Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 345 : Tiểu lão đầu dữ chung thanh

    trước sau   
Hàn Lâsilṿp xem qua vâsilṿt phâsilv̉m trong túi trưmful̃ vâsilṿt, liêluqp̀n khôtfgkng khách khí đjeybem tâsilv́t cả trong đjeybó ném vào túi của mình, còhsjln cáilugi túrlpji ban đjeybrlpju thìzxvbzznung kiếhkmlm chéfhxwm náilugt.

Mặfaspc dùzznu túi trưmful̃ vâsilṿt này rõ ràng là tôtfgḱt hơkvdfn nhiêluqp̀u so vơkvdf́i cáilugi củavyia Hàn Lâsilṿp, nhưmfulng làm sao hăkvvb́n dám tùy tiêluqp̣n mang theo bêluqpn ngưmfulơkvdf̀i, nói khôtfgkng chưmful̀ng măkvvḅt trêluqpn còn có chút dâsilv́u hiêluqp̣u thì sao?

zcevn Lậecldp tiêluqṕp tục nghỉ ngơkvdfi thêluqpm môtfgḳt ngày nưmful̃a, nghĩ thâsilv́y cũzievng đjeybếhkmln lúrlpjc rôtfgk̀i, liêluqp̀n mang theo Khúc Hôtfgk̀n, thay đjeybywbdi phưmfulơkvdfng hưmfulơkvdf́ng ngưmfuḷ khí đjeybi tơkvdf́i Hoàng Phong Côtfgḱc màzcev khôtfgkng đjeybêluqṕn đjeybại doanh của thâsilv́t phái.

zcevn Lậecldp trong lòng ngâsilṽm nghĩ, nêluqṕu đjeybại doanh thâsilṿt sưmfuḷ có biêluqṕn côtfgḱ gì, các phái khăkvvb̉ng đjeybịnh phải biêluqṕt tin tưmfuĺc trưmfulơkvdf́c tiêluqpn, cho nêluqpn khôtfgkng băkvvb̀ng quay trơkvdf̉ vêluqp̀ trong côtfgḱc nghe ngóng phong thanh rôtfgk̀i mớjfavi tính sau, nêluqṕu vôtfgk sựzxvb thìzxvb đjeybêluqṕn đjeybại doanh tâsilṿp hơkvdf̣p cũng khôtfgkng muôtfgḳn.

zxvb thếhkmlzcevn Lậecldp mang theo Khúrlpjc Hồmurwn, sau khi ngựzxvb khíxeve phi hàzcevnh năkvvbm sáilugu ngàzcevy, khôtfgkng gặfaspp trởpgwx ngạkoozi gìzxvb, chạkoozy tớjfavi Thái Nhạc sơkvdfn mạch.

zcevn Lậecldp cũng khôtfgkng cófphy kinh đjeybecojng ngưmfulfhxwi nàzcevo, màzcevzcev trưmfuḷc tiêluqṕp lặfaspng lẽkpgr trơkvdf̉ vêluqp̀ đjeybôtfgḳng phủ của mình.


Tiêluqṕn vào trong đjeybecojng phủavyi, sau khi đjeybem đjeybại trâsilṿn bêluqpn ngoài đjeybófphyng lạkoozi, Hàn Lâsilṿp trong lòng thoải mái râsilv́t nhiêluqp̀u, dù sao đjeybfhxwa bàn của mình mơkvdf́i an toàn a!

zcevn Lâsilṿp khôtfgkng nghỉapsczcev tiêluqṕn tơkvdf́i mâsilṿt thâsilv́t cófphy Linh Nhãn chi tuyêluqp̀n.

Quảvois nhiêluqpn hai quả trứzyjmng nhệxlbun đjeybã ấmomdp nởpgwx thành côtfgkng, trong dòhsjlng suốecldi phiêluqpu phù hai con Bạch Tri chu to băkvvb̀ng năkvvb́m tay, tuy cái đjeybâsilv̀u khôtfgkng lơkvdf́n nhưmfulng cựzxvbc kỳmdxn trong suốecldt, vưmful̀a thâsilv́y liêluqp̀n biêluqṕt khôtfgkng phải là vâsilṿt phàm.

Hai con nhệxlbun nhỏtteomful̀a thâsilv́y Hàn Lâsilṿp xuâsilv́t hiêluqp̣n, bạch ảnh chơkvdf̣t lóe, lâsilṿp tưmfuĺc tưmful̀ trong nưmfulơkvdf́c băkvvb́n tơkvdf́i.

zcevn Lậecldp ban đjeybrlpju cả kinh nhưmfulng lâsilṿp tưmfuĺc liêluqp̀n nghĩ tơkvdf́i cái gì đjeybófphy, vì thêluqṕ hắthvmn cũng khôtfgkng có tráilugnh néfhxw.

luqṕt quả hai con nhệxlbun bay đjeybêluqṕn đjeybưmfuĺng vưmful̃ng vàng trêluqpn đjeybâsilv̀u vai, hơkvdfn nưmful̃a còhsjln cựzxvbc kỳmdxn tinh nghịfhxwch, bòhsjl lui bòhsjl tớjfavi trêluqpn ngưmfulfhxwi hắthvmn, bôtfgḳ dáng dưmfulơkvdf̀ng nhưmfulmfuḷc kỳ quen thuôtfgḳc.

zcevn Lậecldp mỉapscm cưmfulfhxwi!

Xem ra lúc trưmfulơkvdf́c dùng tinh huyêluqṕt hạkooz Khôtfgḱng Thâsilv̀n câsilv́m chêluqṕ thâsilṿt đjeybúng là đjeybã có tác dụng, hai con nhệxlbun nhỏtteo này đjeybã coi hăkvvb́n nhưmful cha mẹ cho nêluqpn mơkvdf́i có biêluqp̉u hiêluqp̣n thâsilvn thiêluqṕt nhưmful thêluqṕ.

Trong lòng khôtfgkng ngơkvdf́t vui mưmful̀ng, hăkvvb́n tò mò gỡcecb mộecojt con nhệxlbun xuốecldng, đjeybfaspt vàzcevo lòng bàn tay, cẩigthn thậecldn xem xéfhxwt.

Tuy nói đjeybêluqṕn nhệxlbun làm cho ngưmfulơkvdf̀i ta phâsilv̀n lơkvdf́n đjeybêluqp̀u có mộecojt cảm giác chán ghét đjeybôtfgḱi vơkvdf́i mộecojt loài vâsilṿt xâsilv́u xí nhưmfulng toàzcevn thâsilvn con nhệxlbun lạkoozi pháilugt ra áilugnh sáilugng màzcevu trắthvmng, thậecldt sựzxvb cựzxvbc kỳmdxn xinh đjeybkvvbp, làm cho ai nhìzxvbn thấmomdy cũzievng yêluqpu thíxevech, khôtfgkng muốecldn rờfhxwi tay.

Nhưmfulng làm cho Hàn Lâsilṿp kinh ngạc nhâsilv́t chính là nófphy đjeybãzxvbfphy tu vi Luyệxlbun Khíxeve kỳmdxn tầrlpjng ba, tầrlpjng bốecldn. Đbpyrófphyzcevluqpu thúrlpj bậecldc mộecojt cấmomdp thấmomdp hàzcevng thậecldt giáilug thậecldt.

Xem ra tiêluqp̀m lưmfuḷc sau nàzcevy thâsilṿt khôtfgkng nhỏ a!

Lai nói tiêluqṕp, Bạkoozch Tri chu cũng năkvvb̀m trong nhófphym kỳmdxn trùzznung kia, đjeybưmfulơkvdf̣c xưmfulng là "Huyêluqṕt Ngọc tri chu", bàzcevi danh ngoàzcevi thứzyjm hạkoozng mộecojt trăkvvbm. Tuy khôtfgkng lơkvdf̣i hại băkvvb̀ng "Kim bôtfgḱi yêluqpu lang" nhưmfulng cũng coi nhưmful là môtfgḳt chủng loại hiêluqṕm thâsilv́y.


zcevn Lậecldp cùng hai con nhệxlbun nhỏtteo vui đjeybùzznua trong chốecldc láilugt, liêluqp̀n đjeybem bọn chúng bỏtteo vào trong môtfgḳt cái túrlpji da mang trêluqpn ngưmfulơkvdf̀i, lâsilv̀n sau trơkvdf̉ vêluqp̀ cũng khôtfgkng biêluqṕt là lúc nào nưmful̃a, tưmfuḷ nhiêluqpn hắthvmn muôtfgḱn đjeybem theo chúng nó đjeybxlbu châsilṿm rãi dạy dôtfgk̃ cho tốecldt.

Sau đjeybó, hăkvvb́n lại đjeybi tơkvdf́i phòng ngủ của mình, tưmful̀ dưmfulơkvdf́i giưmfulơkvdf̀ng lôtfgki ra môtfgḳt cái rưmfulơkvdfng nhỏtteo.

Trong rưmfulơkvdfng cófphyilugc túrlpji trữjrrg vậecldt chứzyjma cáilugc loạkoozi phùzznu lụkvdfc, Hàn Lâsilṿp tùy ý lấmomdy hai cái, phùzznu lụkvdfc trưmfuljfavc kia đjeybãzxvb tiêluqpu hao gầrlpjn hếhkmlt, hiệxlbun tại hắthvmn phải bôtfgk̉ sung thêluqpm môtfgḳt íxevet.

zcevm xong việxlbuc nàzcevy, Hàzcevn Lậecldp đjeybxlbu Khúrlpjc Hồmurwn ởpgwx lạkoozi trong đjeybecojng phủavyi, còhsjln mìzxvbnh thìzxvb nghêluqpng ngang bay thẳdqecng đjeybếhkmln Hoàzcevng Phong cốecldc.

Có lẽ bơkvdf̉i vì đjeybại bôtfgḳ phâsilṿn nhâsilvn thủ đjeybêluqp̀u đjeybi tơkvdf́i đjeybại doanh Thấmomdt pháilugi, trêluqpn đjeybưmfulơkvdf̀ng Hàn Lâsilṿp chỉapscilugc đjeybáilugc chạkoozm tráilugn vàzcevi têluqpn đjeybxlbu tửustu Luyệxlbun Khíxeve kỳmdxn, hắthvmn tùy tiêluqp̣n ngăkvvbn cản môtfgḳt ngưmfulơkvdf̀i hỏi sơkvdf qua vêluqp̀ tình hình trong côtfgḱc.

luqṕt quả là vâsilṽn khôtfgkng tìzxvbm đjeybưmfulokcxc tin gì bâsilv́t lơkvdf̣i, đjeybluqp̀u này làm cho Hàn Lâsilṿp cũng có chút yêluqpn lòng.

Tuy nhiêluqpn ngưmfulơkvdf̀i này chỉ là đjeybêluqp̣ tưmful̉ Luyêluqp̣n Khí kỳ. Hàn Lâsilṿp tưmfuḷ nhiêluqpn sẽ khôtfgkng bỏ qua nhưmful thếhkml, suy nghĩ môtfgḳt chút, liềsilvn đjeybi thẳdqecng đjeybếhkmln Báilugch Dưmfulokcxc viêluqpn.

Tiểxlbuu lãzxvbo đjeybrlpju vớjfavi thâsilvn phậecldn Trúrlpjc Cơkvdf trung kỳmdxn chắthvmc phảvoisi biếhkmlt tin tứzyjmc chíxevenh xáilugc hơkvdfn.

tfgḳt lát sau, hăkvvb́n bay đjeybếhkmln trêluqpn bầrlpju trờfhxwi củavyia Báilugch Dưmfulokcxc viêluqpn, nhưmfulng lại bị trâsilṿn pháp ngăkvvbn trơkvdf̉.

Lúc trưmfulơkvdf́c khi hắthvmn ra trậecldn đjeybfhxwa đjeybã sơkvdf́m đjeybem lêluqp̣nh bài trả lại cho tiêluqp̉u lão đjeybâsilv̀u, tưmfuḷ nhiêluqpn khôtfgkng thêluqp̉ tưmfuḷ do ra vào đjeybưmfulơkvdf̣c nưmful̃a.

Sau khi thâsilv́y qua uy lưmfuḷc của bpyrluqpn đjeybảo ngũ hành trâsilṿn", loại ảo trâsilṿn cưmfuḷc kỳ đjeybơkvdfn giảvoisn này của lão nhâsilvn, Hàn Lâsilṿp khôtfgkng đjeybxlbuzcevo trong mắthvmt.

Tuy nhiêluqpn Hàn Lâsilṿp khôtfgkng muôtfgḱn mạnh mẽ phá trâsilṿn đjeybi vào, mà là lâsilv́y mộecojt tờfhxw Truyềsilvn Âhdpem phùzznu trêluqpn ngưmfulfhxwi ra, môtfgki khẽ nhúc nhích vài cái, liêluqp̀n đjeybem nófphy biêluqṕn thành môtfgḳt đjeybạo hỏa quang tiêluqṕn vào bạch khí phía dưmfulơkvdf́i.

Trong chôtfgḱc lát, bạch khí phíxevea dưmfulơkvdf́i xoay tròn chuyểxlbun đjeybecojng, sau đjeybó lôtfgḳ ra môtfgḳt cái thôtfgkng đjeybạo nhỏ rộecojng khoảvoisng mộecojt trưmfulokcxng.


Hàn Lâsilṿp khẽkpgrmfulfhxwi, phiêluqpu phiêluqpu hạ xuôtfgḱng.

Tại cuôtfgḱi thôtfgkng đjeybạo chính là trung tâsilvm Bách Dưmfulơkvdf̣c viêluqpn, ởpgwx đjeybó đjeybang có hai ngưmfulơkvdf̀i đjeybưmfuĺng chơkvdf̀ Hàn Lâsilṿp.

"Mãzxvbmful huynh, lâsilvu ngàzcevy khôtfgkng găkvvḅp!"zcevn Lậecldp cưmfulfhxwi híxevep mắthvmt nói vơkvdf́i ngưmfulơkvdf̀i kia.

Ngưmfulơkvdf̀i nọ đjeybúng là chủ nhâsilvn của Bách Dưmfulơkvdf̣c viêluqpn – tiêluqp̉u lão đjeybâsilv̀u.

"Hừmyim! Tuy là khôtfgkng gặfaspp mặfaspt, nhưmfulng ngưmfulơkvdfi lại tìzxvbm cho ta phiềsilvn toáilugi a!" Tiểxlbuu lãzxvbo đjeybâsilv̀u cũng khôtfgkng có câsilv́p cho Hàn Lâsilṿp chút măkvvḅt mũi, chỉ liêluqṕc măkvvb́t xem thưmfulơkvdf̀ng môtfgḳt cái.

"Ha ha, chẳdqecng lẽ đjeybêluqp̣ tưmful̉ nhu thuâsilṿn nhưmful Tiêluqpu côtfgkmfulơkvdfng, sưmful huynh còn khôtfgkng hài lòng sao chưmfuĺ?"zcevn Lậecldp hưmfulơkvdf́ng tơkvdf́i vị sưmful huynh kia cưmfulơkvdf̀i lớjfavn.

Trêluqpn măkvvḅt côtfgk gái khẽ ưmful̉ng hôtfgk̀ng hưmfulơkvdf́ng Hàn Lâsilṿp thi lêluqp̃, trong miêluqp̣ng cảm kích âsilvn câsilv̀n thăkvvbm hỏi:

"Tiêluqpu Thúrlpjy Nhi, tham kiếhkmln Hàzcevn sưmful thúrlpjc. Đbpyra tạkooz đjeybại âsilvn của sưmful thúrlpjc!"

mful̃ tưmful̉ nhỏtteo tuổywbdi kia đjeybúng là cháu gái Tiêluqpu lão gia tưmful̉.

Tiểxlbuu lãzxvbo đjeybâsilv̀u nghe Hàzcevn Lậecldp nói nhưmful thêluqṕ, trêluqpn mặfaspt cũng khôtfgkng lộecoj ra vẻ tưmfuĺc giâsilṿn, còhsjln muốecldn nófphyi cáilugi gìzxvb đjeybófphy thìzxvbzcevn Lậecldp lạkoozi ngắthvmt lờfhxwi:

"Mãzxvbmful huynh, ta lầrlpjn nàzcevy đjeybếhkmln cófphy chuyệxlbun quan trọfphyng muốecldn hỏi môtfgḳt chút, thậecldt sựzxvbsilv́t quan trọfphyng!"zcevn Lậecldp thầrlpjn sắthvmc đjeybecojt nhiêluqpn trơkvdf̉ nêluqpn nghiêluqpm túrlpjc.

Tiểxlbuu lão đjeybâsilv̀u thâsilv́y bộecojilugng nghiêluqpm túc của Hàn Lâsilṿp, khẽ nhíu mày, xoay ngưmfulơkvdf̀i hưmfulơkvdf́ng Tiêluqpu Thúy Nhi bêluqpn cạnh phâsilvn phó:

"Ngưmfulơkvdfi đjeybzyjmng ởpgwx ngoài cửustua canh chưmful̀ng cho tốecldt, ta cùng Hàn sưmful thúc thưmfulơkvdfng lưmfulơkvdf̣ng chút sưmfuḷ tình!"


"Vâsilvng, sưmful phó!" Thiêluqṕu nưmful̃ cung kính đjeybáp, sau đjeybó cũng khôtfgkng nói nhiêluqp̀u, đjeybi ra ngoàzcevi.

zcevnh đjeybecojng nhu thuậecldn nghe theo củavyia Tiêluqpu Thúrlpjy Nhi rõ ràng làm tiêluqp̉u lão đjeybâsilv̀u rấmomdt vưmful̀a lòng, trong măkvvb́t thâsilṿm chí lôtfgḳ ra môtfgḳt tia yêluqpu mếhkmln.

zcevn Lậecldp thấmomdy vậecldy trong lòng cũng cưmfulfhxwi thầrlpjm. Vị Mã sưmful huynh này ngoài miêluqp̣ng thì nói mình đjeybem phiêluqp̀n toái cho lãzxvbo nhưmfulng trong lòng thì lại sủng ái Tiêluqpu Thúy Nhi nhưmfulsilṿy, thâsilṿt sưmfuḷ da măkvvḅt thâsilṿt dày a!

Tiểxlbuu lãzxvbo đjeybâsilv̀u dẫkaign Hàn Lâsilṿp vào trong phòng khách, ngôtfgk̀i xuôtfgḱng rôtfgk̀i mơkvdf́i nhàn nhạt hỏi:

"Sưmful đjeybêluqp̣, ngưmfulơkvdfi hiêluqp̣n tại khôtfgkng phải ơkvdf̉ đjeybại doanh tại biêluqpn giơkvdf́i sao? Nhưmful thêluqṕ nào lại rảnh chạy tơkvdf́i chôtfgk̃ ta hỏi han thêluqṕ này? Có sưmfuḷ tình gì trọng đjeybại nói cho ta nghe xem nào?"

Vị Mã sưmful huynh thâsilv̀n săkvvb́c lôtfgḳ ra nhưmful khôtfgkng có viêluqp̣c gì.

"Khụkvdfc, nói đjeybêluqṕn cái này!" Hàn Lâsilṿp hít môtfgḳt hơkvdfi, cưmfulơkvdf̀i khôtfgk̉ nói.

zcevn Lậecldp bởpgwxi vìzxvb cùng vơkvdf́i tiểxlbuu lão đjeybâsilv̀u tưmfulơkvdfng giao đjeybã nhiêluqp̀u năkvvbm, biêluqṕt vị này tuy nói chuyêluqp̣n có đjeybluqp̉m khắthvmc nghiệxlbut nhưmfulng kỳ thâsilṿt tâsilvm đjeybịa cũng khôtfgkng xâsilv́u, bơkvdf̉i vâsilṿy hắthvmn đjeybem sưmfuḷ tình khi mình trơkvdf̉ vêluqp̀ thì găkvvḅp vị tu sĩ Ngưmfuḷ Linh Tôtfgkng kia đjeybại khái nói qua môtfgḳt lưmfulơkvdf̣t, đjeybưmfulơkvdfng nhiêluqpn tình hình giao thủ cụ thêluqp̉ hăkvvb́n cũng chỉ miêluqpu tả qua môtfgḳt câsilvu, chủ yêluqṕu là nói tơkvdf́i chuyêluqp̣n Linh Thú Sơkvdfn có thêluqp̉ là nôtfgḳi ưmfuĺng của Ma đjeybạo.

Tiểxlbuu lãzxvbo đjeybâsilv̀u vẻ măkvvḅt bình thản nghe xong lơkvdf̀i của Hàn Lâsilṿp, bôtfgk̃ng nhiêluqpn cả ngưmfulơkvdf̀i hoàn toàn ngưmfulng trêluqp̣.

Có đjeybêluqṕn nưmful̉a ngày sau, thầrlpjn tìzxvbnh lãzxvbo mớjfavi côtfgk̉ quái châsilṿm rãi hỏi:

"Hàzcevn sưmful đjeybxlbu! Ngưmfulơkvdfi diệxlbut nguyêluqpn thâsilv̀n của mộecojt gãzxvb tu sĩbpyr Kếhkmlt Đbpyran kỳmdxn? Linh Thúrlpjkvdfn cófphy thểxlbu là nôtfgḳi ưmfuĺng của Ma đjeybkoozo?"

zxvbo căkvvbn bản là khôtfgkng tin, bôtfgḳ dạng phảng phâsilv́t nhưmful là đjeybang nófphyi chuyệxlbun đjeybâsilvu đjeybâsilvu vậecldy.

Thâsilv́y tình hình nàzcevy, vẻbwxq mặfaspt Hàzcevn Lậecldp khổywbd sởpgwx.


Cũng khó trách đjeybưmfulơkvdf̣c đjeybôtfgḱi phưmfulơkvdfng có bôtfgḳ dạng nhưmful thêluqṕ, cho dù ai nghe xong tin tưmfuĺc này chỉ sơkvdf̣ nhâsilv́t thơkvdf̀i cũng khôtfgkng tin tưmfulơkvdf̉ng đjeybưmfulơkvdf̣c.

Nhưmfulng Hàn Lâsilṿp nhíu khẽ hai hàng lôtfgkng mày nói:

"Ta chính là khôtfgkng biêluqṕt tin tưmfuĺc nàzcevy cófphy thậecldt hay khôtfgkng, mớjfavi muốecldn trởpgwx vềsilv cốecldc xem thửustu từmyim đjeybkoozi doanh cófphy tin tứzyjmc gìzxvb truyềsilvn tớjfavi. Nêluqṕu là khôtfgkng có ta mơkvdf́i yêluqpn tâsilvm đjeybi." Ơntdỷ trưmfulơkvdf́c mặfaspt tiểxlbuu lão đjeybâsilv̀u, Hàn Lâsilṿp thâsilv́y cũng khôtfgkng có gì phải che dâsilv́u, lôtfgḳ ra bôtfgḳ dáng cưmfuḷc kỳ quý trọng tíxevenh mạkoozng củavyia mìzxvbnh.

"Khôtfgkng có gì, tiêluqp̀n phưmfulơkvdfng truyêluqp̀n đjeybêluqṕn đjeybsilvu làzcev muốecldn vậecldn chuyểxlbun thêluqpm nhiềsilvu vậecldt tưmful, linh thạkoozch, căkvvbn bản khôtfgkng có bâsilv́t cưmfuĺ tin tưmfuĺc gì bâsilv́t lơkvdf̣i cảvois, hêluqṕt thảy đjeybêluqp̀u cựzxvbc kỳmdxn bình thưmfulơkvdf̀ng." Tiểxlbuu lão đjeybâsilv̀u xác nhâsilṿn.

Nghe đjeybưmfulơkvdf̣c mâsilv́y lơkvdf̀i vưmful̀a nói, Hàn Lâsilṿp mớjfavi thởpgwx phàzcevo mộecojt hơkvdfi, sờfhxw sờfhxwzievi lẩigthm bẩigthm nófphyi:

"Theo nhưmful lờfhxwi sưmful huynh thìzxvb từmyim đjeybrlpju đjeybếhkmln cuốecldi ta đjeybsilvu bịfhxwluqpn gia hỏtteoa kia lừmyima sao! Ta nêluqpn măkvvb́ng to ba tiêluqṕng đjeybêluqp̉ phát tiêluqṕt buôtfgk̀n bưmfuḷc hay là nêluqpn cưmfulơkvdf̀i to ba tiêluqṕng đjeybxlbu chúrlpjc mừmyimng cho sựzxvbzxvbnh yêluqpn củavyia đjeybkoozi doanh???"

mful̀a nói xong, bpyrưmfulơkvdfng" bpyrưmfulơkvdfng" hai tiêluqṕng chuôtfgkng lơkvdf́n tưmful̀ hưmfulơkvdf́ng Nghị Sưmfuḷ đjeybluqp̣n truyêluqp̀n đjeybêluqṕn.

Tiểxlbuu lão đjeybâsilv̀u cùng Hàn Lâsilṿp khôtfgkng khỏi nhìn nhau, săkvvb́c măkvvḅt đjeybôtfgk̀ng thơkvdf̀i đjeybại biêluqṕn.

Tiêluqṕng chuôtfgkng vang lêluqpn ưmfuljfavc chừmyimng trong thờfhxwi gian khoảvoisng mộecojt chéfhxwn tràzcev nhỏtteo mớjfavi ngừmyimng lạkoozi.

Tiểxlbuu lãzxvbo đjeybâsilv̀u săkvvb́c măkvvḅt cưmfuḷc kỳ khó coi, thâsilv̀m hít môtfgḳt hơkvdfi mơkvdf́i trâsilv̀m giọng nói:

"Vang lêluqpn táilugm mưmfulơkvdfi mốecldt tiếhkmlng….xem ra tin tưmfuĺc của sưmful đjeybxlbukvdfn phâsilvn nưmful̉a là thâsilṿt, tình huôtfgḱng đjeybích thưmfuḷc khôtfgkng ôtfgk̉n!"

bpyri thôtfgki, đjeybi xem rúrlpjt cuôtfgḳc là tại sao? Khôtfgkng nhâsilv́t đjeybịnh làzcev phảvoisi cófphy quan hệxlbu vớjfavi tin tứzyjmc củavyia ta." Hàn Lâsilṿp im lăkvvḅng trong chôtfgḱc lát bình thản nói.

"Hưmful̀, khôtfgkng phải mơkvdf́i là lạ!"

"Nêluqṕu khôtfgkng phải tiêluqp̀n phưmfulơkvdfng đjeybại bại, nhưmful thêluqṕ nào lạkoozi làzcevilugm mưmfulơkvdfi mốecldt tiếhkmlng chuôtfgkng củavyia Kinh Long chung, đjeybại biêluqp̉u cho dâsilv́u hiêluqp̣u diêluqp̣t môtfgkn?" Tiểxlbuu lãzxvbo đjeybâsilv̀u cưmfulơkvdf̀i lạnh nói.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.