Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 33 : Tư hạ giao dịch

    trước sau   
agdjn Lậrklkp cầrynlm lấbxily dâmhbry thừqbjnng, nézhjlm gầrynlu xuốujijng thủzhjly đlvykàagdjm, sau đlvykóhcvb từqbjn từqbjnzhjlo gầrynlu nưpfchtiloc lêujijn.

pfchtiloc suốujiji tràagdjn cảykkn ra ngoàagdji.

agdjn Lậrklkp khôldsxng tốujijn sứlvykc giơrtyh cao gầrynlu nưpfchtiloc, đlvykưpfcha lêujijn quájpvp đlvykmyrbnh đlvykrynlu, cổgmkf tay xoay nhẹdupq, "hoa" tiếdalong dộeogvi nưpfchtiloc vang lêujijn, từqbjn đlvykmyrbnh đlvykbxilu xuốujijng đlvykếdalon góhcvbt châmhbrn hắvuenn ưpfchtilot đlvykphabm nưpfchtiloc.

"Thậrklkt májpvpt a!"

"Thậrklkt thoảykkni májpvpi!"

agdjn Lậrklkp cùssyeng mộeogvt gãvvbm thiếdalou niêujijn khájpvpc đlvykoyjlng thờphabi kêujiju lêujijn.


agdjy cũmollng khóhcvb trájpvpch, bâmhbry giờphab đlvykang làagdj tiếdalot hèbfhl, nắvuenng chóhcvbi chang, nóhcvbng bứlvykc khôldsxng chịmollu đlvykưpfchrniac, hai ngưpfchphabi ởqatv trầrynln, dùssyeng nưpfchtiloc suốujiji májpvpt trêujijn núwyzxi dộeogvi xuốujijng từqbjn đlvykmyrbnh đlvykrynlu, thậrklkt sựsnguagdj toàagdjn thâmhbrn đlvykvqgju cảykknm thấbxily rấbxilt thoảykkni májpvpi.

"Hắvuenc hắvuenc! Hàagdjn sưpfch đlvykweri, ngưpfchơrtyhi tìvwtim đlvykưpfchrniac mộeogvt nơrtyhi thậrklkt tốujijt, mộeogvt tiểrklku thủzhjly đlvykàagdjm nằqatvm ởqatvrtyhi bíuftd mậrklkt thếdaloagdjy, ngưpfchơrtyhi cũmollng tìvwtim ra." Thiếdalou niêujijn bềvqgj ngoàagdji lãvvbmnh khốujijc bỗzjvpng đlvykeogvt nhiêujijn mởqatv miệwering ra nóhcvbi chuyệwerin.

"Nàagdjy khôldsxng tíuftdnh làagdjvwti cảykkn, nhưpfchng đlvykmolla phưpfchơrtyhng khóhcvbvwtim hơrtyhn ta cũmollng còjaden tìvwtim đlvykưpfchrniac khôldsxng íuftdt, đlvykájpvpng tiếdaloc nhữrtyhng chỗzjvp đlvykóhcvb khôldsxng cóhcvbpfchtiloc májpvpt." Mộeogvt gãvvbm thiếdalou niêujijn còjaden lạzhkqi, khôldsxng khájpvpch khíuftd đlvykem nhữrtyhng lờphabi khen tặfznqng củzhjla đlvykujiji phưpfchơrtyhng trảykkn lạzhkqi hếdalot.

ujijn thiếdalou niêujijn nàagdjy làagdjagdjn Lậrklkp, còjaden gãvvbmjaden lạzhkqi làagdj Lệweri Phi Vũmoll, hắvuenn đlvykếdalon đlvykrklk lấbxily thuốujijc.

Lệweri Phi Vũmoll từqbjnagdjn Lậrklkp lấbxily đlvykưpfchrniac chỉmyrb thốujijng dưpfchrniac, lầrynln đlvykrynlu tiêujijn dùssyeng thửmoll mộeogvt chúwyzxt, thấbxily phi thưpfchphabng hiệweriu quảykkn, thốujijng khổgmkf do "trừqbjnu tủzhjly hoàagdjn" mang lạzhkqi đlvykãvvbm giảykknm bớtilot khôldsxng íuftdt.

Từqbjn đlvykóhcvb vềvqgj sau, Lệweri Phi Vũmoll khôldsxng còjaden tựsngu chủzhjl, mỗzjvpi khi khôldsxng sửmoll dụueilng dưpfchrniac phẩldsxm củzhjla Hàagdjn Lậrklkp, thìvwti khôldsxng cóhcvbjpvpch nàagdjo chịmollu đlvykưpfchrniac thốujijng khổgmkf do trừqbjnu tủzhjly hoàagdjn mang lạzhkqi, kếdalot quảykkn, lưpfchrniang dưpfchrniac phẩldsxm vốujijn đlvykrklkssyeng trong mộeogvt năpknam thìvwti chỉmyrb trong mấbxily thájpvpng ngắvuenn ngủzhjli, Lệweri Phi Vũmoll đlvykãvvbm sửmoll dụueilng hếdalot.

Do phảykkni chịmollu sựsnguagdjnh hạzhkq đlvykếdalon cựsnguc đlvykiểrklkm nhưpfch vậrklky, Lệweri Phi Vũmoll khôldsxng còjaden cájpvpch nàagdjo khájpvpc làagdjagdjy mặfznqt, chủzhjl đlvykeogvng đlvykếdalon tìvwtim Hàagdjn Lậrklkp xin dưpfchrniac phẩldsxm.

agdjagdjo lúwyzxc nàagdjy, Hàagdjn Lậrklkp cũmollng đlvykang muốujijn gia tăpknang thựsnguc lựsnguc củzhjla bảykknn thâmhbrn. Lạzhkqi biếdalot đlvykưpfchrniac đlvykujiji phưpfchơrtyhng đlvykãvvbm tiếdalon Thấbxilt tuyệwerit đlvykưpfchphabng tu luyệwerin, liềvqgjn trựsnguc tiếdalop đlvykưpfcha ra yêujiju cầrynlu đlvykvqgj nghịmoll trao đlvykgmkfi, bắvuent hắvuenn truyềvqgjn thụueil Thấbxilt tuyệwerit đlvykưpfchphabng tuyệwerit họujijc.

Lệweri Phi Vũmoll vốujijn đlvykãvvbm va chạzhkqm nhiềvqgju năpknam, đlvykujiji vớtiloi lờphabi đlvykvqgj nghịmollagdjy, hắvuenn phi thưpfchphabng sảykknng khoájpvpi màagdj chấbxilp nhậrklkn, luôldsxn miệwering đlvykájpvpp ứlvykng yêujiju cầrynlu củzhjla Hàagdjn Lậrklkp.

agdjn Lậrklkp vìvwti đlvykvqgj phòjadeng ngoạzhkqi nhâmhbrn phájpvpt hiệwerin ra bíuftd mậrklkt củzhjla họujij, đlvykãvvbm ra sứlvykc tìvwtim kiếdalom phưpfchơrtyhng vi mưpfchphabi dặfznqm quanh Thảykkni Hàagdjrtyhn nhằqatvm tìvwtim ra nhữrtyhng nơrtyhi bíuftd mậrklkt, dùssyeng đlvykrklk tiếdalon hàagdjnh giao dịmollch vớtiloi đlvykujiji phưpfchơrtyhng.

Hai ngưpfchphabi, vàagdjo mộeogvt thờphabi gian nhấbxilt đlvykmollnh, sẽhqjm len lézhjln đlvykếdalon đlvykâmhbry gặfznqp mặfznqt mộeogvt lầrynln, Hàagdjn Lậrklkp sẽhqjm mang dưpfchrniac vậrklkt đlvykưpfcha cho đlvykujiji phưpfchơrtyhng, màagdj ngưpfchrniac lạzhkqi đlvykujiji phưpfchơrtyhng cũmollng truyềvqgjn lạzhkqi cho hắvuenn mộeogvt íuftdt võrrkdldsxng họujijc đlvykưpfchrniac tạzhkqi Thấbxilt tuyệwerit đlvykưpfchphabng.

Cứlvyk nhưpfch vậrklky, hai ngưpfchphabi đlvykujiji vớtiloi cájpvpch trao đlvykgmkfi nàagdjy vôldsxssyeng hàagdji lòjadeng. Màagdj loạzhkqi trao đlvykgmkfi nàagdjy cũmollng đlvykãvvbmzhjlo dàagdji hơrtyhn nửmolla năpknam.

Tiếdalop xúwyzxc hơrtyhn nửmolla năpknam, Lệweri Phi Vũmollagdjagdjn Lậrklkp đlvykvqgju cảykknm thấbxily đlvykujiji phưpfchơrtyhng tưpfchơrtyhng đlvykujiji thuậrklkn mắvuent, bấbxilt tri bấbxilt giájpvpc, mốujiji quan hệweri đlvykóhcvb bỗzjvpng trởqatv thàagdjnh mớtiloi quan hệweri hảykkno hữrtyhu.


Lệweri Phi Vũmoll đlvykujiji vớtiloi đlvykmolla phưpfchơrtyhng Hàagdjn Lậrklkp tìvwtim ra vôldsxssyeng hàagdji lòjadeng, đlvykfznqc biệwerit đlvykâmhbry lạzhkqi cóhcvb hồoyjlpfchtiloc, bốujijn phíuftda đlvykvqgju làagdjjpvpch núwyzxi, ghềvqgjnh đlvykájpvp cao bao quanh, ởqatv giữrtyha cóhcvb mộeogvt khốujiji bồoyjln đlvykmolla nhỏpfch, thôldsxng lộeogv duy nhấbxilt dẫphabn ra ngoàagdji làagdj mộeogvt tiểrklku sơrtyhn đlvykeogvng, sơrtyhn đlvykeogvng nàagdjy rấbxilt hẹdupqp, đlvykrklkhcvb thểrklk chui qua bắvuent buộeogvc phảykkni bòjade, cửmolla đlvykeogvng càagdjng khôldsxng cóhcvbvwti phảykkni nóhcvbi, ngay sájpvpt nóhcvbhcvb mộeogvt câmhbry hòjadee cổgmkfvvbmo mọujijc ởqatv đlvykóhcvb.

Quan trọujijng nhấbxilt làagdj, trong cuộeogvc sốujijng cóhcvb nhiềvqgju đlvykiềvqgju muộeogvn phiềvqgjn, nơrtyhi nàagdjy cóhcvb mộeogvt cájpvpi hồoyjlpfchtiloc májpvpt nhưpfch vậrklky thậrklkt làagdj thoảykkni májpvpi.

Sau khi hoạzhkqt đlvykeogvng gâmhbrn cốujijt, ởqatv đlvykâmhbry dộeogvi vàagdji gájpvpo nưpfchtiloc májpvpt lạzhkqnh, thậrklkt sựsnguagdj sảykknng khoájpvpi vôldsxssyeng.

Dộeogvi hếdalot nưpfchtiloc májpvpt, Hàagdjn Lậrklkp ngẩldsxng đlvykrynlu nhìvwtin mặfznqt trờphabi, nóhcvbi:

"Ngưpfchơrtyhi lầrynln trưpfchtiloc dạzhkqy ta Cuồoyjlng mãvvbmnh kìvwtinh, thậrklkt cưpfchơrtyhng mãvvbmnh quájpvp, ta cảykknm thấbxily nóhcvb khôldsxng thíuftdch hợrniap vớtiloi ta, còjaden cóhcvbldsxng phájpvpp nàagdjo khájpvpc mềvqgjm dẻfiezo, khézhjlo lézhjlo khôldsxng?"

"Hàagdjn sưpfch đlvykweri, ngưpfchơrtyhi cho rằqatvng Thấbxilt tuyệwerit đlvykưpfchphabng dàagdjnh cho mìvwtinh ta sao? Muốujijn họujijc võrrkdldsxng gìvwtiagdjhcvb thểrklk họujijc sao? Ta cũmollng chỉmyrbhcvb thểrklk từqbjn trong đlvykóhcvb tuyểrklkn lấbxily mộeogvt íuftdt ra họujijc, côldsxng phájpvpp củzhjla ta thiêujijn vềvqgjpfchơrtyhng dưpfchơrtyhng, đlvykưpfchơrtyhng nhiêujijn phảykkni tìvwtim loạzhkqi võrrkdldsxng cóhcvbuftdnh cưpfchơrtyhng dưpfchơrtyhng rồoyjli." Lệweri Phi Vũmoll trừqbjnng mắvuent nhìvwtin Hàagdjn Lậrklkp, nhưpfchng khôldsxng cóhcvb chúwyzxt tứlvykc giậrklkn trảykkn lờphabi Hàagdjn Lậrklkp.

"Lệweripfch huynh làagdj ai a, thủzhjljswanh củzhjla đlvykájpvpm đlvykweri tửmoll chúwyzxng ta, làagdjm sao cóhcvb thểrklk so sájpvpnh vớtiloi nhữrtyhng đlvykweri tửmoll tầrynlm thưpfchphabng trong thấbxilt tuyệwerit đlvykưpfchphabng cớtilo chứlvyk?"

agdjn Lậrklkp ngưpfchrniang ngùssyeng cưpfchphabi cưpfchphabi, nhìvwtin thấbxily hắvuenn cóhcvb chúwyzxt tứlvykc giậrklkn, liềvqgjn bưpfchtiloc lêujijn phíuftda trưpfchtiloc nóhcvbi tốujijt vàagdji câmhbru.

"Thậrklkt khôldsxng dễesdxagdjng đlvykrklkhcvb thểrklk đlvykưpfchrniac Hàagdjn đlvykzhkqi thiêujijn tàagdji củzhjla chúwyzxng ta vỗzjvpldsxng ngựsngua vàagdji câmhbru a." Lệweri Phi Vũmollpfchphabi cưpfchphabi trêujiju đlvykrklku Hàagdjn Lậrklkp.

"Cájpvpi gìvwtiagdj thiêujijn tàagdji, khôldsxng phảykkni ta mỗzjvpi lầrynln đlvykbxilu vớtiloi ngưpfchơrtyhi sau mấbxily chiêujiju thìvwti bịmoll đlvykájpvpnh ngãvvbm sao?"

"Hừqbjn! Đaqfeóhcvbagdj ta dùssyeng tớtiloi châmhbrn khíuftd, dĩjswa chuyếdalot phájpvp xảykkno, cájpvpi đlvykóhcvb khôldsxng tíuftdnh làagdj bảykknn lĩjswanh, nếdalou khôldsxng sửmoll dụueilng châmhbrn khíuftd, sợrnia rằqatvng trong ngoàagdji trăpknam chiêujiju, ta cũmollng khôldsxng thểrklk chắvuenc cóhcvb đlvykájpvpnh ngãvvbm ngưpfchơrtyhi đlvykưpfchrniac khôldsxng."

"Cóhcvb ai luậrklkn võrrkdagdj khôldsxng dùssyeng châmhbrn khíuftd đlvykâmhbru? Lệweripfch huynh thậrklkt khiêujijm tốujijn quájpvp."

"Khiêujijm tốujijn? Ta đlvykếdalon mộeogvt đlvykiểrklkm khiêujijm tốujijn cũmollng khôldsxng cóhcvb. Ngưpfchơrtyhi từqbjn trưpfchtiloc đlvykếdalon giờphab khôldsxng cóhcvb họujijc quájpvprrkdldsxng, cũmollng chưpfcha bao giờphabssyeng ngưpfchphabi khájpvpc tranh đlvykbxilu. Thứlvyk duy nhấbxilt đlvykưpfchrniac họujijc qua làagdjjpvpi tâmhbrm phájpvpp chóhcvbjpvp kia, vậrklky màagdj trong mộeogvt khoảykknng thờphabi gian ngắvuenn, ngưpfchơrtyhi cóhcvb thểrklkqatv giảykkni chiêujiju thứlvykc mộeogvt cájpvpch thấbxilu triệwerit nhưpfch vậrklky, ngưpfchơrtyhi khôldsxng phảykkni thiêujijn tàagdji thìvwtiagdjjpvpi gìvwti? Đaqfeưpfchrniac rồoyjli, cájpvpi khẩldsxu quyếdalot kia đlvykếdalon mộeogvt đlvykiểrklkm uy lựsnguc cũmollng khôldsxng cóhcvb, ngưpfchơrtyhi mỗzjvpi ngàagdjy đlvykvqgju vẫphabn luyệwerin tậrklkp làagdjagdjm sao?"

agdjn Lậrklkp âmhbrm thầrynlm cưpfchphabi khổgmkf mộeogvt cájpvpi, nghĩjswa thầrynlm:

"Ngưpfchơrtyhi nghĩjswa rằqatvng ta muốujijn họujijc sao? Ta bâmhbry giờphab nhưpfch đlvykang cưpfchkovzi hổgmkf, khôldsxng họujijc khôldsxng đlvykưpfchrniac."

"Hàagdjn sưpfch đlvykweri, khôldsxng phảykkni ta dàagdji dòjadeng, chỉmyrb bằqatvng vàagdjo thiêujijn phúwyzxrrkd họujijc củzhjla ngưpfchơrtyhi, đlvykem khẩldsxu quyếdalot kia phájpvp bỏpfch hoàagdjn toàagdjn, chăpknam chỉmyrb theo ta họujijc châmhbrn côldsxng phu, ta dájpvpm khẳyzsmng đlvykmollnh, khôldsxng quájpvp hai năpknam ngưpfchơrtyhi cóhcvb thểrklk lộeogv diệwerin, sau đlvykóhcvb hai ngưpfchphabi chúwyzxng ta cóhcvb thểrklkpfchng bájpvp Thấbxilt huyềvqgjn môldsxn, khôldsxng phảykkni hơrtyhn sao!" Lệweri Phi Vũmoll khuyêujijn hắvuenn mộeogvt lầrynln nữrtyha.

agdjn Lậrklkp trong lòjadeng cóhcvb chúwyzxt cảykknm đlvykeogvng, mặfznqc dùssye đlvykujiji phưpfchơrtyhng hứlvyka nhiềvqgju lầrynln, đlvykrklk hắvuenn cóhcvb chúwyzxt bựsnguc tứlvykc, nhưpfchng đlvykâmhbry làagdj thểrklk hiệwerin thàagdjnh ýqatv củzhjla hắvuenn,

agdjn Lậrklkp nhẹdupq nhàagdjng lắvuenc đlvykrynlu, tỏpfch vẻfiez cựsngu tuyệwerit, liềvqgjn mởqatv miệwering chuyểrklkn đlvykvqgjagdji.

"Tạzhkqi thấbxilt tuyệwerit nộeogvi đlvykưpfchphabng, cóhcvb kiếdalom phájpvpp khôldsxng cầrynln châmhbrn khíuftd vẫphabn cóhcvb thểrklk khắvuenc chếdalo đlvykmollch đlvykưpfchrniac khôldsxng?"

Lệweri Phi Vũmoll thấbxily Hàagdjn Lậrklkp chuyểrklkn đlvykvqgjagdji, khôldsxng muốujijn dâmhbry dưpfcha vớtiloi đlvykvqgjagdji trưpfchtiloc đlvykóhcvb nữrtyha, cũmollng liềvqgjn khôldsxng miễesdxn cưpfchkovzng đlvykujiji phưpfchơrtyhng, biếdalot đlvykujiji phưpfchơrtyhng cũmollng giốujijng mìvwtinh, sợrnia rằqatvng trong lòjadeng cũmollng cóhcvb nan ngôldsxn khóhcvbhcvbi ra.

Hắvuenn cúwyzxi đlvykrynlu, cẩldsxn thậrklkn suy nghĩjswa trong chốujijc lájpvpt, rồoyjli ngẩldsxng đlvykrynlu lêujijn nóhcvbi:

"Thậrklkt sựsnguagdjhcvb mộeogvt môldsxn kiếdalom phájpvpp kỳvqgj quájpvpi nhưpfch vậrklky, khôldsxng cầrynln châmhbrn khíuftdmollng cóhcvb thểrklk sửmoll dụueilng, bấbxilt quájpvp…"

"Bấbxilt quájpvpjpvpi gìvwti?"agdjn Lậrklkp vừqbjna nghe thấbxily làagdjhcvbrrkdldsxng phùssye hợrniap vớtiloi mìvwtinh, khôldsxng khỏpfchi mừqbjnng rỡkovz, vộeogvi vàagdjng hỏpfchi.

"Bấbxilt quájpvp, kiếdalom phájpvpp nàagdjy nằqatvm ởqatv thấbxilt tuyệwerit nộeogvi đlvykưpfchphabng hơrtyhn trăpknam năpknam rồoyjli, cho đlvykếdalon giờphab vẫphabn chưpfcha cóhcvb ai tu luyệwerin thàagdjnh côldsxng. Nghe nóhcvbi, ngay cảykkn vịmoll trưpfchqatvng lãvvbmo sájpvpng tạzhkqo ra bộeogv kiếdalom phájpvpp nàagdjy cũmollng chưpfcha kịmollp luyệwerin thàagdjnh thìvwti đlvykãvvbm qua đlvykphabi, màagdjujijn bộeogv kiếdalom phájpvpp nàagdjy cũmollng cổgmkf quájpvpi, gọujiji làagdj Trájpvpt nhãvvbmn kiếdalom phájpvpp. Ngưpfchơrtyhi nóhcvbi cájpvpi têujijn đlvykóhcvbhcvb kỳvqgj quájpvpi khôldsxng?" Lệweri Phi Vũmoll tớtiloi kiếdalom phájpvpp nàagdjy, luôldsxn miệwering kêujiju kỳvqgj quájpvpi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.