Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 328 : Hắc huyết đao

    trước sau   
Nghe Hàdatbn Lậabwgp nómjpci tựabwg tin nhưbtpz thếpqaalqydng vớmqoli việhbssc hắmqoln lấzoqxy ra mộjdltt phùlqyd lụzjcyc màdatbu xanh, Trầllmdn Xảmtgco Thiếpqaan vàdatb Chung Vệhbssbtpzơkjorng cũfleqng khôpfagng nómjpci mộjdltt lờfleqi, từmhcdriawi trữfhhe vậabwgt lấzoqxy ra mộjdltt phùlqyd bảmtgco màdatbu đzqmnsmigdatb mộjdltt phùlqyd bảmtgco màdatbu vàdatbng, khoanh châqanxn ngồqeoki xuốwojhng khởwaxfi đzqmnjdltng chúriawng.

btpz huynh Trầllmdn Xảmtgco Thiếpqaan vàdatb Tốwojhng Môpfagng thấzoqxy vậabwgy cưbtpzfleqi khổycil nhìwojhn nhau, bọwojhn hắmqoln hai ngưbtpzfleqi đzqmnkgkwu khôpfagng cómjpc nổycili nửxltua cátkfzi phùlqyd bảmtgco củocfya chíqanxnh mìwojhnh. Sưbtpz huynh củocfya Trầllmdn Xảmtgco Thiếpqaan mặervnc dùlqydmjpc mộjdltt đzqmnbwtko phùlqyd bảmtgco màdatbu lam do đzqmnbwtko lữfhhe củocfya hắmqoln lưbtpzu lạbwtki nhưbtpzng hắmqoln căsyuqn bảmtgcn cũfleqng mớmqoli tớmqoli tay nêomzqn khôpfagng hiểsiguu mấzoqxy vềkgkw uy năsyuqng củocfya nómjpcwojh vậabwgy khôpfagng dátkfzm tùlqydy ýuxda lấzoqxy ra sửxltu dụzjcyng.

Do đzqmnómjpc hai ngưbtpzfleqi đzqmnàdatbnh vôpfag vịtdhn đzqmnriawng ởwaxfomzqn ngưbtpzfleqi bọwojhn Hàdatbn Lậabwgp hộjdlt phátkfzp.

riawc nàdatby, Việhbsst hoàdatbng đzqmnang bịtdhnqanxy khốwojhn trêomzqn bầllmdu trờfleqi, tựabwga hồqeok ýuxda thứriawc đzqmnưbtpzhbssc mìwojhnh chạbwtky loạbwtkn mấzoqxt hếpqaat tỉomzqnh tátkfzo, căsyuqn bảmtgcn khôpfagng phảmtgci làdatb mộjdltt biệhbssn phátkfzp tốwojht, liềkgkwn dừmhcdng lạbwtki, thâqanxn hìwojhnh vẫejtbn trôpfagi nổycili tạbwtki khôpfagng trung.

Hắmqoln bắmqolt đzqmnllmdu cúriawi đzqmnllmdu trầllmdm ngâqanxm.

Mộjdltt látkfzt sau hắmqoln đzqmnjdltt nhiêomzqn giơkjor tay, hung hăsyuqng gỡpfagfleq miệhbssn trêomzqn đzqmnllmdu xuốwojhng, mátkfzi tómjpcc đzqmnen dàdatbi xỏsmiga ra bay loạbwtkn trong giómjpc che khuấzoqxt hẳsmign nửxltua khuôpfagn mặervnt, cộjdltng thêomzqm lớmqolp huyếpqaat quang trêomzqn ngưbtpzfleqi khiếpqaan hắmqoln nhìwojhn càdatbng thầllmdn bíqanxdatbomzqu dịtdhn.


Hắmqoln híqanxt mộjdltt hơkjori dàdatbi rồqeoki đzqmnjdltt nhiêomzqn dùlqydng mómjpcng tay sắmqolc dàdatbi cấzoqxu lêomzqn hai cổycil tay, mộjdltt lưbtpzhbssng lớmqoln mátkfzu tưbtpzơkjori vọwojht ra rồqeoki dung nhậabwgp hếpqaat vàdatbo lớmqolp huyếpqaat quang quanh thâqanxn. Huyếpqaat quang lúriawc đzqmnllmdu màdatbu hồqeokng đzqmnjdltt nhiêomzqn tốwojhi sầllmdm lạbwtki, phúriawt chốwojhc lạbwtki chuyểsigun sang màdatbu đzqmnsmig sậabwgm.

riawc nàdatby, mùlqydi mátkfzu tưbtpzơkjori buồqeokn nôpfagn kia xộjdltc đzqmnếpqaan. Mặervnc dùlqyd đzqmnriawng cátkfzch xa nhưbtpz vậabwgy nhưbtpzng mấzoqxy ngưbtpzfleqi Tốwojhng Môpfagng vẫejtbn ngửxltui đzqmnưbtpzhbssc mộjdltt phầllmdn, khiếpqaan bọwojhn họwojh nhăsyuqn nhómjpc nhưbtpzng khôpfagng cómjpctkfzch nàdatbo trátkfznh đzqmnưbtpzhbssc, chỉomzqmjpc thểsigu cốwojh chịtdhnu màdatb nhìwojhn đzqmntdhnch nhâqanxn tiếpqaap tụzjcyc thi phátkfzp.

Thấzoqxy huyếpqaat quang quanh thâqanxn đzqmnãzffi hoàdatbn toàdatbn đzqmnycili sắmqolc, Việhbsst Hoàdatbng héfleq miệhbssng phun ra hai đzqmnbwtko hồqeokng khíqanx tớmqoli vếpqaat thưbtpzơkjorng trêomzqn hai cổycil tay. Cũfleqng khôpfagng biếpqaat phátkfzp thuậabwgt gìwojhdatb hai vếpqaat cắmqolt sâqanxu đzqmnómjpc lậabwgp tứriawc cầllmdm mátkfzu rồqeoki từmhcd từmhcd nhạbwtkt dầllmdn vàdatb biếpqaan mấzoqxt nhưbtpzng trêomzqn mặervnt hắmqoln cũfleqng tátkfzi nhợhbsst đzqmni mộjdltt cátkfzch rõyxopdatbng.

Tiếpqaap theo mộjdltt tia lãzffinh khốwojhc hiệhbssn ra, hắmqoln đzqmnưbtpza tay vàdatbo trong átkfzo rúriawt ra mộjdltt chuôpfagi đzqmnao đzqmnen sìwojh. Chuôpfagi đzqmnao nàdatby khôpfagng thểsiguqanxnh làdatb lớmqoln, chỉomzq ưbtpzmqolc chừmhcdng nửxltua thưbtpzmqolc, màdatbu sắmqolc ảmtgcm đzqmnbwtkm khôpfagng chúriawt phátkfzt quang, trôpfagng cựabwgc kỳsiguwojhnh thưbtpzfleqng.

Nhưbtpzng tay Việhbsst Hoàdatbng đzqmnang cầllmdm vậabwgt đzqmnómjpc hếpqaat sứriawc cẩddnkn thậabwgn, cómjpc vẻkwmy nhưbtpz đzqmnâqanxy khôpfagng phảmtgci làdatb mộjdltt vậabwgt chếpqaat màdatbmjpcn đzqmnqeok hếpqaat sứriawc nguy hiểsigum.

Hắmqoln giưbtpzơkjorng hai mắmqolt nhìwojhn chuôpfagi đzqmnao, trong miệhbssng bắmqolt đzqmnllmdu lầllmdm rầllmdm niệhbssm chúriaw ngữfhhe.

Tiếpqaang niệhbssm chúriaw ngữfhhe khôpfagng lớmqoln, rấzoqxt khómjpc hiểsiguu vàdatb cựabwgc kỳsigu thong thảmtgc, mộjdltt cỗjvqc khíqanx tứriawc hoang dãzffi lờfleq mờfleq tràdatbn ra, làdatbm cho ngưbtpzfleqi ta cảmtgcm nhậabwgn đzqmnưbtpzhbssc sựabwg cổycilbtpza trong đzqmnómjpc.

"Hắmqoln muốwojhn làdatbm gìwojh đzqmnâqanxy?" Tốwojhng Môpfagng đzqmnang ởwaxf phíqanxa dưbtpzmqoli trôpfagng thấzoqxy cảmtgcnh nàdatby liềkgkwn giậabwgt mìwojhnh, theo bảmtgcn năsyuqng buộjdltt miệhbssng hỏsmigi.

"Khôpfagng biếpqaat, Cómjpc thểsigu hắmqoln đzqmnang thi triểsigun mộjdltt phátkfzp thuậabwgt lợhbssi hạbwtki gìwojh đzqmnómjpc." Mộjdltt vịtdhn đzqmnqeokng môpfagn bêomzqn cạbwtknh cũfleqng khôpfagng hiểsiguu nộjdlti dung chúriaw ngữfhhe, lo lắmqolng trảmtgc lờfleqi.

Tuy hai ngưbtpzfleqi đzqmnkgkwu khôpfagng biếpqaat ýuxda đzqmntdhnnh củocfya đzqmnwojhi phưbtpzơkjorng, nhưbtpzng xem tìwojhnh hìwojhnh tựabwgdatbn phómjpcng huyếpqaat cũfleqng biếpqaat hắmqoln nhưbtpz chómjpclqydng rứriawt giậabwgu, đzqmnang cómjpc ýuxda đzqmntdhnnh liềkgkwu mạbwtkng.

Khi hai ngưbtpzfleqi Tốwojhng Môpfagng đzqmnang lo lắmqolng bấzoqxt an thìwojh tiếpqaang Việhbsst Hoàdatbng niệhbssm chúriaw ngữfhhe ngàdatby mộjdltt nhanh hơkjorn, cỗjvqckjori thởwaxf hoang dãzffi ngàdatby mộjdltt nồqeokng hậabwgu.

Hồqeokng quang trong mắmqolt Việhbsst Hoàdatbng chợhbsst lómjpce lêomzqn. Mộjdltt màdatbn kinh ngưbtpzfleqi xuấzoqxt hiệhbssn.

Trong tiếpqaang niệhbssm chúriaw chuôpfagi đzqmnao đzqmnjdltt nhiêomzqn bạbwtko phátkfzt mộjdltt đzqmndatbn hắmqolc quang rồqeoki chuôpfagi đzqmnao đzqmnjdltt nhiêomzqn bay lêomzqn khoảmtgcng cátkfzch cao hơkjorn đzqmnomzqnh đzqmnllmdu mộjdltt thưbtpzmqolc mớmqoli dừmhcdng lạbwtki, lơkjor lửxltung trêomzqn khôpfagng.


Việhbsst Hoàdatbng thấzoqxy vậabwgy thìwojhdatbng cẩddnkn trọwojhng hơkjorn, hai tay thuầllmdn thụzjcyc kếpqaat mộjdltt ấzoqxn thủocfy kỳsigu quátkfzi, lớmqolp huyếpqaat quang quanh thâqanxn hắmqoln xuấzoqxt hiệhbssn lũfleqfleqkjortkfzu màdatbu đzqmnen. Mấzoqxy sợhbssi tơkjortkfzu nàdatby vừmhcda xuấzoqxt hiệhbssn đzqmnãzffibtpzmqolng tớmqoli chuôpfagi đzqmnao lao tớmqoli.

riawc bắmqolt đzqmnllmdu chỉomzq xuấzoqxt hiệhbssn mộjdltt hai sợhbssi tơkjortkfzu nhưbtpzng khôpfagng lâqanxu sau đzqmnãzffi xuấzoqxt hiệhbssn hơkjorn chụzjcyc sợhbssi rồqeoki đzqmnếpqaan hơkjorn trăsyuqm sợhbssi. Tấzoqxt cảmtgc đzqmnkgkwu nhưbtpz thiêomzqu thâqanxn nhanh chómjpcng hưbtpzmqolng vềkgkw phíqanxa chuôpfagi đzqmnao.

Chỉomzq thoátkfzng đzqmnmtgco mắmqolt trêomzqn chuôpfagi đzqmnao đzqmnãzffimjpc tầllmdng tầllmdng lớmqolp lớmqolp tơkjortkfzu bao lấzoqxy rồqeoki ngưbtpzng kếpqaat lạbwtki thàdatbnh mộjdltt khốwojhi màdatbu đzqmnen khôpfagng nhỏsmig bao kíqanxn chuôpfagi đzqmnao vàdatbo bêomzqn trong.

Nhìwojhn kỹcjge thìwojh lớmqolp hắmqolc huyếpqaat nàdatby ẩddnkn chứriawa sắmqolc hồqeokng, tảmtgcn ra mộjdltt thứriawdatbo quang quỷfleq dịtdhn, khiếpqaan cho ngưbtpzfleqi ta cảmtgcm giátkfzc nhưbtpz hồqeokn phátkfzch đzqmnang bịtdhnriawt lấzoqxy, cựabwgc kỳsigu khủocfyng bốwojh.

Việhbsst Hoàdatbng đzqmnang kếpqaat thủocfyzoqxn nhìwojhn thấzoqxy cảmtgcnh nàdatby, trêomzqn mặervnt liềkgkwn xuấzoqxt hiệhbssn néfleqt vui mừmhcdng.

Hắmqoln đzqmntdhnnh ngừmhcdng kếpqaat thủocfyzoqxn đzqmnsigu thi triểsigun thủocfy đzqmnoạbwtkn khátkfzc thìwojh đzqmnbwtko hắmqolc quang đzqmnang bấzoqxt đzqmnjdltng liềkgkwn bùlqydng phátkfzt trởwaxfomzqn chómjpci mắmqolt. Trong chốwojhc látkfzt đzqmnãzffidatbnh trưbtpzmqolng lêomzqn cómjpc vẻkwmy nhưbtpz rấzoqxt bấzoqxt ổyciln.

Vẻkwmy mặervnt củocfya Việhbsst Hoàdatbng đzqmnang mừmhcdng rỡpfag lậabwgp tứriawc biếpqaat mấzoqxt, thay vàdatbo đzqmnómjpcdatb sựabwg sợhbsszffii.

Hắmqoln cuốwojhng quýuxdat quay đzqmnllmdu nhìwojhn bốwojhn phíqanxa, nhìwojhn lạbwtki lớmqolp huyếpqaat quang vẻkwmy mặervnt lạbwtki thêomzqm mấzoqxy phầllmdn sợhbsszffii.

Nhưbtpzng lậabwgp tứriawc trêomzqn mặervnt bộjdltc lộjdlt ra vẻkwmy quyếpqaat tâqanxm, gầllmdm nhẹbfla phátkfzt ra mấzoqxy tiếpqaang chúriaw ngữfhhe trầllmdm trọwojhng.

Hắmqoln hung hăsyuqng cắmqoln đzqmnriawt đzqmnllmdu lưbtpzpfagi, phun ra mộjdltt ngụzjcym mátkfzy đzqmnen lêomzqn huyếpqaat đzqmndatbn đzqmnang biếpqaan hìwojhnh ởwaxf phíqanxa trêomzqn.

Đsyuqátkfzm tơkjortkfzu lậabwgp tứriawc húriawt hếpqaat vàdatbo bêomzqn trong đzqmnqeokng thờfleqi cũfleqng lậabwgp tứriawc ngừmhcdng bàdatbnh trưbtpzmqolng, hàdatbo quang chómjpci mắmqolt cũfleqng thu liễjgzsm lạbwtki.

Việhbsst Hoàdatbng cũfleqng chưbtpza hếpqaat lo lắmqolng, vẫejtbn nhanh chómjpcng kếpqaat xuấzoqxt hơkjorn chụzjcyc thủocfyzoqxn nữfhhea. Lúriawc nàdatby hàdatbo quang trêomzqn mặervnt lớmqolp tơkjortkfzu màdatbu đzqmnen mớmqoli hoàdatbn toàdatbn tiêomzqu biếpqaan.

Việhbsst Hoàdatbng lúriawc nàdatby mớmqoli thởwaxfdatbi mộjdltt hơkjori, khi hắmqoln phun ra ngụzjcym tinh huyếpqaat kia, mặervnt hắmqoln chợhbsst giàdatb đzqmni mấzoqxy chụzjcyc tuổycili, trôpfagng tiềkgkwu tụzjcyy vôpfaglqydng.


Nhưbtpzng hiệhbssn tạbwtki hắmqoln khôpfagng hềkgkw đzqmnsigu ýuxda đzqmnếpqaan việhbssc đzqmnómjpcdatb tay lạbwtki huơkjoromzqn, huyếpqaat quang trêomzqn ngưbtpzfleqi phâqanxn ra mộjdltt khốwojhi khôpfagng nhỏsmig nhậabwgp vàdatbo khốwojhi hắmqolc huyếpqaat bao quanh chuôpfagi đzqmnao. Mộjdltt âqanxm thanh niệhbssm chúriaw ngữfhhe khôpfagng nghe rõyxop trầllmdm thấzoqxp vang lêomzqn từmhcd miệhbssng hắmqoln.

Chỉomzq thấzoqxy khốwojhi hắmqolc huyếpqaat bao quanh chuôpfagi đzqmnao từmhcd từmhcd biếpqaan đzqmnycili, khi chúriaw ngữfhhe kếpqaat thúriawc cũfleqng làdatbriawc chuôpfagi hắmqolc đzqmnao đzqmnãzffi biếpqaan thàdatbnh mộjdltt thanh trưbtpzfleqng đzqmnao hoàdatbn chỉomzqnh vàdatb tảmtgcn ra huyếpqaat khíqanx kinh ngưbtpzfleqi.

Nhìwojhn thanh đzqmnao, vẻkwmy mặervnt Việhbsst Hoàdatbng lộjdlt ra sựabwg cuồqeokng nhiệhbsst. Hắmqoln khôpfagng chầllmdn chừmhcd nắmqolm lấzoqxy chuôpfagi đzqmnao, tùlqydy tay vung lêomzqn. Mặervnc dùlqyd thanh đzqmnao khôpfagng bộjdltc lộjdlt uy lựabwgc nhưbtpzng nhìwojhn thầllmdn sắmqolc hắmqoln cựabwgc kỳsigu đzqmnmqolc ýuxda.

Hắmqoln nhìwojhn thanh đzqmnao trong tay thậabwgt sâqanxu rồqeoki đzqmnjdltt nhiêomzqn ýuxda chíqanxlqydng lêomzqn, héfleqt to mộjdltt tiếpqaang, cảmtgc ngưbtpzfleqi lẫejtbn đzqmnao hómjpca thàdatbnh mộjdltt quang đzqmndatbn thậabwgt lớmqoln hưbtpzmqolng xuốwojhng rừmhcdng trúriawc bêomzqn dưbtpzmqoli lao đzqmni. Bọwojhn ngưbtpzfleqi Tốwojhng Môpfagng thấzoqxy vậabwgy lậabwgp tứriawc khẩddnkn trưbtpzơkjorng hẳsmign lêomzqn.

riawc nàdatby hai mắmqolt củocfya Hàdatbn Lậabwgp đzqmnang nhắmqolm chợhbsst mởwaxf ra, lạbwtknh lùlqydng nhìwojhn chằbbxpm chằbbxpm huyếpqaat đzqmndatbn dang đzqmnátkfznh xuốwojhng.

Vừmhcda rồqeoki, Hàdatbn Lậabwgp đzqmnang ởwaxfomzqn dưbtpzmqoli khởwaxfi phátkfzt phùlqyd lụzjcyc trêomzqn tay, hắmqoln vẫejtbn dùlqydng thầllmdn thứriawc cưbtpzfleqng đzqmnbwtki củocfya mìwojhnh đzqmnsigu quan sátkfzt từmhcdng hàdatbnh đzqmnjdltng nhỏsmig củocfya đzqmnwojhi phưbtpzơkjorng.

Nhưbtpzng khi thầllmdn thứriawc củocfya hắmqoln đzqmnang di đzqmnjdltng gầllmdn Hắmqolc huyếpqaat đzqmnao kia lậabwgp tứriawc bịtdhnmjpc cắmqoln nuốwojht, tựabwga hồqeok muốwojhn hấzoqxp nạbwtkp hếpqaat khiếpqaan hắmqoln kinh hãzffii vộjdlti vàdatbng thu lạbwtki thầllmdn thứriawc. May mắmqoln sựabwg cắmqoln nuốwojht nàdatby làdatb do tựabwg khốwojhi hắmqolc huyếpqaat phátkfzt đzqmnjdltng, hoàdatbn toàdatbn khôpfagng phảmtgci do Việhbsst Hoàdatbng chủocfy trìwojhomzqn thầllmdn thứriawc hắmqoln mớmqoli dễjgzsdatbng trởwaxf vềkgkw bảmtgcn thểsigu.

Tuy vậabwgy cũfleqng khiếpqaan cho Hàdatbn Lậabwgp bịtdhn dọwojha đzqmnếpqaan mứriawc toàdatbn thâqanxn xuấzoqxt mồqeokpfagi lạbwtknh. Nếpqaau nhưbtpz thầllmdn thứriawc củocfya hắmqoln bịtdhn hấzoqxp thu hoàdatbn toàdatbn thìwojh hắmqoln cũfleqng khôpfagng biếpqaat hậabwgu quảmtgcwojh sẽrzvn xảmtgcy ra.

Hiệhbssn tạbwtki mặervnc dùlqyddatbn Lậabwgp biếpqaat Hắmqolc đzqmnao nàdatby rấzoqxt lợhbssi hạbwtki nhưbtpzng hắmqoln vẫejtbn tin tưbtpzwaxfng vàdatbo " Đsyuqomzqn đzqmnmtgco ngũfleqdatbnh trậabwgn"datb hắmqoln vộjdlti vàdatbng bốwojh tríqanxdatby sẽrzvn mạbwtknh hơkjorn.

lqyd sao thìwojh vịtdhnpfagi Vạbwtkn Hạbwtkc kia cũfleqng đzqmnãzffimjpci qua chíqanxnh bảmtgcn thâqanxn hắmqoln muốwojhn phátkfz " Đsyuqomzqn đzqmnmtgco ngũfleqdatbnh trậabwgn" chưbtpza đzqmnưbtpzhbssc cảmtgci tiếpqaan trưbtpzmqolc kia cũfleqng khôpfagng dễjgzsdatbng gìwojh. Màdatb hiệhbssn tạbwtki trậabwgn nàdatby đzqmnãzffi đzqmnưbtpzhbssc thay đzqmnycili, uy lựabwgc lớmqoln hơkjorn trưbtpzmqolc rấzoqxt nhiềkgkwu. Mặervnc dùlqyd phátkfzp khíqanx bốwojh trậabwgn khôpfagng đzqmnocfy nhưbtpzng hắmqoln khôpfagng tin đzqmnwojhi phưbtpzơkjorng mớmqoli chỉomzq đzqmnbwtkt tớmqoli Trúriawc Cơkjor kỳsigumjpc thểsigu trong thờfleqi gian ngắmqoln phátkfz đzqmnưbtpzhbssc trậabwgn.

wojh vậabwgy mặervnc dùlqyd hai mắmqolt đzqmnãzffi mởwaxf ra nhưbtpzng trong lòrctkng Hàdatbn Lậabwgp khôpfagng hềkgkw hoảmtgcng hốwojht.

Ýwaxf niệhbssm đzqmnómjpc vừmhcda đzqmnjdltng trong đzqmnllmdu Hàdatbn Lậabwgp thìwojh huyếpqaat quang trêomzqn ngưbtpzfleqi Việhbsst Hoàdatbng đzqmnãzffi chạbwtkm vàdatbo lớmqolp ngũfleq sắmqolc mờfleq mờfleq phíqanxa trêomzqn. Mấzoqxy tiếpqaang " Chi" "chi" thậabwgt lớmqoln phátkfzt ra, Việhbsst Hoàdatbng đzqmnãzffi bịtdhn cảmtgcn lạbwtki ởwaxf phíqanxa trêomzqn.

Việhbsst Hoàdatbng sớmqolm lưbtpzfleqng trưbtpzmqolc việhbssc nàdatby, trêomzqn mặervnt hiệhbssn ra nụzjcybtpzfleqi nanh átkfzc, hai tay siếpqaat chặervnt Hắmqolc huyếpqaat đzqmnao hung hăsyuqng nhằbbxpm lớmqolp ngũfleq sắmqolc mờfleqmtgco bổycil xuốwojhng mộjdltt đzqmnao.

Mộjdltt tiếpqaang kêomzqu sắmqolc nhọwojhn truyềkgkwn tớmqoli, tiếpqaap theo hắmqolc quang bắmqoln lêomzqn tậabwgn trờfleqi, từmhcd thanh đzqmnao phátkfzt ra mộjdltt đzqmnbwtko hắmqolc mang kinh ngưbtpzfleqi dàdatbi hơkjorn mưbtpzfleqi trưbtpzhbssng. " Xoạbwtkt " mộjdltt tiếpqaang, lớmqolp ngũfleq sắmqolc mờfleq mờfleq thựabwgc sựabwg đzqmnãzffi bịtdhn lộjdlt ra mộjdltt thôpfagng đzqmnbwtko dàdatbi hơkjorn mộjdltt trưbtpzhbssng.

Việhbsst Hoàdatbng trong lòrctkng mừmhcdng rỡpfag, khôpfagng chầllmdn chờfleq chợhbsst lómjpce vọwojht vàdatbo. Trêomzqn tay đzqmnbwtko hắmqolc mang khôpfagng ngừmhcdng chớmqolp đzqmnjdltng, thâqanxn hìwojhnh lậabwgp tứriawc xuyêomzqn đzqmnếpqaan bêomzqn trong lớmqolp ngũfleq sắmqolc.

" A! Nhưbtpz thếpqaadatby làdatb sao?" Tốwojhng Môpfagng kinh hoảmtgcng kêomzqu lêomzqn.

Ngưbtpzfleqi bêomzqn cạbwtknh hắmqoln tuy khôpfagng nómjpci gìwojh nhưbtpzng mặervnt cũfleqng đzqmnãzffi biếpqaan sắmqolc đzqmnllmdy vẻkwmy lo sợhbss.

" Khôpfagng cầllmdn kinh hoảmtgcng, đzqmnómjpc mớmqoli chỉomzqdatb tầllmdng phòrctkng hộjdlt thứriaw nhấzoqxt màdatb thôpfagi, đzqmnbwtki trậabwgn nàdatby củocfya ta khôpfagng dễjgzsdatbng bịtdhn phátkfz nhưbtpz vậabwgy!"riawc nàdatby bêomzqn tai hai ngưbtpzfleqi vang lêomzqn giọwojhng nómjpci nhàdatbn nhạbwtkt củocfya Hàdatbn Lậabwgp khiếpqaan cho bọwojhn họwojh lấzoqxy lạbwtki sựabwg trấzoqxn tĩiogwnh.

Đsyuqqeokng thờfleqi Tốwojhng Môpfagng vàdatb vịtdhnbtpz huynh kia cũfleqng cảmtgcm thấzoqxy kinh ngạbwtkc, vịtdhndatbn sưbtpz đzqmnhbssdatby chẳsmigng phảmtgci đzqmnang khu đzqmnjdltng phùlqyd bảmtgco hay sao? Sao vẫejtbn cómjpc thểsigu phâqanxn tâqanxm truyềkgkwn âqanxm cho họwojh đzqmnưbtpzhbssc? Đsyuqúriawng làdatb thậabwgt lợhbssi hạbwtki a!

riawc nàdatby Việhbsst Hoàdatbng cũfleqng xôpfagng vàdatbo tầllmdng ngũfleq sắmqolc khoảmtgcng hơkjorn chụzjcyc trưbtpzhbssng, đzqmnãzffi nhìwojhn thấzoqxy khátkfzyxop bọwojhn ngưbtpzfleqi Hoàdatbng Phong Cốwojhc bêomzqn dưbtpzmqoli, tựabwg nhiêomzqn thấzoqxy rõyxopyxopdatbng ràdatbng bọwojhn kia đzqmnang khu đzqmnjdltng Phùlqyd bảmtgco.

Trêomzqn mặervnt Việhbsst Hoàdatbng lộjdlt ra néfleqt cưbtpzfleqi âqanxm lãzffinh, nhẹbfla nhàdatbng vung Hắmqolc huyếpqaat đzqmnao trong tay lêomzqn nhằbbxpm vềkgkw phíqanxa trêomzqn đzqmnomzqnh đzqmnllmdu Hàdatbn Lậabwgp, mộjdltt đzqmnbwtko hắmqolc mang dàdatbi hơkjorn mưbtpzfleqi trưbtpzhbssng chéfleqm xuốwojhng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.