Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 34 : Trát nhãn kiếm pháp

    trước sau   
"Tráumbqt nhãdocjn kiếbkywm pháumbqp?"ecpun Lậkmrjp lầlmeem bầlmeem đyfcnjwlkc qua mộkeizt lầlmeen têximon củlsxka kiếbkywm pháumbqp.

mmajúopspng vậkmrjy, ngưdocjơeuvvi nóaebai kiếbkywm pháumbqp vàecpu chớagtwt mắpiekt cóaeba quan hệepvllbtz? Cáumbqi têximon nàecpuy thậkmrjt buồuqwdn cưdocjsfgpi".

"Ngưdocjơeuvvi luyệepvln qua kiếbkywm pháumbqp nàecpuy chưdocja?"ecpun Lậkmrjp quan tâumbqm hỏiuhxi.

mmajưdocjơeuvvng nhiêximon làecpu chưdocja, ai màecpu cầlmeen cáumbqi thứsomrqhnmjkcbng màecpu khôjkcbng cầlmeen châumbqn khíeuvv, chẳumbqng phảeafni làecpu đyfcnximon rồuqwd sao? Đmmajgzqgng nóaebai làecpu ta, từgzqg khi nóaeba đyfcnưdocjcthfc sáumbqng lậkmrjp ra tớagtwi nay, chưdocja ai từgzqgng tu luyệepvln qua".

"Nghe nóaebai, nếbkywu khôjkcbng phảeafni vịlbtz trưdocjjuesng lãdocjo lúopspc đyfcnlmeeu sáumbqng lậkmrjp ra nóaeba, từgzqgng cứsomru Thấipwbt Huyềiuhxn môjkcbn mấipwby lầlmeen nguy cơeuvv, trưdocjagtwc khi lâumbqm chung đyfcnãdocj lậkmrjp di chúopspc, nhấipwbt đyfcnlbtznh phảeafni đyfcnem kiếbkywm pháumbqp nàecpuy vàecpuo Thấipwbt tuyệepvlt đyfcnưdocjsfgpng, Tráumbqt nhãdocjn kiếbkywm pháumbqp nàecpuy căajumn bảeafnn làecpu khôjkcbng cóaeba khảeafnajumng làecpu tuyệepvlt họjwlkc đyfcnưdocjcthfc đyfcnưdocja vàecpuo Thấipwbt tuyệepvlt đyfcnưdocjsfgpng".

Lệepvl Phi Vũbrbxecpuy, mồuqwdm miệepvlng củlsxka hắpiekn hoàecpun toàecpun bấipwbt đyfcnuqwdng vớagtwi bềiuhx ngoàecpui lãdocjnh khốvqadc củlsxka hắpiekn, Hàecpun Lậkmrjp còqsecn chưdocja mởjues miệepvlng hỏiuhxi, hắpiekn đyfcnãdocj đyfcnem nguyêximon bổzbqxn củlsxka kiếbkywm pháumbqp nàecpuy kểnbcm tuốvqadt ra. Đmmajưdocjơeuvvng nhiêximon, mồuqwdm miệepvlng củlsxka hắpiekn chỉaoes thểnbcm hiệepvln ra trưdocjagtwc mặjykit Hàecpun Lậkmrjp mộkeizt hai lầlmeen. Ra bêximon ngoàecpui, hắpiekn trưdocjagtwc mặjykit cáumbqc sưdocj huynh đyfcnepvl kháumbqc, hắpiekn lạxnwyi trởjues thàecpunh "Lệepvldocj huynh" lạxnwynh lùmounng.


ecpun Lậkmrjp sau khi nghe Lệepvl Phi Vũbrbx kểnbcm lạxnwyi xong, giáumbqc quan thứsomrajumm củlsxka hắpiekn nhưdocjumbqo vớagtwi hắpiekn, đyfcnâumbqy chíeuvvnh làecpu thứsomr hắpiekn đyfcnang tìlbtzm kiếbkywm.

"Lệepvldocj huynh, kiếbkywm pháumbqp nàecpuy ngưdocjsfgpi cóaeba thểnbcm sao cho ta mộkeizt bảeafnn, đyfcnem ra khỏiuhxi Thấipwbt tuyệepvlt đyfcnưdocjsfgpng đyfcnưdocjcthfc khôjkcbng?"

"Hìlbtzlbtz! Khôjkcbng thàecpunh vấipwbn đyfcniuhx, nếbkywu nóaebai vềiuhxqhnmjkcbng đyfcnóaeba, ta cũbrbxng khóaebaecpu sao lụjwlkc cho ngưdocjơeuvvi mộkeizt bảeafnn, bởjuesi vìlbtz mỗsbmui ngàecpuy đyfcniuhxu cóaeba nhiềiuhxu ngưdocjsfgpi đyfcnếbkywn xem, Tráumbqt nhãdocjn kiếbkywm pháumbqp nàecpuy lạxnwyi quăajumng vàecpuo mộkeizt góaebac căajumn bảeafnn khôjkcbng ngưdocjsfgpi nàecpuo chúopsp ýfwel đyfcnếbkywn. Bấipwbt quáumbq sao lụjwlkc đyfcnúopspng làecpu rấipwbt phiềiuhxn phứsomrc, chi bằbkywng ta đyfcnem nguyêximon cảeafn kiếbkywm phổzbqx cho ngưdocjơeuvvi lặjyking lẽaeba đyfcnem ra ngoàecpui, chờsfgp ngưdocjơeuvvi ghi chérjibp lạxnwyi xong, ta sẽaebarjibn trảeafn trởjues vềiuhx, tuyệepvlt đyfcnvqadi khôjkcbng cóaeba ngưdocjsfgpi chúopsp ýfwel tớagtwi" Lệepvl Phi Vũbrbx đyfcnưdocja ra đyfcniuhx nghịlbtz kháumbqumbqo bạxnwyo.

ecpun Lậkmrjp thấipwby bộkeizumbqng củlsxka hắpiekn tựmouna hồuqwd rấipwbt chắpiekc chắpiekn, liềiuhxn đyfcnuqwdng ýfwelumbqch nàecpuy.

Hắpiekn vốvqadn đyfcnang cóaeba chúopspt lo lắpiekng ngưdocjsfgpi trưdocjagtwc mắpiekt vạxnwyn nhấipwbt hắpiekn trong khi sao lụjwlkc kiếbkywm pháumbqp thìlbtz viếbkywt sai mấipwby chỗsbmu, hắpiekn chẳumbqng phảeafni làecpu oan uổzbqxng sao.

umbqy giờsfgpaeba thểnbcmaeba đyfcnưdocjcthfc kiếbkywm phổzbqx nguyêximon gốvqadc đyfcnưdocjơeuvvng nhiêximon làecpu tốvqadt hoen rồuqwdi.

mmajưdocjcthfc rồuqwdi, bâumbqy giờsfgp đyfcnãdocj khôjkcbng còqsecn sớagtwm, ta nêximon trởjues vềiuhx luyệepvln côjkcbng. Nếbkywu khôjkcbng, lạxnwyi bịlbtz Tổzbqxng quảeafnn Thấipwbt tuyệepvlt đyfcnưdocjsfgpng pháumbqt hiệepvln ta lérjibn ra ngoàecpui" Lệepvl Phi Vũbrbx lau khôjkcb thâumbqn thểnbcm, mặjykic lạxnwyi áumbqo, chuẩikhjn bịlbtz rờsfgpi đyfcni.

ecpun Lậkmrjp khôjkcbng nóaebai cáumbqi gìlbtz nữgvawa, chỉaoesecpu dặjykin dòqsec hắpiekn, khi trộkeizm kiếbkywm phổzbqx ra ngoàecpui thìlbtz cẩikhjn thậkmrjn mộkeizt chúopspt, đyfcngzqgng đyfcnnbcm bịlbtz lộkeiz.

Lệepvl Phi Vũbrbx khôjkcbng xoay ngưdocjsfgpi, lấipwby tay phẩikhjy phẩikhjy ra sau, rồuqwdi từgzqg từgzqg đyfcni từgzqgeuvvn đyfcnkeizng bêximon cạxnwynh đyfcni ra ngoàecpui.

ecpun Lậkmrjp nhìlbtzn bóaebang lưdocjng củlsxka hắpiekn dầlmeen dầlmeen biếbkywn mấipwbt ngoàecpui cửsbmua đyfcnkeizng, vẻcbtjdocjơeuvvi cưdocjsfgpi trêximon mặjykit cũbrbxng dầlmeen dầlmeen biếbkywn mấipwbt, lộkeiz ra vẻcbtj u áumbqm.

Lệepvl Phi Vũbrbx đyfcni khôjkcbng bao lâumbqu, Hàecpun Lậkmrjp cũbrbxng vềiuhx lạxnwyi Thầlmeen thủlsxk cốvqadc.

Sau mộkeizt hồuqwdi trởjues vềiuhx Thầlmeen thủlsxk cốvqadc, Hàecpun Lậkmrjp từgzqg xa xa đyfcnãdocj thấipwby nam tửsbmu thầlmeen bíeuvv cao lớagtwn kia.

Hắpiekn vẫkmrjn khôjkcbng nhúopspc nhíeuvvch đyfcnsomrng ởjuesximon ngoàecpui cửsbmua phòqsecng Mặjykic đyfcnxnwyi phu, choàecpung áumbqo khoáumbqc, tựmouna hồuqwd khôjkcbng chúopspt quan tâumbqm đyfcnếbkywn trờsfgpi đyfcnang nắpiekng chang chang.


ecpun Lậkmrjp đyfcni tớagtwi trưdocjagtwc cửsbmua phòqsecng mìlbtznh, dừgzqgng bưdocjagtwc lạxnwyi, ngắpiekm nhìlbtzn nam nhâumbqn khôjkcbng nóaebai mộkeizt lờsfgpi nàecpuy.

Từgzqg khi bịlbtz Mặjykic đyfcnxnwyi phu bắpiekt buộkeizc, Hàecpun Lậkmrjp vẫkmrjn đyfcnvqadi vớagtwi hìlbtznh dáumbqng củlsxka nam tửsbmuecpuy cảeafnm thấipwby rấipwbt hứsomrng thúopsp, ngưdocjsfgpi nàecpuy tựmouna hồuqwd trờsfgpi sanh đyfcnãdocjumbqm đyfcniếbkywc, đyfcni tớagtwi sơeuvvn cốvqadc nàecpuy, cũbrbxng chưdocja từgzqgng mởjues miệepvlng nóaebai chuyệepvln.

Kỳuebn lạxnwyeuvvn chíeuvvnh làecpu, ngưdocjsfgpi nàecpuy thểnbcm lựmounc thậkmrjt sựmounecpu kinh ngưdocjsfgpi, cứsomr đyfcnsomrng thẳumbqng bấipwbt đyfcnkeizng nhưdocj vậkmrjy, đyfcnsomrng ởjues đyfcnóaeba cảeafn ngàecpuy, vẫkmrjn chưdocja bao giờsfgp thấipwby hắpiekn mỏiuhxi mệepvlt. Hàecpun Lậkmrjp trong lòqsecng sớagtwm đyfcnãdocj gọjwlki hắpiekn làecpu "quáumbqi vậkmrjt".

Hắpiekn cũbrbxng từgzqgng thửsbmu qua cùmounng ngưdocjsfgpi nàecpuy trao đyfcnzbqxi mộkeizt chúopspt, nhưdocjng ngưdocjsfgpi nàecpuy khôjkcbng kháumbqc gìlbtz mộkeizt khúopspc gỗsbmu, khôjkcbng hềiuhx phảeafnn ứsomrng, bấipwbt kểnbcmecpun Lậkmrjp nóaebai đyfcnếbkywn thếbkywecpuo, hắpiekn vẫkmrjn khôjkcbng đyfcnnbcm ýfwel tớagtwi.

ecpun Lậkmrjp xem nhưdocj hoàecpun toàecpun phụjwlkc Mặjykic đyfcnxnwyi phu, cóaeba thểnbcm đyfcnem mộkeizt ngưdocjsfgpi bằbkywng xưdocjơeuvvng bằbkywng thịlbtzt sốvqadng sờsfgp sờsfgp, huấipwbn luyệepvln nhưdocjecpu mộkeizt con rốvqadi, khôjkcbng hềiuhxaeba nhưdocjcthfc đyfcniểnbcmm.

Tuyệepvlt đyfcnvqadi phụjwlkc tùmounng mệepvlnh lệepvlnh, thểnbcm lựmounc kinh ngưdocjsfgpi, khôjkcbng mởjues miệepvlng nóaebai chuyệepvln, khôjkcbng cóaeba chúopspt cảeafnm tìlbtznh, mặjykic dùmoun chưdocja biếbkywt võqhnmjkcbng củlsxka hắpiekn nhưdocj thếbkywecpuo, nhưdocjng tuyệepvlt sẽaeba khôjkcbng quáumbq yếbkywu, đyfcnóaebaecpu pháumbqn đyfcnumbqn cuốvqadi cùmounng củlsxka hắpiekn đyfcnvqadi têximon nam tửsbmuecpuy.

ecpun Lậkmrjp biếbkywt, ngưdocjsfgpi nàecpuy rấipwbt cóaeba thểnbcmaeba khảeafnajumng trởjues thàecpunh mộkeizt sáumbqt thủlsxk củlsxka Mặjykic đyfcnxnwyi phu, nhưdocjng hắpiekn khôjkcbng hềiuhxaeba biệepvln pháumbqp, hắpiekn tìlbtzm khôjkcbng ra bấipwbt cứsomreuvv hởjuesecpuo củlsxka ngưdocjsfgpi nàecpuy.

Đmmajiềiuhxu duy nhấipwbt làecpum cho Hàecpun Lậkmrjp cóaeba chúopspt nghi hoặjykic chíeuvvnh làecpu, ngẫkmrju nhiêximon nhìlbtzn từgzqg phíeuvva sau lưdocjng củlsxka ngưdocjsfgpi nàecpuy, hắpiekn lạxnwyi cóaeba mộkeizt cảeafnm giáumbqc rấipwbt quen thuộkeizc, tựmouna hồuqwd đyfcnãdocj gặjykip qua ởjues đyfcnâumbqu đyfcnóaeba rồuqwdi. Nhưdocjng hắpiekn nghĩnoop lạxnwyi thìlbtz nhớagtw khôjkcbng nổzbqxi cóaeba ngưdocjsfgpi nàecpuo màecpu hắpiekn quen lạxnwyi giốvqadng vớagtwi cáumbqi bóaebang lưdocjng kia.

Nhìlbtzn mộkeizt hồuqwdi, Hàecpun Lậkmrjp thởjuesecpui, đyfcnóaebang cửsbmua phòqsecng lạxnwyi, trởjuesecpuo bêximon trong phòqsecng, hắpiekn biếbkywt khôjkcbng cóaeba mệepvlnh mệepvlnh củlsxka Mặjykic đyfcnxnwyi phu, ngưdocjsfgpi nàecpuy sẽaeba khôjkcbng đyfcni nghỉaoes ngơeuvvi.

Hắpiekn cóaeba chúopspt rốvqadi loạxnwyn, vộkeizi tiếbkywn tớagtwi giưdocjsfgpng củlsxka mìlbtznh, thâumbqn thểnbcmajumn ra, nằbkywm ởjues đyfcnóaeba, sau đyfcnóaeba hai tay gáumbqc ra sau đyfcnlmeeu, nhắpiekm hai mắpiekt lạxnwyi.

Hắpiekn đyfcnem mấipwby chiêximou hôjkcbm nay họjwlkc đyfcnưdocjcthfc từgzqg Lệepvl Phi Vũbrbx, trong đyfcnlmeeu duyệepvlt qua mộkeizt lầlmeen, âumbqm thầlmeem môjkcb tảeafn lạxnwyi trong đyfcnlmeeu, đyfcnem mỗsbmui mộkeizt chiêximou tỉaoesnoop chia làecpum từgzqgng đyfcnoạxnwyn mộkeizt, rồuqwdi lạxnwyi suy nghĩnoop từgzqgng đyfcnoạxnwyn mộkeizt, cẩikhjn thậkmrjn phâumbqn tíeuvvch.

Đmmajâumbqy làecpuecpun Lậkmrjp luyệepvln tớagtwi tầlmeeng thứsomrajumm củlsxka Trưdocjsfgpng Xuâumbqn côjkcbng, mớagtwi cóaeba đyfcnưdocjcthfc năajumng lựmounc nàecpuy, đyfcnãdocj gặjykip qua làecpu khôjkcbng thểnbcm quêximon đyfcnưdocjcthfc.

Hắpiekn dựmouna vàecpuo ưdocju thếbkywecpuy, cứsomr tháumbqy bấipwbt cứsomrqhnmjkcbng nàecpuy thìlbtzmounng đyfcnlmeeu óaebac cẩikhjn thậkmrjn ghi nhớagtw mộkeizt lầlmeen, rồuqwdi lạxnwyi duyệepvlt qua duyệepvlt lạxnwyi vôjkcb sốvqad lầlmeen trong đyfcnlmeeu, cs thếbkywecpu luyệepvln cho đyfcnếbkywn thăajumng hoa, cũbrbxng vìlbtz nguyêximon nhâumbqn nàecpuy màecpu Lệepvl Phi Vũbrbx cho hắpiekn làecpu mộkeizt thiêximon tàecpui.

ecpuo hai tháumbqng trưdocjagtwc, Hàecpun Lậkmrjp ỷbrbxecpuo hiệepvlu lựmounc củlsxka hai loạxnwyi tháumbqnh dưdocjcthfc, trựmounc tiếbkywp đyfcnkeizt pháumbq tầlmeeng thứsomrdocj củlsxka Trưdocjsfgpng Xuâumbqn côjkcbng, đyfcnxnwyt đyfcnếbkywn tầlmeeng thứsomrajumm.

docjcthfc hiệepvlu củlsxka "Hoàecpung long đyfcnan"ecpu "Kim tủlsxky hoàecpun" to lớagtwn nhưdocj thếbkyw, vưdocjcthft xa sựmoun dựmoun đyfcnumbqn củlsxka Hàecpun Lậkmrjp, hắpiekn vẫkmrjn còqsecn coi thưdocjsfgpng uy lựmounc lớagtwn lao củlsxka cáumbqc côjkcbn thứsomrc đyfcniềiuhxu chếbkywecpuy, cáumbqc côjkcbng thứsomrc đyfcniềiuhxu thếbkywecpuy thậkmrjt sựmounecpu kỳuebn bảeafno vôjkcb giáumbq.

Bấipwbt quáumbq hai loạxnwyi linh dưdocjcthfc tẩikhjy tủlsxky nàecpuy, cũbrbxng chỉaoesmounng đyfcnưdocjcthfc mộkeizt lầlmeen thôjkcbi, còqsecn lạxnwyi tấipwbt nhiêximon làecpu bảeafnn thâumbqn phảeafni tựmoun luyệepvln thàecpunh tầlmeeng thứsomrumbqu Trưdocjsfgpng Xuâumbqn côjkcbng, thậkmrjt cóaeba chúopspt chờsfgp mong, Trưdocjsfgpng Xuâumbqn côjkcbng tầlmeeng thứsomrumbqu nàecpuy sẽaeba cho bảeafnn thâumbqn đyfcniềiuhxu ngoàecpui ýfwel muốvqadn gìlbtz nữgvawa.

Khoảeafnng cáumbqch đyfcnếbkywn khi Mặjykic đyfcnxnwyi phu hạxnwy thôjkcbng đyfcniệepvlp cuốvqadi cùmounng chỉaoesqsecn lạxnwyi cóaeba nửsbmua năajumm, bảeafnn thâumbqn mặjykic dùmoun từgzqg Lệepvl Phi Vũbrbx họjwlkc đyfcnưdocjcthfc mộkeizt íeuvvt chiêximou thứsomrc, nhưdocjng bởjuesi vìlbtz khôjkcbng cóaeba nộkeizi gia châumbqn khíeuvvdocjơeuvvng xứsomrng phốvqadi hợcthfp, chỉaoesaeba thểnbcm xem nhưdocjecpu mộkeizt vàecpui côjkcbng phu quyềiuhxn pháumbqp bêximon ngoàecpui màecpu thôjkcbi.

Vỗsbmujkcbng nàecpuy dùmounng đyfcnnbcm đyfcnvqadi phóaeba ngưdocjsfgpi bìlbtznh thưdocjsfgpng thìlbtzqsecn cóaebajkcbng dụjwlkng, nhưdocjng sửsbmu dụjwlkng đyfcnnbcm đyfcnvqadi phóaeba Mặjykic đyfcnxnwyi phu, thậkmrjt sựmounecpu nhưdocjumbqnh bao thịlbtzt đyfcnem nérjibm chóaeba, cóaeba đyfcni màecpu khôjkcbng cóaeba vềiuhx.

ecpun Lậkmrjp nghĩnoop tớagtwi đyfcnâumbqy cóaeba chúopspt ưdocju tưdocj, lạxnwyi cóaeba chúopspt phiềiuhxn nãdocjo, đyfcnãdocj biếbkywt Trưdocjsfgpng Xuâumbqn côjkcbng cáumbqi gìlbtzbrbxng tốvqadt, nhưdocjng khôjkcbng cáumbqch nàecpuo áumbqp dụjwlkng vaàecpu thựmounc chiếbkywn, chérjibm giếbkywt.

Hắpiekn bâumbqy giờsfgp chỉaoesaeba kỳuebn vọjwlkng vàecpuo Tráumbqt nhãdocjn kiếbkywm pháumbqp kia màecpu thôjkcbi, hy vọjwlkng nóaeba sẽaeba cho mang đyfcnếbkywn cho hắpiekn sựmoun bấipwbt ngờsfgp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.