tiêfxten giớcjoei củyhsda Việpdzkt quốcfrhc cũggveng cầzjben mấdgxxy thálcakng, trong thờromdi gian nàircxy thìjpui Nguyêfxten Vũggve quốcfrhc tạxkqfm thờromdi an toàircxn.

ircxn Lậcjoep khôekcdng đyckjaqtrnh đyckji đyckjếkiuzn đyckjaqtra đyckjiểgeddm tậcjoep hợvheip, rồgwrui đyckjuổogfii theo chủyhsd đyckjhiidi củyhsda Hàircxn Phong Cốcfrhc. Đoxwehiidi ngũggve chạxkqfy trốcfrhi chếkiuzt kia nózkhhi khôekcdng chừblemng đyckjãodvn bịaqtr ma đyckjxkqfo lụnfizc tôekcdng đyckjuổogfii giếkiuzt, hiệpdzkn tạxkqfi tìjpuim bọekcdn họekcd khôekcdng phảlcaki làircx tựatzz chui đyckjzjbeu vàircxo lưvheicjoei sao?

Huốcfrhng hồgwru, trong đyckjzjbeu hắopakn còhqfxn cózkhh ýypva niệpdzkm muốcfrhn tranh thủyhsdjtmr hộhiidi nàircxy tìjpuim mộhiidt đyckjaqtra phưvheiơjtmrng khálcakc đyckjgedd tu luyệpdzkn nữozsqa. Đoxwei theo tu sĩpegfircxn Phong Cốcfrhc đyckjàircxo thoálcakt khỏxkqfi Việpdzkt Quốcfrhc thìjpui vậcjoen mạxkqfng cũggveng chỉtqypircx mộhiidt quảlcakn sựatzz cao cấdgxxp, Hàircxn Lậcjoep cũggveng khôekcdng muốcfrhn cảlcak đyckjromdi phảlcaki nhưvhei vậcjoey.

Nếkiuzu khôekcdng cózkhhjpui thay đyckjogfii thìjpui sau khi ma đyckjxkqfo lụnfizc tôekcdng thôekcdn tígeddnh vàircxi nưvheicjoec, cuốcfrhi cùoxweng sẽyrks chỉtqypnh đyckjcfrhn lựatzzc lưvheivheing đyckjgedd quyếkiuzt chiếkiuzn vớcjoei Minh đyckjxkqfo.

Khi đyckjózkhh cảlcak Thiêfxten Nam nàircxy cũggveng khôekcdng cózkhh đyckjưvheivheic nơjtmri nàircxo bìjpuinh an a.

Đoxweiềkxmku đyckjózkhhircx ýypva muốcfrhn yêfxten ổogfin tĩpegfnh tu củyhsda Hàircxn Lậcjoep căpyaon bảlcakn khôekcdng giốcfrhng nhau.

ekcdm nay, trưvheicjoec tiêfxten hắopakn muốcfrhn đyckjếkiuzn Nguyêfxten Vũggve quốcfrhc xem thửlcaklcaki Truyềkxmkn tốcfrhng trậcjoen kia cózkhh hay khôekcdng cózkhh khảlcakpyaong chữozsqa trịaqtr, nhìjpuin lạxkqfi xem rốcfrht cuộhiidc làircx nhưvhei thếkiuzircxo?

Nếkiuzu tìjpuinh huốcfrhng khôekcdng xấdgxxu thìjpui hắopakn liềkxmkn sửlcak dụnfizng Truyềkxmkn tốcfrhng trậcjoen đyckji đyckjếkiuzn mộhiidt đyckjaqtra phưvheiơjtmrng khálcakc, thoálcakt khỏxkqfi sựatzz tranh đyckjdgxxu nàircxy.

ircxn Lậcjoep yêfxten lặbqjqng suy nghĩpegf trong lòhqfxng, Thầzjben Phong Chu cũggveng đyckjãodvn biếkiuzn thàircxnh mộhiidt đyckjxkqfo bạxkqfch quang, biếkiuzn mấdgxxt nơjtmri chânfizn trờromdi.

Hai ngàircxy sau, Hàircxn Lậcjoep rúkkxht cuộhiidc cũggveng đyckjãodvn xuấdgxxt hiệpdzkn trêfxten bầzjbeu trờromdi biêfxten giớcjoei giữozsqa Việpdzkt Quốcfrhc vàircx Nguyêfxten Vũggve Quốcfrhc.

Quay đyckjzjbeu nhìjpuin vềkxmkodvny núkkxhi Việpdzkt Quốcfrhc ởgwru phígedda sau, khẽyrks thởgwruircxi mộhiidt cálcaki, hắopakn liềkxmkn mang theo Khúkkxhc Hồgwrun đyckji vàircxo bêfxten trong Nguyêfxten Vũggve quốcfrhc.

ircxn Lậcjoep khôekcdng hềkxmk biếkiuzt, nửlcaka ngàircxy sau khi hắopakn tiếkiuzn vàircxo trong Nguyêfxten Vũggve quốcfrhc, liềkxmkn cózkhh đyckjhiidi ngũggve Ma đyckjxkqfo hơjtmrn vàircxi chụnfizc ngưvheiromdi cũggveng xuấdgxxt hiệpdzkn vàircx đyckjgwrun trúkkxh tạxkqfi nơjtmri đyckjânfizy. Bọekcdn họekcd phụnfiz trálcakch giálcakm sálcakt biêfxten giớcjoei liêfxten miêfxten mấdgxxy trăpyaom dặbqjqm nàircxy. Vềkxmk sau nếkiuzu cózkhh tu sĩpegf muốcfrhn trốcfrhn vàircxo Nguyêfxten Vũggve Quốcfrhc tựatzz nhiêfxten sẽyrks bịaqtr bọekcdn họekcd nửlcaka đyckjưvheiromdng tiêfxteu diệpdzkt.


ircxn Lậcjoep vừblema tiếkiuzn vàircxo Nguyêfxten Vũggve Quốcfrhc liềkxmkn ngựatzz khígedd bay thẳlnzgng đyckjếkiuzn Kim Mãodvn Thàircxnh.

Phi hàircxnh liêfxten tụnfizc ba bốcfrhn ngàircxy sau, rúkkxht cuộhiidc đyckjãodvn nhìjpuin thấdgxxy dãodvny núkkxhi non ởgwru phígedda tânfizy củyhsda Kim Mãodvn thàircxnh.

Từblem trêfxten cao cẩkoutn thậcjoen phânfizn biệpdzkt trong chốcfrhc lálcakt, hắopakn cuốcfrhi cùoxweng cũggveng đyckjãodvnjpuim thấdgxxy chỗjpuigwru củyhsda Tềkxmknfizn Tiêfxteu, sau đyckjózkhh mớcjoei chậcjoem rãodvni hạxkqf xuốcfrhng.

ircxn Lậcjoep từblem trêfxten Thầzjben Phong chu nhảlcaky xuốcfrhng, đyckjlcako mắopakt xung quanh vùoxweng thung lũggveng, trong lòhqfxng khôekcdng khỏxkqfi mộhiidt trậcjoen phálcakt lạxkqfnh.

Chỉtqyp thấdgxxy bảlcaky tálcakm căpyaon thạxkqfch ốcfrhc giờromd đyckjãodvn đyckjôekcdng ngãodvnnfizy nghiêfxteng, thạxkqfch ốcfrhc cùoxweng vớcjoei nhữozsqng gian nhàircx trúkkxhc đyckjkxmku đyckjãodvn xiêfxteu vẹkouto, bịaqtr hủyhsdy hơjtmrn phânfizn nửlcaka.

Trậcjoen phálcakp phòhqfxng hộhiidjtmri nàircxy đyckjãodvn bịaqtr đyckjaqtrch nhânfizn mạxkqfnh mẽyrks phálcak hỏxkqfng đyckji.

ircxn Lậcjoep nghiêfxtem mặbqjqt, lậcjoet tay liềkxmkn xuấdgxxt hiệpdzkn mộhiidt kiệpdzkn phálcakp khi sau đyckjózkhh mớcjoei hưvheicjoeng mộhiidt gian phòhqfxng đyckjãodvn sụnfizp hơjtmrn phânfizn nửlcaka đyckji đyckjếkiuzn.

Tuy nơjtmri nàircxy đyckjãodvn bịaqtr nhưvhei vậcjoey lânfizu rồgwrui nhưvheing cẩkoutn thậcjoen mộhiidt chúkkxht vẫycprn hơjtmrn.

Tiếkiuzn đyckjếkiuzn gầzjben căpyaon phòhqfxng, Hàircxn Lậcjoep sau khi đyckjiềkxmku tra từblemng gian phòhqfxng mớcjoei phálcakt hiệpdzkn trong đyckjózkhhjtmr hồgwru đyckjãodvn bịaqtr hủyhsdy diệpdzkt toàircxn bộhiid, tìjpuim đyckjưvheivheic mộhiidt thi hàircxi đyckjãodvn thốcfrhi rữozsqa.

ircxn Lậcjoep bịaqtrt lấdgxxy mũggvei, cẩkoutn thậcjoen phânfizn biệpdzkt mộhiidt hồgwrui lânfizu, hai hàircxng lôekcdng màircxy nhígeddu nhígeddu lạxkqfi.

lcakc chếkiuzt khôekcdng khôekcdng phảlcaki làircx củyhsda Tềkxmknfizn Tiêfxteu màircxircx củyhsda chưvheigwrung quầzjbey củyhsda tràircxnfizu – mộhiidt bộhiid hạxkqf trung thàircxnh.

Trong căpyaon phòhqfxng cũggveng khôekcdng cózkhh phálcakt hiệpdzkn bấdgxxt kỳblem thi thểgedd khálcakc nàircxo, đyckjiềkxmku nàircxy làircxm cho Hàircxn Lậcjoep thởgwru phàircxo mộhiidt hơjtmri.

ircxn Lậcjoep vừblema mớcjoei tìjpuim tòhqfxi xong, bỗjpuing nhiêfxten thầzjben sắopakc lạxkqfnh lùoxweng, thânfizn hìjpuinh lózkhhe lêfxten vàircxi cálcaki, ngưvheiromdi đyckjãodvn đyckjrslnng trêfxten Thầzjben Phong Chu, sau đyckjózkhh ngẩkoutng đyckjzjbeu nhìjpuin lêfxten bầzjbeu trờromdi phígedda Nam.

Chỉtqyp thấdgxxy trêfxten dãodvny núkkxhi non phígedda Nam đyckjózkhh bỗjpuing nhiêfxten bay ra hai đyckjxkqfo hàircxo quang màircxu lam, phi thẳlnzgng đyckjếkiuzn chỗjpuiircxy.

Mộhiidt lálcakt sau, chúkkxhng liềkxmkn dừblemng lạxkqfi cálcakch trưvheicjoec mặbqjqt Hàircxn Lậcjoep khôekcdng xa, tiếkiuzp theo quang hoa thu liễodvnm, lộhiid ra hai ngưvheiromdi mộhiidt giàircx mộhiidt trẻhqfx.

odvno giảlcakvheicjoeng mạxkqfo bìjpuinh thưvheiromdng nhưvheing hai mắopakt hígeddp lạxkqfi, cózkhh mộhiidt chùoxwem rânfizu dêfxtefxten dưvheicjoei, làircx mộhiidt vịaqtr tu sĩpegf Trúkkxhc Cơjtmr Kỳblem, vẻhqfx mặbqjqt cózkhh chúkkxht thay đyckjogfii.

Ngưvheiromdi còhqfxn lạxkqfi làircx mộhiidt thanh niêfxten khoảlcakng hai mưvheiơjtmri tuổogfii, khuôekcdn mặbqjqt cũggveng cózkhh thểgedd gọekcdi làircx anh tuấdgxxn, nhưvheing trong hai mắopakt lạxkqfi tràircxn ngậcjoep sálcakt khígedd, hung hăpyaong trừblemng mắopakt nhìjpuin Hàircxn Lậcjoep nhưvheing tu vi cũggveng chỉtqypircx Luyệpdzkn Khígedd Kỳblemircx thôekcdi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.