Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 342 : Kinh nghi

    trước sau   
Hàn Lânmxc̣p ngưhmqjng thơwwhủ chăyjgdm chú nhìn, con yêofufu thúinka dò xét trong phạm vi vài dăyjgḍm đrpjeôwbaq̣t nhiêofufn trưhmqj̣c tiêofuf́p cấhdxwp tốorimc phólwzeng tớfdcmi chỗfnnclmpin thânmxcn củmosna Hàljunn Lậutscp.

Khuôwbaqn măyjgḍt Hàn Lânmxc̣p trơwwhủ nêofufn távzcmi mébflht.

Vẻ măyjgḍt hăyjgd́n thêofufm vài nét hàn ý, cânmxc̀m chăyjgḍt "Huyêofuf́t Linh Toản" trong tay, băyjgd́t đrpjeânmxc̀u rót linh lưhmqj̣c vào nhânmxćt thơwwhùi vậutsct ấhdxwy khẽctnwlwzeng lêofufn.

yjgḍt khôwbaqng chút biêofuf̉u tình nhìqcgqn yêofufu thúinka đrpjeang bay tớfdcmi, Hàn Lânmxc̣p quyêofuf́t đrpjeịnh đrpjehmqji đrpjeôwbaq́i phưhmqjơwwhung cávzcmch mìqcgqnh gầqfgrn, lúc này mơwwhúi phóng xuânmxćt pháp khí, chỉ có làm nhưhmqjnmxc̣y mơwwhúi có thêofuf̉ nắlwzem chắlwzec việofufc đrpjeả thưhmqjơwwhung hoăyjgḍc giêofuf́t chêofuf́t yêofufu thú này thêofufm mộbtuht chúinkat.

Hậutscu quảqhum củmosna việofufc làljunm nàljuny khăyjgd̉ng đrpjeịnh gia tăyjgdng thêofufm vài lânmxc̀n nguy hiêofuf̉m nhưhmqjng hôwbaqm nay Hàn Lânmxc̣p cũng bânmxćt chânmxćp.

yjgdm mưhmqjơwwhui trưhmqjhmqjng, bốorimn mưhmqjơwwhui trưhmqjhmqjng, ba mưhmqjơwwhui trưhmqjhmqjng ……


ljunn Lậutscp tim đrpjeânmxc̣p thình thịch, khôwbaqng khỏwihki híewryt sânmxcu mộbtuht chúinkat, tay nhưhmqj muôwbaq́n giơwwhu tay lêofufn phólwzeng xuấhdxwt Huyếwihkt Linh toảqhumn.

Nhưhmqjng xuấhdxwt hiệofufn mộbtuht màljunn làljunm Hàljunn Lậutscp trợhmqjn mắlwzet hávzcm mồmqoom.

Lúc yêofufu thúinka bọwihk ngựfekua kia cách đrpjeỉnh đrpjeânmxc̀u Hàn Lânmxc̣p khoảng hai mưhmqjơwwhui trưhmqjơwwhụng, bôwbaq̃ng nhiêofufn xoay môwbaq̣t cái thay đrpjeôwbaq̉i phưhmqjơwwhung hưhmqjơwwhúng, nhàljuno thẳdneang xuốorimng mộbtuht chỗfnncvzcmc khôwbaqng xa nơwwhui Hàljunn Lậutscp ẩlmpin thânmxcn, kêofuf́t quả làljun sau mộbtuht hai tiếwihkng kêofufu thảqhumm thiếwihkt, con bọwihk ngựfekua kia dùng chi trưhmqjơwwhúc quắlwzep lânmxćy môwbaq̣t con heo rừbmjvng thậutsct lớfdcmn tưhmqj̀ trong rưhmqj̀ng bay lêofufn, khôwbaqng chúinkat do dựfekuhmqjfdcmng vềofuf đrpjeưhmqjrygqng cũmgmx bay mấhdxwt.

Thânmxćy thânmxcn ảnh yêofufu thú dânmxc̀n dânmxc̀n biêofuf́n mânmxćt trong tânmxc̀m măyjgd́t, Hàn Lânmxc̣p mơwwhúi thơwwhủ phàljuno môwbaq̣t hơwwhui nhẹ nhõm, ngôwbaq̀i bịch xuôwbaq́ng đrpjeânmxćt, rúinkat cuôwbaq̣c cũng khôwbaqng đrpjeêofuf̉ ý gì đrpjeêofuf́n phong phạytfcm của ngưhmqjơwwhùi tu tiêofufn nưhmqj̃a.

qcgqnh hình vưhmqj̀a rồmqooi ….

ofuf́u khôwbaqng phải hăyjgd́n dựfeku đrpjelwzenh côwbaqng kích ởjbdu khoảqhumng cávzcmch gânmxc̀n, chỉ sơwwhụ răyjgd̀ng cũng giôwbaq́ng nhưhmqj con heo rừbmjvng kia, trơwwhủ thành đrpjeôwbaq̀ ăyjgdn trong bụouzang củmosna yêofufu thúinka.

nmxc̀n này bình yêofufn khôwbaqng có viêofuf̣c gì, thânmxc̣t sưhmqj̣ là vôwbaq cùng may măyjgd́n a!

ljunn Lậutscp ânmxcm thânmxc̀m kêofufu may măyjgd́n khôwbaqng thôwbaqi, lânmxc̀n đrpjeânmxc̀u tiêofufn cảm thânmxćy đrpjeưhmqjơwwhục vânmxc̣n khí của mình cũmgmxng khôwbaqng têofuf̣ lăyjgd́m.

Ôorim̉n đrpjeịnh tânmxcm thânmxc̀n mộbtuht chúinkat, Hàn Lânmxc̣p nghĩsqbt rằfohkng hếwihkt thảqhumy việofufc nàljuny đrpjeofufu do têofufn đrpjeqfgru sỏwihk tu sĩsqbt Ngựfeku Linh Tôwbaqng đrpjeã chiêofuf́m cưhmqj́ thi thểlhlm Khúc Hôwbaq̀n gânmxcy nêofufn vìqcgq vậutscy lưhmqj̉a giânmxc̣n bùorimng lêofufn.

ewryljunng rằfohkng cávzcmi gìqcgqljun tin giảqhumn trong sơwwhun đrpjebtuhng, hólwzea ra đrpjeólwze chỉupfrljun mộbtuht cávzcmi bẫslzry đrpjeưhmqjhmqjc đrpjeorimi phưhmqjơwwhung bốorim tríewryljun thôwbaqi.

orim cho mình trăyjgdm ngàn cânmxc̉n thânmxc̣n, khôwbaqng ngờrygq khôwbaqng đrpjehdxwu lạytfci têofufn cávzcmo giàljun gian xảqhumo kia, còfohkn bịlwzefohkm hạytfci, chút nưhmqj̃a là phải đrpjei tong cái mạng nhỏ.

"Tốorimt, tôwbaq́t lăyjgd́m! Hiêofuf̣n tại ta khôwbaqng chêofuf́t, coi ngưhmqjơwwhui làljunm sao cólwze kếwihkt quảqhum tốorimt đrpjeânmxcy!"nmxc̀n đrpjeânmxc̀u tiêofufn Hàljunn Lânmxc̣p tưhmqj́c giânmxc̣n nhưhmqjnmxc̣y, môwbaq̣t bêofufn ngôwbaq̀i nghỉ ngơwwhui, môwbaq̣t bêofufn lânmxc̉m bânmxc̉n tiêofuf́t hânmxc̣n.

inka trong măyjgd́t hăyjgd́n, vị "Khúc Hôwbaq̀n" kia liêofufn tiêofuf́p chịu ba cái ezppịnh thânmxc̀n phù" của mình.Tuyêofuf̣t đrpjeorimi khôwbaqng có khả năyjgdng băyjgd̀ng tu vi nhưhmqjnmxc̣y mà trốorimn thoát đrpjeưhmqjơwwhục, chỉ cânmxc̀n chính mình trởjbdu vềofuf, tưhmqj̣ nhiêofufn dêofuf̃ dàljunng lấhdxwy đrpjei cávzcmi mạytfcng nhỏwihk củmosna đrpjeorimi phưhmqjơwwhung.


Cảm giác đrpjeưhmqjơwwhục thêofuf̉ lưhmqj̣c cùng pháp lưhmqj̣c chính mình đrpjeã phục hôwbaq̀i trơwwhủ lại, Hàn Lânmxc̣p lúc này phi thânmxcn ngưhmqj̣ khí đrpjeôwbaq̀ng dạng hưhmqjơwwhúng chỗfnnc ban đrpjeqfgru bay trơwwhủ vêofuf̀.

Chỉ cólwze đrpjeofuf̀u lânmxc̀n này hăyjgd́n khôwbaqng dám phi hành cao trêofufn khôwbaqng trung mà là thânmxc̣p phânmxc̀n cânmxc̉n thânmxc̣n bay tà tà cách măyjgḍt đrpjeânmxćt vài chục trưhmqjơwwhụng vìqcgq hắlwzen sơwwhụ lại khiêofuf́n cho con yêofufu thú kia chú ý.

Trêofufn đrpjeưhmqjơwwhùng bay trơwwhủ vêofuf̀, gió đrpjeêofufm lạnh lẽo thôwbaq̉i vào ngưhmqjơwwhùi, tứmosnc giậutscn trong lòfohkng cũng bị dânmxc̣p tăyjgd́t hơwwhun phânmxcn nưhmqj̉a, nhânmxćt thơwwhùi đrpjeânmxc̀u óc hắlwzen thanh tỉnh khôwbaqng ít, băyjgd́t đrpjeânmxc̀u ngânmxc̃m nghĩ lại quá trình từbmjv đrpjeqfgru đrpjeếwihkn cuốorimi cùng "Khúc Hôwbaq̀n" tiêofuf́p xúc.

nmxcn nhăyjgd́c qua lờrygqi nólwzei vàljun việofufc làljunm của vị tu sĩsqbt Ngưhmqj̣ Linh Tôwbaqng vàljunofufu thúinka bọwihk ngựfekua đrpjeáng sơwwhụ kia Hàn Lânmxc̣p đrpjeôwbaq́i vơwwhúi thânmxcn phânmxc̣n tu sĩ Trúc Cơwwhu kỳ của hắlwzen cũng băyjgd́t đrpjeânmxc̀u hoài nghi.

Tại nơwwhui cách Gia Nguyêofufn thành khôwbaqng quávzcm vài trăyjgdm dăyjgḍm lại xuânmxćt hiêofuf̣n yêofufu thú lơwwhụi hại nhưhmqjnmxc̣y đrpjeưhmqjơwwhung nhiêofufn khôwbaqng có khả năyjgdng là loại hoang dã ơwwhủ đrpjeânmxcy.

Nghĩ đrpjeêofuf́n thânmxcn phânmxc̣n của tu sĩ Ngưhmqj̣ Linh Tôwbaqng kia thì con bọwihk ngựfekua nàljuny cólwze tám chín phânmxc̀n là linh thú đrpjeưhmqjhmqjc thuânmxc̀n dưhmqjơwwhũng.

Linh thú đrpjeáng sơwwhụ nhưhmqjnmxc̣y, Hàn Lânmxc̣p thânmxc̣t sưhmqj̣ khó có thêofuf̉ tưhmqjơwwhủng đrpjeưhmqjơwwhục nó lại là do môwbaq̣t tu sĩ Trúc Cơwwhu kỳ thuầqfgrn dưhmqjwbaqng, theo quan đrpjeiểlhlmm củmosna hắlwzen thìqcgq con linh thúinkaljuny tuyệofuft đrpjeorimi cólwze thểlhlm mộbtuht chọwihki ba gãfohk tu sĩsqbt Trúinkac Cơwwhu hậutscu kỳcjao, thậutsct sựfeku quávzcm lợhmqji hạytfci.

" Chăyjgd̉ng lẽ thânmxcn phânmxc̣n "Khúc Hôwbaq̀n"ljuny khôwbaqng phảqhumi là Trúinkac Cơwwhu kỳcjaoljunljun Kếwihkt Đezppan kỳcjao…" Hăyjgd́n khôwbaqng khỏi phỏwihkng đrpjevzcmn mộbtuht phen.

ljunn Lậutscp bị ýfdcm nghĩsqbt này làm cho hoảng sơwwhụ!

yjgd́t thânmxćy đrpjeãfohk sắlwzep đrpjeếwihkn đrpjeupfrnh núinkai nhỏwihk ban đrpjeqfgru, hắlwzen liềofufn dừbmjvng bưhmqjfdcmc, lơwwhu lửhmqjng trêofufn khôwbaqng trung trầqfgrm tưhmqj.

wbaq̣t gã Kêofuf́t Đezppan kỳ tu sĩ nhưhmqj thêofuf́ nào lại bị hủy đrpjei thânmxcn thêofuf̉, nguyêofufn thânmxc̀n xuânmxćt khiêofuf́u, kêofuf́t cục thânmxc̣t thêofuf thảm, phảqhumi biếwihkt rằfohkng đrpjeouzang tớfdcmi chíewrynh làljun tu sĩsqbt Kếwihkt Đezppan kỳcjao a, đrpjeánh khôwbaqng lại thì cũng có khảqhumyjgdng thoát thânmxcn, trưhmqj̀ phi găyjgḍp phải mânmxćy lão quái vânmxc̣t Nguyêofufn Anh kỳ?

Nhưhmqjng là tu sĩ Nguyêofufn Anh kỳ của Thânmxćt phái đrpjeã sơwwhúm khôwbaqng màng thêofuf́ sưhmqj̣, bộbtuhvzcmng còfohkn giốorimng nhưhmqj vắlwzeng mặctnwt tạytfci Việofuft quốorimc, thânmxc̣m chí lânmxc̀n này Ma đrpjeạo cùng Thânmxćt phái đrpjeã vài lânmxc̀n giao phong, Hàn Lânmxc̣p cũng khôwbaqng có nghe nói qua có tu sĩ cânmxćp bânmxc̣c Nguyêofufn Anh kỳ ra tay.

Đezppofuf̀u này làm cho hăyjgd́n khôwbaqng thêofuf̉ nghĩ ra, nhưhmqj̃ng ngưhmqjơwwhùi này mà đrpjeôwbaq̣ng thủ thì sơwwhụ răyjgd̀ng sơwwhun băyjgdng đrpjeịa liêofuf̣t, phiêofufn giang đrpjeảo hải (núinkai návzcmt đrpjehdxwt tan, sôwbaqng cuộbtuhn biểlhlmn gầqfgrm).


nmxćt quá Hàljunn Lânmxc̣p đrpjeôwbaq́i vơwwhúi cávzcmch làljunm củmosna mânmxćy tu sĩsqbt cấhdxwp cao ngôwbaq̀i xem tu sĩsqbt cấhdxwp thấhdxwp tranh đrpjehdxwu, còfohkn mìqcgqnh thìqcgq lạytfcnh lùorimng quan sávzcmt, cũmgmxng cólwzeljuni lầqfgrn oávzcmn thầqfgrm. Chẳdneang biêofuf́t tu sĩ song phưhmqjơwwhung cânmxćp bânmxc̣c loại này đrpjeang làm cái gì nưhmqj̃a?

"Khôwbaqng lẽ lại trùng hơwwhụp nhưhmqjnmxc̣y, têofufn gia hỏa Kêofuf́t Đezppan kỳ này lại găyjgḍp phải môwbaq̣t lão quái vânmxc̣t trong sôwbaq́ đrpjeó?" Hàn Lậutscp thânmxc̀m nghĩsqbtwbaq̣t chút.

ofuf́u têofufn xânmxcm chiếwihkm thânmxcn thểlhlm Khúinkac Hồmqoon thânmxc̣t sưhmqj̣ là tu sĩ Kêofuf́t Đezppan kỳ thìqcgq mọwihki việofufc hoàljunn toàljunn thôwbaqng suốorimt vìqcgq nhưhmqj vậutscy hăyjgd́n mớfdcmi có khả năyjgdng biêofuf́t cơwwhu mậutsct Ma đrpjeytfco xânmxcm lấhdxwn, hơwwhun nưhmqj̃a còfohkn cólwze cảqhum linh thú cưhmqjơwwhùng đrpjeại.

ljunn Lậutscp suy nghĩ môwbaq̣t phen khôwbaqng thêofuf̉ khôwbaqng thưhmqj̀a nhânmxc̣n việofufc Khúinkac Hồmqoon làljun tu sĩsqbt Kếwihkt Đezppan kỳcjaolwzevzcmu, bảqhumy thàljunnh xávzcmc suấhdxwt, đrpjeofuf̀u này làm cho hăyjgd́n khôwbaqng khỏi đrpjeekrzwbaq̀ hôwbaqi lạnh, lôwbaq̣ ra thânmxc̀n săyjgd́c côwbaq̉ quái.

yjgḍc dù có chút sơwwhụ hãi nhưhmqjng cũng còn có môwbaq̣t tia hưhmqjng phânmxćn ….

ezppôwbaq́i phưhmqjơwwhung sẽctnw khôwbaqng giảqhum trưhmqj ăyjgdn thịlwzet hổekrz chứmosn? Côwbaq́ ý giả dạng tu vi thấhdxwp nhưhmqj thêofuf́ đrpjelhlm hí lôwbaq̣ng hăyjgd́n sao?" Hàn Lânmxc̣p vắlwzet ólwzec suy nghĩ, tìqcgqnh hìqcgqnh tồmqooi tệofuf nhấhdxwt nàljuny cólwze bao nhiềofufu rúinkat cuộbtuhc cólwze bao nhiêofufu phầqfgrn trăyjgdm.

"Khôwbaqng đrpjeúng, đrpjeôwbaq́i phưhmqjơwwhung tuyêofuf̣t khôwbaqng phải côwbaq́ ý nhưhmqj thêofuf́!" Hàn Lânmxc̣p lại thânmxc̀m nhủ, cânmxcn nhăyjgd́c, rúinkat cuôwbaq̣c trong lòng cũng đrpjeã có đrpjeưhmqjơwwhục phán đrpjeoán chắlwzec chắlwzen.

Khôwbaqng nólwzei tớfdcmi cávzcmi khávzcmc, việofufc đrpjeôwbaq́i phưhmqjơwwhung mấhdxwy năyjgdm trưhmqjfdcmc mớfdcmi băyjgd́t đrpjeânmxc̀u xânmxcm chiêofuf́m thânmxcn thểlhlm Khúinkac Hồmqoon khăyjgd̉ng đrpjeịnh khôwbaqng thêofuf̉ nghi ngơwwhù, kêofuf̉ tưhmqj̀ đrpjeó môwbaq̣t thânmxcn tu vi thânmxcm sânmxcu khôwbaqng lưhmqjơwwhùng đrpjeưhmqjơwwhục củmosna hắlwzen tưhmqj̣ nhiêofufn giốorimng nhưhmqj lờrygqi hắlwzen làljun đrpjeãfohk bịlwze trôwbaqi theo dòfohkng nưhmqjfdcmc.

Cho dùorim vẫslzrn còfohkn nguyêofufn thầqfgrn, trọng tu khôwbaqng gặctnwp bìqcgqnh cảqhumnh, tu vi hôwbaqm nay đrpjeíewrych xávzcmc nhưhmqj biểlhlmu hiêofufn.

wwhun nưhmqj̃a Hàn Lânmxc̣p còn liêofuf́c măyjgd́t nhìn ra, đrpjeôwbaq́i phưhmqjơwwhung cũng chưhmqja khôwbaq́ng chêofuf́ đrpjeưhmqjơwwhục linh thú, nêofuf́u khôwbaqng cólwze mộbtuht bảo tiêofufu lơwwhụi hại nhưhmqjnmxc̣y, hăyjgd́n nhưhmqj thêofuf́ nào lại khôwbaqng cho đrpjei theo bêofufn ngưhmqjơwwhùi.

Phải biêofuf́t răyjgd̀ng hiêofuf̣n tại chính là thơwwhùi đrpjeofuf̉m yêofuf́u đrpjewbaq́i nhânmxćt củmosna hắlwzen, lựfekuc lưhmqjhmqjng bảqhumo hộbtuh chíewrynh làljun khiếwihkm khuyếwihkt lớfdcmn nhấhdxwt, cho nêofufn mơwwhúi bânmxćt đrpjeăyjgd́c dĩ lưhmqj̀a mình vào sơwwhun đrpjeôwbaq̣ng đrpjelhlm con yêofufu thúinka kia giếwihkt chếwihkt.

ljunn Lậutscp tânmxcm tưhmqj cựfekuc kỳcjao thôwbaqng minh, nghĩsqbt lạytfci mộbtuht lưhmqjhmqjt từbmjv đrpjeqfgru đrpjeếwihkn cuốorimi liềofufn hiểlhlmu ra đrpjeưhmqjhmqjc bảy tám phânmxc̀n chânmxcn tưhmqjơwwhúng, nhânmxćt thơwwhùi trong lòng đrpjeảm khí lại tăyjgdng lêofufn khôwbaqng ít.

Cái này cũng khôwbaqng phải Hàn Lânmxc̣p thưhmqj̀a dịp ngưhmqjrygqi gặctnwp nguy khốorimn màljun chiếwihkm tiệofufn nghi, mà là tưhmqj̣ biêofuf́t đrpjeã cùng vị tu sĩ Ngưhmqj̣ Linh Tôwbaqng kia kêofuf́t đrpjeại cưhmqj̀u.


ofuf́u đrpjeôwbaq́i phưhmqjơwwhung thoávzcmt khỏwihki tay hắlwzen, khăyjgd̉ng đrpjeịnh sau khi khôwbaqi phục thưhmqj̣c lưhmqj̣c Kêofuf́t Đezppan kỳ liêofuf̀n đrpjeem hăyjgd́n ra băyjgdm thành vạn mảnh.

wwhủi vânmxc̣y hăyjgd́n khôwbaqng thêofuf̉ đrpjeêofuf̉ cho tu sĩ này còn sôwbaq́ng mà rơwwhùi đrpjei.

Hàn Lânmxc̣p rấhdxwt rõ ràng quan hêofuf̣ lơwwhụi hại trong đrpjeó, khôwbaqng do dưhmqj̣ liêofuf̀n thúc giục pháp khí dưhmqjơwwhúi chânmxcn, hưhmqjơwwhúng đrpjeupfrnh núinkai kia bay đrpjei.

Hàn Lânmxc̣p đrpjeảo măyjgd́t đrpjeãfohk đrpjeếwihkn nơwwhui, liêofuf́c măyjgd́t liêofuf̀n găyjgḍp "Khúc Hôwbaq̀n" đrpjeang thành thành thânmxc̣t thânmxc̣t ngơwwhu ngẩlmpin tạytfci chỗfnnc, trêofufn ngưhmqjơwwhùi vânmxc̃n còn mấhdxwy tấhdxwm phùorim lụouzac.

ljunn Lậutscp nhânmxćt thơwwhùi mưhmqj̀ng rơwwhũ, hăyjgd́n yêofufn tânmxcm hạ xuôwbaq́ng cách đrpjeôwbaq́i phưhmqjơwwhung vài chục trưhmqjơwwhụng, đrpjeôwbaq̀ng thơwwhùi hai tay cũng cầqfgrm mộbtuht mólwzen phávzcmp khíewry.

hmqj̀a thânmxćy Hàn Lânmxc̣p từbmjv trêofufn trơwwhùi bay xuôwbaq́ng, trêofufn măyjgḍt "Khúc Hôwbaq̀n"wbaq̣ ra thânmxc̀n săyjgd́c khiêofuf́p sơwwhụ, tưhmqj̣a hôwbaq̀ khôwbaqng nghĩ tơwwhúi Hàn Lânmxc̣p có thêofuf̉ còn sôwbaq́ng.

Vì thêofuf́ hắlwzen miễhdxwn cưhmqjwbaqng cưhmqjrygqi, môwbaqi vưhmqj̀a đrpjeôwbaq̣ng muôwbaq́n nói cái gì đrpjeó.

Nhưhmqjng Hàn Lânmxc̣p sau khi tiêofuf́n lêofufn đrpjeưhmqjơwwhục vài bưhmqjơwwhúc, khôwbaqng khác khí liêofuf̀n khoát tay băyjgd́n ra lưhmqjơwwhũng đrpjeạo ôwbaq quang đrpjeávzcmnh thẳdneang tớfdcmi.

wbaq̣t khi đrpjeã đrpjeịnh chém tânmxc̣n giêofuf́t tuyêofuf̣t, Hàn Lânmxc̣p cũng khôwbaqng muôwbaq́n nói nhiêofuf̀u vớfdcmi kẻrgry sắlwzep chếwihkt.

Thânmxćy khí thêofuf́ hung mãnh củmosna Ôorim Long đrpjeoạt băyjgd́n nhanh tơwwhúi, "Khúc Hôwbaq̀n"yjgd́c măyjgḍt đrpjeại biêofuf́n.

Khi Hàn Lânmxc̣p cho răyjgd̀ng đrpjeôwbaq́i phưhmqjơwwhung sẽctnw bịlwze nghiềofufn návzcmt thìqcgq thânmxcn hìqcgqnh "Khúc Hôwbaq̀n" nhoáng lêofufn, nhảqhumy sang bêofufn cạytfcnh đrpjelhlm trávzcmnh nébflhwbaqng kíewrych.

"Ngưhmqjơwwhui làm gì đrpjeólwze, chăyjgd̉ng lẽ quêofufn mânmxćy lơwwhùi thềofuf đrpjebtuhc đrpjeã phát ra sao?" vị tu sĩ Ngưhmqj̣ Linh Tôwbaqng hơwwhui thơwwhủ có chút khó khăyjgdn nói.

Hiêofuf̉n nhiêofufn hắlwzen khôwbaqng dưhmqj̣ đrpjeoán đrpjeưhmqjơwwhục vưhmqj̀a thấhdxwy Hàn Lânmxc̣p liêofuf̀n bị tânmxc̣p kích hung ác nhưhmqj thêofuf́.

ljunn Lậutscp nghe "Khúinkac Hồmqoon"lwzei vânmxc̣y, liêofuf̀n nhưhmqj khôwbaqng nghe thânmxćy, chỉ là găyjgd́t gao giưhmqjơwwhung măyjgd́t nhìn ba cávzcmi Đezpplwzenh Thầqfgrn phùorim trêofufn ngưhmqjrygqi đrpjeorimi phưhmqjơwwhung, cơwwhuwbaq̀ khôwbaqng tin vào măyjgd́t mình.

"Phùorim lụouzac khôwbaqng cólwze gỡwbaq xuốorimng, đrpjeorimi phưhmqjơwwhung nhưhmqj thếwihkljuno lại có khả năyjgdng hàljunnh đrpjebtuhng?"ljunn Lậutscp mộbtuht bụouzang hồmqoo nghi.

Chăyjgd̉ng qua, hiêofuf̣n tại cũng khôwbaqng phải là lúinkac dânmxcy dưhmqja, Hàn Lânmxc̣p chỉ hưhmqj̀ lạnh môwbaq̣t tiêofuf́ng, căyjgdn bản khôwbaqng nói thêofufm gì, lânmxćy tay chỉupfrljuno Ôorim Long đrpjeoạt, nhânmxćt thơwwhùi pháp khí lớfdcmn lêofufn mânmxćy lânmxc̀n, biêofuf́n thành lưhmqjơwwhũng đrpjeạo ôwbaq quang thôwbaq to, chơwwhụt lóe đrpjeánh vêofuf̀ phíewrya đrpjeôwbaq́i phưhmqjơwwhung.

yjgd́n đrpjeã hạ quyêofuf́t tânmxcm, cho dù hi sinh thânmxcn thểlhlm "Khúc Hôwbaq̀n" cũng phải tiêofufu diêofuf̣t đrpjeưhmqjơwwhục nguyêofufn thânmxc̀n vị tu sĩ Kêofuf́t Đezppan Kỳ này khôwbaqng thưhmqj̀a môwbaq̣t mảnh.

"Khúinkac Hồmqoon"hmqj̣a hôwbaq̀ nhìn ra tânmxcm tưhmqj khôwbaqng chếwihkt khôwbaqng thôwbaqi của Hàn Lânmxc̣p, mắlwzet thânmxćy Ôorim Long đrpjeoạt hung hăyjgdng kíewrych tớfdcmi, dưhmqjơwwhúi tình thêofuf́ nguy cânmxćp hé miệofufng bắlwzen ra môwbaq̣t đrpjeạo lục quang, cuốorimi cùorimng cũmgmxng ngăyjgdn đrpjeưhmqjhmqjc mộbtuht kíewrych toàljunn lựfekuc nàljuny.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.