Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 338 : Bức cung

    trước sau   
djkcn Lậqturp khôzwbgng thèhlmum đkjumlpji ýsoqv vẻiiox kinh sợqgbo củowmta ngưywvnqturi nàdjkcy, vưywvnơqpisn tay, lkyqưywvnơqpisng" mộdhnrt tiếtbslng, khẽuqvn bắnypcn lêctqxn chiếtbslc chuôzwbgng nhỏhlmuriqna giảqpisi thanh quang bao quanh Dẫkjumn Hồsoqvn chung.

"Bùowmtm" mộdhnrt tiếtbslng, Khúdjkcc Hồsoqvn đkjumang muốeoqwn nhâcdeln cơqpis hộdhnri đkjumàdjkco tẩdmaeu bỗlfptng ngãrgqd quỵhfgs xuốeoqwng đkjumywvnt.

"Bảqpisn mệdwdznh pháriqnp khíeoqw! Ngưywvnơqpisi cầuzojm trêctqxn tay chíeoqwnh làdjkc bảqpisn mệdwdznh pháriqnp khíeoqw củowmta thâcdeln thểlpjidjkcy!" Khúdjkcc Hồsoqvn vẻiiox mặuxzgt sợqgborgqdi kêctqxu lêctqxn.

" Ngưywvnqturi biếtbslt đkjumưywvnqgboc làdjkc tốeoqwt! Khôzwbgng muốeoqwn chịmhrcu khổuxzg thìpafgrgqdy thàdjkcnh thậqturt khai ra lai lịmhrcch củowmta ngưywvnơqpisi. Ta quảqpis thậqturt tòywvnywvn, ngưywvnơqpisi nhưywvn thếtbsldjkco xâcdelm chiếtbslm thâcdeln thểlpjidjkcy, tu tiêctqxn giảqpis chẳocxnng phảqpisi khôzwbgng thểlpji đkjumoạkxomt xáriqn phàdjkcm nhâcdeln sao chứquei?"djkcn Lậqturp thầuzojn sắnypcc bìpafgnh tĩchwbnh nóriqni, thanh âcdelm cựiioxc kỳraxqpafgnh thảqpisn, phảqpisng phấywvnt nhưywvn đkjumang cùowmtng bạkxomn tốeoqwt nóriqni chuyệdwdzn phiếtbslm.

Nhưywvnng Khúdjkcc hồsoqvn nghe xong, lạkxomi khôzwbgng kìpafgm hãrgqdm đkjumưywvnqgboc rùowmtng mìpafgnh mộdhnrt cáriqni, phảqpisi biếtbslt rằanqwng tu sĩchwb đkjumoạkxomt xáriqn, tạkxomi tu tiêctqxn giớchwbi chíeoqwnh làdjkc ngưywvnqturi nàdjkco gặuxzgp ngưywvnqturi đkjumóriqn ghélkyqt. Tuy khôzwbgng đkjumếtbsln mứqueic đkjumeoqwi vớchwbi ngưywvnqturi đkjumoạkxomt xáriqn chélkyqm tậqturn sáriqnt tuyệdwdzt, nhưywvnng cũsyzgng sẽuqvn tuyệdwdzt khôzwbgng cấywvnp cho đkjumiểlpjim tôzwbgn trọmsusng nàdjkco. Màdjkc loạkxomi biểlpjiu hiệdwdzn phảqpisn thưywvnqturng nàdjkcy củowmta Hàdjkcn Lậqturp, trong lòywvnng hắnypcn càdjkcng bấywvnt ổuxzgn, khôzwbgng khỏhlmui đkjumctqxn cuồsoqvng nghĩchwb kếtbslriqnch thoáriqnt thâcdeln.

lkyqkxomo hữzwbgu thứquei tộdhnri, tạkxomi hạkxom trưywvnchwbc kia cũsyzgng làdjkc tu sĩchwb Trúdjkcc Cơqpis kỳraxq, chíeoqwnh làdjkcdjkcc cùowmtng cừrfxsu gia tranh đkjumywvnu hủowmty mấywvnt thâcdeln thểlpji, mớchwbi bấywvnt đkjumnypcc dĩchwb chiếtbslm thâcdeln thểlpjidjkcy." Vịmhrcdjkcy khôzwbgng córiqn trảqpis lờqturi vấywvnn đkjumlwat củowmta Hàdjkcn Lậqturp, ngưywvnqgboc lạkxomi sau khi đkjumqueing dậqtury, miễspkun cưywvnzszkng cưywvnqturi giảqpisi thíeoqwch.


lkyqúdjkcng thếtbsl sao?!"djkcn Lậqturp khôzwbgng lạkxomnh khôzwbgng nóriqnng nóriqni mộdhnrt câcdelu.

Kỳraxq thậqturt nghe đkjumưywvnqgboc đkjumeoqwi phưywvnơqpisng làdjkc tu sĩchwb Trúdjkcc Cơqpis kỳraxq, Hàdjkcn Lậqturp trong lòywvnng hơqpisi giậqturt mìpafgnh mộdhnrt chúdjkct.

Nhưywvnng Khúdjkcc Hồsoqvn nàdjkcy khôzwbgng nhìpafgn ra suy nghĩchwb củowmta Hàdjkcn Lậqturp, thấywvny bộdhnrriqnng thờqtur ơqpis củowmta hắnypcn, trong lòywvnng khôzwbgng khỏhlmui córiqn chúdjkct sợqgborgqdi, vộdhnri vàdjkcng nóriqni tiếtbslp:

"Mặuxzgc dùowmt tu vi tạkxomi hạkxom hạkxom xuốeoqwng Luyệdwdzn Khíeoqw kỳraxq, nhưywvnng vẫkjumn córiqn chúdjkct linh thạkxomch cùowmtng pháriqnp khíeoqw. Chỉuzoj cầuzojn đkjumkxomo hữzwbgu khôzwbgng truy cứqueiu việdwdzc nàdjkcy, tạkxomi hạkxom nguyệdwdzn ýsoqv tặuxzgng cho đkjumkxomo hữzwbgu."djkcc nóriqni nhữzwbgng lờqturi nàdjkcy, vịmhrcdjkcy córiqn chúdjkct thấywvnp giọmsusng hạkxom khíeoqw. Hiểlpjin nhiêctqxn thựiioxc sựiiox hiểlpjiu đkjumưywvnqgboc đkjumkxomo lýsoqvwsbsywvnchwbi máriqni hiêctqxn củowmta ngưywvnqturi khôzwbgng thểlpji khôzwbgng cúdjkci đkjumuzoju.

Nhưywvnng Hàdjkcn Lậqturp khôzwbgng đkjumlpji ýsoqv đkjumếtbsln sựiiox dẫkjumn dụocxn củowmta đkjumeoqwi phưywvnơqpisng, ngưywvnqgboc lạkxomi trầuzojm tưywvn mộdhnrt chúdjkct, đkjumdhnrt nhiêctqxn hỏhlmui:

" Ngưywvnơqpisi làdjkc tu sĩchwb củowmta Thấywvnt pháriqni?"

djkcn Lậqturp giốeoqwng nhưywvnowmty ýsoqv hỏhlmui mộdhnrt câcdelu. Theo hắnypcn biếtbslt, tu sĩchwb Trúdjkcc Cơqpis kỳraxqwsbs ngoàdjkci thuộdhnrc Thấywvnt pháriqni córiqn rấywvnt íeoqwt, đkjumưywvnơqpisng nhiêctqxn mộdhnrt íeoqwt đkjumkxomi gia tộdhnrc tu tiêctqxn cũsyzgng córiqn khôzwbgng íeoqwt, giốeoqwng nhưywvn Yếtbsln gia vậqtury.

"Thấywvnt pháriqni…. Nga, đkjumúdjkcng vậqtury, ta làdjkc tu sĩchwb củowmta Linh Thúdjkcqpisn. Cáriqnc hạkxomsyzgng làdjkc tu sĩchwb củowmta thấywvnt pháriqni?" Khúdjkcc Hồsoqvn nóriqni màdjkc sắnypcc mặuxzgt vẫkjumn nhưywvn thưywvnqturng nhưywvnng Hàdjkcn Lậqturp lạkxomi từrfxs trong mắnypct hắnypcn thấywvny đkjumưywvnqgboc mộdhnrt tia kinh hoảqpisng, đkjumiềlwatu nàdjkcy làdjkcm hắnypcn nổuxzgi lêctqxn lòywvnng nghi ngờqtur.

"Nguyêctqxn lai đkjumkxomo hữzwbgu thuộdhnrc Linh Thúdjkcqpisn! Khôzwbgng biếtbslt côzwbgywvnơqpisng Hạkxomm Vâcdeln Chi củowmta quýsoqvqpisn córiqn khỏhlmue hay khôzwbgng vậqtury? "djkcn Lậqturp nhẹspku nhàdjkcng cưywvnqturi, chậqturm rãrgqdi hỏhlmui.

"Hạkxomm Vâcdeln Chi …… thậqturt córiqn lỗlfpti, tạkxomi hạkxom bởwsbsi vìpafg hằanqwng năbuuzm đkjumlwatu bếtbsl quan tu luyệdwdzn, màdjkc khôzwbgng quen biếtbslt mộdhnrt íeoqwt đkjumdwdz tửriqn trẻiiox tuổuxzgi, thậqturt sựiiox khôzwbgng córiqnywvnn tưywvnqgbong gìpafg." Khúdjkcc hồsoqvn nghe xong Hàdjkcn Lậqturp hỏhlmui cáriqni nàdjkcy, trưywvnchwbc tiêctqxn rùowmtng mìpafgnh, sao đkjumóriqn liềlwatn cưywvnqturi vàdjkci tiélkyqng, lờqturi nóriqni córiqn đkjumiểlpjim khôzwbgng thậqturt thàdjkc.

"Khôzwbgng biếtbslt? Vậqtury đkjumkxomo hữzwbgu nhậqturn thứqueic ngưywvnqturi nàdjkco, córiqn thểlpjiowmty tiệdwdzn nóriqni mấywvny đkjumdwdz tửriqn cho tạkxomi hạkxom nghe chúdjkct. Tạkxomi hạkxom quen rấywvnt nhiềlwatu đkjumkxomo hữzwbgu Linh Thúdjkcqpisn. Nóriqni khôzwbgng chừrfxsng còywvnn córiqn ngưywvnqturi tạkxomi hạkxom biếtbslt!"djkcn Lậqturp bấywvnt đkjumdhnrng thanh sắnypcc tiếtbslp tụocxnc truy hỏhlmui nóriqni.

"Cáriqni nàdjkcy…" Khúdjkcc Hồsoqvn trêctqxn mặuxzgt córiqn chúdjkct kinh hoảqpisng, hơqpisn nữzwbga con mắnypct đkjumqpiso loạkxomn, bộdhnrriqnng thậqturt sựiiox cựiioxc kỳraxq khôzwbgng thàdjkcnh thậqturt.

Nhìpafgn bộdhnr dạkxomng ấywvnp údjkcng củowmta ngưywvnqturi nàdjkcy, Hàdjkcn Lâcdelp trêctqxn mặuxzgt lạkxomnh lùowmtng, thầuzojm sắnypcc trởwsbsctqxn âcdelm trầuzojm.


lkyqkxomo hữzwbgu thựiioxc sựiioxdjkcm tạkxomi hạkxom thấywvnt vọmsusng! Xem ra rưywvnqgbou mờqturi khôzwbgng uốeoqwng, lạkxomi muốeoqwn uốeoqwng rưywvnqgbou phạkxomt". Hàdjkcn Lậqturp khôzwbgng kháriqnch khíeoqwriqni, tiếtbslp theo thâcdeln hìpafgnh nhoáriqnng lêctqxn tiếtbsln vềlwat phíeoqwa trưywvnchwbc, sau đkjumóriqn lạkxomi chợqgbot lóriqne trởwsbs lạkxomi chỗlfptsyzg.

Khúdjkcc Hồsoqvn vẫkjumn khôzwbgng nhúdjkcc nhíeoqwch ởwsbs tạkxomi chỗlfpt, nhưywvnng ởwsbs trêctqxn ngựiioxc lạkxomi díeoqwnh thêctqxm " Đlkyqmhrcnh thầuzojn phùowmt". Cảqpis ngưywvnqturi ngay cảqpis chúdjkct phảqpisn ứqueing cũsyzgng khôzwbgng córiqnqpis hộdhnri. Đlkyqiềlwatu nàdjkcy làdjkcm cho hắnypcn sắnypcc mặuxzgt đkjumkxomi biếtbsln vộdhnri vàdjkcng la lớchwbn:

lkyqkxomo hữzwbgu, đkjumâcdely làdjkc ýsoqvpafg! Córiqn việdwdzc gìpafg thìpafgriqn thểlpji thưywvnơqpisng lưywvnqgbong…"

Đlkyqmhrcnh thầuzojn phùowmtdjkcc đkjumeoqwi phóriqn vớchwbi phàdjkcm nhâcdeln, tựiiox nhiêctqxn làdjkcriqn thểlpjidjkcm cho thâcdeln thểlpji phàdjkcm nhâcdeln hoàdjkcn toàdjkcn cứqueing ngắnypcc, thậqturm chíeoqw ngay cảqpis lờqturi cũsyzgng khôzwbgng thểlpjiriqni ra, nhưywvnng đkjumeoqwi phóriqn vớchwbi tu sĩchwbriqn pháriqnp lựiioxc nhấywvnt đkjummhrcnh, thìpafg hiệdwdzu quảqpislkyqm mộdhnrt chúdjkct, tuy nhiêctqxn đkjumsoqvng dạkxomng cũsyzgng làdjkcm cho tu sĩchwb tu vi thấywvnp khôzwbgng thểlpji nhúdjkcc nhíeoqwch, nhưywvnng nóriqni chuyệdwdzn cùowmtng cáriqnc loạkxomi biểlpjiu tìpafgnh biếtbsln hóriqna lạkxomi khôzwbgng bịmhrcqpisnh hưywvnwsbsng chúdjkct nàdjkco.

djkcn Lậqturp lúdjkcc nàdjkcy căbuuzn bảqpisn khôzwbgng đkjumlpji ýsoqv tớchwbi vịmhrcdjkcy la hélkyqt cáriqni gìpafg, màdjkc từrfxs trữzwbg vậqturt đkjumkxomi lấywvny ra mộdhnrt cáriqni báriqnt đkjumen sìpafg nhưywvn mựiioxc.

Vậqturt ấywvny vừrfxsa xuấywvnt hiệdwdzn, mộdhnrt cỗlfpt khíeoqw tứqueic âcdelm trầuzojm tràdjkcn ngậqturp xung quanh, làdjkcm cho khôzwbgng khíeoqwwsbs phụocxn cậqturn chợqgbot hạkxom xuốeoqwng vàdjkci đkjumdhnr, tiếtbslp theo làdjkc mộdhnrt trậqturn thanh âcdelm quỷxtkf khóriqnc sóriqni tru từrfxs trong báriqnt vang lêctqxn, còywvnn córiqn chúdjkct hắnypcc vụocxn quỷxtkf dịmhrc vờqturn quanh, càdjkcng làdjkcm cho pháriqnp khíeoqwdjkcy córiqn vẻiiox quỷxtkf khíeoqw âcdelm u. Chíeoqwnh làdjkc pháriqnp khíeoqwdjkcn Lậqturp vừrfxsa córiqn đkjumưywvnqgboc khôzwbgng lâcdelu - " Tụocxn Hồsoqvn Báriqnt".

djkcn Lậqturp tay nâcdelng pháriqnp khíeoqw, âcdelm trầuzojm liếtbslc mắnypct đkjumeoqwi phưywvnơqpisng, sau đkjumóriqn mặuxzgt khôzwbgng chúdjkct thay đkjumuxzgi tiếtbsln đkjumếtbsln trưywvnchwbc mặuxzgt Khúdjkcc Hồsoqvn.

Vịmhrcdjkcy nhìpafgn thấywvny dịmhrcywvnqgbong củowmta báriqnt, trưywvnchwbc tiêctqxn trêctqxn mặuxzgt córiqn chúdjkct thay đkjumuxzgi. Nhưywvnng sau lạkxomi lậqturp lứqueic nhớchwb tớchwbi cáriqni gìpafg đkjumóriqn, vẻiiox mặuxzgt bỗlfptng trởwsbsctqxn khẩdmaen trưywvnơqpisng, córiqn chúdjkct mấywvnt tựiiox nhiêctqxn nóriqni:

"Ngưywvnơqpisi muốeoqwn làdjkcm gìpafg, chẳocxnng lẽuqvn ngưywvnơqpisi muốeoqwn dùowmtng Luyệdwdzn hồsoqvn thuậqturt?"

Khi nóriqni ra ba chữzwbgdjkcy, trong mắnypct hắnypcn hiệdwdzn ra thầuzojn sắnypcc cựiioxc kỳraxq sợqgborgqdi.

" Luyệdwdzn Hồsoqvn thuậqturt"djkc mộdhnrt loạkxomi pháriqnp thuậqturt tiếtbslng xấywvnu rấywvnt lớchwbn, tạkxomi tu tiêctqxn giớchwbi chíeoqwnh làdjkc ngưywvnqturi nàdjkco gặuxzgp ngưywvnqturi đkjumywvny sợqgbo, ngưywvnqturi nàdjkco gặuxzgp ngưywvnqturi đkjumywvny trốeoqwn, thậqturm chíeoqw ngay cảqpis mộdhnrt íeoqwt tu sĩchwb đkjumlwatu dùowmtng thuậqturt nàdjkcy đkjumlpjidjkcm lờqturi thềlwat.

pafgnh thưywvnqturng mộdhnrt môzwbgn pháriqni hay mộdhnrt đkjumkxomi gia tộdhnrc, đkjumlwatu córiqn ngưywvnqturi chuyêctqxn môzwbgn tu tậqturp thuậqturt nàdjkcy, đkjumâcdely chíeoqwnh làdjkcpafgnh thứqueic xửriqn phạkxomt cùowmtng chấywvnn nhiếtbslp lợqgboi hạkxomi nhấywvnt đkjumlpji đkjumeoqwi phóriqn vớchwbi nhữzwbgng kẻiiox phảqpisn bộdhnri môzwbgn pháriqni, gia tộdhnrc, cáriqnch làdjkcm tàdjkcn khốeoqwc nổuxzgi tiếtbslng trong Tu tiêctqxn giớchwbi.

Nghe nóriqni ngưywvnqturi tu tậqturp thuậqturt nàdjkcy, córiqn thểlpji đkjumem hồsoqvn pháriqnch củowmta ngưywvnqturi ta rúdjkct ra, dùowmtng pháriqnp thuậqturt chuyêctqxn môzwbgn đkjumlpji tra tấywvnn. Nghe nóriqni loạkxomi pháriqnp thuậqturt nàdjkcy trựiioxc tiếtbslp làdjkcm cho linh hồsoqvn thốeoqwng khổuxzg. Cho dùowmt ngưywvnqturi ýsoqv chíeoqw kiêctqxn cưywvnqturng nhưywvn thếtbsldjkco cũsyzgng tuyệdwdzt đkjumeoqwi cũsyzgng khôzwbgng chịmhrcu đkjumưywvnqgboc nửriqna khắnypcc. Hơqpisn nữzwbga tu sĩchwb nguyêctqxn thầuzojn càdjkcng cưywvnqturng đkjumkxomi, thốeoqwng khổuxzg phảqpisi chịmhrcu càdjkcng mãrgqdnh liệdwdzt, thậqturt sựiioxdjkcm cho tu sĩchwb ngay cảqpisriqni đkjumếtbsln thôzwbgi cũsyzgng phảqpisi biếtbsln sắnypcc.


Lờqturi đkjumsoqvn córiqn quan hệdwdz đkjumếtbsln Luyệdwdzn hồsoqvn thuậqturt đkjumlwatu córiqn khắnypcp nơqpisi trong Tu tiêctqxn giớchwbi. Trong đkjumóriqn truyềlwatn lưywvnu rộdhnrng nhấywvnt chíeoqwnh làdjkc tu sĩchwb tu luyệdwdzn Luyệdwdzn hồsoqvn thuậqturt, nhấywvnt đkjummhrcnh sẽuqvn tu luyệdwdzn mộdhnrt cáriqni gọmsusi làdjkc "Hồsoqvn khíeoqw"ywvnơqpisng liêctqxn rấywvnt mậqturt thiếtbslt vớchwbi nguyêctqxn thầuzojn củowmta mìpafgnh, chỉuzojriqn nhưywvn vậqtury mớchwbi córiqn thểlpji bằanqwng vàdjkco pháriqnp khíeoqw thi triểlpjin Luyệdwdzn hồsoqvn thuậqturt, làdjkcm cho hồsoqvn pháriqnch ngưywvnqturi trúdjkcng thuậqturt sốeoqwng khôzwbgng bằanqwng chếtbslt.

pafgnh dạkxomng hồsoqvn khíeoqwdjkcy, ngưywvnqturi ngoàdjkci khôzwbgng córiqn mấywvny ngưywvnqturi nhìpafgn thấywvny qua, nhưywvnng tựiiox nhiêctqxn bịmhrc phầuzojn lớchwbn tu sĩchwb đkjumsoqvn rằanqwng thàdjkcnh âcdelm khíeoqwcdelm sâcdelm, quỷxtkf khíeoqw tràdjkcn ngậqturp. Vừrfxsa lúdjkcc "Tụocxn Hồsoqvn báriqnt"riqnqpisn trăbuuzm tu sĩchwb hồsoqvn pháriqnch nàdjkcy lạkxomi cựiioxc kỳraxq giốeoqwng.

Bởwsbsi vìpafg dịmhrcywvnqgbong màdjkcriqni báriqnt nàdjkcy gâcdely ra, cùowmtng vớchwbi lờqturi nóriqni uy hiếtbslp củowmta Hàdjkcn Lậqturp lúdjkcc trưywvnchwbc, đkjumãrgqd bịmhrc Khúdjkcc Hồsoqvn ngộdhnrywvnwsbsng cho rằanqwng Hàdjkcn Lậqturp córiqn thểlpji thi triểlpjin thuậqturt pháriqnp đkjumáriqnng sợqgbo "Luyệdwdzn Hồsoqvn thuậqturt" kia.

riqni nàdjkcy cũsyzgng khôzwbgng thểlpji tráriqnch hắnypcn suy nghĩchwb nhưywvn vậqtury, cho dùowmt ai tưywvnwsbsng tưywvnqgbong đkjumếtbsln tra tấywvnn hồsoqvn pháriqnch củowmta ngưywvnqturi kháriqnc, thìpafg thứquei nhấywvnt nghĩchwb đkjumếtbsln chíeoqwnh làdjkc pháriqnp thuậqturt nàdjkcy, bảqpiso sao hắnypcn khôzwbgng sợqgbo đkjumếtbsln mứqueic hồsoqvn bay pháriqnch lạkxomc.

djkcn Lậqturp nghe xong lờqturi ấywvny củowmta Khúdjkcc Hồsoqvn, trêctqxn mặuxzgt biểlpjiu tìpafgnh gìpafgsyzgng khôzwbgng córiqn, nhưywvnng trong lòywvnng lạkxomi córiqn chúdjkct ngoàdjkci ýsoqv muốeoqwn.

riqni thậqturt, hắnypcn lấywvny ra pháriqnp khíeoqwdjkcy, căbuuzn bảqpisn khôzwbgng nghĩchwb tớchwbi dùowmtng "Luyệdwdzn hồsoqvn thuậqturt" đkjume dọmsusa đkjumeoqwi phưywvnơqpisng, chỉuzoj nghĩchwbywvnqgbon mộdhnrt chúdjkct âcdelm hàdjkcn khíeoqw, cho nguyêctqxn thầuzojn củowmta đkjumeoqwi phưywvnơqpisng ăbuuzn chúdjkct đkjumau khổuxzg thôzwbgi. Nhưywvnng bâcdely giờqtur đkjumeoqwi phưywvnơqpisng lạkxomi cho rằanqwng mìpafgnh córiqn thểlpji thi triểlpjin "Luyệdwdzn hồsoqvn thuậqturt, hơqpisn nữzwbga cựiioxc kỳraxq sợqgborgqdi, cáriqni nàdjkcy làdjkcm cho Hàdjkcn Lậqturp đkjumdhnrng tâcdelm, chuẩdmaen bịmhrc sai rồsoqvi thìpafg cho sai luôzwbgn.

"
Ta hỏhlmui ngưywvnơqpisi lầuzojn nữzwbga, rúdjkct cuộdhnrc córiqn lai lịmhrcch nhưywvn thếtbsldjkco, vìpafgriqni gìpafg muốeoqwn giảqpis mạkxomo tu si Linh Thúdjkcqpisn" Hàdjkcn Lậqturp khôzwbgng trảqpis lờqturi đkjumeoqwi phưywvnơqpisng dùowmtng hay khôzwbgng dùowmtng Luyệdwdzn Hồsoqvn thuậqturt, ngưywvnqgboc lạkxomi lạkxomnh lùowmtng hỏhlmui.

riqnch Hàdjkcn Lậqturp nélkyq tráriqnnh khôzwbgng đkjumáriqnp càdjkcng làdjkcm cho ngưywvnqturi nàdjkcy tin tưywvnwsbsng thêctqxm vàdjkci phầuzojn, sắnypcc mặuxzgt khôzwbgng khỏhlmui lộdhnr vẻiiox sầuzoju thảqpism, nhưywvnng môzwbgi đkjumdhnrng vàdjkci cáriqni, vẫkjumn khôzwbgng córiqn ýsoqv muốeoqwn mởwsbs miệdwdzng.

Gặuxzgp tìpafgnh cảqpisnh nàdjkcy, Hàdjkcn Lậqturp khôzwbgng hềlwatriqni cáriqni gìpafgzwbg nghĩchwba, màdjkc thấywvnp giọmsusng đkjummsusc vàdjkci câcdelu chúdjkc ngữzwbg ngay cảqpis chíeoqwnh mìpafgnh cũsyzgng khôzwbgng hiểlpjiu, khôzwbgng hềlwat kháriqnch khíeoqw giơqpis" Tụocxn Hồsoqvn Báriqnt" đkjumếtbsln trưywvnchwbc mặuxzgt ngưywvnqturi nàdjkcy.

Nghĩchwb đkjumếtbsln khíeoqw âcdelm hàdjkcn từrfxs trong báriqnt, cho dùowmt tu sĩchwb Trúdjkcc Cơqpis kỳraxq nhưywvndjkcn Lậqturp vừrfxsa tiếtbslp xúdjkcc cũsyzgng phảqpisi rùowmtng mìpafgnh mộdhnrt cáriqni, hiệdwdzn tạkxomi tu vi Khúdjkcc Hồsoqvn hạkxom xuốeoqwng Luyệdwdzn Khíeoqw kỳraxq, tựiiox nhiêctqxn lạkxomi càdjkcng khôzwbgng thểlpji ngăbuuzn cảqpisn.

Cho nêctqxn vừrfxsa phóriqnng báriqnt trưywvnchwbc mặuxzgt, vịmhrcdjkcy liềlwatn thấywvny cảqpis ngưywvnqturi lạkxomnh vôzwbgowmtng, thậqturt giốeoqwng nhưywvn nguyêctqxn thầuzojn bịmhrc đkjumeoqwng băbuuzng, phảqpisng phấywvnt nhưywvn ngàdjkcn vạkxomn mũsyzgi kim đkjumâcdelm vàdjkco sâcdelu trong linh hồsoqvn củowmta hắnypcn.

Chỉuzoj mộdhnrt láriqnt sau, vịmhrcdjkcy rúdjkct cuộdhnrc cũsyzgng nhịmhrcn khôzwbgng đkjumưywvnqgboc thốeoqwng khổuxzg, hélkyqt thảqpism lêctqxn mộdhnrt tiếtbslng, cơqpis mặuxzgt liềlwatn bắnypct đkjumuzoju vặuxzgn vẹspkuo biếtbsln hìpafgnh.

"Khôzwbgng cầuzojn vộdhnri, ta còywvnn khôzwbgng córiqn chíeoqwnh thứqueic làdjkcm phélkyqp đkjumywvny, đkjumếtbsln lúdjkcc đkjumóriqn thốeoqwng khổuxzg chỉuzoj gấywvnp trăbuuzm lầuzojn hiệdwdzn tạkxomi màdjkc thôzwbgi!" Hàdjkcn Lậqturp lờqturi nóriqni mơqpis hồsoqv phiêctqxu hốeoqwt, bỗlfptng nhiêctqxn vang lêctqxn bêctqxn tai hắnypcn.

"
Gấywvnp trăbuuzm lầuzojn!" Vịmhrcdjkcy vừrfxsa nghe Hàdjkcn Lậqturp nóriqni thếtbsl, thiếtbslu chúdjkct nữzwbga sợqgborgqdi ngấywvnt xỉuzoju đkjumi.

Thốeoqwng khổuxzg hiệdwdzn tạkxomi, hắnypcn còywvnn khôzwbgng thểlpji tiếtbslp nhậqturn đkjumưywvnqgboc nửriqna khắnypcc, nếtbslu gấywvnp cảqpis trăbuuzm lầuzojn vậqtury khôzwbgng phảqpisi làdjkcdjkcm cho nguyêctqxn thầuzojn vìpafg đkjumau đkjumchwbn màdjkc tan thàdjkcnh mâcdely khóriqni sao, đkjumâcdely tuyệdwdzt đkjumeoqwi làdjkc "
Luyệdwdzn hồsoqvn thuậqturt" trong truyềlwatn thuyếtbslt.

Khúdjkcc Hồsoqvn nếtbslm đkjumowmt đkjumau khổuxzg đkjumãrgqd khôzwbgng còywvnn hoàdjkci nghi. Bởwsbsi vậqtury nhìpafgn thấywvny Hàdjkcn Lậqturp lạkxomi bấywvnm pháriqnp quyếtbslt, hắnypcn khôzwbgng dáriqnm ưywvnơqpisng bưywvnchwbng, vộdhnri vàdjkcng sửriqna lạkxomi lờqturi nóriqni.

"
Đlkyqkxomo hữzwbgu hạkxom thủowmtywvnu tìpafgnh, ta nóriqni làdjkc đkjumưywvnqgboc, cáriqnc hạkxomriqn thểlpji hay khôzwbgng trưywvnchwbc tiêctqxn đkjumem Hồsoqvn khíeoqw thu hồsoqvi, ngàdjkcn vạkxomn lầuzojn đkjumrfxsng thi triểlpjin Luyệdwdzn hồsoqvn thuậqturt nữzwbga!"

Bởwsbsi vìpafg hắnypcn bịmhrc âcdelm hàdjkcn khíeoqw củowmta báriqnt xâcdelm nhậqturp, lạkxomnh đkjumếtbsln ngay cảqpis thanh âcdelm nóriqni chuyệdwdzn cũsyzgng thay đkjumuxzgi, nếtbslu khôzwbgng phảqpisi trêctqxn ngưywvnqturi hắnypcn còywvnn córiqn chúdjkct linh lựiioxc hộdhnr thểlpji, hơqpisn nữzwbga thâcdeln thểlpji Khúdjkcc Hồsoqvn cưywvnqturng hãrgqdn hơqpisn xa thưywvnqturng nhâcdeln, nếtbslu ko chỉuzoj sợqgbo sớchwbm đkjumãrgqd bịmhrc cứqueing ngắnypcc rồsoqvi.

"
Sớchwbm nghe lờqturi nhưywvn vậqtury, vậqtury córiqn thểlpji miễspkun nếtbslm mùowmti đkjumau đkjumchwbn rồsoqvi!" Hàdjkcn Lậqturp lộdhnr ra bộdhnrriqnng " đkjumâcdely làdjkc ngưywvnơqpisi tựiioxpafgnh chuốeoqwc lấywvny cựiioxc khổuxzg", giốeoqwng nhưywvnowmty ýsoqv thu hồsoqvi báriqnt.

Kỳraxq thậqturt trong lòywvnng Hàdjkcn Lậqturp, cũsyzgng thầuzojm thởwsbs phùowmt mộdhnrt hơqpisi.

Bởwsbsi vìpafg cho dùowmt vịmhrcdjkcy khôzwbgng nóriqni vậqtury, khôzwbgng lâcdelu sau Hàdjkcn Lậqturp cũsyzgng sẽuqvn thu hồsoqvi "
Tụocxn hồsoqvn báriqnt", bởwsbsi vìpafg khíeoqw âcdelm hàdjkcn củowmta pháriqnp khíeoqwdjkcy, làdjkcm cho ngưywvnqturi tiếtbslp xúdjkcc trựiioxc tiếtbslp làdjkcdjkcn lậqturp, đkjumsoqvng dạkxomng cũsyzgng cảqpism thấywvny ăbuuzn khôzwbgng tiêctqxu, thậqturt sựiiox khôzwbgng thểlpjidjkco tiếtbslp tụocxnc cầuzojm trêctqxn tay.

Khúdjkcc Hồsoqvn thấywvny Hàdjkcn Lậqturp thu hồsoqvi pháriqnp khíeoqwdjkc hắnypcn cho rằanqwng làdjkc Hồsoqvn khíeoqw, thởwsbs phàdjkco mộdhnrt hơqpisi.

"
Tốeoqwt nhấywvnt làdjkc đkjumrfxsng nghĩchwbowmtng lờqturi nóriqni láriqno đkjumlpji qua mặuxzgt ta, ta tựiiox nhiêctqxn córiqn thểlpjiowmtng pháriqnp thuậqturt liêctqxn quan kiểlpjim tra đkjumdhnr thậqturt giảqpis củowmta ngưywvnơqpisi. Ta nghĩchwbriqnc hạkxom sẽuqvn khôzwbgng ngu đkjumếtbsln mứqueic vìpafgeoqw mậqturt gìpafg đkjumóriqndjkcdjkcm cho chíeoqwnh mìpafgnh hồsoqvn phi pháriqnch táriqnn, vĩchwbnh viễspkun khôzwbgng thểlpji luâcdeln hồsoqvi." Thanh âcdelm củowmta Hàdjkcn Lậqturp lạkxomnh nhưywvnbuuzng.

Nhữzwbgng lờqturi nàdjkcy, làdjkcm cho Khúdjkcc Hồsoqvn nhớchwb tớchwbi đkjumau đkjumchwbn vừrfxsa đkjumưywvnqgboc cảqpism nhậqturn, cảqpis ngưywvnqturi khôzwbgng khỏhlmui run rẩdmaey mộdhnrt chúdjkct, sắnypcc mặuxzgt cựiioxc kỳraxq khóriqn coi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.