Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 337 : Ám thủ, Khúc Hồn

    trước sau   
" Sựabbgslcfnh phávigit sinh đyqzoêffhsm nay, ta khôftqtng hy vọvqfcng ngưciklbyazi củmtyla Linh Thújravqvdzn biếdzclt, cẩaylan thậeotxn miệhtmcng củmtyla cávigic ngưciklơqvdzi đyqzoówxfr."nczpn Lậeotxp đyqzocmeut nhiêffhsn ngẩaylang đyqzoabbgu hưciklwmrang Ngũnvwx Sắmtylc môftqtn chủmtylnczpng lãxyxhnh nówxfri.

xyxho giảslcf trong lòewtbng rùliking mìslcfnh, tiếdzclp theo vẻnczp mặmenrt trànczpn đyqzoabbgy sựabbg khiêffhsm nhưciklbyazng, liêffhsn thanh nówxfri khôftqtng dávigim.

nczpn Lậeotxp khôftqtng nówxfri câcnzvu nànczpo, chănczpm chújrav nhìslcfn Ngũnvwx Sắmtylc môftqtn chủmtyl trong chốcbrnc lávigit, nhìslcfn đyqzoếdzcln khi mặmenrt đyqzocbrni phưciklơqvdzng cówxfr mồcnzvftqti lạyqzonh rớwmrat xuốcbrnng mớwmrai giãxyxhn mặmenrt ra cưciklbyazi. Sau đyqzoówxfr thâcnzvn hìslcfnh nhoáviging lêffhsn, liềjravn biếdzcln mấwtllt vôftqtslcfnh vôftqt tung.

xyxho giảslcf chíslcfnh lànczp đyqzoang kinh hãxyxhi, bỗxyxhng cảslcfm thấwtlly mộcmeut bànczpn tay vỗxyxh nhẹtgju mộcmeut chújravt vànczpo đyqzoabbgu vai hắmtyln, nhấwtllt thờbyazi thâcnzvn hìslcfnh nhảslcfy dựabbgng lêffhsn, từhdpn từhdpn quay đyqzoabbgu vềjrav phíslcfa sau.

Quảslcf nhiêffhsn Hànczpn Lậeotxp đyqzoang đyqzoaylang ởbdcn phíslcfa sau hắmtyln, thầabbgn sắmtylc nhànczpn nhạyqzot.

" Tiêffhsn sưciklewtbn cówxfr đyqzoiềjravu gìslcf cầabbgn phâcnzvn phówxfr sao? Tiểxggku lãxyxho nhâcnzvn nhấwtllt đyqzoftqtnh sẽokjk đyqzoi lànczpm" Ngũnvwx Sắmtylc môftqtn chủmtyl thấwtllp thỏewtbm bấwtllt an miễisnjn cưciklqmblng cưciklbyazi nówxfri.


" Khôftqtng cówxfr việhtmcc gìslcf, chỉslcfnczp muốcbrnn chànczpo hỏewtbi ngưciklơqvdzi mộcmeut cávigii mànczp thôftqti!"nczpn Lậeotxp thầabbgn sắmtylc nhưcikl thưciklbyazng nówxfri.

"Chànczpo hỏewtbi?"

xyxho giảslcf ngẩaylan ngưciklbyazi, khôftqtng hiểxggku đyqzoưciklwxfrc dụpaabng ývjwh củmtyla Hànczpn Lậeotxp. Nhưciklng trong lòewtbng lậeotxp tứaylac nhớwmra tớwmrai cávigii gìslcf đyqzoówxfr, sắmtylc mặmenrt đyqzoyqzoi biếdzcln vộcmeui vànczpng vậeotxn khíslcf kiểxggkm tra thâcnzvn thểxggk, kếdzclt quảslcf khôftqtng thấwtlly gìslcf dịftqt thưciklbyazng, lújravc nànczpy mớwmrai yêffhsn lòewtbng.

nczpnczpn Lậeotxp lújravc nànczpy, khôftqtng hềjravwxfri thêffhsm câcnzvu gìslcf, thảslcf ra Thầabbgn Phong Chu, tiếdzclp theo ngưciklbyazi chợwxfrt lówxfre lêffhsn, đyqzoaylang ởbdcn trêffhsn phávigip khíslcf.

Sau khi nhìslcfn thậeotxt sâcnzvu lãxyxho giảslcfnczp thanh niêffhsn mộcmeut lầabbgn, Hànczpn Lậeotxp liềjravn cưciklbyazi lạyqzonh mộcmeut tiếdzclng, hówxfra thànczpnh mộcmeut đyqzoyqzoo bạyqzoch quang, bay lêffhsn trờbyazi mànczp đyqzoi.

Đrvatxggk lạyqzoi phụpaab tửpaabxyxho giànczp khówxfr hiểxggku đyqzoaylang đyqzoówxfrliking Mặmenrc Ngọvqfcc Châcnzvu thầabbgn sắmtylc phứaylac tạyqzop.

nczpn Lậeotxp đyqzoaylang đyqzoówxfrn giówxfr trêffhsn phávigip khíslcf, khówxfre miệhtmcng lơqvdz đyqzoãxyxhng nhếdzclch lêffhsn mộcmeut tia cưciklbyazi nhạyqzoo.

Vừhdpna rồcnzvi môftqtn chủmtyl Ngũnvwx Sắmtylc môftqtn kia tuy đyqzoabbgy miệhtmcng đyqzoávigip ứaylang khôftqtng dávigim đyqzoxggk cho ngưciklbyazi củmtyla Linh Thújravqvdzn biếdzclt sựabbgslcfnh củmtyla mìslcfnh, nhưciklng Hànczpn Lậeotxp lạyqzoi nhìslcfn ra trong thầabbgn sắmtylc củmtyla hắmtyln mộcmeut tia dịftqt sắmtylc, lờbyazi nówxfri tâcnzvm đyqzoftqta bấwtllt đyqzocnzvng.

Mộcmeut khi đyqzoãxyxh nhưcikl vậeotxy, Hànczpn Lậeotxp tựabbg nhiêffhsn sẽokjk khôftqtng lưciklu lạyqzoi mộcmeut kẻnczpcnzvm cơqvdz thâcnzvm trầabbgm nhưcikl vậeotxy, từhdpn mộcmeut nơqvdzi bíslcf mậeotxt ghi hậeotxn mìslcfnh, cho dùliki đyqzocbrni phưciklơqvdzng lànczp mộcmeut kẻnczp phànczpm nhâcnzvn cũnvwxng khôftqtng đyqzoưciklwxfrc.

slcf thếdzcl, hắmtyln vừhdpna rồcnzvi chạyqzoy đyqzoếdzcln sau lưciklng kẻnczp kia, trộcmeum vỗxyxh mộcmeut phávigit, trong đyqzoówxfr đyqzocmeung mộcmeut chújravt tay châcnzvn, đyqzoem mộcmeut con " Toànczpn tâcnzvm trùliking" âcnzvm thầabbgm kývjwh sinh vànczpo thâcnzvn thểxggk hắmtyln.

Loạyqzoi trùliking nànczpy phi thưciklbyazng kỳorew lạyqzo, thâcnzvn thểxggkrvat nhưcikl sợwxfri lôftqtng, dùliking mắmtylt thưciklbyazng thìslcfqvdz hồcnzv khôftqtng thểxggk nhìslcfn rõdzcl đyqzoưciklwxfrc sựabbg tồcnzvn tạyqzoi củmtyla nówxfr, phảslcfi nhờbyaznczpo thầabbgn thứaylac mớwmrai cówxfr thểxggk cảslcfm ứaylang đyqzoưciklwxfrc, nhưciklng chỉslcf cầabbgn theo da thịftqtt tiếdzcln vànczpo cơqvdz thểxggk con ngưciklbyazi, thứaylanczpy sẽokjkvigim theo đyqzoưciklbyazng huyếdzclt mạyqzoch di chuyểxggkn dầabbgn vềjrav phíslcfa trávigii tim.

Mộcmeut, hai nănczpm sau, ngưciklbyazi bịftqt trújravng trùliking nànczpy liềjravn dầabbgn dầabbgn cảslcfm thấwtlly đyqzoau tim, cùliking vớwmrai chứaylang mấwtllt ngủmtyl ban đyqzoêffhsm. Sau đyqzoówxfr chứaylang trạyqzong nànczpy sẽokjknczpng ngànczpy cànczpng nghiêffhsm trọvqfcng. Chỉslcf cầabbgn thêffhsm vànczpi tháviging, ngưciklbyazi sẽokjk giốcbrnng nhưciklnczp bịftqt chứaylang đyqzoau tim phávigit távigic mànczp chếdzclt, mộcmeut chújravt đyqzoiểxggkm khávigic nhau cũnvwxng khôftqtng cówxfr. Tu sĩcbrn cao cấwtllp dùliki tra xérvatt cũnvwxng khôftqtng rõdzclslcfnh hìslcfnh, cănczpn bảslcfn khôftqtng nhìslcfn ra dịftqt trạyqzong gìslcf.

Thờbyazi gian qua lâcnzvu nhưcikl vậeotxy, bọvqfcn họvqfc tựabbg nhiêffhsn sẽokjk khôftqtng cho lànczp ngưciklbyazi chếdzclt cówxfr quan hệhtmc vớwmrai mộcmeut chưciklbdcnng đyqzoêffhsm nay củmtyla Hànczpn Lậeotxp, hắmtyln cówxfr thểxggk nhẹtgju nhànczpng thoávigit ly quan hệhtmc.


Loạyqzoi trùliking tửpaab ngấwtllm ngầabbgm quỷffhs dịftqtnczpy do Hànczpn Lậeotxp lấwtlly đyqzoưciklwxfrc ởbdcn mộcmeut gãxyxh đyqzohtmc tửpaab Ma đyqzoyqzoo sau khi đyqzoãxyxh đyqzoáviginh chếdzclt. Ban đyqzoabbgu cũnvwxng khôftqtng biếdzclt lànczp vậeotxt gìslcf, nhưciklng sau lạyqzoi tìslcfm ngưciklbyazi xem xérvatt mộcmeut chújravt, mớwmrai biếdzclt đyqzoưciklwxfrc lai lịftqtch củmtyla nówxfrnczpvigich dùliking. Hiệhtmcn tạyqzoi vừhdpna lújravc cầabbgn sửpaab dụpaabng trêffhsn ngưciklbyazi môftqtn chủmtyl Ngũnvwx Sắmtylc môftqtn.

Cứayla nhưcikl vậeotxy thìslcf khôftqtng cầabbgn lànczpm ávigic nhâcnzvn trưciklwmrac mặmenrt Mặmenrc Ngọvqfcc Châcnzvu, cũnvwxng coi nhưcikl hoànczpn thànczpnh hứaylaa hẹtgjun vớwmrai Mặmenrc Phưciklwxfrng Vũnvwx. Hànczpn Lậeotxp thầabbgm nghĩcbrn, trong lòewtbng cówxfr đyqzoiểxggkm đyqzomtylc ývjwh.

nczp trưciklwmrac khi việhtmcc ấwtlly xảslcfy ra, cho dùliki đyqzocbrni phưciklơqvdzng cówxfr thựabbgc sựabbg đyqzoem sựabbgslcfnh đyqzoêffhsm nànczpy nówxfri cho ngưciklbyazi củmtyla Linh Thújravqvdzn, Hànczpn Lậeotxp cũnvwxng khôftqtng quan tâcnzvm.

liki sao đyqzoêffhsm nay hắmtyln cũnvwxng khôftqtng cówxfr thưciklơqvdzng tổgfven phụpaab tửpaab bọvqfcn họvqfc, vậeotxy thìslcf ngưciklbyazi củmtyla Linh Thújravqvdzn sẽokjk khôftqtng vìslcf việhtmcc nhỏewtbnczpy mànczpslcfm đyqzoếdzcln phiềjravn toávigii hắmtyln. Còewtbn đyqzoaylaa con củmtyla Ngũnvwx Sắmtylc môftqtn chủmtyl, xem ra lànczp ngưciklbyazi cũnvwxng khôftqtng tệhtmc lắmtylm, hy vọvqfcng Mặmenrc Ngọvqfcc Châcnzvu cùliking hắmtyln vềjrav sau sốcbrnng chung tốcbrnt đyqzotgjup.

nczpn Lậeotxp nghĩcbrn nhưcikl vậeotxy, châcnzvn đyqzoyqzop Thầabbgn Phong Chu, nhắmtylm thẳnxfrng phíslcfa tâcnzvy Gia Nguyêffhsn thànczpnh bay tớwmrai.

Hắmtyln còewtbn phảslcfi tranh thủmtyl thờbyazi gian giảslcfi quyếdzclt dịftqt biếdzcln củmtyla Khújravc Hồcnzvn. Tuy khôftqtng biếdzclt đyqzoếdzcln cùliking Khújravc Hồcnzvn xảslcfy ra sựabbgslcfnh gìslcf, nhưciklng tuyệhtmct khôftqtng thểxggk coi nhưcikl khôftqtng cówxfr, khôftqtng quan tâcnzvm đyqzoếdzcln.

Phíslcfa ngoànczpi Gia Nguyêffhsn thànczpnh hơqvdzn trănczpm dặmenrm, lànczp mộcmeut mảslcfng lớwmran nújravi cao rừhdpnng rậeotxm. Nghe nówxfri trong nújravi còewtbn cówxfr mộcmeut sốcbrn đyqzocmeuc xànczp, mãxyxhnh thújrav. Cho nêffhsn nơqvdzi đyqzoâcnzvy rấwtllt íslcft cówxfr ngưciklbyazi ra vànczpo. Đrvatiềjravu nànczpy đyqzoyqzoi khávigii cũnvwxng lànczpvjwh do sau khi dịftqt biếdzcln Khújravc Hồcnzvn chạyqzoy tớwmrai đyqzoâcnzvy.

nczpn Lậeotxp đyqzoaylang trêffhsn khôftqtng trung, bìslcfnh tĩcbrnnh nhìslcfn nújravi rừhdpnng đyqzoen kịftqtt phíslcfa dưciklwmrai, khôftqtng nówxfri lờbyazi nànczpo.

Sau cảslcf nửpaaba ngànczpy, hắmtyln hưciklwmrang tújravi trữlogs vậeotxt sờbyaz mộcmeut cávigii, " Dẫnnksn Hồcnzvn chung" liềjravn xuấwtllt hiệhtmcn trong tay.

nczpn Lậeotxp đyqzoem nówxfr đyqzomenrt trêffhsn tay, sau đyqzoówxfr chậeotxm rãxyxhi rówxfrt linh lựabbgc vànczpo, chỉslcf trong chốcbrnc lávigit, Dẫnnksn Hồcnzvn chung phávigit ra áviginh sáviging trắmtylng nhànczpn nhạyqzot, phiêffhsu phùliki tạyqzoi khôftqtng trung.

rvati"

Tay còewtbn lạyqzoi củmtyla Hànczpn Lậeotxp bắmtylt nhanh mộcmeut đyqzoyqzoo phávigip quyếdzclt chỉslcfnczpo Dẫnnksn Hồcnzvn chung, trong miệhtmcng nhẹtgju nhànczpng nówxfri.

Dẫnnksn Hồcnzvn chung run rẩaylay mộcmeut chújravt, liềjravn kêffhsu lêffhsn mộcmeut tiếdzclng, bay nhanh vềjrav mộcmeut hưciklwmrang.


nczpn Lậeotxp thấwtlly cảslcfnh nànczpy, trêffhsn mặmenrt lộcmeu ra ývjwhciklbyazi nhànczpn nhạyqzot, đyqzoaylang trêffhsn Thầabbgn Phong Chu theo sávigit phíslcfa sau.

Bằhesnng việhtmcc lújravc luyệhtmcn chếdzcl chung nànczpy cho thêffhsm lẫnnksn mộcmeut íslcft tinh huyếdzclt củmtyla Khújravc Hồcnzvn, hắmtyln cówxfr thểxggk rấwtllt dễisnjnczpng dựabbga vànczpo nówxfr đyqzoxggkslcfm đyqzoưciklwxfrc nơqvdzi ẩaylan thâcnzvn củmtyla Khújravc Hồcnzvn.

Chung nànczpy khôftqtng thểxggkvigich Khújravc Hồcnzvn quávigi xa, nếdzclu lànczpvigich xa tầabbgm ngànczpn dặmenrm, vậeotxy thìslcf chỉslcfwxfr thểxggk trừhdpnng mắmtylt, vôftqt kếdzcl khảslcf thi rồcnzvi. Nhưciklng bâcnzvy giờbyaz xem phảslcfn ứaylang củmtyla chung, vậeotxy Khújravc Hồcnzvn còewtbn đyqzoang ẩaylan nấwtllp tạyqzoi phụpaab cậeotxn, Hànczpn Lậeotxp tựabbg nhiêffhsn vui mừhdpnng rồcnzvi.

Tiểxggku chung phi hànczpnh đyqzoưciklwxfrc tầabbgm hai, ba mưciklơqvdzi dặmenrm, bỗxyxhng nhiêffhsn tànczpnczp bay xuốcbrnng. Hànczpn Lậeotxp thấwtlly vậeotxy, biếdzclt đyqzoưciklwxfrc đyqzoãxyxhslcfm đyqzoưciklwxfrc mụpaabc tiêffhsu, tănczpng thêffhsm tốcbrnc đyqzocmeu, đyqzoem tiểxggku chung thu vànczpo trong tay, sau đyqzoówxfr bỗxyxhng nhiêffhsn mộcmeut tầabbgng thanh quang xuấwtllt hiệhtmcn, đyqzoem bạyqzoch quang củmtyla tiểxggku chung hoànczpn toànczpn bao phủmtylffhsn trong.

nczpn Lậeotxp từhdpn trong lờbyazi củmtyla Tôftqtn Nhịftqt Cẩaylau đyqzoãxyxh biếdzclt, sau khi dịftqt biếdzcln Khújravc Hồcnzvn cówxfr thểxggk cảslcfm ứaylang đyqzoưciklwxfrc sựabbg tồcnzvn tạyqzoi củmtyla Dẫnnksn Hồcnzvn chung, tựabbg nhiêffhsn phảslcfi đyqzoem khíslcf tứaylac củmtyla nówxfr che giấwtllu, đyqzojrav phòewtbng đyqzocbrni phưciklơqvdzng sợwxfr quávigi chạyqzoy mấwtllt.

ftqt thanh vôftqt tứaylac đyqzoávigip xuốcbrnng đyqzoslcfnh nújravi nhỏewtb, hai mắmtylt Hànczpn Lậeotxp bắmtylt đyqzoabbgu hưciklwmrang bốcbrnn phíslcfa nhìslcfn quanh.

Tuy sắmtylc trờbyazi rấwtllt tốcbrni, nhưciklng Hànczpn Lậeotxp thâcnzvn lànczp tu sĩcbrn Trújravc Cơqvdz kỳorew, vẫnnksn cówxfr thểxggkqvdz hồcnzv nhìslcfn ra vànczpi thứayla, bởbdcni vậeotxy hắmtyln chạyqzoy thẳnxfrng đyqzoếdzcln đyqzoftqta đyqzoiểxggkm mànczp tiểxggku chung vốcbrnn đyqzoftqtnh rơqvdzi xuốcbrnng, đyqzoówxfrnczp mộcmeut nơqvdzi cówxfr đyqzoávigim loạyqzon thạyqzoch rấwtllt lớwmran nằhesnm ngổgfven ngang.

nczpn Lậeotxp đyqzoi khôftqtng mộcmeut tiếdzclng đyqzocmeung, giốcbrnng nhưcikl quỷffhs mịftqt di chuyểxggkn. Bởbdcni vậeotxy khi hắmtyln thấwtlly đyqzoưciklwxfrc Khújravc Hồcnzvn, Khújravc Hồcnzvn vẫnnksn chẳnxfrng biếdzclt chújravt gìslcf, vẫnnksn đyqzoang ngồcnzvi trêffhsn mộcmeut tảslcfng đyqzoávigi thậeotxt lớwmran, khoanh châcnzvn lạyqzoi, mộcmeut bộcmeu giốcbrnng nhưcikl nhắmtylm mắmtylt luyệhtmcn khíslcf.

Nấwtllp sau mộcmeut tảslcfng đyqzoávigi lớwmran, Hànczpn Lậeotxp trộcmeum quan sávigit Khújravc Hồcnzvn, cựabbgc kỳorew kinh ngạyqzoc.

Bởbdcni vìslcf hắmtyln cảslcfm ứaylang đyqzoưciklwxfrc linh khíslcf tồcnzvn tạyqzoi trêffhsn ngưciklbyazi Khújravc Hồcnzvn, rõdzclnczpng lànczp phảslcfi lànczp tu sĩcbrn Luyệhtmcn Khíslcf kỳorew tầabbgng thứaylanczpm, thứaylavigiu.

nczpn Lậeotxp nhớwmra rấwtllt rõdzclnczpng, lújravc trưciklwmrac Trưciklơqvdzng Thiếdzclt cănczpn bảslcfn khôftqtng thểxggk tu luyệhtmcn " Trưciklbyazng Xuâcnzvn côftqtng", vậeotxy phảslcfi khôftqtng cówxfr linh cănczpn mớwmrai đyqzoújravng.

"Từhdpn từhdpn! Khôftqtng thểxggk tu luyệhtmcn Trưciklbyazng xuâcnzvn côftqtng, cávigii nànczpy khôftqtng đyqzoyqzoi biểxggku cho việhtmcc Trưciklơqvdzng Thiếdzclt khôftqtng cówxfr linh cănczpn a. Chỉslcfnczpwxfri lêffhsn rằhesnng hắmtyln khôftqtng cówxfr linh cănczpn Mộcmeuc thuộcmeuc tíslcfnh mànczp thôftqti. Chẳnxfrng lẽokjk Khújravc Hồcnzvn thếdzcl nhưciklng lạyqzoi cówxfrvigic thuộcmeuc tíslcfnh linh cănczpn còewtbn lạyqzoi?"nczpn Lậeotxp cówxfr chújravt giậeotxt mìslcfnh hiểxggku ra, hồcnzvi tưciklbdcnng lạyqzoi.

wxfri nhưcikl vậeotxy, trêffhsn đyqzobyazi còewtbn cówxfr sựabbgslcfnh trùliking hợwxfrp nhưcikl vậeotxy! Trong mộcmeut vạyqzon phànczpm nhâcnzvn khôftqtng cówxfr hai ngưciklbyazi cówxfr linh cănczpn, thếdzcl nhưciklng Mặmenrc đyqzoyqzoi phu thu đyqzoưciklwxfrc tậeotxn hai ngưciklbyazi lànczpm môftqtn hạyqzo.


nczpn Lậeotxp cówxfr chújravt khówxfr tin tưciklbdcnng, nhưciklng nghĩcbrn lạyqzoi:

"Nówxfri nhưcikl thếdzcl, thậeotxt sựabbgnczp đyqzoáviging tiếdzclc. Chỉslcf bởbdcni vìslcf linh cănczpn thuộcmeuc tíslcfnh bấwtllt đyqzocnzvng, mìslcfnh cùliking Trưciklơqvdzng Thiếdzclt thếdzcl nhưciklng lạyqzoi cówxfr kếdzclt quảslcf hoànczpn toànczpn khávigic nhau. Nếdzclu nhưciklslcfnh khiếdzclm khuyếdzclt Mộcmeuc thuộcmeuc tíslcfnh, chỉslcf sợwxfr kếdzclt cụpaabc củmtyla mìslcfnh…."nczpn Lậeotxp ngẫnnksm nghĩcbrn, trong lòewtbng còewtbn vànczpi tia sợwxfrxyxhi.

"Nhưciklng Khújravc Hồcnzvn"

nczpn Lậeotxp tựabbga hồcnzv nghĩcbrn tớwmrai cávigii gìslcf, nhíslcfu mànczpy, trong mắmtylt hiệhtmcn lêffhsn mộcmeut tia hànczpn ývjwh, nhưciklng vẫnnksn khôftqtng cówxfr ývjwh hiệhtmcn thâcnzvn ra, chỉslcf lạyqzonh lùliking khôftqtng nówxfri nhìslcfn Khújravc Hồcnzvn tu luyệhtmcn

Khoảslcfng tầabbgm thờbyazi gian quávigi mộcmeut bữlogsa ănczpn, Khújravc Hồcnzvn mởbdcn hai mắmtylt, sau đyqzoówxfr chậeotxm rãxyxhi đyqzoaylang lêffhsn, hoạyqzot đyqzocmeung tay châcnzvn.

Xem áviginh mắmtylt cựabbgc kỳorew linh đyqzocmeung, giốcbrnng nhưcikl thậeotxt sựabbgwxfr thầabbgn tríslcf.

Nhưciklng Hànczpn Lậeotxp thấwtlly cảslcfnh nànczpy, khôftqtng hềjravwxfr vẻnczp cao hứaylang, ngưciklwxfrc lạyqzoi mặmenrt âcnzvm trầabbgm, trêffhsn nérvatt mặmenrt lờbyaz mờbyaz lộcmeu ra chújravt sávigit khíslcf.

"Hôftqtm nànczpy tiếdzcln đyqzocmeunvwxng đyqzoưciklwxfrc! Xem ra chỉslcf cầabbgn bốcbrnn tháviging nữlogsa, liềjravn khôftqtng cầabbgn e ngạyqzoi têffhsn phànczpm nhâcnzvn cầabbgm trong tay phávigip khíslcf khắmtylc chếdzcl thâcnzvn thểxggknczpy". Khújravc Hồcnzvn tựabbga hồcnzv thậeotxt cao hứaylang, cuốcbrni cùliking ngửpaaba mặmenrt lêffhsn trờbyazi lẩaylam bẩaylam.

Đrvatang lújravc Khújravc Hồcnzvn mặmenrt lộcmeu vẻnczp vui mừhdpnng, mộcmeut thanh âcnzvm lạyqzonh nhưciklnczpng từhdpn phíslcfa bêffhsn truyềjravn đyqzoếdzcln.

"Xem ra, cávigic hạyqzo đyqzocbrni vớwmrai thâcnzvn thểxggknczpy thậeotxt vừhdpna lòewtbng a!"

"Ai?"

Khújravc Hồcnzvn sắmtylc mặmenrt đyqzoyqzoi biếdzcln, vộcmeui vànczpng nhìslcfn vềjrav phíslcfa thanh âcnzvm truyềjravn ra, thầabbgn tìslcfnh đyqzojrav phòewtbng.

jravc nànczpy, Hànczpn Lậeotxp mặmenrt khôftqtng chújravt thay đyqzogfvei, từhdpn sau mộcmeut tảslcfng đyqzoávigi xuấwtllt hiệhtmcn, vẻnczp mặmenrt hànczpn ývjwh.

"Ngưciklơqvdzi lànczp ai?"

"Di, ngưciklơqvdzi lànczp tu sĩcbrn Trújravc Cơqvdz kỳorew"

Khújravc Hồcnzvn vừhdpna thấwtlly Hànczpn Lậeotxp, ban đyqzoabbgu hôftqt hỏewtbi mộcmeut câcnzvu, nhưciklng sau đyqzoówxfr phávigit hiệhtmcn nhìslcfn khôftqtng ra tu vi nôftqtng sâcnzvu củmtyla Hànczpn Lậeotxp, trêffhsn mặmenrt khôftqtng khỏewtbi lộcmeu ra vẻnczp sợwxfrxyxhi.

"Nhữlogsng lờbyazi nànczpy, vừhdpna lújravc ta muốcbrnn hỏewtbi ngưciklơqvdzi, ngưciklơqvdzi rốcbrnt cụpaabc lànczp ai, vìslcf sao chiếdzclm cứayla thâcnzvn thểxggknczpy? Phảslcfi biếdzclt rằhesnng thâcnzvn thểxggknczpy lànczp bạyqzon tốcbrnt củmtyla ta, ta tựabbg tay giao cho thủmtyl hạyqzo bảslcfo quảslcfn. Ngưciklơqvdzi khôftqtng nówxfri mộcmeut tiếdzclng, liềjravn xâcnzvm chiếdzclm nhiềjravu nănczpm nhưcikl vậeotxy, cówxfr phảslcfi lànczpffhsn cho ta giảslcfi thíslcfch môftqtt chújravt."nczpn Lậeotxp bấwtllt đyqzocmeung thanh sắmtylc hỏewtbi.

"Thâcnzvn thểxggknczpy lànczp thuộcmeuc vềjrav ngưciklơqvdzi?" Khújravc Hồcnzvn lộcmeu ra vẻnczpvigin tíslcfn bávigin nghi, con mắmtylt đyqzocnzvng thờbyazi chuyểxggkn đyqzocmeung khôftqtng ngừhdpnng, hiểxggkn nhiêffhsn lànczp đyqzoang suy nghĩcbrn chủmtyl ývjwhslcf đyqzoówxfr.

nczpn Lậeotxp thấwtlly cảslcfnh nànczpy, cưciklbyazi lạyqzonh mộcmeut tiếdzclng, đyqzocmeut nhiêffhsn giơqvdz tay, lộcmeu ra " Dẫnnksn Hồcnzvn chung" vẫnnksn đyqzoang bịftqt thanh quang bao vâcnzvy.

" Ngưciklơqvdzi muốcbrnn lànczpm gìslcf?" Khújravc Hồcnzvn vừhdpna thấwtlly Hànczpn Lậeotxp hànczpnh đyqzocmeung nhưcikl vậeotxy, liềjravn giốcbrnng nhưcikl thỏewtb bịftqt dọvqfca, lậeotxp tứaylac nhảslcfy vànczpi trưciklwxfrng vềjrav phíslcfa sau, thầabbgn tìslcfnh cảslcfnh giávigic.

Trưciklwmrac kia tuy hắmtyln cảslcfm ứaylang đyqzoưciklwxfrc sựabbg tồcnzvn tạyqzoi củmtyla Dẫnnksn Hồcnzvn chung, nhưciklng khôftqtng biếdzclt hìslcfnh thểxggk củmtyla nówxfr, cũnvwxng khôftqtng biếdzclt đyqzoâcnzvy lànczp phávigip khíslcf chuyêffhsn môftqtn khắmtylc chếdzcl thâcnzvn thểxggknczpy, chỉslcfnczp theo bảslcfn nănczpng nghĩcbrn đyqzoếdzcln Hànczpn Lậeotxp muốcbrnn đyqzocmeung thủmtylnczp thôftqti.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.