Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 346 : Lệnh Hồ lão tổ

    trước sau   
lfedn Lậdpghp cùqvqzng tiểimhgu lãvxhmo đjnmhbkyiu đjnmhoeiqng loạlryvt đjnmhi ra khỏpkdci phòbtzgng, Tiêloqyu Thússqby Nhi thủlryvuavq cửfefca nghe đjnmhưnvbghdugc mộpijot hồoeiqi chuôhupnng lớdfeen, khôhupnng khỏpkdci kinh hoảqkhvng hưnvbgdfeeng tiểimhgu lãvxhmo đjnmhbkyiu nhìacrsn lạlryvi.

Tiểimhgu lãvxhmo đjnmhbkyiu nhíyxbju màlfedy, sau đjnmhóapir đjnmhi qua nóapiri nhỏpkdclfedi cânhliu, vẻmzts mặxodwt củlryva côhupnzydei mớdfeei khôhupni phụwjprc lạlryvi bìacrsnh thưnvbgmtytng.

Sau đjnmhóapirvxhmo vẫifrwy gọklzii Hàlfedn Lậdpghp mộpijot cázydei, hai ngưnvbgmtyti ngựuxjw khíyxbj bay lêloqyn trờmtyti, đjnmhi thẳssqbng đjnmhếeutcn Nghịhotl Sựuxjw đjnmhiệxodwn.

Dọklzic đjnmhưnvbgmtytng đjnmhi, Hàlfedn Lậdpghp nhìacrsn thấlfedy phầbkyin đjnmhôhupnng tu sĩapir đjnmhwudou bay vềwudoqvqzng mộpijot hưnvbgdfeeng, phầbkyin lớdfeen đjnmhwudou làlfed đjnmhxodw tửfefc Luyệxodwn Khíyxbj kỳfvvo. Cóapir thểimhg thấlfedy đjnmhưnvbghdugc thựuxjwc lựuxjwc trong cốnadmc rấlfedt kéubnym.

Nhưnvbg vậdpghy nếeutcu ma đjnmhlryvo thựuxjwc sựuxjw tấlfedn côhupnng tớdfeei thìacrs cho dùqvqzapir thêloqym sựuxjw trợhdug giússqbp phòbtzgng thủlryv củlryva hộpijo pházydei đjnmhlryvi trậdpghn cũxbrong khôhupnng thểimhg kiêloqyn trìacrs đjnmhưnvbghdugc lânhliu.

Vẻmzts mặxodwt nặxodwng nềwudo, trêloqyn đjnmhưnvbgmtytng hai ngưnvbgmtyti khôhupnng nóapiri mộpijot lờmtyti. Trong chốnadmc lázydet đjnmhãvxhm đjnmhi tớdfeei trưnvbgdfeec mộpijot thạlryvch đjnmhiệxodwn rấlfedt lớdfeen.


ssqbc nàlfedy, trưnvbgdfeec cửfefca đjnmhiệxodwn tụwjpr tậdpghp hơwbiqn mộpijot ngàlfedn tu sĩapir, nhưnvbgng đjnmhwudou bịhotl thủlryv vệxodw chặxodwn lạlryvi, chỉjwhd cho nhữyworng ngưnvbgmtyti cóapir tu vi trêloqyn Trússqbc Cơwbiq kỳfvvo đjnmhi vàlfedo Nghịhotl sựuxjw đjnmhiệxodwn.

lfedn Lậdpghp cùqvqzng tiểimhgu lãvxhmo đjnmhbkyiu dĩapir nhiêloqyn đjnmhlryv đjnmhiềwudou kiệxodwn, yêloqyn lặxodwng bưnvbgdfeec qua trưnvbgdfeec ázydenh mắzhoot phứschic tạlryvp củlryva mọklzii ngưnvbgmtyti.

Vừcmiaa tiếeutcn vàlfedo đjnmhlryvi sảqkhvnh củlryva Nghịhotl sựuxjw đjnmhiệxodwn, Hàlfedn Lậdpghp lậdpghp tứschic sữyworng sờmtyt.

Bởuavqi vìacrs khung cảqkhvnh bêloqyn trong khôhupnng hỗimhgn loạlryvn nhưnvbg trong tưnvbguavqng tưnvbghdugng giốnadmng nhưnvbg kiếeutcn bòbtzg trêloqyn chảqkhvo lửfefca, ngưnvbghdugc lạlryvi gầbkyin mộpijot trăpijom tu sĩapir đjnmhwudou yêloqyn lặxodwng khôhupnng mộpijot tiếeutcng đjnmhpijong. Vẻmzts mặxodwt mọklzii ngưnvbgmtyti đjnmhwudou cung cẩpzhkn, hưnvbgdfeeng ázydenh mắzhoot nhìacrsn lêloqyn ngưnvbgmtyti chủlryv tọklzia.

Ngưnvbgmtyti nàlfedy đjnmhưnvbgơwbiqng nhiêloqyn khôhupnng phảqkhvi làlfed chưnvbguavqng môhupnn trêloqyn danh nghĩapira củlryva Hoàlfedng Phong cốnadmc – Chung Linh Đimsglryvo, bởuavqi vìacrs bảqkhvn thânhlin Chung đjnmhlryvi chưnvbguavqng môhupnn đjnmhang thàlfednh thậdpght đjnmhsching ởuavq mộpijot bêloqyn. Màlfed ngồoeiqi ởuavq vịhotl tríyxbj chủlryv tọklzia làlfed mộpijot lãvxhmo giảqkhv mặxodwc ázydeo gấlfedm, rânhliu tóapirc bạlryvc phơwbiq.

vxhmo giảqkhv khuôhupnn mặxodwt vàlfedng vọklzit, mộpijot đjnmhôhupni mắzhoot nhỏpkdcqkhvm đjnmhlryvm vôhupn hồoeiqn, đjnmhíyxbjch thựuxjwc làlfed mộpijot ngưnvbgmtyti vôhupnqvqzng xấlfedu xíyxbj.

Nhưnvbgng khôhupnng hiểimhgu tạlryvi sao, Hàlfedn Lậdpghp vừcmiaa nhìacrsn thấlfedy ngưnvbgmtyti nàlfedy thìacrs tim đjnmhdpghp nhanh mộpijot chússqbt, tay chânhlin run rẩpzhky khóapirapir thểimhg kiềwudom chếeutc đjnmhưnvbghdugc.

"Tạlryvi sao lạlryvi thếeutclfedy?". Hàlfedn Lậdpghp trong lòbtzgng ngạlryvc nhiêloqyn tựuxjw hỏpkdci.

vxhmo giảqkhv vừcmiaa thấlfedy Hàlfedn Lậdpghp cùqvqzng tiểimhgu lãvxhmo đjnmhbkyiu đjnmhi vàlfedo, liềwudon khẽgdpg liếeutcc mắzhoot mộpijot cázydei.

Nhưnvbgng cázydei liếeutcc nàlfedy khiếeutcn cho cảqkhv ngưnvbgmtyti Hàlfedn Lậdpghp lạlryvnh lẽgdpgo, trong lòbtzgng cựuxjwc kỳfvvo khóapir chịhotlu tựuxjwa nhưnvbg tấlfedt cảqkhvyxbj mậdpght đjnmhwudou bịhotl nhìacrsn thấlfedu, sắzhooc mặxodwt khôhupnng khỏpkdci đjnmhlryvi biếeutcn.

"Ồbzlt! Nguyêloqyn thầbkyin tu luyệxodwn khôhupnng tồoeiqi, làlfedhdugn luyệxodwn theo côhupnng pházydep tu luyệxodwn nguyêloqyn thầbkyin sao?"vxhmo giảqkhv sau khi nhìacrsn qua Hàlfedn Lậdpghp, trong mắzhoot hiệxodwn lêloqyn mộpijot tia kỳfvvo lạlryv, nhàlfedn nhạlryvt hỏpkdci.

lfedn Lậdpghp nghe nóapiri thếeutc trong lòbtzgng khôhupnng khỏpkdci cảqkhvm thấlfedy sợhdugvxhmi.

Nhưnvbgng hắzhoon càlfedng khôhupnng thểimhgnvbguavqng tưnvbghdugng đjnmhóapirlfed trêloqyn ngưnvbgmtyti lãvxhmo giảqkhv khôhupnng hềwudo cảqkhvm ứsching thấlfedy cóapir linh lựuxjwc tồoeiqn tạlryvi. Việxodwc nàlfedy chỉjwhdapir thểimhg giảqkhvi thíyxbjch rằzhoong do chêloqynh lệxodwch tu vi quázyde lớdfeen giữywora hai ngưnvbgmtyti mớdfeei xuấlfedt hiệxodwn loạlryvi cảqkhvm giázydec nàlfedy. Ngay cảqkhv nhóapirm tu sĩapir Kếeutct Đimsgan kỳfvvo nhưnvbghdugapira Nguyêloqyn cũxbrong khôhupnng cho hắzhoon cảqkhvm giázydec đjnmhóapir. Chẳssqbng nhẽgdpg vịhotllfedy làlfed ….


lfedn Lậdpghp suy nghĩapir qua mộpijot chússqbt, trong lòbtzgng khôhupnng khỏpkdci hoảqkhvng sợhdug, tíyxbj tứschic giậdpghn đjnmhãvxhm sớdfeem vứschit bỏpkdc ngoàlfedi chíyxbjn tầbkying mânhliy, ngưnvbghdugc lạlryvi cựuxjwc kỳfvvo cung kíyxbjnh trảqkhv lờmtyti:

"Khảqkhvi bẩpzhkm tiềwudon bốnadmi. Côhupnng pházydep tạlryvi hạlryv đjnmhang tu luyệxodwn quảqkhv thậdpght cóapir quan hệxodw đjnmhếeutcn nguyêloqyn thầbkyin, ázydenh mắzhoot tiềwudon bốnadmi thậdpght làlfed tinh tưnvbgmtytng."lfedn Lậdpghp nóapiri nịhotlnh lãvxhmo giảqkhv mộpijot cânhliu.

Cẩpzhkm y lãvxhmo giảqkhv nghe Hàlfedn Lậdpghp nóapiri xong, cưnvbgmtyti nhàlfedn nhạlryvt, tiếeutcp theo nhẹvhmd nhàlfedng xua tay.

lfedn Lậdpghp cùqvqzng tiểimhgu lãvxhmo đjnmhbkyiu lậdpghp tứschic hiểimhgu ýhdug, đjnmhsching vàlfedo trong đjnmházydem ngưnvbgmtyti.

Đimsghdugi thêloqym mộpijot lázydet ưnvbgdfeec chừcmiang xong mộpijot bữywora cơwbiqm, lạlryvi cóapir thêloqym mưnvbgmtyti mấlfedy tu sĩapir Trússqbc Cơwbiq kỳfvvoubnyo đjnmhếeutcn.

ssqbc nàlfedy, Chung Linh Đimsglryvo mớdfeei cung kíyxbjnh hưnvbgdfeeng phíyxbja lãvxhmo giảqkhvapiri:

"Lãvxhmo tổzhoo, tu sĩapir Trússqbc Cơwbiq hiệxodwn cóapir trong cốnadmc đjnmhãvxhm đjnmhếeutcn đjnmhlryv. Màlfed Hoàlfedng sưnvbg thússqbc đjnmhang ởuavq Thiêloqyn Thạlryvch Phong, chỉjwhd sợhdug nhấlfedt thờmtyti khóapirapir thểimhg đjnmhếeutcn đjnmhưnvbghdugc."

Cẩpzhkm y lãvxhmo giảqkhv nghe nóapiri thếeutc, nhíyxbju màlfedy nhưnvbgng thầbkyin sắzhooc liềwudon khôhupni phụwjprc lạlryvi bìacrsnh thưnvbgmtytng, phânhlin phóapir:

"Cho dùqvqz khôhupnng đjnmhếeutcn cũxbrong khôhupnng sao. Hiệxodwn tạlryvi cứschiu ngưnvbgmtyti nhưnvbg cứschiu hỏpkdca. Khôhupnng cầbkyin chờmtyt hắzhoon, cứschi bắzhoot đjnmhbkyiu đjnmhi."

"Dạlryv, lãvxhmo tổzhooapiri phảqkhvi!" Chung Linh Đimsglryvo phụwjpr họklzia nóapiri.

Cẩpzhkm y lãvxhmo giảqkhv nghe xong cưnvbgmtyti hắzhooc hắzhooc, khôhupnng nóapiri gìacrs.

"Chưnvbg vịhotlnvbg huynh đjnmhxodw, ta giớdfeei thiệxodwu vớdfeei mọklzii ngưnvbgmtyti mộpijot chússqbt. Vịhotllfedy chíyxbjnh làlfed Lệxodwnh Hồoeiqvxhmo tổzhoolfed mọklzii ngưnvbgmtyti đjnmhãvxhm nghe nóapiri từcmianhliu. Lãvxhmo tổzhoo ba trăpijom năpijom trưnvbgdfeec đjnmhlryvt tớdfeei Nguyêloqyn Anh kỳfvvo, làlfed Tházydei thưnvbghdugng trưnvbguavqng lãvxhmo duy nhấlfedt củlryva bổzhoon môhupnn. Hiệxodwn tạlryvi do bổzhoon môhupnn gặxodwp phảqkhvi nguy cơwbiq diệxodwt môhupnn trưnvbgdfeec nay chưnvbga từcmiang cóapir, vìacrs thếeutc mọklzii việxodwc sau nàlfedy đjnmhwudou do lãvxhmo tổzhoo an bàlfedi. "

Chung Linh Đimsglryvo nóapiri xong mộpijot tràlfedng dàlfedi, liềwudon tựuxjw giázydec đjnmhsching sang mộpijot bêloqyn.


Mọklzii ngưnvbgmtyti phíyxbja dưnvbgdfeei tuy phầbkyin lớdfeen đjnmhwudou đjnmhzyden đjnmhưnvbghdugc thânhlin phậdpghn củlryva lãvxhmo giảqkhv, nhưnvbgng sau khi nghe xong cũxbrong khôhupnng khỏpkdci nổzhooi lêloqyn mộpijot trậdpghn xao đjnmhpijong, dùqvqzng ázydenh mắzhoot kházydec thưnvbgmtytng nhìacrsn vịhotl Lệxodwnh Hồoeiqvxhmo tổzhoolfedy.

Đimsgânhliy làlfed tu sĩapir Nguyêloqyn Anh Kỳfvvo duy nhấlfedt củlryva Hoàlfedng Phong cốnadmc gầbkyin nghìacrsn năpijom trởuavq lạlryvi đjnmhânhliy, nghe nóapiri đjnmhãvxhm gầbkyin tázydem trăpijom tuổzhooi, cóapir thểimhgnvbgng làlfed "Bấlfedt lãvxhmo ôhupnng" củlryva Hoàlfedng Phong cốnadmc.

Lệxodwnh Hồoeiqvxhmo tổzhoo nhìacrsn thấlfedy tìacrsnh hìacrsnh hỗimhgn loạlryvn phíyxbja dưnvbgdfeei, liềwudon khẽgdpg ho khan mộpijot tiếeutcng, đjnmhlryvi sảqkhvnh lậdpghp tứschic im lặxodwng. Ai dázydem khôhupnng nểimhg mặxodwt lãvxhmo tổzhoohupnng a.

"Cázydec ngưnvbgơwbiqi mộpijot khi đjnmhãvxhm nghe đjnmhưnvbghdugc ânhlim thanh củlryva Kinh Long chung, ta cũxbrong khôhupnng nóapiri nhữyworng đjnmhiềwudou vôhupn nghĩapira nữywora."

"Hiệxodwn tạlryvi liêloqyn quânhlin Thấlfedt pházydei ởuavq tiềwudon phưnvbgơwbiqng đjnmhãvxhm đjnmhlryvi bạlryvi. Tu sĩapirloqyn ta chếeutct rấlfedt nhiềwudou, mặxodwc dùqvqz miễmvlsn cưnvbgkrmkng chốnadmng đjnmhkrmk tạlryvi phòbtzgng tuyếeutcn thứschi hai, nhưnvbgng thấlfedt bạlryvi chỉjwhdlfed chuyệxodwn sớdfeem chiềwudou khôhupnng thểimhg trázydenh khỏpkdci."

vxhmo giảqkhv vừcmiaa nóapiri xong mấlfedy cânhliu đjnmhóapir, phầbkyin đjnmhôhupnng tu sĩapir trong sảqkhvnh biếeutcn sắzhooc. Hàlfedn Lậdpghp cùqvqzng tiểimhgu lãvxhmo đjnmhbkyiu thầbkyin sắzhooc phứschic tạlryvp nhìacrsn nhau mộpijot cázydei, chỉjwhdapir thểimhg nghĩapir thầbkyim khôhupnng nóapiri gìacrs.

"Lãvxhmo tổzhoo, sao cóapir thểimhg nhưnvbg vậdpghy? Ngàlfedy quyếeutct chiếeutcn giữywora chússqbng ta vớdfeei ma đjnmhlryvo chưnvbga tớdfeei, rõyworlfedng còbtzgn hơwbiqn mộpijot tházydeng màlfed!" Mộpijot vịhotl tu sĩapir trung niêloqyn nhịhotln khôhupnng đjnmhưnvbghdugc đjnmhsching ra hỏpkdci.

"Chíyxbjnh làlfed bởuavqi vìacrs mọklzii ngưnvbgmtyti cóapir ýhdug nghĩapir giốnadmng ngưnvbgơwbiqi, cho nêloqyn mớdfeei bịhotl Ma đjnmhlryvo đjnmházydenh léubnyn đjnmhếeutcn nỗimhgi đjnmhlryvi bạlryvi đjnmhóapir!" Cẩpzhkm y lãvxhmo giảqkhv khuôhupnn mặxodwt trầbkyim xuốnadmng, khôhupnng kházydech khíyxbj khiểimhgn trázydech. Trung niêloqyn nhânhlin khuôhupnn mặxodwt đjnmhpkdc bừcmiang, thi lễmvls xong vộpijoi vàlfedng lui trởuavq lạlryvi.

Nhìacrsn thấlfedy kếeutct cụwjprc củlryva hắzhoon, nhữyworng ngưnvbgmtyti kházydec đjnmhwudou biếeutct tựuxjwnvbghdugng sứschic mìacrsnh, tuy trong lòbtzgng nghi vấlfedn trùqvqzng trùqvqzng, nhưnvbgng vẫifrwn lẳssqbng lặxodwng nghe Lệxodwnh Hồoeiqvxhmo tổzhooapiri.

"Kỳfvvo thậdpght đjnmhlryvi chiếeutcn lầbkyin nàlfedy thấlfedt bạlryvi, cũxbrong khôhupnng thểimhg hoàlfedn toàlfedn trázydech tộpijoi ngưnvbgmtyti lãvxhmnh đjnmhlryvo ởuavq tiềwudon phưnvbgơwbiqng khôhupnng cẩpzhkn thậdpghn, khôhupnng cóapir đjnmhwudo phòbtzgng sựuxjw gian trázyde củlryva đjnmhnadmi phưnvbgơwbiqng, màlfedlfed trong Thấlfedt pházydei chússqbng ta cóapir phảqkhvn đjnmhoeiq. Bọklzin Linh Thússqbwbiqn thừcmiaa dịhotlp đjnmhếeutcn phiêloqyn cảqkhvnh giớdfeei liềwudon tựuxjwacrsnh mởuavq đjnmhlryvi trậdpghn cho ngưnvbgmtyti Ma đjnmhlryvo tiếeutcn vàlfedo. Do vậdpghy mớdfeei xảqkhvy ra đjnmhlryvi bạlryvi."vxhmo giảqkhvapiri xong lộpijo vẻmzts tứschic giậdpghn.

Nghe thấlfedy vậdpghy phầbkyin đjnmhôhupnng tu sĩapir mớdfeei giậdpght mìacrsnh hiểimhgu ra, nhấlfedt thờmtyti đjnmhwudou mắzhoong to phảqkhvn đjnmhoeiq Linh Thússqbwbiqn kia khôhupnng dứschit, phíyxbja dưnvbgdfeei lạlryvi trởuavqloqyn cóapir chússqbt hỗimhgn loạlryvn.

"Tốnadmt lắzhoom, giờmtytapiri mấlfedy cázydei nàlfedy còbtzgn cóapir íyxbjch gìacrs? Đimsgnadmi phưnvbgơwbiqng cao tay hơwbiqn chússqbng ta mộpijot bậdpghc, chỉjwhdapir thểimhg cam bázydei hạlryv phong. Hôhupnm nay trọklzing yếeutcu làlfedlfedm sao cho bổzhoon pházydei thoázydet khỏpkdci cảqkhvnh diệxodwt môhupnn. Phảqkhvi biếeutct rằzhoong sốnadm tu sĩapiruavq tiềwudon phưnvbgơwbiqng còbtzgn lạlryvi nhiềwudou lắzhoom làlfed giússqbp chússqbng ta tranh thủlryv đjnmhưnvbghdugc hai, ba ngàlfedy, chússqbng ta phảqkhvi sớdfeem rờmtyti khỏpkdci Việxodwt Quốnadmc mớdfeei đjnmhưnvbghdugc." Lệxodwnh Hồoeiqvxhmo tổzhoo cựuxjwc kỳfvvoacrsnh tĩapirnh nóapiri.

"Rờmtyti khỏpkdci Việxodwt Quốnadmc?"


Nhữyworng lờmtyti nàlfedy vừcmiaa nóapiri ra, cảqkhv đjnmhlryvi sảqkhvnh tĩapirnh lặxodwng, khôhupnng ai mởuavq miệxodwng. Tựuxjwa hồoeiq tấlfedt cảqkhv mọklzii ngưnvbgmtyti đjnmhwudou bịhotl sốnadmc nặxodwng!

Đimsgnadmi vớdfeei nhữyworng tu sĩapir sinh ra vàlfed lớdfeen lêloqyn tạlryvi Việxodwt Quốnadmc màlfedapiri, ly khai quêloqynvbgơwbiqng thậdpght sựuxjw quázyde khóapir khăpijon, nhấlfedt thờmtyti khôhupnng ai mởuavq miệxodwng phụwjpr họklzia lờmtyti lãvxhmo giảqkhv.

"Nhưnvbg thếeutclfedo? Khôhupnng đjnmhàlfednh lòbtzgng sao?"vxhmo giảqkhv lạlryvnh nhạlryvt nóapiri, khôhupnng ngạlryvc nhiêloqyn, tựuxjwa nhưnvbg sớdfeem đjnmhãvxhm dựuxjw đjnmhzyden đjnmhưnvbghdugc tìacrsnh hìacrsnh.

"Lãvxhmo tổzhoo, lãvxhmo nhânhlin gia ngưnvbgmtyti cùqvqzng Nguyêloqyn Anh Kỳfvvo tiềwudon bốnadmi kházydec ra tay, cũxbrong khôhupnng thểimhg đjnmházydenh lui đjnmhưnvbghdugc ma đjnmhlryvo hay sao?"ssqbt cuộpijoc mộpijot ngưnvbgmtyti thanh niêloqyn ba mưnvbgơwbiqi tuổzhooi cóapir chússqbt chầbkyin chờmtyt hỏpkdci.

imsgưnvbgơwbiqng nhiêloqyn cóapir thểimhg, mấlfedy lãvxhmo gia hỏpkdca chússqbng ta cùqvqzng liêloqyn thủlryvapir thểimhg nhẹvhmd nhàlfedng tiêloqyu diệxodwt nhữyworng tu sĩapir ma đjnmhlryvo đjnmhang cùqvqzng cázydec ngưnvbgơwbiqi giằzhoong co."vxhmo giảqkhv khôhupnng chússqbt do dựuxjw trảqkhv lờmtyti.

"Nhưnvbgng lãvxhmo tổzhoo nhưnvbg thếeutclfedo…"

"Nhưnvbgng cázydec ngưnvbgơwbiqi đjnmhcmiang quêloqyn rằzhoong, Ma đjnmhlryvo lụwjprc tôhupnng đjnmhãvxhmapir thanh danh lớdfeen nhưnvbg vậdpghy, sốnadm tu sĩapir Nguyêloqyn Anh kỳfvvo sao lạlryvi íyxbjt đjnmhưnvbghdugc? Mấlfedy ngưnvbgmtyti chússqbng ta đjnmhãvxhm gặxodwp qua mấlfedy têloqyn gia hỏpkdca trong sốnadm đjnmhóapir, kếeutct quảqkhvwbiqi vàlfedo thếeutc hạlryv phong. Bởuavqi vậdpghy đjnmhnadmi phưnvbgơwbiqng buộpijoc chússqbng ta phảqkhvi thềwudo đjnmhpijoc, giốnadmng nhưnvbg bọklzin họklzi đjnmhwudou khôhupnng đjnmhưnvbghdugc tựuxjwacrsnh tham gia. Tràlfedng đjnmhlryvi chiếeutcn nàlfedy chỉjwhdapir thểimhg hạlryvn chếeutc tạlryvi tu sĩapir Kếeutct Đimsgan kỳfvvo." Lệxodwnh Hồoeiqvxhmo tổzhoo khẽgdpg thởuavqlfedi mộpijot hơwbiqi, nóapiri ra nhữyworng bíyxbjpzhkn ngoàlfedi dựuxjw kiếeutcn.

lfedn Lậdpghp phíyxbja dưnvbgdfeei lússqbc nàlfedy mớdfeei giậdpght mìacrsnh hiểimhgu ra, vìacrs sao khôhupnng thấlfedy tu sĩapir cấlfedp bậdpghc Nguyêloqyn Anh kỳfvvo xuấlfedt hiệxodwn trong cuộpijoc chiếeutcn.

"Khôhupnng chạlryvy, đjnmhếeutcn lússqbc đjnmhóapir cảqkhv Hoàlfedng Phong cốnadmc bịhotl ngưnvbgmtyti ta bao vânhliy trùqvqzng trùqvqzng, quăpijong mộpijot mẻmztsnvbgdfeei bắzhoot hếeutct. Ta vìacrsnvbgdfeeng lờmtyti thềwudo khôhupnng thểimhg ra tay cứschiu giússqbp đjnmhưnvbghdugc. Bởuavqi vậdpghy, ta đjnmhãvxhm quyếeutct đjnmhhotlnh cảqkhvhupnn pházydei rờmtyti khỏpkdci Việxodwt Quốnadmc. Hơwbiqn nữywora, khôhupnng riêloqyng Hoàlfedng Phong cốnadmc, năpijom pházydei còbtzgn lạlryvi sẽgdpgqvqzng chússqbng ta tiếeutcn thoázydei. Nhưnvbg thếeutc tạlryvi nơwbiqi mớdfeei chússqbng ta còbtzgn cóapir thểimhg "Đimsgôhupnng Sơwbiqn tázydei khởuavqi". Đimsgếeutcn khi thựuxjwc lựuxjwc cưnvbgmtytng đjnmhlryvi, cóapir thểimhg chiếeutcm lạlryvi Việxodwt Quốnadmc."loqynh Hồoeiqvxhmo tổzhoonvbgmtyti lạlryvnh nóapiri. Hiểimhgn nhiêloqyn rờmtyti khỏpkdci Việxodwt Quốnadmc, cũxbrong khôhupnng phảqkhvi làlfed sựuxjwacrsnh khôhupnng thểimhg tiếeutcp thụwjpr đjnmhưnvbghdugc.

Nghe thấlfedy Lệxodwnh Hồoeiqvxhmo tổzhooapiri nhưnvbg thếeutc, nhữyworng ngưnvbgmtyti kházydec cho dùqvqzapir bấlfedt đjnmhoeiqng ýhdug kiếeutcn cũxbrong khôhupnng dázydem nóapiri ra. Đimsgàlfednh phảqkhvi tuânhlin theo sựuxjw sắzhoop đjnmhxodwt củlryva lãvxhmo.

"Cázydec sựuxjwacrsnh kházydec đjnmhwudou dễmvlslfedm, nhưnvbgng cóapir mộpijot việxodwc nguy hiểimhgm cầbkyin phảqkhvi cóapir ngưnvbgmtyti đjnmhi." Lệxodwnh Hồoeiqvxhmo tổzhoo bỗimhgng nhiêloqyn nóapiri mộpijot cânhliu làlfedm mọklzii ngưnvbgmtyti rùqvqzng mìacrsnh, khôhupnng khỏpkdci nhìacrsn nhau.

"Nhữyworng ngưnvbgmtyti bêloqyn dưnvbgdfeei đjnmhưnvbghdugc ta chỉjwhd đjnmhhotlnh, theo ta đjnmhi ra hậdpghu đjnmhiệxodwn, nhữyworng ngưnvbgmtyti kházydec lưnvbgu lạlryvi nghe Chung chưnvbguavqng môhupnn an bàlfedi côhupnng việxodwc."

apiri xong, lãvxhmo đjnmhsching dậdpghy khỏpkdci chỗimhg ngồoeiqi, mặxodwt khôhupnng chússqbt thay đjnmhzhooi, đjnmhi xuốnadmng phíyxbja dưnvbgdfeei, làlfedm mọklzii ngưnvbgmtyti tiếeutcp tụwjprc ngạlryvc nhiêloqyn.

"Ngưnvbgơwbiqi, cảqkhv ngưnvbgơwbiqi nữywora ……"

vxhmo khôhupnng kházydech khíyxbj liêloqyn tiếeutcp dùqvqzng ngóapirn tay chỉjwhd ra hơwbiqn nửfefca sốnadm ngưnvbgmtyti ởuavq đjnmhânhliy. Hàlfedn Lậdpghp vàlfed tiểimhgu lãvxhmo đjnmhbkyiu đjnmhwudou cùqvqzng ởuavq trong nhóapirm đjnmhóapir.

Sau khi chỉjwhd xong, vịhotlvxhmo tổzhoolfedy liềwudon đjnmhi ra phíyxbja sau.

lfedn Lậdpghp cùqvqzng nhữyworng ngưnvbgmtyti kházydec cóapir chússqbt bấlfedt an, do dựuxjw, cuốnadmi cùqvqzng cũxbrong thàlfednh thàlfednh thậdpght thậdpght đjnmhi theo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.