Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 336 : Anh Trữ

    trước sau   
"Cáynmnc hạiqcx mộrfgwt khi đlwcfãcsntmehk thểiqcx đlwcfphshng ởykra đlwcfâzonyy, xem ra tuyệmeypt khôiqwcng phảlapni làndxf hạiqcxng ngưmvxdkulyi vôiqwc danh! Xin hỏnswpi chúmhczng ta đlwcfãcsnt từubbvng biếbjfat nhau chưmvxda? Nếbjfau đlwcfúmhczng thìyywhynmnc hạiqcxhzvqng khôiqwcng tígnqanh làndxf ngoạiqcxi nhâzonyn, mờkulyi vàndxfo trong phògnqang nómehki chuyệmeypn mộrfgwt chúmhczt"iqwcn chủbfxo Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn bỗsfsqng nhiêiozln cưmvxdkulyi nómehki ha hảlapn, cómehk vẻcsnt cựcbnfc kỳkuly kháynmnch khígnqa.

Lờkulyi nàndxfy làndxfm cho thanh niêiozln bêiozln ngưmvxdkulyi lãcsnto ngẩiozln ra, lộrfgw ra vàndxfi phầzznnn kinh ngạiqcxc.

ndxfn Lậrxxtp nghe xong lờkulyi nàndxfy, biểiqcxu tìyywhnh khôiqwcng biếbjfan đlwcfsitni, khómehke miệmeypng lạiqcxi mọbfxoc lêiozln mộrfgwt tia cưmvxdkulyi nhạiqcxo.

"Năkxlxm đlwcfómehk, ta từubbvng làndxfiqwcn hạiqcx củbfxoa Mặamlnc cưmvxd nhâzonyn họbfxoc nghệmeypndxfi năkxlxm, vịihit con dâzonyu nàndxfy củbfxoa ngưmvxdkulyi, coi nhưmvxdndxfmvxd tỷhoyz củbfxoa ta, đlwcfưmvxdơcqhdng nhiêiozln khôiqwcng tígnqanh làndxf ngoạiqcxi nhâzonyn. Chẳiqwcng qua trưmvxdepurc khi bắkvoqt quàndxfng quan hệmeyp, chúmhczng ta cómehk phảlapni làndxfiozln tígnqanh toáynmnn việmeypc Mặamlnc phủbfxo bịihit tiêiozlu diệmeypt!"ndxfn Lậrxxtp gặamlnp việmeypc Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu gảlapn cho cừubbvu gia, sau khi khiếbjfap sợsitn xong buồlshin bựcbnfc cựcbnfc kỳkuly, đlwcfãcsnt đlwcfihitnh ra tay.

"Ngưmvxdơcqhdi làndxfmvxd nghiệmeypt củbfxoa Mặamlnc phủbfxo!" Thanh niêiozln giậrxxtt mìyywhnh nómehki, tràndxfn đlwcfzznny vẻcsnt ngoàndxfi ýamln muốmeypn.

iqwcn chủbfxo Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn cũhzvqng lộrfgw ra thầzznnn sắkvoqc ngạiqcxc nhiêiozln, nhưmvxdng trêiozln mặamlnt lậrxxtp tứphshc trầzznnm xuốmeypng, áynmno bàndxfo trêiozln ngưmvxdkulyi bỗsfsqng nhiêiozln tựcbnf đlwcfrfgwng trưmvxdơcqhdng lêiozln,trong khoảlapnnh khắkvoqc phómehkng xuấkxlxt ra khígnqa thếbjfa to lớepurn.


" Mộrfgwt khi đlwcfãcsntndxfndxfn đlwcflapnng củbfxoa Mặamlnc phủbfxo, vậrxxty thìyywhhzvqng đlwcfubbvng chạiqcxy nữjekya, bỏnswp mạiqcxng lạiqcxi đlwcfi."iqwcn chủbfxo Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn thầzznnn sắkvoqc hoàndxfn toàndxfn biếbjfan đlwcfsitni, quáynmnt lớepurn.

Tiếbjfap theo, hắkvoqn liềtcqpn bưmvxdepurc nhanh đlwcfếbjfan, râzonyu tómehkc đlwcftcqpu dựcbnfng lêiozln, màndxf tảlapnng đlwcfáynmnmvxdepuri châzonyn,đlwcfãcsntmvxdu lạiqcxi hai dấkxlxu châzonyn sâzonyu nửsitna tấkxlxc. Nộrfgwi lựcbnfc thâzonym sâzonyu thậrxxtt sựcbnfndxf kinh hãcsnti thếbjfa tụdjyjc.

Thanh niêiozln kia thấkxlxy vậrxxty, đlwcflshing dạiqcxng vôiqwc thanh vôiqwc tứphshc đlwcfi bêiozln cạiqcxnh, đlwcfihitnh phốmeypi hợsitnp hàndxfnh đlwcfrfgwng cùkrkung vớepuri cha hắkvoqn.

ndxfn Lậrxxtp mặamlnt khôiqwcng chúmhczt thay đlwcfsitni nhìyywhn chằghbxm chằghbxm hàndxfnh đlwcfrfgwng củbfxoa phụdjyj tửsitn Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn, khôiqwcng thèndxfm nómehki hai lờkulyi nâzonyng tay, " Pháynmnc xígnqach" mộrfgwt tiếbjfang, vàndxfi viêiozln hỏnswpa cầzznnu to bằghbxng nắkvoqm tay, mang theo mộrfgwt cỗsfsq nhiệmeypt khígnqa, đlwcfrfgwt nhiêiozln xuấkxlxt hiệmeypn trêiozln bàndxfn tay.

Nhìyywhn thấkxlxy cảlapnnh nàndxfy, môiqwcn chủbfxo Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn đlwcfang nhanh chómehkng áynmnp tớepuri, thâzonyn hìyywhnh liềtcqpn ngưmvxdng trệmeyp.

"Tu tiêiozln giảlapn" Hắkvoqn khôiqwc khốmeypc nómehki, tràndxfn đlwcfzznny vẻcsnt khómehk tin.

Thanh niêiozln bêiozln cạiqcxnh, cũhzvqng ngâzonyy dạiqcxi.

"Hừubbv".

ndxfn Lậrxxtp căkxlxn bảlapnn khôiqwcng đlwcfihitnh tiếbjfap tụdjyjc dong dàndxfi gìyywh nữjekya, ngómehkn tay khẽajbk cong lạiqcxi, chuẩiozln bịihit bắkvoqn ra vàndxfi viêiozln hỏnswpa cầzznnu phâzonyn biệmeypt đlwcfáynmnnh chếbjfat hai ngưmvxdkulyi nàndxfy.

Nhưmvxdng vàndxfo lúmhczc nàndxfy, Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu vốmeypn đlwcfang ôiqwcm chặamlnt tiểiqcxu nữjekyndxfi bêiozln cạiqcxnh, đlwcfrfgwt nhiêiozln mặamlnt lộrfgw ra vẻcsnt quyếbjfat liệmeypt, thâzonyn hìyywhnh chợsitnt lómehke che tạiqcxi trưmvxdepurc mặamlnt Hàndxfn Lậrxxtp.

" Khôiqwcng đlwcfưmvxdsitnc, ta khôiqwcng cho phékvoqp ngưmvxdơcqhdi giếbjfat cha củbfxoa đlwcfphsha nhỏnswp, nếbjfau giếbjfat hắkvoqn, vậrxxty thìyywh đlwcflshing loạiqcxt giếbjfat luôiqwcn mẹdjyj con ta đlwcfi." Thầzznnn sắkvoqc củbfxoa nàndxfng lộrfgw vẻcsnt sầzznnu thảlapnm, nómehki.

Gặamlnp cảlapnnh nàndxfy, Hàndxfn Lậrxxtp nhígnqau nhígnqau màndxfy, hỏnswpa cầzznnu trêiozln tay " xìyywhyywh"iozlu vang mộrfgwt trậrxxtn, bỗsfsqng nhiêiozln to bằghbxng cáynmni báynmnt, càndxfng cómehk vẻcsntmehkng vôiqwckrkung, màndxf Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu tuy thầzznnn sắkvoqc thêiozl thảlapnm, nhưmvxdng bộrfgwynmnng quyếbjfat khôiqwcng lui vềtcqp phígnqaa sau.

"Vịihit tiêiozln sưmvxdndxfy, ngưmvxdơcqhdi cómehk phảlapni lầzznnm hay khôiqwcng, Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn chúmhczng ta chígnqanh làndxf…" Thanh niêiozln nhìyywhn thấkxlxy Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu xảlapn thâzonyn che ởykra phígnqaa trưmvxdepurc, cựcbnfc kỳkuly cảlapnm đlwcfrfgwng, cũhzvqng sợsitnndxfn Lậrxxtp thậrxxtt sựcbnf đlwcflshing loạiqcxt giếbjfat chếbjfat cảlapn đlwcfphsha nhỏnswp. Bởykrai vậrxxty cuốmeypng quýamlnt đlwcfem chỗsfsq chốmeypng lưmvxdng to lớepurn ởykra phígnqaa sau nómehki ra.


Nhưmvxdng chưmvxda chờkuly hắkvoqn nómehki xong, Hàndxfn Lậrxxtp liềtcqpn lạiqcxnh nhưmvxdkxlxng nómehki:

"Câzonym miệmeypng! Ởokdm đlwcfâzonyy khôiqwcng cómehk phầzznnn cho phụdjyj tửsitn hai ngưmvxdơcqhdi nómehki chuyệmeypn, ta biếbjfat sau lưmvxdng cáynmnc ngưmvxdơcqhdi làndxf Linh Thúmhczcqhdn. Nhưmvxdng đlwcfmeypi vớepuri ta màndxfmehki thìyywhhzvqng giốmeypng nhau. Nếbjfau cògnqan nghe đlwcfưmvxdsitnc hai ngưmvxdkulyi cáynmnc ngưmvxdơcqhdi nómehki thêiozlm mộrfgwt câzonyu vôiqwc nghĩiqwca, ta lậrxxtp tứphshc giếbjfat toàndxfn phủbfxoynmnc ngưmvxdơcqhdi."

Nghe xong lờkulyi nàndxfy, sắkvoqc mặamlnt thanh niêiozln đlwcfnswp bừubbvng, muốmeypn pháynmnt táynmnc nhưmvxdng lạiqcxi khôiqwcng dáynmnm. Khôiqwcng khỏnswpi nómehkng vộrfgwi nhưmvxd lửsitna đlwcfmeypt, hưmvxdepurng phụdjyj thâzonyn nhìyywhn lạiqcxi.

Kếbjfat quảlapn nhìyywhn thấkxlxy môiqwcn chủbfxo Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn, thầzznnn sắkvoqc tuy coi nhưmvxd trấkxlxn đlwcfihitnh, nhưmvxdng thanh niêiozln con củbfxoa hắkvoqn vẫemaan liếbjfac mắkvoqt nhìyywhn ra trong đlwcfómehk vẻcsnt bấkxlxt an. Đhnudiềtcqpu nàndxfy làndxfm cho tâzonym củbfxoa hắkvoqn trầzznnm xuốmeypng.

"Cho ta mộrfgwt lýamln do đlwcfiqcx khôiqwcng giếbjfat bọbfxon họbfxo, đlwcfâzonyy chígnqanh làndxf giúmhczp Mặamlnc phủbfxoynmnc ngưmvxdơcqhdi báynmno thùkrku, hơcqhdn nữjekya tựcbnfyywhnh Phưmvxdsitnng Vũhzvqmvxdepurng ta yêiozlu cầzznnu"ndxfn Lậrxxtp lạiqcxnh nhạiqcxt nómehki vớepuri Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu.

"Phưmvxdsitnng Vũhzvqgnqan sốmeypng? Thậrxxtt tốmeypt quáynmn! Ta đlwcfếbjfan bâzonyy giờkulygnqan lo lắkvoqng cho muộrfgwi ấkxlxy. Vềtcqp sau ta mớepuri biếbjfat, hìyywhnh nhưmvxdkxlxm đlwcfómehk muộrfgwi ấkxlxy đlwcfãcsnt nhảlapny xuốmeypng sôiqwcng" Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu nghe xong Hàndxfn Lậrxxtp nómehki, mặamlnt lộrfgw ra vẻcsnt vui mừubbvng, nómehki.

" Khôiqwcng riêiozlng gìyywh Phưmvxdsitnng Vũhzvq, Thảlapni Hoàndxfn cùkrkung Tứphshmvxdmvxdơcqhdng cũhzvqng cògnqan sốmeypng, nhưmvxdng hiệmeypn tạiqcxi ta đlwcfmeypi vớepuri ngưmvxdơcqhdi rấkxlxt thấkxlxt vọbfxong. Cho ngưmvxdơcqhdi mộrfgwt chúmhczt thờkulyi gian thuyếbjfat phụdjyjc ta, nếbjfau khôiqwcng, ta sẽajbk lấkxlxy đlwcfi tígnqanh mạiqcxng bọbfxon họbfxo."ndxfn Lậrxxtp vung tay lêiozln, vàndxfi viêiozln hỏnswpa cầzznnu trôiqwci nổsitni ởykra khôiqwcng trung liềtcqpn biếbjfan mấkxlxt vôiqwclapnnh vôiqwc tung, sau đlwcfómehk cựcbnfc kỳkuly lạiqcxnh lùkrkung nómehki.

Thấkxlxy Hàndxfn Lậrxxtp bỏnswp đlwcfi tưmvxd thếbjfaiqwcng kígnqach, hai phụdjyj tửsitniqwcn chủbfxo Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn đlwcflshing thờkulyi thởykra phàndxfo mộrfgwt hơcqhdi nhẹdjyj nhõynmnm. Tốmeypi thiểiqcxu mạiqcxng nhỏnswp tạiqcxm thờkulyi đlwcfưmvxdsitnc bảlapno vệmeyp. Bọbfxon họbfxo chỉjgur sợsitnndxfn Lậrxxtp dưmvxdepuri cơcqhdn thịihitnh nộrfgw, căkxlxn bảlapnn khôiqwcng nghe Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu giảlapni thígnqach a.

Sựcbnf đlwcfáynmnng sợsitn củbfxoa tu tiêiozln giảlapn, bọbfxon họbfxo so vớepuri phàndxfm nhâzonyn biếbjfat đlwcfưmvxdsitnc nhiềtcqpu hơcqhdn, ýamln niệmeypm đlwcfmeypi kháynmnng căkxlxn bảlapnn khôiqwcng thểiqcxkrkung lêiozln đlwcfưmvxdsitnc.

Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu thầzznnn sắkvoqc cũhzvqng giãcsntn ra, sau khi nghĩiqwc nghĩiqwc mộrfgwt chúmhczt, liềtcqpn thấkxlxp giọbfxong nómehki:

" Hàndxfn sưmvxd đlwcfmeyp, ngưmvxdơcqhdi vẫemaan tôiqwcn trọbfxong gia phụdjyj, khôiqwcng quảlapnn ngàndxfn dặamlnm xa xôiqwci đlwcfếbjfan báynmno thùkrku cho Mặamlnc phủbfxo. Ta trưmvxdepurc hếbjfat đlwcfa tạiqcx ngưmvxdơcqhdi. Chẳiqwcng qua, ta muốmeypn hỏnswpi sưmvxd đlwcfmeyp, ngưmvxdơcqhdi tìyywhm tưmvxdepurng côiqwcng ta báynmno thùkrkuyywhamln do gìyywh? Bọbfxon họbfxo khôiqwcng cómehk đlwcfrfgwng thủbfxo thưmvxdơcqhdng tổsitnn ngưmvxdkulyi nàndxfo củbfxoa Mặamlnc phủbfxo, chỉjgurndxf hạiqcx mệmeypnh lệmeypnh màndxf thôiqwci, cũhzvqng khôiqwcng phảlapni làndxf bọbfxon họbfxomehk thểiqcxndxfm chủbfxo đlwcfưmvxdsitnc, màndxfndxfiozln trêiozln cómehk ngưmvxdkulyi kháynmnc sai khiếbjfan. Sưmvxd đlwcfmeyphzvqng làndxf tu tiêiozln giảlapn, so vớepuri ta nêiozln rõynmnndxfng hơcqhdn!"

Nghe Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu nómehki thếbjfa, Hàndxfn Lậrxxtp nao nao, trởykraiozln trầzznnm ngâzonym.

Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu nómehki mấkxlxy lờkulyi nàndxfy, Hàndxfn Lậrxxtp nhưmvxd thếbjfandxfo lạiqcxi khôiqwcng biếbjfat đlwcfâzonyy?


Thựcbnfc nếbjfau muốmeypn tìyywhm kẻcsnt chủbfxomvxdu hạiqcxi Mặamlnc phủbfxo nhàndxf tan cửsitna náynmnt, đlwcfưmvxdơcqhdng nhiêiozln phảlapni tìyywhm tu sĩiqwc Linh Thúmhczcqhdn.

Nhưmvxdng dạiqcxng đlwcfihitch nhâzonyn nhưmvxd vậrxxty, khôiqwcng phảlapni làndxf dạiqcxng Hàndxfn Lậrxxtp hiệmeypn tạiqcxi cómehk thểiqcx trêiozlu chọbfxoc đlwcfưmvxdsitnc.

ndxfng đlwcfubbvng cho rằghbxng, quan hệmeyp củbfxoa Hàndxfn Lậrxxtp vớepuri Mặamlnc phủbfxo, tốmeypt đlwcfếbjfan mứphshc hắkvoqn cómehk thểiqcx đlwcfưmvxda đlwcfếbjfan mộrfgwt đlwcfiqcxi đlwcfihitch nhưmvxd vậrxxty.

mehki đlwcfếbjfan cuốmeypi cùkrkung, hắkvoqn chỉjgurndxf do tìyywhnh cảlapnm ngàndxfy xưmvxda, mớepuri thay Mặamlnc Phưmvxdsitnng Vũhzvq trúmhczt giậrxxtn trêiozln ngưmvxdkulyi vịihitiqwcn chủbfxo Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn nàndxfy.

Vốmeypn làndxfm nhưmvxd vậrxxty, cũhzvqng khôiqwcng sao cảlapn.

krku sao mặamlnc kệmeyp phụdjyj tửsitniqwcn chủbfxo Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn cómehk phảlapni làndxfiqwc tộrfgwi hay khôiqwcng, ai bảlapno họbfxo tham dựcbnfndxfo việmeypc diệmeypt môiqwcn củbfxoa Mặamlnc phủbfxondxfm chi.

Nhưmvxdng hiệmeypn tạiqcxi Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu xuấkxlxt hiệmeypn, cògnqan làndxf mộrfgwt phầzznnn tửsitn củbfxoa cáynmni gọbfxoi làndxf " cừubbvu gia", đlwcfâzonyy chígnqanh làndxf đlwcfiềtcqpu Hàndxfn Lậrxxtp khôiqwcng kịihitp dựcbnf liệmeypu.

Chỉjgurmehk thểiqcx ngửsitna mặamlnt lêiozln trờkulyi thởykrandxfi, tạiqcxo hómehka trêiozlu ngưmvxdơcqhdi a.

Tuy nhiêiozln, mộrfgwt khi ngưmvxdkulyi củbfxoa Mặamlnc phủbfxomehk ýamln kiếbjfan tưmvxdơcqhdng phảlapnn, Hàndxfn Lậrxxtp tựcbnf nhiêiozln sẽajbk khôiqwcng làndxfm loạiqcxi việmeypc xuấkxlxt lựcbnfc màndxf khôiqwcng đlwcfưmvxdsitnc lògnqang, vìyywh thếbjfagnqanh toáynmnn mộrfgwt chúmhczt, thầzznnn sắkvoqc dầzznnn dầzznnn dịihitu đlwcfi, chậrxxtm rãcsnti mởykra miệmeypng nómehki:

"Sưmvxd tỷhoyzmehki cũhzvqng khôiqwcng phảlapni khôiqwcng cómehk đlwcfiqcxo lýamln. Nhưmvxdng mặamlnc kệmeypmehki nhưmvxd thếbjfandxfo, phụdjyj tửsitn hai ngưmvxdkulyi nàndxfy đlwcftcqpu cũhzvqng làndxf đlwcflshing lõynmna, giếbjfat bọbfxon họbfxohzvqng khôiqwcng hềtcqp oan uổsitnng. Càndxfng huốmeypng chi, bọbfxon họbfxo vừubbva nghe nómehki ta làndxf ngưmvxdkulyi củbfxoa Mặamlnc phủbfxo, bộrfgwynmnng liềtcqpn muốmeypn trảlapnm tậrxxtn sáynmnt tuyệmeypt, rấkxlxt khómehk tin tưmvxdykrang rằghbxng bọbfxon họbfxo khôiqwcng cómehk chúmhczt quan hệmeypndxfo cùkrkung vớepuri việmeypc diệmeypt môiqwcn củbfxoa Mặamlnc phủbfxo"

ndxfn Lậrxxtp nómehki tớepuri đlwcfâzonyy, trêiozln mặamlnt lạiqcxi phủbfxo mộrfgwt tầzznnng băkxlxng sưmvxdơcqhdng, làndxfm cho Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn chủbfxokrkung thanh niêiozln thầzznnn sắkvoqc đlwcfiqcxi biếbjfan, lạiqcxi bắkvoqt đlwcfzznnu lo lắkvoqng đlwcftcqp phògnqang.

"Chẳiqwcng qua, hiệmeypn tạiqcxi mộrfgwt đlwcfãcsnt liêiozln lụdjyjy đlwcfếbjfan sưmvxd tỷhoyzndxf tỷhoyz muộrfgwi cáynmnc ngưmvxdkulyi ýamln kiếbjfan khôiqwcng đlwcflshing nhấkxlxt, ta cũhzvqng khôiqwcng muốmeypn làndxfm áynmnc nhâzonyn. Vậrxxty thìyywh đlwcfiqcx cho tỷhoyz muộrfgwi cáynmnc ngưmvxdkulyi tựcbnfyywhnh giảlapni quyếbjfat đlwcfi. Hy vọbfxong đlwcfếbjfan lúmhczc đlwcfómehk, ngưmvxdơcqhdi cómehk thểiqcx thuyếbjfat phụdjyjc Phưmvxdsitnng Vũhzvq."mehki xong, môiqwci Hàndxfn Lậrxxtp khẽajbk nhếbjfach, đlwcfem đlwcfihita chỉjgur củbfxoa Mặamlnc Phưmvxdsitnng Vũhzvqkrkung Mặamlnc Thảlapni Hoàndxfn truyềtcqpn âzonym cho nàndxfng.

iqwcn chủbfxo Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn cùkrkung thanh niêiozln nghe vậrxxty, đlwcfãcsnt biếbjfat vịihit tu sĩiqwc trưmvxdepurc mặamlnt nàndxfy buôiqwcng tha ýamlnmvxdykrang giếbjfat bọbfxon họbfxo. Khôiqwcng khỏnswpi nhẹdjyj nhõynmnm thởykrandxfi mộrfgwt hơcqhdi.


iqwcn chủbfxo Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn, trêiozln mặamlnt cưmvxdkulyi cưmvxdkulyi muốmeypn tiếbjfan lêiozln vàndxfi bưmvxdepurc cùkrkung Hàndxfn Lậrxxtp thâzonyn cậrxxtn mộrfgwt chúmhczt. Nhưmvxdng làndxf áynmnnh mắkvoqt lạiqcxnh nhưmvxdkxlxng củbfxoa Hàndxfn Lậrxxtp quékvoqt tớepuri, làndxfm trêiozln ngưmvxdkulyi lãcsnto pháynmnt lạiqcxnh, khôiqwcng dáynmnm bưmvxdepurc thêiozlm mộrfgwt bưmvxdepurc.

"Ta khôiqwcng biếbjfat ngưmvxdơcqhdi dùkrkung thủbfxo đlwcfoạiqcxn nàndxfo làndxfm cho sưmvxd tỷhoyz củbfxoa ta gảlapn cho đlwcfphsha con củbfxoa ngưmvxdơcqhdi, cũhzvqng khôiqwcng đlwcfihitnh truy cứphshu chuyệmeypn váynmnn đlwcfãcsnt đlwcfómehkng thuyềtcqpn nàndxfy, nhưmvxdng sau nàndxfy tốmeypt nhấkxlxt nêiozln đlwcfmeypi vớepuri sưmvxd tỷhoyz ta tốmeypt mộrfgwt chúmhczt, nếbjfau khôiqwcng."ndxfn Lậrxxtp cògnqan chưmvxda nómehki hếbjfat, nhưmvxdng ýamln uy hiếbjfap trong đlwcfómehk, mọbfxoi ngưmvxdkulyi ởykra đlwcfâzonyy đlwcftcqpu nghe ra.

"Hàndxfn sưmvxd đlwcfmeyp, ngưmvxdơcqhdi hiểiqcxu lầzznnm rồlshii! Ta cómehk thểiqcx ……"

Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu vộrfgwi vàndxfng muốmeypn phâzonyn biệmeypn cho hai ngưmvxdkulyi nàndxfy mộrfgwt chúmhczt, nhưmvxdng nàndxfng cògnqan chưmvxda nómehki hếbjfat lờkulyi, lãcsnto giảlapn đlwcfãcsnt sớepurm mởykra miệmeypng ngắkvoqt lờkulyi nómehki.

"Tiêiozln sưmvxd đlwcfiqcxi nhâzonyn cứphshiozln tâzonym, ta nhấkxlxt đlwcfihitnh bảlapno khuyểiqcxn tửsitn đlwcfmeypi đlwcfãcsnti tốmeypt vớepuri Ngọbfxoc Châzonyu, tuyệmeypt khôiqwcng cho nàndxfng chịihitu nửsitna đlwcfiểiqcxm ủbfxoy khuấkxlxt" Ngũhzvq Sắkvoqc môiqwcn chủbfxondxfy cũhzvqng thậrxxtt thôiqwcng minh, biếbjfat Hàndxfn Lậrxxtp căkxlxn bảlapnn khôiqwcng cầzznnn nghe lờkulyi giảlapni thígnqach, chỉjgurndxf muốmeypn mộrfgwt lờkulyi hứphsha màndxf thôiqwci. Bởykrai vậrxxty cũhzvqng phi thưmvxdkulyng thàndxfnh khẩiozln cam đlwcfoan.

ndxfn Lậrxxtp gậrxxtt gậrxxtt đlwcfzznnu, tỏnswp vẻcsnt vừubbva lògnqang.

ndxf Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu nghe xong, trong mắkvoqt hiệmeypn lêiozln vẻcsnt cảlapnm kígnqach, sau khi do dựcbnf mộrfgwt chúmhczt, bỗsfsqng nhiêiozln đlwcfem tiểiqcxu nữjekyndxfi vẫemaan đlwcfang ngủbfxo say, nhẹdjyj nhàndxfng đlwcfưmvxda ra.

"Hàndxfn sưmvxd đlwcfmeyp, ta biếbjfat ngưmvxdơcqhdi hiệmeypn tạiqcxi làndxf ngưmvxdkulyi củbfxoa giớepuri thầzznnn tiêiozln, đlwcfâzonyy làndxf tiểiqcxu nữjeky Anh Trữjeky, ngưmvxdơcqhdi ôiqwcm mộrfgwt cáynmni đlwcfi! Coi nhưmvxdndxf kếbjfat thiệmeypn duyêiozln, nhiễjxahm mộrfgwt chúmhczt tiêiozln khígnqa củbfxoa sưmvxd đlwcfmeyp" Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu nhỏnswp giọbfxong nómehki:

Nghe đlwcfưmvxdsitnc giai nhâzonyn trưmvxdepurc mặamlnt yêiozlu cầzznnu nhưmvxd vậrxxty, Hàndxfn Lậrxxtp cómehk chúmhczt ngẩiozln ra, tiếbjfap theo lạiqcxnh nhạiqcxt cưmvxdkulyi, khôiqwcng nómehki hai lờkulyi đlwcfi đlwcfếbjfan, cúmhczi đlwcfzznnu nhìyywhn.

Khuôiqwcn mặamlnt thậrxxtt trong sáynmnng thơcqhd ngâzonyy, ngũhzvq quan thanh túmhcz, làndxfn da trắkvoqng hồlshing, tuy cògnqan rấkxlxt nhỏnswp, nhưmvxdng Hàndxfn Lậrxxtp đlwcfãcsnt lờkuly mờkuly thấkxlxy đlwcfưmvxdsitnc mộrfgwt vịihit Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu trong tưmvxdơcqhdng lai.

Tiểiqcxu côiqwcmvxdơcqhdng nàndxfy, khôiqwcng biếbjfat cómehk phảlapni làndxf ban ngàndxfy đlwcfùkrkua giỡyzlfn mệmeypt mỏnswpi màndxfzonyy giờkuly vẫemaan ngủbfxo say khôiqwcng tỉjgurnh, trêiozln khuôiqwcn mặamlnt nhỏnswp nhắkvoqn lộrfgw ra vẻcsntmvxdkulyi ngọbfxot ngàndxfo.

ndxfn Lậrxxtp cốmeypkvoqn xúmhczc đlwcfrfgwng muốmeypn vékvoqo mộrfgwt chúmhczt lêiozln khuôiqwcn mặamlnt thơcqhd ngâzonyy kia, sau khi than nhẹdjyj mộrfgwt tiếbjfang, từubbv trong túmhczi trữjeky vậrxxtt lấkxlxy ra mộrfgwt mảlapnnh ngọbfxoc bộrfgwi màndxfu trắkvoqng, nhẹdjyj nhàndxfng nhékvoqt vàndxfo lògnqang củbfxoa nữjekyndxfi. Sau đlwcfómehk liềtcqpn đlwcfem nữjekyndxfi vàndxf cảlapn ngọbfxoc bộrfgwi trảlapn lạiqcxi cho Mặamlnc Ngọbfxoc Châzonyu.

"Thôiqwcng Linh ngọbfxoc nàndxfy, tuy khôiqwcng làndxf vậrxxtt hi hãcsntn gìyywh, nhưmvxdng cómehk thểiqcx đlwcfôiqwcng ấkxlxm hạiqcxynmnt, báynmnch trùkrkung bấkxlxt xâzonym, đlwcfiqcx lạiqcxi làndxfm kỷhoyz niệmeypm cho tiểiqcxu hàndxfi đlwcfi." Trảlapni qua vàndxfi lầzznnn đlwcfiqcxi chiếbjfan, chiếbjfan lợsitni phẩiozlm Hàndxfn Lậrxxtp cưmvxdepurp đlwcfưmvxdsitnc chẳiqwcng nhữjekyng cómehkynmnc loạiqcxi pháynmnp khígnqa, cògnqan cómehk mộrfgwt ígnqat trâzonyn bảlapno thếbjfa gian khómehkyywhm, cáynmni Thôiqwcng Linh ngọbfxoc nàndxfy làndxf mộrfgwt thứphsh trong đlwcfómehk.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.