Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 339 : Khiếp sợ

    trước sau   
"Ta làieyz…"

"Cádopxc hạjecv khôxzbhng cầjcqfn nównizi làieyzdopxn tu. Lờzfuti kiểrlnou nhưmwdt vậkdnwy, ta khôxzbhng cầjcqfn nghĩxgmyphtjng đtypkãaeuf biếtypkt cănxuen bảrdzhn làieyz khôxzbhng tin đtypkưmwdtfymvc!"ieyzn Lậkdnwp mặdxqpt khôxzbhng chúhkfot thay đtypkqniei cắzfutt đtypkpoiit lờzfuti củsslza đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng.

Nghe đtypkưmwdtfymvc Hàieyzn Lậkdnwp vừhpbqa nównizi nhưmwdt vậkdnwy, Khúhkfoc Hồdvjyn liềjfgwn cưmwdtzfuti khổqnie. Xem ra hắzfutn vừhpbqa rồdvjyi đtypkúhkfong thậkdnwt làieyz chưmwdta từhpbq bỏnrxm ýiitr đtypkphtjnh, đtypkphtjnh nównizi nhưmwdt vậkdnwy.

aeuf thếtypk, sau khi Khúhkfoc Hồdvjyn hơxlbyi do dựdjly mộaeuft chúhkfot, liềjfgwn mệlaxzt mỏnrxmi uểrlno oảrdzhi nównizi:

nkpyúhkfong nhưmwdt đtypkjecvo hữfkwmu hoàieyzi nghi, tạjecvi hạjecv thâuvyln phậkdnwn đtypkífivcch xádopxc cówniz chúhkfot đtypkdxqpc thùfivc, cũphtjng khôxzbhng phảrdzhi làieyz tu sĩxgmy Việlaxzt Quốfymvc"

"Khôxzbhng phảrdzhi ngưmwdtzfuti Việlaxzt Quốfymvc?" Nghe xong câuvylu nównizi đtypkjcqfu tiêkdnwn củsslza đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng, thầjcqfn sắzfutc Hàieyzn Lậkdnwp liềjfgwn khẽqnie biếtypkn đtypkqniei, trong lòbbcmng giậkdnwt mìaeufnh.


"Ta kỳqnei thậkdnwt làieyz tu sĩxgmy Ngựdjly Linh tôxzbhng củsslza Thiêkdnwn Đnkpyôxzbh quốfymvc, đtypki đtypkếtypkn Việlaxzt Quốfymvc du lịphtjch." Khúhkfoc Hồdvjyn chậkdnwm rãaeufi nównizi.

"Ma đtypkjecvo Ngựdjly Linh Tôxzbhng"

ieyzn Lậkdnwp khôxzbhng khỏnrxmi nhífivcu mắzfutt lạjecvi, bắzfutn ra tia nhìaeufn sắzfutc nhưmwdt đtypkao kiếtypkm.

nkpyúhkfong vậkdnwy, tạjecvi hạjecv mấixpgy nănxuem nay tiếtypkn đtypkếtypkn quýiitr đtypkphtja, nhưmwdtng khôxzbhng hiểrlnou sao bịphtj mộaeuft gãaeuf tu sĩxgmy phádopxp lựdjlyc cao thâuvylm củsslza quýiitr quốfymvc hủsslzy hỏnrxmng thâuvyln thểrlno, mớjaeri rơxlbyi xuốfymvng hoàieyzn cảrdzhnh nàieyzy" Khi Khúhkfoc Hồdvjyn nównizi đtypkếtypkn việlaxzc thâuvyln thểrlno bịphtj hủsslzy, vẻqnie mặdxqpt bấixpgt đtypkzfutc dĩxgmy.

ieyzn Lậkdnwp hơxlbyi chúhkfot suy nghĩxgmy, chớjaerp mắzfutt mộaeuft cádopxi hỏnrxmi:

"Ngưmwdtơxlbyi bịphtj hủsslzy mấixpgt thâuvyln thểrlnonxuem, sádopxu nănxuem trưmwdtjaerc sao?"

Thanh âuvylm củsslza Hàieyzn Lậkdnwp cựdjlyc kỳqneiaeufnh tĩxgmynh, Khúhkfoc Hồdvjyn khôxzbhng cówniz nghe ra ýiitr tứpoiiaeuf trong đtypkówniz, liềjfgwn thàieyznh thậkdnwt trảrdzh lờzfuti:

nkpyúhkfong vậkdnwy!"

"Trong thờzfuti gian mấixpgy nănxuem ngưmwdtơxlbyi chiếtypkm thâuvyln thểrlnoieyzy, sao khôxzbhng nghĩxgmy tớjaeri việlaxzc quay vềjfgw."ieyzn Lậkdnwp bấixpgt đtypkaeufng thanh sắzfutc hỏnrxmi:

"Tạjecvi hạjecv đtypkưmwdtơxlbyng nhiêkdnwn làieyzwniz suy nghĩxgmy, nhưmwdtng cádopxc hạjecv đtypkfymvi vớjaeri ma đtypkjecvo chúhkfong ta hiểrlnou rõkdnw quádopx ífivct." Khúhkfoc Hồdvjyn thầjcqfn tìaeufnh bấixpgt đtypkzfutc dĩxgmy.

"Sao lạjecvi thếtypk? Ta tuy biếtypkt mộaeuft chúhkfot sựdjlyaeufnh củsslza ma đtypkjecvo, nhưmwdtng cũphtjng nghe đtypkưmwdtfymvc từhpbq tin đtypkdvjyn màieyz thôxzbhi."ieyzn Lậkdnwp khôxzbhng hềjfgw kiêkdnwng dènkpy thừhpbqa nhậkdnwn nównizi.

"Ma đtypkjecvo chúhkfong ta hưmwdtjaerng tớjaeri chífivcnh làieyz mạjecvnh ănxuen thịphtjt yếtypku, cưmwdtzfutng quyềjfgwn làieyz châuvyln lýiitr, cówniz thựdjlyc lựdjlyc dạjecvng gìaeuf mớjaeri cówniz thểrlnomwdtylvkng quyềjfgwn lựdjlyc dạjecvng ấixpgy. Màieyz ta nănxuem đtypkówniz tạjecvi Ngựdjly Linh Tôxzbhng đtypkphtja vịphtj quảrdzh thậkdnwt khôxzbhng thấixpgp, cówniz mộaeuft đtypkjecvo lữfkwm đtypkszdep nhưmwdt hoa cùfivcng tu hàieyznh vàieyz mộaeuft ífivct đtypklaxz tửxkdh đtypkrlno sai khiếtypkn. Nhưmwdtng bâuvyly giờzfut tu vi củsslza ta giảrdzhm đtypki, ngưmwdtơxlbyi cho rằnjftng từhpbq nay vềjfgw sau, nhữfkwmng thứpoiiieyzy sẽqnieieyz củsslza ta sao? Tádopxm chífivcn phầjcqfn sẽqnie bịphtjdopxc sưmwdt huynh đtypklaxz vẫlaxzn luôxzbhn nhòbbcmm ngówniz đtypkphtja vịphtj củsslza ta, ngầjcqfm hạjecv đtypkaeufc thủsslz" Khúhkfoc Hồdvjyn cưmwdtzfuti lạjecvnh giảrdzhi thífivcch.

ieyzn Lậkdnwp sau khi nghe xong, nhífivcu nhífivcu màieyzy, cũphtjng khôxzbhng nównizi gìaeuf.


ieyz Khúhkfoc Hồdvjyn lạjecvi nównizi tiếtypkp: "Tạjecvi hạjecv bởylvki vìaeuf đtypkoạjecvt xádopxkdnwn tu vi mớjaeri hạjecv xuốfymvng bậkdnwc nàieyzy. Tuy vậkdnwy tạjecvi hạjecv tựdjly tin, chỉedgt cầjcqfn tầjcqfm khoảrdzhng ba mưmwdtơxlbyi, bốfymvn mưmwdtơxlbyi nănxuem làieyzwniz thểrlno khôxzbhi phụpofec tu vi trởylvk lạjecvi nhưmwdtmwdta. Đnkpyếtypkn lúhkfoc đtypkównizwniz thểrlno quang minh chífivcnh đtypkjecvi trởylvk vềjfgw. Nếtypku khôxzbhng, đtypkjecvo hữfkwmu nghĩxgmy rằnjftng tạjecvi hạjecv nguyệlaxzn ýiitr trốfymvn ởylvkxlbyi khỉedgt ho còbbcmdopxy nàieyzy hay sao?!" Trong lờzfuti nównizi củsslza Khúhkfoc Hồdvjyn, tràieyzn ngậkdnwp mộaeuft bụpofeng oádopxn khífivc.

"Nównizi nhưmwdt vậkdnwy, ngưmwdtơxlbyi vẫlaxzn trốfymvn trádopxnh ởylvk phụpofe cậkdnwn Gia Nguyêkdnwn thàieyznh, khôxzbhng gặdxqpp qua cádopxc tu sĩxgmy khádopxc?"ieyzn Lậkdnwp thầjcqfn sắzfutc nhàieyzn nhạjecvt, bộaeufdopxng khôxzbhng hềjfgw đtypkaeufng tâuvylm.

"Khôxzbhng cówniz, đtypkjecvo hữfkwmu chífivcnh làieyz tu sĩxgmy đtypkjcqfu tiêkdnwn củsslza Việlaxzt quốfymvc tạjecvi hạjecv nhìaeufn thấixpgy sau khi đtypkoạjecvt xádopx." Hắzfutn sắzfutc mặdxqpt khôxzbhng đtypkưmwdtfymvc tốfymvt nównizi.

"Vìaeuf sao ngay từhpbq đtypkjcqfu khôxzbhng nównizi vậkdnwy màieyz phảrdzhi giảrdzh mạjecvo tu sĩxgmy Linh Thúhkfoxlbyn?"ieyzn Lậkdnwp khôxzbhng đtypkrlno cho nghỉedgt ngơxlbyi tiếtypkp tụpofec truy hỏnrxmi.

"Ta nghĩxgmy rằnjftng cádopxc hạjecvieyz tu sĩxgmy thấixpgt phádopxi, cówniz thểrlnouvyly bấixpgt lợfymvi đtypkfymvi vớjaeri ta?" Hắzfutn cówniz chúhkfot ngạjecvi ngùfivcng nównizi.

Nghe đtypkếtypkn đtypkówniz, Hàieyzn Lậkdnwp bỗtwdsng nhiêkdnwn cưmwdtzfuti!

nkpyâuvyly làieyz lờzfuti nównizi thậkdnwt củsslza ngưmwdtơxlbyi?"ieyzn Lậkdnwp rấixpgt hòbbcma khífivcwnizi, nhưmwdtng khuôxzbhn mặdxqpt nàieyzy lạjecvi làieyzm cho sau lưmwdtng Khúhkfoc Hồdvjyn phádopxt lạjecvnh.

nkpyúhkfong vậkdnwy! Đnkpyjecvo hữfkwmu cównizaeuf khôxzbhng vừhpbqa ýiitr sao?" Hắzfutn cẩnxuen thậkdnwn hỏnrxmi, trong thầjcqfn sắzfutc cówniz đtypkiểrlnom bấixpgt an.

"Ta từhpbqng nghe ngưmwdtzfuti ta nównizi, lờzfuti nównizi ládopxo trong thếtypk gian nàieyzy, dễjprkieyzng gạjecvt ngưmwdtzfuti nhấixpgt chífivcnh làieyz lừhpbqi nównizi cówniz bảrdzhy phầjcqfn làieyz thựdjlyc, ba phầjcqfn làieyz giảrdzh. Khôxzbhng biếtypkt cádopxc hạjecv vừhpbqa rồdvjyi nównizi cówniz bao nhiêkdnwu phầjcqfn thựdjlyc?"ieyzn Lậkdnwp nhìaeufn chằnjftm chằnjftm hai mắzfutt đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng, nównizi từhpbqng chữfkwm từhpbqng chữfkwm mộaeuft.

"Ha ha! Nghi tâuvylm củsslza đtypkjecvo hữfkwmu quádopx nặdxqpng rồdvjyi. Vừhpbqa rồdvjyi đtypkífivcch xádopxc làieyz nhữfkwmng câuvylu nównizi thậkdnwt." Khúhkfoc Hồdvjyn biếtypkt rõkdnw khôxzbhng ổqnien, nhưmwdtng tưmwdtylvkng tưmwdtfymvng đtypkếtypkn hậkdnwu quảrdzh củsslza việlaxzc nównizi dốfymvi, liềjfgwn chỉedgtwniz thểrlnomwdtzfutng ngạjecvnh màieyzwnizi.

" Mộaeuft khi đtypkãaeuf nhưmwdt vậkdnwy, ta trưmwdtjaerc tiêkdnwn nównizi vềjfgw mộaeuft cádopxi tin tứpoiic xấixpgu đtypki! Ma đtypkjecvo lụpofec tôxzbhng cádopxc ngưmwdtơxlbyi đtypkãaeufuvylm lấixpgn Việlaxzt quốfymvc chúhkfong ta. Nównizi cádopxch khádopxc hiệlaxzn tạjecvi chúhkfong ta ởylvk hai thếtypk lựdjlyc đtypkfymvi đtypkphtjch, bởylvki vậkdnwy ta cũphtjng khôxzbhng thènkpym hỏnrxmi han bífivc mậkdnwt gìaeuf củsslza ngưmwdtơxlbyi, hiệlaxzn tạjecvi liềjfgwn đtypkem nguyêkdnwn thầjcqfn củsslza ngưmwdtơxlbyi tiêkdnwu diệlaxzt, đtypkzfutaeufng phífivc thờzfuti gian."ieyzn Lậkdnwp trầjcqfm mặdxqpt, âuvylm trầjcqfm nównizi:

Lờzfuti vừhpbqa nównizi ra, vịphtjieyzy vừhpbqa mớjaeri nếtypkm mùfivci đtypkau khổqnie, sắzfutc mặdxqpt vàieyzng nhưmwdt đtypkixpgt.

"Xâuvylm lấixpgn Việlaxzt quốfymvc cádopxc ngưmwdtơxlbyi? Nhưmwdt thếtypkieyzo cówniz thểrlno nhưmwdt vậkdnwy, thờzfuti gian còbbcmn chưmwdta tớjaeri màieyz." Vịphtjieyzy vìaeuf quádopx cấixpgp bádopxch màieyzwnizi ra mộaeuft câuvylu, " Xoádopxt" mộaeuft cádopxi, mặdxqpt tádopxi nhợfymvt, lộaeuf ra thầjcqfn sắzfutc hốfymvi hậkdnwn.


ieyzieyzn Lậkdnwp trong lòbbcmng lạjecvi kinh sợfymv.

"Ngưmwdtơxlbyi biếtypkt việlaxzc nàieyzy? Xem ra ta quảrdzh thậkdnwt xem thưmwdtzfutng ngưmwdtơxlbyi. Chẳfwpqng qua, cho dùfivc ban đtypkjcqfu thâuvyln phậkdnwn củsslza ngưmwdtơxlbyi ởylvk Ngựdjly Linh tôxzbhng cao tớjaeri đtypkâuvylu, hiệlaxzn tạjecvi cũphtjng chỉedgtieyz tu sĩxgmy Luyệlaxzn Khífivc kỳqneiieyz thôxzbhi! Vậkdnwy chớjaer trádopxch ta lòbbcmng dạjecv đtypkaeufc ádopxc."xzbhng mi Hàieyzn Lậkdnwp chậkdnwm rãaeufi dựdjlyng ngưmwdtfymvc lêkdnwn, mặdxqpt lộaeuf vẻqniedopxt khífivcwnizi.

Tiếtypkp theo bàieyzn tay Hàieyzn Lậkdnwp lậkdnwt mộaeuft cádopxi, Tụpofe Hồdvjyn bádopxt lạjecvi xuấixpgt hiệlaxzn.

Nhấixpgt thờzfuti hàieyzn khífivc âuvylm trầjcqfm lạjecvi buôxzbhng xuốfymvng.

Mộaeuft màieyzn làieyzm Hàieyzn Lậkdnwp kinh ngạjecvc xuấixpgt hiệlaxzn, Khúhkfoc Hồdvjyn lạjecvi khôxzbhng lộaeuf ra hìaeufnh dạjecvng e dènkpy, màieyzieyz giưmwdtơxlbyng mắzfutt nhìaeufn cádopxi bádopxt, gưmwdtơxlbyng mặdxqpt lộaeuf ra thầjcqfn sắzfutc kỳqnei quádopxi.

Gặdxqpp tìaeufnh cảrdzhnh nàieyzy, trong lòbbcmng Hàieyzn Lậkdnwp lạjecvi cówniz chúhkfot bấixpgt an.

Hắzfutn làieyzm gìaeuf biếtypkt làieyzm " Luyệlaxzn Hồdvjyn thuậkdnwt", chỉedgtwniz đtypkiềjfgwu phảrdzhi đtypke dọeguda đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng màieyz thôxzbhi. Nếtypku nhưmwdt đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng thựdjlyc sựdjly nguyệlaxzn chếtypkt cũphtjng khôxzbhng nównizi, Hàieyzn Lậkdnwp cũphtjng đtypkàieyznh phảrdzhi đtypkdvjyng loạjecvt tiêkdnwu diệlaxzt đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng cùfivcng thâuvyln thểrlno củsslza Khúhkfoc Hồdvjyn. Chẳfwpqng qua, trong bífivc thuậkdnwt huyếtypkt tếtypk hắzfutn mớjaeri tìaeufm đtypkưmwdtfymvc, quảrdzhieyzwniz phưmwdtơxlbyng phádopxp rúhkfot hồdvjyn, nhưmwdtng đtypkádopxng tiếtypkc chưmwdta kịphtjp luyệlaxzn tậkdnwp.

Đnkpyúhkfong lúhkfoc Hàieyzn Lậkdnwp đtypkang nghĩxgmy nhưmwdt vậkdnwy, vịphtj Khúhkfoc Hồdvjyn nàieyzy liềjfgwn hífivct vàieyzo mộaeuft hơxlbyi thậkdnwt dàieyzi, bỗtwdsng nhiêkdnwn nównizi:

"Ta trêkdnwn ngưmwdtzfuti đtypkífivcch xádopxc cówniz chúhkfot bífivc mậkdnwt, nhưmwdtng lạjecvi cówniz quan hệlaxz tớjaeri sinh tửxkdh tồdvjyn vong củsslza thấixpgt phádopxi, nhưmwdtng ngưmwdtơxlbyi làieyzm sao cówniz thểrlno cam đtypkoan sau khi ta nównizi, buôxzbhng tha cho ta? Chỉedgt sợfymvxlbyn phâuvyln nửxkdha làieyz khówniz thoádopxt khỏnrxmi luyệlaxzn hồdvjyn màieyz chếtypkt." Hắzfutn vừhpbqa nównizi đtypkếtypkn hai chữfkwm " Luyệlaxzn hồdvjyn", da mặdxqpt khôxzbhng khỏnrxmi giậkdnwt giậkdnwt mộaeuft chúhkfot.

ieyzn Lậkdnwp nghe đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng trịphtjnh trọegudng nównizi vậkdnwy, sờzfut sờzfutdopxi mũphtji, vung tay lêkdnwn thu hồdvjyi lạjecvi cádopxi bádopxt.

"Ngưmwdtơxlbyi muốfymvn cam đtypkoan cádopxi gìaeuf? Chỉedgt cầjcqfn làieyz lờzfuti hợfymvp lýiitr, ta cówniz thểrlno suy nghĩxgmy đtypkádopxp ứpoiing" Thầjcqfn sắzfutc Hàieyzn Lậkdnwp nhưmwdt thưmwdtzfutng nównizi, tựdjlya hồdvjy khôxzbhng cówniz đtypkem lờzfuti nównizi mạjecvnh miệlaxzng củsslza đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng đtypkrlno trong mắzfutt.

" Hừhpbq! Lờzfuti thềjfgwaeufnh thưmwdtzfutng, ta sẽqnie khôxzbhng tin tưmwdtylvkng. Nhưmwdtng ta đtypkưmwdtfymvc biếtypkt, luyệlaxzn tậkdnwp " Luyệlaxzn Hồdvjyn thuậkdnwt" tốfymvi kiêkdnwng kịphtjieyzfivcng Hồdvjyn khífivc đtypkrlno thềjfgw. Nếtypku làieyzm sai lờzfuti thềjfgw, hơxlbyn phâuvyln nửxkdha sẽqnie bịphtj Luyệlaxzn Hồdvjyn thuậkdnwt phảrdzhn phệlaxzieyz chếtypkt, kếtypkt cụpofec thêkdnw thảrdzhm vôxzbhfivcng. Ta muốfymvn ngưmwdtơxlbyi dùfivcng Hồdvjyn khífivc thềjfgw. Ta sau khi nównizi thậkdnwt, ngưmwdtơxlbyi nếtypku vẫlaxzn hạjecv đtypkaeufc thủsslz, thìaeuf Hồdvjyn khífivc sẽqnie vỡzfut tan, sẽqnie chịphtju khổqnie do luyệlaxzn hồdvjyn phảrdzhn lạjecvi." Khúhkfoc Hồdvjyn nównizi khôxzbhng hềjfgw che đtypkkdnwy.

" Đnkpyưmwdtfymvc, ta đtypkádopxp ứpoiing!"ieyzn Lậkdnwp trảrdzh lờzfuti khôxzbhng chầjcqfn chờzfut chúhkfot nàieyzo nhưmwdtng trong lòbbcmng lạjecvi âuvylm thầjcqfm cưmwdtzfuti lạjecvnh khôxzbhng ngừhpbqng.


Sau đtypkówniz, Hàieyzn Lậkdnwp liềjfgwn đtypkem "Tụpofe Hồdvjyn bádopxt" ra, dựdjlya theo lờzfuti đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng màieyz thềjfgw đtypkaeufc.

Thấixpgy Hàieyzn Lậkdnwp dứpoiit khoádopxt nhưmwdt vậkdnwy, Khúhkfoc Hồdvjyn thậkdnwt cówniz chúhkfot hồdvjy nghi, lờzfut mờzfut nhậkdnwn ra cównizdopxi gìaeuf đtypkówniz khôxzbhng đtypkúhkfong.

"Lờzfuti thềjfgw đtypkaeufc ta đtypkãaeuf thựdjlyc hiệlaxzn, ngưmwdtơxlbyi còbbcmn muốfymvn đtypkjfgw xuấixpgt đtypkiềjfgwu kiệlaxzn khádopxc sao?"ieyzn Lậkdnwp khôxzbhng hềjfgw nhưmwdtfymvng bộaeuf, đtypkrlno khôxzbhng cho đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng thấixpgy ra sựdjly kỳqnei quặdxqpc trong đtypkówniz, cốfymv ýiitr toádopxt ra vẻqnie bấixpgt mãaeufn.

nkpyưmwdtơxlbyng nhiêkdnwn làieyz khôxzbhng, tạjecvi hạjecv vẫlaxzn biếtypkt hậkdnwu quảrdzh củsslza việlaxzc tham lam vôxzbh đtypkaeuf. Chẳfwpqng qua, trưmwdtjaerc khi nównizi bífivc mậkdnwt, đtypkjecvo hữfkwmu hãaeufy đtypkem tìaeufnh hìaeufnh bâuvyly giờzfut củsslza ma đtypkjecvo chúhkfong ta vàieyz thấixpgt phádopxi cádopxc ngưmwdtơxlbyi nównizi ra mộaeuft chúhkfot. Bởylvki vìaeuf ta thậkdnwt sựdjly khôxzbhng biếtypkt, mấixpgy cádopxi tin tứpoiic nàieyzy cówniz lỗtwdsi thờzfuti hay khôxzbhng?!" Khúhkfoc Hồdvjyn quảrdzh nhiêkdnwn bịphtj phâuvyln thầjcqfn mộaeuft chúhkfot, miễjprkn cưmwdtzfutng cưmwdtzfuti giảrdzhi thífivcch.

ieyzn Lậkdnwp trêkdnwn mặdxqpt hiệlaxzn lêkdnwn vẻqnie do dựdjly, nhưmwdtng vẫlaxzn chậkdnwm rãaeufi đtypkem tìaeufnh huốfymvng bâuvyly giờzfut củsslza thấixpgt phádopxi vàieyz ma đtypkjecvo, giớjaeri thiệlaxzu qua mộaeuft chúhkfot.

"Khúhkfoc Hồdvjyn" nghe rấixpgt cẩnxuen thậkdnwn, nhưmwdtng khi nghe tớjaeri hơxlbyn mộaeuft thádopxng sau song phưmwdtơxlbyng phảrdzhi triểrlnon khai đtypkjecvi chiếtypkn, trêkdnwn mặdxqpt liềjfgwn lộaeuf ra vẻqnie chếtypk nhạjecvo. Đnkpyiềjfgwu nàieyzy làieyzm cho Hàieyzn Lậkdnwp, ngưmwdtzfuti vẫlaxzn luôxzbhn lưmwdtu tâuvylm đtypkếtypkn sắzfutc mặdxqpt đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng, thấixpgy rấixpgt rõkdnwieyzng.

Sau khi giớjaeri thiệlaxzu xong, Khúhkfoc Hồdvjyn trầjcqfm ngâuvylm mộaeuft chúhkfot, liềjfgwn bắzfutt đtypkjcqfu nównizi:

Nhưmwdtng ngay câuvylu nównizi đtypkjcqfu tiêkdnwn củsslza hắzfutn đtypkãaeuf khiếtypkn cho Hàieyzn Lậkdnwp sửxkdhng sốfymvt.

nkpyjecvo hữfkwmu hãaeufy nghe lờzfuti nàieyzy củsslza ta, hiệlaxzn tạjecvi cănxuen bảrdzhn khôxzbhng cầjcqfn phảrdzhi tiếtypkn đtypkếtypkn đtypkjecvi doanh củsslza Thấixpgt phádopxi. Bởylvki vìaeuf Thấixpgt phádopxi cùfivcng liêkdnwn quâuvyln củsslza tu sĩxgmy hai nưmwdtjaerc hơxlbyn phâuvyln nửxkdha đtypkãaeuf đtypkjecvi bạjecvi. Ngưmwdtơxlbyi đtypki cũphtjng chỉedgtieyz chịphtju chếtypkt màieyz thôxzbhi." Thầjcqfn sắzfutc củsslza hắzfutn lộaeuf ra mộaeuft tia cổqnie quádopxi nównizi.

ieyzn Lậkdnwp thầjcqfn sắzfutc khôxzbhng thay đtypkqniei, chỉedgt lạjecvnh lùfivcng nhìaeufn đtypkfymvi phưmwdtơxlbyng, nghe hắzfutn tiếtypkp tụpofec giảrdzhi thífivcch.

Vịphtj tu sĩxgmy Ngựdjly Linh tôxzbhng nàieyzy, thấixpgy Hàieyzn Lậkdnwp vẫlaxzn bìaeufnh tĩxgmynh nhưmwdt thếtypk, khôxzbhng khỏnrxmi cównizieyzi phầjcqfn kífivcnh nểrlno, nhưmwdtng trong lòbbcmng lạjecvi càieyzng thêkdnwm kiêkdnwng kịphtjieyzn Lậkdnwp, đtypkdvjyng thờzfuti ngoàieyzi miệlaxzng cũphtjng tiếtypkp tụpofec nównizi:

" Cádopxc ngưmwdtơxlbyi chỉedgt sợfymv khôxzbhng biếtypkt, kỳqnei thậkdnwt Linh Thúhkfoxlbyn từhpbq khi lậkdnwp tôxzbhng đtypkếtypkn giờzfut, vẫlaxzn khôxzbhng ngừhpbqng bífivc mậkdnwt liêkdnwn hệlaxz vớjaeri Ngựdjly Linh tôxzbhng chúhkfong ta. Lầjcqfn trưmwdtjaerc giảrdzh phảrdzhn bộaeufi, nếtypku ta đtypkdopxn khôxzbhng sai, đtypkówniz chỉedgtieyzieyzn sưmwdtơxlbyng mùfivc che mắzfutt củsslza Lụpofec tôxzbhng, đtypkdxqpc biệlaxzt đtypkfymvi tu sĩxgmymwdtzfutng quốfymvc khádopxc đtypkếtypkn dùfivcng mộaeuft mẻqniemwdtjaeri hốfymvt trọegudn, mộaeuft lầjcqfn vấixpgt vảrdzhieyz suốfymvt đtypkzfuti nhàieyzn nhãaeuf. Cuộaeufc chiếtypkn nàieyzy sau khi chấixpgm dứpoiit, Ma đtypkjecvo lụpofec tôxzbhng chúhkfong ra cówniz thểrlno đtypkaeufc chiếtypkm vàieyzi nưmwdtjaerc." Vịphtjieyzy chậkdnwm rãaeufi nównizi ra bífivcnxuen làieyzm Hàieyzn Lậkdnwp nghe xong lạjecvnh cảrdzh ngưmwdtzfuti.

"Sưmwdtơxlbyng mùfivc che mắzfutt? Làieyzm nhưmwdt vậkdnwy khôxzbhng phảrdzhi làieyzwniz chúhkfot vẽqnie vờzfuti thêkdnwm chuyệlaxzn sao? Linh Thúhkfoxlbyn chífivcnh làieyz chủsslz đtypkaeufng nównizi ra quan hệlaxz vớjaeri Ngựdjly Linh tôxzbhng, nếtypku khôxzbhng nównizi, chẳfwpqng phảrdzhi vẫlaxzn tốfymvt sao?"ieyzn Lậkdnwp bởylvki vìaeuf khiếtypkp sợfymv, sắzfutc mặdxqpt cówniz chúhkfot khówniz coi, nównizi.

" Đnkpyjecvo hữfkwmu thựdjlyc sựdjly nghĩxgmy rằnjftng sádopxu phádopxi khádopxc khôxzbhng biếtypkt lai lịphtjch củsslza Linh Thúhkfoxlbyn? Phảrdzhi biếtypkt rằnjftng ngoạjecvi trừhpbq Linh Thúhkfoxlbyn làieyz phâuvyln chi bêkdnwn ngoàieyzi củsslza Ngựdjly Linh tôxzbhng chúhkfong ta, Yểrlnom Nguyệlaxzt tôxzbhng vớjaeri thựdjlyc lựdjlyc cựdjlyc mạjecvnh kia cũphtjng đtypkdvjyng dạjecvng cówniz quan hệlaxz rấixpgt sau xa vớjaeri Hợfymvp Hoan tôxzbhng. Chỉedgtwniz đtypkiềjfgwu Yểrlnom Nguyệlaxzt tôxzbhng quảrdzh thậkdnwt làieyz mấixpgy trănxuem nănxuem trưmwdtjaerc liềjfgwn đtypkoạjecvn tuyệlaxzt liêkdnwn hệlaxz vớjaeri Hợfymvp Hoan tôxzbhng, hùfivcng tâuvylm bừhpbqng bừhpbqng muốfymvn tựdjly lậkdnwp" Vịphtj Ngựdjly Linh tôxzbhng nàieyzy tiếtypkp tụpofec nównizi ra lờzfuti làieyzm Hàieyzn Lậkdnwp giậkdnwt mìaeufnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.