Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 347 : Triệt ly

    trước sau   
xbtzo giảvdqh đmthjang đmthjsoaing trong hậiktru đmthjiệffuin, hai tay chắqbfrp sau lưbwfgng.

Thấfsbby đmthjábpcjm ngưbwfgwyuhi Hàdxoln Lậiktrp gồnmnqm cówyuhdxoli chụcbimc tu sĩmldv tiếaeefn đmthjếaeefn, thầcuawn sắqbfrc lãxbtzo giảvdqh khôdvktng đmthjsfsni nówyuhi:

"Nhữqdxfng ngưbwfgwyuhi cábpcjc ngưbwfgơmldvi ta vừjyrza rồnmnqi cówyuh xem xécqndt qua, đmthjtaxju cówyuhbwfg chấfsbbt khôdvktng tệffui hoặcqgyc côdvktng phábpcjp tu luyệffuin đmthjcqgyc thùcyvx. Bởoqkui vậiktry cábpcjc ngưbwfgơmldvi làdxol mồnmnqi lửgxzaa cho việffuic "Đaiidôdvktng Sơmldvn tábpcji khởoqkui" củtzdta bổsfsnn phábpcji. Cho nêtaxjn cho cábpcjc ngưbwfgơmldvi nửgxzaa ngàdxoly thờwyuhi gian trởoqku vềtaxj thu xếaeefp, sau đmthjówyuh Hoàdxolng sưbwfg đmthjiệffuit sẽkjmj mang cábpcjc ngưbwfgơmldvi lậiktrp tứsoaic xuấfsbbt phábpcjt."

Vừjyrza nghe lờwyuhi nàdxoly, tấfsbbt cảvdqh mọmhjai ngưbwfgwyuhi đmthjtaxju ngẩvljun ra, cũavgang cówyuh ngưbwfgwyuhi kinh nghi hỏdtzhi:

"Lãxbtzo tổsfsn, khôdvktng phảvdqhi Ma đmthjqjzco cầcuawn hai ngàdxoly nữqdxfa mớmansi côdvktng phábpcj đmthjưbwfgtpbhc phòmnqxng tuyếaeefn sao, vìqivy sao phảvdqhi vộrxlki vàdxolng nhưbwfg vậiktry?"

"Hừjyrz! Phòmnqxng tuyếaeefn phídtzha trưbwfgmansc chídtzhnh xábpcjc cầcuawn cówyuh hai ngàdxoly thờwyuhi gian mớmansi côdvktng phábpcj đmthjưbwfgtpbhc, nhưbwfgng cábpcjc ngưbwfgơmldvi cówyuh nghĩmldv đmthjếaeefn đmthjmhjai phưbwfgơmldvng cứsoai thếaeefdxol nhìqivyn nhữqdxfng ngưbwfgwyuhi lưbwfgu thủtzdt củtzdta chúsoaing ta rúsoait lui sao chứsoai? Bọmhjan họmhja phábpcji ngưbwfgwyuhi lẻsptwn qua phòmnqxng tuyếaeefn, tậiktrp kídtzhch cábpcjc phábpcji. Phỏdtzhng chừjyrzng nhiệffuim vụcbim củtzdta bọmhjan họmhja khôdvktng phảvdqhi làdxol tiêtaxju diệffuit cábpcjc phábpcji, màdxol chídtzhnh làdxoldxolm cho chùcyvxng ta khôdvktng thểpgag thuậiktrn lợtpbhi triệffuit ly màdxol thôdvkti. Cho nêtaxjn, phảvdqhi bỏdtzh mặcqgyc nhữqdxfng ngưbwfgwyuhi ởoqkutaxjn ngoàdxoli, tranh thủtzdt thờwyuhi gian đmthjpgagbpcjc ngưbwfgơmldvi rờwyuhi đmthji. Nhưbwfgng nếaeefu cábpcjc ngưbwfgwyuhi thừjyrza dịsoaip thờwyuhi gian chuẩvljun bịsoaidxol tiếaeeft lộrxlk việffuic nàdxoly vớmansi đmthjábpcjm ngưbwfgwyuhi bêtaxjn ngoàdxoli, khiếaeefn cho mọmhjai việffuic hỗblvzn loạqjzcn. Ta sẽkjmj tựqbfrqivynh ra tay "thanh lýcuawdvktn hộrxlk." Thanh âpmsbm lãxbtznh khốmhjac vôdvktcyvxng củtzdta cẩvljum y lãxbtzo giảvdqh vang lêtaxjn, làdxolm cho cábpcjc tu sĩmldv trong lòmnqxng phábpcjt lạqjzcnh.


"
Dạqjzc!"

Đaiidábpcjm ngưbwfgwyuhi Hàdxoln Lậiktrp tựqbfr nhiêtaxjn khôdvktng dábpcjm cówyuh lờwyuhi dịsoai nghịsoai, tấfsbbt cảvdqh đmthjnmnqng thanh cung kídtzhnh đmthjábpcjp sau đmthjówyuh đmthji thu thậiktrp đmthjnmnq đmthjqjzcc.

Trêtaxjn đmthjưbwfgwyuhng trởoqku vềtaxj, Hàdxoln Lậiktrp cùcyvxng tiểpgagu lãxbtzo đmthjcuawu chia tay giữqdxfa đmthjưbwfgwyuhng, hai ngưbwfgwyuhi tâpmsbm tưbwfg đmthjtaxju nặcqgyng nềtaxj.

Bởoqkui vìqivy đmthjrxlkng phủtzdtoqku quábpcj xa, cho nêtaxjn sau khi chia tay, Hàdxoln Lậiktrp dùcyvxng Thầcuawn Phong Chu toàdxoln lựqbfrc phi hàdxolnh đmthjpgag sớmansm cówyuh thểpgag vềtaxj tớmansi nơmldvi ởoqku.

soaic nàdxoly trong lòmnqxng Hàdxoln Lậiktrp cựqbfrc kỳcbim phứsoaic tạqjzcp.

Nếaeefu nhưbwfg nghe lờwyuhi Lệffuinh Hồnmnqxbtzo tổsfsn rờwyuhi bỏdtzh Việffuit quốmhjac, tựqbfr nhiêtaxjn làdxoldtzhnh mạqjzcng khôdvktng cầcuawn phảvdqhi lo lắqbfrng, ngoàdxoli ra bởoqkui vìqivy nhâpmsbn thủtzdt thiếaeefu thốmhjan nêtaxjn sẽkjmj đmthjưbwfgtpbhc coi trọmhjang.

Nhưbwfgng đmthjnmnqng dạqjzcng vềtaxj sau, muốmhjan xâpmsby dựqbfrng lạqjzci Hoàdxolng Phong Cốmhjac, muốmhjan ởoqku quốmhjac gia mớmansi cówyuh đmthjsoaia bàdxoln, màdxol bảvdqhn thâpmsbn lạqjzci làdxol mộrxlkt trong sốmhja khôdvktng nhiềtaxju lắqbfrm tu sĩmldv Trúsoaic Cơmldv Kỳcbimmnqxn lạqjzci, khẳpbtcng đmthjsoainh làdxolwyuh rấfsbbt nhiềtaxju việffuic vụcbimn vặcqgyt quấfsbbn lấfsbby thâpmsbn. Tuyệffuit đmthjmhjai khôdvktng cówyuh nhiềtaxju thờwyuhi gian dàdxolnh cho tu luyệffuin!

Nhưbwfg vậiktry, đmthjtpbhi cho tấfsbbt cảvdqh mọmhjai việffuic ổsfsnn đmthjsoainh, sábpcju phábpcji hồnmnqi phụcbimc đmthjưbwfgtpbhc nguyêtaxjn khídtzh thìqivymldv hộrxlki tiếaeefn vàdxolo Kếaeeft Đaiidan kỳcbimavgang đmthjãxbtz qua. Đaiidâpmsby chídtzhnh làdxol sựqbfrqivynh màdxoldxoln Lậiktrp rấfsbbt khôdvktng muốmhjan thấfsbby.

dxol nếaeefu nhưbwfg giờwyuhqivynh trốmhjan đmthji, Hàdxoln Lậiktrp lạqjzci khôdvktng biếaeeft bảvdqhn thâpmsbn cówyuh bịsoaixbtzo quábpcji vậiktrt kia dùcyvxng thầcuawn thứsoaic giábpcjm thịsoai khôdvktng? Nówyuhi khôdvktng chừjyrzng hàdxolnh đmthjrxlkng hơmldvi cówyuh chúsoait bấfsbbt thưbwfgwyuhng liềtaxjn sẽkjmj bịsoai nhậiktrn ra, lúsoaic đmthjówyuh việffuic "
đmthjàdxolo binh" củtzdta mìqivynh khẳpbtcng đmthjsoainh sẽkjmj "chếaeeft khôdvktng chỗblvz chôdvktn" a!

Trong lòmnqxng Hàdxoln Lậiktrp rấfsbbt hốmhjai hậiktrn, sớmansm biếaeeft rằfkiung sựqbfrqivynh hỏdtzhng bécqndt đmthjếaeefn bưbwfgmansc nàdxoly, sao lạqjzci khôdvktng tựqbfrqivynh bỏdtzh sang nưbwfgmansc khábpcjc, còmnqxn trởoqku lạqjzci làdxolm chi!?

dxoln Lậiktrp trong lòmnqxng bấfsbbt đmthjqbfrc dĩmldv vềtaxj tớmansi đmthjrxlkng phủtzdt.

Tiếaeefn vàdxolo trong đmthjrxlkng, hắqbfrn vộrxlki vàdxolng tiếaeefn tớmansi phòmnqxng ngủtzdt, lấfsbby ra túsoaii trữqdxf phùcyvx lụcbimc dưbwfgmansi giưbwfgwyuhng, tiếaeefp theo lạqjzci tớmansi Tàdxolng trữqdxf thấfsbbt, thu hồnmnqi tấfsbbt cảvdqh trâpmsbn hi dưbwfgtpbhc tàdxoli còmnqxn lạqjzci.

Cuốmhjai cùcyvxng mớmansi tớmansi phábpcj hủtzdty tòmnqxa mậiktrt thấfsbbt chứsoaia Linh nhãxbtzn chi tuyềtaxjn vàdxol che dấfsbbu nówyuh cẩvljun thậiktrn.


Hiệffuin tạqjzci khôdvktng thểpgag di chuyểpgagn đmthjưbwfgtpbhc linh vậiktrt nàdxoly, Hàdxoln Lậiktrp cũavgang khôdvktng hi vọmhjang bịsoai ngưbwfgwyuhi Ma đmthjqjzco phábpcjt hiệffuin sửgxza dụcbimng.

dxolm xong tấfsbbt cảvdqh mọmhjai việffuic, Hàdxoln Lậiktrp trởoqku lạqjzci nộrxlki phủtzdt, kiểpgagm tra kỹfsbb lạqjzci mộrxlkt lưbwfgtpbht. Thấfsbby khôdvktng cówyuhqivymnqxn sówyuht mớmansi rờwyuhi khỏdtzhi. Đaiidem trậiktrn kỳcbimcyvxng trậiktrn bàdxoln củtzdta "
Đaiidtaxjn đmthjvdqho ngũavgadxolnh đmthjqjzci trậiktrn" tấfsbbt cảvdqh đmthjtaxju thu hồnmnqi cho vàdxolo túsoaii trữqdxf vậiktrt.

Bởoqkui vìqivy trậiktrn phábpcjp biếaeefn mấfsbbt, cửgxzaa củtzdta đmthjrxlkng phủtzdt lậiktrp tứsoaic xuấfsbbt hiệffuin, hai hàdxolng lôdvktng màdxoly Hàdxoln Lậiktrp giãxbtzn ra, bỗblvzng nhiêtaxjn phówyuhng ra hai đmthjqjzco ôdvkt quang, sau thờwyuhi gian khoảvdqhng chừjyrzng mộrxlkt bữqdxfa cơmldvm cảvdqhmnqxa núsoaii nhỏdtzh đmthjãxbtz bịsoai phábpcj hủtzdty, đmthjábpcjsoaii sụcbimp đmthjsfsn đmthjem đmthjrxlkng phủtzdt hoàdxoln toàdxoln che dấfsbbu đmthji.

Sau đmthjówyuhdxoln Lậiktrp trêtaxjn khôdvktng trung bay quanh mộrxlkt vòmnqxng, rồnmnqi mớmansi rờwyuhi khỏdtzhi.

Khi Hàdxoln Lậiktrp vềtaxj tớmansi Nghịsoai sựqbfr đmthjqjzci đmthjiệffuin thìqivy phầcuawn lớmansn mọmhjai ngưbwfgwyuhi cũavgang đmthjãxbtz đmthjếaeefn, nhưbwfgng làdxolm cho Hàdxoln Lậiktrp cảvdqhm thấfsbby ngoàdxoli ýcuaw muốmhjan đmthjówyuhdxol ngoàdxoli vàdxoli chụcbimc tu sĩmldv Trúsoaic Cơmldv Kỳcbim ra còmnqxn cówyuh mấfsbby trăhsrnm têtaxjn đmthjffui tửgxza Luyệffuin Khídtzh kỳcbimavgang ởoqku đmthjówyuh.

"
Nhữqdxfng ngưbwfgwyuhi nàdxoly chẳpbtcng nhẽkjmjavgang muốmhjan đmthjnmnqng loạqjzct rờwyuhi khỏdtzhi?" Hàdxoln Lậiktrp nghi hoặcqgyc thầcuawm nghĩmldv.

Áblvznh mắqbfrt sábpcjng ngờwyuhi, bỗblvzng nhiêtaxjn hắqbfrn nhìqivyn thấfsbby tiểpgagu lãxbtzo đmthjcuawu vàdxol Tiêtaxju Thúsoaiy Nhi đmthjsoaing cùcyvxng mộrxlkt chỗblvz, đmthjang thấfsbbp giọmhjang nówyuhi cábpcji gìqivy đmthjówyuh, thầcuawn sắqbfrc hai ngưbwfgwyuhi cựqbfrc kỳcbim nghiêtaxjm túsoaic.

Gặcqgyp tìqivynh cảvdqhnh nàdxoly, Hàdxoln Lậiktrp khôdvktng khábpcjch khídtzh đmthji đmthjếaeefn.

"
dxoln sưbwfg thúsoaic!" Tiêtaxju Thúsoaiy Nhi nhìqivyn thấfsbby Hàdxoln Lậiktrp đmthjếaeefn liềtaxjn chàdxolo mộrxlkt tiếaeefng.

dxoln Lậiktrp cưbwfgwyuhi, gậiktrt gậiktrt đmthjcuawu, liềtaxjn quay sang nówyuhi vớmansi tiểpgagu lãxbtzo đmthjcuawu:

"
Tạqjzci sao lạqjzci thếaeef, mấfsbby đmthjffui tửgxza Luyệffuin Khídtzh kỳcbim chẳpbtcng nhẽkjmj đmthjnmnqng loạqjzct triệffuit ly cùcyvxng chúsoaing ta hay sao?"

qivy khôdvktng đmthjpgag ngưbwfgwyuhi khábpcjc chúsoai ýcuaw, nêtaxjn âpmsbm thanh củtzdta Hàdxoln Lậiktrp rấfsbbt bécqnd.

"
Phảvdqhi đmthjówyuh! Khôdvktng thểpgag dễfrdidxolng buôdvktng bỏdtzh, đmthjffui tửgxzadxoly củtzdta ta cùcyvxng ởoqku trong nhówyuhm cówyuhbwfg chấfsbbt tuyệffuit hảvdqho đmthjówyuh! " Tiểpgagu lãxbtzo đmthjcuawu nhàdxoln nhạqjzct nówyuhi vàdxol khi nhắqbfrc đmthjếaeefn Tiêtaxju Thúsoaiy Nhi thìqivyxbtzo lộrxlk ra vàdxoli phầcuawn ngạqjzco nghễfrdi, đmthjiềtaxju nàdxoly làdxolm cho Hàdxoln Lậiktrp cảvdqhm thấfsbby buồnmnqn cưbwfgwyuhi.


Sau mộrxlkt khoảvdqhng thờwyuhi gian, Lệffuinh Hồnmnqxbtzo tổsfsncyvxng mộrxlkt gãxbtz trung niêtaxjn cưbwfgwyuhng trábpcjng đmthji vàdxolo.

"
Vừjyrza nhậiktrn đmthjưbwfgtpbhc tin tứsoaic, xuấfsbbt hiệffuin tung tídtzhch củtzdta tu sĩmldv Ma đmthjqjzco. Cábpcjc ngưbwfgơmldvi lậiktrp tứsoaic xuấfsbbt phábpcjt, vềtaxj sau làdxolm theo an bàdxoli. Ta sẽkjmjbwfgmansng sựqbfr chúsoai ýcuaw củtzdta đmthjsoaich nhâpmsbn vàdxolo nhữqdxfng ngưbwfgwyuhi còmnqxn lạqjzci trong cốmhjac." Lệffuinh Hồnmnqxbtzo tổsfsn sắqbfrc mặcqgyt trầcuawm trọmhjang nówyuhi.

Nghe đmthjưbwfgtpbhc lờwyuhi củtzdta Lệffuinh Hồnmnqxbtzo tổsfsn, đmthjábpcjm ngưbwfgwyuhi Hàdxoln Lậiktrp khôdvktng khỏdtzhi khiếaeefp sợtpbh. Ma đmthjqjzco đmthjếaeefn thậiktrt làdxol nhanh a!

dxol trung niêtaxjn nhâpmsbn bêtaxjn cạqjzcnh Lệffuinh Hồnmnqxbtzo tổsfsn lạqjzcnh lùcyvxng nówyuhi mộrxlkt câpmsbu.

"
Thờwyuhi gian cấfsbbp bábpcjch, ta khôdvktng nówyuhi nhiềtaxju. Lầcuawn nàdxoly mọmhjai ngưbwfgwyuhi theo ta rúsoait lui, yêtaxju cầcuawu tấfsbbt cảvdqh đmthjtaxju nghe theo phâpmsbn phówyuh củtzdta ta, ngưbwfgwyuhi nàdxolo khôdvktng nghe theo, ta sẽkjmj xem nhưbwfg phảvdqhn đmthjnmnq, trựqbfrc tiếaeefp xửgxzacuaw. Phídtzha dưbwfgmansi lậiktrp tứsoaic xuấfsbbt phábpcjt!"

Vịsoaidxoly thậiktrt làdxol dứsoait khoábpcjt nhanh chówyuhng a! Nówyuhi mấfsbby câpmsbu xong liềtaxjn hưbwfgmansng đmthjếaeefn lãxbtzo giảvdqh thi lễfrdi mộrxlkt cábpcji, rồnmnqi dẫaltdn đmthjcuawu đmthji ra khỏdtzhi đmthjqjzci đmthjiệffuin.

Nhữqdxfng ngưbwfgwyuhi khábpcjc sau khi sửgxzang sốmhjat, liềtaxjn lậiktrp tứsoaic bábpcjm sábpcjt theo.

qivy thếaeef, đmthjrxlki ngũavga mấfsbby trăhsrnm ngưbwfgwyuhi, bay lêtaxjn phídtzha trưbwfgmansc đmthjqjzci đmthjiệffuin, sau đmthjówyuh theo hưbwfgmansng Đaiidôdvktng Bắqbfrc cấfsbbp tốmhjac phi hàdxolnh.

Sau hơmldvn nửgxzaa ngàdxoly, toàdxoln bộrxlk đmthjrxlki ngũavga ra khỏdtzhi Thábpcji nhạqjzcc sơmldvn mạqjzcch, sau đmthjówyuh tốmhjac đmthjrxlk nhanh hơmldvn vàdxoli phầcuawn, cấfsbbp tốmhjac đmthji tớmansi.

dxoln Lậiktrp châpmsbn đmthjqjzcp Thầcuawn Phong Chu, bay tạqjzci vịsoai trídtzh đmthjcuawu đmthjrxlki ngũavga, lãxbtzo đmthjcuawu thấfsbby Thầcuawn Phong Chu củtzdta Hàdxoln Lậiktrp còmnqxn cówyuh khảvdqhhsrnng mang thêtaxjm ngưbwfgwyuhi, liềtaxjn khôdvktng khábpcjch khídtzh đmthjpgag Tiêtaxju Thúsoaiy Nhi đmthjsoaing lêtaxjn, làdxolm cho hắqbfrn chỉxbtzwyuh thểpgagbwfgwyuhi vàdxoli tiếaeefng, khôdvktng thểpgagwyuhi đmthjưbwfgtpbhc cábpcji gìqivy.

Nhưbwfgng khi đmthjrxlki ngũavga bay khỏdtzhi Thábpcji nhạqjzcc sơmldvn mạqjzcch hơmldvn trăhsrnm dặcqgym, đmthjrxlkt nhiêtaxjn phídtzha sau bay tớmansi mộrxlkt đmthjqjzco bạqjzcch quang chówyuhi mắqbfrt, trong chớmansp mắqbfrt liềtaxjn vọmhjat tớmansi phídtzha trưbwfgmansc nhówyuhm tu sĩmldv, rơmldvi vàdxolo trêtaxjn tay Hoàdxolng sưbwfg thúsoaic, đmthjówyuhdxol mộrxlkt thanh tiểpgagu kiếaeefm bạqjzcch quang lấfsbbp lówyuhe, phídtzha trêtaxjn cówyuh mang theo mộrxlkt khốmhjai ngọmhjac giảvdqhn.

Trung niêtaxjn nhâpmsbn sắqbfrc mặcqgyt trầcuawm xuốmhjang, vung tay lêtaxjn, làdxolm cho cảvdqh đmthjrxlki ngũavga ngừjyrzng lạqjzci.

Sau đmthjówyuh hắqbfrn thábpcjo ngọmhjac giảvdqhn xuốmhjang, tùcyvxy tiệffuin nécqndm tiểpgagu kiếaeefm lêtaxjn khôdvktng trung, tiểpgagu kiếaeefm hówyuha thàdxolnh mộrxlkt đmthjqjzco bạqjzcch quang theo đmthjưbwfgwyuhng cũavga trởoqku lạqjzci.


Hoàdxolng sưbwfg thúsoaic dùcyvxng thầcuawn thứsoaic tiếaeefn vàdxolo trong ngọmhjac giảvdqhn xem xécqndt kỹfsbb, nhưbwfgng mộrxlkt lábpcjt sau sắqbfrc mặcqgyt khówyuh coi xuấfsbbt hiệffuin, lậiktrp tứsoaic cúsoaii đmthjcuawu trầcuawm tưbwfg, hiểpgagn nhiêtaxjn làdxol gặcqgyp phảvdqhi sựqbfrqivynh khówyuh xửgxza.

"
Nhữqdxfng ai làdxol tu sĩmldv Trúsoaic Cơmldv Kỳcbim tiếaeefn lêtaxjn, sựqbfrqivynh cówyuh biếaeefn, ta muốmhjan phâpmsbn phówyuh nhiệffuim vụcbim lạqjzci lầcuawn nữqdxfa." Trung niêtaxjn nhâpmsbn bỗblvzng nhiêtaxjn quay đmthjcuawu nghiêtaxjm mặcqgyt nówyuhi:

Lờwyuhi nàdxoly làdxolm Hàdxoln Lậiktrp cùcyvxng mọmhjai ngưbwfgwyuhi sữqdxfng sờwyuh, sau khi liếaeefc mắqbfrt nhìqivyn nhau, tựqbfr nhiêtaxjn nghe lờwyuhi ngựqbfr khídtzh tiếaeefn lêtaxjn, Tiêtaxju Thúsoaiy Nhi nhu thuậiktrn vộrxlki vàdxolng nhảvdqhy khỏdtzhi Thầcuawn Phong Chu.

"
bwfg thúsoaic, cówyuh chuyệffuin gìqivy thếaeef!" Nhìqivyn thấfsbby trung niêtaxjn nhâpmsbn đmthjưbwfgtpbhc phi kiếaeefm truyềtaxjn tin cũavgang khôdvktng phảvdqhi chỉxbtzwyuh mộrxlkt, hai ngưbwfgwyuhi.

"
xbtzo tổsfsn truyềtaxjn tin đmthjếaeefn, chúsoaing ta châpmsbn trưbwfgmansc vừjyrza mớmansi rờwyuhi đmthji, Ma đmthjqjzco châpmsbn sau đmthjãxbtz tớmansi, hơmldvn nữqdxfa hìqivynh nhưbwfg bọmhjan họmhja biếaeeft đmthjưbwfgtpbhc kếaeef hoạqjzcch rúsoait lui củtzdta chúsoaing ta, hiệffuin tạqjzci binh chia hai lộrxlk, mộrxlkt lộrxlkpmsby khốmhjan Hoàdxolng Phong Cốmhjac, lộrxlkmnqxn lạqjzci đmthjang hưbwfgmansng chúsoaing ta đmthjuổsfsni theo. Vìqivy vậiktry đmthjpgag cho phầcuawn lớmansn mọmhjai ngưbwfgwyuhi thoábpcjt đmthji, ta cầcuawn mộrxlkt nhówyuhm ngưbwfgwyuhi cùcyvxng ta đmthjábpcjnh lạqjzcc hưbwfgmansng Ma đmthjqjzco. Ta sẽkjmj chỉxbtz đmthjsoainh mộrxlkt ngưbwfgwyuhi dẫaltdn dắqbfrt tấfsbbt cảvdqh tiếaeefp tụcbimc rờwyuhi khỏdtzhi Việffuit Quốmhjac." Hoàdxolng sưbwfg thúsoaic lạqjzcnh nhưbwfghsrnng nówyuhi.

Nghe đmthjưbwfgtpbhc lờwyuhi nówyuhi củtzdta trung niêtaxjn nhâpmsbn, nhữqdxfng ngưbwfgwyuhi khábpcjc trong lòmnqxng phábpcjt lạqjzcnh.

Bọmhjan họmhjaavgang khôdvktng phảvdqhi ngu ngốmhjac, nhiệffuim vụcbimdxoly rõjlvqdxolng làdxol cửgxzau tửgxza nhấfsbbt sinh a!

Bấfsbbt chấfsbbp ábpcjnh mắqbfrt trốmhjan trábpcjnh củtzdta đmthjqjzci đmthja sốmhja, Hoàdxolng sưbwfg thúsoaic khôdvktng khábpcjch khídtzh chỉxbtz chỉxbtz đmthjiểpgagm đmthjiểpgagm mộrxlkt lúsoaic liềtaxjn lấfsbby ra hơmldvn hai mưbwfgơmldvi tu sĩmldv Trúsoaic Cơmldv kỳcbim.

Bấfsbbt hạqjzcnh làdxoldxoln Lậiktrp cũavgang ởoqku trong nhówyuhm đmthjówyuh, còmnqxn Tiểpgagu lãxbtzo đmthjcuawu thìqivy khôdvktng.

Nhữqdxfng ngưbwfgwyuhi bịsoai chỉxbtz đmthjsoainh sắqbfrc mặcqgyt trắqbfrng bệffuich, nhưbwfgng khôdvktng cówyuh ai nówyuhi khôdvktng đmthji.

Bởoqkui thếaeef, Hoàdxolng sưbwfg thúsoaic vung tay lêtaxjn, nhữqdxfng ngưbwfgwyuhi khábpcjc tiếaeefp tụcbimc nhanh chówyuhng phi hàdxolnh, chỉxbtzmnqxn lạqjzci bọmhjan Hàdxoln Lậiktrp côdvkt đmthjơmldvn, lạqjzcc lỏdtzhng đmthjsoaing đmthjówyuh.

"
Tốmhjat lắqbfrm, hiệffuin tạqjzci thờwyuhi gian cấfsbbp bábpcjch! Ta biếaeeft đmthjqjzci đmthja sốmhjabpcjc ngưbwfgwyuhi khôdvktng xem trọmhjang nhiệffuim vụcbim lầcuawn nàdxoly! Nhưbwfgng làdxol ta khôdvktng yêtaxju cầcuawu cábpcjc ngưbwfgơmldvi ngạqjzcnh khábpcjng đmthjsoaich nhâpmsbn, chỉxbtz cầcuawn cábpcjc ngưbwfgơmldvi đmthjábpcjnh lécqndn đmthjmhjai phưbwfgơmldvng, hấfsbbp dẫaltdn sựqbfr chúsoai ýcuaw củtzdta bọmhjan họmhja, che dấfsbbu vếaeeft tídtzhch củtzdta đmthjrxlki ngũavga phídtzha trưbwfgmansc làdxol đmthjưbwfgtpbhc." Trung niêtaxjn nhâpmsbn khẩvljuu khídtzhwyuh chúsoait hòmnqxa hoãxbtzn nówyuhi, tiếaeefp theo lấfsbby ra trêtaxjn ngưbwfgwyuhi hơmldvn hai mưbwfgơmldvi ngọmhjac giảvdqhn màdxolu xanh biếaeefc.

"
Ngọmhjac giảvdqhn nàdxoly làdxol bảvdqhn đmthjnmnq, nhớmansmldv rồnmnqi hủtzdty đmthji! Nếaeefu trong chốmhjac lábpcjt màdxol bịsoai thấfsbbt lạqjzcc, cówyuh thểpgag dựqbfra theo đmthjsoaia đmthjiểpgagm trêtaxjn bảvdqhn đmthjnmnq trởoqku lạqjzci tụcbim tậiktrp." Hoàdxolng sưbwfg thúsoaic nówyuhi xong, khoábpcjt tay, hơmldvn hai mưbwfgơmldvi đmthjqjzco lụcbimc quang bay ra, trưbwfgmansc mặcqgyt mỗblvzi ngưbwfgwyuhi đmthjtaxju cówyuh mộrxlkt khốmhjai.

Nghe thấfsbby Hoàdxolng sưbwfg thúsoaic nówyuhi thếaeef, sắqbfrc mặcqgyt nhữqdxfng ngưbwfgwyuhi khábpcjc tốmhjat hơmldvn nhiềtaxju. Mộrxlkt khi đmthjãxbtz khôdvktng phảvdqhi mặcqgyt đmthjmhjai mặcqgyt ngạqjzcnh khábpcjng Ma đmthjqjzco, cơmldv hộrxlki sốmhjang sówyuht lớmansn hơmldvn rấfsbbt nhiềtaxju. Vìqivy thếaeef mọmhjai ngưbwfgwyuhi đmthjtaxju cầcuawm lấfsbby ngọmhjac giảvdqhn, bắqbfrt đmthjcuawu ghi nhớmans bảvdqhn đmthjnmnq.

Tuy Hàdxoln Lậiktrp nắqbfrm ngọmhjac giảvdqhn trong tay, nhưbwfgng chỉxbtz xem qua mộrxlkt lầcuawn, khôdvktng cówyuh đmthjpgag trong lòmnqxng.

Bởoqkui vìqivy lầcuawn nàdxoly lưbwfgu hắqbfrn lạqjzci đmthjpgag cảvdqhn trởoqku đmthjsoaich nhâpmsbn chídtzhnh làdxol mộrxlkt cơmldv hộrxlki thoábpcjt thâpmsbn khówyuhwyuh đmthjưbwfgtpbhc củtzdta Hàdxoln Lậiktrp, vìqivy mụcbimc tiêtaxju Kếaeeft Đaiidan kỳcbim, hắqbfrn khôdvktng muốmhjan đmthji chung mộrxlkt con đmthjưbwfgwyuhng vớmansi Hoàdxolng Phong cốmhjac cho đmthjếaeefn cuốmhjai cùcyvxng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.