Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 332 : Cựu địa

    trước sau   
Lờckdbi vừxocla nóbnpti ra khỏjiwyi miệhlffng, Hàhrjyn Lậdvysp đjwujãmzlubnpt chújwujt hốlslui hậdvysn rồjpkhi.

Hắltuzn rõmuqyhrjyng đjwujãmzlu sớcboim đjwujdvysnh chủecqy ýnuex, khôieflng muốlslun cùfjmgng côieflkxxhi nàhrjyy dântmjy dưemhma khôieflng rõmuqy nữtcmua. Vậdvysy màhrjy khôieflng hiểatyvu sao lạnzuei đjwujákxxhp ứgzsmng. Xem ra, tântmjm chírvne củecqya hắltuzn vẫtkfbn còbvwen khôieflng đjwujưemhmntmjc tốlslut lắltuzm.

Nghĩormd nhưemhm vậdvysy, Hàhrjyn Lậdvysp ântmjm thầtctvm lắltuzc lắltuzc đjwujtctvu, nhưemhmng ngoàhrjyi miệhlffng lạnzuei nóbnpti đjwujákxxhp ứgzsmng:

qfdgưemhmntmjc, vậdvysy sưemhm tỷgkqzfjmgng ta ngồjpkhi trêvgrpn Thầtctvn Phong Chu cùfjmgng đjwuji, nhưemhm vậdvysy mớcboii cóbnpt thểatyv đjwuji sớcboim vềnuex sớcboim."

hrjyn Lậdvysp nóbnpti xong, liềnuexn đjwujem ra Thầtctvn Phong Chu trắltuzng tinh, mờckdbi Trầtctvn Xảnuexo Thiếdmspn.

Trầtctvn Xảnuexo Thiếdmspn thấhppzy vậdvysy, thảnuexn nhiêvgrpn cưemhmckdbi, khôieflng hềnuex khákxxhch khírvne đjwuji lêvgrpn.


Cuốlslui cùfjmgng, Hàhrjyn Lậdvysp mang nàhrjyng ngựerie khírvne phi đjwuji, chỉatyv sau chốlsluc lákxxht, đjwujãmzlu đjwujếdmspn nơamkci cóbnpt khôieflng írvnet tiếdmspng tătsyfm tạnzuei Việhlfft kinh, Bạnzuech Cújwujc Sơamkcn.

Trêvgrpn nújwuji nàhrjyy khắltuzp nơamkci đjwujnuexu làhrjykxxhc loạnzuei hoa cújwujc, hầtctvu hếdmspt màhrjyu trắltuzng, quảnuex nhiêvgrpn cảnuexnh sắltuzc cựeriec kìrjpwvgrp ngưemhmckdbi.

Chírvnenh làhrjy rấhppzt ngoàhrjyi dựerie liệhlffu củecqya Hàhrjyn Lậdvysp, Trầtctvn Xảnuexo Thiếdmspn sau khi đjwujếdmspn nújwuji nàhrjyy cũijbxng khôieflng nóbnpti chuyệhlffn cùfjmgng hắltuzn mộfjoat cântmju, màhrjy cứgzsm đjwuji dọpnjgc theo đjwujưemhmckdbng nhỏjiwyvgrpn nújwuji, ngẫtkfbu nhiêvgrpn gặlbtip phảnuexi cảnuexnh sắltuzc đjwujlbtic biệhlfft yêvgrpu thírvnech thìrjpw mớcboii dừxoclng lạnzuei trong chốlsluc lákxxht.

hrjyn Lậdvysp đjwuji sákxxht theo sau, đjwujjpkhng dạnzueng cũijbxng khôieflng mởqiiq miệhlffng, nhưemhmng khi nhìrjpwn thântmjn ảnuexnh đjwujfjoang lòbvweng ngưemhmckdbi phírvnea trưemhmcboic, đjwujtctvu óbnptc đjwujãmzlubnpt chújwujt ngẩsxdon ngơamkc, bộfjoakxxhng cătsyfn bảnuexn chírvnenh làhrjy khôieflng hiểatyvu mộfjoat chújwujt phong tìrjpwnh nàhrjyo.

Sau mộfjoat canh giờckdb, Trầtctvn Xảnuexo Thiếdmspn đjwujãmzluvgrpn đjwujếdmspn đjwujatyvnh nújwuji, đjwujang đjwujgzsmng trong mộfjoat cákxxhi đjwujìrjpwnh nhỏjiwy, nhìrjpwn xung quanh, màhrjyhrjyn Lậdvysp thìrjpw đjwujgzsmng ởqiiqvgrpn cạnzuenh.

jwujc nàhrjyy, trêvgrpn đjwujatyvnh nújwuji, trừxocl hai ngưemhmckdbi Hàhrjyn Lậdvysp ra, khôieflng cóbnpt du khákxxhch nàhrjyo, hơamkcn nữtcmua hai ngưemhmckdbi ai cũijbxng khôieflng muốlslun mởqiiq miệhlffng đjwujtctvu tiêvgrpn nêvgrpn càhrjyng cóbnpt vẻcjap cựeriec kỳvgrpvgrpn tĩormdnh.

Loạnzuei khôieflng khírvne nhạnzuey cảnuexm nàhrjyy cũijbxng khôieflng biếdmspt duy trìrjpw bao lântmju, rújwujt cuộfjoac Trầtctvn Xảnuexo Thiếdmspn truyềnuexn đjwujếdmspn mộfjoat cântmju u oákxxhn.

"Hàhrjyn sưemhm đjwujhlff, sau khi đjwujnzuei chiếdmspn chấhppzm dứgzsmt, chỉatyv sợntmj ta phảnuexi lậdvysp gia đjwujìrjpwnh."

Nghe xong cântmju nàhrjyy, Hàhrjyn Lậdvysp rùfjmgng mìrjpwnh, khôieflng ghénuex mắltuzt lạnzuei nhìrjpwn. lộfjoa ra vẻcjap giậdvyst mìrjpwnh.

qfdglslui phưemhmơamkcng làhrjy trựeriec hệhlff đjwujhlff tửjiwy củecqya đjwujnzuei tộfjoac tu tiêvgrpn Tầtctvn gia, làhrjyiefln hạnzue củecqya Thiêvgrpn Khuyếdmspt Bảnuexo, cũijbxng làhrjy tu sĩormd vừxocla mớcboii Trújwujc cơamkc khôieflng lântmju, ta đjwujãmzlu thấhppzy vàhrjyi lầtctvn, hìrjpwnh dákxxhng cũijbxng khôieflng tệhlff lắltuzm. Nếdmspu khôieflng cóbnpt chuyệhlffn ngoàhrjyi ýnuex muốlslun, hắltuzn sẽyynnqiiq rểatyv tạnzuei Trầtctvn gia chújwujng ta, từxocl nay vềnuex sau cùfjmgng ta thàhrjynh bạnzuen lữtcmu song tu." Trầtctvn Xảnuexo Thiếdmspn đjwujlslui vớcboii vẻcjap ngạnzuec nhiêvgrpn củecqya Hàhrjyn Lậdvysp coi nhưemhm khôieflng thấhppzy, khôieflng nhanh khôieflng chậdvysm nhàhrjyn nhạnzuet nóbnpti.

jwujc nàhrjyy, vẻcjap kinh nghi trêvgrpn mặlbtit Hàhrjyn Lậdvysp dầtctvn dầtctvn lui đjwuji, chầtctvn chờckdb mộfjoat chújwujt, khákxxhch khírvnebnpti.

" Vậdvysy thìrjpw chújwujc mừxoclng Trầtctvn sưemhm tỷgkqz hỉatyv kếdmspt lưemhmơamkcng duyêvgrpn, đjwujếdmspn ngàhrjyy đjwujóbnptemhm đjwujhlff nhấhppzt đjwujdvysnh chuẩsxdon bịdvys mộfjoat phầtctvn ….!".

hrjyn Lậdvysp chỉatyv mớcboii nóbnpti mấhppzy cântmju mởqiiq đjwujtctvu, nhưemhmng màhrjy quảnuex thậdvyst đjwujântmjy khôieflng phảnuexi làhrjy lờckdbi nóbnpti đjwujlslui phưemhmơamkcng muốlslun nghe. Nàhrjyng run rẩsxdoy mộfjoat chújwujt, chưemhma chờckdbhrjyn Lậdvysp nóbnpti xong, liềnuexn nghiêvgrpm mặlbtit giưemhmơamkcng tay lêvgrpn, nénuexm ra mộfjoat móbnptn phákxxhp khírvnerjpwnh tròbvwen, mộfjoat mìrjpwnh bưemhmcboic lêvgrpn rồjpkhi ngựerie khírvne phi đjwuji, giốlslung nhưemhmhrjy khôieflng cóbnptkxxhi gìrjpw đjwujákxxhng đjwujatyvemhmu luyếdmspn vậdvysy.


Nhìrjpwn phưemhmơamkcng hưemhmcboing Trầtctvn Xảnuexo Thiếdmspn biếdmspn mấhppzt, Hàhrjyn Lậdvysp thầtctvn sắltuzc lạnzuenh lùfjmgng đjwujgzsmng tạnzuei chỗfzhq khôieflng nhújwujc nhírvnech, qua mộfjoat lújwujc lântmju mớcboii thởqiiq ra mộfjoat hơamkci thậdvyst dàhrjyi, mệhlfft mỏjiwyi phi đjwuji.

Tuy trong lòbvweng đjwujãmzlu sớcboim đjwujdvysnh chủecqy ýnuex, nhưemhmng gặlbtip nữtcmu tửjiwybnpt ýnuex vớcboii mìrjpwnh, nhưemhmng lạnzuei phảnuexi làhrjym vợntmj ngưemhmckdbi khákxxhc, Hàhrjyn Lậdvysp vẫtkfbn cóbnpt chújwujt cảnuexm giákxxhc mấhppzt mákxxht.

Đqfdgântmjy cóbnpt lẽyynnhrjy bệhlffnh chung củecqya tấhppzt cảnuex nam nhântmjn, tuy cóbnpt danh làhrjy ngưemhmckdbi tu tiêvgrpn, nhưemhmng vềnuex phírvnea tìrjpwnh cảnuexm cũijbxng giốlslung phàhrjym nhântmjn màhrjy thôiefli.

hrjyn Lậdvysp vừxocla tựerie chếdmsp nhạnzueo mìrjpwnh, vừxocla bay trởqiiq vềnuex Tầtctvn gia.

Nhưemhmng vừxocla mớcboii trởqiiq lạnzuei chỗfzhqqiiq, liềnuexn biếdmspt đjwujưemhmntmjc từxocl miệhlffng ngưemhmckdbi khákxxhc, Trầtctvn Xảnuexo Thiếdmspn bấhppzt ngờckdb ly khai khỏjiwyi nơamkci nàhrjyy, đjwuji trưemhmcboic mộfjoat bưemhmcboic.

hrjyn Lậdvysp nghe xong trong lòbvweng cưemhmckdbi khổqfdg mộfjoat chújwujt, xem ra Trầtctvn Xảnuexo Thiếdmspn cựeriec kỳvgrp thấhppzt vọpnjgng vềnuex hắltuzn, chuẩsxdon bịdvys an tântmjm gảnuex cho ngưemhmckdbi khákxxhc rồjpkhi.

Tuy cóbnpt chújwujt khóbnpt chịdvysu, nhưemhmng Hàhrjyn Lậdvysp dùfjmg sao cũijbxng khôieflng phảnuexi ngưemhmckdbi bìrjpwnh thưemhmckdbng, thầtctvn sắltuzc nhưemhm thưemhmckdbng gậdvyst gậdvyst đjwujtctvu, liềnuexn tiếdmspp tụijbxc cùfjmgng nhữtcmung ngưemhmckdbi khákxxhc nóbnpti cưemhmckdbi nửjiwya ngàhrjyy tiếdmspp theo.

Sau đjwujóbnpt, sákxxhng sớcboim ngàhrjyy thứgzsm hai, nhữtcmung ngưemhmckdbi khákxxhc lầtctvn lưemhmntmjt ly khai Tầtctvn gia, cuốlslui cùfjmgng chỉatyvbvwen Hàhrjyn Lậdvysp, hắltuzn lújwujc ấhppzy mớcboii rờckdbi đjwuji.

Nhưemhmng màhrjy trưemhmcboic khi xuấhppzt phákxxht, hắltuzn muốlslun thầtctvm trộfjoam nhìrjpwn Mặlbtic Phưemhmntmjng Vũijbx mộfjoat chújwujt, dùfjmg sao cũijbxng quen biếdmspt, hắltuzn đjwujdvysnh đjwujếdmspn cákxxho từxocl.

Nhưemhmng khi tạnzuei khôieflng trung ngoàhrjyi lântmju cákxxhc, qua cửjiwya sổqfdg trôieflng thấhppzy Mặlbtic Phưemhmntmjng Vũijbx, Hàhrjyn Lậdvysp lạnzuei đjwujqfdgi ýnuex khôieflng muốlslun gặlbtip mặlbtit nữtcmua.

Bởqiiqi vìrjpw Mặlbtic Phưemhmntmjng Vũijbx đjwujang ătsyfn mặlbtic nhưemhm mộfjoat thiếdmspu phụijbx, ởqiiq trong lầtctvu cùfjmgng mộfjoat vịdvysmzluo phu nhântmjn tầtctvm nătsyfm mưemhmơamkci tuổqfdgi đjwujpnjgc kinh thưemhm, trêvgrpn khuôiefln mặlbtit tràhrjyn đjwujtctvy vẻcjaprjpwnh tĩormdnh an tưemhmckdbng.

hrjyn Lậdvysp yêvgrpn lặlbting nhìrjpwn trong chốlsluc lákxxht, cuốlslui cùfjmgng khôieflng cóbnpt kinh đjwujfjoang đjwujlslui phưemhmơamkcng, màhrjy xoay ngưemhmckdbi yêvgrpn lặlbting rờckdbi đjwuji.

Đqfdglslui vớcboii côieflkxxhi nàhrjyy, cóbnpt lẽyynn khôieflng gặlbtip mặlbtit sẽyynn tốlslut hơamkcn.


Đqfdgtyzv phảnuexi làhrjym cho côieflkxxhi nàhrjyy hồjpkhi tưemhmqiiqng tớcboii nhữtcmung sựerierjpwnh thốlslung khổqfdg, cóbnpt thểatyv sốlslung loạnzuei cuộfjoac sốlslung bìrjpwnh tĩormdnh khôieflng tranh đjwujhppzu, mớcboii làhrjy ưemhmcboic muốlslun củecqya nàhrjyng. Hàhrjyn Lậdvysp thầtctvm nghĩormd.

hrjyn Lậdvysp ly khai Việhlfft quốlsluc, hơamkci chújwujt xákxxhc đjwujdvysnh phưemhmơamkcng hưemhmcboing, trưemhmcboic tiêvgrpn đjwuji Gia Nguyêvgrpn thàhrjynh, mặlbtic kệhlff nhưemhm thếdmsphrjyo, hắltuzn mộfjoat khi đjwujãmzlu hứgzsma hẹwcnin giújwujp Mặlbtic phủecqykxxho thùfjmg, nhưemhm thếdmsphrjyo cũijbxng phảnuexi đjwujếdmspn xem mộfjoat chújwujt.

Hiệhlffn tạnzuei tuy khôieflng cóbnpt ngưemhmckdbi củecqya ma đjwujnzueo đjwujếdmspn quấhppzy phákxxh, nhưemhmng đjwujnzuei chiếdmspn sắltuzp tớcboii, phỏjiwyng chừxoclng trong thàhrjynh cũijbxng khôieflng cóbnpt tu sĩormd cấhppzp cao. Hắltuzn chỉatyv cầtctvn trộfjoam lẻcjapn vàhrjyo xửjiwynuexkxxhi vịdvys đjwujgzsmng đjwujtctvu Ngũijbx Sắltuzc môiefln, vậdvysy thìrjpw cho dùfjmg ngưemhmckdbi củecqya Linh Thújwujamkcn tứgzsmc giậdvysn thếdmsphrjyo đjwuji chătsyfng nữtcmua, cũijbxng khôieflng hềnuex liêvgrpn quan đjwujếdmspn hắltuzn đjwujưemhmntmjc.

Chẳwxqlng qua, đjwujatyv trừxocl đjwujưemhmntmjc Ngũijbx Sắltuzc môiefln, còbvwen phảnuexi muốlslun đjwuji nhìrjpwn xem Tôiefln Nhịdvys Cẩsxdou kinh doanh Tứgzsmrjpwnh bang nhưemhm thếdmsphrjyo. Nghĩormd đjwujếdmspn nhữtcmung nătsyfm gầtctvn đjwujântmjy, dưemhmcboii sựerie hiệhlffp trợntmj củecqya Khújwujc Hồjpkhn, nêvgrpn cóbnpt chújwujt thàhrjynh tựerieu mớcboii đjwujújwujng.

Đqfdgântmjy làhrjytsyfm đjwujóbnpt hắltuzn lưemhmu lạnzuei đjwujưemhmckdbng lui, hiệhlffn tạnzuei phảnuexi xem cóbnptfjmgng đjwujưemhmntmjc hay khôieflng.

hrjyn Lậdvysp mang theo ýnuex đjwujdvysnh nhưemhm vậdvysy, ngồjpkhi ởqiiq trêvgrpn Thầtctvn Phong Chu bay thẳwxqlng đjwujếdmspn Gia Nguyêvgrpn thàhrjynh.

Lạnzuei nóbnpti tiếdmspp, lầtctvn trưemhmcboic hắltuzn đjwujếdmspn Gia Nguyêvgrpn thàhrjynh làhrjy sựerierjpwnh củecqya mưemhmckdbi nătsyfm trưemhmcboic. Nhưemhmng rấhppzt nhiềnuexu việhlffc vẫtkfbn nhưemhm đjwujang xảnuexy ra trưemhmcboic mắltuzt, ấhppzn tưemhmntmjng cựeriec kỳvgrp khắltuzc sântmju.

tsyfm ngàhrjyy sau, trưemhmcboic cửjiwya củecqya mộfjoat tửjiwyu lântmju cũijbx " Hưemhmơamkcng gia tửjiwyu

ntmju"
tạnzuei Gia Nguyêvgrpn thàhrjynh, cóbnpt mộfjoat ngưemhmckdbi trẻcjap tuổqfdgi mặlbtic ákxxho xanh đjwujang đjwujgzsmng.

Ngưemhmckdbi nàhrjyy đjwujgzsmng ngãmzluemhm đjwujưemhmckdbng trưemhmcboic cửjiwya tửjiwyu lântmju, hírvnep mắltuzt nhìrjpwn bảnuexng hiệhlffu, thầtctvn sắltuzc hơamkci cóbnpt chújwujt cổqfdg quákxxhi, chírvnenh làhrjy ngưemhmckdbi vừxocla mớcboii vàhrjyo thàhrjynh khôieflng lântmju, Hàhrjyn Lậdvysp.

hrjyn Lậdvysp đjwujgzsmng ởqiiqamkci nàhrjyy, sau mộfjoat phen cảnuexm khákxxhi, mớcboii bắltuzt đjwujtctvu khôieflng vộfjoai khôieflng chậdvysm nhấhppzc chântmjn đjwuji vàhrjyo.

bnpti đjwujếdmspn cũijbxng khénuexo, hắltuzn vừxocla lêvgrpn lầtctvu hai, liếdmspc mắltuzt liềnuexn thấhppzy đjwujưemhmntmjc cákxxhi bàhrjyn gầtctvn cửjiwya sổqfdg ngàhrjyy đjwujóbnpt đjwujãmzlu ngồjpkhi, rấhppzt may khôieflng cóbnptbnptng ngưemhmckdbi.

hrjyn Lậdvysp vui vẻcjap, khôieflng chújwujt do dựerie đjwuji đjwujếdmspn.


Hắltuzn vừxocla mớcboii ngồjpkhi xuốlslung, tiểatyvu nhịdvys củecqya tửjiwyu lântmju liềnuexn ântmjn cầtctvn đjwuji lêvgrpn lau lau mặlbtit bàhrjyn, hỏjiwyi Hàhrjyn Lậdvysp muốlslun chọpnjgn rưemhmntmju vàhrjy thứgzsmc ătsyfn gìrjpw.

hrjyn Lậdvysp mỉatyvm cưemhmckdbi, tùfjmgy tiệhlffn chọpnjgn vàhrjyi dạnzueng thứgzsmc ătsyfn thôieflng thưemhmckdbng khiếdmspn cho tiểatyvu nhịdvys đjwuji xuốlslung. Hắltuzn tớcboii nơamkci nàhrjyy cũijbxng khôieflng phảnuexi chỉatyv muốlslun thỏjiwya mãmzlun ătsyfn uốlslung.

Nghĩormd nhưemhm vậdvysy, ákxxhnh mắltuzt củecqya Hàhrjyn Lậdvysp hưemhmcboing phírvnea ngoàhrjyi cửjiwya sổqfdg nhìrjpwn ra.

Mặlbtic phủecqy ngàhrjyy trưemhmcboic vẫtkfbn tồjpkhn tạnzuei, cũijbxng cóbnpt mộfjoat írvnet đjwujnzuei hákxxhn cao to lựeriec lưemhmtyzvng đjwujgzsmng trưemhmcboic cửjiwya phủecqy nhưemhmemhma, chỉatyvbnpt đjwujiềnuexu tấhppzm biểatyvn to treo trêvgrpn cửjiwya lớcboin, viếdmspt khôieflng phảnuexi làhrjy " Mặlbtic phủecqy", màhrjy biếdmspn thàhrjynh hai chữtcmuhrjyng to tưemhmcboing "Lýnuex phủecqy"

hrjyn Lậdvysp nhìrjpwn tấhppzm biểatyvn " Lýnuex phủecqy"kxxhng lấhppzp lákxxhnh dưemhmcboii ákxxhnh mặlbtit trờckdbi, lơamkc đjwujang nhírvneu màhrjyy mộfjoat chújwujt.

Theo hắltuzn biếdmspt, môiefln chủecqy Ngũijbx Sắltuzc môiefln hìrjpwnh nhưemhmhrjy họpnjgnuex, xem ra bọpnjgn họpnjg trựeriec tiếdmspp chiếdmspm nơamkci đjwujântmjy làhrjym chỗfzhqqiiq.

Chẳwxqlng biếdmspt vìrjpw sao, Hàhrjyn Lậdvysp nhìrjpwn hai chữtcmu " Lýnuex phủecqy" trêvgrpn tấhppzm biểatyvn, cóbnpt cảnuexm giákxxhc đjwujlbtic biệhlfft ngứgzsma mắltuzt, khôieflng giốlslung nhưemhm chiêvgrpu bàhrjyi " Mặlbtic phủecqy" trưemhmcboic kia, làhrjym hắltuzn cảnuexm giákxxhc thuậdvysn mắltuzt hơamkcn.

hrjyn Lậdvysp đjwujang nghĩormd tớcboii đjwujântmjy, tiểatyvu nhịdvys liềnuexn nhanh nhẹwcnin mang rưemhmntmju vàhrjy thứgzsmc ătsyfn lêvgrpn rồjpkhi. Màhrjyqiiqjwujc nàhrjyy, dưemhmcboii lầtctvu truyềnuexn tớcboii mộfjoat trậdvysn tiếdmspng nóbnpti cưemhmckdbi, tiếdmspp theo cóbnpthrjyi ngưemhmckdbi trẻcjap tuổqfdgi xuấhppzt hiệhlffn ởqiiq thang lầtctvu, tấhppzt cảnuex đjwujnuexu mặlbtic đjwujwcnip đjwujyynn, giốlslung nhưemhmkxxhch ătsyfn mặlbtic củecqya côieflng tửjiwy con nhàhrjy phújwuj quýnuex. Phírvnea sau còbvwen đjwuji theo vàhrjyi têvgrpn gia đjwujinh khỏjiwye mạnzuenh.

hrjyi têvgrpn giốlslung nhưemhmieflng tửjiwyhrjyy, ởqiiq trêvgrpn lầtctvu tùfjmgy ýnuex nhìrjpwn qua vàhrjyi lầtctvn, trong đjwujóbnptbnpt mộfjoat gãmzlu gầtctvy đjwujénuext, tùfjmgy thờckdbi cóbnpt thểatyv bịdvys gióbnpt thổqfdgi bay, khôieflng hềnuex khákxxhch khírvne vẫtkfby vẫtkfby tiểatyvu nhịdvys.

Tiểatyvu nhịdvys lậdvysp tứgzsmc chạnzuey nhanh đjwuji đjwujếdmspn, vẻcjap mặlbtit siểatyvm mịdvys vộfjoai vàhrjyng cưemhmckdbi nóbnpti:

"Hạnzue thiếdmspu gia, lãmzluo nhântmjn gia ngàhrjyi cóbnptrjpw phântmjn phóbnptnzue?"

" Gọpnjgi chưemhmqiiqng quầtctvy củecqya cákxxhc ngưemhmơamkci đjwujếdmspn đjwujântmjy, hôieflm nay chújwujng ta muốlslun mờckdbi mộfjoat vịdvys khákxxhch quýnuex uốlslung rưemhmntmju, mau đjwujem tấhppzt cảnuex ngưemhmckdbi củecqya lầtctvu ba đjwujuổqfdgi đjwuji, cóbnpt tổqfdgn thấhppzt gìrjpw chújwujng ta bao hếdmspt". Ngưemhmckdbi nàhrjyy hìrjpwnh dákxxhng nhỏjiwy gầtctvy nhưemhm vậdvysy, nhưemhmng khẩsxdou khírvne ngưemhmntmjc lạnzuei rấhppzt lớcboin.

Nhưemhmng màhrjy tiểatyvu nhịdvys khôieflng lộfjoa ra chújwujt bấhppzt mãmzlun ýnuex tứgzsmhrjyo, liêvgrpn tụijbxc gậdvyst đjwujtctvu dạnzue dạnzue, sau đjwujóbnpt chạnzuey nhanh đjwuji bákxxho cho chưemhmqiiqng quầtctvy đjwujếdmspn.

Mộfjoat lákxxht sau, mộfjoat vịdvys trung niêvgrpn tầtctvm bốlslun mưemhmơamkci tuổqfdgi từxoclemhmcboii lầtctvu đjwuji lêvgrpn.

Vừxocla thấhppzy vàhrjyi vịdvyshrjyy, liềnuexn lậdvysp tứgzsmc tưemhmơamkci cưemhmckdbi đjwujákxxhp ứgzsmng yêvgrpu cầtctvu củecqya mấhppzy ngưemhmckdbi nàhrjyy, sau đjwujóbnpt mang theo tiểatyvu nhịdvysvgrpn lầtctvu ba xin lỗfzhqi khákxxhch.

ijbxng khôieflng biếdmspt làhrjy vịdvys chưemhmqiiqng quầtctvy kia tinh minh nătsyfng đjwujfjoang, hay làhrjyhrjyi vịdvysieflng tửjiwyhrjyy thếdmsp lựeriec thậdvyst sựerie khôieflng nhỏjiwy.

Chỉatyv khôieflng bao lântmju sau, mộfjoat írvnet khákxxhch nhântmjn dùfjmgng cơamkcm lầtctvu ba, đjwujnuexu tírvnenh tiềnuexn chạnzuey hếdmspt, khôieflng cóbnpt ai dákxxhm lộfjoa mộfjoat tia tứgzsmc giậdvysn.

hrjyn Lậdvysp thấhppzy vậdvysy, chỉatyv nhàhrjym chákxxhn nhìrjpwn mấhppzy ngưemhmckdbi nàhrjyy vàhrjyi lầtctvn, sau đjwujóbnpt liềnuexn đjwujem ákxxhnh mắltuzt quay vềnuex ngãmzluemhm đjwujưemhmckdbng bêvgrpn ngoàhrjyi cửjiwya sổqfdg.

Rấhppzt nhiềnuexu têvgrpn côieflng tửjiwy trong thếdmsp tụijbxc giớcboii dựeriea hơamkci vàhrjyo thếdmsp lựeriec củecqya gia đjwujìrjpwnh màhrjy hốlslung hákxxhch bạnzueo ngưemhmntmjc, nơamkci nàhrjyo cũijbxng cóbnpt, Hàhrjyn Lậdvysp khôieflng phírvne sứgzsmc chújwuj ýnuex đjwujếdmspn bọpnjgn họpnjg.

Giờckdb phújwujt nàhrjyy, vịdvys thiếdmspu gia trẻcjap tuổqfdgi cầtctvm đjwujtctvu kia, mớcboii hàhrjyi lòbvweng gậdvyst gậdvyst đjwujtctvu, sau đjwujóbnpt tấhppzt cảnuex đjwujnuexu đjwuji xuốlslung tiếdmspp đjwujóbnptn ngưemhmckdbi nàhrjyo đjwujhppzy.

Mộfjoat lákxxht sau, tiếdmspng bưemhmcboic chântmjn lạnzuei từxoclemhmcboii lầtctvu vang lêvgrpn, màhrjy lầtctvn nàhrjyy Hàhrjyn Lậdvysp lạnzuei nao nao, khôieflng khỏjiwyi quay đjwujtctvu lạnzuei nhìrjpwn vàhrjyi lầtctvn.

Bởqiiqi vìrjpw, trong nhữtcmung tiếdmspng bưemhmcboic chântmjn nặlbting nềnuex, rõmuqyhrjyng cóbnpt mộfjoat ngưemhmckdbi bưemhmcboic đjwuji rấhppzt nhẹwcni nhàhrjyng, phảnuexng phấhppzt nhưemhm khôieflng cóbnpt. Đqfdgântmjy rõmuqyhrjyng làhrjy ngưemhmckdbi trong giang hồjpkhbnpt khinh côieflng đjwujnzuet đjwujếdmspn mộfjoat thàhrjynh tựerieu nhấhppzt đjwujdvysnh mớcboii cóbnpt thểatyv biểatyvu hiệhlffn ra nhưemhm vậdvysy.

Đqfdgiềnuexu nàhrjyy làhrjym cho Hàhrjyn Lậdvysp cóbnpt đjwujiểatyvm tòbvwebvwe.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.