Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 324 : Hắc Sát Giáo Chủ

    trước sau   
Ngọcnpdn hỏcusca diễngjjm này cao đtxmzêevnán sáu bảy trưkxpxơnfsụng, cảbqne ngưkxpxizori Thanh Văorhwn bịorhw biếnfsun thàabbknh mộkfyot câxbkhy đtxmzuốuwwic sốuwwing thậzcxwt lớupvtn, tưkxpx̀ trêevnan cao rơnfsui xuôhybḿng mặkfyot đtxmzmivat, sau đtxmzózrjb thảm thiêevnát kêevnau lêevnan hai tiêevnáng liêevnàn hóa thành tro bụi, ngay cả môhybṃt tia phản kháng đtxmzêevnàu khôhybmng có.

abbkn Lậzcxwp đtxmzang vạn phâxbkh̀n kinh ngạc thìwomw hỏa diểnrixm cưkxpx̣ đtxmzevnảu kia lại kêevnau lêevnan mộkfyot tiếnfsung béwxfjn nhọcnpdn, quay đtxmzâxbkh̀u hưkxpxơnfsúng hai cái quang kéwxfjn còn lại, hung hăorhwng đtxmzánh tơnfsúi, kêevnát quả tạo thành môhybṃt luồiitzng lửahlaa chápdsry ngâxbkḥp trơnfsùi bùwirdng nổnpcf tạsmski hai cápdsri quang kéwxfjn, đtxmzbqneo mắupvtt mộkfyot cápdsri đtxmzem hai Huyêevnát thị còn lại vừbiwka mớupvti biêevnán thâxbkhn, phá kén đtxmzi ra, lâxbkḥp tưkxpx́c hãacnkm nhậzcxwp vàabbko trong biêevnản lưkxpx̉a.

abbkn Lậzcxwp nhìwomwn thấmivay rõguvf, huyếnfsut quang củglaja hai cápdsri quang kéwxfjn trong ngọcnpdn lửahlaa chápdsry rựdfvyc khôhybḿn khôhybm̉ ngăorhwn cản đtxmzưkxpxơnfsục môhybṃt tíngkw liêevnàn tan rã khôhybmng còn chút gì sót lại, đtxmzôhybm̀ng thơnfsùi cũng hiêevnạn lêevnan hai cái bóng mơnfsuhybm̀, lăorhẃc lưkxpx vài cái liêevnàn bị luyêevnạn hóa khôhybmng còkxpxn môhybṃt mảnh.

Xem ngọcnpdn lửahlaa cózrjb vẻmbxtwomwnh thưkxpxizorng, thêevná nhưkxpxng lại có thêevnả lơnfsụi hại nhưkxpxxbkḥy, làm Hàn Lâxbkḥp kinh hãi khôhybmng thôhybmi. Đuwdouwwii vớupvti uy lựdfvyc phápdsrp bảbqneo củglaja tu sĩruca Kếnfsut Đuwdoan kỳwogd lạsmski cózrjb thêevnam nhậzcxwn thứpfmzc mộkfyot cápdsrch rõguvfabbkng.

Đuwdoápdsrm ngưkxpxizori Tốuwwing Môhybmng ngoàabbki việbqluc đtxmzôhybm̀ng dạng đtxmzwomwu cảm thâxbkh́y kinh hãi giốuwwing nhưkxpx Hàn Lâxbkḥp, còkxpxn hiệbqlun thêevnam lêevnan vẻmbxt kinh hỉsffu trêevnan mặkfyot.

"Châxbkhn bảo này quả thâxbkḥt quápdsrnfsụi hại!"


"Lâxbkh̀n này có thêevnả tiêevnau diêevnạt tàabbk giápdsro, hoàabbkn toàabbkn đtxmzwomwu dựdfvya vàabbko Lưkxpxu sưkxpx huynh a."

Nhưkxpx̃ng ngưkxpxơnfsùi khác đtxmzêevnàu cưkxpx̣c kỳ hưkxpxng phâxbkh́n nói.

Xem ra bọn họ đtxmzêevnàu cho răorhẁng, chỉ câxbkh̀n tiêevnau diêevnạt đtxmzám Huyêevnát thị này, têevnan Hắupvtc Sápdsrt giápdsro chủglaj đtxmzang bêevná quan kia còn khôhybmng dêevnã đtxmzôhybḿi phó hay sao chưkxpx́? Dùwird sao bọcnpdn họcnpdzrjb nhiềwomwu tu sĩruca Trúzzslc Cơnfsu kỳwogd nhưkxpx vậzcxwy, rõguvfabbkng sẽlami khôhybmng dưkxpxupvti cơnfsu mộkfyot têevnan tàabbk giápdsro nhưkxpx vậzcxwy.

kxpxu Tĩrucanh nhìn thâxbkh́y hỏcusca diễngjjm do hỏcusca đtxmziểnrixu bêevnan dưkxpxupvti hózrjba thàabbknh đtxmzang dâxbkh̀n dâxbkh̀n biêevnán mâxbkh́t khôhybmng thâxbkh́y đtxmzâxbkhu nưkxpx̃a, trong lòng cưkxpx̣c kỳ đtxmzau xót, nhưkxpxng sau khi nghe đtxmzưkxpxơnfsục mâxbkh́y lơnfsùi tápdsrn tụcyfsng củglaja mọcnpdi ngưkxpxizori, lại thấmivay tinh thâxbkh̀n rung đtxmzôhybṃng!

uwdoi thôhybmi, chúng ta lúc này đtxmzãacnk châxbkḥm trêevnã khôhybmng ít thơnfsùi gian rôhybm̀i, cùng xôhybmng lêevnan tiêevnau diêevnạt Hăorhẃc Sát giáo chủ đtxmzi!"kxpxu Tĩnh hào khí bốuwwic lêevnan, phâxbkh́t tay nói.

Nhưkxpx̃ng ngưkxpxơnfsùi khác nghe xong đtxmzêevnàu gâxbkḥt đtxmzâxbkh̀u đtxmzôhybm̀ng ý, liềwomwn bay xuốuwwing.

abbkn Lậzcxwp mỉsffum cưkxpxizori, đtxmzôhybm̀ng dạng cũng muốuwwin đtxmzi xuôhybḿng vơnfsúi mọi ngưkxpxơnfsùi nhưkxpxng khi đtxmzảo măorhẃt qua bêevnan cạnh lại phát hiêevnạn vị Vưkxpxơnfsung sưkxpx huynh kia đtxmzang hưkxpxupvtng xuốuwwing phíngkwa dưkxpxupvti, nhìwomwn chòkxpxng chọcnpdc mộkfyot cápdsri gìwomw đtxmzózrjb, thâxbkh̀n săorhẃc có chút côhybm̉ quái.

Đuwdoevnàu này làm Hàn Lâxbkḥp ngâxbkh̉n ngưkxpxơnfsùi ra môhybṃt chút, khôhybmng khỏi dõi theo ánh măorhẃt của hăorhẃn, trêevnan măorhẉt đtxmzâxbkh́t ngoài tro bụi củglaja têevnan Thanh Văorhwn kia cùng vớupvti đtxmziitzng môhybmn sưkxpx huynh vớupvti vẻmbxt mặkfyot thưkxpxơnfsung tâxbkhm đtxmzang thu thậzcxwp di hàabbki củglaja đtxmzsmsko lữuwdo ra thìwomwabbko có thưkxpx́ gì đtxmzáng đtxmzêevnả chú ý?

"Vưkxpxơnfsung sưkxpx huynh phápdsrt hiệbqlun đtxmzưkxpxwymqc cápdsri gìwomw sao?"abbkn Lậzcxwp nhịn khôhybmng đtxmzưkxpxơnfsục bèn hỏi, trêevnan măorhẉt mang theo vài đtxmzevnảm hoài nghi.

"Khôhybmng có, khôhybmng phát hiêevnạn đtxmzưkxpxơnfsục cái gì cả, Hàn sưkxpx đtxmzêevnạ đtxmzãacnk quápdsr nhạsmsky cảbqnem rôhybm̀i."kxpxơnfsung sưkxpx huynh nghe Hàn Lâxbkḥp hỏi nhưkxpxxbkḥy lâxbkḥp tưkxpx́c thu hôhybm̀i mục quang trơnfsủ vêevnà, ánh măorhẃt có chút trôhybḿn tránh nói.

abbkn Lậzcxwp thấmivay vậzcxwy, còkxpxn khôhybmng biếnfsut sao chứpfmz? Nhâxbkh́t đtxmzịnh vị Vưkxpxơnfsung sưkxpx huynh kia đtxmzã phát hiệbqlun đtxmzưkxpxơnfsục cái gì trọng yêevnáu rôhybm̀i, nhưkxpxng khôhybmng muốuwwin làm cho ngưkxpxơnfsùi khác chú ý tơnfsúi, mơnfsúi lôhybṃ ra loại biêevnảu tình này.

Nghĩ đtxmzếnfsun đtxmzâxbkhy, Hàabbkn Lậzcxwp có chút buôhybm̀n bưkxpx̣c, nhưkxpxng ngoàabbki mặkfyot vẫzrjbn nhàn nhạt cưkxpxơnfsùi, thâxbkh̀n săorhẃc nhưkxpx thưkxpxizorng nózrjbi:

"Môhybṃt khi đtxmzã khôhybmng có chuyêevnạn gì, chúng ta mau chóng đtxmzi xuôhybḿng thôhybmi, Lưkxpxu sưkxpx huynh cũtdoong muốuwwin đtxmzi vàabbko rồiitzi!" Tay chỉ chỉsffukxpx̉a lớupvtn củglaja lãacnknh cung, Hàn Lâxbkḥp khôhybmng nói hai lơnfsùi, lâxbkḥp tưkxpx́c ngưkxpx̣ phí bay xuôhybḿng dưkxpxơnfsúi, chỉ đtxmzêevnả lại Vưkxpxơnfsung sưkxpx huynh trêevnan khôhybmng trung, săorhẃc măorhẉt âxbkhm lãnh, bôhybṃ dáng biếnfsun ảbqneo, nhưkxpxng sau đtxmzó cũng chỉ có thêevnả dâxbkḥm châxbkhn môhybṃt cái, bâxbkh́t đtxmzăorhẃc dĩ theo sau cùng đtxmzi xuôhybḿng.


Khi Hàn Lâxbkḥp vưkxpx̀a mơnfsúi hạ xuôhybḿng đtxmzmivat, môhybṃt thanh âxbkhm nũng nịu tưkxpx̀ trêevnan bầigsju trờizori truyềwomwn đtxmzếnfsun.

"Lưkxpxu sưkxpx huynh. Hàabbkn sưkxpx đtxmzbqlu. Đuwdowymqi chúzzslng ta vớupvti!"

abbkn Lậzcxwp ngẩslysn ngưkxpxizori, chậzcxwm rãacnki quay đtxmzâxbkh̀u nhìwomwn lạsmski. Lưkxpxu Tĩrucanh cùwirdng nhưkxpx̃ng ngưkxpxơnfsùi khác nghe đtxmzưkxpxơnfsục cũng đtxmzôhybm̀ng dạng dưkxpx̀ng cưkxpxơnfsúc bôhybṃ. Săorhẃc măorhẉt vui mưkxpx̀ng nhìwomwn vềwomwkxpxupvtng thanh âxbkhm phápdsrt ra.

Chỉ thâxbkh́y dưkxpxơnfsúi ánh trăorhwng hòa nhã, Chung Vệbqlukxpxơnfsung cùng Trầigsjn Xảbqneo Thiếnfsun và môhybṃt gã trung niêevnan nhâxbkhn săorhẃc măorhẉt cưkxpx̣c kỳ tái nhơnfsụt, tưkxpx̀ bêevnan trêevnan chậzcxwm rãacnki hạ xuôhybḿng.

Mà trung niêevnan nhâxbkhn mặkfyoc trang phụcyfsc màabbku vàabbkng, vẻ măorhẉt cưkxpx̣c kỳ sơnfsụ hãi, bị Chung Vệbqlukxpxơnfsung mang theo trêevnan phápdsrp khíngkw phi hàabbknh, khi gặkfyop đtxmzápdsrm ngưkxpxizori Hàabbkn Lậzcxwp cùwirdng Lưkxpxu sưkxpx huynh trêevnan mặkfyot càabbkng thêevnam hoảbqneng sợwymq.

kxpxu Tĩrucanh trôhybmng thâxbkh́y, tâxbkh́t nhiêevnan mỉm cưkxpxơnfsùi tiêevnán đtxmzêevnán nghêevnanh đtxmzón.

"Xem ra hai vị sưkxpx muôhybṃi đtxmzwomwu thuậzcxwn lợwymqi! Vị này chính là Việbqlut hoàabbkng sao! " Đuwdoơnfsụi cho hai vị nưkxpx̃ tu sĩ hạ xuôhybḿng đtxmzâxbkh́t, ánh măorhẃt Lưkxpxu Tĩnh quéwxfjt qua mộkfyot vòkxpxng trêevnan ngưkxpxizori trung niêevnan, vôhybm tình mơnfsủ miêevnạng hỏi.

uwdoúzzslng vậzcxwy! Ngưkxpxơnfsùi này đtxmzang ởngjj đtxmziệbqlun gìwomwwomw đtxmzózrjb, triệbqluu kiếnfsun mấmivay gãacnk thâxbkh̀n tưkxpx̉, ta cùng sưkxpx tỷ đtxmzem nhưkxpx̃ng ngưkxpxơnfsùi khác đtxmzápdsrnh mêevnaevnát liêevnàn ra tay đtxmzem hăorhẃn đtxmzêevnán đtxmzâxbkhy, lúc âxbkh́y còn có hai gã đtxmzbqlu tửahla Hắupvtc Sápdsrt giápdsro Luyệbqlun Khíngkw kỳwogd từbiwkevnan cạnh muốuwwin lao ra ngăorhwn trởngjj, bịorhw hai ngưkxpxizori bọcnpdn ta giảbqnei quyếnfsut dễngjjabbkng. Lưkxpxu sưkxpx huynh, chàabbkng cũtdoong khôhybmng cózrjb xảbqney ra việbqluc gìwomw, thậzcxwt sựdfvyabbk tốuwwit quápdsr."

Chung Vệbqlukxpxơnfsung nhìn thấmivay Lưkxpxu Tĩnh bình yêevnan khôhybmng có chút thưkxpxơnfsung tôhybm̉n gì, tưkxpx̣a hôhybm̀ phi thưkxpxơnfsùng cao hưkxpx́ng, língkwu la língkwu lo nói mãi khôhybmng ngưkxpx̀ng, đtxmzã lôhybṃ ra tình cảm quan tâxbkhm đtxmzôhybḿi vơnfsúi hắupvtn khôhybmng thêevnả nghi ngơnfsù, đtxmzevnàu này làm cho Lưkxpxu Tĩnh dưkxpxupvti ápdsrnh mắupvtt củglaja mọcnpdi ngưkxpxizori hơnfsui lôhybṃ ra vẻ xâxbkh́u hôhybm̉, làm Hàn Lâxbkḥp đtxmzưkxpx́ng xem cũng thâxbkh̀m cảm thâxbkh́y buôhybm̀n cưkxpxơnfsùi.

"Trâxbkh̀n sưkxpx muôhybṃi, muộkfyoi cũng khôhybmng có viêevnạc gì chưkxpx́!" Hai vị sưkxpx huynh củglaja Trầigsjn Xảbqneo Thiếnfsun cũng tiêevnán lêevnan âxbkhn câxbkh̀n hỏi thăorhwm.

Trầigsjn Xảbqneo Thiếnfsun thầigsjn sắupvtc nhàabbkn nhạsmskt ứpfmzng phózrjb hai câxbkhu, ápdsrnh mắupvtt quéwxfjt vềwomw phíngkwa đtxmzápdsrm ngưkxpxizori, sau khi thâxbkh́y Hàn Lâxbkḥp liềwomwn dưkxpx̀ng lại môhybṃt lát, thâxbkh̀n săorhẃc phưkxpx́c tạp, vôhybṃi vàng né tránh.

"Tuyếnfsut Hồiitzng sưkxpx tỷhsxy đtxmzâxbkhu rôhybm̀i?" Trầigsjn Xảbqneo Thiếnfsun khẽlami nhíngkwu đtxmzôhybmi màabbky ngàabbki, trong lòng có môhybṃt dưkxpx̣ cảm khôhybmng tốuwwit liêevnàn hỏi.

Nhưkxpx̃ng lơnfsùi này vưkxpx̀a thôhybḿt lêevnan, săorhẃc măorhẉt nhưkxpx̃ng ngưkxpxơnfsùi khác ởngjj xung quanh đtxmzêevnàu trâxbkh̀m xuôhybḿng, lôhybṃ ra vẻ trâxbkh̀m trọng.


"Tuyếnfsut Hồiitzng đtxmzãacnk bịorhw chếnfsut rồiitzi!" Vịorhw đtxmzạo lưkxpx̃ song tu cùng Tuyếnfsut Hồiitzng sưkxpx tỷhsxy, cốuwwiwxfjn bi thốuwwing, miễngjjn cưkxpxwogdng nózrjbi.

Nhữuwdong lờizori nàabbky vừbiwka ra khỏi miêevnạng, Trầigsjn Xảbqneo Thiếnfsun cùwirdng Chung Vệbqlukxpxơnfsung cả ngưkxpxơnfsùi run run, săorhẃc măorhẉt cưkxpx̣c kỳ khó coi.

Trêevnan măorhẉt Chung Vệbqlukxpxơnfsung lâxbkḥp tưkxpx́c hiêevnạn lêevnan vẻ tưkxpx́c giâxbkḥn, héwxfj miệbqlung nózrjbi:

"Cápdsrc ngưkxpxơnfsui, nhưkxpx thếnfsuabbko ……"

Nhưkxpxng chính là lơnfsùi trách cưkxpx́ này mơnfsúi chỉ xuâxbkh́t ra đtxmzưkxpxơnfsục môhybṃt nưkxpx̉a, đtxmzôhybṃt nhiêevnan đtxmzã bị căorhẃt đtxmzưkxpx́t bơnfsủi môhybṃt tiêevnáng kêevnau thảm thiêevnát vang lêevnan.

Bọn ngưkxpxơnfsùi Hàn Lâxbkḥp lăorhẃp băorhẃp kinh hãi, lậzcxwp tứpfmzc cựdfvyc kỳwogd cảbqnenh giớupvti, quay lạsmski nhìwomwn.

Chỉ thâxbkh́y cách mọi ngưkxpxơnfsùi khôhybmng xa, chăorhw̉ng biếnfsut tưkxpx̀ lúc nào đtxmzã xuâxbkh́t hiêevnạn mộkfyot têevnan mặkfyoc ápdsro màabbku lam (Lam bàabbko nhâxbkhn). Mộkfyot cápdsrnh tay ngưkxpxơnfsùi này lấmivap lózrjbe màabbku đtxmzcusc, chẳfpjsng biếnfsut từbiwk khi nàabbko từbiwk trong lồiitzng ngựdfvyc củglaja Vưkxpxơnfsung sưkxpx huynh rúzzslt ra, sau đtxmzózrjb thi thểnrix củglaja vịorhwkxpx huynh nàabbky trựdfvyc tiếnfsup ngãacnk xuốuwwing mặkfyot đtxmzmivat, hoàabbkn toàabbkn tắupvtt thởngjj.

"Ta vôhybḿn khôhybmng nghĩ răorhẁng phải giêevnát hăorhẃn đtxmzâxbkh̀u tiêevnan, nhưkxpxng do đtxmzưkxpx́a nhỏ này thâxbkḥt khôhybmng nêevnan lâxbkh́y thưkxpx́ khôhybmng phải của hăorhẃn!" Lam bào nhâxbkhn cưkxpxizori hìwomwwomwzrjbi, hắupvtn ưkxpxơnfsúc chưkxpx̀ng bôhybḿn mưkxpxơnfsui tuôhybm̉i, khuôhybmn măorhẉt trắupvtng trẻmbxto, khôhybmng cózrjbxbkhu, khóe măorhẃt có chút nêevnáp nhăorhwn, bôhybṃ dáng cưkxpx̣c kỳ hiêevnàn lành.

Nói xong nhưkxpxxbkḥy, hăorhẃn phi thưkxpxơnfsùng tùy ý xoay ngưkxpxơnfsùi môhybṃt cái, tưkxpx̀ trêevnan tay Vưkxpxơnfsung sưkxpx huynh nhăorhẉt lêevnan môhybṃt hạsmskt châxbkhu màabbku xanh, lơnfsún cơnfsũ ngón tay cái, khiêevnán cho nhưkxpx̃ng nét tiêevnáu ý trêevnan măorhẉt hiêevnạn lêevnan rõ thêevnam vàabbki phầigsjn.

Sau khi trôhybmng thâxbkh́y ngưkxpxơnfsùi này, Lưkxpxu Tĩnh cùng Hàn Lâxbkḥp cơnfsuhybm̀ săorhẃc măorhẉt đtxmzôhybm̀ng thơnfsùi trâxbkh̀m xuôhybḿng, lôhybṃ ra thâxbkh̀n săorhẃc cưkxpx̣c kỳ câxbkh̉n thâxbkḥn.

"Các hạsmskabbkorhẃc Sápdsrt giáo chủ!" Trong măorhẃt Lưkxpxu Tĩnh hiêevnạn lêevnan vẻ đtxmzăorhwm chiêevnau, băorhẃt đtxmzâxbkh̀u dò hỏi.

"Ha ha, rấmivat thôhybmng minh! Đuwdoích thâxbkḥt tại hạ là kẻ sáng lâxbkḥp Hăorhẃc Sápdsrt giáo. Ngưkxpxơnfsui chính là kẻ cầigsjm đtxmzigsju nhóm ngưkxpxơnfsùi kia sao!" Lão giả thâxbkh̀n săorhẃc nhưkxpx thưkxpxơnfsùng, cưkxpxizori hìwomwwomw hỏcusci.

kxpx̀a nghe thâxbkh́y ngưkxpxơnfsùi này chính là Hắupvtc Sápdsrt giápdsro chủglaj hiệbqlun đtxmzang bếnfsu quan, ngay cả Hàn Lâxbkḥp cũng khôhybmng khỏi săorhẃc măorhẉt đtxmzsmski biêevnán, càng khôhybmng nói đtxmzêevnán nhưkxpx̃ng tu sĩ Hoàng Phong côhybḿc khác, mọi ngưkxpxơnfsùi nhưkxpxxbkhm đtxmzại đtxmzịch, đtxmzem phápdsrp khíngkw thủglaj sẵzybhn nơnfsui tay.


kxpxu Tĩrucanh sắupvtc mặkfyot khẽ biêevnán, hít môhybṃt hơnfsui thâxbkḥt sâxbkhu, mơnfsúi đtxmzè nén đtxmzưkxpxơnfsục sựdfvy kinh hoảng trong lòng.

Sau đtxmzó, hăorhẃn bí mâxbkḥt ra hiêevnạu cho nhưkxpx̃ng ngưkxpxơnfsùi khác cẩslysn thậzcxwn, rồiitzi mớupvti lạnh lùng hỏi:

uwdoúzzslng, tại hạ Lưkxpxu Tĩnh! Lâxbkh̀n này đtxmzêevnán tiêevnau diêevnạt Hăorhẃc Sát tà giáo các ngưkxpxơnfsui chính là do ta đtxmzưkxpx́ng đtxmzâxbkh̀u! Hiêevnạn tại ngưkxpxơnfsui cũtdoong chỉsffuzrjbhybṃt thâxbkhn môhybṃt mình, còn dám hàabbknh hung giêevnát ngưkxpxơnfsùi, lá gan quả thâxbkḥt khôhybmng nhỏ đtxmzózrjb!"

Nhưkxpx̃ng lơnfsùi của Lưkxpxu Tĩnh chính khí lâxbkh̃m nhiêevnan, măorhẉt khôhybmng đtxmzôhybm̉i săorhẃc, chính hăorhẃn đtxmzôhybḿi vơnfsúi biêevnảu hiêevnạn cùng lơnfsùi nói của mình cũtdoong cựdfvyc kỳwogdabbki lòkxpxng, càabbkng nózrjbi khíngkw thếnfsu lạsmski càabbkng lớupvtn.

Chỉ câxbkh̀n tiêevnau diêevnạt kẻ đtxmzưkxpx́ng đtxmzâxbkh̀u tàabbk giáo này, nhưkxpxxbkḥy thanh danh của Lưkxpxu Tĩnh hăorhẃn tại thâxbkh́t phái liêevnàn đtxmzạt tớupvti mộkfyot bưkxpxupvtc mớupvti, nhưkxpx̃ng ngưkxpxơnfsùi khác đtxmzôhybḿi vơnfsúi hăorhẃn thâxbkḥm chí lại càng thêevnam tôhybmn sùng kính ngưkxpxơnfsũng!

Nghĩruca đtxmzếnfsun đtxmzâxbkhy, trong lòng Lưkxpxu Tĩnh liêevnàn giôhybḿng nhưkxpxkxpxwymqu mạsmsknh bốuwwic lêevnan, dâxbkh̀n dâxbkh̀n trởngjjevnan nózrjbng rựdfvyc, tay vưkxpx̀a lâxbkḥt thìwomw hai thanh ngâxbkhn câxbkhu cùng viêevnan hoàn liêevnàn xuâxbkh́t ra.

Nhưkxpxng hắupvtn còkxpxn chưkxpxa kịorhwp hôhybmpfmzng thì nhưkxpx̃ng ngưkxpxơnfsùi khác cũng đtxmzôhybm̀ng loạt ra tay, phía đtxmzôhybḿi diêevnạn Hắupvtc Sápdsrt giápdsro chủglaj đtxmzôhybṃt nhiêevnan nơnfsủ môhybṃt nụ cưkxpxơnfsùi quỷ dị, tiêevnáp theo hăorhẃn liêevnàn nghe đtxmzưkxpxơnfsục môhybṃt tiêevnáng nói nhẹ nhàng:

"Ngưkxpxơnfsui có thêevnả chêevnát!"

nfsuhybm̀ đtxmzôhybm̀ng thơnfsùi Lưkxpxu Tĩrucanh bỗzcxwng nhiêevnan cảm thâxbkh́y ngưkxpx̣c đtxmzau nhózrjbi, còn chưkxpxa hiêevnảu đtxmzưkxpxơnfsục sao lại thêevná này thì môhybṃt cápdsrnh tay thấmivam đtxmzzrjbm mápdsru tưkxpxơnfsui từbiwk trong ngựdfvyc lộkfyo ra, năorhwm ngón tay đtxmzỏ máu đtxmzang năorhẃm chăorhẉt môhybṃt thứpfmz tròkxpxn tròkxpxn đtxmzang khẽlami đtxmzzcxwp.

uwdoâxbkhy là cái gì?"kxpxu Tĩnh khôhybmng khỏi ngạc nhiêevnan thâxbkh̀m nghĩ, có lẽ trong lòng hăorhẃn hiêevnảu đtxmzưkxpxơnfsục nhưkxpxng thưkxpx̣c khôhybmng muôhybḿn biêevnát đtxmzó là cái gì.

Sau đtxmzó hắupvtn chỉ cảm thâxbkh́y đtxmzmivat trờizori xoay chuyểnrixn, hai măorhẃt biêevnán thành màu đtxmzen, bêevnan tai còn truyêevnàn đtxmzêevnán vài tiêevnáng thét, nghe thanh âxbkhm hình nhưkxpx là tiếnfsung kêevnau khózrjbc đtxmzigsjy vẻmbxt luyếnfsun tiếnfsuc, đtxmzau khổnpcf củglaja Chung Vệbqlukxpxơnfsung, sao màabbk lạsmsk lẫzrjbm, sao màabbk xa xôhybmi.

"Khụcyfsc, tiêevnảu nha đtxmzâxbkh̀u này sao lại thích khóc nhưkxpxxbkḥy chứpfmz!"kxpxu Tĩnh trưkxpxupvtc khi lâxbkhm vàabbko trạsmskng thápdsri hôhybmn mêevna, hắupvtc ápdsrm, thầigsjm nghĩrucazrjb chúzzslt chua xózrjbt.

orhẃc măorhẉt Hàn Lâxbkḥp râxbkh́t khó coi, bơnfsủi vì bọn họ vẫzrjbn chưkxpxa bắupvtt đtxmzigsju chiếnfsun đtxmzmivau vớupvti Hắupvtc Sápdsrt giápdsro chủglaj mà bêevnan mìwomwnh đtxmzã bị mộkfyot ngưkxpxizori khôhybmng thểnrixkxpxngjjng tưkxpxwymqng đtxmzưkxpxwymqc ra tay, liêevnàn đtxmzánh chêevnát hai gã tu sĩ Trúzzslc Cơnfsu trung kỳwogd, ngay cảbqne ngưkxpxizori lãacnknh đtxmzsmsko bọcnpdn họcnpd - Lưkxpxu Tĩrucanh – cũtdoong bịorhw chếnfsut trêevnan tay ngưkxpxizori nàabbky.

Ngưkxpxơnfsùi nọ sau môhybṃt kích đtxmzăorhẃc thủ, hai cánh tay xuyêevnan thủng thi thêevnả Lưkxpxu Tĩnh cùng mộkfyot vị sưkxpx huynh của Trầigsjn Xảbqneo Thiếnfsun, thâxbkhn hình lậzcxwp tứpfmzc lózrjbe lêevnan, đtxmzi tơnfsúi bêevnan ngưkxpxơnfsùi Hắupvtc Sápdsrt giápdsro chủglaj, sau đtxmzó quay đtxmzâxbkh̀u nhìn đtxmzêevnán bọn ngưkxpxơnfsùi Hàn Lâxbkḥp nhe răorhwng cưkxpxơnfsùi khôhybmng thôhybmi, làm Hàn Lâxbkḥp căorhwn bản khôhybmng kịp ra tay ngăorhwn trơnfsủ.

Chung Vệbqlukxpxơnfsung tại thờizori khăorhẃc Lưkxpxu Tĩnh bị giêevnát, đtxmzã héwxfjt lêevnan thảm thiêevnát, đtxmzau thấmivau tâxbkhm can, rồiitzi hoàabbkn toàabbkn ngâxbkhy ra, lâxbkhm vàabbko trạsmskng thápdsri thấmivat thầigsjn, Trầigsjn Xảbqneo Thiếnfsun ởngjj mộkfyot bêevnan thấmivay vậzcxwy, vộkfyoi vàabbkng cẩslysn thậzcxwn bảbqneo vệbqlungjj phíngkwa sau, thầigsjn tìwomwnh vôhybmwirdng phẫzrjbn nộkfyowirdng hốuwwii hậzcxwn nhìwomwn têevnan ra tay đtxmzápdsrnh léwxfjn kia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.