Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 322 : Lưu Tĩnh dữ “Chân bảo”

    trước sau   
Hàn Lậnigop trong lòqznbng cưenpẹc kỳ căsdpxm tưenpéc!

Cũng khôxahbng phải bơmzlc̉i vì hăsdpx́n nhâakeḱt thơmzlc̀i mêgifl̀m lòng ra tay cưenpéu Vưenpeơmzlcng sưenpe huynh mà phải thi triêgifl̉n La Yêgifln bôxahḅ, rồylofi cùbnting yêgiflu nhâakekn kia đsdpxánh nhau kịch liêgifḷt, chính là bọn ngưenpeơmzlc̀i Lưenpeu Tĩnh kia còn khôxahbng chịu nắwiztm bắwiztt cơmzlcxahḅi, trưenpeơmzlćc tiêgifln tiêgiflu diêgifḷt mấygidy têgifln Huyếshejt thịbnti kháupzbc đsdpxang biếshejn thâakekn, đsdpxơmzlc̣i cho chúawmnng hoàzuwgn thàzuwgnh, pháupzbqcbin chui ra, lúawmnc đsdpxó mơmzlći phiềzsmqn toáupzbi lớungun.

Vừfjufa rồylofi hắwiztn trôxahbng thấygidy vịbntienpeơmzlcng sưenpe huynh kia săsdpx́p dính phải đsdpxôxahḅc thủ của Băsdpxng Yêgiflu, lo lăsdpx́ng trong trâakeḳn chiêgifĺn vớungui Thanh Văsdpxn thiêgifĺu đsdpxi trợfiqv thủdphjgifln nhanh chótbkwng ra tay cứxwbau giúawmnp.

Sau đsdpxó, têgifln yêgiflu nhâakekn kia thâakeḱy Hàn Lâakeḳp ra tay phá hỏng chuyêgifḷn tôxahb́t của mình, bèn liêgifln tiếshejp xuấygidt thủdphj cuốzuwgn lấygidy Hàn Lâakeḳp, buộxahbc hắwiztn phảtboei ra sưenpéc ưenpéng phó môxahḅt chút. Nhưenpeng hăsdpx́n cũng thâakeḱy đsdpxưenpeơmzlc̣c Băsdpxng Yêgiflu nàzuwgy đsdpxôxahb́i vơmzlći đsdpxôxahb̀ng môxahbn của mình ra tay rấygidt ác đsdpxôxahḅc, do hăsdpx́n chủ đsdpxôxahḅng xuấygidt thủdphj giải quyếshejt làzuwg tốzuwgt nhấygidt, dùbnti sao nếsheju cótbkw đsdpxylofng môxahbn bịbnti chếshejt đsdpxi thìvmdd trâakeḳn chiêgifĺn đsdpxâakeḱu tiếshejp theo sẽgvli thiếsheju ngưenpeumlmi giúawmnp.

Hiệakekn tạjxhri hắwiztn đsdpxãtsng cuốzuwgn lấygidy yêgiflu nhâakekn, nhưenpeng khôxahbng nghĩ tơmzlći nhưenpẽng ngưenpeơmzlc̀i khác chỉ đsdpxưenpéng xem mình đsdpxánh nhau, khôxahbng nhâakekn cơmzlcxahḅi mà côxahbng kích ba cáupzbi quang kéqcbin kia, khôxahbng phải lãng phí môxahḅt cơmzlcxahḅi râakeḱt tôxahb́t đsdpxó sao!

Chăsdpx̉ng qua hăsdpx́n cũng lờumlm mờumlm đsdpxoán đsdpxưenpeơmzlc̣c, nhưenpẽng ngưenpeơmzlc̀i khác chỉ sơmzlc̣ khôxahbng phải là khôxahbng biêgifĺt chơmzlćp lâakeḱy thơmzlc̀i cơmzlc, mà vì Băsdpxng Yêgiflu có thuâakeḳt âakek̉n thâakekn râakeḱt quỷ dị, đsdpxã ra tay hạ sát vị sưenpe tỷ kia khiêgifĺn mọi ngưenpeơmzlc̀i đsdpxêgifl̀u sơmzlc̣ hãi nhữhkwdng têgifln Huyếshejt thịbntiupzbn yêgiflu hótbkwa kháupzbc, bơmzlc̉i vâakeḳy dù biêgifĺt rõ mấygidy têgifln kia sau khi biêgifĺn thâakekn chắwiztc chắwiztn sẽgvli tay đsdpxxahbc áupzbc hơmzlcn, nhưenpeng trong lòqznbng bọfaxsn họfaxs vẫrrown trùbnti trừfjuf khôxahbng quyếshejt, nótbkwi khôxahbng chưenpèng có lẽ đsdpxã có ýktld thốzuwgi lui.


Nhưenpeng Hàn Lâakeḳp tớungui nơmzlci đsdpxâakeky khôxahbng phảtboei làzuwgvmdd diệakekt tậnigon gốzuwgc bọfaxsn Hắwiztc Sáupzbt giáupzbo, mà là có môxahḅt mục đsdpxích khác, sao cótbkw thểfaxs dễygidzuwgng đsdpxáupzbnh trốzuwgng lui quâakekn, tuy têgifln Băsdpxng Yêgiflu này vưenpèa phá vơmzlc̃ kéqcbin chui ra đsdpxãtsng lậnigop tứxwbac đsdpxánh chêgifĺt môxahḅt ngưenpeơmzlc̀i bêgifln mình nhưenpeng nêgifĺu câakek̉n thâakeḳn mộxahbt chút kỳ thâakeḳt cũng khôxahbng có gì nguy hiêgifl̉m, thậnigom chí trong măsdpx́t Hàn Lâakeḳp hắwiztn còn khôxahbng băsdpx̀ng têgifln đsdpxại hán đsdpxâakek̀u bóng lưenpeơmzlc̃ng lúc trưenpeơmzlćc, nhưenpe vậnigoy thìvmdd sao màzuwgzuwgm khótbkw đsdpxưenpefiqvc Hàzuwgn Lậnigop đsdpxâakeky?

tbkw đsdpxgifl̀u thâakekn thêgifl̉ Băsdpxng Yêgiflu trơmzlc̉ nêgifln trong suôxahb́t, có thêgifl̉ hành đsdpxôxahḅng râakeḱt nhanh, lại có thêgifl̉ thao túng mộxahbt ízpckt hàn khí, cái gọi là âakek̉n thâakekn của nó cũmhvlng cùbnting dạjxhrng vớungui La Yêgifln bộxahb củdphja Hàzuwgn Lậnigop, thuâakek̀n túy chỉncckzuwgtboeo giáupzbc do di chuyểfaxsn vớungui tốzuwgc đsdpxxahb cao màzuwg thôxahbi, mà thâakekn thêgifl̉ yêgiflu nhâakekn kia trong suôxahb́t lại càng thêgiflm khó phát hiêgifḷn vàzuwgsdpx́t giưenpẽ.

Nhưenpeng loại thâakekn pháp quỷ dị này cũng chỉ có thêgifl̉ phát huy đsdpxưenpeơmzlc̣c uy lựgadzc khi đsdpxang trêgifln măsdpx̣t đsdpxâakeḱt, chỉ câakek̀n mọfaxsi ngưenpeumlmi đsdpxzsmqu bay lêgifln trêgifln cách măsdpx̣t đsdpxâakeḱt môxahḅt khoảng, thi triểfaxsn pháupzbp thuậnigot cótbkw phạjxhrm vi lớungun liêgifl̀n có thêgifl̉ bưenpéc Băsdpxng Yêgiflu kia hiêgifḷn thâakekn, dù sao di chuyêgifl̉n vơmzlći tôxahb́c đsdpxôxahḅ cao nhưenpeakeḳy tại khoảng cách ngăsdpx́n còn nguy hiểfaxsm chưenpé vơmzlći khoảng cách ngoàzuwgi mộxahbt trưenpefiqvng thìvmdd nhưenpe thêgifĺ nào có thêgifl̉ tranh đsdpxâakeḱu cùng tu sĩ ngưenpẹ khí phi hành trêgifln cao đsdpxâakeky.

enpeu Tĩxihknh cũng nhưenpe các đsdpxylofng môxahbn khác chízpcknh làzuwg cho tớungui bâakeky giờumlm chưenpea tưenpèng trải qua loại câakeḳn chiêgifĺn giáupzbp la càzuwg khôxahb́c liêgifḷt nhưenpeakeḳy, tưenpẹ nhiêgifln thấygidy đsdpxôxahb́i phưenpeơmzlcng rấygidt quỷfiqv mị, căsdpxn bảtboen khó mà chôxahb́ng đsdpxơmzlc̃. Cho nêgifln Hàn Lậnigop, ngưenpeumlmi thưenpeơmzlc̀ng sưenpẻ dụng phưenpeơmzlcng thưenpéc này đsdpxêgifl̉ chiêgifĺn đsdpxâakeḱu, tưenpẹ nhiêgifln kinh nghiêgifḷm ứxwbang phó vôxahb cùng phong phúawmn.

Nghĩxihk đsdpxếshejn đsdpxâakeky, Hàzuwgn Lậnigop đsdpxxahbt nhiêgifln vung ngâakekn kiêgifĺm lêgifln đsdpxáupzbnh lui lợfiqvi trảtboeo củdphja đsdpxzuwgi phưenpeơmzlcng, đsdpxôxahb̀ng thơmzlc̀i thâakekn hình lạjxhri xuấygidt hiệakekn, lớungun tiếshejng nótbkwi.

"Lưenpeu sưenpe huynh. Cáupzbc ngưenpeơmzlci mau bay lêgifln trêgifln khôxahbng trung, tiếshejp tụnxhdc côxahbng kízpckch ba têgifln Huyếshejt thịbntiqznbn lạjxhri, ta sẽgvli khôxahbng đsdpxfaxs cho têgifln yêgiflu nhâakekn trưenpeunguc mắwiztt quấygidy nhiễygidu mọfaxsi ngưenpeumlmi." Hàn Lâakeḳp nói xong, thâakekn hình đsdpxxahbt nhiêgifln lótbkwe lêgifln, bótbkwng dáupzbng lạjxhri biếshejn mấygidt, trêgifln thưenpẹc têgifĺ ngâakekn kiêgifĺm trong tay huy vũ nhanh đsdpxếshejn mứxwbac vôxahb ảnh vôxahb tung, làzuwgm cho Băsdpxng Yêgiflu khôxahbng ngừfjufng lui lại vêgifl̀ phía sau, căsdpxn bảtboen khôxahbng cótbkwmzlc hộxahbi bay khỏgadzi mặgadzt đsdpxygidt.

Ngâakekn kiêgifĺm trong tay Hàn Lâakeḳp chính là chiêgifĺn lơmzlc̣i phâakek̉m mà hăsdpx́n đsdpxoạt đsdpxưenpeơmzlc̣c trong quá trình Huyêgifĺt Săsdpx́c thí luyêgifḷn, có thêgifl̉ đsdpxón đsdpxơmzlc̃ đsdpxưenpeơmzlc̣c lơmzlc̣i trảo của đsdpxzuwgi phưenpeơmzlcng mà hoàn toàn khôxahbng tôxahb̉n hao gì. Nhưenpeng đsdpxôxahb̀ng dạng ngâakekn kiêgifĺm cũng khôxahbng thêgifl̉ đsdpxả thưenpeơmzlcng đsdpxôxahbi băsdpxng trảo củdphja Băsdpxng Yêgiflu, đsdpxgifl̀u này làm Hàn Lâakeḳp thâakek̀m kêgiflu kỳ quái mãi khôxahbng thôxahbi.

enpeu Tĩxihknh nghe đsdpxưenpefiqvc lơmzlc̀i của Hàzuwgn Lậnigop. Ngẫrrowm nghĩxihkxahḅt chút, liêgifl̀n hiêgifl̉u đsdpxưenpeơmzlc̣c dụng ý của Hàn Lâakeḳp nhưenpeng trêgifln măsdpx̣t vẫrrown hiêgifḷn lêgifln vẻngyx do dưenpẹ, thâakeḳt ra trong lòng hăsdpx́n đsdpxang cưenpẹc kỳ mâakeku thuâakek̃n!

enpeu Tĩxihknh tuy xuâakeḱt thâakekn tưenpè môxahḅt đsdpxại gia tôxahḅc tu tiêgifln nhưenpeng khi còn nhỏ tưenpèng bị tàzuwg tu băsdpx́t đsdpxi, trảtboei qua nhữhkwdng ngàzuwgy hắwiztc áupzbm bịbnti ngưenpefiqvc đsdpxãtsngi tra tấygidn, thiêgifĺu chút nưenpẽa thì vưenpét bỏ tính mạng, cuôxahb́i cùng đsdpxưenpeơmzlc̣c ngưenpeơmzlc̀i nhà cưenpéu ra, rồylofi bái nhâakeḳp làm môxahbn hạ của Lý Hóa Nguyêgifln mơmzlći đsdpxạt đsdpxưenpeơmzlc̣c tu vi nhưenpeakeky giơmzlc̀.

Nhưenpeng bởwamdi vìvmdd việakekc lúawmnc nhỏgadz nhưenpe mộxahbt bótbkwng ma áupzbm ảtboenh nêgifln Lưenpeu Tĩnh đsdpxưenpeơmzlcng nhiêgifln đsdpxôxahb́i vơmzlći bọfaxsn tà tu cưenpẹc kỳ thôxahb́ng hâakeḳn. Hăsdpx́n có môxahḅt nguyêgifln tăsdpx́c: găsdpx̣p bao nhiêgiflu giêgifĺt bâakeḱy nhiêgiflu, khôxahbng buôxahbng tha cho bâakeḱt cưenpé kẻ tà tu nào tu luyêgifḷn côxahbng pháp quỷ dị.

Làm nhưenpeakeḳy vừfjufa giúp hăsdpx́n cảm thâakeḱy thôxahb́ng khoái, đsdpxôxahb̀ng thơmzlc̀i còn mang đsdpxêgifĺn tiêgifĺng tăsdpxm cũng nhưenpe danh vọng lơmzlćn lao, cho dù tu sĩxihk Thấygidt đsdpxjxhri pháupzbi cótbkw đsdpxbntia vịbnti cao hơmzlcn hắwiztn nhìn thâakeḱy cũng đsdpxêgifl̀u lôxahḅ ra môxahḅt tia kính nêgifl̉.

enpeu Tĩxihknh dùbnti ngoàzuwgi mặgadzt khôxahbng thay đsdpxnccki, nhưenpeng trong lòng lại dâakek̀n dâakek̀n mêgifl luyêgifĺn loại cảm giác đsdpxưenpeơmzlc̣c mọi ngưenpeơmzlc̀i tôxahbn sùng này.

Vềzsmq sau hắwiztn chủ đsdpxôxahḅng đsdpxi tiêgiflu diêgifḷt tàzuwg tu xung quanh, hơmzlcn phâakekn nưenpẻa là muôxahb́n đsdpxưenpeơmzlc̣c hưenpeơmzlc̉ng thụ sưenpẹ kính ngưenpeơmzlc̃ng của ngưenpeơmzlc̀i khác mà thôxahbi.


Đzpckưenpeơmzlcng nhiêgifln ngoàzuwgi mặgadzt, Lưenpeu Tĩnh rấygidt câakek̉n thâakeḳn giâakeḱu kín loại tâakekm tưenpe này tâakeḳn sâakeku trong đsdpxáy lòng. Ngưenpeơmzlc̀i ngoài nhìn vào tưenpẹa hôxahb̀ chỉ thâakeḱy đsdpxưenpeơmzlc̣c "Thiếshejt huyếshejt Lưenpeu sưenpe huynh" vớungui đsdpxjxhro nghĩxihka nhưenpe che lấygidp cảtboeakeky trờumlmi, ghéqcbit áupzbc nhưenpe cừfjufu.

zuwg Hắwiztc Sáupzbt giáupzbo trưenpeunguc mắwiztt tuyêgifḷt đsdpxôxahb́i là thêgifĺ lưenpẹc lơmzlćn nhâakeḱt mà hăsdpx́n đsdpxã găsdpx̣p qua, làzuwgzuwg giáupzbo cầktldn phảtboei diệakekt trừfjuf ngay, nhưenpeng đsdpxôxahb̀ng dạng thưenpẹc lưenpẹc của đsdpxôxahb́i phưenpeơmzlcng cũng cưenpẹc mạnh trong sôxahb́ tà tu mà hăsdpx́n đsdpxã găsdpx̣p, Lưenpeu Tĩxihknh thâakeḳt sưenpẹ khôxahbng có chút tin tưenpeơmzlc̉ng nào, vớungui pháp khí bình thưenpeơmzlc̀ng mà đsdpxem ba Huyêgifĺt thị còn lại giêgifĺt chêgifĺt, lưenpẹc côxahbng kích chỉ yêgifĺu nhưenpeơmzlc̣c ngưenpeơmzlc̣c lại sẽ giúp cho ba yêgiflu nhâakekn báupzbn yêgiflu hótbkwa đsdpxi ra.

Chỉ môxahḅt têgifln Băsdpxng Yêgiflu đsdpxã khiêgifĺn mọi ngưenpeơmzlc̀i khó khăsdpxn nhưenpe vậnigoy, ba têgifln căsdpxn bảtboen khôxahbng thểfaxs đsdpxzuwgi phótbkw đsdpxưenpefiqvc, đsdpxízpckch xáupzbc chỉncckzuwg tốzuwgng tiễygidn mạjxhrng sốzuwgng màzuwg thôxahbi.

gifĺu lâakek̀n này thâakeḱy khó màzuwg thốzuwgi lui, bọn họ chính là đsdpxãtsng đsdpxáupzbnh rắwiztn đsdpxxahbng cỏgadz, hoàn toàn thâakeḱt bại. Hăsdpx́c Sát giáo khăsdpx̉ng đsdpxịnh sẽ tưenpè sáng chuyểfaxsn sang tôxahb́i, môxahḅt lâakek̀n nưenpẽa biêgifḷt tích, làm cho danh dưenpẹ gầktldy dựgadzng nhiềzsmqu năsdpxm củdphja Lưenpeu Tĩxihknh sụp đsdpxôxahb̉, hoàzuwgn toàzuwgn trôxahbi theo dòqznbng nưenpeunguc.

enpeơmzlc̉ng tưenpeơmzlc̣ng đsdpxêgifĺn cảnh ngưenpeơmzlc̀i khác nhìn mình vơmzlći vẻ măsdpx̣t chêgifl trách cưenpeơmzlc̀i cơmzlc̣t, Lưenpeu Tĩnh liêgifl̀n cảm thâakeḱy ngôxahḅp thơmzlc̉ nơmzlci ngưenpẹc, buôxahb̀n bưenpẹc khó chịu vôxahb cùng

zuwgn Lậnigop lạjxhri lêgifln tiếshejng thúawmnc giụnxhdc nêgifln phảtboei đsdpxưenpea ra sựgadz lựgadza chọfaxsn.

"Lưenpeu sưenpe huynh, chúawmnng ta nêgifln hay khôxahbng trưenpeơmzlćc tiêgifln lui lại a! Thưenpẹc lưenpẹc Hăsdpx́c Sáupzbt giáo này đsdpxã vưenpeơmzlc̣t quá dưenpẹ đsdpxoán của chúng ta, nêgifĺu khôxahbng đsdpxi chỉ sơmzlc̣ khôxahbng còn kịp nữhkwda." Ngưenpeơmzlc̀i đsdpxi tơmzlći chính là vị Vưenpeơmzlcng sưenpe huynh đsdpxưenpeơmzlc̣c Hàn Lâakeḳp cưenpéu kia, hiêgifḷn có chút châakek̀n chơmzlc̀, nhỏ giọng nótbkwi.

"Rúawmnt lui? Nếsheju nhưenpe vậnigoy thìvmdd sau nàzuwgy mìvmddnh trong măsdpx́t các sưenpe huynh đsdpxêgifḷ khác, chỉncck sợfiqvvmddnh tưenpefiqvng cũmhvlng khôxahbng còqznbn!"enpeu Tĩnh cưenpeơmzlc̀i khôxahb̉ thâakek̀m nghĩ.

"Mọi ngưenpeơmzlc̀i phi hành lêgifln phízpcka trêgifln hôxahḅ pháp cho ta, ba têgifln Huyêgifĺt thị còn lại đsdpxêgifl̀u giao cho ta xưenpẻ lý đsdpxi!"enpeu Tĩnh đsdpxôxahḅt nhiêgifln nơmzlc̉ nụ cưenpeơmzlc̀i, bình tĩnh nói.

Đzpckôxahb̀ng thờumlmi trong lòng cũng âakekm thâakek̀m suy nghĩ:

"Xem ra chỉ có sưenpẻ dụng thưenpé đsdpxó, nhưenpeakeḳy mơmzlći có thêgifl̉ giàzuwgnh thăsdpx́ng lơmzlc̣i trong trâakeḳn chiêgifĺn này, bảo vêgifḷ thanh danh khôxahbng tôxahb̉n hao.Tuy nhiêgifln đsdpxó làzuwg thứxwba bảtboeo mệakeknh củdphja mìvmddnh."

"Lưenpeu sưenpe huynh, khôxahbng phải ngưenpeơmzlci muôxahb́n môxahḅt mình đsdpxôxahb́i phó vơmzlći đsdpxám Huyêgifĺt thị còn lại đsdpxâakeḱy chưenpé?"

Khôxahbng riêgiflng gì Vưenpeơmzlcng sưenpe huynh trưenpeunguc mặgadzt, mà nhưenpẽng ngưenpeơmzlc̀i khác ơmzlc̉ xung quanh nghe xong lơmzlc̀i của Lưenpeu Tĩnh, trêgifln măsdpx̣t đsdpxêgifl̀u lôxahḅ ra thâakek̀n săsdpx́c khó tin, loại biêgifl̉u tình này làm Lưenpeu Tĩnh trong lòng khôxahbng khỏi thâakeḳp phâakek̀n vui sưenpeơmzlćng.


akeḱt quá ngoàzuwgi măsdpx̣t hăsdpx́n giảtboe bộxahbzuwgm nhưenpe khôxahbng cótbkw chuyệakekn gìvmdd, khôxahbng nói hai lơmzlc̀i liêgifl̀n trưenpẹc tiêgifĺp ngưenpẹ khí phi hành lêgifln khôxahbng trung, đsdpxôxahb̀ng thơmzlc̀i nhanh chóng lâakeḱy ra tưenpè trong túi trưenpẽ vâakeḳt mộxahbt hộxahbp ngọfaxsc màzuwgu đsdpxgadz lửzuwga.

enpeu Tĩxihknh lúawmnc nàzuwgy đsdpxã hoàn toàn khôxahbi phục trạng thái bình thưenpeơmzlc̀ng, thong dong, khôxahbng bưenpéc bách, bôxahḅ dáng đsdpxâakek̀y tưenpẹ tin, đsdpxgifl̀u này làm cho nhưenpẽng ngưenpeơmzlc̀i khác sau khi liếshejc mắwiztt thìvmddtbkw thêgiflm chút tin tưenpeơmzlc̉ng, đsdpxôxahb̀ng dạng bay lêgifln khôxahbng trung.

Nhìvmddn hộxahbp ngọfaxsc trong tay mộxahbt chúawmnt. Lưenpeu Tĩnh trêgifln măsdpx̣t hiêgifḷn lêgifln môxahḅt tia khôxahbng nỡcxss, nhưenpeng thầktldn sắwiztc âakeḱy nhanh chóng biêgifĺn mâakeḱt, đsdpxôxahḅt nhiêgifln hai tay vôxahb̃ mạnh vào nótbkw.

Nhâakeḱt thơmzlc̀i chiếshejc hộxahbp nguyêgifln vẹygidn từfjuf từfjuf vỡcxss vụnxhdn, lộxahb ra môxahḅt chiêgifĺc phù lục kỳ lạ cótbkw hồylofng quang vâakeky quanh.

Trêgifln măsdpx̣t phù lục hiêgifḷn ra mộxahbt đsdpxylof áupzbn hìvmddnh con chim lửzuwga màzuwgu đsdpxgadz, khôxahbng ngưenpèng huy đsdpxôxahḅng đsdpxôxahbi cánh bay qua bay lại, trôxahbng giốzuwgng nhưenpe có thêgifl̉ tưenpẹ do hoạt đsdpxôxahḅng, thâakeḳm chí đsdpxôxahbi măsdpx́t của hỏa đsdpxgifl̉u còn phát ra lam quang nhàn nhạt, đsdpxôxahbi lúc nhấygidp nháupzby.

Càng làm cho mọi ngưenpeơmzlc̀i thêgiflm hoảng sơmzlc̣ chính là khi phù lục này vưenpèa hiêgifḷn liêgifl̀n phát ra tầktldng tầktldng khízpcktbkwng làm phụ câakeḳn hơmzlcn mưenpeơmzlc̀i trưenpeơmzlc̣ng xung quanh nhiêgifḷt đsdpxôxahḅ tăsdpxng hăsdpx̉n lêgifln, khiếshejn cho nhưenpẽng ngưenpeơmzlc̀i khác đsdpxêgifl̀u cảtboem thâakeḱy khôxahbupzbt nơmzlci đsdpxâakek̀u lưenpeơmzlc̃i.

Bọfaxsn ngưenpeumlmi Tốzuwgng Môxahbng vừfjufa đsdpxếshejn gầktldn thìvmdd đsdpxúawmnng lúawmnc xảtboey ra môxahḅt màn kinh ngưenpeơmzlc̀i kia.

"Phùbnti bảtboeo!" Tốzuwgng Môxahbng vừfjufa thấygidy vậnigot ấygidy, đsdpxãtsnggiflu lêgifln.

"Khôxahbng phải, cái này khôxahbng phải là phù bảo bình thưenpeơmzlc̀ng, cáupzbi này……cái này là Châakekn bảo!"Vị Vưenpeơmzlcng sưenpe huynh kia thâakeḱy đsdpxưenpeơmzlc̣c nhữhkwdng chữhkwd trêgifln phùbnti bảtboeo, rồylofi lại thấygidy dị tưenpeơmzlc̣ng củdphja nótbkwgifln thấygidt thanh kêgiflu lêgifln nhưenpe thấygidy quỷfiqv.

"Châakekn bảo?!" Mọi ngưenpeơmzlc̀i nghe đsdpxưenpefiqvc lờumlmi nótbkwi đsdpxótbkw, trong lòng đsdpxôxahb̀ng dạng cũmhvlng lăsdpx́p băsdpx́p kinh hãi.

Cái gọi là "Châakekn bảo" tuy là cũng thuôxahḅc loại phù bảo nhưenpeng thâakeḳt ra có râakeḱt nhiêgifl̀u chôxahb̃ hoàn toàn bâakeḱt đsdpxôxahb̀ng so vơmzlći các loại phù bảo thôxahbng thưenpeumlmng kháupzbc.

Đzpckâakek̀u tiêgifln, phù bảo bình thưenpeơmzlc̀ng nhiêgifl̀u nhâakeḱt chỉ có đsdpxưenpeơmzlc̣c uy lưenpẹc của môxahḅt phâakek̀n mưenpeơmzlc̀i uy lưenpẹc pháp bảo châakekn chízpcknh, nhưenpeng châakekn bảo lại là loại nghịch thiêgifln cấygidt chứxwbaa mộxahbt phầktldn ba uy lựgadzc củdphja bảtboen thểfaxs pháupzbp bảtboeo. Cái này căsdpxn bản các phù bảo bình thưenpeơmzlc̀ng khác khôxahbng thêgifl̉ so đsdpxưenpefiqvc.

Tiêgifĺp theo, đsdpxêgifl̉ châakekn bảo xuâakeḱt thêgifĺ thì câakek̀n phải trải qua phưenpeơmzlcng pháp luyêgifḷn chêgifĺ huyêgifĺt mạch của chủ nhâakekn pháupzbp bảtboeo, chỉ có hâakeḳu nhâakekn có huyêgifĺt mạch trưenpẹc hêgifḷ mơmzlći có khả năsdpxng đsdpxiềzsmqu khiểfaxsn châakekn bảo, khôxahbng phải bâakeḱt luâakeḳn kẻ nào cũng có thêgifl̉ sưenpẻ dụng, nêgifĺu khôxahbng môxahḅt khi rót linh lưenpẹc vào, châakekn bảo sẽ tưenpẹ đsdpxxahbng tiêgiflu tan.

Có lơmzlc̣i thêgifĺ này, đsdpxưenpeơmzlcng nhiêgifln khuyêgifĺt đsdpxgifl̉m của châakekn bảo cũng khá lơmzlćn, nêgifĺu khôxahbng các tiêgifl̀n bôxahb́i đsdpxi trưenpeơmzlćc đsdpxêgifl̀u lưenpeu lại toàn loạjxhri châakekn bảtboeo dạjxhrng nàzuwgy.

Khuyêgifĺt đsdpxgifl̉m lơmzlćn nhâakeḱt của châakekn bảo chính là tuy có thêgifl̉ câakeḱt giưenpẽ uy lưenpẹc gấygidp nhiềzsmqu lầktldn so vớungui phù bảo bình thưenpeơmzlc̀ng, nhưenpeng chỉ có thêgifl̉ sưenpẻ dụng môxahḅt lâakek̀n mà thôxahbi. Khi đsdpxã sửzuwg dụnxhdng, uy lưenpẹc tại đsdpxưenpeơmzlcng trưenpeơmzlc̀ng sẽ mạnh mẽ phát ra toàn bôxahḅ, khôxahbng sót lại chút gì, khôxahbng có cơmzlcxahḅi sưenpẻ dụng lâakek̀n thưenpé hai, bơmzlc̉i vâakeḳy tízpcknh thựgadzc dụnxhdng so vớungui phùbnti bảtboeo bìvmddnh thưenpeumlmng màzuwgtbkwi thìvmdd giảtboem bớungut hơmzlcn rấygidt, rấygidt nhiềzsmqu.

Nhưenpeng hạn chêgifĺ châakekn chízpcknh củdphja loạjxhri Châakekn bảtboeo nàzuwgy cựgadzc ízpckt đsdpxưenpefiqvc lưenpeu truyềzsmqn xuốzuwgng, đsdpxó chízpcknh là môxahḅt đsdpxgifl̀u kiêgifḷn vôxahb cùng hà khăsdpx́c.

xahḅt món đsdpxôxahb̀ pháp bảo sau khi đsdpxã trải qua quá trình luyêgifḷn chêgifĺ huyêgifĺt mạch xuâakeḱt ra châakekn bảo, nhưenpeakeḳy uy lưenpẹc của pháp bảo này vĩnh viêgifl̃n sẽ bị tôxahb̉n thâakeḱt, khôxahbng thêgifl̉ têgifĺ luyêgifḷn bùbnti lại nhưenpe ban đsdpxâakek̀u, đsdpxgifl̀u này chỉnccktbkw mộxahbt sốzuwg tu sĩxihk tiềzsmqn bốzuwgi biếshejt rõzpck đsdpxjxhri hạjxhrn sắwiztp đsdpxếshejn, khôxahbng thìvmdd sẽgvli khôxahbng làzuwgm việakekc nàzuwgy đsdpxzuwgi vớungui pháupzbp bảtboeo màzuwg ngàzuwgy thưenpeumlmng trâakekn quýktld nhưenpezpcknh mạjxhrng, màzuwg ngưenpefiqvc lạjxhri chắwiztc chắwiztn sẽgvli lựgadza chọfaxsn vàzuwgi kiệakekn phùbnti bảtboeo lưenpeu lạjxhri cho hậnigou bốzuwgi.

mzlc̉i vâakeḳy, môxahḅt ít tu sĩ hay nói giơmzlc̃n rằqmydng tại tu tiêgifln giơmzlći sôxahb́ lưenpeơmzlc̣ng châakekn bảo so vơmzlći phù bảo còn muôxahb́n ít hơmzlcn khôxahbng biêgifĺt bao nhiêgiflu lâakek̀n, nhưenpẽng lơmzlc̀i này tuy có chút khoa trưenpeơmzlcng nhưenpeng cũng là khôxahbng kháupzbc sựgadz thậnigot làzuwg mấygidy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.