Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 332 : Cựu địa

    trước sau   
Lờkmvki vừojeha nótjwvi ra khỏfsypi miệncnqng, Hàdpfpn Lậuhryp đdjegãerbktjwv chúbjwpt hốpqeyi hậuhryn rồfjthi.

Hắiknrn rõrekcdpfpng đdjegãerbk sớrzjnm đdjeglhmqnh chủhseq ýpqey, khôbxibng muốpqeyn cùqdaqng côbxibyfzzi nàdpfpy dâijmzy dưqibja khôbxibng rõrekc nữdrmaa. Vậuhryy màdpfp khôbxibng hiểduquu sao lạjxtmi đdjegáyfzzp ứncnqng. Xem ra, tâijmzm chíjryf củhseqa hắiknrn vẫvrsen còvzujn khôbxibng đdjegưqibjdjegc tốpqeyt lắiknrm.

Nghĩfsnj nhưqibj vậuhryy, Hàdpfpn Lậuhryp âijmzm thầvjosm lắiknrc lắiknrc đdjegvjosu, nhưqibjng ngoàdpfpi miệncnqng lạjxtmi nótjwvi đdjegáyfzzp ứncnqng:

dedhưqibjdjegc, vậuhryy sưqibj tỷncnqqdaqng ta ngồfjthi trêxjctn Thầvjosn Phong Chu cùqdaqng đdjegi, nhưqibj vậuhryy mớrzjni cótjwv thểduqu đdjegi sớrzjnm vềcsqk sớrzjnm."

dpfpn Lậuhryp nótjwvi xong, liềcsqkn đdjegem ra Thầvjosn Phong Chu trắiknrng tinh, mờkmvki Trầvjosn Xảbxibo Thiếjxtmn.

Trầvjosn Xảbxibo Thiếjxtmn thấqsezy vậuhryy, thảbxibn nhiêxjctn cưqibjkmvki, khôbxibng hềcsqk kháyfzzch khíjryf đdjegi lêxjctn.


Cuốpqeyi cùqdaqng, Hàdpfpn Lậuhryp mang nàdpfpng ngựgyor khíjryf phi đdjegi, chỉgnhr sau chốpqeyc láyfzzt, đdjegãerbk đdjegếjxtmn nơdnmvi cótjwv khôbxibng íjryft tiếjxtmng tăpwtym tạjxtmi Việncnqt kinh, Bạjxtmch Cúbjwpc Sơdnmvn.

Trêxjctn núbjwpi nàdpfpy khắiknrp nơdnmvi đdjegcsqku làdpfpyfzzc loạjxtmi hoa cúbjwpc, hầvjosu hếjxtmt màdpfpu trắiknrng, quảbxib nhiêxjctn cảbxibnh sắiknrc cựgyorc kìuhryxjct ngưqibjkmvki.

Chíjryfnh làdpfp rấqsezt ngoàdpfpi dựgyor liệncnqu củhseqa Hàdpfpn Lậuhryp, Trầvjosn Xảbxibo Thiếjxtmn sau khi đdjegếjxtmn núbjwpi nàdpfpy cũojehng khôbxibng nótjwvi chuyệncnqn cùqdaqng hắiknrn mộqsbtt câijmzu, màdpfp cứncnq đdjegi dọukouc theo đdjegưqibjkmvkng nhỏfsypxjctn núbjwpi, ngẫvrseu nhiêxjctn gặciyip phảbxibi cảbxibnh sắiknrc đdjegciyic biệncnqt yêxjctu thíjryfch thìuhry mớrzjni dừojehng lạjxtmi trong chốpqeyc láyfzzt.

dpfpn Lậuhryp đdjegi sáyfzzt theo sau, đdjegfjthng dạjxtmng cũojehng khôbxibng mởcpqz miệncnqng, nhưqibjng khi nhìuhryn thâijmzn ảbxibnh đdjegqsbtng lòvzujng ngưqibjkmvki phíjryfa trưqibjrzjnc, đdjegvjosu ótjwvc đdjegãerbktjwv chúbjwpt ngẩvzujn ngơdnmv, bộqsbtyfzzng căpwtyn bảbxibn chíjryfnh làdpfp khôbxibng hiểduquu mộqsbtt chúbjwpt phong tìuhrynh nàdpfpo.

Sau mộqsbtt canh giờkmvk, Trầvjosn Xảbxibo Thiếjxtmn đdjegãerbkxjctn đdjegếjxtmn đdjeggnhrnh núbjwpi, đdjegang đdjegncnqng trong mộqsbtt cáyfzzi đdjegìuhrynh nhỏfsyp, nhìuhryn xung quanh, màdpfpdpfpn Lậuhryp thìuhry đdjegncnqng ởcpqzxjctn cạjxtmnh.

bjwpc nàdpfpy, trêxjctn đdjeggnhrnh núbjwpi, trừojeh hai ngưqibjkmvki Hàdpfpn Lậuhryp ra, khôbxibng cótjwv du kháyfzzch nàdpfpo, hơdnmvn nữdrmaa hai ngưqibjkmvki ai cũojehng khôbxibng muốpqeyn mởcpqz miệncnqng đdjegvjosu tiêxjctn nêxjctn càdpfpng cótjwv vẻpoho cựgyorc kỳaallxjctn tĩfsnjnh.

Loạjxtmi khôbxibng khíjryf nhạjxtmy cảbxibm nàdpfpy cũojehng khôbxibng biếjxtmt duy trìuhry bao lâijmzu, rúbjwpt cuộqsbtc Trầvjosn Xảbxibo Thiếjxtmn truyềcsqkn đdjegếjxtmn mộqsbtt câijmzu u oáyfzzn.

"Hàdpfpn sưqibj đdjegncnq, sau khi đdjegjxtmi chiếjxtmn chấqsezm dứncnqt, chỉgnhr sợdjeg ta phảbxibi lậuhryp gia đdjegìuhrynh."

Nghe xong câijmzu nàdpfpy, Hàdpfpn Lậuhryp rùqdaqng mìuhrynh, khôbxibng ghécpeu mắiknrt lạjxtmi nhìuhryn. lộqsbt ra vẻpoho giậuhryt mìuhrynh.

dedhpqeyi phưqibjơdnmvng làdpfp trựgyorc hệncnq đdjegncnq tửqdaq củhseqa đdjegjxtmi tộqsbtc tu tiêxjctn Tầvjosn gia, làdpfpbxibn hạjxtm củhseqa Thiêxjctn Khuyếjxtmt Bảbxibo, cũojehng làdpfp tu sĩfsnj vừojeha mớrzjni Trúbjwpc cơdnmv khôbxibng lâijmzu, ta đdjegãerbk thấqsezy vàdpfpi lầvjosn, hìuhrynh dáyfzzng cũojehng khôbxibng tệncnq lắiknrm. Nếjxtmu khôbxibng cótjwv chuyệncnqn ngoàdpfpi ýpqey muốpqeyn, hắiknrn sẽrwgscpqz rểduqu tạjxtmi Trầvjosn gia chúbjwpng ta, từojeh nay vềcsqk sau cùqdaqng ta thàdpfpnh bạjxtmn lữdrma song tu." Trầvjosn Xảbxibo Thiếjxtmn đdjegpqeyi vớrzjni vẻpoho ngạjxtmc nhiêxjctn củhseqa Hàdpfpn Lậuhryp coi nhưqibj khôbxibng thấqsezy, khôbxibng nhanh khôbxibng chậuhrym nhàdpfpn nhạjxtmt nótjwvi.

bjwpc nàdpfpy, vẻpoho kinh nghi trêxjctn mặciyit Hàdpfpn Lậuhryp dầvjosn dầvjosn lui đdjegi, chầvjosn chờkmvk mộqsbtt chúbjwpt, kháyfzzch khíjryftjwvi.

" Vậuhryy thìuhry chúbjwpc mừojehng Trầvjosn sưqibj tỷncnq hỉgnhr kếjxtmt lưqibjơdnmvng duyêxjctn, đdjegếjxtmn ngàdpfpy đdjegótjwvqibj đdjegncnq nhấqsezt đdjeglhmqnh chuẩvzujn bịlhmq mộqsbtt phầvjosn ….!".

dpfpn Lậuhryp chỉgnhr mớrzjni nótjwvi mấqsezy câijmzu mởcpqz đdjegvjosu, nhưqibjng màdpfp quảbxib thậuhryt đdjegâijmzy khôbxibng phảbxibi làdpfp lờkmvki nótjwvi đdjegpqeyi phưqibjơdnmvng muốpqeyn nghe. Nàdpfpng run rẩvzujy mộqsbtt chúbjwpt, chưqibja chờkmvkdpfpn Lậuhryp nótjwvi xong, liềcsqkn nghiêxjctm mặciyit giưqibjơdnmvng tay lêxjctn, nécpeum ra mộqsbtt mótjwvn pháyfzzp khíjryfuhrynh tròvzujn, mộqsbtt mìuhrynh bưqibjrzjnc lêxjctn rồfjthi ngựgyor khíjryf phi đdjegi, giốpqeyng nhưqibjdpfp khôbxibng cótjwvyfzzi gìuhry đdjegáyfzzng đdjegduquqibju luyếjxtmn vậuhryy.


Nhìuhryn phưqibjơdnmvng hưqibjrzjnng Trầvjosn Xảbxibo Thiếjxtmn biếjxtmn mấqsezt, Hàdpfpn Lậuhryp thầvjosn sắiknrc lạjxtmnh lùqdaqng đdjegncnqng tạjxtmi chỗxoob khôbxibng nhúbjwpc nhíjryfch, qua mộqsbtt lúbjwpc lâijmzu mớrzjni thởcpqz ra mộqsbtt hơdnmvi thậuhryt dàdpfpi, mệncnqt mỏfsypi phi đdjegi.

Tuy trong lòvzujng đdjegãerbk sớrzjnm đdjeglhmqnh chủhseq ýpqey, nhưqibjng gặciyip nữdrma tửqdaqtjwv ýpqey vớrzjni mìuhrynh, nhưqibjng lạjxtmi phảbxibi làdpfpm vợdjeg ngưqibjkmvki kháyfzzc, Hàdpfpn Lậuhryp vẫvrsen cótjwv chúbjwpt cảbxibm giáyfzzc mấqsezt máyfzzt.

Đdedhâijmzy cótjwv lẽrwgsdpfp bệncnqnh chung củhseqa tấqsezt cảbxib nam nhâijmzn, tuy cótjwv danh làdpfp ngưqibjkmvki tu tiêxjctn, nhưqibjng vềcsqk phíjryfa tìuhrynh cảbxibm cũojehng giốpqeyng phàdpfpm nhâijmzn màdpfp thôbxibi.

dpfpn Lậuhryp vừojeha tựgyor chếjxtm nhạjxtmo mìuhrynh, vừojeha bay trởcpqz vềcsqk Tầvjosn gia.

Nhưqibjng vừojeha mớrzjni trởcpqz lạjxtmi chỗxoobcpqz, liềcsqkn biếjxtmt đdjegưqibjdjegc từojeh miệncnqng ngưqibjkmvki kháyfzzc, Trầvjosn Xảbxibo Thiếjxtmn bấqsezt ngờkmvk ly khai khỏfsypi nơdnmvi nàdpfpy, đdjegi trưqibjrzjnc mộqsbtt bưqibjrzjnc.

dpfpn Lậuhryp nghe xong trong lòvzujng cưqibjkmvki khổnpej mộqsbtt chúbjwpt, xem ra Trầvjosn Xảbxibo Thiếjxtmn cựgyorc kỳaall thấqsezt vọukoung vềcsqk hắiknrn, chuẩvzujn bịlhmq an tâijmzm gảbxib cho ngưqibjkmvki kháyfzzc rồfjthi.

Tuy cótjwv chúbjwpt khótjwv chịlhmqu, nhưqibjng Hàdpfpn Lậuhryp dùqdaq sao cũojehng khôbxibng phảbxibi ngưqibjkmvki bìuhrynh thưqibjkmvkng, thầvjosn sắiknrc nhưqibj thưqibjkmvkng gậuhryt gậuhryt đdjegvjosu, liềcsqkn tiếjxtmp tụutrec cùqdaqng nhữdrmang ngưqibjkmvki kháyfzzc nótjwvi cưqibjkmvki nửqdaqa ngàdpfpy tiếjxtmp theo.

Sau đdjegótjwv, sáyfzzng sớrzjnm ngàdpfpy thứncnq hai, nhữdrmang ngưqibjkmvki kháyfzzc lầvjosn lưqibjdjegt ly khai Tầvjosn gia, cuốpqeyi cùqdaqng chỉgnhrvzujn Hàdpfpn Lậuhryp, hắiknrn lúbjwpc ấqsezy mớrzjni rờkmvki đdjegi.

Nhưqibjng màdpfp trưqibjrzjnc khi xuấqsezt pháyfzzt, hắiknrn muốpqeyn thầvjosm trộqsbtm nhìuhryn Mặciyic Phưqibjdjegng Vũojeh mộqsbtt chúbjwpt, dùqdaq sao cũojehng quen biếjxtmt, hắiknrn đdjeglhmqnh đdjegếjxtmn cáyfzzo từojeh.

Nhưqibjng khi tạjxtmi khôbxibng trung ngoàdpfpi lâijmzu cáyfzzc, qua cửqdaqa sổnpej trôbxibng thấqsezy Mặciyic Phưqibjdjegng Vũojeh, Hàdpfpn Lậuhryp lạjxtmi đdjegnpeji ýpqey khôbxibng muốpqeyn gặciyip mặciyit nữdrmaa.

Bởcpqzi vìuhry Mặciyic Phưqibjdjegng Vũojeh đdjegang ăpwtyn mặciyic nhưqibj mộqsbtt thiếjxtmu phụutre, ởcpqz trong lầvjosu cùqdaqng mộqsbtt vịlhmqerbko phu nhâijmzn tầvjosm năpwtym mưqibjơdnmvi tuổnpeji đdjegukouc kinh thưqibj, trêxjctn khuôbxibn mặciyit tràdpfpn đdjegvjosy vẻpohouhrynh tĩfsnjnh an tưqibjkmvkng.

dpfpn Lậuhryp yêxjctn lặciying nhìuhryn trong chốpqeyc láyfzzt, cuốpqeyi cùqdaqng khôbxibng cótjwv kinh đdjegqsbtng đdjegpqeyi phưqibjơdnmvng, màdpfp xoay ngưqibjkmvki yêxjctn lặciying rờkmvki đdjegi.

Đdedhpqeyi vớrzjni côbxibyfzzi nàdpfpy, cótjwv lẽrwgs khôbxibng gặciyip mặciyit sẽrwgs tốpqeyt hơdnmvn.


Đdedhqsbt phảbxibi làdpfpm cho côbxibyfzzi nàdpfpy hồfjthi tưqibjcpqzng tớrzjni nhữdrmang sựgyoruhrynh thốpqeyng khổnpej, cótjwv thểduqu sốpqeyng loạjxtmi cuộqsbtc sốpqeyng bìuhrynh tĩfsnjnh khôbxibng tranh đdjegqsezu, mớrzjni làdpfp ưqibjrzjnc muốpqeyn củhseqa nàdpfpng. Hàdpfpn Lậuhryp thầvjosm nghĩfsnj.

dpfpn Lậuhryp ly khai Việncnqt quốpqeyc, hơdnmvi chúbjwpt xáyfzzc đdjeglhmqnh phưqibjơdnmvng hưqibjrzjnng, trưqibjrzjnc tiêxjctn đdjegi Gia Nguyêxjctn thàdpfpnh, mặciyic kệncnq nhưqibj thếjxtmdpfpo, hắiknrn mộqsbtt khi đdjegãerbk hứncnqa hẹsaxln giúbjwpp Mặciyic phủhseqyfzzo thùqdaq, nhưqibj thếjxtmdpfpo cũojehng phảbxibi đdjegếjxtmn xem mộqsbtt chúbjwpt.

Hiệncnqn tạjxtmi tuy khôbxibng cótjwv ngưqibjkmvki củhseqa ma đdjegjxtmo đdjegếjxtmn quấqsezy pháyfzz, nhưqibjng đdjegjxtmi chiếjxtmn sắiknrp tớrzjni, phỏfsypng chừojehng trong thàdpfpnh cũojehng khôbxibng cótjwv tu sĩfsnj cấqsezp cao. Hắiknrn chỉgnhr cầvjosn trộqsbtm lẻpohon vàdpfpo xửqdaqpqeyyfzzi vịlhmq đdjegncnqng đdjegvjosu Ngũojeh Sắiknrc môbxibn, vậuhryy thìuhry cho dùqdaq ngưqibjkmvki củhseqa Linh Thúbjwpdnmvn tứncnqc giậuhryn thếjxtmdpfpo đdjegi chăpwtyng nữdrmaa, cũojehng khôbxibng hềcsqk liêxjctn quan đdjegếjxtmn hắiknrn đdjegưqibjdjegc.

Chẳmxxtng qua, đdjegduqu trừojeh đdjegưqibjdjegc Ngũojeh Sắiknrc môbxibn, còvzujn phảbxibi muốpqeyn đdjegi nhìuhryn xem Tôbxibn Nhịlhmq Cẩvzuju kinh doanh Tứncnquhrynh bang nhưqibj thếjxtmdpfpo. Nghĩfsnj đdjegếjxtmn nhữdrmang năpwtym gầvjosn đdjegâijmzy, dưqibjrzjni sựgyor hiệncnqp trợdjeg củhseqa Khúbjwpc Hồfjthn, nêxjctn cótjwv chúbjwpt thàdpfpnh tựgyoru mớrzjni đdjegúbjwpng.

Đdedhâijmzy làdpfppwtym đdjegótjwv hắiknrn lưqibju lạjxtmi đdjegưqibjkmvkng lui, hiệncnqn tạjxtmi phảbxibi xem cótjwvqdaqng đdjegưqibjdjegc hay khôbxibng.

dpfpn Lậuhryp mang theo ýpqey đdjeglhmqnh nhưqibj vậuhryy, ngồfjthi ởcpqz trêxjctn Thầvjosn Phong Chu bay thẳmxxtng đdjegếjxtmn Gia Nguyêxjctn thàdpfpnh.

Lạjxtmi nótjwvi tiếjxtmp, lầvjosn trưqibjrzjnc hắiknrn đdjegếjxtmn Gia Nguyêxjctn thàdpfpnh làdpfp sựgyoruhrynh củhseqa mưqibjkmvki năpwtym trưqibjrzjnc. Nhưqibjng rấqsezt nhiềcsqku việncnqc vẫvrsen nhưqibj đdjegang xảbxiby ra trưqibjrzjnc mắiknrt, ấqsezn tưqibjdjegng cựgyorc kỳaall khắiknrc sâijmzu.

pwtym ngàdpfpy sau, trưqibjrzjnc cửqdaqa củhseqa mộqsbtt tửqdaqu lâijmzu cũojeh " Hưqibjơdnmvng gia tửqdaqu

ijmzu"
tạjxtmi Gia Nguyêxjctn thàdpfpnh, cótjwv mộqsbtt ngưqibjkmvki trẻpoho tuổnpeji mặciyic áyfzzo xanh đdjegang đdjegncnqng.

Ngưqibjkmvki nàdpfpy đdjegncnqng ngãerbkqibj đdjegưqibjkmvkng trưqibjrzjnc cửqdaqa tửqdaqu lâijmzu, híjryfp mắiknrt nhìuhryn bảbxibng hiệncnqu, thầvjosn sắiknrc hơdnmvi cótjwv chúbjwpt cổnpej quáyfzzi, chíjryfnh làdpfp ngưqibjkmvki vừojeha mớrzjni vàdpfpo thàdpfpnh khôbxibng lâijmzu, Hàdpfpn Lậuhryp.

dpfpn Lậuhryp đdjegncnqng ởcpqzdnmvi nàdpfpy, sau mộqsbtt phen cảbxibm kháyfzzi, mớrzjni bắiknrt đdjegvjosu khôbxibng vộqsbti khôbxibng chậuhrym nhấqsezc châijmzn đdjegi vàdpfpo.

tjwvi đdjegếjxtmn cũojehng khécpeuo, hắiknrn vừojeha lêxjctn lầvjosu hai, liếjxtmc mắiknrt liềcsqkn thấqsezy đdjegưqibjdjegc cáyfzzi bàdpfpn gầvjosn cửqdaqa sổnpej ngàdpfpy đdjegótjwv đdjegãerbk ngồfjthi, rấqsezt may khôbxibng cótjwvtjwvng ngưqibjkmvki.

dpfpn Lậuhryp vui vẻpoho, khôbxibng chúbjwpt do dựgyor đdjegi đdjegếjxtmn.


Hắiknrn vừojeha mớrzjni ngồfjthi xuốpqeyng, tiểduquu nhịlhmq củhseqa tửqdaqu lâijmzu liềcsqkn âijmzn cầvjosn đdjegi lêxjctn lau lau mặciyit bàdpfpn, hỏfsypi Hàdpfpn Lậuhryp muốpqeyn chọukoun rưqibjdjegu vàdpfp thứncnqc ăpwtyn gìuhry.

dpfpn Lậuhryp mỉgnhrm cưqibjkmvki, tùqdaqy tiệncnqn chọukoun vàdpfpi dạjxtmng thứncnqc ăpwtyn thôbxibng thưqibjkmvkng khiếjxtmn cho tiểduquu nhịlhmq đdjegi xuốpqeyng. Hắiknrn tớrzjni nơdnmvi nàdpfpy cũojehng khôbxibng phảbxibi chỉgnhr muốpqeyn thỏfsypa mãerbkn ăpwtyn uốpqeyng.

Nghĩfsnj nhưqibj vậuhryy, áyfzznh mắiknrt củhseqa Hàdpfpn Lậuhryp hưqibjrzjnng phíjryfa ngoàdpfpi cửqdaqa sổnpej nhìuhryn ra.

Mặciyic phủhseq ngàdpfpy trưqibjrzjnc vẫvrsen tồfjthn tạjxtmi, cũojehng cótjwv mộqsbtt íjryft đdjegjxtmi háyfzzn cao to lựgyorc lưqibjqsbtng đdjegncnqng trưqibjrzjnc cửqdaqa phủhseq nhưqibjqibja, chỉgnhrtjwv đdjegiềcsqku tấqsezm biểduqun to treo trêxjctn cửqdaqa lớrzjnn, viếjxtmt khôbxibng phảbxibi làdpfp " Mặciyic phủhseq", màdpfp biếjxtmn thàdpfpnh hai chữdrmadpfpng to tưqibjrzjnng "Lýpqey phủhseq"

dpfpn Lậuhryp nhìuhryn tấqsezm biểduqun " Lýpqey phủhseq"yfzzng lấqsezp láyfzznh dưqibjrzjni áyfzznh mặciyit trờkmvki, lơdnmv đdjegang nhíjryfu màdpfpy mộqsbtt chúbjwpt.

Theo hắiknrn biếjxtmt, môbxibn chủhseq Ngũojeh Sắiknrc môbxibn hìuhrynh nhưqibjdpfp họukoupqey, xem ra bọukoun họukou trựgyorc tiếjxtmp chiếjxtmm nơdnmvi đdjegâijmzy làdpfpm chỗxoobcpqz.

Chẳmxxtng biếjxtmt vìuhry sao, Hàdpfpn Lậuhryp nhìuhryn hai chữdrma " Lýpqey phủhseq" trêxjctn tấqsezm biểduqun, cótjwv cảbxibm giáyfzzc đdjegciyic biệncnqt ngứncnqa mắiknrt, khôbxibng giốpqeyng nhưqibj chiêxjctu bàdpfpi " Mặciyic phủhseq" trưqibjrzjnc kia, làdpfpm hắiknrn cảbxibm giáyfzzc thuậuhryn mắiknrt hơdnmvn.

dpfpn Lậuhryp đdjegang nghĩfsnj tớrzjni đdjegâijmzy, tiểduquu nhịlhmq liềcsqkn nhanh nhẹsaxln mang rưqibjdjegu vàdpfp thứncnqc ăpwtyn lêxjctn rồfjthi. Màdpfpcpqzbjwpc nàdpfpy, dưqibjrzjni lầvjosu truyềcsqkn tớrzjni mộqsbtt trậuhryn tiếjxtmng nótjwvi cưqibjkmvki, tiếjxtmp theo cótjwvdpfpi ngưqibjkmvki trẻpoho tuổnpeji xuấqsezt hiệncnqn ởcpqz thang lầvjosu, tấqsezt cảbxib đdjegcsqku mặciyic đdjegsaxlp đdjegrwgs, giốpqeyng nhưqibjyfzzch ăpwtyn mặciyic củhseqa côbxibng tửqdaq con nhàdpfp phúbjwp quýpqey. Phíjryfa sau còvzujn đdjegi theo vàdpfpi têxjctn gia đdjeginh khỏfsype mạjxtmnh.

dpfpi têxjctn giốpqeyng nhưqibjbxibng tửqdaqdpfpy, ởcpqz trêxjctn lầvjosu tùqdaqy ýpqey nhìuhryn qua vàdpfpi lầvjosn, trong đdjegótjwvtjwv mộqsbtt gãerbk gầvjosy đdjegécpeut, tùqdaqy thờkmvki cótjwv thểduqu bịlhmq giótjwv thổnpeji bay, khôbxibng hềcsqk kháyfzzch khíjryf vẫvrsey vẫvrsey tiểduquu nhịlhmq.

Tiểduquu nhịlhmq lậuhryp tứncnqc chạjxtmy nhanh đdjegi đdjegếjxtmn, vẻpoho mặciyit siểduqum mịlhmq vộqsbti vàdpfpng cưqibjkmvki nótjwvi:

"Hạjxtm thiếjxtmu gia, lãerbko nhâijmzn gia ngàdpfpi cótjwvuhry phâijmzn phótjwvjxtm?"

" Gọukoui chưqibjcpqzng quầvjosy củhseqa cáyfzzc ngưqibjơdnmvi đdjegếjxtmn đdjegâijmzy, hôbxibm nay chúbjwpng ta muốpqeyn mờkmvki mộqsbtt vịlhmq kháyfzzch quýpqey uốpqeyng rưqibjdjegu, mau đdjegem tấqsezt cảbxib ngưqibjkmvki củhseqa lầvjosu ba đdjeguổnpeji đdjegi, cótjwv tổnpejn thấqsezt gìuhry chúbjwpng ta bao hếjxtmt". Ngưqibjkmvki nàdpfpy hìuhrynh dáyfzzng nhỏfsyp gầvjosy nhưqibj vậuhryy, nhưqibjng khẩvzuju khíjryf ngưqibjdjegc lạjxtmi rấqsezt lớrzjnn.

Nhưqibjng màdpfp tiểduquu nhịlhmq khôbxibng lộqsbt ra chúbjwpt bấqsezt mãerbkn ýpqey tứncnqdpfpo, liêxjctn tụutrec gậuhryt đdjegvjosu dạjxtm dạjxtm, sau đdjegótjwv chạjxtmy nhanh đdjegi báyfzzo cho chưqibjcpqzng quầvjosy đdjegếjxtmn.

Mộqsbtt láyfzzt sau, mộqsbtt vịlhmq trung niêxjctn tầvjosm bốpqeyn mưqibjơdnmvi tuổnpeji từojehqibjrzjni lầvjosu đdjegi lêxjctn.

Vừojeha thấqsezy vàdpfpi vịlhmqdpfpy, liềcsqkn lậuhryp tứncnqc tưqibjơdnmvi cưqibjkmvki đdjegáyfzzp ứncnqng yêxjctu cầvjosu củhseqa mấqsezy ngưqibjkmvki nàdpfpy, sau đdjegótjwv mang theo tiểduquu nhịlhmqxjctn lầvjosu ba xin lỗxoobi kháyfzzch.

ojehng khôbxibng biếjxtmt làdpfp vịlhmq chưqibjcpqzng quầvjosy kia tinh minh năpwtyng đdjegqsbtng, hay làdpfpdpfpi vịlhmqbxibng tửqdaqdpfpy thếjxtm lựgyorc thậuhryt sựgyor khôbxibng nhỏfsyp.

Chỉgnhr khôbxibng bao lâijmzu sau, mộqsbtt íjryft kháyfzzch nhâijmzn dùqdaqng cơdnmvm lầvjosu ba, đdjegcsqku tíjryfnh tiềcsqkn chạjxtmy hếjxtmt, khôbxibng cótjwv ai dáyfzzm lộqsbt mộqsbtt tia tứncnqc giậuhryn.

dpfpn Lậuhryp thấqsezy vậuhryy, chỉgnhr nhàdpfpm cháyfzzn nhìuhryn mấqsezy ngưqibjkmvki nàdpfpy vàdpfpi lầvjosn, sau đdjegótjwv liềcsqkn đdjegem áyfzznh mắiknrt quay vềcsqk ngãerbkqibj đdjegưqibjkmvkng bêxjctn ngoàdpfpi cửqdaqa sổnpej.

Rấqsezt nhiềcsqku têxjctn côbxibng tửqdaq trong thếjxtm tụutrec giớrzjni dựgyora hơdnmvi vàdpfpo thếjxtm lựgyorc củhseqa gia đdjegìuhrynh màdpfp hốpqeyng háyfzzch bạjxtmo ngưqibjdjegc, nơdnmvi nàdpfpo cũojehng cótjwv, Hàdpfpn Lậuhryp khôbxibng phíjryf sứncnqc chúbjwp ýpqey đdjegếjxtmn bọukoun họukou.

Giờkmvk phúbjwpt nàdpfpy, vịlhmq thiếjxtmu gia trẻpoho tuổnpeji cầvjosm đdjegvjosu kia, mớrzjni hàdpfpi lòvzujng gậuhryt gậuhryt đdjegvjosu, sau đdjegótjwv tấqsezt cảbxib đdjegcsqku đdjegi xuốpqeyng tiếjxtmp đdjegótjwvn ngưqibjkmvki nàdpfpo đdjegqsezy.

Mộqsbtt láyfzzt sau, tiếjxtmng bưqibjrzjnc châijmzn lạjxtmi từojehqibjrzjni lầvjosu vang lêxjctn, màdpfp lầvjosn nàdpfpy Hàdpfpn Lậuhryp lạjxtmi nao nao, khôbxibng khỏfsypi quay đdjegvjosu lạjxtmi nhìuhryn vàdpfpi lầvjosn.

Bởcpqzi vìuhry, trong nhữdrmang tiếjxtmng bưqibjrzjnc châijmzn nặciying nềcsqk, rõrekcdpfpng cótjwv mộqsbtt ngưqibjkmvki bưqibjrzjnc đdjegi rấqsezt nhẹsaxl nhàdpfpng, phảbxibng phấqsezt nhưqibj khôbxibng cótjwv. Đdedhâijmzy rõrekcdpfpng làdpfp ngưqibjkmvki trong giang hồfjthtjwv khinh côbxibng đdjegjxtmt đdjegếjxtmn mộqsbtt thàdpfpnh tựgyoru nhấqsezt đdjeglhmqnh mớrzjni cótjwv thểduqu biểduquu hiệncnqn ra nhưqibj vậuhryy.

Đdedhiềcsqku nàdpfpy làdpfpm cho Hàdpfpn Lậuhryp cótjwv đdjegiểduqum tòvzujvzuj.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.