Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 341 : Chật vật

    trước sau   
Thuẫaegun nàirezy chíromtnh làirez đtzgplxlznh cấsguhp phásdxpp khíromtdvkjng bạwrqrch lâjjmdn củxydka "Mặdndzc Giao"irez luyệqloin chếyjvi ra! Đdndzãtijfdvkjng Hàirezn Lậrtnfp kinh qua nhiềwrqru trậrtnfn chétzgpm giếyjvit, trừnuox việqloic trưccodswurc đtzgpóxxzeirezi ngàirezy bịrtnf " Huyếyjvit Linh Toảzvexn" xuyêojjon thủxydkng mộveumt cásdxpi lỗwrqr nhỏxwjl, cơkhbq hồmjvk cho tớswuri bâjjmdy giờgkpg khôwpfrng cóxxze tổlcbgn hạwrqri gìsnxx quásdxp lớswurn, màirezwpfrm nay liềwrqrn bịrtnf hủxydky trêojjon tay mộveumt con yêojjou vậrtnft, làirezm Hàirezn Lậrtnfp khóxxzexxze thểnzkn tin tuởiarmng.

Nhưccodng tạwrqri giờgkpg phúwdujt nàirezy, nhờgkpgirezo Nguyệqloit Quang thạwrqrch, Hàirezn Lậrtnfp lờgkpg mờgkpg thấsguhy đtzgpưccodqalwc hìsnxxnh dạwrqrng củxydka quásdxpi vậrtnft cựveumc kỳdopx cổlcbg quásdxpi.

khbq thểnzknkmlsng khôwpfrng lớswurn, hìsnxxnh dạwrqrng chỉlxlz cao khoảzvexng mộveumt trưccodqalwng, cásdxpi cổlcbg nhỏxwjlromtu, trêojjon đtzgpóxxzeojljn cóxxze mộveumt cásdxpi đtzgpromtu khôwpfrng to hơkhbqn làirez bao nhiêojjou nhưccodng cóxxze hai luồmjvkng lụewccc quang lớswurn bằlxlzng nắsguhm tay lạwrqrnh lẽtqrro lóxxzee lêojjon hàirezn ýevng, đtzgpang khôwpfrng chúwdujt cảzvexm tìsnxxnh giưccodơkhbqng mắsguht nhìsnxxn hắsguhn.

Khiếyjvin cho Hàirezn Lậrtnfp đtzgpnzkn ýevng chíromtnh làirez hai chi trưccodswurc phảzvexng phấsguht giốdopxng nhưccod hai thanh khảzvexm đtzgpao sắsguhc bétzgpn, đtzgpiềwrqru nàirezy làirezm cho Hàirezn Lậrtnfp cựveumc kỳdopx kinh ngạwrqrc!"

Quásdxpi vậrtnft nàirezy khôwpfrng ngờgkpg lạwrqri sửkmls dụewccng vũkmls khíromt! Nhưccodng thanh khảzvexm đtzgpao nàirezy sao lạwrqri sắsguhc bétzgpn nhưccod vậrtnfy, mộveumt đtzgpao bổlcbg đtzgpôwpfri "
Bạwrqrch Lâjjmdn Thuẫaegun" đtzgpâjjmdy?

Tuy Hàirezn Lậrtnfp suy nghĩerte nhưccod vậrtnfy nhưccodng thâjjmdn hìsnxxnh cũkmlsng đtzgpãtijf nhoásdxpng lêojjon, nhanh nhưccodojjon bắsguhn hưccodswurng bêojjon ngoàirezi đtzgpveumng vọpqhzt đtzgpi.


Thậrtnft đtzgpúwdujng làirezxxzei đtzgpùdvkja, trong sơkhbqn đtzgpveumng khôwpfrng lớswurn nàirezy màirez lạwrqri dâjjmdy dưccoda cùdvkjng vớswuri mộveumt quásdxpi vậrtnft đtzgpásdxpng sợqalw, hắsguhn thấsguhy dùdvkjsnxxnh cóxxze thêojjom vàirezi mạwrqrng nữydmya cũkmlsng khôwpfrng đtzgpxydkdvkjng, phảzvexi trốdopxn ra ngoàirezi mớswuri cóxxze chúwdujt ưccodu thếyjvi đtzgpưccodqalwc.

Khi thấsguhy Hàirezn Lậrtnfp thâjjmdn hìsnxxnh vừnuoxa đtzgpveumng, quásdxpi vậrtnft kia cũkmlsng đtzgpmjvkng dạwrqrng vôwpfr thanh vôwpfr tứewccc màirez đtzgpuổlcbgi theo nhưccod đtzgpwrqrn bắsguhn, tốdopxc đtzgpveum đtzgpmjvkng dạwrqrng cũkmlsng cựveumc kỳdopx nhanh chóxxzeng.

khbqn đtzgpveumng chỉlxlzxxze mộveumt chúwdujt khoảzvexng cásdxpch nhưccod vậrtnfy, Hàirezn Lậrtnfp cùdvkjng quásdxpi vậrtnft kia mộveumt trưccodswurc mộveumt sau rờgkpgi khỏxwjli, tạwrqro nêojjon hai cỗwrqrsnxxnh phong.

Vừnuoxa ra khỏxwjli đtzgpveumng khẩxkdku, Hàirezn Lậrtnfp cũkmlsng khôwpfrng nghĩerte nhiềwrqru, khoásdxpt tay, bắsguhn ra mộveumt đtzgpwrqro bạwrqrch quang, tiếyjvip theo Thầromtn Phong Chu trắsguhng tinh liềwrqrn xuấsguht hiệqloin lơkhbq lửkmlsng trêojjon khôwpfrng trung.

Hắsguhn đtzgprtnfnh khu sửkmls Thầromtn Phong Chu bay lêojjon trờgkpgi màirez đtzgpi!

Mộveumt khi phásdxpp khíromt khôwpfrng phòojljng ngựveum đtzgpưccodqalwc côwpfrng kíromtch củxydka yêojjou vậrtnft, nếyjviu nhưccod tạwrqro đtzgpưccodqalwc khoảzvexng cásdxpch dùdvkjng phásdxpp khíromt đtzgpem kíromtch trúwdujng hásdxp khôwpfrng phảzvexi làirez thịrtnft násdxpt xưccodơkhbqng tan sao.

Nhưccodng Hàirezn Lậrtnfp bờgkpgi vìsnxx thi triểnzknn phásdxpp khíromtojjon cóxxze chúwdujt trìsnxx hoãtijfn, bóxxzeng đtzgpen trưccodswurc mắsguht chợqalwt lóxxzee. Yêojjou vậrtnft kia dùdvkj đtzgpuổlcbgi theo sau nhưccodng lạwrqri đtzgpếyjvin trưccodswurc, đtzgpewccng giữydmya Hàirezn Lậrtnfp vàirez Thầromtn Phong Chu, hơkhbqn nữydmya hai thanh trảzvexm đtzgpao chàirezsdxpt qua lạwrqri vàirezi cásdxpi vang lêojjon thanh âjjmdm leng keng, ásdxpnh mắsguht lạwrqrnh băveumng nhìsnxxn Hàirezn Lậrtnfp.

Thấsguhy cảzvexnh nàirezy, Hàirezn Lậrtnfp trong lòojljng khôwpfrng khỏxwjli lạwrqrnh lẽtqrro.

ojjou vậrtnft nàirezy chẳszdwng nhữydmyng lợqalwi hạwrqri màirezojljn cóxxze linh tríromt nhấsguht đtzgprtnfnh. Lầromtn nàirezy thậrtnft làirez đtzgpwrqri phiềwrqrn toásdxpi.

Chẳszdwng qua sau khi ra khỏxwjli bóxxzeng tốdopxi trong sơkhbqn đtzgpveumng, dưccodswuri ásdxpnh trăveumng, Hàirezn Lậrtnfp cũkmlsng nhậrtnfn ra còojljn yêojjou vậrtnft trưccodswurc mắsguht, đtzgpóxxzeirez mộveumt con bọpqhz ngựveuma rấsguht lớswurn, toàirezn thâjjmdn màirezu xásdxpm đtzgpen, cảzvex ngưccodgkpgi tảzvexn ra khíromt tứewccc quỷlxlz dịrtnf.

irezn Lậrtnfp híromtt sâjjmdu mộveumt hơkhbqi, cốdopxtzgpn tâjjmdm lýevng bấsguht an, thâjjmdn hìsnxxnh mơkhbq hồmjvk mộveumt chúwdujt, huyễcqpkn hóxxzea ra năveumm sásdxpu ảzvexo ảzvexnh giốdopxng nhau, trựveumc tiếyjvip hưccodswurng yêojjou vậrtnft phóxxzeng tớswuri. Hàirezn Lậrtnfp khôwpfrng tin bằlxlzng vàirezo chíromtnh mìsnxxnh toàirezn lựveumc thi triểnzknn La Yêojjon bộveumojljn khôwpfrng thểnzknccodqalwt qua đtzgpưccodqalwc sựveum cảzvexn trởiarm củxydka yêojjou thúwduj.

Bọpqhz ngựveuma hai mắsguht lụewccc quang chợqalwt lóxxzee, cũkmlsng đtzgpmjvkng dạwrqrng huyễcqpkn hóxxzea ra mấsguhy cásdxpi bóxxzeng mơkhbq hồmjvk, phâjjmdn biệqloit đtzgpóxxzen ảzvexo ảzvexnh củxydka Hàirezn Lậrtnfp đtzgpang tớswuri.

irezn Lậrtnfp sắsguhc mặdndzt đtzgpwrqri biếyjvin!


"Phốdopxc" "Phốdopxc" vàirezi tiếyjving vang lêojjon, huyễcqpkn ảzvexnh củxydka Hàirezn Lậrtnfp đtzgpwrqru bịrtnf hai tay củxydka con bọpqhz ngựveuma kíromtch phásdxp, cuốdopxi cùdvkjng thựveumc thểnzknkmlsng bịrtnf bắsguht phảzvexi dùdvkjng Quy xásdxpc phásdxpp khíromt đtzgpem ra ngạwrqrng khásdxpng, kếyjvit quảzvex cảzvex ngưccodgkpgi khôwpfrng nhữydmyng bịrtnf chấsguhn lui trởiarm lạwrqri chỗwrqrkmls, hơkhbqn nữydmya trêojjon Quy xásdxpc phásdxpp khíromtkmlsng xuấsguht hiệqloin mộveumt vếyjvit chétzgpm thậrtnft sâjjmdu.

irezn Lậrtnfp vẻwduj mặdndzt tásdxpi nhợqalwt liếyjvic mắsguht nhìsnxxn vếyjvit chétzgpm, nuốdopxt nưccodswurc miếyjving đtzgpásdxpnh ựveumc mộveumt cásdxpi, hiểnzknn nhiêojjon phásdxpp khíromtirezy nhấsguht đtzgprtnfnh sẽtqrr khôwpfrng chịrtnfu nổlcbgi vàirezi kíromtch.

Nhưccodng khôwpfrng đtzgpqalwi Hàirezn Lậrtnfp tìsnxxm ra đtzgpdopxi sásdxpch, con bọpqhz ngựveuma kia đtzgpãtijf "Chi lạwrqrp" mộveumt tiếyjving, mộveumt đtzgpôwpfri cásdxpnh màirezu xásdxpm, dàirezi khoảzvexng vàirezi thưccodswurc mởiarm ra, tiếyjvip theo làirez thanh âjjmdm ôwpfrng ôwpfrng vang lêojjon, yêojjou thúwdujirezy nhanh chóxxzeng đtzgprtnfp đtzgprtnfp hai cásdxpnh, nhẹkpee nhàirezng phiêojjou phùdvkj bay lêojjon.

Thấsguhy thêojjom màirezn nàirezy, Hàirezn Lậrtnfp kêojjou khổlcbg khôwpfrng thôwpfri, hắsguhn sao lạwrqri quêojjon mấsguht con bọpqhz ngựveuma nàirezy làirezwpfrn trùdvkjng, còojljn cóxxze thểnzkn phi hàireznh, đtzgpếyjvin lúwdujc nàirezy, tốdopxc đtzgpveum củxydka yêojjou thúwduj chẳszdwng phảzvexi làirezirezng thêojjom kinh ngưccodgkpgi sao.

irezn Lậrtnfp lầromtn đtzgpromtu đtzgpdopxi vớswuri thâjjmdn phásdxpp củxydka chíromtnh mìsnxxnh cóxxze chúwdujt khôwpfrng tin tưccodiarmng.

Tuy làirez nhưccod vậrtnfy, Hàirezn Lậrtnfp cũkmlsng vộveumi vàirezng thi triểnzknn tăveumng thêojjom "Khinh thâjjmdn thuậrtnft" cùdvkjng vớswuri cásdxpc loạwrqri phásdxpp thuậrtnft phụewcc trợqalw khásdxpc lêojjon trêojjon ngưccodgkpgi, rồmjvki vỗwrqr vỗwrqrwduji trữydmy vậrtnft bêojjon hôwpfrng, mưccodgkpgi đtzgpwrqro ásdxpnh sásdxpng kim, hắsguhc, hồmjvkng đtzgpmjvkng loạwrqrt bay ra

Hắsguhn muốdopxn tiêojjon hạwrqr thủxydk vi cưccodgkpgng.

Nhưccodng yêojjou thúwduj kia căveumn bảzvexn khôwpfrng cóxxze đtzgpnzkn cho Hàirezn Lậrtnfp phásdxpt đtzgpveumng côwpfrng kíromtch bằlxlzng phásdxpp khíromt, sau đtzgpóxxze thâjjmdn hìsnxxnh liềwrqrn nhẹkpee nhàirezng di chuyểnzknn, đtzgpveumt nhiêojjon bóxxzeng đtzgpen chợqalwt lóxxzee biếyjvin mấsguht tạwrqri chỗwrqrwpfrzvexnh vôwpfr tung, nhưccodng mộveumt khắsguhc sau bỗwrqrng xuấsguht hiệqloin trêojjon đtzgpromtu Hàirezn Lậrtnfp, nhắsguhm ngay đtzgpromtu củxydka hắsguhn màirez hung hăveumng bổlcbg xuốdopxng mộveumt đtzgpao, nhữydmyng tưccodiarmng đtzgpem Hàirezn Lậrtnfp chétzgpm thàireznh hai nửkmlsa.

wdujc nàirezy vẻwduj mặdndzt Hàirezn Lậrtnfp bìsnxxnh tĩertenh vôwpfrdvkjng.

Hắsguhn đtzgpmjvkng dạwrqrng cũkmlsng nhoásdxpng lêojjon, sau khi lưccodu lạwrqri mộveumt trậrtnfn tàirezn ảzvexnh, cũkmlsng biếyjvin mấsguht tạwrqri chỗwrqr, còojljn hơkhbqn mưccodgkpgi đtzgpwrqro kim nhậrtnfn đtzgpang vâjjmdy quanh bêojjon ngưccodgkpgi yêojjou thúwdujxxze ýevng muốdopxn đtzgpem nóxxze loạwrqrn nhậrtnfn phâjjmdn thâjjmdy.

dndzưccodơkhbqng đtzgpưccodơkhbqng" liêojjon tiếyjvip hai tiếyjving vang lêojjon truyềwrqrn đtzgpếyjvin, hai thanh khảzvexm đtzgpao trong tay con bọpqhz ngựveuma, rấsguht nhanh huy vũkmlsojjon vớswuri tốdopxc đtzgpveum mắsguht thưccodgkpgng nhìsnxxn khôwpfrng thấsguhy, hìsnxxnh thàireznh mộveumt cásdxpi lưccodswuri phòojljng hộveum thậrtnft lớswurn, nhóxxzem phásdxpp khíromtkmlsng vừnuoxa trùdvkjng hợqalwp tiếyjvip xúwdujc, lậrtnfp tứewccc cóxxze ba thanh kim nhậrtnfn cũkmlsng mộveumt thanh hỏxwjla xoa bịrtnf chấsguhn násdxpt biếyjvin thàireznh nhiềwrqru đtzgpiểnzknm huỳdopxnh quang từnuox trêojjon khôwpfrng trung rơkhbqi xuốdopxng.

irezn Lậrtnfp đtzgpang nhâjjmdn cơkhbq hộveumi đtzgpnzkn vọpqhzt lêojjon Thầromtn Phong chu nhìsnxxn thấsguhy cảzvexnh nàirezy cũkmlsng cựveumc kỳdopx đtzgpau lòojljng.

Hắsguhn vộveumi vàirezng thu hồmjvki nhữydmyng phásdxpp khíromtojljn lạwrqri. Kếyjvit quảzvex mấsguhy đtzgpwrqro hàirezo quang còojljn lạwrqri cấsguhp tốdopxc quay đtzgpromtu bắsguhn trởiarm vềwrqr.


Nhưccodng làirez cựveum đtzgpưccodgkpgng lang kia lạwrqri khôwpfrng chịrtnfu từnuox bỏxwjl ýevng đtzgpmjvk, hai chi trưccodswurc lạwrqri giao xoa ma sásdxpt mộveumt lưccodqalwt, đtzgpveumt nhiêojjon thâjjmdn hìsnxxnh nhoásdxpng lêojjon, biếyjvin thàireznh mộveumt đtzgpwrqro hắsguhc tuyếyjvin (chỉlxlz đtzgpen) tăveumng tốdopxc đtzgpuổlcbgi theo, trong khoảzvexng khắsguhc liềwrqrn tớswuri phíromta trêojjon mấsguhy kiệqloin phásdxpp khíromt kim nhậrtnfn, tiếyjvip theo khôwpfrng chúwdujt khásdxpch khíromt chétzgpm loạwrqrn mộveumt trậrtnfn, lạwrqri thêojjom hai kiệqloin kim nhậrtnfn bịrtnf đtzgpewcct ra vàirezi khúwdujc, hóxxzea thàireznh tro bụewcci.

irezn Lậrtnfp cảzvexm giásdxpc nhưccod trásdxpi tim đtzgpang nhỏxwjlsdxpu.

Bộveum kim nhậrtnfn nàirezy ngàirezy thưccodgkpgng dùdvkjng đtzgpếyjvin đtzgpwrqru cảzvexm thấsguhy cựveumc kỳdopx thuậrtnfn tay, hơkhbqn nữydmya bộveum khásdxpp khíromtirezy đtzgpãtijf sớswurm theo hắsguhn nhiềwrqru năveumm, cũkmlsng cóxxze cảzvexm tìsnxxnh nhấsguht đtzgprtnfnh, khôwpfrng nghĩerte tớswuri hôwpfrm nay phầromtn lớswurn đtzgpãtijf bịrtnf hủxydky.

Chẳszdwng qua may mắsguhn làirez thứewccirezn Lậrtnfp trọpqhzng thịrtnf nhấsguht "Ôusiq Long đtzgpoạwrqrt" lạwrqri hoàirezn hảzvexo, khôwpfrng cóxxze tổlcbgn hao gìsnxx, cuốdopxi cùdvkjng cũkmlsng khôwpfrng cóxxze bịrtnf hủxydky diệqloit mộveumt cásdxpi nàirezo, đtzgpiềwrqru nàirezy coi nhưccodirez may mắsguhn trong bấsguht hạwrqrnh rồmjvki.

Nhưccodng con bọpqhz ngựveuma kia vẫaegun đtzgpang giưccodơkhbqng mắsguht nhìsnxxn chòojljng chọpqhzc mìsnxxnh, Hàirezn Lậrtnfp thậrtnft sựveum khôwpfrng thểnzkn cảzvexm giásdxpc đtzgpưccodqalwc may mắsguhn, nếyjviu khôwpfrng cóxxze biệqloin phásdxpp đtzgpdopxi phóxxze vớswuri nóxxze, khôwpfrng cầromtn nóxxzei đtzgpếyjvin phásdxpp khíromtojljn lạwrqri, màirez ngay cảzvex mạwrqrng nhỏxwjl củxydka chíromtnh mìsnxxnh hơkhbqn phâjjmdn nữydmya cũkmlsng đtzgpi tong.

Nghĩerte vậrtnfy, linh lựveumc dưccodswuri châjjmdn Hàirezn Lậrtnfp mãtijfnh liệqloit xuấsguht ra, nhấsguht thờgkpgi Thầromtn Phong Chu khẽtqrr run rẫaeguy, biếyjvin thàireznh mộveumt đtzgpwrqro bạwrqrch quang vọpqhzt lêojjon trờgkpgi, hắsguhn khôwpfrng tin yêojjou thúwduj kia cóxxze thểnzkndvkjng vớswuri Thầromtn Phong Chu so tốdopxc đtzgpveum.

Nhưccodng Hàirezn Lậrtnfp phi hàireznh trêojjon khôwpfrng trung đtzgpưccodqalwc mộveumt lásdxpt thìsnxx hắsguhn khôwpfrng thểnzkn khôwpfrng thay đtzgplcbgi ýevng nghĩerte vữydmya rồmjvki, thừnuoxa nhậrtnfn mìsnxxnh chíromtnh làirez ếyjvich ngồmjvki đtzgpásdxpy giếyjving.

Hiệqloin tạwrqri hắsguhn mộveumt mặdndzt chạwrqry nhưccod đtzgpojjon vềwrqr phíromta trưccodswurc, mộveumt mặdndzt thỉlxlznh thoảzvexng quay đtzgpromtu lạwrqri bắsguhn ra vàirezi cásdxpi hỏxwjla cầromtu đtzgpnzkn ngăveumn cảzvexn mộveumt chúwdujt con bọpqhz ngựveuma đtzgpang theo sásdxpt phíromta sau.

"Thậrtnft làirezirezwpfrn, yêojjou thúwdujirezy chẳszdwng nhữydmyng làirezwpfrng kíromtch cựveumc mạwrqrnh màirez tốdopxc đtzgpveum phi hàireznh lạwrqri nhanh chóxxzeng nhưccod thếyjvi, quảzvexirez khôwpfrng thểnzknccodiarmng tưccodqalwng, ngay cảzvex Thầromtn Phong Chu củxydka hắsguhn so vớswuri nóxxzekmlsng chậrtnfm hơkhbqn mộveumt chúwdujt. " Hàirezn Lậrtnfp thầromtm nghĩerte, trong lòojljng khôwpfrng khỏxwjli buồmjvkn bựveumc vôwpfrdvkjng.

Giờgkpg đtzgpâjjmdy hắsguhn thậrtnfp phầromtn khẳszdwng đtzgprtnfnh con yêojjou thúwdujirezy so vớswuri Bạwrqrch tri chu (con nhệqloin trắsguhng) trong đtzgpveumng quậrtnft ngàirezy đtzgpóxxze tuyệqloit đtzgpdopxi lợqalwi hạwrqri hơkhbqn rấsguht nhiềwrqru.

Con bọpqhz ngựveuma to lớswurn nàirezy khôwpfrng phảzvexi làirez tứewcc cấsguhp yêojjou thúwduj đtzgplxlznh giai màirez chíromtnh làirezsdxpi loạwrqri ngũkmls cấsguhp yêojjou thúwduj trong truyềwrqrn thuyếyjvit, cơkhbq hồmjvkdvkjng thểnzkndvkjng tu sĩerte Kếyjvit Đdndzan sơkhbq kỳdopx đtzgpdopxi khásdxpng.

irezn Lậrtnfp nghĩerte đtzgpếyjvin khảzvexveumng ấsguhy, sau lưccodng mồmjvkwpfri lạwrqrnh túwduja ra ưccodswurt đtzgpaegum, hắsguhn càirezng liềwrqru mạwrqrng phóxxzeng thíromtch hỏxwjla cầromtu, thầromtm mong ngăveumn cảzvexn đtzgpưccodqalwc yêojjou thúwduj mộveumt chúwdujt. Tuy nhiêojjon mỗwrqri mộveumt khỏxwjla hỏxwjla cầromtu cũkmlsng dễcqpkirezng bịrtnf chétzgpm thàireznh hai nửkmlsa, nhưccodng cuốdopxi cùdvkjng cũkmlsng làirezm cho yêojjou thúwduj chậrtnfm lạwrqri mộveumt lásdxpt, tranh thủxydk thờgkpgi gian cho Thầromtn Phong Chu.

Nhưccodng Hàirezn Lậrtnfp rấsguht rõvsueirezng, nếyjviu cứewcc nhưccod vậrtnfy thìsnxx sẽtqrr sớswurm bịrtnf đtzgpdopxi phưccodơkhbqng bắsguht kịrtnfp, quyếyjvit khôwpfrng thểnzkn tiếyjvip tụewccc giằlxlzng co, bởiarmi vậrtnfy hắsguhn tuy mộveumt bêojjon ngựveum khíromt phi hàireznh, mộveumt bêojjon phóxxzeng thíromtch hỏxwjla cầromtu nhưccodng lạwrqri vộveumi vàirezng lợqalwi dụewccng thầromtn thứewccc tiếyjvin vàirezo trong túwduji trữydmy vậrtnft, xem cóxxze phásdxpp khíromtsnxxxxze thểnzkndvkjng tớswuri trong lúwdujc nàirezy.

Bỗwrqrng nhiêojjon thầromtn thứewccc Hàirezn Lậrtnfp tìsnxxm thấsguhy mộveumt thứewcc cựveumc kỳdopx mềwrqrm mạwrqri, trong đtzgpromtu hắsguhn lóxxzee lêojjon, nhấsguht thờgkpgi đtzgpãtijfxxze chủxydk ýevng.

irezn Lậrtnfp sau khi cúwduji đtzgpromtu dòojljtzgpt hoàirezn cảzvexnh, mạwrqrnh mẽtqrr giẫaegum châjjmdn lêojjon Thầromtn Phong chu, rồmjvki ngựveum khíromtccodswurng câjjmdy cốdopxi rậrtnfm rạwrqrp bêojjon dưccodswuri tàirezirez bay đtzgpi.

Đdndzmjvkng thờgkpgi, hắsguhn vộveumi vàirezng sờgkpg loạwrqrn trong túwduji trữydmy vậrtnft, xuấsguht ra bảzvexy tásdxpm kiệqloin phásdxpp khíromtsnxxnh thưccodgkpgng, mặdndzc kệqloi ba bảzvexy hai mốdopxt gìsnxxsnxx đtzgpmjvkng loạwrqrt phóxxzeng ra, sau đtzgpóxxze lạwrqri thêojjom bốdopxn năveumm con Khôwpfri lỗwrqri binh sĩerte xuấsguht hiệqloin từnuox trong bạwrqrch quang, nhấsguht thờgkpgi mấsguhy mũkmlsi têojjon ásdxpnh sásdxpng chóxxzei mắsguht theo sásdxpt sau phásdxpp khíromt bắsguhn vềwrqr phíromta yêojjou thúwduj.

Mộveumt phen đtzgpojjon cuồmjvkng côwpfrng kíromtch nàirezy, quảzvex nhiêojjon làirezm cho con bọpqhz ngựveuma kia phảzvexi huy vũkmls song chưccodiarmng ra ứewccng phóxxze mộveumt lúwdujc, mặdndzc dùdvkj rấsguht nhanh đtzgpãtijf đtzgpem mấsguhy móxxzen phásdxpp khíromtdvkjng nhóxxzem khôwpfri lỗwrqri kia đtzgpem chấsguhn násdxpt nhưccodng sau đtzgpóxxze muốdopxn tìsnxxm Hàirezn Lậrtnfp mộveumt lầromtn nữydmya thìsnxxojjon dưccodswuri rấsguht yêojjon tĩertenh, lặdndzng lẽtqrr, Hàirezn Lậrtnfp đtzgpãtijf biếyjvin mấsguht vôwpfrzvexnh vôwpfr tung trong rừnuoxng rậrtnfm.

Hai mắsguht yêojjou thúwduj lụewccc quang khôwpfrng ngừnuoxng chớswurp lóxxzee, chậrtnfm rãtijfi bay thấsguhp xuốdopxng, sau đtzgpóxxze tạwrqri phụewcc cậrtnfn phíromta trêojjon đtzgpzvexo quanh mộveumt lưccodqalwt, coi bộveum vẫaegun muốdopxn tìsnxxm ra Hàirezn Lậrtnfp.

Phíromta sau mộveumt câjjmdy đtzgpwrqri thụewcciarm khu rừnuoxng rậrtnfm rạwrqrp bêojjon dưccodswuri, Hàirezn Lậrtnfp đtzgpang nhìsnxxn con yêojjou thúwduj to lớswurn ởiarm trêojjon trờgkpgi vòojljng lui vòojljng tớswuri, trong ásdxpnh mắsguht khôwpfrng khỏxwjli cóxxze chúwdujt khẩxkdkn trưccodơkhbqng.

Đdndzếyjvin lúwdujc nàirezy, trêojjon ngưccodgkpgi hắsguhn đtzgpãtijf khoásdxpc mộveumt chiếyjvic ásdxpo choàirezng bằlxlzng lụewcca mỏxwjlng, ngăveumn cásdxpch tấsguht cảzvexsdxpc loạwrqri khíromt tứewccc trêojjon ngưccodgkpgi Hàirezn Lậrtnfp.

Kiệqloin "Ẩxxzen Linh sa" nàirezy chíromtnh làirez chiếyjvin lợqalwi phẩxkdkm màirezirezn Lậrtnfp đtzgpoạwrqrt đtzgpưccodqalwc từnuox tay Tuyêojjon Nhạwrqrc trong trậrtnfn chiếyjvin vớswuri Bạwrqrch Tri chu, lúwdujc trưccodswurc têojjon kia đtzgprtnfnh dùdvkjng vậrtnft ấsguhy âjjmdm mưccodu đtzgpdopxi vớswuri Hàirezn Lậrtnfp, kếyjvit quảzvex lạwrqri bịrtnf chếyjvit. Cásdxpi ásdxpo choàirezng nàirezy chẳszdwng nhữydmyng cóxxze thểnzkn ngăveumn cásdxpch lich khíromt dao đtzgpveumng màirez ngay cảzvexkhbqi thởiarm củxydka bảzvexn thâjjmdn cũkmlsng cóxxze thểnzkn che dấsguhu khôwpfrng lộveum ra chúwdujt nàirezo.

wpfrm nay Hàirezn Lậrtnfp bấsguht đtzgpsguhc dĩerte phảzvexi sửkmls dụewccng cásdxpi phásdxpp khíromtirezy, do hy vọpqhzng tríromt tuệqloi con bọpqhz ngựveuma kia khôwpfrng quásdxp cao, trong chốdopxc lásdxpt khôwpfrng tìsnxxm thấsguhy mìsnxxnh sẽtqrr tựveum đtzgpveumng bỏxwjl đtzgpi. Nếyjviu khôwpfrng hắsguhn sẽtqrr khôwpfrng ổlcbgn.

Chẳszdwng qua, vìsnxx phòojljng vạwrqrn nhấsguht, trêojjon mộveumt tay củxydka Hàirezn Lậrtnfp đtzgpãtijf thủxydk sẵxxzen "Huyếyjvit Linh toảzvexn" kia.

Thứewccirezy tuy tốdopxc đtzgpveum kinh ngưccodgkpgi, sásdxpt thưccodơkhbqng lựveumc rấsguht lớswurn nhưccodng sau khi thấsguhy qua tốdopxc đtzgpveum kinh ngưccodgkpgi củxydka con côwpfrn trùdvkjng, hắsguhn thậrtnft sựveum khôwpfrng cóxxze chúwdujt tin tưccodiarmng dùdvkjng vậrtnfy ấsguhy màirezxxze thểnzkn đtzgpásdxpnh chếyjvit yêojjou thúwdujirezy, bởiarmi vậrtnfy lấsguhy ra chỉlxlzirez đtzgpnzkn đtzgpwrqr phòojljng vạwrqrn nhấsguht màirez thôwpfri.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.