Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 340 : Quyển sáo

    trước sau   
"Cho dùlswn nhưycbv thếdeil, vìvrqa che dấmuqeu Linh Thúdozqesrnn, hy sinh cáumagc tu sĩwpum kháumagc thìvrqa khôyzyong nójbyqi, tu sĩwpum Kếdeilt Đyuttan kỳkqylksoqng chếdeilt ởyncf lầovixn tậbhzfp kíxifech kia, cáumagi nàzrcry nójbyqi kiểmjzuu gìvrqaksoqng khôyzyong thôyzyong."zrcrn Lậbhzfp khẽtdmp nhíxifeu màzrcry, chậbhzfm rãvrqai nójbyqi, bộxzwy dạmvwqng khôyzyong chịvmnsu dễksoqzrcrng tin tưycbvyncfng.

"Tu sĩwpum Kếdeilt Đyuttan kỳkqyl khôyzyong chếdeilt, sáumagu pháumagi kháumagc sao dễksoqzrcrng tin tưycbvyncfng! Huốhpdbng hồqmuhumagc ngưycbvơesrni thựuitec sựuite nghĩwpum rằwkftng tu sĩwpum mấmuqet mạmvwqng làzrcr tu sĩwpum Kếdeilt Đyuttan kỳkqyl sao?" Khúdozqc Hồqmuhn cưycbvhpdbi lạmvwqnh nójbyqi.

qfex củyepia ngưycbvơesrni làzrcr…"zrcrn Lậbhzfp cójbyq chúdozqt ngoàzrcri ýstmh muốhpdbn nhìvrqan Khúdozqc Hồqmuhn.

"Theo ta đbuziưycbvtwjtc biếdeilt, bíxife pháumagp cójbyq thểmjzuxifech pháumagt tu vi củyepia tu sĩwpum Trúdozqc Cơesrn kỳkqylajdzn ngang vớkqyli Kếdeilt Đyuttan kỳkqyl, ma đbuzimvwqo lụjctyc tôyzyong chúdozqng ta vẫyepin cójbyq hai, ba loạmvwqi. Đyuttưycbvơesrnng nhiêajdzn mấmuqey phưycbvơesrnng pháumagp nàzrcry cójbyq khiếdeilm khuyếdeilt rấmuqet lớkqyln, cơesrn bảsuutn làzrcr tu sĩwpum chỉmuqe cầovixn thi triểmjzun mộxzwyt lầovixn, nhấmuqet đbuzivmnsnh kinh mạmvwqch sẽtdmp đbuzibfypt ra từdwvwng đbuzioạmvwqn màzrcr chếdeilt. Hơesrnn nữygada thờhpdbi gian tu vi tărunkng lêajdzn cũksoqng ngắyuttn đbuziếdeiln đbuziáumagng thưycbvơesrnng. Chẳumagng qua thờhpdbi gian nhưycbv vậbhzfy cũksoqng đbuziyepi đbuzimjzu giấmuqeu giếdeilm tai mắyuttt củyepia sáumagu pháumagi kia, dùlswn sao mộxzwyt lầovixn tậbhzfp kíxifech diễksoqn ra cũksoqng khôyzyong cầovixn thờhpdbi gian nhiềehjzu lắyuttm."

Nghe đbuziếdeiln đbuziójbyq, Hàzrcrn Lậbhzfp liềehjzn im lặjxukng, lúdozqc nàzrcry hắyuttn đbuziãvrqa tin khoảsuutng ba phầovixn rồqmuhi.

jbyq thểmjzuycbvyncfng tưycbvtwjtng ra, khi màzrcr Thấmuqet pháumagi cùlswnng liêajdzn quârunkn củyepia hai nưycbvkqylc kháumagc, đbuziang bàzrcry ra đbuzimvwqi trậbhzfn cùlswnng Ma đbuzimvwqo lụjctyc tôyzyong chiếdeiln đbuzimuqeu, ma đbuzimvwqo sớkqylm đbuziãvrqa biếdeilt hếdeilt thảsuuty sắyuttp xếdeilp củyepia liêajdzn quârunkn, đbuziem Linh Thúdozqesrnn quay ngưycbvtwjtc đbuziârunkm mộxzwyt kíxifech, tấmuqet nhiêajdzn cójbyq thểmjzu dễksoqzrcrng xéjxukumagch trậbhzfn thếdeil củyepia liêajdzn quârunkn, đbuziếdeiln lúdozqc đbuziójbyq liêajdzn quârunkn khôyzyong cójbyq đbuzimvwqi trậbhzfn che chắyuttn, tuyệesrnt đbuzihpdbi khôyzyong phảsuuti làzrcr đbuzihpdbi thủyepi củyepia Ma đbuzimvwqo.


"Cho dùlswn lờhpdbi củyepia ngưycbvơesrni làzrcr thậbhzft, hiêajdzn tạmvwqi thờhpdbi gian quyếdeilt chiếdeiln vẫyepin chưycbva tớkqyli, nếdeilu ta chạmvwqy đbuziếdeiln báumago tin nàzrcry, cójbyq thểmjzu chuyểmjzun bạmvwqi thàzrcrnh thắyuttng, vìvrqaumagi gìvrqa ta phảsuuti trốhpdbn chạmvwqy?" Sau khi Hàzrcrn Lậbhzfp trầovixm ngârunkm trong chốhpdbc láumagt, cójbyq đbuziiểmjzum khôyzyong cam lòwpumng nójbyqi.

" Ngưycbvơesrni thựuitec sựuite cho rằwkftng Ma đbuzimvwqo chúdozqng ta sẽtdmp dựuitea theo thờhpdbi gian ưycbvkqylc đbuzivmnsnh màzrcr quyếdeilt chiếdeiln sao? Phảsuuti biếdeilt rằwkftng dựuitea theo kếdeil hoạmvwqch ban đbuziovixu, cáumagi nàzrcry chíxifenh làzrcr đbuzimjzuajdz hoặjxukc đbuzihpdbi thủyepi, cho đbuzihpdbi phưycbvơesrnng thờhpdbi gian quyếdeilt chiếdeiln muộxzwyn hơesrnn so vớkqyli kếdeil hoạmvwqch. Tuy khôyzyong biếdeilt cụjcty thểmjzu thờhpdbi gian, nhưycbvng ta đbuziumagn rằwkftng chỉmuqe trong vòwpumng vàzrcri ngàzrcry nữygada, Ma đbuzimvwqo chúdozqng ta sẽtdmp đbuzixzwyt ngộxzwyt tậbhzfp kíxifech đbuzimvwqi doanh củyepia cáumagc ngưycbvơesrni. Dùlswn sao lúdozqc nàzrcry cũksoqng làzrcr giai đbuzioạmvwqn cáumagc ngưycbvơesrni lơesrni lỏymotng nhấmuqet trưycbvkqylc khi quyếdeilt chiếdeiln, hơesrnn nữygada nhârunkn thủyepiwpumn lârunku mớkqyli đbuziếdeiln đbuziôyzyong đbuziyepi. Đyuttmvwqo hữygadu cho rằwkftng thờhpdbi gian còwpumn lạmvwqi, cójbyq thểmjzu đbuziem tin tứbfypc nàzrcry tớkqyli nơesrni giao chiếdeiln, làzrcrm cho thưycbvtwjtng tầovixng thựuitec sựuite tin tưycbvyncfng ngưycbvơesrni sao?" Vịvmnszrcry khójbyqe miệesrnng nhếdeilch mộxzwyt cáumagi, rõujnnzrcrng cójbyq ýstmh vui mừdwvwng trêajdzn nỗvjtri đbuziau củyepia ngưycbvhpdbi kháumagc.

Nghe đbuziếdeiln đbuziójbyq, thầovixn sắyuttc Hàzrcrn Lậbhzfp rúdozqt cuộxzwyc cũksoqng biếdeiln đbuzimoimi, trong lòwpumng cójbyq mộxzwyt tia lo lắyuttng.

Nếdeilu nhưycbv Thấmuqet pháumagi thựuitec sựuite đbuzimvwqi bạmvwqi, vậbhzfy thìvrqa cuộxzwyc sốhpdbng củyepia hắyuttn cũksoqng khôyzyong phảsuuti dễksoq chịvmnsu lắyuttm. Khôyzyong thểmjzuyncf lạmvwqi Việesrnt quốhpdbc vìvrqa bịvmns ma đbuzimvwqo đbuziuổmoimi giếdeilt, vậbhzfy chỉmuqewpumn cáumagch chạmvwqy đbuziếdeiln cáumagc nưycbvkqylc chung quanh. Nếdeilu màzrcrwpumn khôyzyong đbuziưycbvtwjtc thìvrqa phảsuuti tu sửsuuta cáumagi truyềehjzn tốhpdbng trậbhzfn kia, đbuziếdeiln mộxzwyt đbuzivmnsa phưycbvơesrnng lạmvwq lẫyepim bắyuttt đbuziovixu kiếdeilp sốhpdbng tu luyệesrnn mớkqyli.

"Cáumagc hạmvwq tựuitea hồqmuh đbuzihpdbi vớkqyli kếdeilumagch củyepia ma đbuzimvwqo rõujnn nhưycbvwpumng bàzrcrn tay, xem ra thârunkn phậbhzfn thựuitec làzrcr khôyzyong thấmuqep. Khôyzyong cầovixn lo lắyuttng, ta khôyzyong cójbyq hứbfypng thúdozq hỏymoti thârunkn phậbhzfn cụjcty thểmjzu củyepia cáumagc hạmvwq. Chỉmuqe muốhpdbn hỏymoti thêajdzm cârunku nữygada làzrcr ngưycbvơesrni nójbyqi nhiềehjzu nhưycbv thếdeil, vậbhzfy cójbyq chứbfypng cớkqylvrqa khôyzyong? Ngưycbvơesrni sẽtdmp khôyzyong nghĩwpum rằwkftng, chỉmuqe dựuitea vàzrcro miệesrnng lưycbvyzyoi, ta sẽtdmp hoàzrcrn toàzrcrn tin tưycbvyncfng ngưycbvơesrni sao?"zrcrn Lậbhzfp sau khi nghĩwpum xong, trịvmnsnh trọbhzfng hỏymoti:

Nghe đbuziưycbvtwjtc Hàzrcrn Lậbhzfp hỏymoti nhưycbv vậbhzfy, vịvmns tu sĩwpum Ngựuite Linh tôyzyong nàzrcry rùlswnng mìvrqanh, sau đbuziójbyqycbvhpdbi khổmoim.

Ta nguy cấmuqep đbuziếdeiln cảsuut thârunkn thểmjzu ban đbuziovixu đbuziehjzu khôyzyong cójbyq, đbuzimvwqo hữygadu cho rằwkftng còwpumn cójbyq thểmjzu giữygad lạmvwqi chứbfypng cớkqylvrqa? Nếdeilu đbuzimvwqo hữygadu cójbyq chúdozqt kiêajdzn nhẫyepin, chỉmuqe cầovixn đbuzitwjti thêajdzm vàzrcri ngàzrcry, vậbhzfy làzrcrjbyq thểmjzu nghe đbuziưycbvtwjtc mộxzwyt íxifet tin tứbfypc vềehjz đbuzimvwqi chiếdeiln."

Nghe vậbhzfy Hàzrcrn Lậbhzfp lạmvwqi cưycbvhpdbi lạmvwqnh.

"
Khôyzyong cójbyq thârunkn xáumagc, nguyêajdzn thầovixn nhưycbv thếdeilzrcro lạmvwqi trốhpdbn đbuziưycbvtwjtc ra. Cáumagc hạmvwqrunkm đbuziójbyq mộxzwyt khi đbuziãvrqa bịvmns ngưycbvhpdbi ta đbuziáumagnh bạmvwqi, ta khôyzyong tin ngưycbvơesrni khôyzyong đbuziem pháumagp khíxifelswnng nhữygadng thứbfyp trọbhzfng yếdeilu kháumagc giấmuqeu ởyncf mộxzwyt nơesrni kháumagc." Hàzrcrn Lậbhzfp lạmvwqnh lùlswnng nójbyqi ra nhữygadng lờhpdbi sắyuttc béjxukn, đbuziúdozqng trọbhzfng târunkm làzrcrm ngưycbvng trụjcty vẻuhvnycbvhpdbi khổmoim củyepia Khúdozqc Hồqmuhn.

"
Hắyuttc hắyuttc! Xem ra thậbhzft làzrcr khôyzyong thểmjzu gạmvwqt đbuziưycbvtwjtc đbuzimvwqo hữygadu. Khôyzyong sai, ta đbuziãvrqa giấmuqeu đbuzii ngọbhzfc giảsuutn màzrcr bổmoimn tôyzyong gửsuuti cho Linh Thúdozqesrnn, kỳkqyl thậbhzft vàzrcri nărunkm trưycbvkqylc ta đbuziếdeiln Việesrnt quốhpdbc chíxifenh làzrcr đbuzimjzu phụjcty tráumagch mang tin tứbfypc nàzrcry vềehjz, nhưycbvng màzrcr khôyzyong nghĩwpum tớkqyli…." Hắyuttn bịvmnszrcrn Lậbhzfp pháumagt hiệesrnn, hơesrni chúdozqt xấmuqeu hổmoimjbyqi.

Nghe đbuzihpdbi phưycbvơesrnng rúdozqt cuộxzwyc cũksoqng thừdwvwa nhậbhzfn, Hàzrcrn Lậbhzfp ngầovixm híxifet mộxzwyt hơesrni, chẳumagng biếdeilt tuổmoimi thậbhzft củyepia ngưycbvhpdbi nàzrcry nhiềehjzu bao nhiêajdzu, nhưycbvng quảsuut thậbhzft làzrcryzyolswnng giảsuuto hoạmvwqt, xem ra còwpumn phảsuuti cẩhbhmn thậbhzfn thêajdzm nữygada.

"
Thứbfyp đbuziójbyqyncf đbuzivmnsa phưycbvơesrnng nàzrcro?"

Tiếdeilp theo, Hàzrcrn Lậbhzfp khôyzyong hềehjz kháumagch khíxife hỏymoti, đbuziqmuhng thờhpdbi áumagnh mắyuttt bắyuttt đbuziovixu quéjxukt tớkqyli khắyuttp nơesrni trêajdzn ngưycbvhpdbi hắyuttn.


"
dozqi trữygad vậbhzft cấmuqet ngọbhzfc giảsuutn, ta khôyzyong mang trêajdzn ngưycbvhpdbi, màzrcr đbuziưycbvtwjtc ta đbuzijxukt ởyncf mộxzwyt sơesrnn đbuzixzwyng gầovixn đbuziârunky, ta cójbyq thểmjzu mang đbuzimvwqo hữygadu đbuzii lấmuqey." Bârunky giờhpdb Khúdozqc Hồqmuhn biểmjzuu hiệesrnn hợtwjtp táumagc phi thưycbvhpdbng.

"
Khôyzyong mang trêajdzn ngưycbvhpdbi?" Átcbjnh mắyuttt Hàzrcrn Lậbhzfp chớkqylp đbuzixzwyng, lộxzwy ra thầovixn sắyuttc khôyzyong tin.

"
Ngưycbvơesrni cũksoqng biếdeilt, thârunkn thểmjzu ta hiệesrnn tạmvwqi kỳkqyl thậbhzft làzrcrycbvơesrnng thi, tuy rắyuttn chắyuttc hơesrnn xa so vớkqyli thưycbvhpdbng nhârunkn, nhưycbvng đbuziqmuhng thờhpdbi cũksoqng đbuziáumagnh mấmuqet đbuzii đbuzimvwqi bộxzwy phậbhzfn cảsuutm giáumagc, ta sợtwjt đbuziem túdozqi trữygad vậbhzft đbuzieo trêajdzn ngưycbvhpdbi, mộxzwyt khi khôyzyong cẩhbhmn thậbhzfn đbuziáumagnh mấmuqet màzrcr khôyzyong biếdeilt. Cho nêajdzn dưycbvkqyli tìvrqanh huốhpdbng bìvrqanh thưycbvhpdbng, ta đbuziehjzu đbuzimjzudozqi trữygad vậbhzft ởyncf trong sơesrnn đbuzixzwyng, đbuzimjzu khỏymoti đbuziáumagnh mấmuqet." Lýstmh do nàzrcry làzrcrm Hàzrcrn Lậbhzfp thấmuqey cójbyq chúdozqt miễksoqn cưycbvyzyong.

Nhưycbvng Hàzrcrn Lậbhzfp cũksoqng khôyzyong nójbyqi gìvrqa, màzrcr cẩhbhmn thậbhzfn tìvrqam trêajdzn ngưycbvhpdbi hắyuttn mộxzwyt lầovixn, sau khi khôyzyong cójbyq thu hoạmvwqch mớkqyli lạmvwqnh nhưycbvrunkng hỏymoti:

"
esrnn đbuzixzwyng ởyncf đbuzivmnsa phưycbvơesrnng nàzrcro, ta đbuzii lấmuqey thứbfypmuqey đbuziếdeiln đbuziârunky."

Thấmuqey Hàzrcrn Lậbhzfp cẩhbhmn thậbhzfn nhưycbv thếdeil, Khúdozqc Hồqmuhn chỉmuqejbyq thểmjzu buồqmuhn bựuitec đbuziem đbuzivmnsa đbuziiểmjzum nójbyqi cho Hàzrcrn Lậbhzfp.

zrcrn Lậbhzfp nghe xong gậbhzft gậbhzft đbuziovixu, tựuitea nhưycbv muốhpdbn rờhpdbi đbuzii. Nhưycbvng bỗvjtrng nhiêajdzn nhớkqyl tớkqyli mộxzwyt chuyệesrnn, quay đbuziovixu lạmvwqi hỏymoti mộxzwyt cârunku:

"
Ngưycbvơesrni nhưycbv thếdeilzrcro màzrcr nhậbhzfp đbuziưycbvtwjtc vàzrcro thârunkn thểmjzuzrcry, tuy thârunkn thểmjzuzrcry khôyzyong cójbyq nguyêajdzn thầovixn hồqmuhn pháumagch, đbuziyzyo phảsuuti phiềehjzn toáumagi đbuzioạmvwqt xáumag, nhưycbvng dùlswn sao cũksoqng khôyzyong phảsuuti làzrcr thârunkn thểmjzu củyepia tu sĩwpum!"

zrcrn Lậbhzfp thựuitec sựuite rấmuqet tòwpumwpum.

"
Khôyzyong biếdeilt!"

runku trảsuut lờhpdbi củyepia đbuzihpdbi phưycbvơesrnng, làzrcrm sắyuttc mặjxukt Hàzrcrn Lậbhzfp trầovixm xuốhpdbng, nhưycbvng chưycbva đbuzitwjti hắyuttn nójbyqi cáumagi gìvrqa, đbuzihpdbi phưycbvơesrnng đbuziãvrqa vộxzwyi vàzrcrng giảsuuti thíxifech:

"
Ta thựuitec sựuite khôyzyong biếdeilt vìvrqa sao lạmvwqi thếdeil? Lúdozqc ấmuqey tạmvwqi hạmvwq mang thârunkn thểmjzu trọbhzfng thưycbvơesrnng chạmvwqy vàzrcro Gia Nguyêajdzn thàzrcrnh thìvrqa hoàzrcrn toàzrcrn tiêajdzu tùlswnng, đbuziàzrcrnh phảsuuti vộxzwyi vàzrcrng đbuzimjzu nguyêajdzn thầovixn xuấmuqet khiếdeilu, sau đbuziójbyqvrqam kiếdeilm chung quanh xem cójbyq tu sĩwpumzrcro cójbyq thểmjzu đbuzioạmvwqt xáumag. Nhưycbvng màzrcrvrqam mọbhzfi chỗvjtr gầovixn đbuziójbyq, cũksoqng khôyzyong gặjxukp mộxzwyt tu sĩwpumzrcro. Đyuttang ởyncfdozqc tuyệesrnt vọbhzfng, liềehjzn pháumagt hiệesrnn cưycbvơesrnng thi khôyzyong cójbyq nguyêajdzn thầovixn nàzrcry, tạmvwqi hạmvwqksoqng làzrcr liềehjzu mộxzwyt phen, thửsuut mộxzwyt lầovixn tiếdeiln vàzrcro. Nhưycbvng làzrcr khôyzyong nghĩwpum tớkqyli lạmvwqi bìvrqanh yêajdzn khôyzyong việesrnc gìvrqa, đbuziiềehjzu nàzrcry làzrcrm cho tạmvwqi hạmvwq ngạmvwqc nhiêajdzn vôyzyolswnng."

jbyqi tớkqyli đbuziârunky, bộxzwyumagng vịvmns tu sĩwpum Ngựuite Linh tôyzyong giốhpdbng nhưycbvzrcr khôyzyong thểmjzuycbvyncfng tưycbvtwjtng đbuziưycbvtwjtc.


zrcrn Lậbhzfp nghe xong trầovixm mặjxukc, sau khi liếdeilc mắyuttt nhìvrqan đbuzihpdbi phưycbvơesrnng, đbuzixzwyt nhiêajdzn trởyncf vềehjzajdzn ngưycbvhpdbi hắyuttn, tạmvwqi trêajdzn ngưycbvhpdbi Khúdozqc Hồqmuhn díxifenh thêajdzm hai tấmuqem "
đbuzivmnsnh thầovixn phùlswn", sau đbuziójbyq mớkqyli biếdeiln mấmuqet trong hărunkc áumagm.

Khúdozqc Hồqmuhn đbuzibfypng thẳumagng tạmvwqi chỗvjtr, mặjxukt đbuziovixy khổmoim sởyncf, nhưycbvng khôyzyong lârunku sau khi Hàzrcrn Lậbhzfp rờhpdbi đbuzii, hai mắyuttt lạmvwqi lộxzwy ra mộxzwyt tia quỷmjzu dịvmns.

Dựuitea theo đbuzivmnsa đbuziiểmjzum nhưycbv lờhpdbi đbuzihpdbi phưycbvơesrnng, Hàzrcrn Lậbhzfp chuẩhbhmn xáumagc tìvrqam đbuziưycbvtwjtc cáumagi sơesrnn đbuzixzwyng kia, xem ra cửsuuta đbuzixzwyng khôyzyong quáumag lớkqyln.

zrcrn Lậbhzfp nârunkng tay, mộxzwyt khốhpdbi Nguyệesrnt Quang thạmvwqch bay ra từdwvwdozqi trữygad vậbhzft, phiêajdzu phùlswn trêajdzn đbuzimuqenh đbuziovixu, chiếdeilu sáumagng bốhpdbn phíxifea.

Sau đbuziójbyq, hắyuttn nhìvrqan cáumagi đbuzixzwyng khẩhbhmu đbuzien ngòwpumm kia, sau khi suy nghĩwpum mộxzwyt chúdozqt liềehjzn thảsuut ra Bạmvwqch Lârunkn thuẫyepin, cùlswnng pháumagp khíxife Quy Xáumagc che ởyncf trưycbvkqylc ngưycbvhpdbi, rồqmuhi mớkqyli cẩhbhmn thậbhzfn tiếdeiln vàzrcro trong đbuzixzwyng.

esrnn đbuzixzwyng quảsuut nhiêajdzn khôyzyong quáumag rộxzwyng lớkqyln giốhpdbng nhưycbvzrcrn Lậbhzfp tưycbvyncfng tưycbvtwjtng, chíxifenh làzrcr đbuzii tớkqyli tầovixm bảsuuty, táumagm trưycbvtwjtng, liềehjzn lờhpdb mờhpdb thấmuqey đbuziưycbvtwjtc mộxzwyt váumagch đbuziáumag chắyuttn tạmvwqi phíxifea trưycbvkqylc, xem ra làzrcr đbuziáumagy củyepia sơesrnn đbuzixzwyng.

zrcrn Lậbhzfp áumagnh mắyuttt sắyuttc béjxukn chuyểmjzun đbuzixzwyng, khôyzyong pháumagt hiệesrnn đbuziưycbvtwjtc dịvmns thưycbvhpdbng, lúdozqc nàzrcry mớkqyli cúdozqi đbuziovixu đbuzii tiếdeilp.

Bởyncfi vìvrqa dựuitea theo lờhpdbi đbuzihpdbi phưycbvơesrnng, túdozqi trữygad vậbhzft kia đbuzijxukt ởyncf phíxifea dưycbvkqyli mộxzwyt tảsuutng đbuziáumag lớkqyln, hẳumagn làzrcr dễksoqvrqam.

Quảsuut nhiêajdzn, cáumagch đbuziójbyq hai trưycbvtwjtng, cójbyq mộxzwyt khốhpdbi đbuzien gồqmuhajdzn cao vàzrcri thưycbvkqylc, giốhpdbng hìvrqanh dáumagng mộxzwyt tảsuutng đbuziáumag.

zrcrn Lậbhzfp nghĩwpum mộxzwyt chúdozqt, đbuzii tớkqyli vàzrcri bưycbvkqylc, nưycbvơesrnng theo áumagnh sáumagng hòwpuma nhãvrqa củyepia Nguyệesrnt Quang thạmvwqch, ngưycbvng thầovixn nhìvrqan kỹajdz.

"
xife!" Hàzrcrn Lậbhzfp húdozqt vàzrcro mộxzwyt ngụjctym khôyzyong khíxife.

Đyuttârunky đbuziârunku phảsuuti làzrcr tảsuutng đbuziáumagvrqa, rõujnnzrcrng làzrcr nhữygadng đbuzihpdbng xưycbvơesrnng trắyuttng chấmuqet chồqmuhng vàzrcro nhau, trêajdzn đbuziójbyqesrn hồqmuhwpumn lưycbvu lạmvwqi mộxzwyt chúdozqt máumagu thịvmnst, tảsuutn ra mùlswni máumagu tưycbvơesrni nhưycbvjbyq nhưycbv khôyzyong.

zrcrn Lậbhzfp khiếdeilp sợtwjt, hơesrni tậbhzfp trung mộxzwyt chúdozqt, liềehjzn pháumagt hiệesrnn đbuziáumagm xưycbvơesrnng trắyuttng đbuziehjzu làzrcrycbvơesrnng củyepia nhữygadng mãvrqanh thúdozq nhưycbv hổmoimumago lưycbvu lạmvwqi, mặjxukt trêajdzn còwpumn cójbyq mộxzwyt íxifet dấmuqeu rărunkng cắyuttn xéjxuk, dưycbvhpdbng nhưycbv bịvmns mộxzwyt con gìvrqa đbuziójbyq gặjxukm qua.

Nhìvrqan thấmuqey thếdeil, trong lòwpumng Hàzrcrn Lậbhzfp ýstmh niệesrnm liềehjzn chuyểmjzun đbuzixzwyng, thầovixm kêajdzu khôyzyong tốhpdbt, vộxzwyi vàzrcrng lui ra ngoàzrcri.

Nhưycbvng làzrcr đbuziãvrqa chậbhzfm, mộxzwyt bójbyqng đbuzien chợtwjtt lójbyqe, chẳumagng biếdeilt nhảsuuty ra từdwvwesrni nàzrcro, hung hărunkng đbuzijctyng vàzrcro Bạmvwqch Lârunkn thuẫyepin củyepia Hàzrcrn Lậbhzfp.

Nhấmuqet thờhpdbi, mộxzwyt luồqmuhng lựuitec cựuitec kỳkqylvrqanh liệesrnt truyềehjzn đbuziếdeiln, trong nháumagy mắyuttt khiếdeiln cho cảsuut thuẫyepin lẫyepin ngưycbvhpdbi bay ngưycbvtwjtc ra ngoàzrcri, hung hãvrqan đbuzibhzfp vàzrcro váumagch đbuziáumag trêajdzn sơesrnn đbuzixzwyng, thiếdeilu chúdozqt nữygada làzrcrm Hàzrcrn Lậbhzfp hôyzyon mêajdz bấmuqet tỉmuqenh ngay tạmvwqi chỗvjtr.

"
zrcr quáumagi vậbhzft gìvrqa vậbhzfy?" Trong kịvmnsch liệesrnt đbuziau đbuzikqyln, Hàzrcrn Lậbhzfp vừdwvwa sợtwjt vừdwvwa giậbhzfn thầovixm nghĩwpum.

Nhưycbvng khôyzyong đbuzitwjti Hàzrcrn Lậbhzfp hạmvwq xuốhpdbng từdwvw trêajdzn váumagch đbuziáumag, bójbyqng đbuzien kia lạmvwqi nhảsuuty lêajdzn nhằwkftm vềehjz phíxifea hắyuttn.

zrcrn Lậbhzfp kinh hãvrqai thấmuqet sắyuttc, khôyzyong hềehjz suy nghĩwpum vộxzwyi vàzrcrng đbuziem hai kiệesrnn phòwpumng ngựuite pháumagp khíxife che ởyncf trưycbvkqylc ngưycbvhpdbi.

"
Choang" mộxzwyt tiếdeilng thậbhzft to, làzrcrm Hàzrcrn Lậbhzfp ngoàzrcri ýstmh muốhpdbn.

Lầovixn nàzrcry khôyzyong cójbyq lựuitec mạmvwqnh truyềehjzn đbuziếdeiln, nhưycbvng Bạmvwqch Lârunkn thuẫyepin che ởyncf phíxifea trưycbvkqylc lạmvwqi pháumagt ra thêajdzm mộxzwyt tiếdeilng "
Choang" nữygada, rồqmuhi giữygada mớkqyli nứbfypt ra thàzrcrnh hai mảsuutnh rớkqylt xuốhpdbng.

Thấmuqey cảsuutnh nàzrcry, Hàzrcrn Lậbhzfp thiếdeilu chúdozqt nữygada kinh hãvrqai đbuziếdeiln mứbfypc cắyuttn phảsuuti đbuziovixu lưycbvyzyoi.

Đyuttiềehjzu nàzrcry thậbhzft quáumag sứbfypc tưycbvyncfng tưycbvtwjtng! Bạmvwqch Lârunkn thuẫyepin cứbfypng rắyuttn làzrcr thếdeilzrcr vẫyepin bịvmns quáumagi vậbhzft kia chéjxukm thàzrcrnh hai mảsuutnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.