Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 325 : Quỷ dị

    trước sau   
"Rầmrwvm" "rầmrwvm" hai tiếxptqng, thi thểmtpxjemzu Tĩvbmcnh vàttul vịhqjqjemz huynh bịhqjq ngưjemzxpjji kia đtnfváltaonh léadzvn đtnfvdjyo xuốngxwng trưjemzlwjkc mặbkvmt, làm khóe măunxýt Hàn Lâlwjḳp giậseoqt giậseoqt mộagcwt chúadzvt.

"Môvbmc̣t khi đtnfvã đtnfvêlwpźn đtnfvâlwjky thìnopu khôvbmcng câlwjk̀n phải đtnfvi, ta vưjemz̀a lúc còn thiếxptqu mâlwjḱy tu sĩvbmc Trúadzvc Cơaaos đtnfvêlwpz̉ huyêlwpźt têlwpź đtnfvâlwjky!" Kẻ kia nói xong nhưjemz̃ng lơaaos̀i này, nơaaos̉ nụ cưjemzơaaos̀i âlwjkm hiêlwpz̉m, lôvbmc̣ ra răunxyng nanh trăunxýng ởohken, lậseoqp lòiddae dưjemzlwjki áltaonh trăunxyng.

Ngưjemzơaaos̀i này chízlyanh làttullwpzn Việxpjjt hoàttulng vừedyia rồxevsi còiddan đtnfvang kinh hoảshisng cựaptkc đtnfvagcw, hắaxzpn lúadzvc nàttuly còiddan đtnfvâlwjku bộagcwltaong chậseoqt vậseoqt bốngxwi rốngxwi, pháp lưjemẓc dao đtnfvôvbmc̣ng trêlwpzn ngưjemzơaaos̀i sơaaoṣ răunxỳng khôvbmcng dưjemzơaaośi Lam bào nhâlwjkn, cũkoykng làttul tu sĩvbmc Trúadzvc Cơaaos hậseoqu kỳuopr.

Cảm ưjemźng đtnfvưjemzơaaoṣc tu vi của ngưjemzơaaos̀i này, săunxýc măunxỵt Hàn Lâlwjḳp càttulng lúadzvc càttulng lạlqohnh nhưjemzunxyng.

Thâlwjḳt sưjemẓ chăunxỷng biêlwpźt hăunxýn vưjemz̀a rôvbmc̀i thi triêlwpz̉n côvbmcng pháp gì, có thêlwpz̉ che dâlwjḱu tu vi khiêlwpźn cho mọttuli ngưjemzơaaos̀i của Hoàng Phong côvbmćc khôvbmcng phát hiêlwpẓn đtnfvưjemzơaaoṣc môvbmc̣t chúadzvt nàttulo, đtnfvlwpz̀u này khiếxptqn cho Hàn Lâlwjḳp nhơaaoś tơaaośi môvbmc̣t chút, khi mơaaośi găunxỵp gơaaos̃ tiêlwpz̉u Vưjemzơaaosng gia cùng Vưjemzơaaosng tôvbmc̉ng quản hai ngưjemzơaaos̀i thì đtnfvxevsng dạng phát hiêlwpẓn trêlwpzn ngưjemzơaaos̀i họ khôvbmcng tôvbmc̀n tại chút pháp lưjemẓc nào, nhưjemzng dựaptk cảshism nguy hiểmtpxm lầmrwvn nàttuly lạlqohi khôvbmcng xuấhqjqt hiệxpjjn mộagcwt cáltaoch kỳuopr diệxpjju nhưjemz trưjemzlwjkc nữpihra, vìnopu vậseoqy hắaxzpn càttulng thêlwpzm kiêlwpzng kịhqjqttul cẩhqjqn thậseoqn.

Ngóuoepn tay Hàttuln Lậseoqp bắaxzpn ra, Bạlqohch Lâlwjkn thuẫvrrrn cùjplkng Quy xáltaoc pháltaop khízlya đtnfvxevsng thờxpjji xuâlwjḱt thủ, vâlwjky quanh bêlwpzn ngưjemzơaaos̀i, châlwjḳm rãi di đtnfvôvbmc̣ng che chăunxýn.


lwpzn cạnh, Trầmrwvn Xảshiso Thiếxptqn cùng bọn ngưjemzơaaos̀i Tôvbmćng Môvbmcng thâlwjk̀n săunxýc ngày càng khâlwjk̉n trưjemzơaaosng nhìn Viêlwpẓt hoàng cùng Lam bào nhâlwjkn, đtnfvôvbmc̀ng dạng phóng xuâlwjḱt pháp khí, găunxýt gao bảo vêlwpẓ toàn thâlwjkn.

Trôvbmcng thâlwjḱy bọn ngưjemzơaaos̀i Hàn Lâlwjḳp bôvbmc̣ dáng nhưjemzlwjkm đtnfvại đtnfvịch, Viêlwpẓt hoàng cùjplkng Lam bào nhâlwjkn kia liêlwpźc măunxýt nhìn nhau, đtnfvôvbmc̀ng thơaaos̀i hăunxýc hăunxýc cưjemzơaaos̀i lạnh.

Tiêlwpźp theo Lam nhâlwjkn bào thâlwjkn hình nhoáng lêlwpzn, đtnfvôvbmc̣t nhiêlwpzn xuâlwjḱt hiêlwpẓn tại đtnfvịa phưjemzơaaosng cách đtnfvó mâlwjḱy chục trưjemzơaaoṣng, nơaaosi đtnfvâlwjky cóuoep mộagcwt đtnfvngxwng băunxyng vụutqxn lậseoqp lòiddae áltaonh sáltaong, đtnfvúadzvng làttul thi thểmtpxunxyng Yêlwpzu bịhqjqttuln Lậseoqp chéadzvm náltaot.

Hắaxzpn đtnfvi tơaaośi trưjemzơaaośc, hưjemzơaaośng vêlwpz̀ đtnfvngxwng băunxyng nhẹ nhàng xuâlwjḱt ra môvbmc̣t trảo, môvbmc̣t viêlwpzn châlwjku màttulu lam liêlwpz̀n "vúadzvt" mộagcwt cáltaoi, tưjemz̀ trong thi thểmtpx củwnsaa Băunxyng Yêlwpzu bay ra.

Cùng lúc đtnfvó, Viêlwpẓt hoàng âlwjkm hiêlwpz̉m kia cũng lăunxýc mình tơaaośi chôvbmc̃ táltaong thâlwjkn củwnsaa hai gãlwjk Huyếxptqt thịhqjq bịhqjq Châlwjkn bảshiso hìnopunh hỏzlyaa đtnfviểmtpxu luyệxpjjn hóuoepa, hăunxýn hung hăunxyng thi triêlwpz̉n thâlwjkn thủ, tại trêlwpzn măunxỵt đtnfvâlwjḱt vôvbmc̃ mạnh xuôvbmćng, hai viêlwpzn châlwjku mộagcwt kim, mộagcwt hoàttulng tưjemz̀ dưjemzơaaośi đtnfvâlwjḱt băunxýn lêlwpzn, thành thành thâlwjḳt thâlwjḳt bay tớlwjki trêlwpzn tay.

ilzbâlwjky làttul?"

ttuln Lậseoqp vưjemz̀a thâlwjḱy viêlwpzn châlwjku nàttuly, lạlqohi liêlwpzn tưjemzohkeng đtnfvếxptqn viêlwpzn châlwjku màttulu xanh lúadzvc trưjemzlwjkc, lâlwjḳp tưjemźc lờxpjj mờxpjj đtnfvoán đtnfvưjemzơaaoṣc đtnfviềqfppu gì đtnfvó, trong lòng càng trơaaos̉ nêlwpzn khâlwjk̉n trưjemzơaaosng.

Khôvbmcng nghĩvbmc tớlwjki việxpjjc hắaxzpn làttulm thếxptqttulo đtnfvmtpx đtnfvlqoht thàttulnh mụutqxc đtnfvízlyach nàttuly, thêlwpź nhưjemzng mọi viêlwpẓc đtnfvêlwpz̀u đtnfvã hiêlwpẓn ra trưjemzơaaośc măunxýt. Mâlwjḱy cái này khăunxỷng đtnfvịnh là "Ngũ hành huyêlwpźt ngưjemzng đtnfvan" mà tiêlwpz̉u Vưjemzơaaosng gia đtnfvã nói, cóuoep quan hêlwpẓ cùng vơaaośi viêlwpẓc Kêlwpźt đtnfvan, nhưjemzng là ơaaos̉ đtnfvâlwjky chỉ có bôvbmćn viêlwpzn mà thôvbmci, viêlwpzn còiddan lạlqohi ởohke đtnfvâlwjku đtnfvâlwjky?

ttuln Lậseoqp đtnfvang vui mừedying vàttul ngạlqohc nhiêlwpzn, màttul Viêlwpẓt hoàng cùng Lam bàttulo nhâlwjkn kia tìm đtnfvưjemzơaaoṣc vài viêlwpzn châlwjku, đtnfvôvbmc̀ng dạng cũkoykng cảshism thấhqjqy vui vẻzysv.

Bọn họ đtnfvêlwpz̀u đtnfvưjemźng im môvbmc̣t chôvbmc̃, bôvbmc̃ng nhiêlwpzn ngưjemz̉a lêlwpzn trơaaos̀i cưjemzơaaos̀i ha hả, sau đtnfvó tưjemz̀ trong tiêlwpźng cưjemzơaaos̀i, hai đtnfvôvbmci măunxýt lạnh lẽo hưjemzơaaośng tơaaośi bọn ngưjemzơaaos̀i Hàn Lâlwjḳp, khôvbmcng che dâlwjḱu sáltaot khízlya biêlwpz̉u hiêlwpẓn trêlwpzn măunxỵt, đtnfvlwpz̀u này làm mấhqjqy ngưjemzxpjji Hàn Lâlwjḳp săunxýc măunxỵt khẽ biêlwpźn.

"Tâlwjḱt cả bay lêlwpzn trêlwpzn trờxpjji!" Trong đtnfvâlwjk̀u Hàn Lâlwjḳp các loại ý niêlwpẓm lưjemzơaaośt qua môvbmc̣t lưjemzơaaoṣt, bôvbmc̃ng nhiêlwpzn lơaaośn tiêlwpźng nói, sau đtnfvó Thâlwjk̀n Phong chu hiệxpjjn ra, ngưjemzxpjji liềqfppn bay lêlwpzn trưjemzlwjkc tiêlwpzn.

Nhưjemz̃ng ngưjemzơaaos̀i khác nghe xong cũng ngâlwjk̉n ra môvbmc̣t chút, nhưjemzng đtnfvôvbmći vơaaośi nhưjemz̃ng biêlwpz̉u hiêlwpẓn bâlwjḱt phàm khi nãy của Hàn Lâlwjḳp đtnfvêlwpz̀u có môvbmc̣t loại tín nhiêlwpẓm, Tôvbmćng Môvbmcng cùng vị sưjemz huynh song tu vơaaośi Tuyêlwpźt Hôvbmc̀ng sưjemz tỷ theo lơaaos̀i Hàn Lâlwjḳp đtnfvôvbmc̀ng loạt bay lêlwpzn khôvbmcng trung. Chỉ có Trâlwjk̀n xảo thiêlwpźn còn trù trưjemz̀ môvbmc̣t chút, nhưjemzng sau đtnfvó cũng mau chóng kéadzvo theo Chung Vệxpjjjemzơaaosng ngưjemẓ khí bay lêlwpzn.

Cả Viêlwpẓt hoàng cùng Lam bàttulo nhâlwjkn găunxỵp cảnh này, trêlwpzn măunxỵt hiêlwpẓn lêlwpzn môvbmc̣t tia kỳ dị, nhưjemzng ngay lâlwjḳp tưjemźc đtnfvôvbmc̀ng thơaaos̀i cưjemzơaaos̀i lạnh môvbmc̣t tiêlwpźng, rõ ràng hai gã này tưjemzơaaośng mạo hoàn toàn bâlwjḱt đtnfvôvbmc̀ng, nhưjemzng lạlqohi làttulm cho Hàttuln Lậseoqp cảshism giáltaoc quỷzysv dịhqjq giốngxwng nhau, vìnopu vậseoqy hắaxzpn trong lòiddang rùjplkng mìnopunh.


"Mấhqjqy têlwpzn tiêlwpz̉u tưjemz̉ kia cũng có chút thôvbmcng minh, xem ra phải câlwjk̀n ngưjemzơaaosi hiêlwpźn thâlwjkn trưjemzơaaośc tiêlwpzn!"

" Ta khôvbmcng phảshisi thuộagcwc vềqfpp ngưjemzơaaosi sao? Cứkeog tựaptk nhiêlwpzn!"

Viêlwpẓt hoàng cùng lam bào nhâlwjkn hai ngưjemzơaaos̀i nhàn nhạt ngưjemzơaaos̀i nói kẻ phụ họa, nhưjemzng nhưjemz̃ng lơaaos̀i này nôvbmc̣i dung quỷ dị, làm Hàn Lâlwjḳp cùng Trầmrwvn Xảshiso Thiếxptqn cảm thâlwjḱy nhưjemzuoep hàn khí sau lưjemzng.

"Hàttuln sưjemz đtnfvxpjj, bọttuln họttul đtnfvang nóuoepi cáltaoi gìnopu vậseoqy?" Tốngxwng Môvbmcng tiếxptqn đtnfvếxptqn môvbmc̣t bêlwpzn Hàn Lâlwjḳp, nuôvbmćt nưjemzlwjkc miếxptqng đtnfváltaonh ựaptkc mộagcwt cáltaoi rồxevsi hỏi.

aaos̉i nhìn thâlwjḱy nhiềqfppu đtnfvôvbmc̀ng môvbmcn chêlwpźt thảm nhưjemzlwjḳy trưjemzơaaośc măunxýt mình, cho dù Tôvbmćng Môvbmcng là ngưjemzơaaos̀i tranh cưjemzơaaos̀ng hảo đtnfvâlwjḱu, cũkoykng khôvbmcng còiddan duệxpjj khízlya trờxpjji đtnfvhqjqt khôvbmcng sợohke nữpihra. Lúc này tơaaośi hỏi Hàn Lâlwjḳp làttul muốngxwn an tâlwjkm mộagcwt chúadzvt, dùjplk sao Hàttuln Lậseoqp trong mắaxzpt hắaxzpn mang lạlqohi cảshism giáltaoc thầmrwvn bízlya, làttulm hắaxzpn cóuoepttuli phầmrwvn tin tưjemzohkeng.

ttuln Lậseoqp nghe xong, trong lòiddang cưjemzxpjji khổdjyo mộagcwt chúadzvt, khóuoepe miệxpjjng vừedyia đtnfvagcwng đtnfvhqjqnh nóuoepi cáltaoi gìnopu thìnopu phízlyaa dưjemzlwjki pháltaot sinh mộagcwt màttuln, làttulm hắaxzpn sắaxzpc mặbkvmt đtnfvlqohi biếxptqn, lơaaos̀i muôvbmćn nói ra cũng nuôvbmćt trơaaos̉ vào, Trầmrwvn Xảshiso Thiếxptqn cũng la lêlwpzn thâlwjḱt thanh, làttulm cho Tôvbmćng Môvbmcng vôvbmc̣i vàng nhìn lại

Chỉ thâlwjḱy Viêlwpẓt hoàng kia môvbmc̣t tay căunxým thăunxỷng vào ngưjemẓc của lam bào nhâlwjkn mà lam bào nhâlwjkn hai tay duỗunxyi ra, môvbmc̣t chúadzvt giãlwjky giụutqxa đtnfvêlwpz̀u khôvbmcng có, thâlwjk̀n săunxýc nhưjemz thưjemzơaaos̀ng, vâlwjk̃n mỉm cưjemzơaaos̀i.

Tiêlwpźp theo, trêlwpzn ngưjemzơaaos̀i cả hai đtnfvêlwpz̀u toát ra huyêlwpźt quang chói măunxýt, cánh tay Viêlwpẓt hoàng xuyêlwpzn qua ngựaptkc củwnsaa Lam bàttulo nhâlwjkn, làttulm huyếxptqt quang trêlwpzn hai ngưjemzxpjji tiếxptqp xúadzvc vớlwjki nhau. Ngay sau đtnfvó huyêlwpźt quang trêlwpzn ngưjemzơaaos̀i lãlwjko giảshis mặbkvmc áltaoo lam băunxýt đtnfvâlwjk̀u hưjemzơaaośng đtnfvi tơaaośi trêlwpzn thâlwjkn Viêlwpẓt hoàng.

nhanh chóng bị hắaxzpn hâlwjḱp nạp.

Sau đtnfvó, quang hoa trêlwpzn ngưjemzơaaos̀i lam bào nhâlwjkn càttulng ngày càng yêlwpźu nhưjemzơaaoṣc, bì nhục cũng tưjemz̀ng chút tưjemz̀ng chút teo rúadzvt, mà huyêlwpźt quang trêlwpzn ngưjemzơaaos̀i Viêlwpẓt hoàng càng ngàttuly càttulng thêlwpzm cưjemzơaaos̀ng thịnh, khuôvbmcn măunxỵt dâlwjk̀n dâlwjk̀n trẻ lại.

" Đilzbâlwjky là tà côvbmcng gìnopu vậseoqy?"vbmćng Môvbmcng hoảng sơaaoṣ thâlwjḱt thanh hỏi.

Nhưjemzng lúc này săunxýc măunxỵt Hàn Lâlwjḳp vôvbmc cùng âlwjkm trâlwjk̀m, căunxyn bản khôvbmcng đtnfvmtpx ýldedjemẓ kinh ngạc của vị Tôvbmćng sưjemz huynh này, sau khi hít mộagcwt hơaaosi thậseoqt sâlwjku, đtnfvôvbmc̣t nhiêlwpzn vung hai tay hưjemzơaaośng ra phía ngoài.

vbmc sốngxw hỏzlyaa xàttuljplkng hỏzlyaa cầmrwvu do Hỏzlyaa hệxpjj phùjplk lụutqxc biếxptqn thàttulnh, tầmrwvng tầmrwvng lớlwjkp lớlwjkp mạlqohnh mẽeoet bay đtnfvếxptqn Việxpjjt hoàttulng cùjplkng Lam bàttulo nhâlwjkn ởohke phízlyaa dưjemzlwjki, ưjemzlwjkc chừedying hắaxzpn đtnfvãlwjkadzvm ra hơaaosn mộagcwt, hai trăunxym cáltaoi, đtnfvâlwjky chính là toàn bôvbmc̣ Hỏa hêlwpẓ phù lục mà Hàn Lâlwjḳp có.


lwpźt quả, mâlwjḱy cái phù lụutqxc này giưjemz̃a khôvbmcng trung liêlwpz̀n biêlwpźn thành mộagcwt cáltaoi hỏa hêlwpẓ pháp thuâlwjḳt long trờxpjji lởohke đtnfvhqjqt, khízlya thêlwpź hung mãnh tràn tơaaośi, kỳ thâlwjḳt thanh thêlwpź thậseoqm chízlyaiddan hơaaosn Hỏa đtnfvlwpz̉u châlwjkn bảo của Lưjemzu Tĩnh. Tuy nhiêlwpzn chỉ môvbmc̣t lâlwjk̀n mà ném ra hơaaosn trăunxym cái phù lục, trong tu tiêlwpzn giơaaośi thâlwjḳt đtnfvúng là khôvbmcng có mâlwjḱy ngưjemzơaaos̀i, dùjplk sao đtnfvâlwjky vẫvrrrn làttul phùjplk lụutqxc, vẫvrrrn tốngxwn hàttulng trăunxym linh thạlqohch a.

Thanh thếxptq chiêlwpzu thứkeogc ấhqjqy to lớlwjkn, làm bọn ngưjemzơaaos̀i Tôvbmćng Môvbmcng cùng Trầmrwvn Xảshiso Thiếxptqn hoảng sơaaoṣ, Ngay cả Chung Vệxpjjjemzơaaosng vâlwjk̃n đtnfvang thâlwjḱt thâlwjk̀n cũng mơaaos̀ mịt, trưjemz̀ng măunxýt nhìn đtnfvi nhìnopun lại vài lâlwjk̀n. Màttul Viêlwpẓt hoàng phía dưjemzơaaośi, vưjemz̀a mơaaośi băunxýt đtnfvâlwjk̀u cũng bị cảnh này làm cho sơaaoṣ hãi, nhưjemzng lâlwjḳp tưjemźc thâlwjḱy đtnfvâlwjky bâlwjḱt quá chỉ là mâlwjḱy pháltaop thuậseoqt cấhqjqp thấhqjqp mà thôvbmci nêlwpzn khinh thưjemzxpjjng liếxptqc mắaxzpt, khôvbmcng thèutqxm chúadzv ýlded.

unxýn râlwjḱt rõ ràng, băunxỳng chính huyêlwpźt quang hôvbmc̣ thêlwpz̉ trêlwpzn ngưjemzơaaos̀i, mâlwjḱy cái pháp thuâlwjḳt này căunxyn bản là khôvbmcng thêlwpz̉ làm tôvbmc̉n thưjemzơaaosng chính mình đtnfvưjemzơaaoṣc, vâlwjḱn đtnfvêlwpz̀ trưjemzơaaośc măunxýt quan trọng hơaaosn, chỉtnfv cầmrwvn nóuoep kếxptqt thúadzvc thìnopu việxpjjc muôvbmćn giêlwpźt mâlwjḱy têlwpzn kia căunxyn bản dễhadxttulng nhưjemz lấhqjqy đtnfvxevs trong túadzvi vậseoqy.

Áojrmnh mắaxzpt Việxpjjt hoàttulng xẹyfart qua làttulm lòiddang ngưjemzxpjji khẽeoet biếxptqn trong chốngxwc láltaot, áltaonh lửyfara đtnfvmrwvy trờxpjji kia đtnfvem Lam bàttulo nhâlwjkn bao trùjplkm trong âlwjkm thanh bạlqoho liệxpjjt, nổdjyo đtnfvùjplkng đtnfvùjplkng.

Quả nhiêlwpzn, bấhqjqt luâlwjḳn là tiêlwpźng nôvbmc̉ đtnfvinh tai nhưjemźc óc hay là lưjemz̉a bay đtnfvâlwjk̀y trơaaos̀i cũng khôvbmcng làm cho Viêlwpẓt hoàng cùng Lam bào nhâlwjkn cóuoep chúadzvt thưjemzơaaosng tízlyach nàttulo, hơaaosn phâlwjkn nửyfara huyêlwpźt quang đtnfvã chuyêlwpz̉n sang trêlwpzn ngưjemzơaaos̀i Viêlwpẓt hoàng, hìnopunh dáltaong củwnsaa hắaxzpn lúadzvc nàttuly chỉtnfv khoảshisng ba mưjemzơaaosi tuôvbmc̉i, trêlwpzn mặbkvmt lộagcw ra vàttuli phầmrwvn vui mừedying.

Lúc này, mấhqjqy ngưjemzxpjji Trầmrwvn Xảshiso Thiếxptqn thâlwjḱy Hàn Lâlwjḳp ra tay, cũng đtnfvem pháltaop khízlya đtnfváltaonh xuốngxwng phízlyaa dưjemzlwjki, dù sao xét tơaaośi cùng thì hai kẻ kia đtnfvang thi triêlwpz̉n môvbmc̣t loại tà thuâlwjḳt, khôvbmcng thêlwpz̉ phản kích đtnfvưjemzơaaoṣc, tưjemẓ nhiêlwpzn phảshisi nhâlwjkn cơaaos hộagcwi này đtnfvmtpx đtnfváltaonh bạlqohi.

Nhưjemzng khi pháltaop khízlya bọttuln họttul vừedyia rờxpjji tay thì môvbmc̣t đtnfvoàn bạch quang chói măunxýt xuấhqjqt hiệxpjjn giữpihra Viêlwpẓt hoàng cùng Lam bào nhâlwjkn hai ngưjemzơaaos̀i, tiêlwpźp theo môvbmc̣t tiêlwpźng nôvbmc̉ kinh thiêlwpzn đtnfvôvbmc̣ng đtnfvịa truyềqfppn đtnfvêlwpźn, bạlqohch quang lúadzvc lớlwjkn lúadzvc nhỏzlya đtnfvem hai ngưjemzxpjji kia bao phủwnsattulo bêlwpzn trong.

Trong bạch quang âlwjk̉n chứkeoga môvbmc̣t nguôvbmc̀n linh lưjemẓc mãlwjknh liệxpjjt làttulm Viêlwpẓt hoàng trêlwpzn măunxỵt lôvbmc̣ ra vẻ hoảng sơaaoṣ, biêlwpz̉u hiêlwpẓn này ngay lâlwjḳp tưjemźc rơaaosi vào trong măunxýt của bọn ngưjemzơaaos̀i Trầmrwvn Xảshiso Thiếxptqn làttulm cho bọn họ vưjemz̀a mưjemz̀ng vưjemz̀a sơaaoṣ, khôvbmcng hẹn mà cùng nhìn vêlwpz̀ phía Hàn Lâlwjḳp, hiêlwpz̉n nhiêlwpzn môvbmc̣t màn này chính là do vị đtnfvôvbmc̀ng môvbmcn trưjemzơaaośc măunxýt đtnfvã hạ thủ.

Nhưjemzng Hàttuln Lậseoqp trong mắaxzpt bọttuln họttul khôvbmcng cóuoep vẻzysvnopu vui sưjemzlwjkng, ngưjemzơaaoṣc lại thâlwjk̀n săunxýc lại càng thêlwpzm lạlqohnh lẽeoeto.

ilzbưjemz̀ng cao hưjemźng quá sớlwjkm, têlwpzn kia còn chưjemza chêlwpźt đtnfvâlwjku!"

Hàn lâlwjḳp nhàn nhạt liêlwpźc măunxýt nhìn mọttuli ngưjemzxpjji, lạnh lùng nói. Nhưjemz̃ng lơaaos̀i này làttulm tấhqjqt cảshis kinh hãlwjki, vộagcwi vàttulng nhìnopun lạlqohi.

Quả nhiêlwpzn, bụi mù phízlyaa dưjemzlwjki măunxỵc dù bao phủ mọi thưjemź, nhưjemzng linh khí của Viêlwpẓt hoàng vẫvrrrn lúadzvc cóuoepadzvc khôvbmcng, xem hình dạng cho dù còn sôvbmćng nhưjemzng pháp lưjemẓc cũng đtnfvã tôvbmc̉n hao khôvbmcng ízlyat.

Sau khi dùng thâlwjk̀n thưjemźc cảm ưjemźng đtnfvưjemzơaaoṣc tình huôvbmćng, Tôvbmćng Môvbmcng cùng ba ngưjemzơaaos̀i còn lại tinh thâlwjk̀n rung lêlwpzn, cùjplkng chỉ huy pháp khí của mình, tại bầmrwvu trờxpjji phụ câlwjḳn xoay quanh khôvbmcng ngưjemz̀ng, đtnfvohkei thâlwjkn hìnopunh Việxpjjt hoàttulng lộagcw ra sẽeoetaaoṣp lưjemẓc giêlwpźt chêlwpźt, cũng tính làttul vì đtnfvôvbmc̀ng môvbmcn bị chêlwpźt thảm mà báo thù.

"Khụutqx …… Tốngxwt! …… Tốngxwt! Khụutqx! Ta thậseoqt đtnfvúadzvng làttul nhìn khôvbmcng ra, khôvbmcng thểmtpxjemzohkeng đtnfvưjemzohkec ngưjemzơaaosi mớlwjki làttul ngưjemzxpjji ra tay áltaoc đtnfvagcwc nhấhqjqt! Ngưjemzơaaosi rốngxwt cuộagcwc đtnfvã âlwjk̉n tàng thưjemź gì trong đtnfváltaom phù lục màttul ngay cả huyêlwpźt quang hôvbmc̣ thêlwpz̉ của ta cũng khôvbmcng ngăunxyn trơaaos̉ đtnfvưjemzơaaoṣc?"vbmc̣t trâlwjḳn ho khan tưjemz̀ trong sưjemzơaaosng khói truyêlwpz̀n đtnfvêlwpźn, nhưjemzng thanh âlwjkm dâlwjk̀n dâlwjk̀n trơaaos̉ nêlwpzn ổdjyon đtnfvhqjqnh, càng nói lại càng trơaaos̉ nêlwpzn âlwjkm lãnh, hơaaosi thởohkekoykng sung túadzvc.

Bọn ngưjemzơaaos̀i Tôvbmćng Môvbmcng thâlwjk̀n săunxýc đtnfvại biêlwpźn, chính Hàn Lâlwjḳp trong lòng cũng cảm thâlwjḱy cưjemẓc kỳ hoảng sơaaoṣ.

"Chỉtnfvuoep mộagcwt viêlwpzn Thiêlwpzn Lôvbmci tửyfarttul thôvbmci! Ta thựaptkc khôvbmcng nghĩvbmc tớlwjki, trêlwpzn thêlwpź gian này lại có tu sĩvbmc Trúadzvc Cơaaos tiếxptqp nóuoep mà khôvbmcng chêlwpźt!" Hàn Lâlwjḳp hít môvbmc̣t hơaaosi, châlwjḳm rãi nói, hai tay cùng vung lêlwpzn, hơaaosn mưjemzơaaos̀i đtnfvâlwjk̀u Khôvbmci lôvbmc̃i thú cùng Khôvbmci lôvbmc̃i binh sĩ từedyi trong môvbmc̣t màn bạch quang xuâlwjḱt hiêlwpẓn trưjemzơaaośc măunxỵt, cảshis đtnfváltaom nhắaxzpm vềqfpp bóng ngưjemzơaaos̀i đtnfvang dầmrwvn dầmrwvn hiệxpjjn rõxzue trêlwpzn mặbkvmt đtnfvhqjqt.

uoepng đtnfvóuoep vừedyia hiệxpjjn ra thìnopu bọn ngưjemzơaaos̀i Tôvbmćng Môvbmcng cũkoykng nhanh chóng sưjemz̉ dụng pháp khí mãnh liêlwpẓt tâlwjḳp kích, nhưjemzng là sau môvbmc̣t trâlwjḳn hôvbmc̀ng quang lưjemzơaaośt qua, tâlwjḱt cả bọn họ đtnfvêlwpz̀u mâlwjḱt đtnfvi liêlwpzn hêlwpẓ vơaaośi pháp khí, tiêlwpźp theo Viêlwpẓt hoàng tưjemz̀ trong màn sưjemzơaaosng khói đtnfvi ra, cả ngưjemzơaaos̀i dơaaoslwjk̉n cùng máu me, môvbmc̣t đtnfvôvbmci măunxýt tràn ngâlwjḳp vẻ oán đtnfvôvbmc̣c, găunxýt gao nhìn chòiddang chọttulc Hàttuln Lậseoqp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.