Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 341 : Chật vật

    trước sau   
Thuẫqpkyn nàqynfy chípxlgnh làqynf đhbokzcebnh cấaunsp pházdlap khípxlgjyffng bạoeadch lâdtagn củkgjja "Mặsnflc Giao"qynf luyệrcitn chếlzlo ra! Đdzezãhwyujyffng Hàqynfn Lậsnflp kinh qua nhiềxicxu trậsnfln chéttivm giếlzlot, trừlibn việrcitc trưlekyevyec đhbokótytnqynfi ngàqynfy bịfhth " Huyếlzlot Linh Toảzcebn" xuyêhfqhn thủkgjjng mộmkoot cázdlai lỗmeah nhỏggkk, cơjqmy hồttiv cho tớevyei bâdtagy giờaiji khômkoong cótytn tổmymzn hạoeadi gìdsiy quázdla lớevyen, màqynfmkoom nay liềxicxn bịfhth hủkgjjy trêhfqhn tay mộmkoot con yêhfqhu vậsnflt, làqynfm Hàqynfn Lậsnflp khótytntytn thểttiv tin tuởggkkng.

Nhưlekyng tạoeadi giờaiji phúoshvt nàqynfy, nhờaijiqynfo Nguyệrcitt Quang thạoeadch, Hàqynfn Lậsnflp lờaiji mờaiji thấaunsy đhbokưlekyzdlac hìdsiynh dạoeadng củkgjja quázdlai vậsnflt cựgpgoc kỳlsvk cổmymz quázdlai.

jqmy thểttivttivng khômkoong lớevyen, hìdsiynh dạoeadng chỉzceb cao khoảzcebng mộmkoot trưlekyzdlang, cázdlai cổmymz nhỏggkkpxlgu, trêhfqhn đhbokótytnxgkcn cótytn mộmkoot cázdlai đhbokqbhhu khômkoong to hơjqmyn làqynf bao nhiêhfqhu nhưlekyng cótytn hai luồttivng lụpxnec quang lớevyen bằfirsng nắegcbm tay lạoeadnh lẽmilto lótytne lêhfqhn hàqynfn ýuueu, đhbokang khômkoong chúoshvt cảzcebm tìdsiynh giưlekyơjqmyng mắegcbt nhìdsiyn hắegcbn.

Khiếlzlon cho Hàqynfn Lậsnflp đhbokttiv ýuueu chípxlgnh làqynf hai chi trưlekyevyec phảzcebng phấaunst giốhwyung nhưleky hai thanh khảzcebm đhbokao sắegcbc béttivn, đhbokiềxicxu nàqynfy làqynfm cho Hàqynfn Lậsnflp cựgpgoc kỳlsvk kinh ngạoeadc!"

Quázdlai vậsnflt nàqynfy khômkoong ngờaiji lạoeadi sửptbw dụpxneng vũttiv khípxlg! Nhưlekyng thanh khảzcebm đhbokao nàqynfy sao lạoeadi sắegcbc béttivn nhưleky vậsnfly, mộmkoot đhbokao bổmymz đhbokômkooi "
Bạoeadch Lâdtagn Thuẫqpkyn" đhbokâdtagy?

Tuy Hàqynfn Lậsnflp suy nghĩfeam nhưleky vậsnfly nhưlekyng thâdtagn hìdsiynh cũttivng đhbokãhwyu nhoázdlang lêhfqhn, nhanh nhưlekyhfqhn bắegcbn hưlekyevyeng bêhfqhn ngoàqynfi đhbokmkoong vọmxikt đhboki.


Thậsnflt đhbokúoshvng làqynftytni đhbokùjyffa, trong sơjqmyn đhbokmkoong khômkoong lớevyen nàqynfy màqynf lạoeadi dâdtagy dưlekya cùjyffng vớevyei mộmkoot quázdlai vậsnflt đhbokázdlang sợzdla, hắegcbn thấaunsy dùjyffdsiynh cótytn thêhfqhm vàqynfi mạoeadng nữemiza cũttivng khômkoong đhbokkgjjjyffng, phảzcebi trốhwyun ra ngoàqynfi mớevyei cótytn chúoshvt ưlekyu thếlzlo đhbokưlekyzdlac.

Khi thấaunsy Hàqynfn Lậsnflp thâdtagn hìdsiynh vừlibna đhbokmkoong, quázdlai vậsnflt kia cũttivng đhbokttivng dạoeadng vômkoo thanh vômkoo tứbmqwc màqynf đhbokuổmymzi theo nhưleky đhbokoeadn bắegcbn, tốhwyuc đhbokmkoo đhbokttivng dạoeadng cũttivng cựgpgoc kỳlsvk nhanh chótytnng.

jqmyn đhbokmkoong chỉzcebtytn mộmkoot chúoshvt khoảzcebng cázdlach nhưleky vậsnfly, Hàqynfn Lậsnflp cùjyffng quázdlai vậsnflt kia mộmkoot trưlekyevyec mộmkoot sau rờaijii khỏggkki, tạoeado nêhfqhn hai cỗmeahdsiynh phong.

Vừlibna ra khỏggkki đhbokmkoong khẩoiiyu, Hàqynfn Lậsnflp cũttivng khômkoong nghĩfeam nhiềxicxu, khoázdlat tay, bắegcbn ra mộmkoot đhbokoeado bạoeadch quang, tiếlzlop theo Thầqbhhn Phong Chu trắegcbng tinh liềxicxn xuấaunst hiệrcitn lơjqmy lửptbwng trêhfqhn khômkoong trung.

Hắegcbn đhbokfhthnh khu sửptbw Thầqbhhn Phong Chu bay lêhfqhn trờaijii màqynf đhboki!

Mộmkoot khi pházdlap khípxlg khômkoong phòxgkcng ngựgpgo đhbokưlekyzdlac cômkoong kípxlgch củkgjja yêhfqhu vậsnflt, nếlzlou nhưleky tạoeado đhbokưlekyzdlac khoảzcebng cázdlach dùjyffng pházdlap khípxlg đhbokem kípxlgch trúoshvng házdla khômkoong phảzcebi làqynf thịfhtht názdlat xưlekyơjqmyng tan sao.

Nhưlekyng Hàqynfn Lậsnflp bờaijii vìdsiy thi triểttivn pházdlap khípxlghfqhn cótytn chúoshvt trìdsiy hoãhwyun, bótytnng đhboken trưlekyevyec mắegcbt chợzdlat lótytne. Yêhfqhu vậsnflt kia dùjyff đhbokuổmymzi theo sau nhưlekyng lạoeadi đhbokếlzlon trưlekyevyec, đhbokbmqwng giữemiza Hàqynfn Lậsnflp vàqynf Thầqbhhn Phong Chu, hơjqmyn nữemiza hai thanh trảzcebm đhbokao chàqynfzdlat qua lạoeadi vàqynfi cázdlai vang lêhfqhn thanh âdtagm leng keng, ázdlanh mắegcbt lạoeadnh băoeadng nhìdsiyn Hàqynfn Lậsnflp.

Thấaunsy cảzcebnh nàqynfy, Hàqynfn Lậsnflp trong lòxgkcng khômkoong khỏggkki lạoeadnh lẽmilto.

hfqhu vậsnflt nàqynfy chẳjfitng nhữemizng lợzdlai hạoeadi màqynfxgkcn cótytn linh trípxlg nhấaunst đhbokfhthnh. Lầqbhhn nàqynfy thậsnflt làqynf đhbokoeadi phiềxicxn toázdlai.

Chẳjfitng qua sau khi ra khỏggkki bótytnng tốhwyui trong sơjqmyn đhbokmkoong, dưlekyevyei ázdlanh trăoeadng, Hàqynfn Lậsnflp cũttivng nhậsnfln ra còxgkcn yêhfqhu vậsnflt trưlekyevyec mắegcbt, đhbokótytnqynf mộmkoot con bọmxik ngựgpgoa rấaunst lớevyen, toàqynfn thâdtagn màqynfu xázdlam đhboken, cảzceb ngưlekyaijii tảzcebn ra khípxlg tứbmqwc quỷowhp dịfhth.

qynfn Lậsnflp hípxlgt sâdtagu mộmkoot hơjqmyi, cốhwyuttivn tâdtagm lýuueu bấaunst an, thâdtagn hìdsiynh mơjqmy hồttiv mộmkoot chúoshvt, huyễxgkcn hótytna ra năoeadm sázdlau ảzcebo ảzcebnh giốhwyung nhau, trựgpgoc tiếlzlop hưlekyevyeng yêhfqhu vậsnflt phótytnng tớevyei. Hàqynfn Lậsnflp khômkoong tin bằfirsng vàqynfo chípxlgnh mìdsiynh toàqynfn lựgpgoc thi triểttivn La Yêhfqhn bộmkooxgkcn khômkoong thểttivlekyzdlat qua đhbokưlekyzdlac sựgpgo cảzcebn trởggkk củkgjja yêhfqhu thúoshv.

Bọmxik ngựgpgoa hai mắegcbt lụpxnec quang chợzdlat lótytne, cũttivng đhbokttivng dạoeadng huyễxgkcn hótytna ra mấaunsy cázdlai bótytnng mơjqmy hồttiv, phâdtagn biệrcitt đhbokótytnn ảzcebo ảzcebnh củkgjja Hàqynfn Lậsnflp đhbokang tớevyei.

qynfn Lậsnflp sắegcbc mặsnflt đhbokoeadi biếlzlon!


"Phốhwyuc" "Phốhwyuc" vàqynfi tiếlzlong vang lêhfqhn, huyễxgkcn ảzcebnh củkgjja Hàqynfn Lậsnflp đhbokxicxu bịfhth hai tay củkgjja con bọmxik ngựgpgoa kípxlgch pházdla, cuốhwyui cùjyffng thựgpgoc thểttivttivng bịfhth bắegcbt phảzcebi dùjyffng Quy xázdlac pházdlap khípxlg đhbokem ra ngạoeadng kházdlang, kếlzlot quảzceb cảzceb ngưlekyaijii khômkoong nhữemizng bịfhth chấaunsn lui trởggkk lạoeadi chỗmeahttiv, hơjqmyn nữemiza trêhfqhn Quy xázdlac pházdlap khípxlgttivng xuấaunst hiệrcitn mộmkoot vếlzlot chéttivm thậsnflt sâdtagu.

qynfn Lậsnflp vẻukxw mặsnflt tázdlai nhợzdlat liếlzloc mắegcbt nhìdsiyn vếlzlot chéttivm, nuốhwyut nưlekyevyec miếlzlong đhbokázdlanh ựgpgoc mộmkoot cázdlai, hiểttivn nhiêhfqhn pházdlap khípxlgqynfy nhấaunst đhbokfhthnh sẽmilt khômkoong chịfhthu nổmymzi vàqynfi kípxlgch.

Nhưlekyng khômkoong đhbokzdlai Hàqynfn Lậsnflp tìdsiym ra đhbokhwyui sázdlach, con bọmxik ngựgpgoa kia đhbokãhwyu "Chi lạoeadp" mộmkoot tiếlzlong, mộmkoot đhbokômkooi cázdlanh màqynfu xázdlam, dàqynfi khoảzcebng vàqynfi thưlekyevyec mởggkk ra, tiếlzlop theo làqynf thanh âdtagm ômkoong ômkoong vang lêhfqhn, yêhfqhu thúoshvqynfy nhanh chótytnng đhboksnflp đhboksnflp hai cázdlanh, nhẹobcm nhàqynfng phiêhfqhu phùjyff bay lêhfqhn.

Thấaunsy thêhfqhm màqynfn nàqynfy, Hàqynfn Lậsnflp kêhfqhu khổmymz khômkoong thômkooi, hắegcbn sao lạoeadi quêhfqhn mấaunst con bọmxik ngựgpgoa nàqynfy làqynfmkoon trùjyffng, còxgkcn cótytn thểttiv phi hàqynfnh, đhbokếlzlon lúoshvc nàqynfy, tốhwyuc đhbokmkoo củkgjja yêhfqhu thúoshv chẳjfitng phảzcebi làqynfqynfng thêhfqhm kinh ngưlekyaijii sao.

qynfn Lậsnflp lầqbhhn đhbokqbhhu đhbokhwyui vớevyei thâdtagn pházdlap củkgjja chípxlgnh mìdsiynh cótytn chúoshvt khômkoong tin tưlekyggkkng.

Tuy làqynf nhưleky vậsnfly, Hàqynfn Lậsnflp cũttivng vộmkooi vàqynfng thi triểttivn tăoeadng thêhfqhm "Khinh thâdtagn thuậsnflt" cùjyffng vớevyei cázdlac loạoeadi pházdlap thuậsnflt phụpxne trợzdla kházdlac lêhfqhn trêhfqhn ngưlekyaijii, rồttivi vỗmeah vỗmeahoshvi trữemiz vậsnflt bêhfqhn hômkoong, mưlekyaijii đhbokoeado ázdlanh sázdlang kim, hắegcbc, hồttivng đhbokttivng loạoeadt bay ra

Hắegcbn muốhwyun tiêhfqhn hạoead thủkgjj vi cưlekyaijing.

Nhưlekyng yêhfqhu thúoshv kia căoeadn bảzcebn khômkoong cótytn đhbokttiv cho Hàqynfn Lậsnflp pházdlat đhbokmkoong cômkoong kípxlgch bằfirsng pházdlap khípxlg, sau đhbokótytn thâdtagn hìdsiynh liềxicxn nhẹobcm nhàqynfng di chuyểttivn, đhbokmkoot nhiêhfqhn bótytnng đhboken chợzdlat lótytne biếlzlon mấaunst tạoeadi chỗmeahmkoozcebnh vômkoo tung, nhưlekyng mộmkoot khắegcbc sau bỗmeahng xuấaunst hiệrcitn trêhfqhn đhbokqbhhu Hàqynfn Lậsnflp, nhắegcbm ngay đhbokqbhhu củkgjja hắegcbn màqynf hung hăoeadng bổmymz xuốhwyung mộmkoot đhbokao, nhữemizng tưlekyggkkng đhbokem Hàqynfn Lậsnflp chéttivm thàqynfnh hai nửptbwa.

oshvc nàqynfy vẻukxw mặsnflt Hàqynfn Lậsnflp bìdsiynh tĩfeamnh vômkoojyffng.

Hắegcbn đhbokttivng dạoeadng cũttivng nhoázdlang lêhfqhn, sau khi lưlekyu lạoeadi mộmkoot trậsnfln tàqynfn ảzcebnh, cũttivng biếlzlon mấaunst tạoeadi chỗmeah, còxgkcn hơjqmyn mưlekyaijii đhbokoeado kim nhậsnfln đhbokang vâdtagy quanh bêhfqhn ngưlekyaijii yêhfqhu thúoshvtytn ýuueu muốhwyun đhbokem nótytn loạoeadn nhậsnfln phâdtagn thâdtagy.

dzezưlekyơjqmyng đhbokưlekyơjqmyng" liêhfqhn tiếlzlop hai tiếlzlong vang lêhfqhn truyềxicxn đhbokếlzlon, hai thanh khảzcebm đhbokao trong tay con bọmxik ngựgpgoa, rấaunst nhanh huy vũttivhfqhn vớevyei tốhwyuc đhbokmkoo mắegcbt thưlekyaijing nhìdsiyn khômkoong thấaunsy, hìdsiynh thàqynfnh mộmkoot cázdlai lưlekyevyei phòxgkcng hộmkoo thậsnflt lớevyen, nhótytnm pházdlap khípxlgttivng vừlibna trùjyffng hợzdlap tiếlzlop xúoshvc, lậsnflp tứbmqwc cótytn ba thanh kim nhậsnfln cũttivng mộmkoot thanh hỏggkka xoa bịfhth chấaunsn názdlat biếlzlon thàqynfnh nhiềxicxu đhbokiểttivm huỳlsvknh quang từlibn trêhfqhn khômkoong trung rơjqmyi xuốhwyung.

qynfn Lậsnflp đhbokang nhâdtagn cơjqmy hộmkooi đhbokttiv vọmxikt lêhfqhn Thầqbhhn Phong chu nhìdsiyn thấaunsy cảzcebnh nàqynfy cũttivng cựgpgoc kỳlsvk đhbokau lòxgkcng.

Hắegcbn vộmkooi vàqynfng thu hồttivi nhữemizng pházdlap khípxlgxgkcn lạoeadi. Kếlzlot quảzceb mấaunsy đhbokoeado hàqynfo quang còxgkcn lạoeadi cấaunsp tốhwyuc quay đhbokqbhhu bắegcbn trởggkk vềxicx.


Nhưlekyng làqynf cựgpgo đhbokưlekyaijing lang kia lạoeadi khômkoong chịfhthu từlibn bỏggkk ýuueu đhbokttiv, hai chi trưlekyevyec lạoeadi giao xoa ma sázdlat mộmkoot lưlekyzdlat, đhbokmkoot nhiêhfqhn thâdtagn hìdsiynh nhoázdlang lêhfqhn, biếlzlon thàqynfnh mộmkoot đhbokoeado hắegcbc tuyếlzlon (chỉzceb đhboken) tăoeadng tốhwyuc đhbokuổmymzi theo, trong khoảzcebng khắegcbc liềxicxn tớevyei phípxlga trêhfqhn mấaunsy kiệrcitn pházdlap khípxlg kim nhậsnfln, tiếlzlop theo khômkoong chúoshvt kházdlach khípxlg chéttivm loạoeadn mộmkoot trậsnfln, lạoeadi thêhfqhm hai kiệrcitn kim nhậsnfln bịfhth đhbokbmqwt ra vàqynfi khúoshvc, hótytna thàqynfnh tro bụpxnei.

qynfn Lậsnflp cảzcebm giázdlac nhưleky trázdlai tim đhbokang nhỏggkkzdlau.

Bộmkoo kim nhậsnfln nàqynfy ngàqynfy thưlekyaijing dùjyffng đhbokếlzlon đhbokxicxu cảzcebm thấaunsy cựgpgoc kỳlsvk thuậsnfln tay, hơjqmyn nữemiza bộmkoo kházdlap khípxlgqynfy đhbokãhwyu sớevyem theo hắegcbn nhiềxicxu năoeadm, cũttivng cótytn cảzcebm tìdsiynh nhấaunst đhbokfhthnh, khômkoong nghĩfeam tớevyei hômkoom nay phầqbhhn lớevyen đhbokãhwyu bịfhth hủkgjjy.

Chẳjfitng qua may mắegcbn làqynf thứbmqwqynfn Lậsnflp trọmxikng thịfhth nhấaunst "Ôdzez Long đhbokoạoeadt" lạoeadi hoàqynfn hảzcebo, khômkoong cótytn tổmymzn hao gìdsiy, cuốhwyui cùjyffng cũttivng khômkoong cótytn bịfhth hủkgjjy diệrcitt mộmkoot cázdlai nàqynfo, đhbokiềxicxu nàqynfy coi nhưlekyqynf may mắegcbn trong bấaunst hạoeadnh rồttivi.

Nhưlekyng con bọmxik ngựgpgoa kia vẫqpkyn đhbokang giưlekyơjqmyng mắegcbt nhìdsiyn chòxgkcng chọmxikc mìdsiynh, Hàqynfn Lậsnflp thậsnflt sựgpgo khômkoong thểttiv cảzcebm giázdlac đhbokưlekyzdlac may mắegcbn, nếlzlou khômkoong cótytn biệrcitn pházdlap đhbokhwyui phótytn vớevyei nótytn, khômkoong cầqbhhn nótytni đhbokếlzlon pházdlap khípxlgxgkcn lạoeadi, màqynf ngay cảzceb mạoeadng nhỏggkk củkgjja chípxlgnh mìdsiynh hơjqmyn phâdtagn nữemiza cũttivng đhboki tong.

Nghĩfeam vậsnfly, linh lựgpgoc dưlekyevyei châdtagn Hàqynfn Lậsnflp mãhwyunh liệrcitt xuấaunst ra, nhấaunst thờaijii Thầqbhhn Phong Chu khẽmilt run rẫqpkyy, biếlzlon thàqynfnh mộmkoot đhbokoeado bạoeadch quang vọmxikt lêhfqhn trờaijii, hắegcbn khômkoong tin yêhfqhu thúoshv kia cótytn thểttivjyffng vớevyei Thầqbhhn Phong Chu so tốhwyuc đhbokmkoo.

Nhưlekyng Hàqynfn Lậsnflp phi hàqynfnh trêhfqhn khômkoong trung đhbokưlekyzdlac mộmkoot lázdlat thìdsiy hắegcbn khômkoong thểttiv khômkoong thay đhbokmymzi ýuueu nghĩfeam vữemiza rồttivi, thừlibna nhậsnfln mìdsiynh chípxlgnh làqynf ếlzloch ngồttivi đhbokázdlay giếlzlong.

Hiệrcitn tạoeadi hắegcbn mộmkoot mặsnflt chạoeady nhưleky đhbokhfqhn vềxicx phípxlga trưlekyevyec, mộmkoot mặsnflt thỉzcebnh thoảzcebng quay đhbokqbhhu lạoeadi bắegcbn ra vàqynfi cázdlai hỏggkka cầqbhhu đhbokttiv ngăoeadn cảzcebn mộmkoot chúoshvt con bọmxik ngựgpgoa đhbokang theo sázdlat phípxlga sau.

"Thậsnflt làqynfqynfmkoon, yêhfqhu thúoshvqynfy chẳjfitng nhữemizng làqynfmkoong kípxlgch cựgpgoc mạoeadnh màqynf tốhwyuc đhbokmkoo phi hàqynfnh lạoeadi nhanh chótytnng nhưleky thếlzlo, quảzcebqynf khômkoong thểttivlekyggkkng tưlekyzdlang, ngay cảzceb Thầqbhhn Phong Chu củkgjja hắegcbn so vớevyei nótytnttivng chậsnflm hơjqmyn mộmkoot chúoshvt. " Hàqynfn Lậsnflp thầqbhhm nghĩfeam, trong lòxgkcng khômkoong khỏggkki buồttivn bựgpgoc vômkoojyffng.

Giờaiji đhbokâdtagy hắegcbn thậsnflp phầqbhhn khẳjfitng đhbokfhthnh con yêhfqhu thúoshvqynfy so vớevyei Bạoeadch tri chu (con nhệrcitn trắegcbng) trong đhbokmkoong quậsnflt ngàqynfy đhbokótytn tuyệrcitt đhbokhwyui lợzdlai hạoeadi hơjqmyn rấaunst nhiềxicxu.

Con bọmxik ngựgpgoa to lớevyen nàqynfy khômkoong phảzcebi làqynf tứbmqw cấaunsp yêhfqhu thúoshv đhbokzcebnh giai màqynf chípxlgnh làqynfzdlai loạoeadi ngũttiv cấaunsp yêhfqhu thúoshv trong truyềxicxn thuyếlzlot, cơjqmy hồttivjyffng thểttivjyffng tu sĩfeam Kếlzlot Đdzezan sơjqmy kỳlsvk đhbokhwyui kházdlang.

qynfn Lậsnflp nghĩfeam đhbokếlzlon khảzceboeadng ấaunsy, sau lưlekyng mồttivmkooi lạoeadnh túoshva ra ưlekyevyet đhbokqpkym, hắegcbn càqynfng liềxicxu mạoeadng phótytnng thípxlgch hỏggkka cầqbhhu, thầqbhhm mong ngăoeadn cảzcebn đhbokưlekyzdlac yêhfqhu thúoshv mộmkoot chúoshvt. Tuy nhiêhfqhn mỗmeahi mộmkoot khỏggkka hỏggkka cầqbhhu cũttivng dễxgkcqynfng bịfhth chéttivm thàqynfnh hai nửptbwa, nhưlekyng cuốhwyui cùjyffng cũttivng làqynfm cho yêhfqhu thúoshv chậsnflm lạoeadi mộmkoot lázdlat, tranh thủkgjj thờaijii gian cho Thầqbhhn Phong Chu.

Nhưlekyng Hàqynfn Lậsnflp rấaunst rõdtagqynfng, nếlzlou cứbmqw nhưleky vậsnfly thìdsiy sẽmilt sớevyem bịfhth đhbokhwyui phưlekyơjqmyng bắegcbt kịfhthp, quyếlzlot khômkoong thểttiv tiếlzlop tụpxnec giằfirsng co, bởggkki vậsnfly hắegcbn tuy mộmkoot bêhfqhn ngựgpgo khípxlg phi hàqynfnh, mộmkoot bêhfqhn phótytnng thípxlgch hỏggkka cầqbhhu nhưlekyng lạoeadi vộmkooi vàqynfng lợzdlai dụpxneng thầqbhhn thứbmqwc tiếlzlon vàqynfo trong túoshvi trữemiz vậsnflt, xem cótytn pházdlap khípxlgdsiytytn thểttivjyffng tớevyei trong lúoshvc nàqynfy.

Bỗmeahng nhiêhfqhn thầqbhhn thứbmqwc Hàqynfn Lậsnflp tìdsiym thấaunsy mộmkoot thứbmqw cựgpgoc kỳlsvk mềxicxm mạoeadi, trong đhbokqbhhu hắegcbn lótytne lêhfqhn, nhấaunst thờaijii đhbokãhwyutytn chủkgjj ýuueu.

qynfn Lậsnflp sau khi cúoshvi đhbokqbhhu dòxgkcttivt hoàqynfn cảzcebnh, mạoeadnh mẽmilt giẫqpkym châdtagn lêhfqhn Thầqbhhn Phong chu, rồttivi ngựgpgo khípxlglekyevyeng câdtagy cốhwyui rậsnflm rạoeadp bêhfqhn dưlekyevyei tàqynfqynf bay đhboki.

Đdzezttivng thờaijii, hắegcbn vộmkooi vàqynfng sờaiji loạoeadn trong túoshvi trữemiz vậsnflt, xuấaunst ra bảzceby tázdlam kiệrcitn pházdlap khípxlgdsiynh thưlekyaijing, mặsnflc kệrcit ba bảzceby hai mốhwyut gìdsiydsiy đhbokttivng loạoeadt phótytnng ra, sau đhbokótytn lạoeadi thêhfqhm bốhwyun năoeadm con Khômkooi lỗmeahi binh sĩfeam xuấaunst hiệrcitn từlibn trong bạoeadch quang, nhấaunst thờaijii mấaunsy mũttivi têhfqhn ázdlanh sázdlang chótytni mắegcbt theo sázdlat sau pházdlap khípxlg bắegcbn vềxicx phípxlga yêhfqhu thúoshv.

Mộmkoot phen đhbokhfqhn cuồttivng cômkoong kípxlgch nàqynfy, quảzceb nhiêhfqhn làqynfm cho con bọmxik ngựgpgoa kia phảzcebi huy vũttiv song chưlekyggkkng ra ứbmqwng phótytn mộmkoot lúoshvc, mặsnflc dùjyff rấaunst nhanh đhbokãhwyu đhbokem mấaunsy mótytnn pházdlap khípxlgjyffng nhótytnm khômkooi lỗmeahi kia đhbokem chấaunsn názdlat nhưlekyng sau đhbokótytn muốhwyun tìdsiym Hàqynfn Lậsnflp mộmkoot lầqbhhn nữemiza thìdsiyhfqhn dưlekyevyei rấaunst yêhfqhn tĩfeamnh, lặsnflng lẽmilt, Hàqynfn Lậsnflp đhbokãhwyu biếlzlon mấaunst vômkoozcebnh vômkoo tung trong rừlibnng rậsnflm.

Hai mắegcbt yêhfqhu thúoshv lụpxnec quang khômkoong ngừlibnng chớevyep lótytne, chậsnflm rãhwyui bay thấaunsp xuốhwyung, sau đhbokótytn tạoeadi phụpxne cậsnfln phípxlga trêhfqhn đhbokzcebo quanh mộmkoot lưlekyzdlat, coi bộmkoo vẫqpkyn muốhwyun tìdsiym ra Hàqynfn Lậsnflp.

Phípxlga sau mộmkoot câdtagy đhbokoeadi thụpxneggkk khu rừlibnng rậsnflm rạoeadp bêhfqhn dưlekyevyei, Hàqynfn Lậsnflp đhbokang nhìdsiyn con yêhfqhu thúoshv to lớevyen ởggkk trêhfqhn trờaijii vòxgkcng lui vòxgkcng tớevyei, trong ázdlanh mắegcbt khômkoong khỏggkki cótytn chúoshvt khẩoiiyn trưlekyơjqmyng.

Đdzezếlzlon lúoshvc nàqynfy, trêhfqhn ngưlekyaijii hắegcbn đhbokãhwyu khoázdlac mộmkoot chiếlzloc ázdlao choàqynfng bằfirsng lụpxnea mỏggkkng, ngăoeadn cázdlach tấaunst cảzcebzdlac loạoeadi khípxlg tứbmqwc trêhfqhn ngưlekyaijii Hàqynfn Lậsnflp.

Kiệrcitn "Ẩzpvfn Linh sa" nàqynfy chípxlgnh làqynf chiếlzlon lợzdlai phẩoiiym màqynfqynfn Lậsnflp đhbokoạoeadt đhbokưlekyzdlac từlibn tay Tuyêhfqhn Nhạoeadc trong trậsnfln chiếlzlon vớevyei Bạoeadch Tri chu, lúoshvc trưlekyevyec têhfqhn kia đhbokfhthnh dùjyffng vậsnflt ấaunsy âdtagm mưlekyu đhbokhwyui vớevyei Hàqynfn Lậsnflp, kếlzlot quảzceb lạoeadi bịfhth chếlzlot. Cázdlai ázdlao choàqynfng nàqynfy chẳjfitng nhữemizng cótytn thểttiv ngăoeadn cázdlach lich khípxlg dao đhbokmkoong màqynf ngay cảzcebjqmyi thởggkk củkgjja bảzcebn thâdtagn cũttivng cótytn thểttiv che dấaunsu khômkoong lộmkoo ra chúoshvt nàqynfo.

mkoom nay Hàqynfn Lậsnflp bấaunst đhbokegcbc dĩfeam phảzcebi sửptbw dụpxneng cázdlai pházdlap khípxlgqynfy, do hy vọmxikng trípxlg tuệrcit con bọmxik ngựgpgoa kia khômkoong quázdla cao, trong chốhwyuc lázdlat khômkoong tìdsiym thấaunsy mìdsiynh sẽmilt tựgpgo đhbokmkoong bỏggkk đhboki. Nếlzlou khômkoong hắegcbn sẽmilt khômkoong ổmymzn.

Chẳjfitng qua, vìdsiy phòxgkcng vạoeadn nhấaunst, trêhfqhn mộmkoot tay củkgjja Hàqynfn Lậsnflp đhbokãhwyu thủkgjj sẵxfhxn "Huyếlzlot Linh toảzcebn" kia.

Thứbmqwqynfy tuy tốhwyuc đhbokmkoo kinh ngưlekyaijii, sázdlat thưlekyơjqmyng lựgpgoc rấaunst lớevyen nhưlekyng sau khi thấaunsy qua tốhwyuc đhbokmkoo kinh ngưlekyaijii củkgjja con cômkoon trùjyffng, hắegcbn thậsnflt sựgpgo khômkoong cótytn chúoshvt tin tưlekyggkkng dùjyffng vậsnfly ấaunsy màqynftytn thểttiv đhbokázdlanh chếlzlot yêhfqhu thúoshvqynfy, bởggkki vậsnfly lấaunsy ra chỉzcebqynf đhbokttiv đhbokxicx phòxgkcng vạoeadn nhấaunst màqynf thômkooi.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.