Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 326 : Huyết Linh Toản

    trước sau   
kkpin Lậiwmwp khôpdgeng nhìnlvhn vẻqcfb mặnpuvt oáxumnn đcbkghlggc củtgdza Việwkodt Hoàkkping màkkpi áxumnnh mắeaomt dừgoigng lạuoexi ởlxzb thâcuekn trêczpin đcbkgãfwgm te tua củtgdza hắeaomn

Mộhlggt thanh kim thưoouwfkdtc, mộhlggt đcbkgôpdgei quáxumni nhậiwmwn màkkpiu tíxumnm vàkkpi mộhlggt thanh trưoouwykcnng kiếfcnqm màkkpiu xanh lam đcbkgang trôpdgei nổgzlki trong vòhbflng huyếfcnqt quang. Đhbxkâcueky chíxumnnh làkkpi pháxumnp khíxumn củtgdza bọbarxn ngưoouwykcni Tốuwiyng Môpdgeng.

ahxkc nàkkpiy tấqcfbt cảoeeb sốuwiy pháxumnp khíxumn đcbkgóloqd vẫsybhn bấqcfbt đcbkghlggng ởlxzb trong huyếfcnqt quang, cóloqd vẻqcfb nhưoouw đcbkgãfwgm mấqcfbt đcbkgi linh tíxumnnh.

Ájhunnh mắeaomt Hàkkpin Lậiwmwp thoáxumnng hiệwkodn vẻqcfb đcbkgăwarym chiêczpiu. Xem ra ma quang hộhlgg thểbdrz củtgdza ngưoouwykcni nàkkpiy cóloqd thểbdrz chuyêczpin ăwaryn mòhbfln cáxumnc loạuoexi pháxumnp khíxumn thôpdgeng thưoouwykcnng, chỉonrgloqd đcbkgôpdgei Ôdbol Long đcbkgoạuoext kia mớfkdti khôpdgeng sợbqav loạuoexi tàkkpipdgeng nàkkpiy.

fwgmn nữvkmwa, đcbkgếfcnqn bâcueky giờykcn mớfkdti cóloqdnlvhnh ngưoouwykcni nàkkpiy đcbkgi ra. Cóloqd vẻqcfb nhưoouwfwgm mặnpuvc lam bàkkpio tựiwmwoouwng làkkpi Hắeaomc Sáxumnt giáxumno chủtgdz đcbkgãfwgm chếfcnqt dưoouwfkdti Thiêczpin Lôpdgei tửvkmw.

Nghĩmdob đcbkgếfcnqn đcbkgâcueky, Hàkkpin Lậiwmwp trong lòhbflng liềzekdn đcbkghlggng, khôpdgeng đcbkgbdrz cho đcbkguwiyi phưoouwơfwgmng cóloqdfwgm hộhlggi đcbkgbdrz hồpdqxi phụdbolc. Trong đcbkguwiyu thầuwiym niệwkodm, ra lệwkodnh mộhlggt tiếfcnqng, lậiwmwp tứimdqc cóloqdfwgmn mưoouwykcni khôpdgei lỗgoigi pháxumnt đcbkghlggng côpdgeng kíxumnch. Cộhlggt sáxumnng vàkkpipdqxi têczpin áxumnnh sáxumnng màkkpiu sắeaomc kháxumnc nhau liêczpin tiếfcnqp lóloqde lêczpin, đcbkgáxumnnh vềzekd phíxumna đcbkguwiyi phưoouwơfwgmng.


Bọbarxn ngưoouwykcni Tốuwiyng Môpdgeng ởlxzbczpin đcbkgang ngẩnwevn ngưoouwykcni kinh ngạuoexc vìnlvh pháxumnp khíxumn bịkkpi đcbkgoạuoext, khôpdgeng dáxumnm sửvkmw dụdbolng pháxumnp khíxumn đcbkgbdrzpdgeng kíxumnch nữvkmwa nhưoouwng khi thấqcfby Hàkkpin Lậiwmwp bấqcfbt đcbkguwiyu đcbkgáxumnnh thìnlvh khôpdgeng hẹttbcn màkkpiorshng bắeaomt quyếfcnqt niệwkodm chúahxk. Mộhlggt loạuoext phùorsh lụdbolc khôpdgeng ngừgoigng hưoouwfkdtng xuốuwiyng bêczpin dưoouwfkdti. Bọbarxn họbarx rấqcfbt rõqeqvkkping phảoeebi cùorshng hợbqavp lựiwmwc đcbkgbdrz tiêczpiu diệwkodt gãfwgm đcbkgkkpich nhâcuekn còhbfln lạuoexi nàkkpiy thìnlvh mớfkdti cóloqd thểbdrz bảoeebo trụdbolxumnnh mạuoexng vàkkpi thoáxumnt khỏbqavi cơfwgmn áxumnc mộhlggng vềzekdxumnc đcbkgpdqxng môpdgen bịkkpi chếfcnqt thảoeebm.

fwgm Việwkodt hoàkkping phíxumna dưoouwfkdti thấqcfby vậiwmwy mặnpuvt khôpdgeng đcbkggzlki sắeaomc, tay nhẹttbc nhàkkping vung lêczpin. Mộhlggt quang thuẫsybhn thậiwmwt lớfkdtn liềzekdn xuấqcfbt hiệwkodn trưoouwfkdtc ngưoouwykcni hắeaomn. Mọbarxi côpdgeng kíxumnch đcbkgzekdu bịkkpi quang thuẫsybhn nàkkpiy dễipkokkping hóloqda giảoeebi hưoouwfkdtng xuốuwiyng phíxumna dưoouwfkdti. Tuy nhiêczpin lớfkdtp huyếfcnqt quang tạuoexi thâcuekn mìnlvhnh Việwkodt hoàkkping cũpdqxng dầuwiyn bạuoexc đcbkgi, thậiwmwm chíxumn khiếfcnqn cho mọbarxi ngưoouwykcni cảoeebm giáxumnc sẽkkpi nhanh chóloqdng biếfcnqn mấqcfbt. Đhbxkiềzekdu nàkkpiy làkkpim cho bọbarxn ngưoouwykcni Hàkkpin Lậiwmwp ởlxzb trêczpin côpdgeng kíxumnch ngàkkpiy càkkping mạuoexnh hơfwgmn.

Việwkodt Hoàkkping hừgoig mộhlggt tiếfcnqng lạuoexnh lẽkkpio, khôpdgeng nóloqdi lờykcni thứimdq hai, cho tay vàkkpio trong áxumno, lậiwmwp tứimdqc mộhlggt chiếfcnqc bìnlvhnh nhỏbqavkkpiu xanh thẫsybhm xuấqcfbt hiệwkodn trong tay hắeaomn.

Hắeaomn nhanh chóloqdng đcbkggzlk ra mộhlggt viêczpin đcbkgan dưoouwbqavc màkkpiu hồpdqxng to bằiuzing quảoeeb long nhãfwgmn, lậiwmwp tứimdqc mùorshi huyếfcnqt tinh nồpdqxng đcbkgiwmwm tỏbqava ra xộhlggc vàkkpio mũpdqxi, đcbkgtgdz biếfcnqt đcbkgâcueky khôpdgeng phảoeebi làkkpi loạuoexi thuốuwiyc đcbkgàkkping hoàkkping gìnlvh. Việwkodt hoàkkping khôpdgeng chúahxkt do dựiwmw bỏbqav viêczpin đcbkgan vàkkpio miệwkodng, tiệwkodn tay néenqbm chiếfcnqc bìnlvhnh đcbkgi, khôpdgeng ngờykcn rằiuzing trong đcbkgóloqd chỉonrgloqd mộhlggt viêczpin đcbkgan dưoouwbqavc nàkkpiy màkkpi thôpdgei.

Đhbxkan dưoouwbqavc màkkpiu hồpdqxng vừgoiga vàkkpio trong bụdbolng củtgdza Việwkodt hoàkkping thìnlvh xuấqcfbt hiệwkodn sựiwmwnlvhnh làkkpim Hàkkpin Lậiwmwp khiếfcnqp sợbqav.

Chỉonrg thấqcfby vẻqcfb mặnpuvt Việwkodt Hoàkkping khẽkkpi biếfcnqn đcbkggzlki, lớfkdtp huyếfcnqt quang quanh thâcuekn hắeaomn lậiwmwp tứimdqc hồpdqxi phụdbolc, nhữvkmwng vếfcnqt thưoouwơfwgmng trêczpin ngưoouwykcni nhanh chóloqdng biếfcnqn mấqcfbt vớfkdti tốuwiyc đcbkghlggkkpi mắeaomt ngưoouwykcni cóloqd thểbdrz nhìnlvhn thấqcfby. Chỉonrg trong nháxumny mắeaomt, Hàkkpin Lậiwmwp đcbkgãfwgm thấqcfby đcbkguoexi đcbkgkkpich trưoouwfkdtc mắeaomt trởlxzbczpin khíxumn đcbkgkkpinh thầuwiyn nhàkkpin, dưoouwykcnng nhưoouw mọbarxi thưoouwơfwgmng thếfcnqpdqxng nhưoouw pháxumnp lựiwmwc củtgdza hắeaomn đcbkgãfwgm đcbkgưoouwbqavc phụdbolc hồpdqxi nhưoouw trưoouwfkdtc khi hắeaomn bịkkpi Thiêczpin Lôpdgei tửvkmw đcbkgáxumnnh trúahxkng.

"Gặnpuvp quỷbqav rồpdqxi, trêczpin đcbkgykcni nàkkpiy sao lạuoexi cóloqd sựiwmwnlvhnh nhưoouw vậiwmwy chứimdq!"

Tốuwiyng Môpdgeng thấqcfby cảoeebnh nàkkpiy, ngay cảoeebfwgmn mưoouwykcni cáxumni băwaryng trùorshy đcbkgãfwgmnlvhnh thàkkpinh trêczpin tay cũpdqxng quêczpin phóloqdng ra, khôpdgeng ngừgoigng lẩnwevm bẩnwevm nóloqdi vớfkdti vẻqcfb khóloqd tin.

kkpin Lậiwmwp cũpdqxng khiếfcnqp sợbqav khôpdgeng kéenqbm. Hắeaomn cũpdqxng khôpdgeng biếfcnqt đcbkguwiyi phưoouwơfwgmng đcbkgãfwgm sửvkmw dụdbolng cáxumni gìnlvhkkpiloqd thểbdrz đcbkgem lạuoexi hiệwkodu quảoeeb nghịkkpich thiêczpin đcbkgếfcnqn vậiwmwy.

Hắeaomn đcbkgãfwgm xem qua tấqcfbt cảoeebxumnc đcbkgiểbdrzn tịkkpich nhưoouwng từgoig trưoouwfkdtc đcbkgếfcnqn nay nhưoouwng đcbkgzekdu khôpdgeng thấqcfby nhắeaomc đcbkgếfcnqn sựiwmwnlvhnh tưoouwơfwgmng tựiwmw nhưoouw vậiwmwy.

"Thứimdq hắeaomn phụdbolc dụdbolng làkkpi Tu tủtgdzy đcbkgan. Đhbxkâcueky làkkpi mộhlggt loạuoexi đcbkgan dưoouwbqavc chỉonrgloqd khi tu luyệwkodn mộhlggt vàkkpii loạuoexi ma côpdgeng đcbkgnpuvc biệwkodt. Ngưoouwykcni luyệwkodn phảoeebi tựiwmw nguyệwkodn hao tổgzlkn tu vi mớfkdti cóloqd thểbdrz luyệwkodn chếfcnq ra thứimdq đcbkgan dưoouwbqavc cứimdqu mạuoexng nàkkpiy vàkkpiloqd chỉonrgloqd thểbdrzkkpinh cho chíxumnnh mìnlvhnh sửvkmw dụdbolng, nếfcnqu đcbkggzlki lạuoexi làkkpi ngưoouwykcni kháxumnc thìnlvh khôpdgeng kháxumnc gìnlvhkkpi thuốuwiyc đcbkghlggc lấqcfby mạuoexng." Âoyuym thanh lạuoexnh lẽkkpio từgoig phíxumna sau Trầuwiyn Xảoeebo Thiếfcnqn truyềzekdn đcbkgếfcnqn, làkkpim Hàkkpin Lậiwmwp khôpdgeng khỏbqavi rung đcbkghlggng. Trầuwiyn Xảoeebo Thiếfcnqn đcbkguwiyy kinh hỉonrg quay lạuoexi.

"Chung sưoouw tỷbqav, ngưoouwykcni khôpdgeng cóloqd việwkodc gìnlvh chứimdq?"

"Ta rấqcfbt tốuwiyt, khôpdgeng cóloqdxumni gìnlvh cầuwiyn lo ngạuoexi cảoeeb, chẳsybhng qua làkkpi nhìnlvhn thấqcfby Lưoouwu sưoouw huynh bịkkpiczpiu nhâcuekn nàkkpiy giếfcnqt hạuoexi, ta nhấqcfbt đcbkgkkpinh phảoeebi giếfcnqt hắeaomn!" Chung Vệwkodoouwơfwgmng cuốuwiyi cùorshng cũpdqxng tỉonrgnh táxumno lạuoexi, miễipkon cưoouwfkdtng cưoouwykcni vớfkdti Trầuwiyn Xảoeebo Thiếfcnqn rồpdqxi lạuoexnh lùorshng nóloqdi tiếfcnqp.


"Chúahxkng ta đcbkgzekdu muốuwiyn giếfcnqt hắeaomn. Mấqcfbu chốuwiyt làkkpi hiệwkodn tạuoexi hắeaomn cũpdqxng muốuwiyn nhưoouw vậiwmwy."kkpin Lậiwmwp nghe Chung Vệwkodoouwơfwgmng nóloqdi vậiwmwy khôpdgeng quay đcbkguwiyu lạuoexi màkkpi nhàkkpin nhạuoext nóloqdi.

Thấqcfby Hàkkpin Lậiwmwp nóloqdi vậiwmwy, Chung Vệwkodoouwơfwgmng ngẩnwevn ngưoouwykcni, cúahxki đcbkguwiyu nhìnlvhn xuốuwiyng phíxumna dưoouwfkdti, kếfcnqt quảoeebkkpim sắeaomc mặnpuvt nàkkping lậiwmwp tứimdqc biếfcnqn đcbkggzlki.

Phíxumna dưoouwfkdti chíxumnnh làkkpi đcbkguoexi đcbkgkkpich Việwkodt Hoàkkping, tạuoexi thờykcni đcbkgiểbdrzm bọbarxn họbarxloqdi chuyệwkodn đcbkgãfwgm thu lạuoexi tấqcfbm quang thuẫsybhn, trêczpin thâcuekn thểbdrz lớfkdtp huyếfcnqt quang đcbkgãfwgm mởlxzb rộhlggng ra hai, ba trưoouwbqavng. Mấqcfby móloqdn pháxumnp khíxumnoouwfkdtp đcbkgưoouwbqavc đcbkgang dầuwiyn dầuwiyn tan rãfwgm trong màkkpin huyếfcnqt quang.

xumnc loạuoexi pháxumnp thuậiwmwt vàkkpipdgeng kíxumnch củtgdza đcbkgáxumnm Khôpdgei lỗgoigi đcbkgzekdu bịkkpi lớfkdtp huyếfcnqt quang cảoeebn lạuoexi bêczpin ngoàkkpii, lúahxkc nàkkpiy lớfkdtp hàkkpio quang hộhlgg thểbdrz trưoouwfkdtc ngưoouwykcni củtgdza hắeaomn dàkkpiy hơfwgmn, chứimdqng tỏbqav tu vi hắeaomn đcbkgãfwgmfwgmn xa so vớfkdti lúahxkc trưoouwfkdtc.

Hắeaomn ngẩnwevng đcbkguwiyu, lạuoexnh lùorshng liếfcnqc mắeaomt vềzekd phíxumna bọbarxn Hàkkpin Lậiwmwp, đcbkghlggt nhiêczpin đcbkgưoouwa tay vềzekd phíxumna sau chụdbolp mộhlggt cáxumni, khôpdgeng biếfcnqt từgoig đcbkgâcueku xuấqcfbt hiệwkodn mộhlggt viêczpin châcueku đcbkgbqav rựiwmwc, chuẩnwevn xáxumnc rơfwgmi vàkkpio tay hắeaomn.

Khi nhìnlvhn thấqcfby việwkodc đcbkgóloqd, mắeaomt Hàkkpin Lậiwmwp chợbqavt lóloqde lêczpin mộhlggt tia dịkkpi sắeaomc, lậiwmwp tứimdqc nghĩmdob đcbkgếfcnqn gãfwgm mặnpuvc áxumno lam đcbkgãfwgm chếfcnqt bởlxzbi Thiêczpin Lôpdgei tửvkmw củtgdza mìnlvhnh. Xem ra viêczpin châcueku nàkkpiy do gãfwgm kia lưoouwu lạuoexi. Hôpdgem nay "Ngũpdqxkkpinh huyếfcnqt ngưoouwng đcbkgan" đcbkgãfwgm thu thậiwmwp đcbkgtgdz, chỉonrg cầuwiyn giếfcnqt hắeaomn làkkpiloqd thểbdrz chiếfcnqm đcbkgưoouwbqavc bảoeebo vậiwmwt vôpdgeorshng hữvkmwu íxumnch đcbkguwiyi vớfkdti việwkodc Kếfcnqt đcbkgan.

"Tiểbdrzu tửvkmw, ngưoouwơfwgmi còhbfln Thiêczpin Lôpdgei tửvkmw khôpdgeng? Nếfcnqu còhbfln thìnlvh ta tiếfcnqp tụdbolc đcbkgimdqng ởlxzb đcbkgâcueky tiếfcnqp đcbkgóloqdn, xem Thiêczpin Lôpdgei tửvkmw củtgdza ngưoouwơfwgmi hay ma côpdgeng hộhlgg thểbdrz củtgdza ta lợbqavi hạuoexi hơfwgmn." Việwkodt hoàkkping nhìnlvhn Hàkkpin Lậiwmwp lạuoexnh giọbarxng nóloqdi.

Nhữvkmwng lờykcni nàkkpiy vừgoiga nóloqdi xong khiếfcnqn mọbarxi ngưoouwykcni phảoeebi rùorshng mìnlvhnh, khôpdgeng khỏbqavi quay lạuoexi nhìnlvhn Hàkkpin Lậiwmwp.

Thầuwiyn sắeaomc Hàkkpin Lậiwmwp khôpdgeng đcbkggzlki nhưoouwng trong lòhbflng lạuoexi âcuekm thầuwiym hừgoig mộhlggt tiếfcnqng, bìnlvhnh tĩmdobnh trảoeeb lờykcni:

"Ta cũpdqxng rấqcfbt tòhbflhbfl, rốuwiyt cuộhlggc ngưoouwơfwgmi làkkpi Hắeaomc Sáxumnt giáxumno chủtgdz hay làkkpiczpin lúahxkc nãfwgmy? Hơfwgmn nữvkmwa, xem ra ngưoouwơfwgmi đcbkgãfwgm hấqcfbp nạuoexp hơfwgmn nửvkmwa tu vi củtgdza hắeaomn. Trêczpin đcbkgykcni nàkkpiy, làkkpim gìnlvhloqd tu sĩmdobkkpio cam tâcuekm tìnlvhnh nguyệwkodn làkkpim đcbkgiềzekdu đcbkgóloqd, Hàkkpin mỗgoigloqd đcbkgiểbdrzm khóloqd hiểbdrzu."

kkpin Lậiwmwp khôpdgeng trảoeeb lờykcni câcueku hỏbqavi củtgdza đcbkguwiyi phưoouwơfwgmng, màkkpi chuyểbdrzn qua vấqcfbn đcbkgzekd kháxumnc, hiểbdrzn lộhlgg rấqcfbt rõqeqv ýojop tứimdq sắeaomc sảoeebo.

Việwkodt Hoàkkping nghe vậiwmwy, mặnpuvt liềzekdn hiệwkodn ra vẻqcfb cổgzlk quáxumni, cưoouwykcni mỉonrga mai, nhưoouwng lạuoexi cóloqd ýojop tiếfcnqc hậiwmwn. Nhưoouwng sau đcbkgóloqd hắeaomn chợbqavt nghĩmdob đcbkgếfcnqn đcbkgiểbdrzm gìnlvh đcbkgóloqdkkpixumnt khíxumn trêczpin mặnpuvt bốuwiyc lêczpin, hai hàkkping lôpdgeng màkkpiy xếfcnqch ngưoouwbqavc.

kkpin Lậiwmwp trong lòhbflng chợbqavt lạuoexnh, môpdgei khẽkkpienqb ra, nhẹttbc nhàkkping truyềzekdn âcuekm mấqcfby câcueku cho Trầuwiyn Xảoeebo Thiếfcnqn vàkkpi bọbarxn ngưoouwykcni Tốuwiyng Môpdgeng, làkkpim vẻqcfb mặnpuvt họbarx lộhlgg ra sựiwmw ngạuoexc nhiêczpin.


kkpin Lậiwmwp thấqcfby vậiwmwy lạuoexnh lùorshng nóloqdi:" Đhbxkếfcnqn nưoouwfkdtc nàkkpiy, lờykcni ta nóloqdi tin hay khôpdgeng đcbkgzekdu do cáxumnc ngưoouwơfwgmi!"

Khi nóloqdi nhữvkmwng lờykcni nàkkpiy, Hàkkpin Lậiwmwp cũpdqxng khôpdgeng truyềzekdn âcuekm nữvkmwa, bởlxzbi vậiwmwy Việwkodt Hoàkkping ởlxzb phíxumna dưoouwfkdti cũpdqxng nghe thấqcfby rõqeqvkkping, sắeaomc mặnpuvt hắeaomn chợbqavt lạuoexnh, đcbkghlggt nhiêczpin xuấqcfbt thủtgdz, mộhlggt đcbkguoexo hồpdqxng quang bằiuzing cỡfkdt ngóloqdn tay cáxumni lóloqde lêczpin bắeaomn thẳsybhng tớfkdti mặnpuvt Hàkkpin Lậiwmwp.

kkpin Lậiwmwp tuy lắeaomp bắeaomp kinh hãfwgmi trưoouwfkdtc tốuwiyc đcbkghlgg đcbkguoexo hồpdqxng quang, chỉonrg kịkkpip đcbkgem Bạuoexch Lâcuekn thuẫsybhn vàkkpi Quy xáxumnc pháxumnp khíxumn che chắeaomn trưoouwfkdtc ngưoouwykcni. Trêczpin ngưoouwykcni hắeaomn lậiwmwp tứimdqc xuấqcfbt hiệwkodn mộhlggt quang thuẫsybhn màkkpiu xanh. Đhbxkuwiyi mặnpuvt vớfkdti côpdgeng kíxumnch chẳsybhng biếfcnqt thựiwmwc hưoouwkkpiy, Hàkkpin Lậiwmwp cũpdqxng khôpdgeng dáxumnm khinh thưoouwykcnng.

" Phốuwiyc ", " Phốuwiyc "kkpin Lậiwmwp đcbkgpdqxng thờykcni nghe đcbkgưoouwbqavc hai tiếfcnqng truyềzekdn đcbkgếfcnqn tai, thâcuekn thểbdrz theo bảoeebn năwaryng liềzekdn hơfwgmi nghiêczping ngưoouwykcni, tiếfcnqp theo thấqcfby vai phảoeebi nóloqdng lêczpin vàkkpi Truyềzekdn tốuwiyng trậiwmwnớfkdti mộhlggt trậiwmwn đcbkgau nhứimdqc.

kkpin Lậiwmwp sắeaomc mặnpuvt cựiwmwc kỳahxk khóloqd coi quay đcbkguwiyu nhìnlvhn lạuoexi, thấqcfby trêczpin vai phảoeebi cóloqd mộhlggt lỗgoig to cỡfkdt ngóloqdn tay chảoeeby máxumnu ròhbflng ròhbflng.

kkpin Lậiwmwp khẽkkpi liếfcnqm môpdgei đcbkgãfwgm khôpdge khốuwiyc củtgdza mìnlvhnh nhìnlvhn kĩmdob lạuoexi.

Trêczpin lớfkdtp Bạuoexch Lâcuekn thuẫsybhn cùorshng vớfkdti Quy xáxumnc pháxumnp khíxumn đcbkgpdqxng dạuoexng xuấqcfbt hiệwkodn hai lỗgoigoouwơfwgmng tựiwmw, chúahxkng đcbkgzekdu bịkkpi đcbkguoexo hồpdqxng quang nhanh nhưoouw thiểbdrzm đcbkgiệwkodn kia xuyêczpin thủtgdzng qua, Ngay cảoeeb Thanh Nguyêczpin kiếfcnqm thuẫsybhn trêczpin ngưoouwykcni cũpdqxng khôpdgeng pháxumnt huy táxumnc dụdbolng, cơfwgm hồpdqx khi tiếfcnqp xúahxkc thìnlvh bịkkpi hồpdqxng quang kia đcbkgãfwgm bịkkpi đcbkgáxumnnh tan vôpdgeoeebnh vôpdge tung.

Nhìnlvhn thấqcfby vậiwmwy, tâcuekm tìnlvhnh Hàkkpin Lậiwmwp chùorshng hẳsybhn xuốuwiyng.

Nếfcnqu khôpdgeng phảoeebi Hàkkpin Lậiwmwp luyệwkodn tậiwmwp La Yêczpin bộhlgg trong thờykcni gian dàkkpii, thâcuekn thủtgdz nhanh nhẹttbcn nghiêczping ngưoouwykcni tráxumnnh néenqb, nếfcnqu khôpdgeng hắeaomn sớfkdtm đcbkgãfwgm bịkkpi mộhlggt kíxumnch xuyêczpin tim màkkpi chếfcnqt. Tạuoexi tu tiêczpin giớfkdti chỉonrg cầuwiyn mộhlggt khắeaomc khôpdgeng chúahxk ýojop thìnlvh khóloqd giữvkmw đcbkgưoouwbqavc mạuoexng nhỏbqav củtgdza mìnlvhnh.

kkpin Lậiwmwp càkkping nghĩmdobkkping thấqcfby sợbqav.

Mặnpuvc dùorsh hắeaomn biếfcnqt đcbkguwiyi phưoouwơfwgmng đcbkgãfwgm hấqcfbp nạuoexp hơfwgmn nửvkmwa côpdgeng lựiwmwc củtgdza gãfwgm mặnpuvc áxumno lam, thựiwmwc lựiwmwc sẽkkpifwgmn trưoouwfkdtc rấqcfbt nhiềzekdu nhưoouwng cũpdqxng khôpdgeng thểbdrz nghĩmdob rằiuzing lợbqavi hạuoexi đcbkgếfcnqn mứimdqc nàkkpiy. Cáxumni nàkkpiy thậiwmwt làkkpi ngoàkkpii dựiwmw kiếfcnqn củtgdza hắeaomn.

kkpin Lậiwmwp cũpdqxng khôpdgeng biếfcnqt khi mìnlvhnh đcbkgang sợbqavfwgmi thìnlvh Việwkodt hoàkkping ởlxzb phíxumna dưoouwfkdti thấqcfby mộhlggt kíxumnch khôpdgeng giếfcnqt đcbkgưoouwbqavc hắeaomn trong lòhbflng cũpdqxng đcbkgang cựiwmwc kỳahxk kinh ngạuoexc.

Đhbxkgoigng nhìnlvhn mộhlggt kíxumnch vừgoiga rồpdqxi cóloqd vẻqcfb nhưoouw Việwkodt Hoàkkping khôpdgeng tốuwiyn mộhlggt chúahxkt khíxumn lựiwmwc nhưoouwng thựiwmwc tếfcnq đcbkgbdrz thi triểbdrzn chiêczpiu " Huyếfcnqt Linh Toảoeebn"kkpiy Việwkodt Hoàkkping trong khi tu luyệwkodn phảoeebi tíxumnch tụdbol châcuekn nguyêczpin trong nộhlggi thểbdrz, từgoig từgoig áxumnp súahxkc lạuoexi mấqcfby chụdbolc lầuwiyn ẩnwevn trong cơfwgm thểbdrz rồpdqxi bấqcfbt ngờykcn xuấqcfbt ra, mộhlggt kíxumnch tấqcfbt sáxumnt, hoàkkpin toàkkpin làkkpi loạuoexi côpdgeng kíxumnch mộhlggt lầuwiyn.

Chẳsybhng nhữvkmwng khi ngưoouwng luyệwkodn thìnlvh thốuwiyng khổgzlk đcbkgếfcnqn mứimdqc khôpdgeng chịkkpiu nổgzlki, hơfwgmn nữvkmwa thờykcni gian luyệwkodn thàkkpinh mộhlggt quảoeebpdqxng cựiwmwc kỳahxkcueku, làkkpi mộhlggt trong nhữvkmwng sáxumnt chiêczpiu củtgdza ma côpdgeng hắeaomn đcbkgang tu luyệwkodn.

Trưoouwfkdtc đcbkgâcueky, khi Việwkodt hoàkkping thi triểbdrzn chiêczpiu nàkkpiy thìnlvh rấqcfbt thuậiwmwn lợbqavi, chưoouwa cóloqd ai thoáxumnt chếfcnqt đcbkgưoouwbqavc. Thếfcnq nhưoouwng giờykcn chỉonrgkkpim cho Hàkkpin Lậiwmwp bịkkpi thưoouwơfwgmng mộhlggt chúahxkt, đcbkgiềzekdu nàkkpiy khôpdgeng thểbdrz khôpdgeng khiếfcnqn hắeaomn kinh ngạuoexc.

pdgem nay trong ngưoouwykcni hắeaomn cũpdqxng chỉonrghbfln mộhlggt quảoeeb "Huyếfcnqt Linh Toảoeebn"kkpi thôpdgei, cóloqdczpin thửvkmwpdgeng kíxumnch thêczpim Hàkkpin Lậiwmwp mộhlggt lầuwiyn nữvkmwa? Đhbxkiềzekdu nàkkpiy khiếfcnqn cho Việwkodt Hoàkkping cóloqd chúahxkt do dựiwmw.

Bọbarxn ngưoouwykcni Trầuwiyn Xảoeebo Thiếfcnqn cũpdqxng thấqcfby mộhlggt chiêczpiu hung mãfwgmnh vừgoiga rồpdqxi cùorshng vớfkdti thưoouwơfwgmng thếfcnq củtgdza Hàkkpin Lậiwmwp, sắeaomc mặnpuvt khôpdgeng khỏbqavi đcbkguoexi biếfcnqn.

Bấqcfbt tri bấqcfbt giáxumnc, Hàkkpin Lậiwmwp vôpdgenlvhnh đcbkgãfwgmkkpi trung tâcuekm củtgdza mọbarxi ngưoouwykcni. Việwkodc Hàkkpin Lậiwmwp bịkkpi thưoouwơfwgmng ngoàkkpii ýojop muốuwiyn làkkpim cho mọbarxi ngưoouwykcni đcbkgzekdu hoảoeebng sợbqav.

"Chạuoexy!"kkpin Lậiwmwp rờykcni mắeaomt khỏbqavi vếfcnqt thưoouwơfwgmng, khôpdgeng chầuwiyn chờykcn mởlxzb miệwkodng buôpdgeng ra mộhlggt tiếfcnqng.

Pháxumnp lựiwmwc cuồpdqxn cuộhlggn truyềzekdn vàkkpio Thầuwiyn Phong chu dưoouwfkdti châcuekn, thâcuekn hìnlvhnh lóloqde lêczpin ngựiwmw khíxumn vọbarxt đcbkgi.

Bọbarxn ngưoouwykcni Tốuwiyng Môpdgeng, Chung Vệwkodoouwơfwgmng nghe vậiwmwy, sau khi liếfcnqc mắeaomt nhìnlvhn nhau cũpdqxng đcbkgpdqxng thờykcni theo sáxumnt Hàkkpin Lậiwmwp phi đcbkghlggn màkkpi đcbkgi.

Việwkodt Hoàkkping thấqcfby vậiwmwy liềzekdn ngẩnwevn ngưoouwykcni ra mộhlggt chúahxkt, nhưoouwng sau đcbkgóloqdoouwykcni lạuoexnh.

Thâcuekn hìnlvhnh hắeaomn chợbqavt chớfkdtp đcbkghlggng bay lêczpin khôpdgeng trung đcbkgkkpinh đcbkguổgzlki theo, nhưoouwng chợbqavt thấqcfby mắeaomt hoa lêczpin, trưoouwfkdtc mặnpuvt đcbkgãfwgm xuấqcfbt hiệwkodn hơfwgmn chụdbolc khôpdgei lỗgoigi hìnlvhnh dạuoexng kháxumnc nhau vâcueky hắeaomn lạuoexi ởlxzb giữvkmwa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.