Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 339 : Khiếp sợ

    trước sau   
"Ta làafck…"

"Cáttahc hạyvjg khômwufng cầeewtn nóvjabi làafckttahn tu. Lờpxkci kiểucxfu nhưxbtr vậzzrhy, ta khômwufng cầeewtn nghĩgskeyyrong đgsrrãivdj biếkquxt cămvgon bảrordn làafck khômwufng tin đgsrrưxbtrtgwmc!"afckn Lậzzrhp mặhztct khômwufng chúnbogt thay đgsrrwhzbi cắbizct đgsrrmuajt lờpxkci củjlrwa đgsrrwthji phưxbtrơvaning.

Nghe đgsrrưxbtrtgwmc Hàafckn Lậzzrhp vừjzjra nóvjabi nhưxbtr vậzzrhy, Khúnbogc Hồhztcn liềdmman cưxbtrpxkci khổwhzb. Xem ra hắbizcn vừjzjra rồhztci đgsrrúnbogng thậzzrht làafck chưxbtra từjzjr bỏyfnp ýmrfe đgsrrgsrrnh, đgsrrgsrrnh nóvjabi nhưxbtr vậzzrhy.

gsrz thếkqux, sau khi Khúnbogc Hồhztcn hơvanii do dựssic mộdlnpt chúnbogt, liềdmman mệjzjrt mỏyfnpi uểucxf oảrordi nóvjabi:

whzbúnbogng nhưxbtr đgsrryvjgo hữgjzlu hoàafcki nghi, tạyvjgi hạyvjg thâmvgon phậzzrhn đgsrríerbzch xáttahc cóvjab chúnbogt đgsrrhztcc thùjdxr, cũyyrong khômwufng phảrordi làafck tu sĩgske Việjzjrt Quốwthjc"

"Khômwufng phảrordi ngưxbtrpxkci Việjzjrt Quốwthjc?" Nghe xong câmvgou nóvjabi đgsrreewtu tiêasfjn củjlrwa đgsrrwthji phưxbtrơvaning, thầeewtn sắbizcc Hàafckn Lậzzrhp liềdmman khẽjzjr biếkquxn đgsrrwhzbi, trong lònabbng giậzzrht mìgsrznh.


"Ta kỳqxov thậzzrht làafck tu sĩgske Ngựssic Linh tômwufng củjlrwa Thiêasfjn Đwhzbômwuf quốwthjc, đgsrri đgsrrếkquxn Việjzjrt Quốwthjc du lịgsrrch." Khúnbogc Hồhztcn chậzzrhm rãivdji nóvjabi.

"Ma đgsrryvjgo Ngựssic Linh Tômwufng"

afckn Lậzzrhp khômwufng khỏyfnpi nhíerbzu mắbizct lạyvjgi, bắbizcn ra tia nhìgsrzn sắbizcc nhưxbtr đgsrrao kiếkquxm.

whzbúnbogng vậzzrhy, tạyvjgi hạyvjg mấvdasy nămvgom nay tiếkquxn đgsrrếkquxn quýmrfe đgsrrgsrra, nhưxbtrng khômwufng hiểucxfu sao bịgsrr mộdlnpt gãivdj tu sĩgske pháttahp lựssicc cao thâmvgom củjlrwa quýmrfe quốwthjc hủjlrwy hỏyfnpng thâmvgon thểucxf, mớbizci rơvanii xuốwthjng hoàafckn cảrordnh nàafcky" Khi Khúnbogc Hồhztcn nóvjabi đgsrrếkquxn việjzjrc thâmvgon thểucxf bịgsrr hủjlrwy, vẻfsll mặhztct bấvdast đgsrrbizcc dĩgske.

afckn Lậzzrhp hơvanii chúnbogt suy nghĩgske, chớbizcp mắbizct mộdlnpt cáttahi hỏyfnpi:

"Ngưxbtrơvanii bịgsrr hủjlrwy mấvdast thâmvgon thểucxfmvgom, sáttahu nămvgom trưxbtrbizcc sao?"

Thanh âmvgom củjlrwa Hàafckn Lậzzrhp cựssicc kỳqxovgsrznh tĩgskenh, Khúnbogc Hồhztcn khômwufng cóvjab nghe ra ýmrfe tứmuajgsrz trong đgsrróvjab, liềdmman thàafcknh thậzzrht trảrord lờpxkci:

whzbúnbogng vậzzrhy!"

"Trong thờpxkci gian mấvdasy nămvgom ngưxbtrơvanii chiếkquxm thâmvgon thểucxfafcky, sao khômwufng nghĩgske tớbizci việjzjrc quay vềdmma."afckn Lậzzrhp bấvdast đgsrrdlnpng thanh sắbizcc hỏyfnpi:

"Tạyvjgi hạyvjg đgsrrưxbtrơvaning nhiêasfjn làafckvjab suy nghĩgske, nhưxbtrng cáttahc hạyvjg đgsrrwthji vớbizci ma đgsrryvjgo chúnbogng ta hiểucxfu rõonjz quáttah íerbzt." Khúnbogc Hồhztcn thầeewtn tìgsrznh bấvdast đgsrrbizcc dĩgske.

"Sao lạyvjgi thếkqux? Ta tuy biếkquxt mộdlnpt chúnbogt sựssicgsrznh củjlrwa ma đgsrryvjgo, nhưxbtrng cũyyrong nghe đgsrrưxbtrtgwmc từjzjr tin đgsrrhztcn màafck thômwufi."afckn Lậzzrhp khômwufng hềdmma kiêasfjng dèvcwa thừjzjra nhậzzrhn nóvjabi.

"Ma đgsrryvjgo chúnbogng ta hưxbtrbizcng tớbizci chíerbznh làafck mạyvjgnh ămvgon thịgsrrt yếkquxu, cưxbtrpxkcng quyềdmman làafck châmvgon lýmrfe, cóvjab thựssicc lựssicc dạyvjgng gìgsrz mớbizci cóvjab thểucxfxbtrdputng quyềdmman lựssicc dạyvjgng ấvdasy. Màafck ta nămvgom đgsrróvjab tạyvjgi Ngựssic Linh Tômwufng đgsrrgsrra vịgsrr quảrord thậzzrht khômwufng thấvdasp, cóvjab mộdlnpt đgsrryvjgo lữgjzl đgsrrkqykp nhưxbtr hoa cùjdxrng tu hàafcknh vàafck mộdlnpt íerbzt đgsrrjzjr tửgjsd đgsrrucxf sai khiếkquxn. Nhưxbtrng bâmvgoy giờpxkc tu vi củjlrwa ta giảrordm đgsrri, ngưxbtrơvanii cho rằvaning từjzjr nay vềdmma sau, nhữgjzlng thứmuajafcky sẽjzjrafck củjlrwa ta sao? Táttahm chíerbzn phầeewtn sẽjzjr bịgsrrttahc sưxbtr huynh đgsrrjzjr vẫateen luômwufn nhònabbm ngóvjab đgsrrgsrra vịgsrr củjlrwa ta, ngầeewtm hạyvjg đgsrrdlnpc thủjlrw" Khúnbogc Hồhztcn cưxbtrpxkci lạyvjgnh giảrordi thíerbzch.

afckn Lậzzrhp sau khi nghe xong, nhíerbzu nhíerbzu màafcky, cũyyrong khômwufng nóvjabi gìgsrz.


afck Khúnbogc Hồhztcn lạyvjgi nóvjabi tiếkquxp: "Tạyvjgi hạyvjg bởdputi vìgsrz đgsrroạyvjgt xáttahasfjn tu vi mớbizci hạyvjg xuốwthjng bậzzrhc nàafcky. Tuy vậzzrhy tạyvjgi hạyvjg tựssic tin, chỉykin cầeewtn tầeewtm khoảrordng ba mưxbtrơvanii, bốwthjn mưxbtrơvanii nămvgom làafckvjab thểucxf khômwufi phụbdffc tu vi trởdput lạyvjgi nhưxbtrxbtra. Đwhzbếkquxn lúnbogc đgsrróvjabvjab thểucxf quang minh chíerbznh đgsrryvjgi trởdput vềdmma. Nếkquxu khômwufng, đgsrryvjgo hữgjzlu nghĩgske rằvaning tạyvjgi hạyvjg nguyệjzjrn ýmrfe trốwthjn ởdputvanii khỉykin ho cònabbttahy nàafcky hay sao?!" Trong lờpxkci nóvjabi củjlrwa Khúnbogc Hồhztcn, tràafckn ngậzzrhp mộdlnpt bụbdffng oáttahn khíerbz.

"Nóvjabi nhưxbtr vậzzrhy, ngưxbtrơvanii vẫateen trốwthjn tráttahnh ởdput phụbdff cậzzrhn Gia Nguyêasfjn thàafcknh, khômwufng gặhztcp qua cáttahc tu sĩgske kháttahc?"afckn Lậzzrhp thầeewtn sắbizcc nhàafckn nhạyvjgt, bộdlnpttahng khômwufng hềdmma đgsrrdlnpng tâmvgom.

"Khômwufng cóvjab, đgsrryvjgo hữgjzlu chíerbznh làafck tu sĩgske đgsrreewtu tiêasfjn củjlrwa Việjzjrt quốwthjc tạyvjgi hạyvjg nhìgsrzn thấvdasy sau khi đgsrroạyvjgt xáttah." Hắbizcn sắbizcc mặhztct khômwufng đgsrrưxbtrtgwmc tốwthjt nóvjabi.

"Vìgsrz sao ngay từjzjr đgsrreewtu khômwufng nóvjabi vậzzrhy màafck phảrordi giảrord mạyvjgo tu sĩgske Linh Thúnbogvanin?"afckn Lậzzrhp khômwufng đgsrrucxf cho nghỉykin ngơvanii tiếkquxp tụbdffc truy hỏyfnpi.

"Ta nghĩgske rằvaning cáttahc hạyvjgafck tu sĩgske thấvdast pháttahi, cóvjab thểucxfmvgoy bấvdast lợtgwmi đgsrrwthji vớbizci ta?" Hắbizcn cóvjab chúnbogt ngạyvjgi ngùjdxrng nóvjabi.

Nghe đgsrrếkquxn đgsrróvjab, Hàafckn Lậzzrhp bỗmrfeng nhiêasfjn cưxbtrpxkci!

whzbâmvgoy làafck lờpxkci nóvjabi thậzzrht củjlrwa ngưxbtrơvanii?"afckn Lậzzrhp rấvdast hònabba khíerbzvjabi, nhưxbtrng khuômwufn mặhztct nàafcky lạyvjgi làafckm cho sau lưxbtrng Khúnbogc Hồhztcn pháttaht lạyvjgnh.

whzbúnbogng vậzzrhy! Đwhzbyvjgo hữgjzlu cóvjabgsrz khômwufng vừjzjra ýmrfe sao?" Hắbizcn cẩvjabn thậzzrhn hỏyfnpi, trong thầeewtn sắbizcc cóvjab đgsrriểucxfm bấvdast an.

"Ta từjzjrng nghe ngưxbtrpxkci ta nóvjabi, lờpxkci nóvjabi láttaho trong thếkqux gian nàafcky, dễwhzbafckng gạyvjgt ngưxbtrpxkci nhấvdast chíerbznh làafck lừjzjri nóvjabi cóvjab bảrordy phầeewtn làafck thựssicc, ba phầeewtn làafck giảrord. Khômwufng biếkquxt cáttahc hạyvjg vừjzjra rồhztci nóvjabi cóvjab bao nhiêasfju phầeewtn thựssicc?"afckn Lậzzrhp nhìgsrzn chằvanim chằvanim hai mắbizct đgsrrwthji phưxbtrơvaning, nóvjabi từjzjrng chữgjzl từjzjrng chữgjzl mộdlnpt.

"Ha ha! Nghi tâmvgom củjlrwa đgsrryvjgo hữgjzlu quáttah nặhztcng rồhztci. Vừjzjra rồhztci đgsrríerbzch xáttahc làafck nhữgjzlng câmvgou nóvjabi thậzzrht." Khúnbogc Hồhztcn biếkquxt rõonjz khômwufng ổwhzbn, nhưxbtrng tưxbtrdputng tưxbtrtgwmng đgsrrếkquxn hậzzrhu quảrord củjlrwa việjzjrc nóvjabi dốwthji, liềdmman chỉykinvjab thểucxfxbtrpxkcng ngạyvjgnh màafckvjabi.

" Mộdlnpt khi đgsrrãivdj nhưxbtr vậzzrhy, ta trưxbtrbizcc tiêasfjn nóvjabi vềdmma mộdlnpt cáttahi tin tứmuajc xấvdasu đgsrri! Ma đgsrryvjgo lụbdffc tômwufng cáttahc ngưxbtrơvanii đgsrrãivdjmvgom lấvdasn Việjzjrt quốwthjc chúnbogng ta. Nóvjabi cáttahch kháttahc hiệjzjrn tạyvjgi chúnbogng ta ởdput hai thếkqux lựssicc đgsrrwthji đgsrrgsrrch, bởdputi vậzzrhy ta cũyyrong khômwufng thèvcwam hỏyfnpi han bíerbz mậzzrht gìgsrz củjlrwa ngưxbtrơvanii, hiệjzjrn tạyvjgi liềdmman đgsrrem nguyêasfjn thầeewtn củjlrwa ngưxbtrơvanii tiêasfju diệjzjrt, đgsrrgsrrivdjng phíerbz thờpxkci gian."afckn Lậzzrhp trầeewtm mặhztct, âmvgom trầeewtm nóvjabi:

Lờpxkci vừjzjra nóvjabi ra, vịgsrrafcky vừjzjra mớbizci nếkquxm mùjdxri đgsrrau khổwhzb, sắbizcc mặhztct vàafckng nhưxbtr đgsrrvdast.

"Xâmvgom lấvdasn Việjzjrt quốwthjc cáttahc ngưxbtrơvanii? Nhưxbtr thếkquxafcko cóvjab thểucxf nhưxbtr vậzzrhy, thờpxkci gian cònabbn chưxbtra tớbizci màafck." Vịgsrrafcky vìgsrz quáttah cấvdasp báttahch màafckvjabi ra mộdlnpt câmvgou, " Xoáttaht" mộdlnpt cáttahi, mặhztct táttahi nhợtgwmt, lộdlnp ra thầeewtn sắbizcc hốwthji hậzzrhn.


afckafckn Lậzzrhp trong lònabbng lạyvjgi kinh sợtgwm.

"Ngưxbtrơvanii biếkquxt việjzjrc nàafcky? Xem ra ta quảrord thậzzrht xem thưxbtrpxkcng ngưxbtrơvanii. Chẳjcdkng qua, cho dùjdxr ban đgsrreewtu thâmvgon phậzzrhn củjlrwa ngưxbtrơvanii ởdput Ngựssic Linh tômwufng cao tớbizci đgsrrâmvgou, hiệjzjrn tạyvjgi cũyyrong chỉykinafck tu sĩgske Luyệjzjrn Khíerbz kỳqxovafck thômwufi! Vậzzrhy chớbizc tráttahch ta lònabbng dạyvjg đgsrrdlnpc áttahc."mwufng mi Hàafckn Lậzzrhp chậzzrhm rãivdji dựssicng ngưxbtrtgwmc lêasfjn, mặhztct lộdlnp vẻfsllttaht khíerbzvjabi.

Tiếkquxp theo bàafckn tay Hàafckn Lậzzrhp lậzzrht mộdlnpt cáttahi, Tụbdff Hồhztcn báttaht lạyvjgi xuấvdast hiệjzjrn.

Nhấvdast thờpxkci hàafckn khíerbz âmvgom trầeewtm lạyvjgi buômwufng xuốwthjng.

Mộdlnpt màafckn làafckm Hàafckn Lậzzrhp kinh ngạyvjgc xuấvdast hiệjzjrn, Khúnbogc Hồhztcn lạyvjgi khômwufng lộdlnp ra hìgsrznh dạyvjgng e dèvcwa, màafckafck giưxbtrơvaning mắbizct nhìgsrzn cáttahi báttaht, gưxbtrơvaning mặhztct lộdlnp ra thầeewtn sắbizcc kỳqxov quáttahi.

Gặhztcp tìgsrznh cảrordnh nàafcky, trong lònabbng Hàafckn Lậzzrhp lạyvjgi cóvjab chúnbogt bấvdast an.

Hắbizcn làafckm gìgsrz biếkquxt làafckm " Luyệjzjrn Hồhztcn thuậzzrht", chỉykinvjab đgsrriềdmmau phảrordi đgsrre dọmvgoa đgsrrwthji phưxbtrơvaning màafck thômwufi. Nếkquxu nhưxbtr đgsrrwthji phưxbtrơvaning thựssicc sựssic nguyệjzjrn chếkquxt cũyyrong khômwufng nóvjabi, Hàafckn Lậzzrhp cũyyrong đgsrràafcknh phảrordi đgsrrhztcng loạyvjgt tiêasfju diệjzjrt đgsrrwthji phưxbtrơvaning cùjdxrng thâmvgon thểucxf củjlrwa Khúnbogc Hồhztcn. Chẳjcdkng qua, trong bíerbz thuậzzrht huyếkquxt tếkqux hắbizcn mớbizci tìgsrzm đgsrrưxbtrtgwmc, quảrordafckvjab phưxbtrơvaning pháttahp rúnbogt hồhztcn, nhưxbtrng đgsrráttahng tiếkquxc chưxbtra kịgsrrp luyệjzjrn tậzzrhp.

Đwhzbúnbogng lúnbogc Hàafckn Lậzzrhp đgsrrang nghĩgske nhưxbtr vậzzrhy, vịgsrr Khúnbogc Hồhztcn nàafcky liềdmman híerbzt vàafcko mộdlnpt hơvanii thậzzrht dàafcki, bỗmrfeng nhiêasfjn nóvjabi:

"Ta trêasfjn ngưxbtrpxkci đgsrríerbzch xáttahc cóvjab chúnbogt bíerbz mậzzrht, nhưxbtrng lạyvjgi cóvjab quan hệjzjr tớbizci sinh tửgjsd tồhztcn vong củjlrwa thấvdast pháttahi, nhưxbtrng ngưxbtrơvanii làafckm sao cóvjab thểucxf cam đgsrroan sau khi ta nóvjabi, buômwufng tha cho ta? Chỉykin sợtgwmvanin phâmvgon nửgjsda làafck khóvjab thoáttaht khỏyfnpi luyệjzjrn hồhztcn màafck chếkquxt." Hắbizcn vừjzjra nóvjabi đgsrrếkquxn hai chữgjzl " Luyệjzjrn hồhztcn", da mặhztct khômwufng khỏyfnpi giậzzrht giậzzrht mộdlnpt chúnbogt.

afckn Lậzzrhp nghe đgsrrwthji phưxbtrơvaning trịgsrrnh trọmvgong nóvjabi vậzzrhy, sờpxkc sờpxkcttahi mũyyroi, vung tay lêasfjn thu hồhztci lạyvjgi cáttahi báttaht.

"Ngưxbtrơvanii muốwthjn cam đgsrroan cáttahi gìgsrz? Chỉykin cầeewtn làafck lờpxkci hợtgwmp lýmrfe, ta cóvjab thểucxf suy nghĩgske đgsrráttahp ứmuajng" Thầeewtn sắbizcc Hàafckn Lậzzrhp nhưxbtr thưxbtrpxkcng nóvjabi, tựssica hồhztc khômwufng cóvjab đgsrrem lờpxkci nóvjabi mạyvjgnh miệjzjrng củjlrwa đgsrrwthji phưxbtrơvaning đgsrrucxf trong mắbizct.

" Hừjzjr! Lờpxkci thềdmmagsrznh thưxbtrpxkcng, ta sẽjzjr khômwufng tin tưxbtrdputng. Nhưxbtrng ta đgsrrưxbtrtgwmc biếkquxt, luyệjzjrn tậzzrhp " Luyệjzjrn Hồhztcn thuậzzrht" tốwthji kiêasfjng kịgsrrafckjdxrng Hồhztcn khíerbz đgsrrucxf thềdmma. Nếkquxu làafckm sai lờpxkci thềdmma, hơvanin phâmvgon nửgjsda sẽjzjr bịgsrr Luyệjzjrn Hồhztcn thuậzzrht phảrordn phệjzjrafck chếkquxt, kếkquxt cụbdffc thêasfj thảrordm vômwufjdxrng. Ta muốwthjn ngưxbtrơvanii dùjdxrng Hồhztcn khíerbz thềdmma. Ta sau khi nóvjabi thậzzrht, ngưxbtrơvanii nếkquxu vẫateen hạyvjg đgsrrdlnpc thủjlrw, thìgsrz Hồhztcn khíerbz sẽjzjr vỡgsrr tan, sẽjzjr chịgsrru khổwhzb do luyệjzjrn hồhztcn phảrordn lạyvjgi." Khúnbogc Hồhztcn nóvjabi khômwufng hềdmma che đgsrrzzrhy.

" Đwhzbưxbtrtgwmc, ta đgsrráttahp ứmuajng!"afckn Lậzzrhp trảrord lờpxkci khômwufng chầeewtn chờpxkc chúnbogt nàafcko nhưxbtrng trong lònabbng lạyvjgi âmvgom thầeewtm cưxbtrpxkci lạyvjgnh khômwufng ngừjzjrng.


Sau đgsrróvjab, Hàafckn Lậzzrhp liềdmman đgsrrem "Tụbdff Hồhztcn báttaht" ra, dựssica theo lờpxkci đgsrrwthji phưxbtrơvaning màafck thềdmma đgsrrdlnpc.

Thấvdasy Hàafckn Lậzzrhp dứmuajt khoáttaht nhưxbtr vậzzrhy, Khúnbogc Hồhztcn thậzzrht cóvjab chúnbogt hồhztc nghi, lờpxkc mờpxkc nhậzzrhn ra cóvjabttahi gìgsrz đgsrróvjab khômwufng đgsrrúnbogng.

"Lờpxkci thềdmma đgsrrdlnpc ta đgsrrãivdj thựssicc hiệjzjrn, ngưxbtrơvanii cònabbn muốwthjn đgsrrdmma xuấvdast đgsrriềdmmau kiệjzjrn kháttahc sao?"afckn Lậzzrhp khômwufng hềdmma nhưxbtrtgwmng bộdlnp, đgsrrucxf khômwufng cho đgsrrwthji phưxbtrơvaning thấvdasy ra sựssic kỳqxov quặhztcc trong đgsrróvjab, cốwthj ýmrfe toáttaht ra vẻfsll bấvdast mãivdjn.

whzbưxbtrơvaning nhiêasfjn làafck khômwufng, tạyvjgi hạyvjg vẫateen biếkquxt hậzzrhu quảrord củjlrwa việjzjrc tham lam vômwuf đgsrrdlnp. Chẳjcdkng qua, trưxbtrbizcc khi nóvjabi bíerbz mậzzrht, đgsrryvjgo hữgjzlu hãivdjy đgsrrem tìgsrznh hìgsrznh bâmvgoy giờpxkc củjlrwa ma đgsrryvjgo chúnbogng ta vàafck thấvdast pháttahi cáttahc ngưxbtrơvanii nóvjabi ra mộdlnpt chúnbogt. Bởdputi vìgsrz ta thậzzrht sựssic khômwufng biếkquxt, mấvdasy cáttahi tin tứmuajc nàafcky cóvjab lỗmrfei thờpxkci hay khômwufng?!" Khúnbogc Hồhztcn quảrord nhiêasfjn bịgsrr phâmvgon thầeewtn mộdlnpt chúnbogt, miễwhzbn cưxbtrgsrrng cưxbtrpxkci giảrordi thíerbzch.

afckn Lậzzrhp trêasfjn mặhztct hiệjzjrn lêasfjn vẻfsll do dựssic, nhưxbtrng vẫateen chậzzrhm rãivdji đgsrrem tìgsrznh huốwthjng bâmvgoy giờpxkc củjlrwa thấvdast pháttahi vàafck ma đgsrryvjgo, giớbizci thiệjzjru qua mộdlnpt chúnbogt.

"Khúnbogc Hồhztcn" nghe rấvdast cẩvjabn thậzzrhn, nhưxbtrng khi nghe tớbizci hơvanin mộdlnpt tháttahng sau song phưxbtrơvaning phảrordi triểucxfn khai đgsrryvjgi chiếkquxn, trêasfjn mặhztct liềdmman lộdlnp ra vẻfsll chếkqux nhạyvjgo. Đwhzbiềdmmau nàafcky làafckm cho Hàafckn Lậzzrhp, ngưxbtrpxkci vẫateen luômwufn lưxbtru tâmvgom đgsrrếkquxn sắbizcc mặhztct đgsrrwthji phưxbtrơvaning, thấvdasy rấvdast rõonjzafckng.

Sau khi giớbizci thiệjzjru xong, Khúnbogc Hồhztcn trầeewtm ngâmvgom mộdlnpt chúnbogt, liềdmman bắbizct đgsrreewtu nóvjabi:

Nhưxbtrng ngay câmvgou nóvjabi đgsrreewtu tiêasfjn củjlrwa hắbizcn đgsrrãivdj khiếkquxn cho Hàafckn Lậzzrhp sửgjsdng sốwthjt.

whzbyvjgo hữgjzlu hãivdjy nghe lờpxkci nàafcky củjlrwa ta, hiệjzjrn tạyvjgi cămvgon bảrordn khômwufng cầeewtn phảrordi tiếkquxn đgsrrếkquxn đgsrryvjgi doanh củjlrwa Thấvdast pháttahi. Bởdputi vìgsrz Thấvdast pháttahi cùjdxrng liêasfjn quâmvgon củjlrwa tu sĩgske hai nưxbtrbizcc hơvanin phâmvgon nửgjsda đgsrrãivdj đgsrryvjgi bạyvjgi. Ngưxbtrơvanii đgsrri cũyyrong chỉykinafck chịgsrru chếkquxt màafck thômwufi." Thầeewtn sắbizcc củjlrwa hắbizcn lộdlnp ra mộdlnpt tia cổwhzb quáttahi nóvjabi.

afckn Lậzzrhp thầeewtn sắbizcc khômwufng thay đgsrrwhzbi, chỉykin lạyvjgnh lùjdxrng nhìgsrzn đgsrrwthji phưxbtrơvaning, nghe hắbizcn tiếkquxp tụbdffc giảrordi thíerbzch.

Vịgsrr tu sĩgske Ngựssic Linh tômwufng nàafcky, thấvdasy Hàafckn Lậzzrhp vẫateen bìgsrznh tĩgskenh nhưxbtr thếkqux, khômwufng khỏyfnpi cóvjabafcki phầeewtn kíerbznh nểucxf, nhưxbtrng trong lònabbng lạyvjgi càafckng thêasfjm kiêasfjng kịgsrrafckn Lậzzrhp, đgsrrhztcng thờpxkci ngoàafcki miệjzjrng cũyyrong tiếkquxp tụbdffc nóvjabi:

" Cáttahc ngưxbtrơvanii chỉykin sợtgwm khômwufng biếkquxt, kỳqxov thậzzrht Linh Thúnbogvanin từjzjr khi lậzzrhp tômwufng đgsrrếkquxn giờpxkc, vẫateen khômwufng ngừjzjrng bíerbz mậzzrht liêasfjn hệjzjr vớbizci Ngựssic Linh tômwufng chúnbogng ta. Lầeewtn trưxbtrbizcc giảrord phảrordn bộdlnpi, nếkquxu ta đgsrrttahn khômwufng sai, đgsrróvjab chỉykinafckafckn sưxbtrơvaning mùjdxr che mắbizct củjlrwa Lụbdffc tômwufng, đgsrrhztcc biệjzjrt đgsrrtgwmi tu sĩgskexbtrgsrrng quốwthjc kháttahc đgsrrếkquxn dùjdxrng mộdlnpt mẻfsllxbtrbizci hốwthjt trọmvgon, mộdlnpt lầeewtn vấvdast vảrordafck suốwthjt đgsrrpxkci nhàafckn nhãivdj. Cuộdlnpc chiếkquxn nàafcky sau khi chấvdasm dứmuajt, Ma đgsrryvjgo lụbdffc tômwufng chúnbogng ra cóvjab thểucxf đgsrrdlnpc chiếkquxm vàafcki nưxbtrbizcc." Vịgsrrafcky chậzzrhm rãivdji nóvjabi ra bíerbzvjabn làafckm Hàafckn Lậzzrhp nghe xong lạyvjgnh cảrord ngưxbtrpxkci.

"Sưxbtrơvaning mùjdxr che mắbizct? Làafckm nhưxbtr vậzzrhy khômwufng phảrordi làafckvjab chúnbogt vẽjzjr vờpxkci thêasfjm chuyệjzjrn sao? Linh Thúnbogvanin chíerbznh làafck chủjlrw đgsrrdlnpng nóvjabi ra quan hệjzjr vớbizci Ngựssic Linh tômwufng, nếkquxu khômwufng nóvjabi, chẳjcdkng phảrordi vẫateen tốwthjt sao?"afckn Lậzzrhp bởdputi vìgsrz khiếkquxp sợtgwm, sắbizcc mặhztct cóvjab chúnbogt khóvjab coi, nóvjabi.

" Đwhzbyvjgo hữgjzlu thựssicc sựssic nghĩgske rằvaning sáttahu pháttahi kháttahc khômwufng biếkquxt lai lịgsrrch củjlrwa Linh Thúnbogvanin? Phảrordi biếkquxt rằvaning ngoạyvjgi trừjzjr Linh Thúnbogvanin làafck phâmvgon chi bêasfjn ngoàafcki củjlrwa Ngựssic Linh tômwufng chúnbogng ta, Yểucxfm Nguyệjzjrt tômwufng vớbizci thựssicc lựssicc cựssicc mạyvjgnh kia cũyyrong đgsrrhztcng dạyvjgng cóvjab quan hệjzjr rấvdast sau xa vớbizci Hợtgwmp Hoan tômwufng. Chỉykinvjab đgsrriềdmmau Yểucxfm Nguyệjzjrt tômwufng quảrord thậzzrht làafck mấvdasy trămvgom nămvgom trưxbtrbizcc liềdmman đgsrroạyvjgn tuyệjzjrt liêasfjn hệjzjr vớbizci Hợtgwmp Hoan tômwufng, hùjdxrng tâmvgom bừjzjrng bừjzjrng muốwthjn tựssic lậzzrhp" Vịgsrr Ngựssic Linh tômwufng nàafcky tiếkquxp tụbdffc nóvjabi ra lờpxkci làafckm Hàafckn Lậzzrhp giậzzrht mìgsrznh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.