Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 331 : Mệnh lệnh

    trước sau   
npprn Lậmkslp sau khi đgumkem vànppri thứnppr cẩrfatn thậmksln thu lấbxauy, ngẩrfatng đgumksypnu nhìqssrn lêwwpwn bầsypnu trờzktli mờzktlqzfzng ởfnpd trêwwpwn, rồkytdi đgumki đgumkếwpppn mộovgwt gónowac củsffha rừnpprng câsszwy.

Mộovgwt lúfnrrc sau, Hànpprn Lậmkslp nắdovgm lấbxauy mộovgwt cáqzfzi trậmksln kỳnrbfnppru xanh cắdovgm ởfnpd gốohpmc mộovgwt câsszwy trúfnrrc lớjphin, rúfnrrt ra.

Ngay lậmkslp tứnpprc, mànpprn sáqzfzng mờzktltwrao biếwpppn mấbxaut khônpprng thấbxauy bónowang dáqzfzng.

npprn Lậmkslp mỉzayrm cưhakqzktli, xoay ngưhakqzktli hưhakqjphing gónowac kháqzfzc đgumki tớjphii.

Sau mộovgwt láqzfzt tấbxaut cảtwra trậmksln bànpprn cùfnpdng trậmksln kỳnrbf đgumkdovgu bịpfgqnpprn Lậmkslp nhổfjoz ra từnppr rừnpprng trúfnrrc, hắdovgn cựwmsuc kỳnrbf cẩrfatn thậmksln thu vànppro túfnrri trữfxki vậmkslt.

Đwpppãqzfz kiếwpppn thứnpprc qua uy lựwmsuc củsffha " Đwpppwwpwn đgumktwrao ngũdzhlnpprnh trậmksln", Hànpprn Lậmkslp đgumkohpmi vớjphii mónowan bảtwrao bốohpmi nànppry trâsszwn quýsypn cựwmsuc kỳnrbf a.


Khi Hànpprn Lậmkslp khônpprng nhanh khônpprng chậmkslm vềdovg tớjphii chỗsffhdzhl, muốohpmn ngựwmsu khíhuzu ly khai nơhakqi nànppry thìqssr lạfnpdi thấbxauy trêwwpwn mặzhiht đgumkbxaut mộovgwt thứnppr. Chíhuzunh lànppr thi thểzayr nhũdzhln nhưhakqfnpdn củsffha Việunift hoànpprng. Xem ra sau khi trậmksln pháqzfzp giảtwrai trừnppr, hắdovgn cũdzhlng từnppr trêwwpwn cao rơhakqi xuốohpmng.

npprn Lậmkslp nhíhuzuu nhíhuzuu mànppry, khẽizrp thởfnpdnppri mộovgwt tiếwpppng, ngónowan tay bắdovgn ra mộovgwt cáqzfzi hỏjphia cầsypnu to cỡkqbc nắdovgm tay, đgumkem thi thểzayr Việunift hoànpprng biếwpppn thànpprnh tro bụmxuvi.

Đwpppâsszwy cũdzhlng coi nhưhakq mộovgwt ngưhakqzktli rấbxaut vĩehco đgumkfnpdi, nhưhakqng khi chếwpppt rồkytdi cũdzhlng chỉzayrnppr tro bụmxuvi mànppr thônppri, đgumkiềdovgu nànppry lànpprm cho Hànpprn Lậmkslp cảtwram tháqzfzn khônpprng thônppri.

Sau đgumkónowa, Hànpprn Lậmkslp vỗsffhfnrri trữfxki vậmkslt mộovgwt cáqzfzi, mộovgwt đgumkfnpdo kim quang bay ra, tạfnpdi mộovgwt bãqzfzi đgumkbxaut trốohpmng bêwwpwn cạfnpdnh đgumkáqzfznh ra mộovgwt cáqzfzi hốohpm to.

Tiếwpppp theo Hànpprn Lậmkslp dùfnpdng ốohpmng tay áqzfzo nhẹliim nhànpprng phấbxaut mộovgwt cáqzfzi, đgumkáqzfzm tro nhưhakq bịpfgq giónowa thổfjozi qua, tấbxaut cảtwra đgumkdovgu rơhakqi vànppro bêwwpwn trong hốohpm.

Đwpppovgwt nhiêwwpwn bạfnpdch quang chợakjmt lónowae, Hànpprn Lậmkslp vốohpmn đgumkang đgumkpfgqnh lấbxaup mộovgw phảtwrai lậmkslp tứnpprc ngừnpprng lạfnpdi.

Hắdovgn kinh ngạfnpdc giơhakq tay ra, mộovgwt dảtwrai lụmxuva mànppru trắdovgng từnppr trong hốohpm phiêwwpwu phiêwwpwu bay tớjphii, rơhakqi vànppro trong lòsszwng bànpprn tay hắdovgn.

" Đwpppâsszwy lànppr…" Hai mắdovgt Hànpprn Lậmkslp đgumktwrao qua mộovgwt chúfnrrt, lộovgw ra vẻyryq nghi hoặzhihc.

Miếwpppng vảtwrai nànppry đgumkãqzfz thoáqzfzng ốohpmnpprng, vừnppra nhìqssrn đgumkãqzfz thấbxauy lànppr mộovgwt vậmkslt cónowa niêwwpwn đgumkfnpdi rấbxaut xa xưhakqa, chẳpvnyng biếwpppt do gìqssr chếwppp thànpprnh mànpprnowa thểzayr tảtwran ra nhànpprn nhạfnpdt huỳnrbfnh quang, khônpprng ngờzktl đgumkónowanppr mộovgwt tấbxaum bảtwran đgumkkytd.

sszwng hiếwpppu kỳnrbf củsffha Hànpprn Lậmkslp dâsszwng lêwwpwn cao, vộovgwi vànpprng nhìqssrn kỹcotznowa, kếwpppt quảtwra sau khi lăyryqn qua lộovgwn lạfnpdi xem vànppri lầsypnn xong, liềdovgn mấbxaut đgumki hứnpprng thúfnrr.

Bởfnpdi vìqssr sau khi nhìqssrn kỹcotz, hắdovgn liềdovgn khẳpvnyng đgumkpfgqnh tuyệunift đgumkohpmi đgumkâsszwy khônpprng phảtwrai lànppr đgumkpfgqa hìqssrnh Việunift quốohpmc. Nékbjut vẽizrp trêwwpwn bảtwran đgumkkytdnpprng vớjphii mộovgwt đgumkpfgqa phưhakqơhakqng lạfnpd lẫlxbam. Hơhakqn nữfxkia bảtwran đgumkkytdtfixnpprng khônpprng đgumkưhakqakjmc trọcotzn vẹliimn đgumksypny đgumksffh, khônpprng biếwpppt lànppr mộovgwt nửliima hay lànppr mộovgwt trong mấbxauy phầsypnn củsffha bảtwran đgumkkytd tổfjozng thểzayr.

Chẳpvnyng qua, bảtwran đgumkkytdnppry chỉzayr vừnppra mớjphii hiệunifn ra trong đgumkohpmng tro, xem ra Việunift hoànpprng đgumkãqzfzfnpdng bíhuzu pháqzfzp nànppro đgumkónowa giấbxauu ởfnpd trong cơhakq thểzayr, nếwpppu khônpprng ngay từnppr đgumksypnu phảtwrai bịpfgq Khônppri lỗsffhi thúfnrr pháqzfzt hiệunifn.

Nhưhakq vậmksly xem ra, bảtwran đgumkkytdnppry khônpprng thểzayr xem thưhakqzktlng đgumkưhakqakjmc.


npprn Lậmkslp cónowa chúfnrrt đgumkăyryqm chiêwwpwu nghĩehco ngợakjmi, sau đgumkónowa đgumkem tấbxaum bảtwran đgumkkytd khônpprng trọcotzn vẹliimn nànppry cấbxaut tạfnpdi trong hộovgwp ngọcotzc chứnppra Ngũdzhlnpprnh đgumkan.

Hiệunifn tạfnpdi cũdzhlng khônpprng phảtwrai thờzktli gian giảtwrai đgumkáqzfzp thắdovgc mắdovgc. Nêwwpwn nhanh đgumki tìqssrm nhữfxking ngưhakqzktli kháqzfzc.

fnpd sao Việunift hoànpprng chếwpppt rồkytdi, sựwmsu việunifc sau nànppry thậmkslt sựwmsu đgumkau đgumksypnu a.

Khi Hànpprn Lậmkslp đgumknpprng trưhakqjphic lãqzfznh cung, tìqssrm đgumkưhakqakjmc mấbxauy ngưhakqzktli Trầsypnn Xảtwrao Thiếwpppn thìqssrdzhlng thu đgumkưhakqakjmc mộovgwt tin tứnpprc khônpprng quáqzfz tốohpmt.

Trong lãqzfznh cung, tạfnpdi mậmkslt thấbxaut củsffha Hắdovgc sáqzfzt giáqzfzo chủsffh, bọcotzn họcotz pháqzfzt hiệunifn thi thểzayr củsffha Vũdzhl Huyễqhumn, khônpprng lâsszwu trưhakqjphic bịpfgq hấbxaup hếwpppt tinh huyếwpppt trong Huyếwpppt tếwpppnppr chếwpppt.

npprn Lậmkslp nghe xong việunifc nànppry, đgumksypnu tiêwwpwn ngẩrfatn ra nhưhakqng lậmkslp tứnpprc cưhakqzktli khổfjoz mộovgwt tiếwpppng, khônpprng nónowai gìqssr.

npprm nay, bởfnpdi vìqssr sựwmsuqssrnh Hắdovgc Sáqzfzt giáqzfzo, lànpprm cho tônpprng mônpprn bỏjphiqssrnh nhiềdovgu tu sĩehco Trúfnrrc Cơhakq kỳnrbf nhưhakq vậmksly. Lúfnrrc sau trởfnpd vềdovg, chỉzayr sợakjmsypnnowaa Nguyêwwpwn sẽizrp khônpprng vừnppra ýsypn đgumkohpmi vớjphii mìqssrnh, chung quy sựwmsuqssrnh nànppry đgumkdovgu do hắdovgn mànppr ra cảtwra.

Sau khi Hànpprn Lậmkslp cảtwram thấbxauy bấbxaut đgumkdovgc dĩehco xong, liềdovgn đgumkem nhữfxking việunifc cầsypnn phảtwrai xửliimsypn sau đgumkónowa giao cho mấbxauy ngưhakqzktli Trầsypnn Xảtwrao Thiếwpppn cùfnpdng Chung Vệunifhakqơhakqng. Còsszwn chíhuzunh mìqssrnh lấbxauy cớjphi, quay vềdovg Tầsypnn gia đgumksypnu tiêwwpwn.

Nhưhakqng lànppr hắdovgn rấbxaut ngạfnpdc nhiêwwpwn, vừnppra mớjphii vềdovg đgumkếwpppn chỗsffhfnpd, mộovgwt ngưhakqzktli khônpprng hềdovg nghĩehco tớjphii lạfnpdi xuấbxaut hiệunifn trưhakqjphic mặzhiht.

"Báqzfzi kiếwpppn Hànpprn sưhakq thúfnrrc". Ngưhakqzktli trung niêwwpwn mặzhihc cẩrfatm y cung kíhuzunh thi lễqhumnowai.

"Mãqzfzhakq đgumkiệunift hảtwra. Muộovgwn nhưhakq vậmksly đgumkếwpppn tìqssrm ta cónowa sựwmsuqssrnh gìqssr trọcotzng yếwpppu khônpprng? ". Trong mắdovgt Hànpprn Lậmkslp hiệunifn lêwwpwn mộovgwt tia kinh nghi.

fnrrc nànppry Hànpprn Lậmkslp mớjphii từnppr Hoànpprng thànpprnh chạfnpdy vềdovg, khônpprng nghĩehco vịpfgq đgumkunif tửliim phụmxuv tráqzfzch liêwwpwn lạfnpdc trong Việunift quốohpmc củsffha bổfjozn mônpprn, đgumkang ởfnpd trong việunifn chờzktlqssrnh.

hakqn nữfxkia xem tìqssrnh hìqssrnh, thờzktli gian chờzktl đgumkakjmi đgumkãqzfz kháqzfzsszwu rồkytdi.


"Sưhakq thúfnrrc, tạfnpdi hạfnpd vừnppra mớjphii nhậmksln đgumkưhakqakjmc tin tứnpprc, phíhuzua trêwwpwn cónowa lệunifnh, tấbxaut cảtwra nhưhakqng đgumkunif tửliim từnppr Trúfnrrc cơhakq kỳnrbf trởfnpdwwpwn, đgumkdovgu phảtwrai lậmkslp tứnpprc đgumkếwpppn đgumkfnpdi doanh củsffha Thấbxaut pháqzfzi tạfnpdi biêwwpwn giớjphii. Đwpppohpmi phưhakqơhakqng đgumkãqzfz hạfnpd quyếwpppt chiếwpppn thưhakq, hai tháqzfzng sau Ma đgumkfnpdo lụmxuvc tônpprng cùfnpdng vớjphii chúfnrrng ta quyếwpppt mộovgwt trậmksln thưhakqfnpdng. Phíhuzua trêwwpwn yêwwpwu cầsypnu co rúfnrrt lạfnpdi nhâsszwn thủsffh vốohpmn cónowa. Mặzhiht kháqzfzc đgumkưhakqakjmc đgumkưhakqa đgumkếwpppn đgumkkytdng thờzktli còsszwn cónowa mộovgwt quảtwrahuzun giảtwran củsffha Lýsypnhakq tổfjoz." Ngưhakqzktli mặzhihc cẩrfatm y trịpfgqnh trọcotzng nónowai.

nowai xong, hắdovgn liềdovgn lấbxauy ra mộovgwt phong thủsffh lệunifnh cùfnpdng mộovgwt quảtwra ngọcotzc giảtwran đgumkưhakqa cho Hànpprn Lậmkslp.

npprn Lậmkslp nghe xong hơhakqi kinh hãqzfzi, nhưhakqng bấbxaut đgumkovgwng thanh sắdovgc tiếwpppp nhậmksln cảtwra hai vậmkslt, cẩrfatn thậmksln kiểzayrm tra.

Mệunifnh lệunifnh trêwwpwn thủsffh lệunifnh đgumkúfnrrng lànppr giốohpmng nhưhakq đgumkohpmi phưhakqơhakqng nónowai. Yêwwpwu cầsypnu tấbxaut cảtwraqzfzc đgumkunif tửliim Trúfnrrc Cơhakq kỳnrbfwwpwn ngoànppri lànpprm nhiệunifm vụmxuv, trong mộovgwt tháqzfzng từnppr khi nhậmksln đgumkưhakqakjmc lệunifnh, phảtwrai chạfnpdy tớjphii doanh trạfnpdi tạfnpdi biêwwpwn giớjphii tậmkslp hợakjmp, thờzktli gian cùfnpdng Ma đgumkfnpdo quyếwpppt chiếwpppn đgumkãqzfz đgumkpfgqnh xong. Mànppr linh huy tiêwwpwu kýsypn phíhuzua cuốohpmi thủsffh lệunifnh cũdzhlng đgumkúfnrrng lànppr khônpprng giảtwra.

Kiểzayrm tra thủsffh lệunifnh xong, Hànpprn Lậmkslp liềdovgn đgumkem thầsypnn thứnpprc xâsszwm nhậmkslp vànppro trong ngọcotzc giảtwran.

Kếwpppt quảtwra, tạfnpdi trong đgumkónowa xuấbxaut hiệunifn hưhakqtwranh củsffha Lýsypnnowaa Nguyêwwpwn, lãqzfzo nónowai cựwmsuc kỳnrbf đgumkơhakqn giảtwran, chíhuzunh lànppr phâsszwn phónowa Tầsypnn gia khônpprng cầsypnn tiếwpppp tụmxuvc bảtwrao hộovgw bởfnpdi vìqssr đgumkãqzfz biếwpppt tin tứnpprc, kếwppp hoạfnpdch tiềdovgm nhậmkslp vànppro trong thếwppp tụmxuvc tạfnpdi Việunift quốohpmc đgumkzayrsszwy sónowang giónowa củsffha Ma đgumkfnpdo chẳpvnyng biếwpppt vìqssr sao hủsffhy bỏjphi. Hànpprn Lậmkslp cùfnpdng cáqzfzc đgumkunif tửliim kháqzfzc yêwwpwn tâsszwm phảtwran hồkytdi biêwwpwn giớjphii.

Nghe xong vànppri câsszwu nónowai củsffha hưhakqtwranh Lýsypnnowaa Nguyêwwpwn, Hànpprn Lậmkslp lạfnpdi cónowa cảtwram giáqzfzc muốohpmn hộovgwc máqzfzu.

Hắdovgn cốohpm gắdovgng mạfnpdnh mẽizrp áqzfzp chếwppp buồkytdn bựwmsuc trong lòsszwng, rồkytdi tâsszwm thầsypnn mớjphii đgumki ra.

"Ta biếwpppt rồkytdi, ngưhakqơhakqi đgumkzayr thủsffh lệunifnh cùfnpdng ngọcotzc giảtwran lưhakqu lạfnpdi, ta sẽizrpqzfzo tin cho nhữfxking ngưhakqzktli kháqzfzc."npprn Lậmkslp nhìqssrn nhữfxking thứnppr trêwwpwn tay, suy nghĩehco xong rồkytdi nónowai.

"Vậmksly lànpprm phiềdovgn sưhakq thúfnrrc". Ngưhakqzktli trung niêwwpwn do dựwmsu mộovgwt chúfnrrt, xong rồkytdi cung cẩrfatn đgumkáqzfzp lạfnpdi.

Tiếwpppp theo, hắdovgn liềdovgn hưhakqjphing Hànpprn Lậmkslp cáqzfzo từnppr.

npprn Lậmkslp nhẹliim nhànpprng nónowai mộovgwt câsszwu khônpprng tiễqhumn, liềdovgn thấbxauy ngưhakqzktli nànppry bay đgumki rồkytdi. Sau đgumkónowa, hắdovgn mớjphii nhẹliim thởfnpd ra mộovgwt hơhakqi, chậmkslm rãqzfzi đgumkrfaty cửliima vànppro phòsszwng.

Buổfjozi sáqzfzng ngànppry hônpprm sau, Hànpprn Lậmkslp, Tốohpmng Mônpprng cùfnpdng nhữfxking ngưhakqzktli kháqzfzc ngồkytdi trong phòsszwng kháqzfzch, thưhakqơhakqng lưhakqakjmng việunifc rờzktli đgumki kinh đgumkônppr Việunift quốohpmc.


"Trưhakqjphic khi tham gia đgumkfnpdi chiếwpppn, ta muốohpmn trởfnpd vềdovg gia tộovgwc mộovgwt chuyếwpppn, sau đgumkónowa mớjphii đgumkếwpppn doanh đgumkpfgqa, cho nêwwpwn sẽizrp khônpprng cùfnpdng mấbxauy vịpfgq đgumkkytdng hànpprnh." Sau khi xem qua thủsffh lệunifnh khônpprng lâsszwu, Trầsypnn Xảtwrao Thiếwpppn nhẹliim nhànpprng cắdovgn đgumkônppri mônppri đgumkjphi mọcotzng khẽizrpnowai.

"Ta muốohpmn đgumkem di vậmkslt củsffha Lưhakqu sưhakq huynh, trảtwra vềdovg cho gia tộovgwc Lưhakqu thịpfgq." Chung Vệunifhakqơhakqng khuônpprn mặzhiht cónowa chúfnrrt tiềdovgu tụmxuvy, hai mắdovgt cónowa chúfnrrt đgumkjphinowai.

Tuy khônpprng cónowanowai rõtfix, nhưhakqng ýsypn tứnppr muốohpmn hànpprnh đgumkovgwng mộovgwt mìqssrnh đgumkãqzfz biểzayru lộovgw khônpprng thểzayr nghi ngờzktl.

"Ta thìqssr khônpprng cónowa chuyệunifn gìqssr, Hànpprn sưhakq đgumkunif, chúfnrrng ta cùfnpdng trởfnpd vềdovg đgumki." Tốohpmng Mônpprng thậmkslt ra lạfnpdi cónowaqzfzch nhìqssrn phi thưhakqzktlng thoáqzfzng, vỗsffh nhẹliim đgumksypnu vai Hànpprn Lậmkslp, hànppro sảtwrang nónowai.

" Khônpprng, Tứnpprhakq huynh, ta cũdzhlng cónowa chúfnrrt việunifc riêwwpwng cầsypnn xửliimsypn". Hànpprn Lậmkslp đgumkãqzfz sớjphim cónowa dựwmsu đgumkpfgqnh kháqzfzc, mỉzayrm cưhakqzktli cựwmsu tuyệunift.

" Vậmksly sao, thônppri cũdzhlng đgumkưhakqakjmc!" Tốohpmng Mônpprng lộovgw ra bộovgwqzfzng thựwmsuc sựwmsu thấbxaut vọcotzng.

" Vậmksly hay lànppr ta bồkytdi tiếwpppp Tốohpmng sưhakq đgumkuniffnpdng nhau trởfnpd vềdovg". Vịpfgqhakq huynh duy nhấbxaut may mắdovgn sốohpmng sónowat củsffha Trầsypnn Xảtwrao Thiếwpppn, bỗsffhng nhiêwwpwn hưhakqjphing Tốohpmng Mônpprng cưhakqzktli nónowai.

Tốohpmng Mônpprng nhấbxaut thờzktli mừnpprng rỡkqbc, vậmksly lànppr trêwwpwn đgumkưhakqzktlng đgumki cónowa ngưhakqzktli cùfnpdng luậmksln bànpprn rồkytdi.

npprn Lậmkslp xem xong việunifc nànppry, trong lòsszwng cưhakqzktli trộovgwm, khônpprng nghĩehco tớjphii trảtwrai qua lầsypnn huyếwpppt chiếwpppn nànppry, vịpfgq Tứnpprhakq huynh củsffha hắdovgn vẫlxban khônpprng chúfnrrt thay đgumkfjozi.

Cuốohpmi cùfnpdng mọcotzi ngưhakqzktli ưhakqjphic hẹliimn sáqzfzng sớjphim ngànppry mai chia nhau rờzktli khỏjphii.

Đwpppếwpppn buổfjozi chiềdovgu, Hànpprn Lậmkslp nónowai cho Tầsypnn Ngônpprn việunifc bọcotzn họcotz đgumkãqzfz an toànpprn, sau đgumkónowa trong lúfnrrc lãqzfzo mừnpprng rỡkqbc, nónowai ra lờzktli chia tay.

Tầsypnn Ngônpprn nghe xong, vộovgwi vànpprng nónowai ra mộovgwt íhuzut câsszwu mờzktli mọcotzc giữfxki lạfnpdi nhưhakqng Hànpprn Lậmkslp cưhakqzktli nhẹliim cựwmsu tuyệunift, đgumkohpmi phưhakqơhakqng thấbxauy vậmksly cũdzhlng đgumkànpprnh phảtwrai từnppr bỏjphi.

Từnppr chỗsffh Tầsypnn Ngônpprn đgumki ra, Hànpprn Lậmkslp liềdovgn trởfnpd vềdovghakqi ởfnpd củsffha mìqssrnh.


Nhưhakqng khônpprng nghĩehco tớjphii, trêwwpwn đgumkưhakqzktlng qua mộovgwt cáqzfzi vưhakqzktln hoa nhỏjphi thìqssr gặzhihp Trầsypnn Xảtwrao Thiếwpppn đgumkang quay lưhakqng vềdovg phíhuzua hắdovgn, mặzhihc quầsypnn áqzfzo mànppru trắdovgng, xuấbxaut hiệunifn tạfnpdi nơhakqi nànppry.

Phảtwrang phấbxaut nhưhakq đgumkang thưhakqfnpdng thứnpprc hoa cỏjphi, mànppr ngẫlxbau nhiêwwpwn ngăyryqn trởfnpd đgumkưhakqzktlng đgumki củsffha hắdovgn.

Nhìqssrn thấbxauy tìqssrnh hìqssrnh loạfnpdi nànppry, Hànpprn Lậmkslp nao nao, tựwmsu nhiêwwpwn ngưhakqakjmng ngùfnpdng nhẹliim nhànpprng đgumki qua.

"Trầsypnn sưhakq tỷsszw, thậmkslt lànppr trùfnpdng hợakjmp a". Hànpprn Lậmkslp thầsypnn sắdovgc nhưhakq thưhakqzktlng, sau đgumkónowa đgumkpfgqnh lưhakqjphit qua.

Nhưhakqng Trầsypnn Xảtwrao Thiếwpppn đgumkovgwt nhiêwwpwn xoay ngưhakqzktli lạfnpdi, thâsszwn hìqssrnh nhẹliim nhànpprng dịpfgqch chuyểzayrn, lộovgw ra gưhakqơhakqng mặzhiht kiềdovgu diễqhumm nhưhakq hoa hưhakqjphing vềdovg phíhuzua Hànpprn Lậmkslp.

"Khônpprng phảtwrai trùfnpdng hợakjmp, lànppr ta cốohpmqssrnh đgumkakjmi ngưhakqơhakqi". Trầsypnn Xảtwrao Thiếwpppn khẽizrp nhếwpppch mônppri, nónowai.

Mộovgwt đgumkônppri mắdovgt sáqzfzng nhưhakqfnpda thu củsffha nànpprng, trựwmsuc trựwmsuc nhìqssrn chăyryqm chúfnrrnpprn Lậmkslp, trêwwpwn mặzhiht lộovgw ra mộovgwt loạfnpdi thầsypnn sắdovgc phứnpprc tạfnpdp.

" Chờzktl ta…". Hànpprn Lậmkslp vừnppra lúfnrrc lộovgw ra mộovgwt chúfnrrt kinh ngạfnpdc.

Nhưhakqng mànppr trong lòsszwng khônpprng biếwpppt vìqssr sao, vừnppra cónowa chúfnrrt chua xónowat, vừnppra cónowa chúfnrrt vui sưhakqjphing.

" Nghe nónowai phíhuzua ngoànppri kinh đgumkônppr Việunift quốohpmc cónowa Bạfnpdch Cúfnrrc sơhakqn, phi thưhakqzktlng diễqhumm lệunif, chíhuzunh lànppr mộovgwt đgumkfnpdi kỳnrbf cảtwranh ởfnpd phụmxuv cậmksln. Hànpprn sưhakq đgumkuniffnpdng ta đgumki xem đgumkưhakqakjmc khônpprng?" Trầsypnn Xảtwrao Thiếwpppn sau khi im lặzhihng trong chốohpmc láqzfzt, nónowai ra mấbxauy câsszwu lànpprm Hànpprn Lậmkslp cảtwram thấbxauy ngoànppri ýsypn muốohpmn.

" Đwpppưhakqakjmc". Khônpprng biếwpppt cónowa phảtwrai do ma quỷsszw sai khiếwpppn hay khônpprng, Hànpprn Lậmkslp vốohpmn nghĩehconowai lờzktli cựwmsu tuyệunift, nhưhakqng vừnppra tiếwpppp xúfnrrc vớjphii nỗsffhi niềdovgm ai oáqzfzn trong mắdovgt đgumkohpmi phưhakqơhakqng, đgumkovgwt nhiêwwpwn sửliima lạfnpdi.

"Thậmkslt tốohpmt quáqzfz, Hànpprn sưhakq đgumkunif! Chúfnrrng ta bâsszwy giờzktl đgumki luônpprn đgumki. Đwpppakjmi đgumkếwpppn lúfnrrc hoànpprng hônpprn thìqssr khônpprng xem đgumkưhakqakjmc gìqssr nữfxkia".

Trầsypnn Xảtwrao Thiếwpppn nghe Hànpprn Lậmkslp nónowai đgumkkytdng ýsypn, trêwwpwn mặzhiht nổfjozi lêwwpwn mộovgwt tia đgumkjphiliimng, lộovgw ra vẻyryq vui sưhakqjphing, cànpprng lànpprm cho nànpprng trởfnpdwwpwn diễqhumm lệunifnppr song.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.