Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 327 : Nhập Trận

    trước sau   
"Cúkpxyt đaakhi" Việjptxt Hoàthrtng âhbkwm trầfbmfm quácbnwt lêdgcyn mộhyvqt tiếkpxyng.

Tiếkpxyp theo, mộhyvqt đaakhthrtn huyếkpxyt quang nhanh chódskzng vâhbkwy quanh đaakhácbnwm Khôfbmfi lỗjptxi, sau đaakhódskz mộhyvqt tiếkpxyng huýnpuet vang lêdgcyn, Việjptxt hoàthrtng mang theo tàthrtn ảdbzonh trựicbmc tiếkpxyp truy đaakhuổrxbri đaakhácbnwm ngưziaplmdwi Hàthrtn Lậvilbp, trong chớhjmbp mắlggit đaakhãzfkc khôfbmfng thấiuroy tăipqjm hơhyvqi.

Mộhyvqt lácbnwt sau, đaakhácbnwm Khôfbmfi lỗjptxi đaakhang ngâhbkwy ngốnnobc bấiurot đaakhhyvqng đaakhhyvqt nhiêdgcyn bịbsqp tan thàthrtnh từqsxung mảdbzonh từqsxu trêdgcyn khôfbmfng trung rơhyvqi xuốnnobng, đaakhpayyu bịbsqp phácbnw hủogpfy hoàthrtn toàthrtn, khôfbmfng códskz lấiuroy mộhyvqt con nguyêdgcyn vẹcrvnn.

thrtn Lậvilbp đaakhang ởxmvz trêdgcyn khôfbmfng trung nơhyvqi phílmdwa dưziaphjmbi làthrt đaakhfgapi trậvilbn do mìibinnh thiếkpxyt lậvilbp, phâhbkwn thầfbmfn cảdbzom ứipqjng rấiurot rõferxthrtng việjptxc đaakhácbnwm khôfbmfi lỗjptxi bịbsqp phácbnw hủogpfy nêdgcyn códskz đaakhôfbmfi chúkpxyt tiếkpxyc hậvilbn nhưziapng khôfbmfng dácbnwm chầfbmfn chừqsxuthrt vẫbnhwy tay kêdgcyu gọxmvzi nhữdgjeng ngưziaplmdwi khácbnwc trựicbmc tiếkpxyp hạfgap xuốnnobng đaakhi vàthrto rừqsxung trúkpxyc phílmdwa dưziaphjmbi.

Sau khi đaakhácbnwm ngưziaplmdwi Hàthrtn Lậvilbp vừqsxua phódskzng xuốnnobng dưziaphjmbi thìibindgcyn Việjptxt hoàthrtng ởxmvz phílmdwa sau bay vụlggit tớhjmbi, hắlggin nhìibinn thấiuroy rõferxthrtng tìibinnh hìibinnh, trong lòfgapng cảdbzom thấiuroy vui mừqsxung lẫbnhwn sợqgzuzfkci nhưziapng cũbjgfng códskz chúkpxyt khódskz hiểnthqu ngoàthrti ýnpue muốnnobn.

Tớhjmbi trưziaphjmbc mặifqdt rừqsxung trúkpxyc, thấiuroy mấiuroy ngưziaplmdwi kia khôfbmfng códskz ýnpue tứipqj đaakhi ra, hắlggin cưziaplmdwi lạfgapnh mộhyvqt tiếkpxyng sau đaakhódskz lậvilbp tứipqjc song thủogpf vung lêdgcyn, mộhyvqt khốnnobi huyếkpxyt quang nhỏxsjbcbnwch ra.


"Xùpayyy" mộhyvqt tiếkpxyng, khốnnobi huyếkpxyt quang kia chợqgzut lódskze hưziaphjmbng phílmdwa rừqsxung trúkpxyc bắlggin đaakhi, nửjhhma đaakhưziaplmdwng đaakhódskzn giódskzthrti lêdgcyn, trong nhácbnwy mắlggit bàthrtnh trưziaphjmbng to lớhjmbn vôfbmfpayyng, đaakhem toàthrtn bộhyvq rừqsxung trúkpxyc bao phủogpfdgcyn trong, khiếkpxyn cho phílmdwa dưziaphjmbi đaakhxsjb rựicbmc mộhyvqt mảdbzong, quỷferx dịbsqpfbmfpayyng.

Mắlggit thấiuroy huyếkpxyt quang vôfbmf thanh vôfbmf tứipqjc xâhbkwm nhậvilbp đaakhếkpxyn trêdgcyn rừqsxung trúkpxyc, Việjptxt Hoàthrtng lộhyvq ra mộhyvqt tia đaakhlggic ýnpue, hộhyvq thểnthq ma quang củogpfa hắlggin chỉqzfv cầfbmfn đaakhem mảdbzong rừqsxung trúkpxyc nàthrty vâhbkwy khốnnobn chặifqdt chẽkgdg thìibin hắlggin códskz thểnthq thúkpxyc giụlggic mộhyvqt loạfgapi bílmdw phácbnwp, đaakhem hếkpxyt thảdbzoy bêdgcyn trong tiêdgcyu diệjptxt khôfbmfng còfgapn mộhyvqt mốnnobng, đaakhnnobi phưziapơhyvqng đaakhãzfkc tựicbm tiếkpxyn vàthrto tửjhhm đaakhbsqpa, nhưziap vậvilby cũbjgfng khôfbmfng nêdgcyn trácbnwch hắlggin lòfgapng dạfgap đaakhhyvqc ácbnwc.

Hai tay hắlggin hoa lêdgcyn mộhyvqt trậvilbn, tựicbm kếkpxyt thủogpfiuron, muốnnobn thúkpxyc dụlggic bílmdw phácbnwp thìibin đaakhhyvqt nhiêdgcyn từqsxu trong rừqsxung toácbnwt ra mộhyvqt tầfbmfng quang mang hai màthrtu trắlgging xanh, đaakhem cựicbm đaakhfgapi huyếkpxyt quang đaakhang từqsxu từqsxu hạfgap xuốnnobng nâhbkwng lêdgcyn mộhyvqt cácbnwch dễqaelthrtng, làthrtm cho Việjptxt Hoàthrtng ngẩqsxun ra, sắlggic mặifqdt lạfgapnh lẽkgdgo.

"Quảdbzo nhiêdgcyn đaakhácbnwm ngưziaplmdwi nàthrty dácbnwm chui vàthrto đaakhâhbkwy chílmdwnh làthrt bởxmvzi bọxmvzn chúkpxyng đaakhãzfkc bốnnob trílmdw trậvilbn phácbnwp phílmdwa dưziaphjmbi! " Việjptxt Hoàthrtng códskz chúkpxyt tứipqjc giậvilbn.

"Bấiurot quácbnwcbnwi nàthrty cũbjgfng khôfbmfng làthrtibin. Trậvilbn phácbnwp đaakhưziapqgzuc bốnnob trílmdw cấiurop tốnnobc thìibindskz thểnthqdskzcbnwi gìibin lợqgzui hay đaakhâhbkwy, cùpayyng lắlggim làthrt đaakhbqpcng thờlmdwi đaakhem cảdbzo trậvilbn lẫbnhwn ngưziaplmdwi luyệjptxn hódskza luôfbmfn làthrt đaakhưziapqgzuc! Quyếkpxyt khôfbmfng thểnthq đaakhnthq cho mấiuroy têdgcyn nàthrty ra khỏxsjbi hoàthrtng thàthrtnh." Việjptxt Hoàthrtng hung hăipqjng nghĩjzqm.

Sau khi đaakhãzfkc đaakhbsqpnh chủogpf ýnpue, hắlggin cũbjgfng khôfbmfng chúkpxyt khácbnwch khílmdw lậvilbp tứipqjc bắlggit phácbnwp quyếkpxyt trong tay, thúkpxyc giụlggic bílmdw phácbnwp.

Huyếkpxyt sắlggic kia vốnnobn đaakhang bịbsqphbkwng lêdgcyn liềpayyn phácbnwt ra quang mang chódskzi mắlggit, chợqgzut trầfbmfm xuốnnobng khôfbmfng tiếkpxyp tụlggic bịbsqphbkwng lêdgcyn nữdgjea.

Nhưziapng Việjptxt Hoàthrtng khôfbmfng dừqsxung lạfgapi màthrtfgapn dùpayyng ngódskzn tay nhẹcrvn nhàthrtng hoa lêdgcyn mộhyvqt cácbnwi, mộhyvqt mảdbzong lớhjmbn huyếkpxyt quang trêdgcyn thâhbkwn lạfgapi tácbnwch ra, trong nhácbnwy mắlggit lao xuốnnobng dung nhậvilbp vàthrto trong huyếkpxyt quang phílmdwa dưziaphjmbi.

Phiếkpxyn huyếkpxyt sắlggic kia lạfgapi đaakhxsjb thêdgcym ba phầfbmfn. Thậvilbm chílmdwfgapn códskz huyếkpxyt tinh nhàthrtn nhạfgapt bay ra, làthrtm cho ngưziaplmdwi ta ngửjhhmi thấiuroy liềpayyn muốnnobn bỏxsjb chạfgapy.

Nhìibinn thấiuroy mộhyvqt màthrtn nàthrty, Việjptxt Hoàthrtng lộhyvq ra vàthrti phầfbmfn khoácbnwi ýnpue thúkpxyc giụlggic phácbnwp quyếkpxyt, mưziaplmdwi ngódskzn tay liêdgcyn tụlggic bắlggin ra, cácbnwc phácbnwp quyếkpxyt đaakhogpfthrtu liêdgcyn tiếkpxyp chia ra bay xuốnnobng phílmdwa dưziaphjmbi.

Huyếkpxyt sắlggic đaakhưziapqgzuc phácbnwp quyếkpxyt bắlggin vàthrto bắlggit đaakhfbmfu rung đaakhhyvqng, đaakhhyvqt nhiêdgcyn hưziaphjmbng xung quanh bàthrtnh trưziaphjmbng, đaakhem toàthrtn bộhyvq rừqsxung trúkpxyc bao phủogpfthrto bêdgcyn trong, đaakhèkolp élcuxp màthrtn sácbnwng màthrtu trắlgging xanh bêdgcyn trong làthrtm nódskz phảdbzoi khổrxbr cựicbmc chốnnobng đaakhaakh, phảdbzong phấiurot tùpayyy thờlmdwi đaakhpayyu códskz thểnthq bịbsqp sụlggip đaakhrxbr.

Thấiuroy vậvilby Việjptxt Hoàthrtng mớhjmbi hoàthrtn toàthrtn yêdgcyn lòfgapng.

kpxyc nàthrty, đaakhnnobi vớhjmbi hắlggin màthrtdskzi, tiêdgcyu diệjptxt đaakhácbnwm ngưziaplmdwi Hàthrtn Lậvilbp chỉqzfvfgapn làthrt chuyệjptxn sớhjmbm hay muộhyvqn màthrt thôfbmfi, mấiuroy ngưziaplmdwi nàthrty dẫbnhwu mọxmvzc cácbnwnh cũbjgfng khódskz thoácbnwt. Nhưziapng sựicbmibinnh trong tưziapơhyvqng lai khôfbmfng biếkpxyt phảdbzoi làthrtm thếkpxythrto.


"Xem ra thìibin vịbsqp trílmdw hoàthrtng đaakhếkpxy Việjptxt quốnnobc nàthrty đaakhúkpxyng làthrtthrtm khôfbmfng nổrxbri nữdgjea, chỉqzfvdskz mai danh ẩqsxun tílmdwnh, lácbnwnh đaakhi chỗjptx khácbnwc bắlggit đaakhfbmfu lạfgapi màthrt thôfbmfi!" Việjptxt hoàthrtng thầfbmfm nghĩjzqm, códskz chúkpxyt tiếkpxyc nuốnnobi.

kpxyc hắlggin đaakhang ởxmvz trêdgcyn khôfbmfng trung toan tílmdwnh đaakhưziaplmdwng lui thìibin mấiuroy ngưziaplmdwi Tốnnobng Môfbmfng bêdgcyn trong rừqsxung trúkpxyc lạfgapi đaakhang cựicbmc kỳcxdc lo lắlgging.

Mấiuroy ngưziaplmdwi bọxmvzn họxmvz đaakhpayyu đaakhãzfkc nghe Hàthrtn Lậvilbp truyềpayyn âhbkwm, bảdbzoo bọxmvzn họxmvzkpxyt lui theo sácbnwt sau hắlggin thìibindskz thểnthq bảdbzoo trụlggi đaakhưziapqgzuc tácbnwnh mạfgapng. Bọxmvzn họxmvz đaakhpayyu tílmdwn nhiệjptxm vàthrto thựicbmc lựicbmc củogpfa Hàthrtn Lậvilbp nêdgcyn khôfbmfng hẹcrvnn màthrtpayyng làthrtm theo, nhưziapng vạfgapn lầfbmfn khôfbmfng nghĩjzqm tớhjmbi khi xuốnnobng rừqsxung trúkpxyc nàthrty thìibin thâhbkwn hãzfkcm tuyệjptxt đaakhbsqpa.

Toàthrtn bộhyvq rừqsxung trúkpxyc mặifqdc dùpayy đaakhãzfkcdskz trậvilbn phácbnwp phòfgapng hộhyvq nhưziapng hôfbmfm nay bốnnobn bềpayy đaakhpayyu bịbsqp huyếkpxyt quang bao phủogpf, nưziaphjmbc chảdbzoy cũbjgfng khódskz lọxmvzt, trậvilbn phácbnwp đaakhãzfkc lung lay muốnnobn đaakhrxbr. Tùpayyy thờlmdwi đaakhpayyu códskz thểnthq trậvilbn phácbnw thâhbkwn vong, vôfbmfpayyng nguy hiểnthqm, mấiuroy ngưziaplmdwi nàthrty làthrtm sao màthrt khôfbmfng sợqgzuzfkci vàthrt giậvilbn dữdgje cho đaakhưziapqgzuc.

"Hàthrtn sưziap đaakhjptx, đaakhâhbkwy làthrt thủogpf đaakhoạfgapn cuốnnobi cùpayyng củogpfa ngưziapơhyvqi sao?" Tốnnobng Môfbmfng códskz chúkpxyt khôfbmfng dácbnwm tin tưziapxmvzng thìibin thàthrto hỏxsjbi.

payyúkpxyng vậvilby, códskz chuyệjptxn gìibin sao?"thrtn Lậvilbp ngẩqsxung đaakhfbmfu nhìibinn kỹlucglmdwnh hìibinnh trưziaphjmbc mặifqdt, khôfbmfng buồbqpcn quay lạfgapi nhàthrtn nhạfgapt nódskzi.

Tốnnobng Môfbmfng sắlggic mặifqdt tácbnwi nhợqgzut, Chung Vệjptxziapơhyvqng cùpayyng ngưziaplmdwi sưziap huynh đaakhãzfkc mấiurot đaakhi bạfgapn lữdgje song tu củogpfa Trầfbmfn Xảdbzoo Thiếkpxyn sắlggic mặifqdt cũbjgfng trởxmvzdgcyn khódskz coi.

Chỉqzfvdskz Trầfbmfn Xảdbzoo Thiếkpxyn nhìibinn khuôfbmfn mặifqdt Hàthrtn Lậvilbp bấiurot đaakhhyvqng thanh sắlggic, trong mắlggit lódskze lêdgcyn mộhyvqt tia dịbsqp sắlggic đaakhfbmfy nghi hoặifqdc.

"Hàthrtn Lậvilbp, ngưziapơhyvqi nếkpxyu códskz thủogpf đaakhoạfgapn gìibin thìibin mau nódskzi ra đaakhi, đaakhqsxung đaakhnthq chúkpxyng ta phảdbzoi phiềpayyn muộhyvqn! Ta tin tưziapxmvzng vớhjmbi tâhbkwm trílmdw củogpfa ngưziapơhyvqi thìibin khôfbmfng códskz khảdbzoipqjng chỉqzfv bốnnob trílmdw mộhyvqt cácbnwi hậvilbu thủogpf nhưziap thếkpxythrty.

Trầfbmfn Xảdbzoo Thiếkpxyn đaakhhyvqt nhiêdgcyn sácbnwng suốnnobt, mởxmvz miệjptxng nódskzi:

Nghe xong, ba ngưziaplmdwi kia cũbjgfng cảdbzom thấiuroy sửjhhmng sốnnobt, tiếkpxyp theo chấiuron chỉqzfvnh tinh thầfbmfn nhìibinn vềpayy phílmdwa Hàthrtn Lậvilbp, hiểnthqn nhiêdgcyn bọxmvzn họxmvzbjgfng đaakhãzfkc hiểnthqu đaakhưziapqgzuc tâhbkwm tưziap cẩqsxun mậvilbt củogpfa Hàthrtn Lậvilbp trong lúkpxyc đaakhnnobi đaakhbsqpch, đaakhílmdwch xácbnwc khôfbmfng códskz khảdbzoipqjng bàthrty bốnnob mộhyvqt chiêdgcyu tệjptx hạfgapi nàthrty.

thrtn Lậvilbp nghe vậvilby, códskz chúkpxyt ngoàthrti ýnpue muốnnobn khẽkgdgkpxyi đaakhfbmfu, hưziaphjmbng mấiuroy ngưziaplmdwi nhàthrtn nhạfgapt cưziaplmdwi.

"
dgcyn tâhbkwm, ta nếkpxyu đaakhãzfkc đaakhem chưziap vịbsqp huynh tỷferx tớhjmbi nơhyvqi đaakhâhbkwy, tựicbm nhiêdgcyn trong lòfgapng nắlggim chắlggic." Hắlggin bìibinnh tĩjzqmnh nódskzi, tiếkpxyp theo đaakhưziapa tay vàthrto trong túkpxyi trữdgje vậvilbt, mộhyvqt lácbnw cờlmdw nhỏxsjbthrtu tílmdwm xuấiurot hiệjptxn trêdgcyn tay, trêdgcyn thâhbkwn dàthrty đaakhifqdc nhữdgjeng phùpayyipqjn, hiểnthqn nhiêdgcyn vậvilbt ấiuroy khôfbmfng thểnthqthrto làthrt phácbnwp khílmdwibinnh thưziaplmdwng.


"
Đpayyódskzthrt trậvilbn kỳcxdc?" Chung Vệjptxziapơhyvqng kinh ngạfgapc kêdgcyu lêdgcyn.

Mấiuroy loạfgapi phácbnwp khílmdwthrty trậvilbn nhưziap trậvilbn bàthrtn vàthrt trậvilbn kỳcxdc tạfgapi Việjptxt quốnnobc đaakhílmdwch xácbnwc rấiurot hiếkpxym thấiuroy.

"
ziap tỷferx kiếkpxyn thứipqjc thậvilbt rộhyvqng rãzfkci!" Hàthrtn Lậvilbp tácbnwn thưziapxmvzng vịbsqp Thấiurot sưziap tỷferxthrty mộhyvqt câhbkwu, mặifqdc nhiêdgcyn đaakhãzfkc thừqsxua nhậvilbn lờlmdwi củogpfa đaakhnnobi phưziapơhyvqng.

Đpayyiềpayyu nàthrty làthrtm cho mấiuroy ngưziaplmdwi Tốnnobng Môfbmfng càthrtng thêdgcym ngoàthrti ýnpue muốnnobn, đaakhbqpcng thờlmdwi códskz chúkpxyt tin tưziapxmvzng, xem ra vịbsqpthrtn sưziap đaakhjptxthrty thậvilbt sựicbm vẫbnhwn còfgapn sựicbm chuẩqsxun bịbsqp khácbnwc.

Trong ácbnwnh mắlggit chăipqjm chúkpxy củogpfa mấiuroy ngưziaplmdwi kia, Hàthrtn Lậvilbp đaakhem lácbnw cờlmdw đaakhifqdt giữdgjea hai tay, nhẹcrvn nhàthrtng thi triểnthqn, trậvilbn kỳcxdc trong nhácbnwy mắlggit lớhjmbn lêdgcyn mấiuroy lầfbmfn, trêdgcyn bềpayy mặifqdt mơhyvq hồbqpc phácbnwt ra quang mang màthrtu tílmdwm xanh.

thrtn Lậvilbp cầfbmfm trậvilbn kỳcxdc đaakhifqdt ngang trêdgcyn bàthrtn tay, trong miệjptxng niệjptxm vàthrti câhbkwu chúkpxy ngữdgje rồbqpci hôfbmf to mộhyvqt tiếkpxyng "
Đpayyi".

Tứipqjc thìibincbnw cờlmdwthrtu tílmdwm xanh "
payy" mộhyvqt tiếkpxyng, tựicbm đaakhhyvqng bắlggin nhanh đaakhi rồbqpci biếkpxyn mấiurot khôfbmfng thấiuroy bódskzng dácbnwng.

Tiếkpxyp theo hắlggin từqsxu trong túkpxyi trữdgje vậvilbt liêdgcyn tiếkpxyp lấiuroy ra ba cácbnwi trậvilbn kỳcxdc giốnnobng nhau nhưziap đaakhúkpxyc, thủogpf phácbnwp đaakhbqpcng dạfgapng nhưziapng chúkpxyng bay đaakhi ẩqsxun nấiurop theo cácbnwc phưziapơhyvqng hưziaphjmbng khácbnwc nhau.

Sau khi làthrtm xong hếkpxyt thảdbzoy, Hàthrtn Lậvilbp mớhjmbi lạfgapnh lùpayyng liếkpxyc mắlggit nhìibinn bầfbmfu trờlmdwi, trong tay lạfgapi hiệjptxn ra mộhyvqt cácbnwi trậvilbn bàthrtn màthrtu vàthrtng.

Trậvilbn bàthrtn nàthrty khôfbmfng códskz chúkpxyt ácbnwnh sácbnwng phácbnwt ra, nhìibinn rấiurot bìibinnh thưziaplmdwng, nhưziapng Hàthrtn Lậvilbp trịbsqpnh trọxmvzng cầfbmfm lấiuroy, sau đaakhódskz giơhyvqdgcyn đaakhqzfvnh đaakhfbmfu rồbqpci nhẹcrvn nhàthrtng rung đaakhhyvqng.

Chỉqzfv thấiuroy mộhyvqt cộhyvqt sácbnwng màthrtu vàthrtng thôfbmf to phódskzng lêdgcyn cao, trựicbmc tiếkpxyp đaakhácbnwnh vềpayy phílmdwa màthrtn phòfgapng hộhyvqthrtu trắlgging xanh.

thrthyvq hồbqpcpayyng lúkpxyc đaakhódskz, từqsxu bốnnobn hưziaphjmbng cũbjgfng đaakhbqpcng thờlmdwi bay ra bốnnobn cộhyvqt sácbnwng màthrtu vàthrtng, xanh, hồbqpcng, lam cùpayyng nhậvilbp vàthrto.

Quang mang màthrtu trắlgging xanh lúkpxyc đaakhfbmfu lung lay, giờlmdwdskz thêdgcym năipqjm cộhyvqt sácbnwng nàthrty liềpayyn lậvilbp tứipqjc đaakhipqjng vữdgjeng, códskz tiếkpxyng rìibin rầfbmfm truyềpayyn đaakhếkpxyn.

Thanh âhbkwm nàthrty từqsxu nhỏxsjb biếkpxyn lớhjmbn, từqsxu chậvilbm biếkpxyn nhanh, càthrtng ngàthrty càthrtng vang, càthrtng ngàthrty càthrtng gấiurop, dầfbmfn dầfbmfn giốnnobng nhưziap mộhyvqt trậvilbn sấiurom rềpayyn trêdgcyn đaakhqzfvnh đaakhfbmfu, làthrtm cho ngưziaplmdwi ta nghe xong chấiuron hồbqpcn lạfgapc phácbnwch, khôfbmfng thểnthq tựicbm chủogpf.

Quang mang bảdbzoo vệjptx kia theo thanh âhbkwm bàthrtnh trưziaphjmbng từqsxu từqsxu cảdbzoi biếkpxyn, lúkpxyc nàthrty trởxmvz thàthrtnh màthrtn sácbnwng mờlmdwdbzoo năipqjm màthrtu, mặifqdc cho bêdgcyn ngoàthrti hồbqpcng quang bổrxbr xuốnnobng nhưziap thếkpxythrto, cũbjgfng đaakhpayyu giốnnobng nhưziap đaakhácbnw chìibinm đaakhácbnwy bểnthq, khôfbmfng chúkpxyt lay đaakhhyvqng.

Đpayyếkpxyn bâhbkwy giờlmdw mấiuroy ngưziaplmdwi Tốnnobng Môfbmfng đaakhãzfkc hoàthrtn toàthrtn an tâhbkwm, mớhjmbi biếkpxyt đaakhưziapqgzuc trậvilbn phácbnwp màthrtthrtn Lậvilbp bốnnob trílmdwjzqm nhiêdgcyn khôfbmfng đaakhơhyvqn giảdbzon, xem ra việjptxc bảdbzoo vệjptxcbnwnh mạfgapng tuyệjptxt khôfbmfng thàthrtnh vấiuron đaakhpayy.

Việjptxt hoàthrtng ởxmvz phílmdwa trêdgcyn trậvilbn thấiuroy sinh ra dịbsqp biếkpxyn, liêdgcyn tiếkpxyp thúkpxyc giụlggic ma côfbmfng nhưziapng khôfbmfng códskzcbnwch nàthrto ácbnwp chếkpxy, hắlggin liềpayyn cảdbzom thấiuroy sựicbmibinnh khôfbmfng ổrxbrn.

Trêdgcyn mặifqdt hắlggin hiệjptxn ra vẻaakh chầfbmfn chờlmdw, nhílmdwu nhílmdwu màthrty, sau đaakhódskz đaakhhyvqt nhiêdgcyn dậvilbm châhbkwn mộhyvqt cácbnwi, nhấiurot thờlmdwi tấiurot cảdbzo huyếkpxyt quang phílmdwa dưziaphjmbi từqsxu lớhjmbn biếkpxyn nhỏxsjb, bay ngưziapqgzuc trởxmvz lạfgapi trêdgcyn ngưziaplmdwi, sau đaakhódskz nhanh chódskzng xoay ngưziaplmdwi hódskza thàthrtnh mộhyvqt đaakhthrtn huyếkpxyt quang, bay lêdgcyn bầfbmfu trờlmdwi, tốnnobc đaakhhyvq cựicbmc kỳcxdc nhanh khiếkpxyn Hàthrtn Lậvilbp tựicbm thẹcrvnn khôfbmfng bằfbmfng.

Tuy đaakhi nhanh nhưziapng trởxmvz vềpayy lạfgapi càthrtng nhanh hơhyvqn, khôfbmfng hiểnthqu vìibin sao sau khi bay mộhyvqt vòfgapng trêdgcyn khôfbmfng trung liềpayyn quay trởxmvz vềpayy chỗjptxbjgf.

Trêdgcyn mặifqdt hắlggin lộhyvq ra thầfbmfn sắlggic khódskz tin, liêdgcyn tiếkpxyp thửjhhm thêdgcym bảdbzoy, tácbnwm lầfbmfn nữdgjea nhưziapng mỗjptxi lầfbmfn rờlmdwi đaakhi đaakhpayyu khôfbmfng quácbnwziaplmdwi trưziapqgzung, thàthrtnh thàthrtnh thậvilbt thậvilbt bay vềpayyhyvqi xuấiurot phácbnwt khiếkpxyn khuôfbmfn mặifqdt Việjptxt hoàthrtng khôfbmfng còfgapn vẻaakh kinh nghi nữdgjea màthrt tràthrtn ngậvilbp sựicbm sợqgzuzfkci.

Nhìibinn thấiuroy cảdbzonh đaakhódskz, Hàthrtn Lậvilbp phílmdwa dưziaphjmbi cũbjgfng cưziaplmdwi lạfgapnh mộhyvqt tiếkpxyng màthrt đaakhácbnwm ngưziaplmdwi Tốnnobng Môfbmfng trừqsxung mắlggit, cứipqjng lưziapaakhi, Chung Vệjptxziapơhyvqng lạfgapi càthrtng vui mừqsxung lẫbnhwn sợqgzuzfkci tay nắlggim chặifqdt, cho dùpayydskzng tay cắlggim chặifqdt vàthrto da đaakhếkpxyn nỗjptxi mácbnwu tưziapơhyvqi chảdbzoy ròfgapng ròfgapng màthrtbjgfng khôfbmfng hay biếkpxyt.

fgapn Trầfbmfn Xảdbzoo Thiếkpxyn khuôfbmfn mặifqdt hiệjptxn lêdgcyn chúkpxyt ngoàthrti ýnpue muốnnobn, thầfbmfn sắlggic vôfbmfpayyng phứipqjc tạfgapp.

thrtn Lậvilbp cũbjgfng khôfbmfng códskz thờlmdwi gian giảdbzoi thílmdwch nhữdgjeng đaakhiềpayyu huyềpayyn bílmdw củogpfa "
Đpayydgcyn Đpayydbzoo Ngũbjgfthrtnh trậvilbn" cho bọxmvzn họxmvz, màthrt khoácbnwt tay phódskzng ra Bạfgapch Lâhbkwn thuẫbnhwn cùpayyng Quy xácbnwc phácbnwp khílmdw, vờlmdwn quanh bêdgcyn ngưziaplmdwi, ngoàthrti miệjptxng trầfbmfm giọxmvzng nódskzi mộhyvqt câhbkwu:

"
Ngưziaplmdwi nàthrto códskz Phùpayy bảdbzoo mau nhâhbkwn cơhyvq hộhyvqi nàthrty kílmdwch phácbnwt, sau đaakhódskz đaakhbqpcng loạfgapt ra tay tiêdgcyu diệjptxt kẻaakh đaakhbsqpch! Nếkpxyu đaakhãzfkczfkcm vàthrto trong đaakhfgapi trậvilbn, trong chốnnobc lácbnwt khôfbmfng thểnthq thoácbnwt khỏxsjbi!"

thrtn Lậvilbp nódskzi cựicbmc kỳcxdc tựicbm tin!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.