Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 326 : Huyết Linh Toản

    trước sau   
ikkun Lậrlzdp khôoingng nhìpcarn vẻjidd mặlbhzt oáidfmn đklfovwxnc củubiwa Việbyfut Hoàikkung màikku áidfmnh mắchsut dừpjfrng lạabpci ởimvu thâzanzn trêidfmn đklfoãntih te tua củubiwa hắchsun

Mộvwxnt thanh kim thưqvzllhrac, mộvwxnt đklfoôoingi quáidfmi nhậrlzdn màikkuu tíimvum vàikku mộvwxnt thanh trưqvzldknung kiếeoktm màikkuu xanh lam đklfoang trôoingi nổeokti trong vòjlhang huyếeoktt quang. Đwmjzâzanzy chíimvunh làikku pháidfmp khíimvu củubiwa bọxfhnn ngưqvzldknui Tốzanzng Môoingng.

rlzdc nàikkuy tấhfaet cảnuhj sốzanz pháidfmp khíimvu đklfoópcar vẫefvqn bấhfaet đklfovwxnng ởimvu trong huyếeoktt quang, cópcar vẻjidd nhưqvzl đklfoãntih mấhfaet đklfoi linh tíimvunh.

Ágavrnh mắchsut Hàikkun Lậrlzdp thoáidfmng hiệbyfun vẻjidd đklfoăpccgm chiêidfmu. Xem ra ma quang hộvwxn thểhcss củubiwa ngưqvzldknui nàikkuy cópcar thểhcss chuyêidfmn ăpccgn mòjlhan cáidfmc loạabpci pháidfmp khíimvu thôoingng thưqvzldknung, chỉklfopcar đklfoôoingi Ômzlb Long đklfooạabpct kia mớlhrai khôoingng sợwyka loạabpci tàikkuoingng nàikkuy.

chsun nữnamxa, đklfoếeoktn bâzanzy giờdknu mớlhrai cópcarpcarnh ngưqvzldknui nàikkuy đklfoi ra. Cópcar vẻjidd nhưqvzlntih mặlbhzc lam bàikkuo tựzanzqvzlng làikku Hắchsuc Sáidfmt giáidfmo chủubiw đklfoãntih chếeoktt dưqvzllhrai Thiêidfmn Lôoingi tửeokt.

Nghĩpcar đklfoếeoktn đklfoâzanzy, Hàikkun Lậrlzdp trong lòjlhang liềbyfun đklfovwxnng, khôoingng đklfohcss cho đklfozanzi phưqvzlơchsung cópcarchsu hộvwxni đklfohcss hồtnkai phụtnkac. Trong đklfonamxu thầnamxm niệbyfum, ra lệbyfunh mộvwxnt tiếeoktng, lậrlzdp tứlvyic cópcarchsun mưqvzldknui khôoingi lỗidfmi pháidfmt đklfovwxnng côoingng kíimvuch. Cộvwxnt sáidfmng vàikkupkbfi têidfmn áidfmnh sáidfmng màikkuu sắchsuc kháidfmc nhau liêidfmn tiếeoktp lópcare lêidfmn, đklfoáidfmnh vềbyfu phíimvua đklfozanzi phưqvzlơchsung.


Bọxfhnn ngưqvzldknui Tốzanzng Môoingng ởimvuidfmn đklfoang ngẩdtgjn ngưqvzldknui kinh ngạabpcc vìpcar pháidfmp khíimvu bịlrfi đklfooạabpct, khôoingng dáidfmm sửeokt dụtnkang pháidfmp khíimvu đklfohcssoingng kíimvuch nữnamxa nhưqvzlng khi thấhfaey Hàikkun Lậrlzdp bấhfaet đklfonamxu đklfoáidfmnh thìpcar khôoingng hẹbqmkn màikkusvqnng bắchsut quyếeoktt niệbyfum chúrlzd. Mộvwxnt loạabpct phùsvqn lụtnkac khôoingng ngừpjfrng hưqvzllhrang xuốzanzng bêidfmn dưqvzllhrai. Bọxfhnn họxfhn rấhfaet rõvwhhikkung phảnuhji cùsvqnng hợwykap lựzanzc đklfohcss tiêidfmu diệbyfut gãntih đklfolrfich nhâzanzn còjlhan lạabpci nàikkuy thìpcar mớlhrai cópcar thểhcss bảnuhjo trụtnkaimvunh mạabpcng vàikku thoáidfmt khỏevyyi cơchsun áidfmc mộvwxnng vềbyfuidfmc đklfotnkang môoingn bịlrfi chếeoktt thảnuhjm.

ntih Việbyfut hoàikkung phíimvua dưqvzllhrai thấhfaey vậrlzdy mặlbhzt khôoingng đklfoeokti sắchsuc, tay nhẹbqmk nhàikkung vung lêidfmn. Mộvwxnt quang thuẫefvqn thậrlzdt lớlhran liềbyfun xuấhfaet hiệbyfun trưqvzllhrac ngưqvzldknui hắchsun. Mọxfhni côoingng kíimvuch đklfobyfuu bịlrfi quang thuẫefvqn nàikkuy dễbrbtikkung hópcara giảnuhji hưqvzllhrang xuốzanzng phíimvua dưqvzllhrai. Tuy nhiêidfmn lớlhrap huyếeoktt quang tạabpci thâzanzn mìpcarnh Việbyfut hoàikkung cũpkbfng dầnamxn bạabpcc đklfoi, thậrlzdm chíimvu khiếeoktn cho mọxfhni ngưqvzldknui cảnuhjm giáidfmc sẽksoc nhanh chópcarng biếeoktn mấhfaet. Đwmjziềbyfuu nàikkuy làikkum cho bọxfhnn ngưqvzldknui Hàikkun Lậrlzdp ởimvu trêidfmn côoingng kíimvuch ngàikkuy càikkung mạabpcnh hơchsun.

Việbyfut Hoàikkung hừpjfr mộvwxnt tiếeoktng lạabpcnh lẽksoco, khôoingng nópcari lờdknui thứlvyi hai, cho tay vàikkuo trong áidfmo, lậrlzdp tứlvyic mộvwxnt chiếeoktc bìpcarnh nhỏevyyikkuu xanh thẫefvqm xuấhfaet hiệbyfun trong tay hắchsun.

Hắchsun nhanh chópcarng đklfoeokt ra mộvwxnt viêidfmn đklfoan dưqvzlwykac màikkuu hồtnkang to bằtpedng quảnuhj long nhãntihn, lậrlzdp tứlvyic mùsvqni huyếeoktt tinh nồtnkang đklforlzdm tỏevyya ra xộvwxnc vàikkuo mũpkbfi, đklfoubiw biếeoktt đklfoâzanzy khôoingng phảnuhji làikku loạabpci thuốzanzc đklfoàikkung hoàikkung gìpcar. Việbyfut hoàikkung khôoingng chúrlzdt do dựzanz bỏevyy viêidfmn đklfoan vàikkuo miệbyfung, tiệbyfun tay néosxlm chiếeoktc bìpcarnh đklfoi, khôoingng ngờdknu rằtpedng trong đklfoópcar chỉklfopcar mộvwxnt viêidfmn đklfoan dưqvzlwykac nàikkuy màikku thôoingi.

Đwmjzan dưqvzlwykac màikkuu hồtnkang vừpjfra vàikkuo trong bụtnkang củubiwa Việbyfut hoàikkung thìpcar xuấhfaet hiệbyfun sựzanzpcarnh làikkum Hàikkun Lậrlzdp khiếeoktp sợwyka.

Chỉklfo thấhfaey vẻjidd mặlbhzt Việbyfut Hoàikkung khẽksoc biếeoktn đklfoeokti, lớlhrap huyếeoktt quang quanh thâzanzn hắchsun lậrlzdp tứlvyic hồtnkai phụtnkac, nhữnamxng vếeoktt thưqvzlơchsung trêidfmn ngưqvzldknui nhanh chópcarng biếeoktn mấhfaet vớlhrai tốzanzc đklfovwxnikku mắchsut ngưqvzldknui cópcar thểhcss nhìpcarn thấhfaey. Chỉklfo trong nháidfmy mắchsut, Hàikkun Lậrlzdp đklfoãntih thấhfaey đklfoabpci đklfolrfich trưqvzllhrac mắchsut trởimvuidfmn khíimvu đklfolrfinh thầnamxn nhàikkun, dưqvzldknung nhưqvzl mọxfhni thưqvzlơchsung thếeoktpkbfng nhưqvzl pháidfmp lựzanzc củubiwa hắchsun đklfoãntih đklfoưqvzlwykac phụtnkac hồtnkai nhưqvzl trưqvzllhrac khi hắchsun bịlrfi Thiêidfmn Lôoingi tửeokt đklfoáidfmnh trúrlzdng.

"Gặlbhzp quỷqetv rồtnkai, trêidfmn đklfodknui nàikkuy sao lạabpci cópcar sựzanzpcarnh nhưqvzl vậrlzdy chứlvyi!"

Tốzanzng Môoingng thấhfaey cảnuhjnh nàikkuy, ngay cảnuhjchsun mưqvzldknui cáidfmi băpccgng trùsvqny đklfoãntihpcarnh thàikkunh trêidfmn tay cũpkbfng quêidfmn phópcarng ra, khôoingng ngừpjfrng lẩdtgjm bẩdtgjm nópcari vớlhrai vẻjidd khópcar tin.

ikkun Lậrlzdp cũpkbfng khiếeoktp sợwyka khôoingng kéosxlm. Hắchsun cũpkbfng khôoingng biếeoktt đklfozanzi phưqvzlơchsung đklfoãntih sửeokt dụtnkang cáidfmi gìpcarikkupcar thểhcss đklfoem lạabpci hiệbyfuu quảnuhj nghịlrfich thiêidfmn đklfoếeoktn vậrlzdy.

Hắchsun đklfoãntih xem qua tấhfaet cảnuhjidfmc đklfoiểhcssn tịlrfich nhưqvzlng từpjfr trưqvzllhrac đklfoếeoktn nay nhưqvzlng đklfobyfuu khôoingng thấhfaey nhắchsuc đklfoếeoktn sựzanzpcarnh tưqvzlơchsung tựzanz nhưqvzl vậrlzdy.

"Thứlvyi hắchsun phụtnkac dụtnkang làikku Tu tủubiwy đklfoan. Đwmjzâzanzy làikku mộvwxnt loạabpci đklfoan dưqvzlwykac chỉklfopcar khi tu luyệbyfun mộvwxnt vàikkui loạabpci ma côoingng đklfolbhzc biệbyfut. Ngưqvzldknui luyệbyfun phảnuhji tựzanz nguyệbyfun hao tổeoktn tu vi mớlhrai cópcar thểhcss luyệbyfun chếeokt ra thứlvyi đklfoan dưqvzlwykac cứlvyiu mạabpcng nàikkuy vàikkupcar chỉklfopcar thểhcssikkunh cho chíimvunh mìpcarnh sửeokt dụtnkang, nếeoktu đklfoeokti lạabpci làikku ngưqvzldknui kháidfmc thìpcar khôoingng kháidfmc gìpcarikku thuốzanzc đklfovwxnc lấhfaey mạabpcng." Âqetvm thanh lạabpcnh lẽksoco từpjfr phíimvua sau Trầnamxn Xảnuhjo Thiếeoktn truyềbyfun đklfoếeoktn, làikkum Hàikkun Lậrlzdp khôoingng khỏevyyi rung đklfovwxnng. Trầnamxn Xảnuhjo Thiếeoktn đklfonamxy kinh hỉklfo quay lạabpci.

"Chung sưqvzl tỷqetv, ngưqvzldknui khôoingng cópcar việbyfuc gìpcar chứlvyi?"

"Ta rấhfaet tốzanzt, khôoingng cópcaridfmi gìpcar cầnamxn lo ngạabpci cảnuhj, chẳphczng qua làikku nhìpcarn thấhfaey Lưqvzlu sưqvzl huynh bịlrfiidfmu nhâzanzn nàikkuy giếeoktt hạabpci, ta nhấhfaet đklfolrfinh phảnuhji giếeoktt hắchsun!" Chung Vệbyfuqvzlơchsung cuốzanzi cùsvqnng cũpkbfng tỉklfonh táidfmo lạabpci, miễbrbtn cưqvzlddlxng cưqvzldknui vớlhrai Trầnamxn Xảnuhjo Thiếeoktn rồtnkai lạabpcnh lùsvqnng nópcari tiếeoktp.


"Chúrlzdng ta đklfobyfuu muốzanzn giếeoktt hắchsun. Mấhfaeu chốzanzt làikku hiệbyfun tạabpci hắchsun cũpkbfng muốzanzn nhưqvzl vậrlzdy."ikkun Lậrlzdp nghe Chung Vệbyfuqvzlơchsung nópcari vậrlzdy khôoingng quay đklfonamxu lạabpci màikku nhàikkun nhạabpct nópcari.

Thấhfaey Hàikkun Lậrlzdp nópcari vậrlzdy, Chung Vệbyfuqvzlơchsung ngẩdtgjn ngưqvzldknui, cúrlzdi đklfonamxu nhìpcarn xuốzanzng phíimvua dưqvzllhrai, kếeoktt quảnuhjikkum sắchsuc mặlbhzt nàikkung lậrlzdp tứlvyic biếeoktn đklfoeokti.

Phíimvua dưqvzllhrai chíimvunh làikku đklfoabpci đklfolrfich Việbyfut Hoàikkung, tạabpci thờdknui đklfoiểhcssm bọxfhnn họxfhnpcari chuyệbyfun đklfoãntih thu lạabpci tấhfaem quang thuẫefvqn, trêidfmn thâzanzn thểhcss lớlhrap huyếeoktt quang đklfoãntih mởimvu rộvwxnng ra hai, ba trưqvzlwykang. Mấhfaey mópcarn pháidfmp khíimvuqvzllhrap đklfoưqvzlwykac đklfoang dầnamxn dầnamxn tan rãntih trong màikkun huyếeoktt quang.

idfmc loạabpci pháidfmp thuậrlzdt vàikkuoingng kíimvuch củubiwa đklfoáidfmm Khôoingi lỗidfmi đklfobyfuu bịlrfi lớlhrap huyếeoktt quang cảnuhjn lạabpci bêidfmn ngoàikkui, lúrlzdc nàikkuy lớlhrap hàikkuo quang hộvwxn thểhcss trưqvzllhrac ngưqvzldknui củubiwa hắchsun dàikkuy hơchsun, chứlvying tỏevyy tu vi hắchsun đklfoãntihchsun xa so vớlhrai lúrlzdc trưqvzllhrac.

Hắchsun ngẩdtgjng đklfonamxu, lạabpcnh lùsvqnng liếeoktc mắchsut vềbyfu phíimvua bọxfhnn Hàikkun Lậrlzdp, đklfovwxnt nhiêidfmn đklfoưqvzla tay vềbyfu phíimvua sau chụtnkap mộvwxnt cáidfmi, khôoingng biếeoktt từpjfr đklfoâzanzu xuấhfaet hiệbyfun mộvwxnt viêidfmn châzanzu đklfoevyy rựzanzc, chuẩdtgjn xáidfmc rơchsui vàikkuo tay hắchsun.

Khi nhìpcarn thấhfaey việbyfuc đklfoópcar, mắchsut Hàikkun Lậrlzdp chợwykat lópcare lêidfmn mộvwxnt tia dịlrfi sắchsuc, lậrlzdp tứlvyic nghĩpcar đklfoếeoktn gãntih mặlbhzc áidfmo lam đklfoãntih chếeoktt bởimvui Thiêidfmn Lôoingi tửeokt củubiwa mìpcarnh. Xem ra viêidfmn châzanzu nàikkuy do gãntih kia lưqvzlu lạabpci. Hôoingm nay "Ngũpkbfikkunh huyếeoktt ngưqvzlng đklfoan" đklfoãntih thu thậrlzdp đklfoubiw, chỉklfo cầnamxn giếeoktt hắchsun làikkupcar thểhcss chiếeoktm đklfoưqvzlwykac bảnuhjo vậrlzdt vôoingsvqnng hữnamxu íimvuch đklfozanzi vớlhrai việbyfuc Kếeoktt đklfoan.

"Tiểhcssu tửeokt, ngưqvzlơchsui còjlhan Thiêidfmn Lôoingi tửeokt khôoingng? Nếeoktu còjlhan thìpcar ta tiếeoktp tụtnkac đklfolvying ởimvu đklfoâzanzy tiếeoktp đklfoópcarn, xem Thiêidfmn Lôoingi tửeokt củubiwa ngưqvzlơchsui hay ma côoingng hộvwxn thểhcss củubiwa ta lợwykai hạabpci hơchsun." Việbyfut hoàikkung nhìpcarn Hàikkun Lậrlzdp lạabpcnh giọxfhnng nópcari.

Nhữnamxng lờdknui nàikkuy vừpjfra nópcari xong khiếeoktn mọxfhni ngưqvzldknui phảnuhji rùsvqnng mìpcarnh, khôoingng khỏevyyi quay lạabpci nhìpcarn Hàikkun Lậrlzdp.

Thầnamxn sắchsuc Hàikkun Lậrlzdp khôoingng đklfoeokti nhưqvzlng trong lòjlhang lạabpci âzanzm thầnamxm hừpjfr mộvwxnt tiếeoktng, bìpcarnh tĩpcarnh trảnuhj lờdknui:

"Ta cũpkbfng rấhfaet tòjlhajlha, rốzanzt cuộvwxnc ngưqvzlơchsui làikku Hắchsuc Sáidfmt giáidfmo chủubiw hay làikkuidfmn lúrlzdc nãntihy? Hơchsun nữnamxa, xem ra ngưqvzlơchsui đklfoãntih hấhfaep nạabpcp hơchsun nửeokta tu vi củubiwa hắchsun. Trêidfmn đklfodknui nàikkuy, làikkum gìpcarpcar tu sĩpcarikkuo cam tâzanzm tìpcarnh nguyệbyfun làikkum đklfoiềbyfuu đklfoópcar, Hàikkun mỗidfmpcar đklfoiểhcssm khópcar hiểhcssu."

ikkun Lậrlzdp khôoingng trảnuhj lờdknui câzanzu hỏevyyi củubiwa đklfozanzi phưqvzlơchsung, màikku chuyểhcssn qua vấhfaen đklfobyfu kháidfmc, hiểhcssn lộvwxn rấhfaet rõvwhh ýfmwj tứlvyi sắchsuc sảnuhjo.

Việbyfut Hoàikkung nghe vậrlzdy, mặlbhzt liềbyfun hiệbyfun ra vẻjidd cổeokt quáidfmi, cưqvzldknui mỉklfoa mai, nhưqvzlng lạabpci cópcar ýfmwj tiếeoktc hậrlzdn. Nhưqvzlng sau đklfoópcar hắchsun chợwykat nghĩpcar đklfoếeoktn đklfoiểhcssm gìpcar đklfoópcarikkuidfmt khíimvu trêidfmn mặlbhzt bốzanzc lêidfmn, hai hàikkung lôoingng màikkuy xếeoktch ngưqvzlwykac.

ikkun Lậrlzdp trong lòjlhang chợwykat lạabpcnh, môoingi khẽksocosxl ra, nhẹbqmk nhàikkung truyềbyfun âzanzm mấhfaey câzanzu cho Trầnamxn Xảnuhjo Thiếeoktn vàikku bọxfhnn ngưqvzldknui Tốzanzng Môoingng, làikkum vẻjidd mặlbhzt họxfhn lộvwxn ra sựzanz ngạabpcc nhiêidfmn.


ikkun Lậrlzdp thấhfaey vậrlzdy lạabpcnh lùsvqnng nópcari:" Đwmjzếeoktn nưqvzllhrac nàikkuy, lờdknui ta nópcari tin hay khôoingng đklfobyfuu do cáidfmc ngưqvzlơchsui!"

Khi nópcari nhữnamxng lờdknui nàikkuy, Hàikkun Lậrlzdp cũpkbfng khôoingng truyềbyfun âzanzm nữnamxa, bởimvui vậrlzdy Việbyfut Hoàikkung ởimvu phíimvua dưqvzllhrai cũpkbfng nghe thấhfaey rõvwhhikkung, sắchsuc mặlbhzt hắchsun chợwykat lạabpcnh, đklfovwxnt nhiêidfmn xuấhfaet thủubiw, mộvwxnt đklfoabpco hồtnkang quang bằtpedng cỡddlx ngópcarn tay cáidfmi lópcare lêidfmn bắchsun thẳphczng tớlhrai mặlbhzt Hàikkun Lậrlzdp.

ikkun Lậrlzdp tuy lắchsup bắchsup kinh hãntihi trưqvzllhrac tốzanzc đklfovwxn đklfoabpco hồtnkang quang, chỉklfo kịlrfip đklfoem Bạabpcch Lâzanzn thuẫefvqn vàikku Quy xáidfmc pháidfmp khíimvu che chắchsun trưqvzllhrac ngưqvzldknui. Trêidfmn ngưqvzldknui hắchsun lậrlzdp tứlvyic xuấhfaet hiệbyfun mộvwxnt quang thuẫefvqn màikkuu xanh. Đwmjzzanzi mặlbhzt vớlhrai côoingng kíimvuch chẳphczng biếeoktt thựzanzc hưqvzlikkuy, Hàikkun Lậrlzdp cũpkbfng khôoingng dáidfmm khinh thưqvzldknung.

" Phốzanzc ", " Phốzanzc "ikkun Lậrlzdp đklfotnkang thờdknui nghe đklfoưqvzlwykac hai tiếeoktng truyềbyfun đklfoếeoktn tai, thâzanzn thểhcss theo bảnuhjn năpccgng liềbyfun hơchsui nghiêidfmng ngưqvzldknui, tiếeoktp theo thấhfaey vai phảnuhji nópcarng lêidfmn vàikku Truyềbyfun tốzanzng trậrlzdnớlhrai mộvwxnt trậrlzdn đklfoau nhứlvyic.

ikkun Lậrlzdp sắchsuc mặlbhzt cựzanzc kỳjqyq khópcar coi quay đklfonamxu nhìpcarn lạabpci, thấhfaey trêidfmn vai phảnuhji cópcar mộvwxnt lỗidfm to cỡddlx ngópcarn tay chảnuhjy máidfmu ròjlhang ròjlhang.

ikkun Lậrlzdp khẽksoc liếeoktm môoingi đklfoãntih khôoing khốzanzc củubiwa mìpcarnh nhìpcarn kĩpcar lạabpci.

Trêidfmn lớlhrap Bạabpcch Lâzanzn thuẫefvqn cùsvqnng vớlhrai Quy xáidfmc pháidfmp khíimvu đklfotnkang dạabpcng xuấhfaet hiệbyfun hai lỗidfmqvzlơchsung tựzanz, chúrlzdng đklfobyfuu bịlrfi đklfoabpco hồtnkang quang nhanh nhưqvzl thiểhcssm đklfoiệbyfun kia xuyêidfmn thủubiwng qua, Ngay cảnuhj Thanh Nguyêidfmn kiếeoktm thuẫefvqn trêidfmn ngưqvzldknui cũpkbfng khôoingng pháidfmt huy táidfmc dụtnkang, cơchsu hồtnka khi tiếeoktp xúrlzdc thìpcar bịlrfi hồtnkang quang kia đklfoãntih bịlrfi đklfoáidfmnh tan vôoingnuhjnh vôoing tung.

Nhìpcarn thấhfaey vậrlzdy, tâzanzm tìpcarnh Hàikkun Lậrlzdp chùsvqnng hẳphczn xuốzanzng.

Nếeoktu khôoingng phảnuhji Hàikkun Lậrlzdp luyệbyfun tậrlzdp La Yêidfmn bộvwxn trong thờdknui gian dàikkui, thâzanzn thủubiw nhanh nhẹbqmkn nghiêidfmng ngưqvzldknui tráidfmnh néosxl, nếeoktu khôoingng hắchsun sớlhram đklfoãntih bịlrfi mộvwxnt kíimvuch xuyêidfmn tim màikku chếeoktt. Tạabpci tu tiêidfmn giớlhrai chỉklfo cầnamxn mộvwxnt khắchsuc khôoingng chúrlzd ýfmwj thìpcar khópcar giữnamx đklfoưqvzlwykac mạabpcng nhỏevyy củubiwa mìpcarnh.

ikkun Lậrlzdp càikkung nghĩpcarikkung thấhfaey sợwyka.

Mặlbhzc dùsvqn hắchsun biếeoktt đklfozanzi phưqvzlơchsung đklfoãntih hấhfaep nạabpcp hơchsun nửeokta côoingng lựzanzc củubiwa gãntih mặlbhzc áidfmo lam, thựzanzc lựzanzc sẽksocchsun trưqvzllhrac rấhfaet nhiềbyfuu nhưqvzlng cũpkbfng khôoingng thểhcss nghĩpcar rằtpedng lợwykai hạabpci đklfoếeoktn mứlvyic nàikkuy. Cáidfmi nàikkuy thậrlzdt làikku ngoàikkui dựzanz kiếeoktn củubiwa hắchsun.

ikkun Lậrlzdp cũpkbfng khôoingng biếeoktt khi mìpcarnh đklfoang sợwykantihi thìpcar Việbyfut hoàikkung ởimvu phíimvua dưqvzllhrai thấhfaey mộvwxnt kíimvuch khôoingng giếeoktt đklfoưqvzlwykac hắchsun trong lòjlhang cũpkbfng đklfoang cựzanzc kỳjqyq kinh ngạabpcc.

Đwmjzpjfrng nhìpcarn mộvwxnt kíimvuch vừpjfra rồtnkai cópcar vẻjidd nhưqvzl Việbyfut Hoàikkung khôoingng tốzanzn mộvwxnt chúrlzdt khíimvu lựzanzc nhưqvzlng thựzanzc tếeokt đklfohcss thi triểhcssn chiêidfmu " Huyếeoktt Linh Toảnuhjn"ikkuy Việbyfut Hoàikkung trong khi tu luyệbyfun phảnuhji tíimvuch tụtnka châzanzn nguyêidfmn trong nộvwxni thểhcss, từpjfr từpjfr áidfmp súrlzdc lạabpci mấhfaey chụtnkac lầnamxn ẩdtgjn trong cơchsu thểhcss rồtnkai bấhfaet ngờdknu xuấhfaet ra, mộvwxnt kíimvuch tấhfaet sáidfmt, hoàikkun toàikkun làikku loạabpci côoingng kíimvuch mộvwxnt lầnamxn.

Chẳphczng nhữnamxng khi ngưqvzlng luyệbyfun thìpcar thốzanzng khổeokt đklfoếeoktn mứlvyic khôoingng chịlrfiu nổeokti, hơchsun nữnamxa thờdknui gian luyệbyfun thàikkunh mộvwxnt quảnuhjpkbfng cựzanzc kỳjqyqzanzu, làikku mộvwxnt trong nhữnamxng sáidfmt chiêidfmu củubiwa ma côoingng hắchsun đklfoang tu luyệbyfun.

Trưqvzllhrac đklfoâzanzy, khi Việbyfut hoàikkung thi triểhcssn chiêidfmu nàikkuy thìpcar rấhfaet thuậrlzdn lợwykai, chưqvzla cópcar ai thoáidfmt chếeoktt đklfoưqvzlwykac. Thếeokt nhưqvzlng giờdknu chỉklfoikkum cho Hàikkun Lậrlzdp bịlrfi thưqvzlơchsung mộvwxnt chúrlzdt, đklfoiềbyfuu nàikkuy khôoingng thểhcss khôoingng khiếeoktn hắchsun kinh ngạabpcc.

oingm nay trong ngưqvzldknui hắchsun cũpkbfng chỉklfojlhan mộvwxnt quảnuhj "Huyếeoktt Linh Toảnuhjn"ikku thôoingi, cópcaridfmn thửeoktoingng kíimvuch thêidfmm Hàikkun Lậrlzdp mộvwxnt lầnamxn nữnamxa? Đwmjziềbyfuu nàikkuy khiếeoktn cho Việbyfut Hoàikkung cópcar chúrlzdt do dựzanz.

Bọxfhnn ngưqvzldknui Trầnamxn Xảnuhjo Thiếeoktn cũpkbfng thấhfaey mộvwxnt chiêidfmu hung mãntihnh vừpjfra rồtnkai cùsvqnng vớlhrai thưqvzlơchsung thếeokt củubiwa Hàikkun Lậrlzdp, sắchsuc mặlbhzt khôoingng khỏevyyi đklfoabpci biếeoktn.

Bấhfaet tri bấhfaet giáidfmc, Hàikkun Lậrlzdp vôoingpcarnh đklfoãntihikku trung tâzanzm củubiwa mọxfhni ngưqvzldknui. Việbyfuc Hàikkun Lậrlzdp bịlrfi thưqvzlơchsung ngoàikkui ýfmwj muốzanzn làikkum cho mọxfhni ngưqvzldknui đklfobyfuu hoảnuhjng sợwyka.

"Chạabpcy!"ikkun Lậrlzdp rờdknui mắchsut khỏevyyi vếeoktt thưqvzlơchsung, khôoingng chầnamxn chờdknu mởimvu miệbyfung buôoingng ra mộvwxnt tiếeoktng.

Pháidfmp lựzanzc cuồtnkan cuộvwxnn truyềbyfun vàikkuo Thầnamxn Phong chu dưqvzllhrai châzanzn, thâzanzn hìpcarnh lópcare lêidfmn ngựzanz khíimvu vọxfhnt đklfoi.

Bọxfhnn ngưqvzldknui Tốzanzng Môoingng, Chung Vệbyfuqvzlơchsung nghe vậrlzdy, sau khi liếeoktc mắchsut nhìpcarn nhau cũpkbfng đklfotnkang thờdknui theo sáidfmt Hàikkun Lậrlzdp phi đklfovwxnn màikku đklfoi.

Việbyfut Hoàikkung thấhfaey vậrlzdy liềbyfun ngẩdtgjn ngưqvzldknui ra mộvwxnt chúrlzdt, nhưqvzlng sau đklfoópcarqvzldknui lạabpcnh.

Thâzanzn hìpcarnh hắchsun chợwykat chớlhrap đklfovwxnng bay lêidfmn khôoingng trung đklfolrfinh đklfouổeokti theo, nhưqvzlng chợwykat thấhfaey mắchsut hoa lêidfmn, trưqvzllhrac mặlbhzt đklfoãntih xuấhfaet hiệbyfun hơchsun chụtnkac khôoingi lỗidfmi hìpcarnh dạabpcng kháidfmc nhau vâzanzy hắchsun lạabpci ởimvu giữnamxa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.