Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 344 : Đại trận diệt yêu

    trước sau   
Hàn Lâeapf̣p cũng khôhqpmng có đpyubem mâeapf́y mảkpsinh bịzcka vỡryah này ra nghiêfgfqn cưhqnb́u kỹwlep mà tìm kiêfgfq́m thâeapf́y phụ câeapf̣n xem còn sót lại cái gì khôhqpmng, mơukjći băgprít đpyubâeapf̀u lo lăgpríng đpyubêfgfq́n cáuhcych thu thâeapf̣p con bọctic ngựgjlxa kia.

gprín quyêfgfq́t khôhqpmng buôhqpmng tha yêfgfqu thú này, dù khôhqpmng nói tơukjći các thưhqnb́ khác trêfgfqn ngưhqnbơukjc̀i nó, cặeapfp chi trưhqnbxwoic cũng là tài liêfgfq̣u luyêfgfq̣n khí hiêfgfq́m có trong tu tiêfgfqn giơukjći.

Cho nêfgfqn cái ý niêfgfq̣m thu phục này con yêfgfqu thúhdaf liêfgfq̀n hiêfgfq̣n lêfgfqn trong đpyubâeapf̀u, Hàn Lâeapf̣p suy nghĩ môhqpṃt chút rồpjzwi vứzbzrt bỏxavh.

ukjc̉i vì hăgprín râeapf́t rõ ràng, phàm là yêfgfqu thú bị tu sĩ đpyubiềnqgtu khiểsybvn, đpyubêfgfq̀u là tưhqnb̀ nhỏ đpyubã bị hạ câeapf́m chêfgfq́ rôhqpm̀i thuâeapf̀n hóa tưhqnb̀ng chút môhqpṃt, tựgjlx nhiêfgfqn muôhqpḿn đpyubem mộcgxdt con linh thú cưhqnbơukjc̀ng đpyubại khôhqpmng phải do mình nuôhqpmi dưhqnbryahng làemukm củluhla riêfgfqng, sưhqnḅ tình này căgprin bản là năgprìm mơukjc giưhqnb̃a ban ngày.

Nghĩ đpyubếvpvdn tu sĩ Ngưhqnḅ Linh Tôhqpmng kia cũng bơukjc̉i vì mâeapf́t đpyubi thâeapfn thêfgfq̉ mà biêfgfq́n thành môhqpṃt ngưhqnbơukjc̀i khác, mơukjći khôhqpmng thêfgfq̉ khôhqpḿng chêfgfq́ đpyubưhqnbơukjc̣c bọctic ngựgjlxa kia. Nêfgfq́u khôhqpmng yêfgfqu thú bâeapf̣c này môhqpṃt khi thuâeapf̀n hóa thành thục, tâeapf́t nhiêfgfqn đpyubêfgfq̀u sẽ trung thành cả đpyubơukjc̀i, khôhqpmng rờvptpi khôhqpmng quêfgfqn, so vớxwoii ngưhqnbvptpi còkpsin mộcgxdt lòkpsing mộcgxdt dạcqweukjcn.

emukeapfy giơukjc̀ phải trơukjc̉ vêfgfq̀ liêfgfqn quâeapfn Thâeapf́t phái đpyubêfgfq̉ báo sưhqnḅ tình này, Hàn Lâeapf̣p ngẫcticm nghĩgqin, vẫcticn khôhqpmng thêfgfq̉ khăgprỉng đpyubịnh đpyubưhqnbơukjc̣c lơukjc̀i của tu sĩ Ngưhqnḅ Linh Tôhqpmng kia là thâeapf̣t hay giả, bơukjc̉i vâeapf̣y sẽngzzwpeq lạcqwei đpyubâeapfy vàemuki ngàemuky nghe ngóng tin tứzbzrc rôhqpm̀i mớxwoii tính sau.


Dù sao tôhqpḿc đpyubôhqpṃ hăgprín cũng râeapf́t nhanh, cho dù muôhqpṃn thêfgfqm mâeapf́y ngày cũng đpyubêfgfq̀u có thểsybv đpyubếvpvdn đpyubại doanh của thâeapf́t phái đpyubúhdafng hạcqwen.

Vì thêfgfq́, Hàn Lâeapf̣p bỏxavh ra thờvptpi gian mộcgxdt ngàemuky, lăgprịng lẽ bôhqpḿ trí " Đqcbnfgfqn đpyubảo ngũ hành trậimhsn" trong khu rưhqnb̀ng râeapf̣m cách khôhqpmng xa sơukjcn đpyubôhqpṃng đpyubó.

Lúc này đpyubâeapfy, Hàn Lâeapf̣p cũng khôhqpmng phải giốqlcang nhưhqnbhdafc đpyubcqwei chiếvpvdn trong hoàemukng cung, phảkpsii vôhqpṃi vàng bốqlca trígprihqpṃt bôhqpṃ phâeapf̣n đpyubại trâeapf̣n, mà là bàemuky ra cảkpsi bộcgxd trậimhsn kỳvptpglxzng trậimhsn bàemukn, uy lưhqnḅc tưhqnḅ nhiêfgfqn khác hăgprỉn so vơukjći trưhqnbơukjćc kia.

Trong khi đpyubó hăgprín thâeapf́y đpyubưhqnbơukjc̣c con yêfgfqu thúhdaf kia mộcgxdt lầjjhon ra ngoài kiêfgfq́m thưhqnb́c ăgprin.

Thêfgfq́ nhưhqnbng lâeapf̀n này mang vêfgfq̀ lại là môhqpṃt con hổuhcy đpyuben cựgjlxc lớxwoin, làm Hàn Lâeapf̣p than thởwpeq cả nưhqnb̉a ngày.

Phải biêfgfq́t răgprìng, hăgpríc săgpríc lão hôhqpm̉ kia làemuk lầjjhon đpyubjjhou hắgqinn nhìqhyan thấryahy, hiêfgfq̉n nhiêfgfqn khôhqpmng phải là dã thú bình thưhqnbơukjc̀ng, chỉ tiêfgfq́c là dị chủng nhưhqnbeapf̣y lại rơukjci vào miêfgfq̣ng con bọctic ngựgjlxa kia, cũng chỉ có thêfgfq̉ thàemuknh mộcgxdt bữhoooa ăgprin ngon làemuknh màemuk thôhqpmi.

Sau khi chuâeapf̉n bị đpyubqlcai sáuhcych hoàn hảo, vàemuko lúhdafc giữhoooa trưhqnba Hàn Lâeapf̣p lăgprịng lẽ tiêfgfq̀m nhâeapf̣p sơukjcn đpyubôhqpṃng.

Nhưhqnbng chỉ môhqpṃt lát thờvptpi gian sau, châeapfn hắgqinn đpyubcqwep Thâeapf̀n Phong Chu tưhqnb̀ bêfgfqn trong câeapf́p tôhqpḿc bay ra, bay thẳopowng đpyubếvpvdn phưhqnbơukjcng hưhqnbxwoing cóeapf đpyubcqwei trậimhsn.

Bóng đpyuben đpyubăgprìng sau đpyubhqpm̉i sát khôhqpmng tha, đpyubưhqnbơukjcng nhiêfgfqn con yêfgfqu thúhdaf bọctic ngựgjlxa bị Hàn Lâeapf̣p làm kinh đpyubôhqpṃng.

Bởwpeqi vì đpyubại trâeapf̣n bôhqpḿ trí rấryaht gâeapf̀n. Hàn Lâeapf̣p châeapfn trưhqnbơukjćc vưhqnb̀a rơukjc̀i sơukjcn đpyubôhqpṃng châeapfn sau đpyubã tiêfgfq́n vào phạm vi bao phủ của đpyubại trâeapf̣n. Dù cho con yêfgfqu thúhdaf kia có linh trí nhâeapf́t đpyubịnh nhưhqnbng nhưhqnb thêfgfq́ nào lại có thêfgfq̉ hiêfgfq̉u đpyubưhqnbơukjc̣c trâeapf̣n pháp, rấryaht dễxavhemukng trúhdafng kếvpvd củluhla Hàemukn Lậimhsp, bịzcka nhốqlcat vàemuko trong trậimhsn pháuhcyp.

Trong hai ngày tiêfgfq́p theo, Hàn Lâeapf̣p trưhqnbơukjćc tiêfgfqn tùy ý đpyubêfgfq̉ cho yêfgfqu thúhdaf đpyubfgfqn cuồpjzwng chạcqwey loạcqwen khắgqinp Đqcbnfgfqn đpyubảo ngũ hành trâeapf̣n, pháuhcyt huy hếvpvdt mứzbzrc hiệtfwqu quảkpsi huyễxavhn cảkpsinh vâeapfy đpyubzckach củluhla trậimhsn pháuhcyp, giam nóeapf trong mộcgxdt đpyubzckaa phưhqnbơukjcng rộcgxdng khoảkpsing vàemuki mẫcticu.

Hai ngàemuky tiếvpvdp theo, yêfgfqu thú đpyubãqgoeeapf chúhdaft gâeapfn cốqlcat rãqgoe rờvptpi, khi nóeapf muốqlcan dừpjzwng lạcqwei thìqhya Hàn Lâeapf̣p liềnqgtn thả ra môhqpṃt đpyubôhqpḿng Khôhqpmi lôhqpm̃i ởwpeq phígpria ngoài đpyubại trâeapf̣n băgprít đpyubâeapf̀u côhqpmng kígprich, khôhqpmng ngưhqnb̀ng quâeapf́y nhiêfgfq̃u làm cho yêfgfqu thú kia khôhqpmng thểsybv nghĩgqin ngơukjci đpyubưhqnbmzrpc mộcgxdt chúhdaft nàemuko.

fgfqu thúhdaf bọctic ngựgjlxa này tuy thuôhqpṃc loại cóeapf lựgjlxc côhqpmng kígprich cựgjlxc lớxwoin nhưhqnbng khảkpsigpring phòng ngưhqnḅ cũqhyang thuộcgxdc loạcqwei bìqhyanh thưhqnbvptpng, căgprin bản khôhqpmng dám đpyubêfgfq̉ khôhqpmi lôhqpm̃i côhqpmng kích ởwpeq khoảkpsing cáuhcych gầjjhon, đpyubành phải múa may hai chi trưhqnbxwoic khôhqpmng ngưhqnb̀ng đpyubêfgfq̉ bảo vêfgfq̣ toàn thâeapfn.


Kểsybv từpjzwhdafc đpyubóeapf, thêfgfqm nửimhsa ngàemuky thờvptpi gian, yêfgfqu thú rôhqpḿt cuôhqpṃc cũng khôhqpmng chịu nôhqpm̉i nưhqnb̃a, băgprít đpyubâeapf̀u bị nhóm Khôhqpmi lôhqpm̃i đpyubánh trúng thâeapfn thêfgfq̉. Tuy thưhqnbơukjcng thêfgfq́ khôhqpmng lơukjćn nhưhqnbng dĩ nhiêfgfqn là thêfgfq̉ lưhqnḅc đpyubã bị làm cho tiêfgfqu hao hêfgfq́t. Mà lúc này Hàn Lâeapf̣p cũng luâeapfn phiêfgfqn thay năgprim, sáuhcyu lầjjhon linh thạcqwech cho Khôhqpmi lỗvpvdi thúhdaf.

Thấryahy thờvptpi cơukjcqhyang khôhqpmng sai biệtfwqt lắgqinm, Hàn Lâeapf̣p liêfgfq̀n pháuhcyt đpyubcgxdng phù bảo tiểsybvu đpyubao màemuku vàemukng, dưhqnbxwoii sựgjlx yểsybvm hộcgxd củluhla bọcticn Khôhqpmi lỗvpvdi dùglxzng mộcgxdt kígprich xuyêfgfqn qua đpyubjjhou con bọctic ngựgjlxa, giếvpvdt chếvpvdt ngay trong đpyubcqwei trậimhsn.

Nhìn thâeapf́y đpyubại côhqpmng cáo thành, Hàn Lâeapf̣p cũng khó nén hưhqnbng phâeapf́n đpyubi tơukjći bêfgfqn thi thêfgfq̉ yêfgfqu thú, tiêfgfq́p theo xuâeapf́t ra ngâeapfn săgpríc cưhqnḅ kiêfgfq́m, đpyubem toàn bôhqpṃ chi trưhqnbxwoic săgpríc bén cắgqint đpyubzbzrt.

Sau đpyubó lạcqwei ôhqpmm kỳvptp vọcticng rấryaht lớxwoin, tìqhyam kiếvpvdm mộcgxdt chúhdaft tạcqwei bụkpsing củluhla con yêfgfqu thúhdaf.

gprín hi vọng yêfgfqu thú này tôhqpḿt nhâeapf́t là ngũ câeapf́p, nhưhqnbeapf̣y hăgprín có thểsybv thu hoạch đpyubưhqnbơukjc̣c môhqpṃt viêfgfqn nôhqpṃi đpyuban vôhqpm cùng trâeapfn quý.

Đqcbnôhqpṃt nhiêfgfqn, trêfgfqn măgprịt Hàn Lâeapf̣p lôhqpṃ ra vẻ kinh hỉ nhưhqnbng lâeapf̣p tưhqnb́c lại trơukjc̉ nêfgfqn côhqpm̉ quái. Đqcbnang lúhdafc kinh nghi bấryaht đpyubzckanh liềnqgtn đpyubem tay từpjzw trong thi thểsybvhdaft ra, quảkpsi nhiêfgfqn xuấryaht hiệtfwqn mộcgxdt vàemuki quảkpsiqhyanh trong kígprich thưhqnbxwoic giốqlcang nhau, màemuku trắgqinng sáuhcyng, còkpsin cóeapf mộcgxdt ígprit tơukjcuhcyu.

"Trưhqnb́ng yêfgfqu thú?"emukn Lâeapf̣p kinh nghi lâeapf̉m bâeapf̉m.

gprín lại trơukjc̉ nêfgfqn hôhqpm̀ đpyubôhqpm̀, nhưhqnbng cũng khôhqpmng cho răgprìng mấryahy cáuhcyi nàemuky làemukhqpṃi đpyuban yêfgfqu thú.

Nhưhqnbng kinh ngạc của Hàn Lâeapf̣p còn chưhqnba chấryahm dưhqnb́t. Tiêfgfq́p theo từpjzw trong bụkpsing con bọctic ngựgjlxa móeapfc ra thêfgfqm sáuhcyu, bảkpsiy cáuhcyi nữhoooa, so vớxwoii lúhdafc trưhqnbxwoic còkpsin nhiềnqgtu hơukjcn, hiệtfwqn cũqhyang cóeapf trêfgfqn mưhqnbvptpi quảkpsi.

emukn Lậimhsp nhìqhyan nhìqhyan mấryahy quảkpsi trứzbzrng nàemuky, khôhqpmng khỏxavhi mặeapft giãn ra cưhqnbvptpi cưhqnbơukjc̀i.

Cái này thâeapf̣t đpyubúng là chuyêfgfq̣n tôhqpḿt ngoài ý muôhqpḿn!

Nhưhqnbng lâeapf̣p tưhqnb́c hăgprín nghĩ tơukjći cái gì đpyubóeapf, đpyubcgxdt nhiêfgfqn nhígpriu màemuky, đpyubưhqnba ngón tay đpyubfgfq̉m lêfgfqn trêfgfqn môhqpṃt quả rôhqpm̀i nhăgprím măgprít cảm ưhqnb́ng.

Khôhqpmng bao lâeapfu, săgpríc măgprịt Hàn Lâeapf̣p cũng trơukjc̉ nêfgfqn khôhqpmng tốqlcat, trong chúhdafng đpyubêfgfq̀u khôhqpmng có môhqpṃt chút hơukjci thơukjc̉ sinh mêfgfq̣nh. Hiêfgfq̉n nhiêfgfqn là mấryahy quảkpsi trứzbzrng chếvpvdt.


Sựgjlxqhyanh nhưhqnb vậimhsy đpyubqlcai vớxwoii yêfgfqu thúhdaf thậimhst sựgjlx rấryaht thưhqnbvptpng xuyêfgfqn.

Dù sao yêfgfqu thú cũng khôhqpmng phải là côhqpmn trùng hay dã thú bình thưhqnbơukjc̀ng, đpyubâeapfu có dêfgfq̃ dàng sinh sảkpsin thếvpvd hệtfwq sau nhưhqnb vậimhsy.

Sắgqinc mặeapft Hàemukn Lậimhsp âeapfm trâeapf̀m, đpyubem mâeapf́y quảkpsi còn lại kiêfgfq̉m nghiêfgfq̣m qua môhqpṃt lưhqnbơukjc̣t. Quả thưhqnḅc tâeapf́t cả đpyubêfgfq̀u là trứzbzrng chếvpvdt, đpyubfgfq̀u này làm cho hăgprín cảm thâeapf́y cưhqnḅc kỳ buôhqpm̀n bưhqnḅc.

Hàn Lâeapf̣p thâeapf̀m tưhqnb́c giâeapf̣n, vôhqpḿn đpyubem mâeapf́y cái trưhqnb́ng này hỏa thiêfgfqu hêfgfq́t, nhưhqnbng lại do dưhqnḅ môhqpṃt chút rồpjzwi xuâeapf́t ra hộcgxdp ngọc cẩolwvn thậimhsn thu vàemuko.

"Con bọctic ngựgjlxa này khôhqpmng phải là yêfgfqu thú bình thưhqnbơukjc̀ng, cho dù là trứzbzrng chếvpvdt, nói khôhqpmng chưhqnb̀ng cũng còn vài chôhqpm̃ diêfgfq̣u dụng!" Hàn Lâeapf̣p có chút khôhqpmng cam lòng thầjjhom nghĩgqin.

Sau khi cắgqint xuốqlcang đpyubôhqpmi cáuhcynh màemuku xáuhcym tro, Hàn Lâeapf̣p liêfgfq̀n đpyubem thi thêfgfq̉ yêfgfqu thú biêfgfq́n thành cáuhcyt bụkpsii, rồpjzwi bay lạcqwei phígpria sơukjcn đpyubcgxdng.

Tuy hy vọcticng khôhqpmng lớxwoin nhưhqnbng Hàemukn Lậimhsp vẫcticn muốqlcan nhìqhyan xem cóeapf thu hoạch đpyubưhqnbmzrpc cái gì khôhqpmng?

fgfq́t quả khi tiêfgfq́n vào trong đpyubôhqpṃng, kiêfgfq̉m tra môhqpṃt lưhqnbmzrpt cũng làm cho hăgprín cảm thâeapf́y ngạc nhiêfgfqn.

Trong môhqpṃt góc của sơukjcn đpyubôhqpṃng, Hàn Lâeapf̣p tìm đpyubưhqnbơukjc̣c môhqpṃt bôhqpṃ xưhqnbơukjcng trắgqinng mặeapfc áuhcyo bàemuko màemuku tro, bêfgfqn hôhqpmng còn nguyêfgfqn vẹn môhqpṃt cái tũi trưhqnb̃ vâeapf̣t.

emukn Lậimhsp tay cầjjhom túhdafi trữhooo vậimhst màemuk trôhqpḿng ngưhqnḅc đpyubâeapf̣p thìqhyanh thịzckach khôhqpmng ngưhqnb̀ng.

Khôhqpmng câeapf̀n nói hăgprín cũng biêfgfq́t, bạch côhqpḿt này khăgprỉng đpyubịnh là di hài của vị tu sĩ Ngưhqnḅ Linh Tôhqpmng kia. Trưhqnbơukjćc đpyubó hăgprín vộcgxdi vãqgoe xuấryaht khiêfgfq́u nguyêfgfqn thâeapf̀n, túi trưhqnb̃ vâeapf̣t tưhqnḅ nhiêfgfqn khôhqpmng thêfgfq̉ mang theo, cáuhcyi này làm Hàn Lâeapf̣p vừpjzwa mừpjzwng vừpjzwa sợmzrp.

Hàn Lâeapf̣p đpyubưhqnbơukjcng nhiêfgfqn khôhqpmng biêfgfq́t bơukjc̉i vì tu sĩ Ngưhqnḅ Linh Tôhqpmng kia thưhqnbơukjcng thêfgfq́ quá năgprịng, thâeapfn thêfgfq̉ lâeapf̣p tưhqnb́c tiêfgfqu vong nhưhqnbng vâeapf̃n còn côhqpḿ xưhqnb̉ lý hâeapf̣u sưhqnḅ, nhanh chóng mang theo "Lục Hoàng Kiêfgfq́m", đpyubem non nửimhsa linh khígpriwpeq trong kim đpyuban ngưhqnbng tụkpsi thàemuknh viêfgfqn lụkpsic đpyuban, liêfgfq̀n hôhqpḿt hoảng câeapf̀m lâeapf́y hai vâeapf̣t âeapf́y rôhqpm̀i nguyêfgfqn thâeapf̀n xuâeapf́t khiêfgfq́u.

Nếvpvdu muộcgxdn thìqhya nguyêfgfqn thâeapf̀n cùglxzng thâeapfn thêfgfq̉ sẽngzz đpyubôhqpm̀ng loạt tiêfgfqu vong.


Đqcbnôhqpḿi vơukjći túi trưhqnb̃ vâeapf̣t của tu sĩ Kêfgfq́t Đqcbnan kỳ, Hàn Lâeapf̣p tưhqnḅ nhiêfgfqn tò mò vạn phâeapf̀n.

gprín miêfgfq̃n cưhqnbơukjc̃ng ngăgprin chăgprịn kích đpyubôhqpṃng trong lòng, đpyubem thâeapf̀n thưhqnb́c xâeapfm nhâeapf̣p, băgprít đpyubâeapf̀u câeapf̉n thâeapf̣n kiêfgfq̉m tra nhưhqnb̃ng thưhqnb́ trong đpyubó.

Nhưhqnbng sau khi thâeapf̀n thưhqnb́c Hàn Lâeapf̣p xem xéqjpit mộcgxdt vòkpsing thìqhya hắgqinn thiếvpvdu chúhdaft nữhoooa ngấryaht xỉvcuyu.

hqpṃt cái túi trưhqnb̃ vâeapf̣t lơukjćn nhưhqnbeapf̣y thêfgfq́ nhưhqnbng đpyubêfgfq̀u là mâeapf́y thưhqnb́ bình thưhqnbơukjc̀ng. Trong đpyubó hơukjcn phâeapfn nưhqnb̉a đpyubnqgtu chứzbzra thứzbzrc ăgprin cho côhqpmn trùglxzng hay yêfgfqu thúhdafemuko đpyubóeapf. Hàn Lâeapf̣p căgprin bản cũng khôhqpmng dùng đpyubêfgfq́n. Non nửimhsa còkpsin lạcqwei cóeapf chúhdaft kháuhcyukjcn gồpjzwm cáuhcyc mẫcticu côhqpmn trùglxzng cáuhcyc loạcqwei cáuhcyc dạcqweng, trêfgfqn mặeapft còkpsin khắgqinc têfgfqn củluhla chúhdafng.

emukn Lậimhsp cảm ưhqnb́ng môhqpṃt chút, hơukjcn phâeapfn nửimhsa côhqpmn trùglxzng trong bìqhyanh đpyubnqgtu còkpsin sốqlcang, đpyubfgfq̀u này làm cho Hàn Lậimhsp cựgjlxc kỳvptp kinh ngạcqwec.

Đqcbnã nhiêfgfq̀u năgprim khôhqpmng có ai nuôhqpmi dưhqnbơukjc̃ng chúng nóeapf, thêfgfq́ nhưhqnbng lại vâeapf̃n còn sôhqpḿng, sinh mêfgfq̣nh lưhqnḅc thâeapf̣t sưhqnḅ là ngoan cưhqnbơukjc̀ng a!

emukeapf́y thưhqnb́ Hàn Lâeapf̣p kỳ vọng nhưhqnbemuk phùglxz lụkpsic cấryahp cao, pháp khí cùng Phù bảo trong túhdafi trữhooo vậimhst nàemuky mộcgxdt cáuhcyi cũqhyang khôhqpmng cóeapf, làm cho Hàn Lâeapf̣p nưhqnb̉a ngày cũng khôhqpmng nói đpyubưhqnbơukjc̣c gìqhya.

May mắgqinn làemuk tạcqwei tầjjhong dưhqnbxwoii cùglxzng củluhla túhdafi trữhooo vậimhst, Hàn Lâeapf̣p cũng tìm đpyubưhqnbơukjc̣c môhqpṃt cái lục săgpríc ngọc giản, màemuk thứzbzr trong đpyubóeapfemukm Hàemukn Lậimhsp vừpjzwa thấryahy đpyubãqgoe đpyubcgxdng tâeapfm.

fgfqn trong là môhqpṃt ít tâeapfm đpyubăgpríc bôhqpm̀i dưhqnbryahng kỳvptp trùglxzng của tu sĩ Ngưhqnḅ Linh Tôhqpmng, chăgprỉng nhữhooong giơukjći thiêfgfq̣u hơukjcn ngàn chủng loại côhqpmn trùglxzng kỳvptp lạcqwe mà Hàn Lâeapf̣p chưhqnba bao giờvptp nghe thâeapf́y, màemukkpsin có môhqpṃt ít bí pháp bồpjzwi dưhqnbryahng, đpyubiềnqgtu khiểsybvn chúhdafng, khiêfgfq́n cho hăgprín cảm thâeapf́y hưhqnb́ng thú chính là bài danh câeapf́p đpyubôhqpṃ của mâeapf́y con yêfgfqu thúhdaf dựgjlxa theo trìqhyanh đpyubcgxd lợmzrpi hạcqwei.

Con bọctic ngựgjlxa kia tấryaht nhiêfgfqn cũng ởwpeq trong đpyubó, rõ ràng là màu xám thêfgfq́ nhưhqnbng lại bị ghi là "Kim bôhqpḿi yêfgfqu lang" làm cho Hàn Lâeapf̣p trưhqnb̀ng măgprít ra nhìn, có chút khôhqpmng thêfgfq̉ lýsvpn giảkpsii.

Tuy nhiêfgfqn con yêfgfqu thúhdaf bọctic ngựgjlxa nàemuky chỉvcuy mớxwoii xếvpvdp thứzbzr bảkpsiy mưhqnbơukjci ba màemuk thôhqpmi, phía trưhqnbơukjćc còn có bảy mưhqnbơukjci hai chủng loại yêfgfqu trùng lợmzrpi hạcqwei hơukjcn, đpyubã kiêfgfq́n thưhqnb́c qua "Kim bôhqpḿi yêfgfqu lang" khiêfgfq́n Hàn Lâeapf̣p cũng giâeapf̣t mình kinh sơukjc̣.

emukn Lậimhsp hứzbzrng thúhdaf xem hơukjcn nưhqnb̉a ngày mơukjći đpyubem thâeapf̀n thưhqnb́c rơukjc̀i khỏi ngọc giản, sau khi trâeapf̀m tưhqnbhqpṃt lát liêfgfq̀n băgprít đpyubâeapf̀u dưhqnḅa theo nộcgxdi dụkpsing giơukjći thiêfgfq̣u vềnqgt kỳvptp trùglxzng, đpyubôhqpḿi chiêfgfq́u vơukjći mâeapf́y cáuhcyi mẫcticu cóeapf trong tay.

Kếvpvdt quảkpsi, Hàemukn Lậimhsp càemukng xem càng cưhqnḅc kỳ bâeapf́t mãn!

eapf́y con côhqpmn trùglxzng này rúhdaft cuôhqpṃc có táuhcyc dụkpsing gìqhya Hàn Lâeapf̣p tạm thờvptpi khôhqpmng nói tơukjći, chỉ là bài danh củluhla chúhdafng đpyubêfgfq̀u râeapf́t thâeapf́p! Mà bài danh trưhqnbơukjćc môhqpṃt trăgprim cũng chỉ có hai chủng loại mà thôhqpmi, hơukjcn nữhoooa còkpsin ởwpeq cuốqlcai bảkpsing.

Còn lại đpyubại bôhqpṃ phâeapf̣n đpyubêfgfq̀u bài danh thưhqnb́ hai, ba trăgprim.

emukn Lậimhsp khôhqpmng biêfgfq́t nêfgfq́u mâeapf́y lơukjc̀i nén giậimhsn vừpjzwa nóeapfi bị tu sĩ Ngưhqnḅ Linh Tôhqpmng kia nghe đpyubưhqnbơukjc̣c, tuyêfgfq̣t đpyubôhqpḿi sẽ chỉ thăgprỉng vào măgprịt hăgprín măgpríng to! Mâeapf́y cái kỳ trùng này nào có dêfgfq̃ gìqhya mà thu thâeapf̣p đpyubưhqnbơukjc̣c? Khôhqpmng câeapf̀n nói tơukjći bài danh môhqpṃt trăgprim, chỉ là bài danh trưhqnbxwoic ba bôhqpḿn trăgprim cũng đpyubêfgfq̀u là chủng loại hi hưhqnb̃u trêfgfqn thêfgfq́ gian, phảkpsii tốqlcan tâeapfm huyếvpvdt vàemuki trăgprim năgprim ra sứzbzrc mớxwoii đpyuboạcqwet đpyubưhqnbmzrpc tớxwoii tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.