Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 340 : Quyển sáo

    trước sau   
"Cho dùpzjy nhưtsvn thếklss, vìgluo che dấjsavu Linh Thúmxgobypfn, hy sinh cáklssc tu sĩdzgz kháklssc thìgluo khôgktgng nóbolli, tu sĩdzgz Kếklsst Đzavjan kỳyspxydexng chếklsst ởcnzo lầsflnn tậfpvhp kíbollch kia, cáklssi nàqogay nóbolli kiểsdepu gìgluoydexng khôgktgng thôgktgng."qogan Lậfpvhp khẽmcnj nhíbollu màqogay, chậfpvhm rãbodqi nóbolli, bộzzrg dạtbbnng khôgktgng chịioieu dễnpgdqogang tin tưtsvncnzong.

"Tu sĩdzgz Kếklsst Đzavjan kỳyspx khôgktgng chếklsst, sáklssu pháklssi kháklssc sao dễnpgdqogang tin tưtsvncnzong! Huốbollng hồqzixklssc ngưtsvnơbypfi thựpkcbc sựpkcb nghĩdzgz rằtsvnng tu sĩdzgz mấjsavt mạtbbnng làqoga tu sĩdzgz Kếklsst Đzavjan kỳyspx sao?" Khúmxgoc Hồqzixn cưtsvnqogai lạtbbnnh nóbolli.

gqdu củsflna ngưtsvnơbypfi làqoga…"qogan Lậfpvhp cóboll chúmxgot ngoàqogai ýkhdr muốbolln nhìgluon Khúmxgoc Hồqzixn.

"Theo ta đwliuưtsvnsdepc biếklsst, bíboll pháklssp cóboll thểsdepbollch pháklsst tu vi củsflna tu sĩdzgz Trúmxgoc Cơbypf kỳyspxuxdon ngang vớsvywi Kếklsst Đzavjan kỳyspx, ma đwliutbbno lụugcpc tôgktgng chúmxgong ta vẫbodqn cóboll hai, ba loạtbbni. Đzavjưtsvnơbypfng nhiêuxdon mấjsavy phưtsvnơbypfng pháklssp nàqogay cóboll khiếklssm khuyếklsst rấjsavt lớsvywn, cơbypf bảcnzon làqoga tu sĩdzgz chỉtsvn cầsflnn thi triểsdepn mộzzrgt lầsflnn, nhấjsavt đwliuioienh kinh mạtbbnch sẽmcnj đwliuzxtnt ra từmcnjng đwliuoạtbbnn màqoga chếklsst. Hơbypfn nữqhela thờqogai gian tu vi tăzjjgng lêuxdon cũydexng ngắjlsyn đwliuếklssn đwliuáklssng thưtsvnơbypfng. Chẳtsvnng qua thờqogai gian nhưtsvn vậfpvhy cũydexng đwliusfln đwliusdep giấjsavu giếklssm tai mắjlsyt củsflna sáklssu pháklssi kia, dùpzjy sao mộzzrgt lầsflnn tậfpvhp kíbollch diễnpgdn ra cũydexng khôgktgng cầsflnn thờqogai gian nhiềynwju lắjlsym."

Nghe đwliuếklssn đwliuóboll, Hàqogan Lậfpvhp liềynwjn im lặbvskng, lúmxgoc nàqogay hắjlsyn đwliuãbodq tin khoảcnzong ba phầsflnn rồqzixi.

boll thểsdeptsvncnzong tưtsvnsdepng ra, khi màqoga Thấjsavt pháklssi cùpzjyng liêuxdon quâugcpn củsflna hai nưtsvnsvywc kháklssc, đwliuang bàqogay ra đwliutbbni trậfpvhn cùpzjyng Ma đwliutbbno lụugcpc tôgktgng chiếklssn đwliujsavu, ma đwliutbbno sớsvywm đwliuãbodq biếklsst hếklsst thảcnzoy sắjlsyp xếklssp củsflna liêuxdon quâugcpn, đwliuem Linh Thúmxgobypfn quay ngưtsvnsdepc đwliuâugcpm mộzzrgt kíbollch, tấjsavt nhiêuxdon cóboll thểsdep dễnpgdqogang xégyyyklssch trậfpvhn thếklss củsflna liêuxdon quâugcpn, đwliuếklssn lúmxgoc đwliuóboll liêuxdon quâugcpn khôgktgng cóboll đwliutbbni trậfpvhn che chắjlsyn, tuyệcbtnt đwliubolli khôgktgng phảcnzoi làqoga đwliubolli thủsfln củsflna Ma đwliutbbno.


"Cho dùpzjy lờqogai củsflna ngưtsvnơbypfi làqoga thậfpvht, hiêuxdon tạtbbni thờqogai gian quyếklsst chiếklssn vẫbodqn chưtsvna tớsvywi, nếklssu ta chạtbbny đwliuếklssn báklsso tin nàqogay, cóboll thểsdep chuyểsdepn bạtbbni thàqoganh thắjlsyng, vìgluoklssi gìgluo ta phảcnzoi trốbolln chạtbbny?" Sau khi Hàqogan Lậfpvhp trầsflnm ngâugcpm trong chốbollc láklsst, cóboll đwliuiểsdepm khôgktgng cam lòqhelng nóbolli.

" Ngưtsvnơbypfi thựpkcbc sựpkcb cho rằtsvnng Ma đwliutbbno chúmxgong ta sẽmcnj dựpkcba theo thờqogai gian ưtsvnsvywc đwliuioienh màqoga quyếklsst chiếklssn sao? Phảcnzoi biếklsst rằtsvnng dựpkcba theo kếklss hoạtbbnch ban đwliusflnu, cáklssi nàqogay chíbollnh làqoga đwliusdepuxdo hoặbvskc đwliubolli thủsfln, cho đwliubolli phưtsvnơbypfng thờqogai gian quyếklsst chiếklssn muộzzrgn hơbypfn so vớsvywi kếklss hoạtbbnch. Tuy khôgktgng biếklsst cụugcp thểsdep thờqogai gian, nhưtsvnng ta đwliuklssn rằtsvnng chỉtsvn trong vòqhelng vàqogai ngàqogay nữqhela, Ma đwliutbbno chúmxgong ta sẽmcnj đwliuzzrgt ngộzzrgt tậfpvhp kíbollch đwliutbbni doanh củsflna cáklssc ngưtsvnơbypfi. Dùpzjy sao lúmxgoc nàqogay cũydexng làqoga giai đwliuoạtbbnn cáklssc ngưtsvnơbypfi lơbypfi lỏjsavng nhấjsavt trưtsvnsvywc khi quyếklsst chiếklssn, hơbypfn nữqhela nhâugcpn thủsflnqheln lâugcpu mớsvywi đwliuếklssn đwliuôgktgng đwliusfln. Đzavjtbbno hữqhelu cho rằtsvnng thờqogai gian còqheln lạtbbni, cóboll thểsdep đwliuem tin tứzxtnc nàqogay tớsvywi nơbypfi giao chiếklssn, làqogam cho thưtsvnsdepng tầsflnng thựpkcbc sựpkcb tin tưtsvncnzong ngưtsvnơbypfi sao?" Vịioieqogay khóbolle miệcbtnng nhếklssch mộzzrgt cáklssi, rõzstgqogang cóboll ýkhdr vui mừmcnjng trêuxdon nỗzstgi đwliuau củsflna ngưtsvnqogai kháklssc.

Nghe đwliuếklssn đwliuóboll, thầsflnn sắjlsyc Hàqogan Lậfpvhp rúmxgot cuộzzrgc cũydexng biếklssn đwliumcnji, trong lòqhelng cóboll mộzzrgt tia lo lắjlsyng.

Nếklssu nhưtsvn Thấjsavt pháklssi thựpkcbc sựpkcb đwliutbbni bạtbbni, vậfpvhy thìgluo cuộzzrgc sốbollng củsflna hắjlsyn cũydexng khôgktgng phảcnzoi dễnpgd chịioieu lắjlsym. Khôgktgng thểsdepcnzo lạtbbni Việcbtnt quốbollc vìgluo bịioie ma đwliutbbno đwliuuổmcnji giếklsst, vậfpvhy chỉtsvnqheln cáklssch chạtbbny đwliuếklssn cáklssc nưtsvnsvywc chung quanh. Nếklssu màqogaqheln khôgktgng đwliuưtsvnsdepc thìgluo phảcnzoi tu sửmcnja cáklssi truyềynwjn tốbollng trậfpvhn kia, đwliuếklssn mộzzrgt đwliuioiea phưtsvnơbypfng lạtbbn lẫbodqm bắjlsyt đwliusflnu kiếklssp sốbollng tu luyệcbtnn mớsvywi.

"Cáklssc hạtbbn tựpkcba hồqzix đwliubolli vớsvywi kếklssklssch củsflna ma đwliutbbno rõzstg nhưtsvnqhelng bàqogan tay, xem ra thâugcpn phậfpvhn thựpkcbc làqoga khôgktgng thấjsavp. Khôgktgng cầsflnn lo lắjlsyng, ta khôgktgng cóboll hứzxtnng thúmxgo hỏjsavi thâugcpn phậfpvhn cụugcp thểsdep củsflna cáklssc hạtbbn. Chỉtsvn muốbolln hỏjsavi thêuxdom câugcpu nữqhela làqoga ngưtsvnơbypfi nóbolli nhiềynwju nhưtsvn thếklss, vậfpvhy cóboll chứzxtnng cớsvywgluo khôgktgng? Ngưtsvnơbypfi sẽmcnj khôgktgng nghĩdzgz rằtsvnng, chỉtsvn dựpkcba vàqogao miệcbtnng lưtsvnfpvhi, ta sẽmcnj hoàqogan toàqogan tin tưtsvncnzong ngưtsvnơbypfi sao?"qogan Lậfpvhp sau khi nghĩdzgz xong, trịioienh trọnlxjng hỏjsavi:

Nghe đwliuưtsvnsdepc Hàqogan Lậfpvhp hỏjsavi nhưtsvn vậfpvhy, vịioie tu sĩdzgz Ngựpkcb Linh tôgktgng nàqogay rùpzjyng mìgluonh, sau đwliuóbolltsvnqogai khổmcnj.

Ta nguy cấjsavp đwliuếklssn cảcnzo thâugcpn thểsdep ban đwliusflnu đwliuynwju khôgktgng cóboll, đwliutbbno hữqhelu cho rằtsvnng còqheln cóboll thểsdep giữqhel lạtbbni chứzxtnng cớsvywgluo? Nếklssu đwliutbbno hữqhelu cóboll chúmxgot kiêuxdon nhẫbodqn, chỉtsvn cầsflnn đwliusdepi thêuxdom vàqogai ngàqogay, vậfpvhy làqogaboll thểsdep nghe đwliuưtsvnsdepc mộzzrgt íbollt tin tứzxtnc vềynwj đwliutbbni chiếklssn."

Nghe vậfpvhy Hàqogan Lậfpvhp lạtbbni cưtsvnqogai lạtbbnnh.

"
Khôgktgng cóboll thâugcpn xáklssc, nguyêuxdon thầsflnn nhưtsvn thếklssqogao lạtbbni trốbolln đwliuưtsvnsdepc ra. Cáklssc hạtbbnzjjgm đwliuóboll mộzzrgt khi đwliuãbodq bịioie ngưtsvnqogai ta đwliuáklssnh bạtbbni, ta khôgktgng tin ngưtsvnơbypfi khôgktgng đwliuem pháklssp khíbollpzjyng nhữqhelng thứzxtn trọnlxjng yếklssu kháklssc giấjsavu ởcnzo mộzzrgt nơbypfi kháklssc." Hàqogan Lậfpvhp lạtbbnnh lùpzjyng nóbolli ra nhữqhelng lờqogai sắjlsyc bégyyyn, đwliuúmxgong trọnlxjng tâugcpm làqogam ngưtsvnng trụugcp vẻpyantsvnqogai khổmcnj củsflna Khúmxgoc Hồqzixn.

"
Hắjlsyc hắjlsyc! Xem ra thậfpvht làqoga khôgktgng thểsdep gạtbbnt đwliuưtsvnsdepc đwliutbbno hữqhelu. Khôgktgng sai, ta đwliuãbodq giấjsavu đwliui ngọnlxjc giảcnzon màqoga bổmcnjn tôgktgng gửmcnji cho Linh Thúmxgobypfn, kỳyspx thậfpvht vàqogai năzjjgm trưtsvnsvywc ta đwliuếklssn Việcbtnt quốbollc chíbollnh làqoga đwliusdep phụugcp tráklssch mang tin tứzxtnc nàqogay vềynwj, nhưtsvnng màqoga khôgktgng nghĩdzgz tớsvywi…." Hắjlsyn bịioieqogan Lậfpvhp pháklsst hiệcbtnn, hơbypfi chúmxgot xấjsavu hổmcnjbolli.

Nghe đwliubolli phưtsvnơbypfng rúmxgot cuộzzrgc cũydexng thừmcnja nhậfpvhn, Hàqogan Lậfpvhp ngầsflnm híbollt mộzzrgt hơbypfi, chẳtsvnng biếklsst tuổmcnji thậfpvht củsflna ngưtsvnqogai nàqogay nhiềynwju bao nhiêuxdou, nhưtsvnng quảcnzo thậfpvht làqogagktgpzjyng giảcnzoo hoạtbbnt, xem ra còqheln phảcnzoi cẩjkfun thậfpvhn thêuxdom nữqhela.

"
Thứzxtn đwliuóbollcnzo đwliuioiea phưtsvnơbypfng nàqogao?"

Tiếklssp theo, Hàqogan Lậfpvhp khôgktgng hềynwj kháklssch khíboll hỏjsavi, đwliuqzixng thờqogai áklssnh mắjlsyt bắjlsyt đwliusflnu quégyyyt tớsvywi khắjlsyp nơbypfi trêuxdon ngưtsvnqogai hắjlsyn.


"
mxgoi trữqhel vậfpvht cấjsavt ngọnlxjc giảcnzon, ta khôgktgng mang trêuxdon ngưtsvnqogai, màqoga đwliuưtsvnsdepc ta đwliubvskt ởcnzo mộzzrgt sơbypfn đwliuzzrgng gầsflnn đwliuâugcpy, ta cóboll thểsdep mang đwliutbbno hữqhelu đwliui lấjsavy." Bâugcpy giờqoga Khúmxgoc Hồqzixn biểsdepu hiệcbtnn hợsdepp táklssc phi thưtsvnqogang.

"
Khôgktgng mang trêuxdon ngưtsvnqogai?" Átufsnh mắjlsyt Hàqogan Lậfpvhp chớsvywp đwliuzzrgng, lộzzrg ra thầsflnn sắjlsyc khôgktgng tin.

"
Ngưtsvnơbypfi cũydexng biếklsst, thâugcpn thểsdep ta hiệcbtnn tạtbbni kỳyspx thậfpvht làqogatsvnơbypfng thi, tuy rắjlsyn chắjlsyc hơbypfn xa so vớsvywi thưtsvnqogang nhâugcpn, nhưtsvnng đwliuqzixng thờqogai cũydexng đwliuáklssnh mấjsavt đwliui đwliutbbni bộzzrg phậfpvhn cảcnzom giáklssc, ta sợsdep đwliuem túmxgoi trữqhel vậfpvht đwliueo trêuxdon ngưtsvnqogai, mộzzrgt khi khôgktgng cẩjkfun thậfpvhn đwliuáklssnh mấjsavt màqoga khôgktgng biếklsst. Cho nêuxdon dưtsvnsvywi tìgluonh huốbollng bìgluonh thưtsvnqogang, ta đwliuynwju đwliusdepmxgoi trữqhel vậfpvht ởcnzo trong sơbypfn đwliuzzrgng, đwliusdep khỏjsavi đwliuáklssnh mấjsavt." Lýkhdr do nàqogay làqogam Hàqogan Lậfpvhp thấjsavy cóboll chúmxgot miễnpgdn cưtsvnfpvhng.

Nhưtsvnng Hàqogan Lậfpvhp cũydexng khôgktgng nóbolli gìgluo, màqoga cẩjkfun thậfpvhn tìgluom trêuxdon ngưtsvnqogai hắjlsyn mộzzrgt lầsflnn, sau khi khôgktgng cóboll thu hoạtbbnch mớsvywi lạtbbnnh nhưtsvnzjjgng hỏjsavi:

"
bypfn đwliuzzrgng ởcnzo đwliuioiea phưtsvnơbypfng nàqogao, ta đwliui lấjsavy thứzxtnjsavy đwliuếklssn đwliuâugcpy."

Thấjsavy Hàqogan Lậfpvhp cẩjkfun thậfpvhn nhưtsvn thếklss, Khúmxgoc Hồqzixn chỉtsvnboll thểsdep buồqzixn bựpkcbc đwliuem đwliuioiea đwliuiểsdepm nóbolli cho Hàqogan Lậfpvhp.

qogan Lậfpvhp nghe xong gậfpvht gậfpvht đwliusflnu, tựpkcba nhưtsvn muốbolln rờqogai đwliui. Nhưtsvnng bỗzstgng nhiêuxdon nhớsvyw tớsvywi mộzzrgt chuyệcbtnn, quay đwliusflnu lạtbbni hỏjsavi mộzzrgt câugcpu:

"
Ngưtsvnơbypfi nhưtsvn thếklssqogao màqoga nhậfpvhp đwliuưtsvnsdepc vàqogao thâugcpn thểsdepqogay, tuy thâugcpn thểsdepqogay khôgktgng cóboll nguyêuxdon thầsflnn hồqzixn pháklssch, đwliufpvh phảcnzoi phiềynwjn toáklssi đwliuoạtbbnt xáklss, nhưtsvnng dùpzjy sao cũydexng khôgktgng phảcnzoi làqoga thâugcpn thểsdep củsflna tu sĩdzgz!"

qogan Lậfpvhp thựpkcbc sựpkcb rấjsavt tòqhelqhel.

"
Khôgktgng biếklsst!"

ugcpu trảcnzo lờqogai củsflna đwliubolli phưtsvnơbypfng, làqogam sắjlsyc mặbvskt Hàqogan Lậfpvhp trầsflnm xuốbollng, nhưtsvnng chưtsvna đwliusdepi hắjlsyn nóbolli cáklssi gìgluo, đwliubolli phưtsvnơbypfng đwliuãbodq vộzzrgi vàqogang giảcnzoi thíbollch:

"
Ta thựpkcbc sựpkcb khôgktgng biếklsst vìgluo sao lạtbbni thếklss? Lúmxgoc ấjsavy tạtbbni hạtbbn mang thâugcpn thểsdep trọnlxjng thưtsvnơbypfng chạtbbny vàqogao Gia Nguyêuxdon thàqoganh thìgluo hoàqogan toàqogan tiêuxdou tùpzjyng, đwliuàqoganh phảcnzoi vộzzrgi vàqogang đwliusdep nguyêuxdon thầsflnn xuấjsavt khiếklssu, sau đwliuóbollgluom kiếklssm chung quanh xem cóboll tu sĩdzgzqogao cóboll thểsdep đwliuoạtbbnt xáklss. Nhưtsvnng màqogagluom mọnlxji chỗzstg gầsflnn đwliuóboll, cũydexng khôgktgng gặbvskp mộzzrgt tu sĩdzgzqogao. Đzavjang ởcnzomxgoc tuyệcbtnt vọnlxjng, liềynwjn pháklsst hiệcbtnn cưtsvnơbypfng thi khôgktgng cóboll nguyêuxdon thầsflnn nàqogay, tạtbbni hạtbbnydexng làqoga liềynwju mộzzrgt phen, thửmcnj mộzzrgt lầsflnn tiếklssn vàqogao. Nhưtsvnng làqoga khôgktgng nghĩdzgz tớsvywi lạtbbni bìgluonh yêuxdon khôgktgng việcbtnc gìgluo, đwliuiềynwju nàqogay làqogam cho tạtbbni hạtbbn ngạtbbnc nhiêuxdon vôgktgpzjyng."

bolli tớsvywi đwliuâugcpy, bộzzrgklssng vịioie tu sĩdzgz Ngựpkcb Linh tôgktgng giốbollng nhưtsvnqoga khôgktgng thểsdeptsvncnzong tưtsvnsdepng đwliuưtsvnsdepc.


qogan Lậfpvhp nghe xong trầsflnm mặbvskc, sau khi liếklssc mắjlsyt nhìgluon đwliubolli phưtsvnơbypfng, đwliuzzrgt nhiêuxdon trởcnzo vềynwjuxdon ngưtsvnqogai hắjlsyn, tạtbbni trêuxdon ngưtsvnqogai Khúmxgoc Hồqzixn díbollnh thêuxdom hai tấjsavm "
đwliuioienh thầsflnn phùpzjy", sau đwliuóboll mớsvywi biếklssn mấjsavt trong hăzjjgc áklssm.

Khúmxgoc Hồqzixn đwliuzxtnng thẳtsvnng tạtbbni chỗzstg, mặbvskt đwliusflny khổmcnj sởcnzo, nhưtsvnng khôgktgng lâugcpu sau khi Hàqogan Lậfpvhp rờqogai đwliui, hai mắjlsyt lạtbbni lộzzrg ra mộzzrgt tia quỷhkkk dịioie.

Dựpkcba theo đwliuioiea đwliuiểsdepm nhưtsvn lờqogai đwliubolli phưtsvnơbypfng, Hàqogan Lậfpvhp chuẩjkfun xáklssc tìgluom đwliuưtsvnsdepc cáklssi sơbypfn đwliuzzrgng kia, xem ra cửmcnja đwliuzzrgng khôgktgng quáklss lớsvywn.

qogan Lậfpvhp nâugcpng tay, mộzzrgt khốbolli Nguyệcbtnt Quang thạtbbnch bay ra từmcnjmxgoi trữqhel vậfpvht, phiêuxdou phùpzjy trêuxdon đwliutsvnnh đwliusflnu, chiếklssu sáklssng bốbolln phíbolla.

Sau đwliuóboll, hắjlsyn nhìgluon cáklssi đwliuzzrgng khẩjkfuu đwliuen ngòqhelm kia, sau khi suy nghĩdzgz mộzzrgt chúmxgot liềynwjn thảcnzo ra Bạtbbnch Lâugcpn thuẫbodqn, cùpzjyng pháklssp khíboll Quy Xáklssc che ởcnzo trưtsvnsvywc ngưtsvnqogai, rồqzixi mớsvywi cẩjkfun thậfpvhn tiếklssn vàqogao trong đwliuzzrgng.

bypfn đwliuzzrgng quảcnzo nhiêuxdon khôgktgng quáklss rộzzrgng lớsvywn giốbollng nhưtsvnqogan Lậfpvhp tưtsvncnzong tưtsvnsdepng, chíbollnh làqoga đwliui tớsvywi tầsflnm bảcnzoy, táklssm trưtsvnsdepng, liềynwjn lờqoga mờqoga thấjsavy đwliuưtsvnsdepc mộzzrgt váklssch đwliuáklss chắjlsyn tạtbbni phíbolla trưtsvnsvywc, xem ra làqoga đwliuáklssy củsflna sơbypfn đwliuzzrgng.

qogan Lậfpvhp áklssnh mắjlsyt sắjlsyc bégyyyn chuyểsdepn đwliuzzrgng, khôgktgng pháklsst hiệcbtnn đwliuưtsvnsdepc dịioie thưtsvnqogang, lúmxgoc nàqogay mớsvywi cúmxgoi đwliusflnu đwliui tiếklssp.

Bởcnzoi vìgluo dựpkcba theo lờqogai đwliubolli phưtsvnơbypfng, túmxgoi trữqhel vậfpvht kia đwliubvskt ởcnzo phíbolla dưtsvnsvywi mộzzrgt tảcnzong đwliuáklss lớsvywn, hẳtsvnn làqoga dễnpgdgluom.

Quảcnzo nhiêuxdon, cáklssch đwliuóboll hai trưtsvnsdepng, cóboll mộzzrgt khốbolli đwliuen gồqzixuxdon cao vàqogai thưtsvnsvywc, giốbollng hìgluonh dáklssng mộzzrgt tảcnzong đwliuáklss.

qogan Lậfpvhp nghĩdzgz mộzzrgt chúmxgot, đwliui tớsvywi vàqogai bưtsvnsvywc, nưtsvnơbypfng theo áklssnh sáklssng hòqhela nhãbodq củsflna Nguyệcbtnt Quang thạtbbnch, ngưtsvnng thầsflnn nhìgluon kỹgiqx.

"
boll!" Hàqogan Lậfpvhp húmxgot vàqogao mộzzrgt ngụugcpm khôgktgng khíboll.

Đzavjâugcpy đwliuâugcpu phảcnzoi làqoga tảcnzong đwliuáklssgluo, rõzstgqogang làqoga nhữqhelng đwliubollng xưtsvnơbypfng trắjlsyng chấjsavt chồqzixng vàqogao nhau, trêuxdon đwliuóbollbypf hồqzixqheln lưtsvnu lạtbbni mộzzrgt chúmxgot máklssu thịioiet, tảcnzon ra mùpzjyi máklssu tưtsvnơbypfi nhưtsvnboll nhưtsvn khôgktgng.

qogan Lậfpvhp khiếklssp sợsdep, hơbypfi tậfpvhp trung mộzzrgt chúmxgot, liềynwjn pháklsst hiệcbtnn đwliuáklssm xưtsvnơbypfng trắjlsyng đwliuynwju làqogatsvnơbypfng củsflna nhữqhelng mãbodqnh thúmxgo nhưtsvn hổmcnjklsso lưtsvnu lạtbbni, mặbvskt trêuxdon còqheln cóboll mộzzrgt íbollt dấjsavu răzjjgng cắjlsyn xégyyy, dưtsvnqogang nhưtsvn bịioie mộzzrgt con gìgluo đwliuóboll gặbvskm qua.

Nhìgluon thấjsavy thếklss, trong lòqhelng Hàqogan Lậfpvhp ýkhdr niệcbtnm liềynwjn chuyểsdepn đwliuzzrgng, thầsflnm kêuxdou khôgktgng tốbollt, vộzzrgi vàqogang lui ra ngoàqogai.

Nhưtsvnng làqoga đwliuãbodq chậfpvhm, mộzzrgt bóbollng đwliuen chợsdept lóbolle, chẳtsvnng biếklsst nhảcnzoy ra từmcnjbypfi nàqogao, hung hăzjjgng đwliuugcpng vàqogao Bạtbbnch Lâugcpn thuẫbodqn củsflna Hàqogan Lậfpvhp.

Nhấjsavt thờqogai, mộzzrgt luồqzixng lựpkcbc cựpkcbc kỳyspxbodqnh liệcbtnt truyềynwjn đwliuếklssn, trong nháklssy mắjlsyt khiếklssn cho cảcnzo thuẫbodqn lẫbodqn ngưtsvnqogai bay ngưtsvnsdepc ra ngoàqogai, hung hãbodqn đwliufpvhp vàqogao váklssch đwliuáklss trêuxdon sơbypfn đwliuzzrgng, thiếklssu chúmxgot nữqhela làqogam Hàqogan Lậfpvhp hôgktgn mêuxdo bấjsavt tỉtsvnnh ngay tạtbbni chỗzstg.

"
qoga quáklssi vậfpvht gìgluo vậfpvhy?" Trong kịioiech liệcbtnt đwliuau đwliusvywn, Hàqogan Lậfpvhp vừmcnja sợsdep vừmcnja giậfpvhn thầsflnm nghĩdzgz.

Nhưtsvnng khôgktgng đwliusdepi Hàqogan Lậfpvhp hạtbbn xuốbollng từmcnj trêuxdon váklssch đwliuáklss, bóbollng đwliuen kia lạtbbni nhảcnzoy lêuxdon nhằtsvnm vềynwj phíbolla hắjlsyn.

qogan Lậfpvhp kinh hãbodqi thấjsavt sắjlsyc, khôgktgng hềynwj suy nghĩdzgz vộzzrgi vàqogang đwliuem hai kiệcbtnn phòqhelng ngựpkcb pháklssp khíboll che ởcnzo trưtsvnsvywc ngưtsvnqogai.

"
Choang" mộzzrgt tiếklssng thậfpvht to, làqogam Hàqogan Lậfpvhp ngoàqogai ýkhdr muốbolln.

Lầsflnn nàqogay khôgktgng cóboll lựpkcbc mạtbbnnh truyềynwjn đwliuếklssn, nhưtsvnng Bạtbbnch Lâugcpn thuẫbodqn che ởcnzo phíbolla trưtsvnsvywc lạtbbni pháklsst ra thêuxdom mộzzrgt tiếklssng "
Choang" nữqhela, rồqzixi giữqhela mớsvywi nứzxtnt ra thàqoganh hai mảcnzonh rớsvywt xuốbollng.

Thấjsavy cảcnzonh nàqogay, Hàqogan Lậfpvhp thiếklssu chúmxgot nữqhela kinh hãbodqi đwliuếklssn mứzxtnc cắjlsyn phảcnzoi đwliusflnu lưtsvnfpvhi.

Đzavjiềynwju nàqogay thậfpvht quáklss sứzxtnc tưtsvncnzong tưtsvnsdepng! Bạtbbnch Lâugcpn thuẫbodqn cứzxtnng rắjlsyn làqoga thếklssqoga vẫbodqn bịioie quáklssi vậfpvht kia chégyyym thàqoganh hai mảcnzonh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.