Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 330 : Sát Đan

    trước sau   
jxusn Lậuzfpp liếmjjkc mắjgsmt mộwlxkt cádwrki vàjxuso trong túygdsi trữpcea vậuzfpt tựcietu thu đinlpưfmqcrpftc năhfstm khỏdqbta "Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan" kia.

ygdsc nàjxusy từjxyf trong miệgpqvng Khôqtnsi Lỗudqqi thúygds, đinlpem chúygdsng nóqtns cầqexxm đinlpếmjjkn trêygdsn tay, cẩvompn thậuzfpn tra xéjxust mộwlxkt lầqexxn.

Theo linh lựcietc to lớpvnkn ẩvompn bêygdsn trong đinlpan dưfmqcrpftc, Hàjxusn Lậuzfpp xádwrkc nhậuzfpn chúygdsng khôqtnsng giảaait, lúygdsc nàjxusy mớpvnki yêygdsn tâcrxhm từjxyf trong túygdsi trữpcea vậuzfpt lấhlity ra mộwlxkt cádwrki hộwlxkp ngọhfstc tinh xảaaito, cẩvompn thậuzfpn bỏdqbt chúygdsng vàjxuso.

Mặcogrc dùuwiyjxusn Lậuzfpp khôqtnsng biếmjjkt "Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan"jxusy côqtnsng hiệgpqvu cụnmpv thểjyft nhưfmqc thếmjjkjxuso, nhưfmqcng thấhlity Việgpqvt hoàjxusng giữpcea khưfmqc khưfmqc vậuzfpt ấhlity, tựcietu cũcrxhng biếmjjkt Tiểjyftu vưfmqcơaaitng gia nóqtnsi cóqtns chúygdst hữpceau dụnmpvng đinlpdvgli vớpvnki việgpqvc Kếmjjkt đinlpan hơaaitn phâcrxhn nửcrxha chíwlxknh làjxus chuyệgpqvn cóqtns thậuzfpt, trong lòvyvlng cựcietc kỳayqjfmqcng phấhlitn.

Sau đinlpóqtns ádwrknh mắjgsmt Hàjxusn Lậuzfpp chuyểjyftn hưfmqcpvnkng tớpvnki mấhlity thứuwiy khádwrkc, mộwlxkt cádwrki bádwrkt đinlpen nhádwrknh nhưfmqc mựcietc, mộwlxkt cádwrki tiêygdsm trùuwiyy màjxusu đinlpdqbt lớpvnkn khoảaaitng mộwlxkt tấhlitc, còvyvln cóqtns mộwlxkt khốdvgli ngọhfstc giảaaitn tảaaitn ra màjxusu trắjgsmng xádwrkm.

Nhìuvkvn đinlpádwrkm đinlpnsmn vậuzfpt nàjxusy, Hàjxusn Lậuzfpp tâcrxhm lýqbibqtns chúygdst sợrpftktrii.


Mấhlity cádwrki nàjxusy vừjxyfa nhìuvkvn đinlpãktri biếmjjkt làjxus phádwrkp khíwlxkjxus ma đinlpwjcio cùuwiyng tàjxus tu chuyêygdsn dùuwiyng, nóqtnsi khôqtnsng chừjxyfng còvyvln cóqtns cấhlitm chếmjjk, nguyềihqxn rủudqqa gìuvkv đinlpóqtnsjxusygdsn ngoàjxusi, bởjxusi vậuzfpy hắjgsmn cũcrxhng khôqtnsng cóqtns vộwlxki vãktri cầqexxm lấhlity chúygdsng màjxusjxuswlxkt nhẹgyba mộwlxkt hơaaiti, hai tay tảaaitn mádwrkt ra quang hoa nhàjxusn nhạwjcit, đinlpwlxkt nhiêygdsn tạwjcio thàjxusnh mộwlxkt tầqexxng thanh quang bàjxusng bạwjcic bao phủudqq.

Nhưfmqc vậuzfpy Hàjxusn Lậuzfpp mớpvnki yêygdsn tâcrxhm cầqexxm lấhlity khốdvgli ngọhfstc giảaaitn kia, xem xéjxust mộwlxkt chúygdst.

Ngọhfstc giảaaitn nàjxusy trừjxyf việgpqvc phádwrkt ra khíwlxk tứuwiyc cóqtns chúygdst quỷbbqr dịayqj, đinlpíwlxkch xádwrkc khôqtnsng cóqtns cấhlitm chếmjjkuvkvjxusygdsn ngoàjxusi. Hàjxusn Lậuzfpp sau khi thởjxus phàjxuso mộwlxkt hơaaiti, liềihqxn từjxyf từjxyf đinlpem thầqexxn thứuwiyc xâcrxhm nhậuzfpp vàjxuso.

Thầqexxn thứuwiyc vừjxyfa vàjxuso bêygdsn trong ngọhfstc giảaaitn, Hàjxusn Lậuzfpp tựcietu bắjgsmt đinlpqexxu đinlpuwiyng im tạwjcii chỗudqq khôqtnsng nhúygdsc nhíwlxkch nhưfmqcng thầqexxn sắjgsmc lạwjcii trởjxusygdsn cổudqq quádwrki, trong chốdvglc ládwrkt trêygdsn mặcogrt hiệgpqvn lêygdsn đinlpqexxy vẻinlp vui mừjxyfng lẫugbhn sợrpftktrii, trong chốdvglc ládwrkt cựcietc kỳayqj uểjyft oảaaiti, cuốdvgli cùuwiyng lạwjcii biếmjjkn thàjxusnh vẻinlp mặcogrt rấhlitt thậuzfpn trọhfstng, trong đinlpóqtnsvyvln cóqtns mộwlxkt tia sợrpftktrii.

Sau thờgybai gian mộwlxkt chéjxusn tràjxus, Hàjxusn Lậuzfpp đinlpem thầqexxn thứuwiyc thu trởjxus vềihqx, trong lòvyvlng lạwjcii dấhlity lêygdsn thêygdsm nhiềihqxu kinh ngạwjcic.

Nhữpceang thứuwiyygdsn trong ngọhfstc giảaaitn nàjxusy so vớpvnki nhữpceang gìuvkvjxusn Lậuzfpp đinlpdwrkn thìuvkvqtns nhiềihqxu khádwrkc biệgpqvt.

Tạwjcii bêygdsn trong ghi lạwjcii quảaait nhiêygdsn làjxusqtnsng phádwrkp cho giádwrko chúygdsng Hắjgsmc Sádwrkt giádwrko, tỷbbqr nhưfmqc Tiểjyftu vưfmqcơaaitng tửcrxh kia tu luyệgpqvn chíwlxknh làjxus "Hắjgsmc Sádwrkt Tu La côqtnsng", tứuwiy đinlpwjcii huyếmjjkt thịayqj tu luyệgpqvn "Sádwrkt Yêygdsu quyếmjjkt", màjxus Việgpqvt hoàjxusng tu luyệgpqvn chíwlxknh làjxus "Huyếmjjkt Luyệgpqvn thầqexxn quang".

Nhưfmqcng làjxusm cho Hàjxusn Lậuzfpp giậuzfpt mìuvkvnh chíwlxknh làjxusqtnsng phádwrkp củudqqa nhữpceang ngưfmqcgybai nàjxusy tấhlitt cảaait đinlpihqxu nóqtnsi tớpvnki mộwlxkt quyểjyftn gọhfsti làjxus "Huyềihqxn Âiopim Kinh"uvkv đinlpóqtns.

Đghpqiềihqxu nàjxusy làjxusm cho hắjgsmn rấhlitt tòvyvlvyvl.

Nhưfmqcng Hàjxusn Lậuzfpp vộwlxki vãktriuvkvm trong ngọhfstc giảaaitn cũcrxhng khôqtnsng thấhlity nơaaiti hạwjci lạwjcic củudqqa kinh thưfmqc.

Bấhlitt đinlpjgsmc dĩiepu, Hàjxusn Lậuzfpp khôqtnsng thểjyftjxusm gìuvkv khádwrkc hơaaitn làjxus đinlpem sựciet chúygds ýqbib chuyểjyftn tớpvnki trêygdsn bíwlxk thuậuzfpt côqtnsng phádwrkp cóqtns chúygdst quỷbbqr dịayqj kia.

Trong đinlpóqtnsqtnsjxusi loạwjcii làjxusm cho Hàjxusn Lậuzfpp vừjxyfa nhìuvkvn liềihqxn mừjxyfng rỡcqsq. Chẳitwkng nhữpceang giảaaiti trừjxyf đinlpưfmqcrpftc mộwlxkt chúygdst nghi hoặcogrc củudqqa hắjgsmn, lạwjcii đinlpihqx cậuzfpp tớpvnki tádwrkc dụnmpvng châcrxhn chíwlxknh củudqqa "Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan".

jxusn Lậuzfpp tĩiepunh tâcrxhm nhìuvkvn thậuzfpt kỹnmpv.


Nguyêygdsn lai "Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan" đinlpúygdsng làjxus tu sĩiepu tu luyệgpqvn đinlpưfmqcrpftc "Sádwrkt Yêygdsu quyếmjjkt" mớpvnki cóqtns thểjyft tạwjcii trong cơaait thểjyft ngưfmqcng luyệgpqvn xuấhlitt ra mộwlxkt thứuwiy giốdvglng nhưfmqc nộwlxki đinlpan yêygdsu thúygds. Cádwrki nàjxusy cũcrxhng chíwlxknh làjxus mụnmpvc đinlpíwlxkch chủudqq yếmjjku sádwrkng lậuzfpp ra "Sádwrkt Yêygdsu quyếmjjkt".

jxus Tứuwiy đinlpwjcii huyếmjjkt thịayqj sởjxusiepuqtns thểjyft biếmjjkn thâcrxhn thàjxusnh sádwrkt yêygdsu vàjxuscrxhng khôqtnsng cầqexxn phụnmpvc dụnmpvng Trúygdsc Cơaait Đghpqan cóqtns thểjyft tiếmjjkn vàjxuso Trúygdsc Cơaait kỳayqj, cũcrxhng làjxus bởjxusi vìuvkv duyêygdsn cớpvnk kếmjjkt thàjxusnh nộwlxki đinlpan nàjxusy.

Tuy nhiêygdsn dựcieta theo miêygdsu tảaait củudqqa "Sádwrkt yêygdsu quyếmjjkt", tu luyệgpqvn côqtnsng phádwrkp nàjxusy thìuvkv khôqtnsng thểjyft khôqtnsng sửcrxh dụnmpvng Huyếmjjkt tếmjjk. Cũcrxhng bởjxusi vìuvkvqtnsng phádwrkp tốdvglc thàjxusnh, cảaait đinlpgybai nàjxusy đinlpjxyfng nghĩiepu đinlpếmjjkn việgpqvc Kếmjjkt đinlpan nữpceaa. Trúygdsc Cơaait kỳayqj chíwlxknh làjxus tầqexxng thứuwiyqtnsng phádwrkp tốdvgli cao nhấhlitt củudqqa bọhfstn hắjgsmn.

Kỳayqj thậuzfpt khôqtnsng chỉqexxqtns "Sádwrkt Yêygdsu quyếmjjkt", mấhlity côqtnsng phádwrkp kia cũcrxhng khôqtnsng khádwrkc nhau làjxus mấhlity. Cơaait hồnsmn tấhlitt cảaait đinlpihqxu cóqtns khuyếmjjkt hãktrim tríwlxk mạwjcing khôqtnsng cádwrkch nàjxuso Kếmjjkt đinlpan.

Đghpqưfmqcơaaitng nhiêygdsn, tốdvglc đinlpwlxk tu luyệgpqvn tưfmqcơaaitng ứuwiyng củudqqa bọhfstn họhfst vớpvnki sựciet trợrpft giúygdsp củudqqa Huyếmjjkt tếmjjk, côqtnsng lựcietc tựciet nhiêygdsn tăhfstng lêygdsn làjxusm cho ngưfmqcgybai ta trợrpftn mắjgsmt hádwrk hốdvglc mồnsmnm.

"Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan"jxusy xuấhlitt hiệgpqvn, hìuvkvnh nhưfmqc chíwlxknh làjxus đinlpjyftuwiy lấhlitp vàjxuso sựciet khuyếmjjkt thiếmjjku củudqqa côqtnsng phádwrkp.

Mộwlxkt loạwjcii bíwlxk thuậuzfpt gọhfsti làjxus "Sádwrkt Đghpqan thuậuzfpt"crxhng đinlpưfmqcrpftc nhắjgsmc tớpvnki bêygdsn trong ngọhfstc giảaaitn nàjxusy.

Dựcieta theo bíwlxk phádwrkp sởjxus thuậuzfpt nàjxusy, cho dùuwiy tu sĩiepu Trúygdsc Cơaait hậuzfpu kỳayqjfmqc chấhlitt cóqtnsjxusm cỏdqbti mộwlxkt chúygdst, chỉqexx cầqexxn ăhfstn vàjxuso "Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan", đinlpihqxu sẽypmtqtns 1/3 cơaait hộwlxki cóqtns thểjyft kếmjjkt thàjxusnh mộwlxkt loạwjcii kim đinlpan giốdvglng nhưfmqc củudqqa tu sĩiepu Kếmjjkt Đghpqan kỳayqj, gọhfsti làjxus "Ngụnmpvy kim đinlpan" hay gọhfsti làjxus "Sádwrkt Đghpqan".

dwrkt Đghpqan vừjxyfa mớpvnki kếmjjkt thàjxusnh nàjxusy, bàjxusn vềihqx uy lựcietc so vớpvnki châcrxhn chádwrknh kim đinlpan tuy khôqtnsng bằtacmng, nhưfmqcng cũcrxhng tuyệgpqvt đinlpdvgli khôqtnsng kéjxusm quádwrk xa, đinlpnsmnng dạwjcing cóqtns hiệgpqvu quảaait kỳayqj diệgpqvu tăhfstng tuổudqqi thọhfst.

Khi Hàjxusn Lậuzfpp nhìuvkvn đinlpếmjjkn đinlpóqtns thìuvkv trong lòvyvlng nhảaaity dựcietng lêygdsn, tỉqexx lệgpqv 1/3 Kếmjjkt đinlpan, "Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan"jxusy cũcrxhng quádwrk nghịayqjch thiêygdsn rồnsmni!

Hắjgsmn xúygdsc đinlpwlxkng cơaait hồnsmn muốdvgln lậuzfpp tứuwiyc lấhlity ra năhfstm khỏdqbta đinlpan hoàjxusn ăhfstn vàjxuso thửcrxh xem!

Nhưfmqcng bíwlxk thuậuzfpt nàjxusy phíwlxka sau nhắjgsmc tớpvnki khuyếmjjkt hãktrim củudqqa Sádwrkt Đghpqan, làjxusm cho Hàjxusn Lậuzfpp khôqtnsng khỏdqbti ngạwjcic nhiêygdsn.

Mặcogrt trêygdsn nóqtnsi, bởjxusi vìuvkv "Sádwrkt Đghpqan"uwiy sao làjxus kim đinlpan do ngưfmqcgybai tạwjcio ra cho nêygdsn sau khi kếmjjkt thàjxusnh liềihqxn khôqtnsng cóqtns khảaaithfstng tăhfstng tiếmjjkn. Nhưfmqc vậuzfpy cũcrxhng cóqtns nghĩiepua làjxus tu sĩiepu cảaait đinlpgybai tu vi sẽypmt khôqtnsng thểjyfthfstng thêygdsm nữpceaa màjxus chỉqexxqtns thểjyft duy trìuvkv cảaaitnh giớpvnki Kếmjjkt Đghpqan sơaait kỳayqjjxus thôqtnsi.


Nếmjjku nhưfmqc vậuzfpy thìuvkvjxusn Lậuzfpp cũcrxhng sẽypmt khôqtnsng bỏdqbt qua con đinlpưfmqcgybang tắjgsmt ngon làjxusnh nàjxusy.

Phưfmqcơaaitng phádwrkp "Tam chuyểjyftn trọhfstng nguyêygdsn côqtnsng" sau ba lầqexxn tádwrkn côqtnsng sẽypmt ngưfmqcng kếmjjkt kim đinlpan, thậuzfpt sựcietjxus mấhlitt mádwrkt quádwrk lớpvnkn, cóqtns đinlpiểjyftm quádwrk xa vờgybai. Hơaaitn nữpceaa cho dùuwiy thậuzfpt sựcietdwrkn côqtnsng ba lầqexxn, Hàjxusn Lậuzfpp trong lòvyvlng mộwlxkt chúygdst cũcrxhng khôqtnsng tin tưfmqcjxusng.

uwiy sao côqtnsng phádwrkp nàjxusy, chỉqexxjxus vịayqj cao nhâcrxhn sádwrkng tạwjcio ra "Thanh nguyêygdsn kiếmjjkm quyếmjjkt" kia giảaait thiếmjjkt màjxus thôqtnsi! Cho tớpvnki bâcrxhy giờgyba khôqtnsng cóqtns ai thậuzfpt sựciet tu luyệgpqvn qua.

jxus "Sádwrkt Đghpqan thuậuzfpt"jxusy lạwjcii bấhlitt đinlpnsmnng, nghe khẩvompu khíwlxkwlxk thuậuzfpt nàjxusy khẳitwkng đinlpayqjnh sớpvnkm cóqtns ngưfmqcgybai đinlpãktri tu luyệgpqvn đinlpưfmqcrpftc.

Ba phầqexxn tỉqexx lệgpqv, hấhlitp dẫugbhn nàjxusy đinlpdvgli Hàjxusn Lậuzfpp thậuzfpt sựcietjxus quádwrk lớpvnkn a!

Vềihqx phầqexxn kếmjjkt thàjxusnh "Sádwrkt Đghpqan", tu sĩiepu lạwjcii khôqtnsng cádwrkch nàjxuso tăhfstng tiếmjjkn đinlpếmjjkn Nguyêygdsn Anh kỳayqj nữpceaa, Hàjxusn Lậuzfpp căhfstn bảaaitn sẽypmt khôqtnsng hơaaiti sứuwiyc đinlpâcrxhu màjxus lo lắjgsmng đinlpếmjjkn sựcietuvkvnh khôqtnsng thểjyftjxusy.

"Nguyêygdsn Anh kỳayqj", Hàjxusn Lậuzfpp chỉqexxqtns thểjyftaaito tưfmqcjxusng khi nằtacmm ngủudqqaaitjxus thôqtnsi.

Đghpqdvgli vớpvnki hắjgsmn bâcrxhy giờgybajxusqtnsi, cóqtns thểjyft Kếmjjkt đinlpan chíwlxknh làjxus mụnmpvc tiêygdsu cao nhấhlitt. Vềihqx phầqexxn sau khi Kếmjjkt đinlpan cóqtns hay khôqtnsng hy vọhfstng ngưfmqcng luyệgpqvn thàjxusnh Nguyêygdsn Anh, đinlpưfmqcơaaitng nhiêygdsn đinlpếmjjkn lúygdsc đinlpóqtns sẽypmtwlxknh.

Nhưfmqcng "Sádwrkt Đghpqan thuậuzfpt" phíwlxka dưfmqcpvnki tiếmjjkp tụnmpvc nóqtnsi rõrjqcjxusm cho Hàjxusn Lậuzfpp phảaaiti trợrpftn tròvyvln mắjgsmt.

"Sádwrkt Đghpqan" mộwlxkt khi kếmjjkt thàjxusnh trong cơaait thểjyft tu sĩiepu, sẽypmt khôqtnsng ngừjxyfng phóqtnsng thíwlxkch sádwrkt yêygdsu chi khíwlxk, sau mộwlxkt thờgybai gian dàjxusi sẽypmt dầqexxn dầqexxn ăhfstn mòvyvln thầqexxn tríwlxk.

Mặcogrc dùuwiy bịayqj ăhfstn mòvyvln nhưfmqcng khôqtnsng xuấhlitt hiệgpqvn kếmjjkt quảaait đinlpádwrkng sợrpftjxusuvkvnh trạwjcing thầqexxn tríwlxk biếmjjkn mấhlitt, lụnmpvc thâcrxhn bấhlitt nhậuzfpn, nhưfmqcng cũcrxhng sẽypmt trởjxusygdsn trìuvkv đinlpwlxkn, đinlpqexxu óqtnsc dầqexxn dầqexxn ngu dốdvglt, đinlpâcrxhy chíwlxknh làjxus khuyếmjjkt hãktrim khôqtnsng thểjyft trádwrknh khỏdqbti.

Đghpqiềihqxu nàjxusy làjxusm cho Hàjxusn Lậuzfpp trong lòvyvlng phádwrkt lạwjcinh khôqtnsng thôqtnsi!

Phảaaiti biếmjjkt rằtacmng hắjgsmn luôqtnsn luôqtnsn tựciet tin vàjxuso đinlpqexxu óqtnsc cơaait tríwlxk củudqqa mìuvkvnh, đinlpâcrxhy cũcrxhng làjxusbbqr trưfmqcrpftng lớpvnkn nhấhlitt đinlpjyft hắjgsmn tiêygdsu dao tạwjcii tu tiêygdsn giớpvnki cho đinlpếmjjkn nay.


Cho nêygdsn xem đinlpếmjjkn đinlpóqtns thìuvkv trong lòvyvlng Hàjxusn Lậuzfpp cóqtns chúygdst tranh đinlphlitu rồnsmni hoàjxusn toàjxusn chặcogrt đinlpuwiyt ýqbib niệgpqvm sửcrxh dụnmpvng "Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan" trong đinlpqexxu mìuvkvnh.

ygdsc nàjxusy Hàjxusn Lậuzfpp ảaaito nãktrio vôqtnsuwiyng, khỏdqbti phảaaiti nóqtnsi, hắjgsmn hao tổudqqn rấhlitt nhiềihqxu tâcrxhm cơaait mớpvnki đinlpem "Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan" tớpvnki tay, căhfstn bảaaitn làjxus thàjxusnh đinlpnsmn bỏdqbt, mộwlxkt đinlpiểjyftm hữpceau dụnmpvng cũcrxhng khôqtnsng cóqtns sao?

Nhưfmqcng Hàjxusn Lậuzfpp ngẫugbhm nghĩiepu lạwjcii, cảaaitm giádwrkc đinlpưfmqcrpftc cóqtns chúygdst khôqtnsng đinlpúygdsng.

Nếmjjku làjxusqtnsi nhưfmqc vậuzfpy, Việgpqvt hoàjxusng tạwjcii sao vẫugbhn còvyvln đinlpcogrc biệgpqvt bồnsmni dưfmqccqsqng loạwjcii đinlpan nàjxusy chứuwiy?

Xem bộwlxkdwrkng gian xảaaito củudqqa hắjgsmn, khẳitwkng đinlpayqjnh sẽypmt khôqtnsng phảaaiti trựcietc tiếmjjkp phụnmpvc dụnmpvng cho mìuvkvnh.

Nghĩiepu tớpvnki đinlpâcrxhy, Hàjxusn Lậuzfpp sau khi lưfmqcpvnkt qua mộwlxkt vòvyvlng trêygdsn bíwlxk thuậuzfpt, hắjgsmn lạwjcii chúygds ýqbib tớpvnki mộwlxkt loạwjcii bíwlxk thuậuzfpt khádwrkc, cảaaitm thấhlity phi thưfmqcgybang hứuwiyng thúygds chíwlxknh làjxus "Thâcrxhn ngoạwjcii hóqtnsa thâcrxhn".

Loạwjcii bíwlxk phádwrkp đinlpwjcii danh đinlpqexxnh đinlpqexxnh nàjxusy củudqqa Ma đinlpwjcio, Hàjxusn Lậuzfpp đinlpãktri sớpvnkm nghe qua.

Mặcogrc dùuwiyqtnsi loạwjcii côqtnsng phádwrkp "Hóqtnsa thâcrxhn thuậuzfpt"qtns hiệgpqvu dụnmpvng cụnmpv thểjyft trăhfstm nghìuvkvn quádwrki lạwjci nhưfmqcng làjxusqtns luậuzfpn loạwjcii nàjxuso khẳitwkng đinlpayqjnh đinlpihqxu đinlpưfmqcrpftc ngưfmqcgybai trong Ma đinlpwjcio coi nhưfmqcdwrknh mạwjcing. Cơaait bảaaitn đinlpihqxu làjxuswlxk mậuzfpt tốdvgli cao củudqqa cádwrkc tôqtnsng phádwrki.

Việgpqvt quốdvglc thấhlitt phádwrki từjxyfng tìuvkvm trăhfstm phưfmqcơaaitng ngàjxusn kếmjjk đinlpjyft thu tậuzfpp côqtnsng phádwrkp liêygdsn quan nhưfmqcng vẫugbhn trắjgsmng tay.

Khi Hàjxusn Lậuzfpp xem qua thuậuzfpt nàjxusy, trong lòvyvlng mừjxyfng nhưfmqc đinlpygdsn bởjxusi vìuvkv hắjgsmn rốdvglt cụnmpvc tìuvkvm đinlpưfmqcrpftc chỗudqqqtns thểjyft sửcrxh dụnmpvng "Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan" rồnsmni.

Nếmjjku nhưfmqc hắjgsmn đinlpdwrkn khôqtnsng sai, têygdsn Việgpqvt hoàjxusng kia lúygdsc đinlpqexxu cũcrxhng cóqtnsuwiyng dựciet đinlpayqjnh nhưfmqc hắjgsmn cho nêygdsn mớpvnki khôqtnsng tiếmjjkc mádwrku huyếmjjkt củudqqa mìuvkvnh đinlpjyft bồnsmni dưfmqccqsqng Tứuwiy đinlpwjcii huyếmjjkt thịayqj ngưfmqcng luyệgpqvn xuấhlitt ra "Huyếmjjkt ngưfmqcng ngũcrxhjxusnh đinlpan".

jxusygdsn Lam bàjxuso nhâcrxhn bịayqj hắjgsmn hấhlitp nạwjcip côqtnsng lựcietc rồnsmni chếmjjkt ởjxusfmqcpvnki tádwrkc dụnmpvng củudqqa Thiêygdsn Lôqtnsi tửcrxh chíwlxknh làjxusqtnsa thâcrxhn hắjgsmn tếmjjk luyệgpqvn ra.

Chỉqexxqtns nhưfmqc vậuzfpy mớpvnki cóqtns thểjyft giảaaiti thíwlxkch vìuvkv sao têygdsn kia cam tâcrxhm tìuvkvnh nguyệgpqvn bịayqj hấhlitp nạwjcip tu vi màjxus khôqtnsng chúygdst phảaaitn khádwrkng lạwjcii.

jxusn Lậuzfpp ádwrkp chếmjjk tạwjcip niệgpqvm trong lòvyvlng, nhanh chóqtnsng đinlpem nhữpceang bíwlxk thuậuzfpt còvyvln lạwjcii đinlpihqxu nhìuvkvn mộwlxkt lầqexxn.

"Tu tủudqqy đinlpan"jxus mấhlity cádwrki thuậuzfpt Huyếmjjkt tếmjjk, Hàjxusn Lậuzfpp chưfmqca cóqtns tu luyệgpqvn qua ma côqtnsng tựciet nhiêygdsn đinlpdvgli vớpvnki chúygdsng nóqtns khôqtnsng cóqtns hứuwiyng thúygds.

Chỉqexxqtns phưfmqcơaaitng phádwrkp ngưfmqcng luyệgpqvn "Huyếmjjkt Linh Toảaaitn"jxus phíwlxka sau mớpvnki làjxusm cho hắjgsmn nhìuvkvn tớpvnki nhìuvkvn lui vàjxusi lầqexxn, ghi nhớpvnk chúygdst íwlxkt trong lòvyvlng.

Sau khi Hàjxusn Lậuzfpp đinlpem thầqexxn thứuwiyc ra khỏdqbti, lĩiepunh hộwlxki kỹnmpvjxusng mộwlxkt phen mớpvnki đinlpem ádwrknh mắjgsmt dừjxyfng lạwjcii ởjxus trêygdsn hai kiệgpqvn vậuzfpt phẩvompm khádwrkc.

Tiêygdsm trùuwiyy chíwlxknh làjxus Huyếmjjkt Linh Toảaaitn sau khi rờgybai khỏdqbti thâcrxhn thểjyft đinlphfstng lạwjcii, hẳitwkn làjxusqtns thểjyft đinlpem phádwrkp khíwlxkjxusy sửcrxh dụnmpvng!

Vềihqx phầqexxn cádwrki bádwrkt màjxusu đinlpen nhádwrknh kia làjxus mộwlxkt phádwrkp khíwlxk hiếmjjkm thấhlity gọhfsti làjxus "Tụnmpv Hồnsmnn Bádwrkt", chuyêygdsn môqtnsn dung nạwjcip hồnsmnn phádwrkch nguyêygdsn thầqexxn củudqqa tu sĩiepu, chỉqexx cầqexxn vàjxuso trong phádwrkp khíwlxkjxusy thìuvkv linh tíwlxknh củudqqa hồnsmnn phádwrkch nguyêygdsn thầqexxn đinlpihqxu sẽypmt dầqexxn dầqexxn biếmjjkn mấhlitt hoàjxusn toàjxusn, từjxyf nay vềihqx sau trởjxus thàjxusnh côqtns hồnsmnn dãktri quỷbbqruvkvnh thưfmqcgybang, chuyêygdsn cung cấhlitp cho tàjxus tu sửcrxh dụnmpvng, tếmjjk luyệgpqvn.

jxusdwrki "Tụnmpv Hồnsmnn Bádwrkt"jxusy Hàjxusn Lậuzfpp mớpvnki thoádwrkng quan sádwrkt mộwlxkt chúygdst đinlpãktri bịayqj khíwlxk lạwjcinh bêygdsn trong xốdvglc tớpvnki, khôqtnsng khỏdqbti rùuwiyng mìuvkvnh, vộwlxki vàjxusng thu vàjxuso túygdsi trữpcea vậuzfpt.

jxusn Lậuzfpp rấhlitt rõrjqcjxusng chíwlxknh mìuvkvnh cũcrxhng khôqtnsng tu luyệgpqvn âcrxhm côqtnsng nêygdsn tựciet nhiêygdsn khôqtnsng cádwrkch nàjxuso lợrpfti dụnmpvng nóqtns.

Xem thứuwiy phádwrkp khíwlxkjxusy âcrxhm hàjxusn đinlpếmjjkn nhưfmqc vậuzfpy, khôqtnsng biếmjjkt làjxus đinlpãktriqtns bao nhiêygdsu hồnsmnn phádwrkch ngưfmqcgybai tu đinlpwjcio tádwrkng thâcrxhn ởjxus trong đinlpóqtns. Tiếmjjkp xúygdsc nhiềihqxu chỉqexxjxusm mìuvkvnh thêygdsm bệgpqvnh màjxus thôqtnsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.