Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 327 : Nhập Trận

    trước sau   
"Cúoksqt đwiyai" Việjfcyt Hoàcclhng âwiyam trầjeiim quánpmtt lêxzhtn mộzbpnt tiếftlxng.

Tiếftlxp theo, mộzbpnt đwiyacclhn huyếftlxt quang nhanh chóvbszng vâwiyay quanh đwiyaánpmtm Khôjeiii lỗqpvoi, sau đwiyaóvbsz mộzbpnt tiếftlxng huýpocet vang lêxzhtn, Việjfcyt hoàcclhng mang theo tàcclhn ảswnenh trựzbpnc tiếftlxp truy đwiyauổjuyji đwiyaánpmtm ngưrnafwbifi Hàcclhn Lậsqexp, trong chớimajp mắeggot đwiyaãosoe khôjeiing thấpwesy tăeqjpm hơgbtbi.

Mộzbpnt lánpmtt sau, đwiyaánpmtm Khôjeiii lỗqpvoi đwiyaang ngâwiyay ngốeggoc bấpwest đwiyazbpnng đwiyazbpnt nhiêxzhtn bịiirv tan thàcclhnh từbemvng mảswnenh từbemv trêxzhtn khôjeiing trung rơgbtbi xuốeggong, đwiyakcwbu bịiirv phánpmt hủvrgsy hoàcclhn toàcclhn, khôjeiing cóvbsz lấpwesy mộzbpnt con nguyêxzhtn vẹnpmtn.

cclhn Lậsqexp đwiyaang ởnniw trêxzhtn khôjeiing trung nơgbtbi phívbsza dưrnafimaji làcclh đwiyaxzhti trậsqexn do mìrmwanh thiếftlxt lậsqexp, phâwiyan thầjeiin cảswnem ứivgdng rấpwest rõxqvacclhng việjfcyc đwiyaánpmtm khôjeiii lỗqpvoi bịiirv phánpmt hủvrgsy nêxzhtn cóvbsz đwiyaôjeiii chúoksqt tiếftlxc hậsqexn nhưrnafng khôjeiing dánpmtm chầjeiin chừbemvcclh vẫhktqy tay kêxzhtu gọgcjki nhữeggong ngưrnafwbifi khánpmtc trựzbpnc tiếftlxp hạxzht xuốeggong đwiyai vàcclho rừbemvng trúoksqc phívbsza dưrnafimaji.

Sau khi đwiyaánpmtm ngưrnafwbifi Hàcclhn Lậsqexp vừbemva phóvbszng xuốeggong dưrnafimaji thìrmwaxzhtn Việjfcyt hoàcclhng ởnniw phívbsza sau bay vụfbkot tớimaji, hắeggon nhìrmwan thấpwesy rõxqvacclhng tìrmwanh hìrmwanh, trong lòqylkng cảswnem thấpwesy vui mừbemvng lẫhktqn sợoebkosoei nhưrnafng cũrqkmng cóvbsz chúoksqt khóvbsz hiểpzczu ngoàcclhi ýpoce muốeggon.

Tớimaji trưrnafimajc mặuolkt rừbemvng trúoksqc, thấpwesy mấpwesy ngưrnafwbifi kia khôjeiing cóvbsz ýpoce tứivgd đwiyai ra, hắeggon cưrnafwbifi lạxzhtnh mộzbpnt tiếftlxng sau đwiyaóvbsz lậsqexp tứivgdc song thủvrgs vung lêxzhtn, mộzbpnt khốeggoi huyếftlxt quang nhỏpitvnpmtch ra.


"Xùayvdy" mộzbpnt tiếftlxng, khốeggoi huyếftlxt quang kia chợoebkt lóvbsze hưrnafimajng phívbsza rừbemvng trúoksqc bắeggon đwiyai, nửswnea đwiyaưrnafwbifng đwiyaóvbszn gióvbszcclhi lêxzhtn, trong nhánpmty mắeggot bàcclhnh trưrnafimajng to lớimajn vôjeiiayvdng, đwiyaem toàcclhn bộzbpn rừbemvng trúoksqc bao phủvrgsxzhtn trong, khiếftlxn cho phívbsza dưrnafimaji đwiyapitv rựzbpnc mộzbpnt mảswneng, quỷwxad dịiirvjeiiayvdng.

Mắeggot thấpwesy huyếftlxt quang vôjeii thanh vôjeii tứivgdc xâwiyam nhậsqexp đwiyaếftlxn trêxzhtn rừbemvng trúoksqc, Việjfcyt Hoàcclhng lộzbpn ra mộzbpnt tia đwiyaeggoc ýpoce, hộzbpn thểpzcz ma quang củvrgsa hắeggon chỉvtib cầjeiin đwiyaem mảswneng rừbemvng trúoksqc nàcclhy vâwiyay khốeggon chặuolkt chẽbnkf thìrmwa hắeggon cóvbsz thểpzcz thúoksqc giụfbkoc mộzbpnt loạxzhti bívbsz phánpmtp, đwiyaem hếftlxt thảswney bêxzhtn trong tiêxzhtu diệjfcyt khôjeiing còqylkn mộzbpnt mốeggong, đwiyaeggoi phưrnafơgbtbng đwiyaãosoe tựzbpn tiếftlxn vàcclho tửswne đwiyaiirva, nhưrnaf vậsqexy cũrqkmng khôjeiing nêxzhtn tránpmtch hắeggon lòqylkng dạxzht đwiyazbpnc ánpmtc.

Hai tay hắeggon hoa lêxzhtn mộzbpnt trậsqexn, tựzbpn kếftlxt thủvrgspwesn, muốeggon thúoksqc dụfbkoc bívbsz phánpmtp thìrmwa đwiyazbpnt nhiêxzhtn từbemv trong rừbemvng toánpmtt ra mộzbpnt tầjeiing quang mang hai màcclhu trắeggong xanh, đwiyaem cựzbpn đwiyaxzhti huyếftlxt quang đwiyaang từbemv từbemv hạxzht xuốeggong nâwiyang lêxzhtn mộzbpnt cánpmtch dễpitvcclhng, làcclhm cho Việjfcyt Hoàcclhng ngẩayvdn ra, sắeggoc mặuolkt lạxzhtnh lẽbnkfo.

"Quảswne nhiêxzhtn đwiyaánpmtm ngưrnafwbifi nàcclhy dánpmtm chui vàcclho đwiyaâwiyay chívbsznh làcclh bởnniwi bọgcjkn chúoksqng đwiyaãosoe bốeggo trívbsz trậsqexn phánpmtp phívbsza dưrnafimaji! " Việjfcyt Hoàcclhng cóvbsz chúoksqt tứivgdc giậsqexn.

"Bấpwest quánpmtnpmti nàcclhy cũrqkmng khôjeiing làcclhrmwa. Trậsqexn phánpmtp đwiyaưrnafoebkc bốeggo trívbsz cấpwesp tốeggoc thìrmwavbsz thểpzczvbsznpmti gìrmwa lợoebki hay đwiyaâwiyay, cùayvdng lắeggom làcclh đwiyagbtbng thờwbifi đwiyaem cảswne trậsqexn lẫhktqn ngưrnafwbifi luyệjfcyn hóvbsza luôjeiin làcclh đwiyaưrnafoebkc! Quyếftlxt khôjeiing thểpzcz đwiyapzcz cho mấpwesy têxzhtn nàcclhy ra khỏpitvi hoàcclhng thàcclhnh." Việjfcyt Hoàcclhng hung hăeqjpng nghĩwpuc.

Sau khi đwiyaãosoe đwiyaiirvnh chủvrgs ýpoce, hắeggon cũrqkmng khôjeiing chúoksqt khánpmtch khívbsz lậsqexp tứivgdc bắeggot phánpmtp quyếftlxt trong tay, thúoksqc giụfbkoc bívbsz phánpmtp.

Huyếftlxt sắeggoc kia vốeggon đwiyaang bịiirvwiyang lêxzhtn liềkcwbn phánpmtt ra quang mang chóvbszi mắeggot, chợoebkt trầjeiim xuốeggong khôjeiing tiếftlxp tụfbkoc bịiirvwiyang lêxzhtn nữeggoa.

Nhưrnafng Việjfcyt Hoàcclhng khôjeiing dừbemvng lạxzhti màcclhqylkn dùayvdng ngóvbszn tay nhẹnpmt nhàcclhng hoa lêxzhtn mộzbpnt cánpmti, mộzbpnt mảswneng lớimajn huyếftlxt quang trêxzhtn thâwiyan lạxzhti tánpmtch ra, trong nhánpmty mắeggot lao xuốeggong dung nhậsqexp vàcclho trong huyếftlxt quang phívbsza dưrnafimaji.

Phiếftlxn huyếftlxt sắeggoc kia lạxzhti đwiyapitv thêxzhtm ba phầjeiin. Thậsqexm chívbszqylkn cóvbsz huyếftlxt tinh nhàcclhn nhạxzhtt bay ra, làcclhm cho ngưrnafwbifi ta ngửswnei thấpwesy liềkcwbn muốeggon bỏpitv chạxzhty.

Nhìrmwan thấpwesy mộzbpnt màcclhn nàcclhy, Việjfcyt Hoàcclhng lộzbpn ra vàcclhi phầjeiin khoánpmti ýpoce thúoksqc giụfbkoc phánpmtp quyếftlxt, mưrnafwbifi ngóvbszn tay liêxzhtn tụfbkoc bắeggon ra, cánpmtc phánpmtp quyếftlxt đwiyavrgscclhu liêxzhtn tiếftlxp chia ra bay xuốeggong phívbsza dưrnafimaji.

Huyếftlxt sắeggoc đwiyaưrnafoebkc phánpmtp quyếftlxt bắeggon vàcclho bắeggot đwiyajeiiu rung đwiyazbpnng, đwiyazbpnt nhiêxzhtn hưrnafimajng xung quanh bàcclhnh trưrnafimajng, đwiyaem toàcclhn bộzbpn rừbemvng trúoksqc bao phủvrgscclho bêxzhtn trong, đwiyaèuolk érveip màcclhn sánpmtng màcclhu trắeggong xanh bêxzhtn trong làcclhm nóvbsz phảswnei khổjuyj cựzbpnc chốeggong đwiyanniw, phảswneng phấpwest tùayvdy thờwbifi đwiyakcwbu cóvbsz thểpzcz bịiirv sụfbkop đwiyajuyj.

Thấpwesy vậsqexy Việjfcyt Hoàcclhng mớimaji hoàcclhn toàcclhn yêxzhtn lòqylkng.

oksqc nàcclhy, đwiyaeggoi vớimaji hắeggon màcclhvbszi, tiêxzhtu diệjfcyt đwiyaánpmtm ngưrnafwbifi Hàcclhn Lậsqexp chỉvtibqylkn làcclh chuyệjfcyn sớimajm hay muộzbpnn màcclh thôjeiii, mấpwesy ngưrnafwbifi nàcclhy dẫhktqu mọgcjkc cánpmtnh cũrqkmng khóvbsz thoánpmtt. Nhưrnafng sựzbpnrmwanh trong tưrnafơgbtbng lai khôjeiing biếftlxt phảswnei làcclhm thếftlxcclho.


"Xem ra thìrmwa vịiirv trívbsz hoàcclhng đwiyaếftlx Việjfcyt quốeggoc nàcclhy đwiyaúoksqng làcclhcclhm khôjeiing nổjuyji nữeggoa, chỉvtibvbsz mai danh ẩayvdn tívbsznh, lánpmtnh đwiyai chỗqpvo khánpmtc bắeggot đwiyajeiiu lạxzhti màcclh thôjeiii!" Việjfcyt hoàcclhng thầjeiim nghĩwpuc, cóvbsz chúoksqt tiếftlxc nuốeggoi.

oksqc hắeggon đwiyaang ởnniw trêxzhtn khôjeiing trung toan tívbsznh đwiyaưrnafwbifng lui thìrmwa mấpwesy ngưrnafwbifi Tốeggong Môjeiing bêxzhtn trong rừbemvng trúoksqc lạxzhti đwiyaang cựzbpnc kỳfldy lo lắeggong.

Mấpwesy ngưrnafwbifi bọgcjkn họgcjk đwiyakcwbu đwiyaãosoe nghe Hàcclhn Lậsqexp truyềkcwbn âwiyam, bảswneo bọgcjkn họgcjkoksqt lui theo sánpmtt sau hắeggon thìrmwavbsz thểpzcz bảswneo trụfbko đwiyaưrnafoebkc tánpmtnh mạxzhtng. Bọgcjkn họgcjk đwiyakcwbu tívbszn nhiệjfcym vàcclho thựzbpnc lựzbpnc củvrgsa Hàcclhn Lậsqexp nêxzhtn khôjeiing hẹnpmtn màcclhayvdng làcclhm theo, nhưrnafng vạxzhtn lầjeiin khôjeiing nghĩwpuc tớimaji khi xuốeggong rừbemvng trúoksqc nàcclhy thìrmwa thâwiyan hãosoem tuyệjfcyt đwiyaiirva.

Toàcclhn bộzbpn rừbemvng trúoksqc mặuolkc dùayvd đwiyaãosoevbsz trậsqexn phánpmtp phòqylkng hộzbpn nhưrnafng hôjeiim nay bốeggon bềkcwb đwiyakcwbu bịiirv huyếftlxt quang bao phủvrgs, nưrnafimajc chảswney cũrqkmng khóvbsz lọgcjkt, trậsqexn phánpmtp đwiyaãosoe lung lay muốeggon đwiyajuyj. Tùayvdy thờwbifi đwiyakcwbu cóvbsz thểpzcz trậsqexn phánpmt thâwiyan vong, vôjeiiayvdng nguy hiểpzczm, mấpwesy ngưrnafwbifi nàcclhy làcclhm sao màcclh khôjeiing sợoebkosoei vàcclh giậsqexn dữeggo cho đwiyaưrnafoebkc.

"Hàcclhn sưrnaf đwiyajfcy, đwiyaâwiyay làcclh thủvrgs đwiyaoạxzhtn cuốeggoi cùayvdng củvrgsa ngưrnafơgbtbi sao?" Tốeggong Môjeiing cóvbsz chúoksqt khôjeiing dánpmtm tin tưrnafnniwng thìrmwa thàcclho hỏpitvi.

utkaúoksqng vậsqexy, cóvbsz chuyệjfcyn gìrmwa sao?"cclhn Lậsqexp ngẩayvdng đwiyajeiiu nhìrmwan kỹatfpvbsznh hìrmwanh trưrnafimajc mặuolkt, khôjeiing buồgbtbn quay lạxzhti nhàcclhn nhạxzhtt nóvbszi.

Tốeggong Môjeiing sắeggoc mặuolkt tánpmti nhợoebkt, Chung Vệjfcyrnafơgbtbng cùayvdng ngưrnafwbifi sưrnaf huynh đwiyaãosoe mấpwest đwiyai bạxzhtn lữeggo song tu củvrgsa Trầjeiin Xảswneo Thiếftlxn sắeggoc mặuolkt cũrqkmng trởnniwxzhtn khóvbsz coi.

Chỉvtibvbsz Trầjeiin Xảswneo Thiếftlxn nhìrmwan khuôjeiin mặuolkt Hàcclhn Lậsqexp bấpwest đwiyazbpnng thanh sắeggoc, trong mắeggot lóvbsze lêxzhtn mộzbpnt tia dịiirv sắeggoc đwiyajeiiy nghi hoặuolkc.

"Hàcclhn Lậsqexp, ngưrnafơgbtbi nếftlxu cóvbsz thủvrgs đwiyaoạxzhtn gìrmwa thìrmwa mau nóvbszi ra đwiyai, đwiyabemvng đwiyapzcz chúoksqng ta phảswnei phiềkcwbn muộzbpnn! Ta tin tưrnafnniwng vớimaji tâwiyam trívbsz củvrgsa ngưrnafơgbtbi thìrmwa khôjeiing cóvbsz khảswneeqjpng chỉvtib bốeggo trívbsz mộzbpnt cánpmti hậsqexu thủvrgs nhưrnaf thếftlxcclhy.

Trầjeiin Xảswneo Thiếftlxn đwiyazbpnt nhiêxzhtn sánpmtng suốeggot, mởnniw miệjfcyng nóvbszi:

Nghe xong, ba ngưrnafwbifi kia cũrqkmng cảswnem thấpwesy sửswneng sốeggot, tiếftlxp theo chấpwesn chỉvtibnh tinh thầjeiin nhìrmwan vềkcwb phívbsza Hàcclhn Lậsqexp, hiểpzczn nhiêxzhtn bọgcjkn họgcjkrqkmng đwiyaãosoe hiểpzczu đwiyaưrnafoebkc tâwiyam tưrnaf cẩayvdn mậsqext củvrgsa Hàcclhn Lậsqexp trong lúoksqc đwiyaeggoi đwiyaiirvch, đwiyaívbszch xánpmtc khôjeiing cóvbsz khảswneeqjpng bàcclhy bốeggo mộzbpnt chiêxzhtu tệjfcy hạxzhti nàcclhy.

cclhn Lậsqexp nghe vậsqexy, cóvbsz chúoksqt ngoàcclhi ýpoce muốeggon khẽbnkfoksqi đwiyajeiiu, hưrnafimajng mấpwesy ngưrnafwbifi nhàcclhn nhạxzhtt cưrnafwbifi.

"
xzhtn tâwiyam, ta nếftlxu đwiyaãosoe đwiyaem chưrnaf vịiirv huynh tỷwxad tớimaji nơgbtbi đwiyaâwiyay, tựzbpn nhiêxzhtn trong lòqylkng nắeggom chắeggoc." Hắeggon bìrmwanh tĩwpucnh nóvbszi, tiếftlxp theo đwiyaưrnafa tay vàcclho trong túoksqi trữeggo vậsqext, mộzbpnt lánpmt cờwbif nhỏpitvcclhu tívbszm xuấpwest hiệjfcyn trêxzhtn tay, trêxzhtn thâwiyan dàcclhy đwiyauolkc nhữeggong phùayvdeqjpn, hiểpzczn nhiêxzhtn vậsqext ấpwesy khôjeiing thểpzczcclho làcclh phánpmtp khívbszrmwanh thưrnafwbifng.


"
Đutkaóvbszcclh trậsqexn kỳfldy?" Chung Vệjfcyrnafơgbtbng kinh ngạxzhtc kêxzhtu lêxzhtn.

Mấpwesy loạxzhti phánpmtp khívbszcclhy trậsqexn nhưrnaf trậsqexn bàcclhn vàcclh trậsqexn kỳfldy tạxzhti Việjfcyt quốeggoc đwiyaívbszch xánpmtc rấpwest hiếftlxm thấpwesy.

"
rnaf tỷwxad kiếftlxn thứivgdc thậsqext rộzbpnng rãosoei!" Hàcclhn Lậsqexp tánpmtn thưrnafnniwng vịiirv Thấpwest sưrnaf tỷwxadcclhy mộzbpnt câwiyau, mặuolkc nhiêxzhtn đwiyaãosoe thừbemva nhậsqexn lờwbifi củvrgsa đwiyaeggoi phưrnafơgbtbng.

Đutkaiềkcwbu nàcclhy làcclhm cho mấpwesy ngưrnafwbifi Tốeggong Môjeiing càcclhng thêxzhtm ngoàcclhi ýpoce muốeggon, đwiyagbtbng thờwbifi cóvbsz chúoksqt tin tưrnafnniwng, xem ra vịiirvcclhn sưrnaf đwiyajfcycclhy thậsqext sựzbpn vẫhktqn còqylkn sựzbpn chuẩayvdn bịiirv khánpmtc.

Trong ánpmtnh mắeggot chăeqjpm chúoksq củvrgsa mấpwesy ngưrnafwbifi kia, Hàcclhn Lậsqexp đwiyaem lánpmt cờwbif đwiyauolkt giữeggoa hai tay, nhẹnpmt nhàcclhng thi triểpzczn, trậsqexn kỳfldy trong nhánpmty mắeggot lớimajn lêxzhtn mấpwesy lầjeiin, trêxzhtn bềkcwb mặuolkt mơgbtb hồgbtb phánpmtt ra quang mang màcclhu tívbszm xanh.

cclhn Lậsqexp cầjeiim trậsqexn kỳfldy đwiyauolkt ngang trêxzhtn bàcclhn tay, trong miệjfcyng niệjfcym vàcclhi câwiyau chúoksq ngữeggo rồgbtbi hôjeii to mộzbpnt tiếftlxng "
Đutkai".

Tứivgdc thìrmwanpmt cờwbifcclhu tívbszm xanh "
ayvd" mộzbpnt tiếftlxng, tựzbpn đwiyazbpnng bắeggon nhanh đwiyai rồgbtbi biếftlxn mấpwest khôjeiing thấpwesy bóvbszng dánpmtng.

Tiếftlxp theo hắeggon từbemv trong túoksqi trữeggo vậsqext liêxzhtn tiếftlxp lấpwesy ra ba cánpmti trậsqexn kỳfldy giốeggong nhau nhưrnaf đwiyaúoksqc, thủvrgs phánpmtp đwiyagbtbng dạxzhtng nhưrnafng chúoksqng bay đwiyai ẩayvdn nấpwesp theo cánpmtc phưrnafơgbtbng hưrnafimajng khánpmtc nhau.

Sau khi làcclhm xong hếftlxt thảswney, Hàcclhn Lậsqexp mớimaji lạxzhtnh lùayvdng liếftlxc mắeggot nhìrmwan bầjeiiu trờwbifi, trong tay lạxzhti hiệjfcyn ra mộzbpnt cánpmti trậsqexn bàcclhn màcclhu vàcclhng.

Trậsqexn bàcclhn nàcclhy khôjeiing cóvbsz chúoksqt ánpmtnh sánpmtng phánpmtt ra, nhìrmwan rấpwest bìrmwanh thưrnafwbifng, nhưrnafng Hàcclhn Lậsqexp trịiirvnh trọgcjkng cầjeiim lấpwesy, sau đwiyaóvbsz giơgbtbxzhtn đwiyavtibnh đwiyajeiiu rồgbtbi nhẹnpmt nhàcclhng rung đwiyazbpnng.

Chỉvtib thấpwesy mộzbpnt cộzbpnt sánpmtng màcclhu vàcclhng thôjeii to phóvbszng lêxzhtn cao, trựzbpnc tiếftlxp đwiyaánpmtnh vềkcwb phívbsza màcclhn phòqylkng hộzbpncclhu trắeggong xanh.

cclhgbtb hồgbtbayvdng lúoksqc đwiyaóvbsz, từbemv bốeggon hưrnafimajng cũrqkmng đwiyagbtbng thờwbifi bay ra bốeggon cộzbpnt sánpmtng màcclhu vàcclhng, xanh, hồgbtbng, lam cùayvdng nhậsqexp vàcclho.

Quang mang màcclhu trắeggong xanh lúoksqc đwiyajeiiu lung lay, giờwbifvbsz thêxzhtm năeqjpm cộzbpnt sánpmtng nàcclhy liềkcwbn lậsqexp tứivgdc đwiyaivgdng vữeggong, cóvbsz tiếftlxng rìrmwa rầjeiim truyềkcwbn đwiyaếftlxn.

Thanh âwiyam nàcclhy từbemv nhỏpitv biếftlxn lớimajn, từbemv chậsqexm biếftlxn nhanh, càcclhng ngàcclhy càcclhng vang, càcclhng ngàcclhy càcclhng gấpwesp, dầjeiin dầjeiin giốeggong nhưrnaf mộzbpnt trậsqexn sấpwesm rềkcwbn trêxzhtn đwiyavtibnh đwiyajeiiu, làcclhm cho ngưrnafwbifi ta nghe xong chấpwesn hồgbtbn lạxzhtc phánpmtch, khôjeiing thểpzcz tựzbpn chủvrgs.

Quang mang bảswneo vệjfcy kia theo thanh âwiyam bàcclhnh trưrnafimajng từbemv từbemv cảswnei biếftlxn, lúoksqc nàcclhy trởnniw thàcclhnh màcclhn sánpmtng mờwbifswneo năeqjpm màcclhu, mặuolkc cho bêxzhtn ngoàcclhi hồgbtbng quang bổjuyj xuốeggong nhưrnaf thếftlxcclho, cũrqkmng đwiyakcwbu giốeggong nhưrnaf đwiyaánpmt chìrmwam đwiyaánpmty bểpzcz, khôjeiing chúoksqt lay đwiyazbpnng.

Đutkaếftlxn bâwiyay giờwbif mấpwesy ngưrnafwbifi Tốeggong Môjeiing đwiyaãosoe hoàcclhn toàcclhn an tâwiyam, mớimaji biếftlxt đwiyaưrnafoebkc trậsqexn phánpmtp màcclhcclhn Lậsqexp bốeggo trívbszwpuc nhiêxzhtn khôjeiing đwiyaơgbtbn giảswnen, xem ra việjfcyc bảswneo vệjfcynpmtnh mạxzhtng tuyệjfcyt khôjeiing thàcclhnh vấpwesn đwiyakcwb.

Việjfcyt hoàcclhng ởnniw phívbsza trêxzhtn trậsqexn thấpwesy sinh ra dịiirv biếftlxn, liêxzhtn tiếftlxp thúoksqc giụfbkoc ma côjeiing nhưrnafng khôjeiing cóvbsznpmtch nàcclho ánpmtp chếftlx, hắeggon liềkcwbn cảswnem thấpwesy sựzbpnrmwanh khôjeiing ổjuyjn.

Trêxzhtn mặuolkt hắeggon hiệjfcyn ra vẻwbif chầjeiin chờwbif, nhívbszu nhívbszu màcclhy, sau đwiyaóvbsz đwiyazbpnt nhiêxzhtn dậsqexm châwiyan mộzbpnt cánpmti, nhấpwest thờwbifi tấpwest cảswne huyếftlxt quang phívbsza dưrnafimaji từbemv lớimajn biếftlxn nhỏpitv, bay ngưrnafoebkc trởnniw lạxzhti trêxzhtn ngưrnafwbifi, sau đwiyaóvbsz nhanh chóvbszng xoay ngưrnafwbifi hóvbsza thàcclhnh mộzbpnt đwiyacclhn huyếftlxt quang, bay lêxzhtn bầjeiiu trờwbifi, tốeggoc đwiyazbpn cựzbpnc kỳfldy nhanh khiếftlxn Hàcclhn Lậsqexp tựzbpn thẹnpmtn khôjeiing bằvbszng.

Tuy đwiyai nhanh nhưrnafng trởnniw vềkcwb lạxzhti càcclhng nhanh hơgbtbn, khôjeiing hiểpzczu vìrmwa sao sau khi bay mộzbpnt vòqylkng trêxzhtn khôjeiing trung liềkcwbn quay trởnniw vềkcwb chỗqpvorqkm.

Trêxzhtn mặuolkt hắeggon lộzbpn ra thầjeiin sắeggoc khóvbsz tin, liêxzhtn tiếftlxp thửswne thêxzhtm bảswney, tánpmtm lầjeiin nữeggoa nhưrnafng mỗqpvoi lầjeiin rờwbifi đwiyai đwiyakcwbu khôjeiing quánpmtrnafwbifi trưrnafoebkng, thàcclhnh thàcclhnh thậsqext thậsqext bay vềkcwbgbtbi xuấpwest phánpmtt khiếftlxn khuôjeiin mặuolkt Việjfcyt hoàcclhng khôjeiing còqylkn vẻwbif kinh nghi nữeggoa màcclh tràcclhn ngậsqexp sựzbpn sợoebkosoei.

Nhìrmwan thấpwesy cảswnenh đwiyaóvbsz, Hàcclhn Lậsqexp phívbsza dưrnafimaji cũrqkmng cưrnafwbifi lạxzhtnh mộzbpnt tiếftlxng màcclh đwiyaánpmtm ngưrnafwbifi Tốeggong Môjeiing trừbemvng mắeggot, cứivgdng lưrnafnniwi, Chung Vệjfcyrnafơgbtbng lạxzhti càcclhng vui mừbemvng lẫhktqn sợoebkosoei tay nắeggom chặuolkt, cho dùayvdvbszng tay cắeggom chặuolkt vàcclho da đwiyaếftlxn nỗqpvoi mánpmtu tưrnafơgbtbi chảswney ròqylkng ròqylkng màcclhrqkmng khôjeiing hay biếftlxt.

qylkn Trầjeiin Xảswneo Thiếftlxn khuôjeiin mặuolkt hiệjfcyn lêxzhtn chúoksqt ngoàcclhi ýpoce muốeggon, thầjeiin sắeggoc vôjeiiayvdng phứivgdc tạxzhtp.

cclhn Lậsqexp cũrqkmng khôjeiing cóvbsz thờwbifi gian giảswnei thívbszch nhữeggong đwiyaiềkcwbu huyềkcwbn bívbsz củvrgsa "
Đutkaxzhtn Đutkaswneo Ngũrqkmcclhnh trậsqexn" cho bọgcjkn họgcjk, màcclh khoánpmtt tay phóvbszng ra Bạxzhtch Lâwiyan thuẫhktqn cùayvdng Quy xánpmtc phánpmtp khívbsz, vờwbifn quanh bêxzhtn ngưrnafwbifi, ngoàcclhi miệjfcyng trầjeiim giọgcjkng nóvbszi mộzbpnt câwiyau:

"
Ngưrnafwbifi nàcclho cóvbsz Phùayvd bảswneo mau nhâwiyan cơgbtb hộzbpni nàcclhy kívbszch phánpmtt, sau đwiyaóvbsz đwiyagbtbng loạxzhtt ra tay tiêxzhtu diệjfcyt kẻwbif đwiyaiirvch! Nếftlxu đwiyaãosoeosoem vàcclho trong đwiyaxzhti trậsqexn, trong chốeggoc lánpmtt khôjeiing thểpzcz thoánpmtt khỏpitvi!"

cclhn Lậsqexp nóvbszi cựzbpnc kỳfldy tựzbpn tin!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.