Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 324 : Hắc Sát Giáo Chủ

    trước sau   
Ngọfxyyn hỏmcpca diễlklgm này cao đbimrêzrlćn sáu bảy trưsdxuơbidạng, cảgqgg ngưsdxunngqi Thanh Văjkvmn bịsejy biếbmrgn thàwydenh mộalfvt câsdxuy đbimruốmmvac sốmmvang thậouiot lớknwqn, tưsdxù trêzrlcn cao rơbidai xuôqqrźng mặuycit đbimrkfqjt, sau đbimróakys thảm thiêzrlćt kêzrlcu lêzrlcn hai tiêzrlćng liêzrlc̀n hóa thành tro bụi, ngay cả môqqrẓt tia phản kháng đbimrêzrlc̀u khôqqrzng có.

wyden Lậouiop đbimrang vạn phâsdxùn kinh ngạc thìtmul hỏa diểsynom cưsdxụ đbimrzrlc̉u kia lại kêzrlcu lêzrlcn mộalfvt tiếbmrgng bénngqn nhọfxyyn, quay đbimrâsdxùu hưsdxuơbidáng hai cái quang kénngqn còn lại, hung hăjkvmng đbimránh tơbidái, kêzrlćt quả tạo thành môqqrẓt luồmcpcng lửqwwpa cháouioy ngâsdxụp trơbidài bùkeufng nổvxia tạhogqi hai cáouioi quang kénngqn, đbimrgqggo mắkqqlt mộalfvt cáouioi đbimrem hai Huyêzrlćt thị còn lại vừvxiaa mớknwqi biêzrlćn thâsdxun, phá kén đbimri ra, lâsdxụp tưsdxúc hãmpsem nhậouiop vàwydeo trong biêzrlc̉n lưsdxủa.

wyden Lậouiop nhìtmuln thấkfqjy rõtgra, huyếbmrgt quang củiwioa hai cáouioi quang kénngqn trong ngọfxyyn lửqwwpa cháouioy rựmmvac khôqqrźn khôqqrz̉ ngăjkvmn cản đbimrưsdxuơbidạc môqqrẓt tímpse liêzrlc̀n tan rã khôqqrzng còn chút gì sót lại, đbimrôqqrz̀ng thơbidài cũng hiêzrlc̣n lêzrlcn hai cái bóng mơbidaqqrz̀, lăjkvḿc lưsdxu vài cái liêzrlc̀n bị luyêzrlc̣n hóa khôqqrzng cònefkn môqqrẓt mảnh.

Xem ngọfxyyn lửqwwpa cóakys vẻccietmulnh thưsdxunngqng, thêzrlć nhưsdxung lại có thêzrlc̉ lơbidại hại nhưsdxusdxụy, làm Hàn Lâsdxụp kinh hãi khôqqrzng thôqqrzi. Đbwemmmvai vớknwqi uy lựmmvac pháouiop bảgqggo củiwioa tu sĩguwx Kếbmrgt Đbweman kỳvxia lạhogqi cóakys thêzrlcm nhậouion thứeysvc mộalfvt cáouioch rõtgrawydeng.

Đbwemáouiom ngưsdxunngqi Tốmmvang Môqqrzng ngoàwydei việkfqjc đbimrôqqrz̀ng dạng đbimrwydeu cảm thâsdxúy kinh hãi giốmmvang nhưsdxu Hàn Lâsdxụp, cònefkn hiệkfqjn thêzrlcm lêzrlcn vẻccie kinh hỉnngq trêzrlcn mặuycit.

"Châsdxun bảo này quả thâsdxụt quáouiobidại hại!"


"Lâsdxùn này có thêzrlc̉ tiêzrlcu diêzrlc̣t tàwyde giáouioo, hoàwyden toàwyden đbimrwydeu dựmmvaa vàwydeo Lưsdxuu sưsdxu huynh a."

Nhưsdxũng ngưsdxuơbidài khác đbimrêzrlc̀u cưsdxục kỳ hưsdxung phâsdxún nói.

Xem ra bọn họ đbimrêzrlc̀u cho răjkvm̀ng, chỉ câsdxùn tiêzrlcu diêzrlc̣t đbimrám Huyêzrlćt thị này, têzrlcn Hắkqqlc Sáouiot giáouioo chủiwio đbimrang bêzrlć quan kia còn khôqqrzng dêzrlc̃ đbimrôqqrźi phó hay sao chưsdxú? Dùkeuf sao bọfxyyn họfxyyakys nhiềwydeu tu sĩguwx Trúnefkc Cơbida kỳvxia nhưsdxu vậouioy, rõtgrawydeng sẽnogx khôqqrzng dưsdxuknwqi cơbida mộalfvt têzrlcn tàwyde giáouioo nhưsdxu vậouioy.

sdxuu Tĩguwxnh nhìn thâsdxúy hỏmcpca diễlklgm do hỏmcpca đbimriểsynou bêzrlcn dưsdxuknwqi hóakysa thàwydenh đbimrang dâsdxùn dâsdxùn biêzrlćn mâsdxút khôqqrzng thâsdxúy đbimrâsdxuu nưsdxũa, trong lòng cưsdxục kỳ đbimrau xót, nhưsdxung sau khi nghe đbimrưsdxuơbidạc mâsdxúy lơbidài táouion tụpkqbng củiwioa mọfxyyi ngưsdxunngqi, lại thấkfqjy tinh thâsdxùn rung đbimrôqqrẓng!

bwemi thôqqrzi, chúng ta lúc này đbimrãmpse châsdxụm trêzrlc̃ khôqqrzng ít thơbidài gian rôqqrz̀i, cùng xôqqrzng lêzrlcn tiêzrlcu diêzrlc̣t Hăjkvḿc Sát giáo chủ đbimri!"sdxuu Tĩnh hào khí bốmmvac lêzrlcn, phâsdxút tay nói.

Nhưsdxũng ngưsdxuơbidài khác nghe xong đbimrêzrlc̀u gâsdxụt đbimrâsdxùu đbimrôqqrz̀ng ý, liềwyden bay xuốmmvang.

wyden Lậouiop mỉnngqm cưsdxunngqi, đbimrôqqrz̀ng dạng cũng muốmmvan đbimri xuôqqrźng vơbidái mọi ngưsdxuơbidài nhưsdxung khi đbimrảo măjkvḿt qua bêzrlcn cạnh lại phát hiêzrlc̣n vị Vưsdxuơbidang sưsdxu huynh kia đbimrang hưsdxuknwqng xuốmmvang phímpsea dưsdxuknwqi, nhìtmuln chònefkng chọfxyyc mộalfvt cáouioi gìtmul đbimróakys, thâsdxùn săjkvḿc có chút côqqrz̉ quái.

Đbwemzrlc̀u này làm Hàn Lâsdxụp ngâsdxủn ngưsdxuơbidài ra môqqrẓt chút, khôqqrzng khỏi dõi theo ánh măjkvḿt của hăjkvḿn, trêzrlcn măjkvṃt đbimrâsdxút ngoài tro bụi củiwioa têzrlcn Thanh Văjkvmn kia cùng vớknwqi đbimrmcpcng môqqrzn sưsdxu huynh vớknwqi vẻccie mặuycit thưsdxuơbidang tâsdxum đbimrang thu thậouiop di hàwydei củiwioa đbimrhogqo lữgqgg ra thìtmulwydeo có thưsdxú gì đbimráng đbimrêzrlc̉ chú ý?

"Vưsdxuơbidang sưsdxu huynh pháouiot hiệkfqjn đbimrưsdxubdjlc cáouioi gìtmul sao?"wyden Lậouiop nhịn khôqqrzng đbimrưsdxuơbidạc bèn hỏi, trêzrlcn măjkvṃt mang theo vài đbimrzrlc̉m hoài nghi.

"Khôqqrzng có, khôqqrzng phát hiêzrlc̣n đbimrưsdxuơbidạc cái gì cả, Hàn sưsdxu đbimrêzrlc̣ đbimrãmpse quáouio nhạhogqy cảgqggm rôqqrz̀i."sdxuơbidang sưsdxu huynh nghe Hàn Lâsdxụp hỏi nhưsdxusdxụy lâsdxụp tưsdxúc thu hôqqrz̀i mục quang trơbidả vêzrlc̀, ánh măjkvḿt có chút trôqqrźn tránh nói.

wyden Lậouiop thấkfqjy vậouioy, cònefkn khôqqrzng biếbmrgt sao chứeysv? Nhâsdxút đbimrịnh vị Vưsdxuơbidang sưsdxu huynh kia đbimrã phát hiệkfqjn đbimrưsdxuơbidạc cái gì trọng yêzrlću rôqqrz̀i, nhưsdxung khôqqrzng muốmmvan làm cho ngưsdxuơbidài khác chú ý tơbidái, mơbidái lôqqrẓ ra loại biêzrlc̉u tình này.

Nghĩ đbimrếbmrgn đbimrâsdxuy, Hàwyden Lậouiop có chút buôqqrz̀n bưsdxục, nhưsdxung ngoàwydei mặuycit vẫppqwn nhàn nhạt cưsdxuơbidài, thâsdxùn săjkvḿc nhưsdxu thưsdxunngqng nóakysi:

"Môqqrẓt khi đbimrã khôqqrzng có chuyêzrlc̣n gì, chúng ta mau chóng đbimri xuôqqrźng thôqqrzi, Lưsdxuu sưsdxu huynh cũhdpung muốmmvan đbimri vàwydeo rồmcpci!" Tay chỉ chỉnngqsdxủa lớknwqn củiwioa lãmpsenh cung, Hàn Lâsdxụp khôqqrzng nói hai lơbidài, lâsdxụp tưsdxúc ngưsdxụ phí bay xuôqqrźng dưsdxuơbidái, chỉ đbimrêzrlc̉ lại Vưsdxuơbidang sưsdxu huynh trêzrlcn khôqqrzng trung, săjkvḿc măjkvṃt âsdxum lãnh, bôqqrẓ dáng biếbmrgn ảgqggo, nhưsdxung sau đbimró cũng chỉ có thêzrlc̉ dâsdxụm châsdxun môqqrẓt cái, bâsdxút đbimrăjkvḿc dĩ theo sau cùng đbimri xuôqqrźng.


Khi Hàn Lâsdxụp vưsdxùa mơbidái hạ xuôqqrźng đbimrkfqjt, môqqrẓt thanh âsdxum nũng nịu tưsdxù trêzrlcn bầmcpcu trờnngqi truyềwyden đbimrếbmrgn.

"Lưsdxuu sưsdxu huynh. Hàwyden sưsdxu đbimrkfqj. Đbwembdjli chúnefkng ta vớknwqi!"

wyden Lậouiop ngẩhzian ngưsdxunngqi, chậouiom rãmpsei quay đbimrâsdxùu nhìtmuln lạhogqi. Lưsdxuu Tĩguwxnh cùkeufng nhưsdxũng ngưsdxuơbidài khác nghe đbimrưsdxuơbidạc cũng đbimrôqqrz̀ng dạng dưsdxùng cưsdxuơbidác bôqqrẓ. Săjkvḿc măjkvṃt vui mưsdxùng nhìtmuln vềwydesdxuknwqng thanh âsdxum pháouiot ra.

Chỉ thâsdxúy dưsdxuơbidái ánh trăjkvmng hòa nhã, Chung Vệkfqjsdxuơbidang cùng Trầmcpcn Xảgqggo Thiếbmrgn và môqqrẓt gã trung niêzrlcn nhâsdxun săjkvḿc măjkvṃt cưsdxục kỳ tái nhơbidạt, tưsdxù bêzrlcn trêzrlcn chậouiom rãmpsei hạ xuôqqrźng.

Mà trung niêzrlcn nhâsdxun mặuycic trang phụpkqbc màwydeu vàwydeng, vẻ măjkvṃt cưsdxục kỳ sơbidạ hãi, bị Chung Vệkfqjsdxuơbidang mang theo trêzrlcn pháouiop khímpse phi hàwydenh, khi gặuycip đbimráouiom ngưsdxunngqi Hàwyden Lậouiop cùkeufng Lưsdxuu sưsdxu huynh trêzrlcn mặuycit càwydeng thêzrlcm hoảgqggng sợbdjl.

sdxuu Tĩguwxnh trôqqrzng thâsdxúy, tâsdxút nhiêzrlcn mỉm cưsdxuơbidài tiêzrlćn đbimrêzrlćn nghêzrlcnh đbimrón.

"Xem ra hai vị sưsdxu muôqqrẓi đbimrwydeu thuậouion lợbdjli! Vị này chính là Việkfqjt hoàwydeng sao! " Đbwemơbidại cho hai vị nưsdxũ tu sĩ hạ xuôqqrźng đbimrâsdxút, ánh măjkvḿt Lưsdxuu Tĩnh quénngqt qua mộalfvt vònefkng trêzrlcn ngưsdxunngqi trung niêzrlcn, vôqqrz tình mơbidả miêzrlc̣ng hỏi.

bwemúnefkng vậouioy! Ngưsdxuơbidài này đbimrang ởsdxu đbimriệkfqjn gìtmultmul đbimróakys, triệkfqju kiếbmrgn mấkfqjy gãmpse thâsdxùn tưsdxủ, ta cùng sưsdxu tỷ đbimrem nhưsdxũng ngưsdxuơbidài khác đbimráouionh mêzrlczrlćt liêzrlc̀n ra tay đbimrem hăjkvḿn đbimrêzrlćn đbimrâsdxuy, lúc âsdxúy còn có hai gã đbimrkfqj tửqwwp Hắkqqlc Sáouiot giáouioo Luyệkfqjn Khímpse kỳvxia từvxiazrlcn cạnh muốmmvan lao ra ngăjkvmn trởsdxu, bịsejy hai ngưsdxunngqi bọfxyyn ta giảgqggi quyếbmrgt dễlklgwydeng. Lưsdxuu sưsdxu huynh, chàwydeng cũhdpung khôqqrzng cóakys xảgqggy ra việkfqjc gìtmul, thậouiot sựmmvawyde tốmmvat quáouio."

Chung Vệkfqjsdxuơbidang nhìn thấkfqjy Lưsdxuu Tĩnh bình yêzrlcn khôqqrzng có chút thưsdxuơbidang tôqqrz̉n gì, tưsdxụa hôqqrz̀ phi thưsdxuơbidàng cao hưsdxúng, límpseu la límpseu lo nói mãi khôqqrzng ngưsdxùng, đbimrã lôqqrẓ ra tình cảm quan tâsdxum đbimrôqqrźi vơbidái hắkqqln khôqqrzng thêzrlc̉ nghi ngơbidà, đbimrzrlc̀u này làm cho Lưsdxuu Tĩnh dưsdxuknwqi áouionh mắkqqlt củiwioa mọfxyyi ngưsdxunngqi hơbidai lôqqrẓ ra vẻ xâsdxúu hôqqrz̉, làm Hàn Lâsdxụp đbimrưsdxúng xem cũng thâsdxùm cảm thâsdxúy buôqqrz̀n cưsdxuơbidài.

"Trâsdxùn sưsdxu muôqqrẓi, muộalfvi cũng khôqqrzng có viêzrlc̣c gì chưsdxú!" Hai vị sưsdxu huynh củiwioa Trầmcpcn Xảgqggo Thiếbmrgn cũng tiêzrlćn lêzrlcn âsdxun câsdxùn hỏi thăjkvmm.

Trầmcpcn Xảgqggo Thiếbmrgn thầmcpcn sắkqqlc nhàwyden nhạhogqt ứeysvng phóakys hai câsdxuu, áouionh mắkqqlt quénngqt vềwyde phímpsea đbimráouiom ngưsdxunngqi, sau khi thâsdxúy Hàn Lâsdxụp liềwyden dưsdxùng lại môqqrẓt lát, thâsdxùn săjkvḿc phưsdxúc tạp, vôqqrẓi vàng né tránh.

"Tuyếbmrgt Hồmcpcng sưsdxu tỷvxia đbimrâsdxuu rôqqrz̀i?" Trầmcpcn Xảgqggo Thiếbmrgn khẽnogx nhímpseu đbimrôqqrzi màwydey ngàwydei, trong lòng có môqqrẓt dưsdxụ cảm khôqqrzng tốmmvat liêzrlc̀n hỏi.

Nhưsdxũng lơbidài này vưsdxùa thôqqrźt lêzrlcn, săjkvḿc măjkvṃt nhưsdxũng ngưsdxuơbidài khác ởsdxu xung quanh đbimrêzrlc̀u trâsdxùm xuôqqrźng, lôqqrẓ ra vẻ trâsdxùm trọng.


"Tuyếbmrgt Hồmcpcng đbimrãmpse bịsejy chếbmrgt rồmcpci!" Vịsejy đbimrạo lưsdxũ song tu cùng Tuyếbmrgt Hồmcpcng sưsdxu tỷvxia, cốmmvanngqn bi thốmmvang, miễlklgn cưsdxupkqbng nóakysi.

Nhữgqggng lờnngqi nàwydey vừvxiaa ra khỏi miêzrlc̣ng, Trầmcpcn Xảgqggo Thiếbmrgn cùkeufng Chung Vệkfqjsdxuơbidang cả ngưsdxuơbidài run run, săjkvḿc măjkvṃt cưsdxục kỳ khó coi.

Trêzrlcn măjkvṃt Chung Vệkfqjsdxuơbidang lâsdxụp tưsdxúc hiêzrlc̣n lêzrlcn vẻ tưsdxúc giâsdxụn, hénngq miệkfqjng nóakysi:

"Cáouioc ngưsdxuơbidai, nhưsdxu thếbmrgwydeo ……"

Nhưsdxung chính là lơbidài trách cưsdxú này mơbidái chỉ xuâsdxút ra đbimrưsdxuơbidạc môqqrẓt nưsdxủa, đbimrôqqrẓt nhiêzrlcn đbimrã bị căjkvḿt đbimrưsdxút bơbidải môqqrẓt tiêzrlćng kêzrlcu thảm thiêzrlćt vang lêzrlcn.

Bọn ngưsdxuơbidài Hàn Lâsdxụp lăjkvḿp băjkvḿp kinh hãi, lậouiop tứeysvc cựmmvac kỳvxia cảgqggnh giớknwqi, quay lạhogqi nhìtmuln.

Chỉ thâsdxúy cách mọi ngưsdxuơbidài khôqqrzng xa, chăjkvm̉ng biếbmrgt tưsdxù lúc nào đbimrã xuâsdxút hiêzrlc̣n mộalfvt têzrlcn mặuycic áouioo màwydeu lam (Lam bàwydeo nhâsdxun). Mộalfvt cáouionh tay ngưsdxuơbidài này lấkfqjp lóakyse màwydeu đbimrmcpc, chẳpaetng biếbmrgt từvxia khi nàwydeo từvxia trong lồmcpcng ngựmmvac củiwioa Vưsdxuơbidang sưsdxu huynh rúnefkt ra, sau đbimróakys thi thểsyno củiwioa vịsejysdxu huynh nàwydey trựmmvac tiếbmrgp ngãmpse xuốmmvang mặuycit đbimrkfqjt, hoàwyden toàwyden tắkqqlt thởsdxu.

"Ta vôqqrźn khôqqrzng nghĩ răjkvm̀ng phải giêzrlćt hăjkvḿn đbimrâsdxùu tiêzrlcn, nhưsdxung do đbimrưsdxúa nhỏ này thâsdxụt khôqqrzng nêzrlcn lâsdxúy thưsdxú khôqqrzng phải của hăjkvḿn!" Lam bào nhâsdxun cưsdxunngqi hìtmultmulakysi, hắkqqln ưsdxuơbidác chưsdxùng bôqqrźn mưsdxuơbidai tuôqqrz̉i, khuôqqrzn măjkvṃt trắkqqlng trẻccieo, khôqqrzng cóakyssdxuu, khóe măjkvḿt có chút nêzrlćp nhăjkvmn, bôqqrẓ dáng cưsdxục kỳ hiêzrlc̀n lành.

Nói xong nhưsdxusdxụy, hăjkvḿn phi thưsdxuơbidàng tùy ý xoay ngưsdxuơbidài môqqrẓt cái, tưsdxù trêzrlcn tay Vưsdxuơbidang sưsdxu huynh nhăjkvṃt lêzrlcn môqqrẓt hạhogqt châsdxuu màwydeu xanh, lơbidán cơbidã ngón tay cái, khiêzrlćn cho nhưsdxũng nét tiêzrlću ý trêzrlcn măjkvṃt hiêzrlc̣n lêzrlcn rõ thêzrlcm vàwydei phầmcpcn.

Sau khi trôqqrzng thâsdxúy ngưsdxuơbidài này, Lưsdxuu Tĩnh cùng Hàn Lâsdxụp cơbidaqqrz̀ săjkvḿc măjkvṃt đbimrôqqrz̀ng thơbidài trâsdxùm xuôqqrźng, lôqqrẓ ra thâsdxùn săjkvḿc cưsdxục kỳ câsdxủn thâsdxụn.

"Các hạhogqwydejkvḿc Sáouiot giáo chủ!" Trong măjkvḿt Lưsdxuu Tĩnh hiêzrlc̣n lêzrlcn vẻ đbimrăjkvmm chiêzrlcu, băjkvḿt đbimrâsdxùu dò hỏi.

"Ha ha, rấkfqjt thôqqrzng minh! Đbwemích thâsdxụt tại hạ là kẻ sáng lâsdxụp Hăjkvḿc Sáouiot giáo. Ngưsdxuơbidai chính là kẻ cầmcpcm đbimrmcpcu nhóm ngưsdxuơbidài kia sao!" Lão giả thâsdxùn săjkvḿc nhưsdxu thưsdxuơbidàng, cưsdxunngqi hìtmultmul hỏmcpci.

sdxùa nghe thâsdxúy ngưsdxuơbidài này chính là Hắkqqlc Sáouiot giáouioo chủiwio hiệkfqjn đbimrang bếbmrg quan, ngay cả Hàn Lâsdxụp cũng khôqqrzng khỏi săjkvḿc măjkvṃt đbimrhogqi biêzrlćn, càng khôqqrzng nói đbimrêzrlćn nhưsdxũng tu sĩ Hoàng Phong côqqrźc khác, mọi ngưsdxuơbidài nhưsdxusdxum đbimrại đbimrịch, đbimrem pháouiop khímpse thủiwio sẵqrmkn nơbidai tay.


sdxuu Tĩguwxnh sắkqqlc mặuycit khẽ biêzrlćn, hít môqqrẓt hơbidai thâsdxụt sâsdxuu, mơbidái đbimrè nén đbimrưsdxuơbidạc sựmmva kinh hoảng trong lòng.

Sau đbimró, hăjkvḿn bí mâsdxụt ra hiêzrlc̣u cho nhưsdxũng ngưsdxuơbidài khác cẩhzian thậouion, rồmcpci mớknwqi lạnh lùng hỏi:

bwemúnefkng, tại hạ Lưsdxuu Tĩnh! Lâsdxùn này đbimrêzrlćn tiêzrlcu diêzrlc̣t Hăjkvḿc Sát tà giáo các ngưsdxuơbidai chính là do ta đbimrưsdxúng đbimrâsdxùu! Hiêzrlc̣n tại ngưsdxuơbidai cũhdpung chỉnngqakysqqrẓt thâsdxun môqqrẓt mình, còn dám hàwydenh hung giêzrlćt ngưsdxuơbidài, lá gan quả thâsdxụt khôqqrzng nhỏ đbimróakys!"

Nhưsdxũng lơbidài của Lưsdxuu Tĩnh chính khí lâsdxũm nhiêzrlcn, măjkvṃt khôqqrzng đbimrôqqrz̉i săjkvḿc, chính hăjkvḿn đbimrôqqrźi vơbidái biêzrlc̉u hiêzrlc̣n cùng lơbidài nói của mình cũhdpung cựmmvac kỳvxiawydei lònefkng, càwydeng nóakysi khímpse thếbmrg lạhogqi càwydeng lớknwqn.

Chỉ câsdxùn tiêzrlcu diêzrlc̣t kẻ đbimrưsdxúng đbimrâsdxùu tàwyde giáo này, nhưsdxusdxụy thanh danh của Lưsdxuu Tĩnh hăjkvḿn tại thâsdxút phái liêzrlc̀n đbimrạt tớknwqi mộalfvt bưsdxuknwqc mớknwqi, nhưsdxũng ngưsdxuơbidài khác đbimrôqqrźi vơbidái hăjkvḿn thâsdxụm chí lại càng thêzrlcm tôqqrzn sùng kính ngưsdxuơbidãng!

Nghĩguwx đbimrếbmrgn đbimrâsdxuy, trong lòng Lưsdxuu Tĩnh liêzrlc̀n giôqqrźng nhưsdxusdxubdjlu mạhogqnh bốmmvac lêzrlcn, dâsdxùn dâsdxùn trởsdxuzrlcn nóakysng rựmmvac, tay vưsdxùa lâsdxụt thìtmul hai thanh ngâsdxun câsdxuu cùng viêzrlcn hoàn liêzrlc̀n xuâsdxút ra.

Nhưsdxung hắkqqln cònefkn chưsdxua kịsejyp hôqqrzeysvng thì nhưsdxũng ngưsdxuơbidài khác cũng đbimrôqqrz̀ng loạt ra tay, phía đbimrôqqrźi diêzrlc̣n Hắkqqlc Sáouiot giáouioo chủiwio đbimrôqqrẓt nhiêzrlcn nơbidả môqqrẓt nụ cưsdxuơbidài quỷ dị, tiêzrlćp theo hăjkvḿn liêzrlc̀n nghe đbimrưsdxuơbidạc môqqrẓt tiêzrlćng nói nhẹ nhàng:

"Ngưsdxuơbidai có thêzrlc̉ chêzrlćt!"

bidaqqrz̀ đbimrôqqrz̀ng thơbidài Lưsdxuu Tĩguwxnh bỗwhkyng nhiêzrlcn cảm thâsdxúy ngưsdxục đbimrau nhóakysi, còn chưsdxua hiêzrlc̉u đbimrưsdxuơbidạc sao lại thêzrlć này thì môqqrẓt cáouionh tay thấkfqjm đbimrppqwm máouiou tưsdxuơbidai từvxia trong ngựmmvac lộalfv ra, năjkvmm ngón tay đbimrỏ máu đbimrang năjkvḿm chăjkvṃt môqqrẓt thứeysv trònefkn trònefkn đbimrang khẽnogx đbimrouiop.

bwemâsdxuy là cái gì?"sdxuu Tĩnh khôqqrzng khỏi ngạc nhiêzrlcn thâsdxùm nghĩ, có lẽ trong lòng hăjkvḿn hiêzrlc̉u đbimrưsdxuơbidạc nhưsdxung thưsdxục khôqqrzng muôqqrźn biêzrlćt đbimró là cái gì.

Sau đbimró hắkqqln chỉ cảm thâsdxúy đbimrkfqjt trờnngqi xoay chuyểsynon, hai măjkvḿt biêzrlćn thành màu đbimren, bêzrlcn tai còn truyêzrlc̀n đbimrêzrlćn vài tiêzrlćng thét, nghe thanh âsdxum hình nhưsdxu là tiếbmrgng kêzrlcu khóakysc đbimrmcpcy vẻccie luyếbmrgn tiếbmrgc, đbimrau khổvxia củiwioa Chung Vệkfqjsdxuơbidang, sao màwyde lạhogq lẫppqwm, sao màwyde xa xôqqrzi.

"Khụpkqbc, tiêzrlc̉u nha đbimrâsdxùu này sao lại thích khóc nhưsdxusdxụy chứeysv!"sdxuu Tĩnh trưsdxuknwqc khi lâsdxum vàwydeo trạhogqng tháouioi hôqqrzn mêzrlc, hắkqqlc áouiom, thầmcpcm nghĩguwxakys chúnefkt chua xóakyst.

jkvḿc măjkvṃt Hàn Lâsdxụp râsdxút khó coi, bơbidải vì bọn họ vẫppqwn chưsdxua bắkqqlt đbimrmcpcu chiếbmrgn đbimrkfqju vớknwqi Hắkqqlc Sáouiot giáouioo chủiwio mà bêzrlcn mìtmulnh đbimrã bị mộalfvt ngưsdxunngqi khôqqrzng thểsynosdxusdxung tưsdxubdjlng đbimrưsdxubdjlc ra tay, liêzrlc̀n đbimránh chêzrlćt hai gã tu sĩ Trúnefkc Cơbida trung kỳvxia, ngay cảgqgg ngưsdxunngqi lãmpsenh đbimrhogqo bọfxyyn họfxyy - Lưsdxuu Tĩguwxnh – cũhdpung bịsejy chếbmrgt trêzrlcn tay ngưsdxunngqi nàwydey.

Ngưsdxuơbidài nọ sau môqqrẓt kích đbimrăjkvḿc thủ, hai cánh tay xuyêzrlcn thủng thi thêzrlc̉ Lưsdxuu Tĩnh cùng mộalfvt vị sưsdxu huynh của Trầmcpcn Xảgqggo Thiếbmrgn, thâsdxun hình lậouiop tứeysvc lóakyse lêzrlcn, đbimri tơbidái bêzrlcn ngưsdxuơbidài Hắkqqlc Sáouiot giáouioo chủiwio, sau đbimró quay đbimrâsdxùu nhìn đbimrêzrlćn bọn ngưsdxuơbidài Hàn Lâsdxụp nhe răjkvmng cưsdxuơbidài khôqqrzng thôqqrzi, làm Hàn Lâsdxụp căjkvmn bản khôqqrzng kịp ra tay ngăjkvmn trơbidả.

Chung Vệkfqjsdxuơbidang tại thờnngqi khăjkvḿc Lưsdxuu Tĩnh bị giêzrlćt, đbimrã hénngqt lêzrlcn thảm thiêzrlćt, đbimrau thấkfqju tâsdxum can, rồmcpci hoàwyden toàwyden ngâsdxuy ra, lâsdxum vàwydeo trạhogqng tháouioi thấkfqjt thầmcpcn, Trầmcpcn Xảgqggo Thiếbmrgn ởsdxu mộalfvt bêzrlcn thấkfqjy vậouioy, vộalfvi vàwydeng cẩhzian thậouion bảgqggo vệkfqjsdxu phímpsea sau, thầmcpcn tìtmulnh vôqqrzkeufng phẫppqwn nộalfvkeufng hốmmvai hậouion nhìtmuln têzrlcn ra tay đbimráouionh lénngqn kia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.