Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 348 : Thiên Hỏa thuật

    trước sau   
Thấjeoky mọuilzi ngưohgktlgii đlxbhem toàfkmcn bộidgp ngọuilzc giảnefqn pháberf hủoqimy, Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc lộidgp ra thầrxqgn sắqosqc vừudgca lòuliang.

Sau đlxbhótlgi hoàfkmcng quang trêqccqn tay chợylmot lótlgie, mộidgpt láberf cờtlgi nhỏrlkz, dàfkmci hơberfn mộidgpt thưohgkgmomc xuấjeokt hiệdkqjn trong tay. Toàfkmcn thâkbken nótlgi trắqosqng nhưohgk tuyếfohlt, nhưohgkng lạuxtwi tảnefqn ra hàfkmco quang màfkmcu vàfkmcng, làfkmcm cho ngưohgktlgii ta khôndhdng thấjeoky đlxbhưohgkylmoc trêqccqn mặxppwt vẽfkpz vậbpatt gìimrs.

"Ta sẽfkpzrwojng Phong Vâkbken phiêqccqn nàfkmcy che giấjeoku hàfkmcnh tung củoqima mấjeoky vịwrcwohgk đlxbhiệdkqjt, sau đlxbhótlgi đlxbhylmoi đlxbhwrcwch nhâkbken đlxbhi qua sẽfkpz xuấjeokt kỳzwri bấjeokt ýyuht đlxbháberfnh lésfqgn."

Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc sau khi nótlgii xong, nhẹlekc nhàfkmcng vung láberf cờtlgi nhỏrlkz trong tay, vôndhd sốuxtw bạuxtwch sắqosqc vụwrcw khínuqg lậbpatp tứwrcwc xuấjeokt ra, trong nháberfy mắqosqt liềsgdon hìimrsnh thàfkmcnh mộidgpt đlxbháberfm mâkbkey trắqosqng to lớgmomn rộidgpng hơberfn mưohgktlgii trưohgkylmong bao phủoqim lấjeoky đlxbháberfm ngưohgktlgii Hàfkmcn Lậbpatp ởmbljqccqn trong.

Bọuilzn tu sĩxgdw Trútnbdc Cơberf kỳzwri nhưohgkfkmcn Lậbpatp vừudgca mừudgcng vừudgca sợylmo.

Nhìimrsn thìimrs thấjeoky đlxbháberfm mâkbkey nàfkmcy cựrwojc kỳzwrifkmcy đlxbhxppwc nhưohgkng khôndhdng biếfohlt vìimrs sao bọuilzn họuilzmblj trong lạuxtwi khôndhdng cótlgi cảnefqm giáberfc mơberf hồberf, khôndhdng rõqosq, thậbpatt sựrwojfkmc mộidgpt chỗgievlxbhn thâkbken tuyệdkqjt hảnefqo a.


imrs thếfohlohgkgmomi sựrwoj thi pháberfp củoqima trung niêqccqn nhâkbken, đlxbháberfm mâkbkey mang theo mọuilzi ngưohgktlgii cấjeokp tốuxtwc hưohgkgmomng lêqccqn trêqccqn bay đlxbhi, đlxbhnefqo mắqosqt liềsgdon xen lẫvuccn vớgmomi cáberfc đlxbháberfm mâkbkey trắqosqng kháberfc, căvvhan bảnefqn khôndhdng thểgzwa phâkbken biệdkqjt đlxbhưohgkylmoc.

fkmcn Lậbpatp thấjeoky vậbpaty línuqgu lưohgkdncci khôndhdng nótlgii nêqccqn lờtlgii.

Pháberfp khínuqg "Thanh Hỏrlkza chưohgkgmomng" củoqima hắqosqn mặxppwc dùrwojgcyeng cótlgi khảnefqvvhang biếfohln ảnefqo ra mâkbkey mùrwojfkmcy đlxbhxppwc nhưohgkng hoàfkmcn toàfkmcn khôndhdng thểgzwa so sáberfnh vớgmomi "Phong Vâkbken phiêqccqn"fkmcy a. Chẳprpkng nhữngaung phạuxtwm vi nhỏrlkzsfqg, hơberfn nữngaua cũgcyeng chỉohgktlgi thểgzwarwojng cho chínuqgnh mìimrsnh, đlxbhberfng môndhdn nếfohlu tiếfohln vàfkmco trong đlxbhidgpc vụwrcw Thanh Hỏrlkza sợylmo rằxdhfng sẽfkpz bịwrcw trútnbdng đlxbhidgpc.

Ngẫvuccm nghĩxgdw vậbpaty nêqccqn Hàfkmcn Lậbpatp khôndhdng nhịwrcwn đlxbhưohgkylmoc liếfohlc mắqosqt nhìimrsn Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc mộidgpt cáberfi.

Chỉohgk thấjeoky hắqosqn ởmblj giữngaua đlxbháberfm mâkbkey mùrwoj, mắqosqt nhắqosqm chặxppwt, đlxbhang khoanh châkbken ngồberfi, thâkbken hìimrsnh khôndhdng nhútnbdc nhínuqgch, nhưohgkng phínuqga sau cótlgi hai gãpdcr tu sĩxgdw Trútnbdc Cơberf kỳzwri kháberfc đlxbhwrcwng, tựrwoja hồberf đlxbhang làfkmcm nhiệdkqjm vụwrcw hộidgp pháberfp.

fkmcn Lậbpatp ngẩlxbhn ra mộidgpt chútnbdt, nhưohgkng lậbpatp tứwrcwc hiểgzwau đlxbhuxtwi phưohgkơberfng đlxbhang dùrwojng thầrxqgn thứwrcwc sưohgku tìimrsm tung tínuqgch đlxbhwrcwch nhâkbken.

Nhưohgkng vớgmomi thầrxqgn thứwrcwc cưohgktlging đlxbhuxtwi củoqima tu sĩxgdw Kếfohlt Đfkmcan kỳzwri, đlxbhidgpng tĩxgdwnh trong phạuxtwm vi trăvvham dạuxtwm cũgcyeng cótlgi thểgzwa cảnefqm ứwrcwng đlxbhưohgkylmoc mộidgpt phầrxqgn sao?

fkmcn Lậbpatp thấjeoky vậbpaty, đlxbhberfng dạuxtwng cũgcyeng ngồberfi ởmblj trêqccqn Thầrxqgn Phong chu dưohgkdnccng thầrxqgn, đlxbhuxtwi chiếfohln rấjeokt nhanh sẽfkpz đlxbhếfohln nhưohgkng cũgcyeng cựrwojc kỳzwri nguy hiểgzwam. Màfkmc Khútnbdc Hồberfn vẫvuccn đlxbhwrcwng phínuqga sau khôndhdng nhútnbdc nhínuqgch, bộidgpberfng rấjeokt trung thàfkmcnh.

Sau thờtlgii gian mộidgpt canh giờtlgi, Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc đlxbhidgpt nhiêqccqn nótlgii:

fkmcwrcwch nhâkbken đlxbhãpdcr tớgmomi nhưohgkng trệdkqjch chỗgiev chútnbdng ta ưohgkgmomc chừudgcng khoảnefqng hai dặxppwm, nhấjeokt đlxbhwrcwnh phảnefqi chạuxtwy tớgmomi bầrxqgu trờtlgii trêqccqn con đlxbhưohgktlging họuilz đlxbhi qua." Vịwrcwfkmcy nótlgii xong liềsgdon hôndhd mộidgpt tiếfohlng, khôndhdng cótlgi dẫvuccn theo vâkbken vụwrcw bay đlxbhi.

Mọuilzi ngưohgktlgii ởmblj trong mâkbkey mùrwoj tựrwoj nhiêqccqn khôndhdng dáberfm thoáberft ly, tấjeokt cảnefq đlxbhsgdou ra sứwrcwc, ngựrwoj khínuqg theo sáberft Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc.

fkmcn Lậbpatp thấjeoky vậbpaty, lạuxtwi nhínuqgu màfkmcy, trêqccqn đlxbhưohgktlging phi hàfkmcnh lấjeoky ra cựrwoj kiếfohlm màfkmcu bạuxtwc, nésfqgm cho Khútnbdc Hồberfn ởmblj phínuqga sau. Mặxppwc dùrwoj khôndhdng biếfohlt cótlgi lợylmoi ínuqgch gìimrs khôndhdng nhưohgkng cótlgi thểgzwa gia tăvvhang mộidgpt chútnbdt lựrwojc chiếfohln đlxbhjeoku thìimrs vẫvuccn tốuxtwt hơberfn.

"Ởvvha đlxbhâkbkey rồberfi. Đfkmcwrcwch nhâkbken sẽfkpz nhanh chótlging tớgmomi đlxbhâkbkey, mọuilzi ngưohgktlgii chuẩlxbhn bịwrcw đlxbhi!" Mộidgpt láberft sau đlxbháberfm mâkbkey to lớgmomn đlxbhãpdcr bay đlxbhếfohln trêqccqn bầrxqgu trờtlgii nơberfi ngưohgktlgii Ma đlxbhuxtwo phảnefqi đlxbhi qua, Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc liềsgdon khôndhdng kháberfch khínuqg hạuxtw lệdkqjnh.


Nhấjeokt thờtlgii mọuilzi ngưohgktlgii đlxbhsgdou xuấjeokt ra pháberfp khínuqg, dốuxtwc sứwrcwc gia tăvvhang pháberfp thuậbpatt phòuliang hộidgp trêqccqn ngưohgktlgii, cáberfc màfkmcn hàfkmco quang sáberfng lêqccqn.

fkmcn Lậbpatp từudgc trêqccqn thâkbken lấjeoky ra hai quảnefq cầrxqgu xanh, đlxbhrlkz, nhẹlekc nhàfkmcng nésfqgm mộidgpt cáberfi.

Mộidgpt âkbkem thanh trầrxqgm muộidgpn vang lêqccqn, rồberfi mộidgpt luồberfng khótlgii nồberfng đlxbhrxqgm hai màfkmcu từudgc trêqccqn hai quảnefq cầrxqgu phun ra, nhanh chótlging vâkbkey quanh Hàfkmcn Lậbpatp. Trong chớgmomp mắqosqt liềsgdon hótlgia thàfkmcnh mộidgpt đlxbháberfm mâkbkey màfkmcu đlxbhrlkz thậbpatt lớgmomn đlxbhưohgktlging kínuqgnh khoảnefqng năvvham, sáberfu trưohgkylmong, làfkmcm cho thâkbken hìimrsnh Hàfkmcn Lậbpatp hoàfkmcn toàfkmcn biếfohln mấjeokt.

Hắqosqn đlxbhãpdcr lợylmoi dụwrcwng Thanh Hỏrlkza chưohgkgmomng hìimrsnh thàfkmcnh nêqccqn phòuliang hộidgp, làfkmcm cho cáberfc đlxbhberfng môndhdn gầrxqgn đlxbhótlgi cựrwojc kỳzwri kinh ngạuxtwc. Chẳprpkng biếfohlt Hàfkmcn Lậbpatp cótlgi dụwrcwng ýyuhtimrs.

fkmcn Lậbpatp cũgcyeng khôndhdng cótlgikbkem tưohgk đlxbhgzwa chútnbd ýyuht đlxbhếfohln đlxbhberfng môndhdn củoqima mìimrsnh, màfkmc mộidgpt tay cầrxqgm chặxppwt Quy xáberfc pháberfp khi, tay kháberfc cầrxqgm mộidgpt phi đlxbhao màfkmcu lam bìimrsnh thưohgktlging chứwrcw khôndhdng phảnefqi cầrxqgm cặxppwp Ôujkq Long đlxbhoạuxtwt kia.

Hắqosqn rấjeokt rõqosqfkmcng mìimrsnh đlxbhang làfkmcm cáberfi gìimrs. Đfkmcuxtwi vớgmomi hắqosqn màfkmctlgii, pháberfp khínuqgndhdng kínuqgch càfkmcng thấjeokp thìimrsfkmcng tốuxtwt. Chỉohgktlgi nhưohgk vậbpaty mớgmomi cótlgi thểgzwa sau khi đlxbháberfnh lésfqgn, khôndhdng bịwrcwberfc nhâkbken vậbpatt đlxbhidgpc áberfc nhìimrsn chòuliang chọuilzc, mớgmomi càfkmcng dễimrsfkmcng thoáberft thâkbken.

ohgkgmomi sựrwoj ngưohgkng thầrxqgn chờtlgi đlxbhylmoi củoqima mọuilzi ngưohgktlgii, thờtlgii gian qua rấjeokt nhanh, trong nháberfy mắqosqt nửuilza khắqosqc đlxbhãpdcr hếfohlt, nhưohgkng vẫvuccn khôndhdng cótlgitlging dáberfng đlxbhwrcwch nhâkbken.

Đfkmcuxtwi bộidgp phậbpatn đlxbhãpdcrtlgi chútnbdt lo lắqosqng cùrwojng khôndhdng kiêqccqn nhẫvuccn, khôndhdng khỏrlkzi nghi hoặxppwc nhìimrsn qua Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc.

Trung niêqccqn nhâkbken đlxbhberfng dạuxtwng cũgcyeng mộidgpt bụwrcwng đlxbhrxqgy ngờtlgi vựrwojc, sau khi ngẫvuccm nghĩxgdw mộidgpt chútnbdt liềsgdon chậbpatm rãpdcri nótlgii:

"Mọuilzi ngưohgktlgii khôndhdng cầrxqgn gấjeokp, ta sẽfkpzrwojng thầrxqgn thứwrcwc sưohgku tìimrsm lạuxtwi."

tlgii xong liềsgdon ngồberfi xuốuxtwng. Nhưohgkng chưohgka kịwrcwp đlxbhgzwa hắqosqn thựrwojc hiệdkqjn hàfkmcnh đlxbhidgpng thìimrs trêqccqn đlxbhrxqgu bỗgievng nhiêqccqn truyềsgdon tớgmomi tiếfohlng nổfkmc kinh thiêqccqn đlxbhidgpng đlxbhwrcwa, lútnbdc đlxbhrxqgu làfkmc đlxbhwrcwt quãpdcrng, cótlgi mộidgpt, hai tiếfohlng nhưohgkng rấjeokt nhau sau đlxbhótlgi liềsgdon vang vọuilzng cảnefq trờtlgii đlxbhjeokt, liêqccqn miêqccqn mộidgpt loạuxtwt.

Tấjeokt cảnefq mọuilzi ngưohgktlgii hoảnefqng sợylmo, vộidgpi vàfkmcng ngẩlxbhng đlxbhrxqgu nhìimrsn trờtlgii, kếfohlt quảnefqfkmc tấjeokt cảnefq nhữngaung thứwrcw đlxbhbpatp vàfkmco mắqosqt làfkmcm tu sĩxgdw Hoàfkmcng Phong cốuxtwc sắqosqc mặxppwt đlxbhuxtwi biếfohln.

Chẳprpkng biếfohlt từudgc khi nàfkmco bầrxqgu trờtlgii đlxbhãpdcr đlxbhrlkz bừudgcng mộidgpt mảnefqng, mâkbkey mùrwoj phínuqga trêqccqn đlxbhsgdou biếfohln thàfkmcnh nhữngaung ráberfng mâkbkey đlxbhrlkz thẩlxbhm, rấjeokt giốuxtwng dung nham đlxbhang khôndhdng ngừudgcng quay cuồberfng, sảnefqn xuấjeokt ra từudgcng đlxbháberfm bọuilzt nưohgkgmomc, âkbkem thanh nổfkmc vang thậbpatt lớgmomn kia kỳzwri thậbpatt chínuqgnh làfkmc do tiếfohlng vỡdncc củoqima nótlgi.


fkmcâkbkey làfkmcberfi gìimrs?"

Mộidgpt ngưohgktlgii bêqccqn cạuxtwnh Hàfkmcn Lậbpatp hoảnefqng sợylmoqccqu lêqccqn.

"Cẩlxbhn thậbpatn mộidgpt chútnbdt! Đfkmcâkbkey làfkmc pháberfp thuậbpatt cao cấjeokp trung giai "Thiêqccqn Hỏrlkza thuậbpatt". Mỗgievi giọuilzt dung nham kia rơberfi xuốuxtwng nhưohgk mộidgpt kínuqgch củoqima tu sĩxgdw Trútnbdc Cơberf kỳzwri, nếfohlu ngăvvhan khôndhdng đlxbhưohgkylmoc sẽfkpztlgia thàfkmcnh tro bụwrcwi." Ngưohgktlgii nótlgii chuyệdkqjn chínuqgnh làfkmc Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc, nhưohgkng vẻxkia mặxppwt hắqosqn cựrwojc kỳzwri khótlgi coi.

Rấjeokt hiểgzwan nhiêqccqn bọuilzn họuilz đlxbhwrcwnh phụwrcwc kínuqgch ngưohgktlgii kháberfc nhưohgkng lạuxtwi bịwrcw ngưohgktlgii kháberfc phụwrcwc kínuqgch lạuxtwi.

"Còulian khôndhdng mau chạuxtwy, ta khôndhdng muốuxtwn đlxbhótlgin đlxbhdncc chiêqccqu nàfkmcy!" Thêqccqm mộidgpt ngưohgktlgii nữngaua kinh hoảnefqng nótlgii, pháberfp khínuqg phi hàfkmcnh dưohgkgmomi châkbken sáberfng ngờtlgii, muốuxtwn ngựrwoj khínuqg chạuxtwy trốuxtwi chếfohlt.

"Chậbpatm rồberfi. Pháberfp thuậbpatt củoqima đlxbhuxtwi phưohgkơberfng đlxbhãpdcr hoàfkmcn thàfkmcnh, căvvhan bảnefqn chạuxtwy khôndhdng thoáberft khỏrlkzi phạuxtwm vi củoqima nótlgi. Bêqccqn dưohgkgmomi nghe mệdkqjnh lệdkqjnh, tấjeokt cảnefq mọuilzi ngưohgktlgii liêqccqn hợylmop tạuxtwo thàfkmcnh vòuliang bảnefqo hộidgp!" Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc trong mắqosqt hàfkmcn quang chợylmot lótlgie, khôndhdng chútnbdt nghi ngờtlgi, hung hăvvhang phâkbken phótlgi.

Nghe vịwrcwohgk thútnbdc nàfkmcy nótlgii nhưohgk thếfohl, nhữngaung ngưohgktlgii kháberfc mớgmomi giậbpatt mìimrsnh hiểgzwau ra, vộidgpi vàfkmcng liêqccqn thủoqim, trong mộidgpt màfkmcn lam quang xuấjeokt ra mộidgpt vòuliang bảnefqo hộidgp thậbpatt lớgmomn.

berf hồberf khi vòuliang bảnefqo hộidgp vừudgca mớgmomi hìimrsnh thàfkmcnh trong tínuqgch tắqosqc thìimrs pháberfp thuậbpatt cấjeokp cao trung giai nàfkmcy rútnbdt cuộidgpc đlxbhãpdcr bắqosqt đlxbhrxqgu tàfkmcn pháberf, mộidgpt giọuilzt dung nham trựrwojc tiếfohlp rơberfi xuốuxtwng, hưohgkgmomng bọuilzn ngưohgktlgii Hàfkmcn Lậbpatp ởmblj phínuqga dưohgkgmomi, nhưohgkng vòuliang bảnefqo hộidgp vừudgca mớgmomi hìimrsnh thàfkmcnh đlxbhãpdcr ngăvvhan cảnefqn lạuxtwi.

Chẳprpkng qua đlxbhâkbkey chỉohgkfkmc bắqosqt đlxbhrxqgu màfkmc thôndhdi, vôndhd sốuxtw dung nham nhưohgk nhữngaung hạuxtwt mưohgka bắqosqt đlxbhrxqgu rơberfi tiếfohlp xuốuxtwng, mặxppwc dùrwoj đlxbhuxtwi bộidgp phậbpatn đlxbhsgdou khôndhdng trútnbdng đlxbhínuqgch nhưohgkng cótlgi khôndhdng ínuqgt chạuxtwm vàfkmco màfkmcn hàfkmco quang, nhấjeokt thờtlgii làfkmcm lótlgie lêqccqn mộidgpt mảnefqng áberfnh sáberfng lớgmomn gồberfm hai màfkmcu hồberfng, lam giao nhau.

fkmc mọuilzi ngưohgktlgii lútnbdc đlxbhrxqgu vẫvuccn nguyêqccqn vẹlekcn, nghĩxgdw rằxdhfng thừudgca sứwrcwc chốuxtwng trảnefq.

Nhưohgkng tốuxtwc đlxbhidgpuliang dung nham càfkmcng lútnbdc càfkmcng nhanh, mậbpatt đlxbhidgpfkmcng lútnbdc càfkmcng lớgmomn nêqccqn linh lựrwojc củoqima nhótlgim ngưohgktlgii Hàfkmcn Lậbpatp mấjeokt đlxbhi nhiềsgdou hơberfn, làfkmcm mọuilzi ngưohgktlgii khôndhdng bao lâkbkeu sau liềsgdon nuốuxtwt khôndhdng trôndhdi.

Lam quang củoqima vòuliang bảnefqo bộidgp dầrxqgn dầrxqgn suy yếfohlu.

Nhưohgkng may mắqosqn pháberfp thuậbpatt nàfkmcy đlxbhếfohln nhanh nhưohgkng đlxbhi cũgcyeng nhanh, khi vòuliang bảnefqo hộidgp lung lay muốuxtwn sụwrcwp thìimrs Thiêqccqn Hỏrlkza thuậbpatt liềsgdon kếfohlt thútnbdc, nhữngaung đlxbháberfm mâkbkey đlxbhrlkz trong khoảnefqnh khắqosqc tiêqccqu táberfn vôndhdnefqnh vôndhd tung, làfkmcm cho mọuilzi ngưohgktlgii Hoàfkmcng Phong cốuxtwc cựrwojc kỳzwri vui mừudgcng.


Nhưohgkng sắqosqc mặxppwt bọuilzn họuilz vừudgca mớgmomi giãpdcrn ra mộidgpt chútnbdt liềsgdon lậbpatp tứwrcwc ngưohgkng trệdkqj.

Bởmblji vìimrs khôndhdng biếfohlt từudgc khi nàfkmco xung quanh đlxbhãpdcrndhd thanh vôndhd tứwrcwc xuấjeokt hiệdkqjn gầrxqgn trăvvham tu sĩxgdw, nhưohgkng ngưohgktlgii nàfkmcy lờtlgi mờtlgi đlxbhem bọuilzn họuilz bao vâkbkey vàfkmco trong, đlxbhang dùrwojng áberfnh mắqosqt giễimrsu cợylmot nhìimrsn, xem phụwrcwc sứwrcwc thìimrs đlxbhútnbdng làfkmc ngưohgktlgii củoqima Ma đlxbhuxtwo lụwrcwc tôndhdng.

Nhótlgim ngưohgktlgii Hoàfkmcng Phong cốuxtwc cựrwojc kỳzwri kinh sợylmo.

Chẳprpkng qua đlxbháberfm ngưohgktlgii nàfkmcy đlxbhsgdou làfkmc tu sĩxgdw Trútnbdc Cơberf kỳzwri, vẫvuccn khôndhdng cótlgi xuấjeokt hiệdkqjn tu sĩxgdw Kếfohlt Đfkmcan kỳzwri, làfkmcm cho nhótlgim Hàfkmcn Lậbpatp thởmblj phàfkmco nhẹlekc nhõqosqm.

Mặxppwc dùrwoj pháberfp lựrwojc tiêqccqu hao khôndhdng ínuqgt, nhưohgkng bêqccqn mìimrsnh còulian cótlgi mộidgpt tu sĩxgdw Kếfohlt Đfkmcan kỳzwri, nêqccqn khôndhdng cầrxqgn e ngạuxtwi đlxbhuxtwi phưohgkơberfng.

"Cáberfc ngưohgkơberfi nhưohgk thếfohlfkmco biếfohlt đlxbhưohgkylmoc tung tínuqgch củoqima chútnbdng ta? Phong Vâkbken phiêqccqn nàfkmcy tuyệdkqjt đlxbhuxtwi cótlgi thểgzwa giấjeoku giếfohlm thầrxqgn thứwrcwc ngưohgktlgii kháberfc!" Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc sắqosqc mặxppwt trầrxqgm xuốuxtwng, lớgmomn tiếfohlng hỏrlkzi.

"Nhữngaung lờtlgii nàfkmcy ta cótlgi thểgzwatlgii cho ngưohgkơberfi.!"

Từudgc mộidgpt trờtlgii truyềsgdon đlxbhếfohln mộidgpt âkbkem thanh kiềsgdou mịwrcw nhưohgkng uểgzwa oảnefqi khiếfohln cho Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc trong lòuliang rùrwojng mìimrsnh, vộidgpi vàfkmcng nhìimrsn lạuxtwi.

Chỉohgk thấjeoky mộidgpt nam, mộidgpt nữngau từudgc trêqccqn bầrxqgu trờtlgii hạuxtw xuốuxtwng.

Nam tótlgic bạuxtwc, lạuxtwi gầrxqgy chỉohgktlgiohgkơberfng bọuilzc da, phảnefqng phấjeokt nhưohgktlgi thểgzwa bịwrcw mộidgpt trậbpatn giótlgi thổfkmci bay. Nữngau thìimrs lạuxtwi xinh đlxbhlekcp nhưohgk hoa, eo thon môndhdng nởmblj, nhấjeokt cửuilz nhấjeokt đlxbhidgpng hếfohlt sứwrcwc đlxbhidgpng lòuliang ngưohgktlgii.

fkmcn Lậbpatp lưohgkgmomt qua bọuilzn họuilz, trong lòuliang liềsgdon âkbkem thầrxqgm kêqccqu khổfkmc, đlxbhberfng thờtlgii xuấjeokt hiệdkqjn hai gãpdcr tu sĩxgdw Kếfohlt Đfkmcan kỳzwri thậbpatt sựrwojfkmc rấjeokt phiềsgdon toáberfi a.

"Hồberfng phấjeokn khôndhdkbkeu?" Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc vừudgca nhìimrsn, đlxbhberfng tửuilz đlxbhidgpt nhiêqccqn co lạuxtwi, cựrwojc kỳzwri trịwrcwnh trọuilzng hỏrlkzi.

Tiếfohlp theo hắqosqn chẳprpkng đlxbhylmoi đlxbhuxtwi phưohgkơberfng trảnefq lờtlgii, đlxbhidgpt nhiêqccqn phấjeokt Phong Vâkbken phiêqccqn, nhấjeokt thờtlgii sưohgkơberfng mùrwojfkmcu trắqosqng tiêqccqu tan. Bọuilzn ngưohgktlgii Hàfkmcn Lậbpatp cũgcyeng hiểgzwan lộidgp ra.

Đfkmcuxtwi vớgmomi vịwrcwohgk thútnbdc nàfkmcy màfkmctlgii, hiệdkqjn tạuxtwi gặxppwp phảnefqi cưohgktlging đlxbhwrcwch, tựrwoj nhiêqccqn cũgcyeng bấjeokt chấjeokp bọuilzn sưohgk đlxbhiệdkqjt nhưohgkfkmcn Lậbpatp.

"Hìimrsimrs, khôndhdng nghĩxgdw vịwrcw đlxbhuxtwo hữngauu nàfkmcy cũgcyeng nhậbpatn ra hai vợylmo chồberfng chútnbdng ta! Thậbpatt sựrwoj khôndhdng côndhdng bằxdhfng, ngưohgkơberfi biếfohlt lai lịwrcwch chútnbdng ta, ngưohgkylmoc lạuxtwi chútnbdng ta lạuxtwi rấjeokt lạuxtw lẫvuccm đlxbhuxtwi vớgmomi đlxbhuxtwo hữngauu. Chẳprpkng qua nghe nótlgii Hoàfkmcng Phong cốuxtwc cótlgiqccqn gia hỏrlkza lạuxtwnh nhưohgkvvhang, cótlgi kiệdkqjn pháberfp bảnefqo gọuilzi làfkmc Phong Vâkbken phiêqccqn, rấjeokt cótlgi ýyuht tứwrcw, chẳprpkng lẽfkpz chínuqgnh làfkmcberfc hạuxtw sao?" Nữngau tửuilz xinh đlxbhlekcp kia cưohgktlgii dàfkmci, phảnefqng phấjeokt nhưohgk khôndhdng phảnefqi làfkmc đlxbhwrcwch nhâkbken.

Nhưohgkng thấjeoky bộidgpberfng cưohgktlgii duyêqccqn đlxbhlekcp nhưohgk hoa kia, thầrxqgn sắqosqc Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc càfkmcng thêqccqm lạuxtwnh lùrwojng, khôndhdng nótlgii lờtlgii nàfkmco, trừudgcng mắqosqt nhìimrsn đlxbhuxtwi phưohgkơberfng.

"Thựrwojc khôndhdng thútnbd vịwrcw! Giếfohlt hắqosqn đlxbhi!" Nữngau tửuilz thấjeoky hắqosqn bộidgp dạuxtwng nhưohgk thếfohl, cáberfi miệdkqjng nhỏrlkz nhắqosqn khẽfkpz nhếfohlch, bỗgievng nhiêqccqn sắqosqc mặxppwt thay đlxbhfkmci ra lệdkqjnh.

fkmcưohgkylmoc, đlxbhưohgkylmoc. Sưohgk muộidgpi mộidgpt khi muốuxtwn lấjeoky tínuqgnh mạuxtwng hắqosqn thìimrs huynh tựrwoj nhiêqccqn sẽfkpz ra sứwrcwc!" Bộidgpohgkơberfng khôndhd kia cưohgktlgii hắqosqc hắqosqc, âkbkem trầrxqgm u áberfm nótlgii.

Trong khi đlxbhótlgi trong tai bọuilzn ngưohgktlgii Hàfkmcn Lậbpatp vang lêqccqn tiếfohlng truyềsgdon âkbkem củoqima Hoàfkmcng sưohgk thútnbdc.

fkmcidgpng thủoqim đlxbhi, lậbpatp tứwrcwc pháberfkbkey. Cótlgi thểgzwa chạuxtwy bao nhiêqccqu thìimrs chạuxtwy."

Thanh âkbkem hắqosqn khôndhdng cótlgi chútnbdt cảnefqm tìimrsnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.