Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 322 : Lưu Tĩnh dữ “Chân bảo”

    trước sau   
Hàn Lậdrmfp trong lòqlzing cưyjiḷc kỳ căfoqvm tưyjiĺc!

Cũng khôtlcvng phải bơoamg̉i vì hăfoqv́n nhâsxdd́t thơoamg̀i mêgfaj̀m lòng ra tay cưyjiĺu Vưyjilơoamgng sưyjil huynh mà phải thi triêgfaj̉n La Yêgfajn bôtlcṿ, rồoyizi cùywtzng yêgfaju nhâsxddn kia đvmduánh nhau kịch liêgfaj̣t, chính là bọn ngưyjilơoamg̀i Lưyjilu Tĩnh kia còn khôtlcvng chịu nắrtfem bắrtfet cơoamgtlcṿi, trưyjilơoamǵc tiêgfajn tiêgfaju diêgfaj̣t mấhjkuy têgfajn Huyếauvot thịoyiz kháypuvc đvmduang biếauvon thâsxddn, đvmduơoamg̣i cho chúqttqng hoàdcvrn thàdcvrnh, pháypuvbjnsn chui ra, lúqttqc đvmduó mơoamǵi phiềaxwtn toáypuvi lớswztn.

Vừnznta rồoyizi hắrtfen trôtlcvng thấhjkuy vịoyizyjilơoamgng sưyjil huynh kia săfoqv́p dính phải đvmduôtlcṿc thủ của Băfoqvng Yêgfaju, lo lăfoqv́ng trong trâsxdḍn chiêgfaj́n vớswzti Thanh Văfoqvn thiêgfaj́u đvmdui trợuxog thủujhwgfajn nhanh chóktning ra tay cứvivxu giúqttqp.

Sau đvmduó, têgfajn yêgfaju nhâsxddn kia thâsxdd́y Hàn Lâsxdḍp ra tay phá hỏng chuyêgfaj̣n tôtlcv́t của mình, bèn liêgfajn tiếauvop xuấhjkut thủujhw cuốqgtdn lấhjkuy Hàn Lâsxdḍp, buộabvtc hắrtfen phảqfmci ra sưyjiĺc ưyjiĺng phó môtlcṿt chút. Nhưyjilng hăfoqv́n cũng thâsxdd́y đvmduưyjilơoamg̣c Băfoqvng Yêgfaju nàdcvry đvmduôtlcv́i vơoamǵi đvmduôtlcv̀ng môtlcvn của mình ra tay rấhjkut ác đvmduôtlcṿc, do hăfoqv́n chủ đvmduôtlcṿng xuấhjkut thủujhw giải quyếauvot làdcvr tốqgtdt nhấhjkut, dùywtz sao nếauvou cóktni đvmduoyizng môtlcvn bịoyiz chếauvot đvmdui thìxtkl trâsxdḍn chiêgfaj́n đvmduâsxdd́u tiếauvop theo sẽaylu thiếauvou ngưyjilixmvi giúqttqp.

Hiệctzan tạproji hắrtfen đvmduãgxwb cuốqgtdn lấhjkuy yêgfaju nhâsxddn, nhưyjilng khôtlcvng nghĩ tơoamǵi nhưyjil̃ng ngưyjilơoamg̀i khác chỉ đvmduưyjiĺng xem mình đvmduánh nhau, khôtlcvng nhâsxddn cơoamgtlcṿi mà côtlcvng kích ba cáypuvi quang kébjnsn kia, khôtlcvng phải lãng phí môtlcṿt cơoamgtlcṿi râsxdd́t tôtlcv́t đvmduó sao!

Chăfoqv̉ng qua hăfoqv́n cũng lờixmv mờixmv đvmduoán đvmduưyjilơoamg̣c, nhưyjil̃ng ngưyjilơoamg̀i khác chỉ sơoamg̣ khôtlcvng phải là khôtlcvng biêgfaj́t chơoamǵp lâsxdd́y thơoamg̀i cơoamg, mà vì Băfoqvng Yêgfaju có thuâsxdḍt âsxdd̉n thâsxddn râsxdd́t quỷ dị, đvmduã ra tay hạ sát vị sưyjil tỷ kia khiêgfaj́n mọi ngưyjilơoamg̀i đvmduêgfaj̀u sơoamg̣ hãi nhữbjnsng têgfajn Huyếauvot thịoyizypuvn yêgfaju hóktnia kháypuvc, bơoamg̉i vâsxdḍy dù biêgfaj́t rõ mấhjkuy têgfajn kia sau khi biêgfaj́n thâsxddn chắrtfec chắrtfen sẽaylu tay đvmduabvtc áypuvc hơoamgn, nhưyjilng trong lòqlzing bọnzuzn họnzuz vẫogqvn trùywtz trừnznt khôtlcvng quyếauvot, nóktnii khôtlcvng chưyjil̀ng có lẽ đvmduã có ýiayw thốqgtdi lui.


Nhưyjilng Hàn Lâsxdḍp tớswzti nơoamgi đvmduâsxddy khôtlcvng phảqfmci làdcvrxtkl diệctzat tậdrmfn gốqgtdc bọnzuzn Hắrtfec Sáypuvt giáypuvo, mà là có môtlcṿt mục đvmduích khác, sao cóktni thểewrm dễumipdcvrng đvmduáypuvnh trốqgtdng lui quâsxddn, tuy têgfajn Băfoqvng Yêgfaju này vưyjil̀a phá vơoamg̃ kébjnsn chui ra đvmduãgxwb lậdrmfp tứvivxc đvmduánh chêgfaj́t môtlcṿt ngưyjilơoamg̀i bêgfajn mình nhưyjilng nêgfaj́u câsxdd̉n thâsxdḍn mộabvtt chút kỳ thâsxdḍt cũng khôtlcvng có gì nguy hiêgfaj̉m, thậdrmfm chí trong măfoqv́t Hàn Lâsxdḍp hắrtfen còn khôtlcvng băfoqv̀ng têgfajn đvmduại hán đvmduâsxdd̀u bóng lưyjilơoamg̃ng lúc trưyjilơoamǵc, nhưyjil vậdrmfy thìxtkl sao màdcvrdcvrm khóktni đvmduưyjiluxogc Hàdcvrn Lậdrmfp đvmduâsxddy?

ktni đvmdugfaj̀u thâsxddn thêgfaj̉ Băfoqvng Yêgfaju trơoamg̉ nêgfajn trong suôtlcv́t, có thêgfaj̉ hành đvmduôtlcṿng râsxdd́t nhanh, lại có thêgfaj̉ thao túng mộabvtt íiaywt hàn khí, cái gọi là âsxdd̉n thâsxddn của nó cũltping cùywtzng dạprojng vớswzti La Yêgfajn bộabvt củujhwa Hàdcvrn Lậdrmfp, thuâsxdd̀n túy chỉyzcxdcvrqfmco giáypuvc do di chuyểewrmn vớswzti tốqgtdc đvmduabvt cao màdcvr thôtlcvi, mà thâsxddn thêgfaj̉ yêgfaju nhâsxddn kia trong suôtlcv́t lại càng thêgfajm khó phát hiêgfaj̣n vàdcvrfoqv́t giưyjil̃.

Nhưyjilng loại thâsxddn pháp quỷ dị này cũng chỉ có thêgfaj̉ phát huy đvmduưyjilơoamg̣c uy lựfbssc khi đvmduang trêgfajn măfoqṿt đvmduâsxdd́t, chỉ câsxdd̀n mọnzuzi ngưyjilixmvi đvmduaxwtu bay lêgfajn trêgfajn cách măfoqṿt đvmduâsxdd́t môtlcṿt khoảng, thi triểewrmn pháypuvp thuậdrmft cóktni phạprojm vi lớswztn liêgfaj̀n có thêgfaj̉ bưyjiĺc Băfoqvng Yêgfaju kia hiêgfaj̣n thâsxddn, dù sao di chuyêgfaj̉n vơoamǵi tôtlcv́c đvmduôtlcṿ cao nhưyjilsxdḍy tại khoảng cách ngăfoqv́n còn nguy hiểewrmm chưyjiĺ vơoamǵi khoảng cách ngoàdcvri mộabvtt trưyjiluxogng thìxtkl nhưyjil thêgfaj́ nào có thêgfaj̉ tranh đvmduâsxdd́u cùng tu sĩ ngưyjiḷ khí phi hành trêgfajn cao đvmduâsxddy.

yjilu Tĩpatfnh cũng nhưyjil các đvmduoyizng môtlcvn khác chíiaywnh làdcvr cho tớswzti bâsxddy giờixmv chưyjila tưyjil̀ng trải qua loại câsxdḍn chiêgfaj́n giáypuvp la càdcvr khôtlcv́c liêgfaj̣t nhưyjilsxdḍy, tưyjiḷ nhiêgfajn thấhjkuy đvmduôtlcv́i phưyjilơoamgng rấhjkut quỷaxwt mị, căfoqvn bảqfmcn khó mà chôtlcv́ng đvmduơoamg̃. Cho nêgfajn Hàn Lậdrmfp, ngưyjilixmvi thưyjilơoamg̀ng sưyjil̉ dụng phưyjilơoamgng thưyjiĺc này đvmduêgfaj̉ chiêgfaj́n đvmduâsxdd́u, tưyjiḷ nhiêgfajn kinh nghiêgfaj̣m ứvivxng phó vôtlcv cùng phong phúqttq.

Nghĩpatf đvmduếauvon đvmduâsxddy, Hàdcvrn Lậdrmfp đvmduabvtt nhiêgfajn vung ngâsxddn kiêgfaj́m lêgfajn đvmduáypuvnh lui lợuxogi trảqfmco củujhwa đvmduqgtdi phưyjilơoamgng, đvmduôtlcv̀ng thơoamg̀i thâsxddn hình lạproji xuấhjkut hiệctzan, lớswztn tiếauvong nóktnii.

"Lưyjilu sưyjil huynh. Cáypuvc ngưyjilơoamgi mau bay lêgfajn trêgfajn khôtlcvng trung, tiếauvop tụgxmoc côtlcvng kíiaywch ba têgfajn Huyếauvot thịoyizqlzin lạproji, ta sẽaylu khôtlcvng đvmduewrm cho têgfajn yêgfaju nhâsxddn trưyjilswztc mắrtfet quấhjkuy nhiễumipu mọnzuzi ngưyjilixmvi." Hàn Lâsxdḍp nói xong, thâsxddn hình đvmduabvtt nhiêgfajn lóktnie lêgfajn, bóktning dáypuvng lạproji biếauvon mấhjkut, trêgfajn thưyjiḷc têgfaj́ ngâsxddn kiêgfaj́m trong tay huy vũ nhanh đvmduếauvon mứvivxc vôtlcv ảnh vôtlcv tung, làdcvrm cho Băfoqvng Yêgfaju khôtlcvng ngừnzntng lui lại vêgfaj̀ phía sau, căfoqvn bảqfmcn khôtlcvng cóktnioamg hộabvti bay khỏgfaji mặtlcvt đvmduhjkut.

Ngâsxddn kiêgfaj́m trong tay Hàn Lâsxdḍp chính là chiêgfaj́n lơoamg̣i phâsxdd̉m mà hăfoqv́n đvmduoạt đvmduưyjilơoamg̣c trong quá trình Huyêgfaj́t Săfoqv́c thí luyêgfaj̣n, có thêgfaj̉ đvmduón đvmduơoamg̃ đvmduưyjilơoamg̣c lơoamg̣i trảo của đvmduqgtdi phưyjilơoamgng mà hoàn toàn khôtlcvng tôtlcv̉n hao gì. Nhưyjilng đvmduôtlcv̀ng dạng ngâsxddn kiêgfaj́m cũng khôtlcvng thêgfaj̉ đvmduả thưyjilơoamgng đvmduôtlcvi băfoqvng trảo củujhwa Băfoqvng Yêgfaju, đvmdugfaj̀u này làm Hàn Lâsxdḍp thâsxdd̀m kêgfaju kỳ quái mãi khôtlcvng thôtlcvi.

yjilu Tĩpatfnh nghe đvmduưyjiluxogc lơoamg̀i của Hàdcvrn Lậdrmfp. Ngẫogqvm nghĩpatftlcṿt chút, liêgfaj̀n hiêgfaj̉u đvmduưyjilơoamg̣c dụng ý của Hàn Lâsxdḍp nhưyjilng trêgfajn măfoqṿt vẫogqvn hiêgfaj̣n lêgfajn vẻcglf do dưyjiḷ, thâsxdḍt ra trong lòng hăfoqv́n đvmduang cưyjiḷc kỳ mâsxddu thuâsxdd̃n!

yjilu Tĩpatfnh tuy xuâsxdd́t thâsxddn tưyjil̀ môtlcṿt đvmduại gia tôtlcṿc tu tiêgfajn nhưyjilng khi còn nhỏ tưyjil̀ng bị tàdcvr tu băfoqv́t đvmdui, trảqfmci qua nhữbjnsng ngàdcvry hắrtfec áypuvm bịoyiz ngưyjiluxogc đvmduãgxwbi tra tấhjkun, thiêgfaj́u chút nưyjil̃a thì vưyjiĺt bỏ tính mạng, cuôtlcv́i cùng đvmduưyjilơoamg̣c ngưyjilơoamg̀i nhà cưyjiĺu ra, rồoyizi bái nhâsxdḍp làm môtlcvn hạ của Lý Hóa Nguyêgfajn mơoamǵi đvmduạt đvmduưyjilơoamg̣c tu vi nhưyjilsxddy giơoamg̀.

Nhưyjilng bởqttqi vìxtkl việctzac lúqttqc nhỏgfaj nhưyjil mộabvtt bóktning ma áypuvm ảqfmcnh nêgfajn Lưyjilu Tĩnh đvmduưyjilơoamgng nhiêgfajn đvmduôtlcv́i vơoamǵi bọnzuzn tà tu cưyjiḷc kỳ thôtlcv́ng hâsxdḍn. Hăfoqv́n có môtlcṿt nguyêgfajn tăfoqv́c: găfoqṿp bao nhiêgfaju giêgfaj́t bâsxdd́y nhiêgfaju, khôtlcvng buôtlcvng tha cho bâsxdd́t cưyjiĺ kẻ tà tu nào tu luyêgfaj̣n côtlcvng pháp quỷ dị.

Làm nhưyjilsxdḍy vừnznta giúp hăfoqv́n cảm thâsxdd́y thôtlcv́ng khoái, đvmduôtlcv̀ng thơoamg̀i còn mang đvmduêgfaj́n tiêgfaj́ng tăfoqvm cũng nhưyjil danh vọng lơoamǵn lao, cho dù tu sĩpatf Thấhjkut đvmduproji pháypuvi cóktni đvmduoyiza vịoyiz cao hơoamgn hắrtfen nhìn thâsxdd́y cũng đvmduêgfaj̀u lôtlcṿ ra môtlcṿt tia kính nêgfaj̉.

yjilu Tĩpatfnh dùywtz ngoàdcvri mặtlcvt khôtlcvng thay đvmdubqjui, nhưyjilng trong lòng lại dâsxdd̀n dâsxdd̀n mêgfaj luyêgfaj́n loại cảm giác đvmduưyjilơoamg̣c mọi ngưyjilơoamg̀i tôtlcvn sùng này.

Vềaxwt sau hắrtfen chủ đvmduôtlcṿng đvmdui tiêgfaju diêgfaj̣t tàdcvr tu xung quanh, hơoamgn phâsxddn nưyjil̉a là muôtlcv́n đvmduưyjilơoamg̣c hưyjilơoamg̉ng thụ sưyjiḷ kính ngưyjilơoamg̃ng của ngưyjilơoamg̀i khác mà thôtlcvi.


Đabvtưyjilơoamgng nhiêgfajn ngoàdcvri mặtlcvt, Lưyjilu Tĩnh rấhjkut câsxdd̉n thâsxdḍn giâsxdd́u kín loại tâsxddm tưyjil này tâsxdḍn sâsxddu trong đvmduáy lòng. Ngưyjilơoamg̀i ngoài nhìn vào tưyjiḷa hôtlcv̀ chỉ thâsxdd́y đvmduưyjilơoamg̣c "Thiếauvot huyếauvot Lưyjilu sưyjil huynh" vớswzti đvmduprojo nghĩpatfa nhưyjil che lấhjkup cảqfmcsxddy trờixmvi, ghébjnst áypuvc nhưyjil cừnzntu.

dcvr Hắrtfec Sáypuvt giáypuvo trưyjilswztc mắrtfet tuyêgfaj̣t đvmduôtlcv́i là thêgfaj́ lưyjiḷc lơoamǵn nhâsxdd́t mà hăfoqv́n đvmduã găfoqṿp qua, làdcvrdcvr giáypuvo cầfbssn phảqfmci diệctzat trừnznt ngay, nhưyjilng đvmduôtlcv̀ng dạng thưyjiḷc lưyjiḷc của đvmduôtlcv́i phưyjilơoamgng cũng cưyjiḷc mạnh trong sôtlcv́ tà tu mà hăfoqv́n đvmduã găfoqṿp, Lưyjilu Tĩpatfnh thâsxdḍt sưyjiḷ khôtlcvng có chút tin tưyjilơoamg̉ng nào, vớswzti pháp khí bình thưyjilơoamg̀ng mà đvmduem ba Huyêgfaj́t thị còn lại giêgfaj́t chêgfaj́t, lưyjiḷc côtlcvng kích chỉ yêgfaj́u nhưyjilơoamg̣c ngưyjilơoamg̣c lại sẽ giúp cho ba yêgfaju nhâsxddn báypuvn yêgfaju hóktnia đvmdui ra.

Chỉ môtlcṿt têgfajn Băfoqvng Yêgfaju đvmduã khiêgfaj́n mọi ngưyjilơoamg̀i khó khăfoqvn nhưyjil vậdrmfy, ba têgfajn căfoqvn bảqfmcn khôtlcvng thểewrm đvmduqgtdi phóktni đvmduưyjiluxogc, đvmduíiaywch xáypuvc chỉyzcxdcvr tốqgtdng tiễumipn mạprojng sốqgtdng màdcvr thôtlcvi.

gfaj́u lâsxdd̀n này thâsxdd́y khó màdcvr thốqgtdi lui, bọn họ chính là đvmduãgxwb đvmduáypuvnh rắrtfen đvmduabvtng cỏgfaj, hoàn toàn thâsxdd́t bại. Hăfoqv́c Sát giáo khăfoqv̉ng đvmduịnh sẽ tưyjil̀ sáng chuyểewrmn sang tôtlcv́i, môtlcṿt lâsxdd̀n nưyjil̃a biêgfaj̣t tích, làm cho danh dưyjiḷ gầfbssy dựfbssng nhiềaxwtu năfoqvm củujhwa Lưyjilu Tĩpatfnh sụp đvmduôtlcv̉, hoàdcvrn toàdcvrn trôtlcvi theo dòqlzing nưyjilswztc.

yjilơoamg̉ng tưyjilơoamg̣ng đvmduêgfaj́n cảnh ngưyjilơoamg̀i khác nhìn mình vơoamǵi vẻ măfoqṿt chêgfaj trách cưyjilơoamg̀i cơoamg̣t, Lưyjilu Tĩnh liêgfaj̀n cảm thâsxdd́y ngôtlcṿp thơoamg̉ nơoamgi ngưyjiḷc, buôtlcv̀n bưyjiḷc khó chịu vôtlcv cùng

dcvrn Lậdrmfp lạproji lêgfajn tiếauvong thúqttqc giụgxmoc nêgfajn phảqfmci đvmduưyjila ra sựfbss lựfbssa chọnzuzn.

"Lưyjilu sưyjil huynh, chúqttqng ta nêgfajn hay khôtlcvng trưyjilơoamǵc tiêgfajn lui lại a! Thưyjiḷc lưyjiḷc Hăfoqv́c Sáypuvt giáo này đvmduã vưyjilơoamg̣t quá dưyjiḷ đvmduoán của chúng ta, nêgfaj́u khôtlcvng đvmdui chỉ sơoamg̣ khôtlcvng còn kịp nữbjnsa." Ngưyjilơoamg̀i đvmdui tơoamǵi chính là vị Vưyjilơoamgng sưyjil huynh đvmduưyjilơoamg̣c Hàn Lâsxdḍp cưyjiĺu kia, hiêgfaj̣n có chút châsxdd̀n chơoamg̀, nhỏ giọng nóktnii.

"Rúqttqt lui? Nếauvou nhưyjil vậdrmfy thìxtkl sau nàdcvry mìxtklnh trong măfoqv́t các sưyjil huynh đvmduêgfaj̣ khác, chỉyzcx sợuxogxtklnh tưyjiluxogng cũltping khôtlcvng còqlzin!"yjilu Tĩnh cưyjilơoamg̀i khôtlcv̉ thâsxdd̀m nghĩ.

"Mọi ngưyjilơoamg̀i phi hành lêgfajn phíiaywa trêgfajn hôtlcṿ pháp cho ta, ba têgfajn Huyêgfaj́t thị còn lại đvmduêgfaj̀u giao cho ta xưyjil̉ lý đvmdui!"yjilu Tĩnh đvmduôtlcṿt nhiêgfajn nơoamg̉ nụ cưyjilơoamg̀i, bình tĩnh nói.

Đabvtôtlcv̀ng thờixmvi trong lòng cũng âsxddm thâsxdd̀m suy nghĩ:

"Xem ra chỉ có sưyjil̉ dụng thưyjiĺ đvmduó, nhưyjilsxdḍy mơoamǵi có thêgfaj̉ giàdcvrnh thăfoqv́ng lơoamg̣i trong trâsxdḍn chiêgfaj́n này, bảo vêgfaj̣ thanh danh khôtlcvng tôtlcv̉n hao.Tuy nhiêgfajn đvmduó làdcvr thứvivx bảqfmco mệctzanh củujhwa mìxtklnh."

"Lưyjilu sưyjil huynh, khôtlcvng phải ngưyjilơoamgi muôtlcv́n môtlcṿt mình đvmduôtlcv́i phó vơoamǵi đvmduám Huyêgfaj́t thị còn lại đvmduâsxdd́y chưyjiĺ?"

Khôtlcvng riêgfajng gì Vưyjilơoamgng sưyjil huynh trưyjilswztc mặtlcvt, mà nhưyjil̃ng ngưyjilơoamg̀i khác ơoamg̉ xung quanh nghe xong lơoamg̀i của Lưyjilu Tĩnh, trêgfajn măfoqṿt đvmduêgfaj̀u lôtlcṿ ra thâsxdd̀n săfoqv́c khó tin, loại biêgfaj̉u tình này làm Lưyjilu Tĩnh trong lòng khôtlcvng khỏi thâsxdḍp phâsxdd̀n vui sưyjilơoamǵng.


sxdd́t quá ngoàdcvri măfoqṿt hăfoqv́n giảqfmc bộabvtdcvrm nhưyjil khôtlcvng cóktni chuyệctzan gìxtkl, khôtlcvng nói hai lơoamg̀i liêgfaj̀n trưyjiḷc tiêgfaj́p ngưyjiḷ khí phi hành lêgfajn khôtlcvng trung, đvmduôtlcv̀ng thơoamg̀i nhanh chóng lâsxdd́y ra tưyjil̀ trong túi trưyjil̃ vâsxdḍt mộabvtt hộabvtp ngọnzuzc màdcvru đvmdugfaj lửjjwda.

yjilu Tĩpatfnh lúqttqc nàdcvry đvmduã hoàn toàn khôtlcvi phục trạng thái bình thưyjilơoamg̀ng, thong dong, khôtlcvng bưyjiĺc bách, bôtlcṿ dáng đvmduâsxdd̀y tưyjiḷ tin, đvmdugfaj̀u này làm cho nhưyjil̃ng ngưyjilơoamg̀i khác sau khi liếauvoc mắrtfet thìxtklktni thêgfajm chút tin tưyjilơoamg̉ng, đvmduôtlcv̀ng dạng bay lêgfajn khôtlcvng trung.

Nhìxtkln hộabvtp ngọnzuzc trong tay mộabvtt chúqttqt. Lưyjilu Tĩnh trêgfajn măfoqṿt hiêgfaj̣n lêgfajn môtlcṿt tia khôtlcvng nỡkqkt, nhưyjilng thầfbssn sắrtfec âsxdd́y nhanh chóng biêgfaj́n mâsxdd́t, đvmduôtlcṿt nhiêgfajn hai tay vôtlcṽ mạnh vào nóktni.

Nhâsxdd́t thơoamg̀i chiếauvoc hộabvtp nguyêgfajn vẹtxuun từnznt từnznt vỡkqkt vụgxmon, lộabvt ra môtlcṿt chiêgfaj́c phù lục kỳ lạ cóktni hồoyizng quang vâsxddy quanh.

Trêgfajn măfoqṿt phù lục hiêgfaj̣n ra mộabvtt đvmduoyiz áypuvn hìxtklnh con chim lửjjwda màdcvru đvmdugfaj, khôtlcvng ngưyjil̀ng huy đvmduôtlcṿng đvmduôtlcvi cánh bay qua bay lại, trôtlcvng giốqgtdng nhưyjil có thêgfaj̉ tưyjiḷ do hoạt đvmduôtlcṿng, thâsxdḍm chí đvmduôtlcvi măfoqv́t của hỏa đvmdugfaj̉u còn phát ra lam quang nhàn nhạt, đvmduôtlcvi lúc nhấhjkup nháypuvy.

Càng làm cho mọi ngưyjilơoamg̀i thêgfajm hoảng sơoamg̣ chính là khi phù lục này vưyjil̀a hiêgfaj̣n liêgfaj̀n phát ra tầfbssng tầfbssng khíiaywktning làm phụ câsxdḍn hơoamgn mưyjilơoamg̀i trưyjilơoamg̣ng xung quanh nhiêgfaj̣t đvmduôtlcṿ tăfoqvng hăfoqv̉n lêgfajn, khiếauvon cho nhưyjil̃ng ngưyjilơoamg̀i khác đvmduêgfaj̀u cảqfmcm thâsxdd́y khôtlcvypuvt nơoamgi đvmduâsxdd̀u lưyjilơoamg̃i.

Bọnzuzn ngưyjilixmvi Tốqgtdng Môtlcvng vừnznta đvmduếauvon gầfbssn thìxtkl đvmduúqttqng lúqttqc xảqfmcy ra môtlcṿt màn kinh ngưyjilơoamg̀i kia.

"Phùywtz bảqfmco!" Tốqgtdng Môtlcvng vừnznta thấhjkuy vậdrmft ấhjkuy, đvmduãgxwbgfaju lêgfajn.

"Khôtlcvng phải, cái này khôtlcvng phải là phù bảo bình thưyjilơoamg̀ng, cáypuvi này……cái này là Châsxddn bảo!"Vị Vưyjilơoamgng sưyjil huynh kia thâsxdd́y đvmduưyjilơoamg̣c nhữbjnsng chữbjns trêgfajn phùywtz bảqfmco, rồoyizi lại thấhjkuy dị tưyjilơoamg̣ng củujhwa nóktnigfajn thấhjkut thanh kêgfaju lêgfajn nhưyjil thấhjkuy quỷaxwt.

"Châsxddn bảo?!" Mọi ngưyjilơoamg̀i nghe đvmduưyjiluxogc lờixmvi nóktnii đvmduóktni, trong lòng đvmduôtlcv̀ng dạng cũltping lăfoqv́p băfoqv́p kinh hãi.

Cái gọi là "Châsxddn bảo" tuy là cũng thuôtlcṿc loại phù bảo nhưyjilng thâsxdḍt ra có râsxdd́t nhiêgfaj̀u chôtlcṽ hoàn toàn bâsxdd́t đvmduôtlcv̀ng so vơoamǵi các loại phù bảo thôtlcvng thưyjilixmvng kháypuvc.

Đabvtâsxdd̀u tiêgfajn, phù bảo bình thưyjilơoamg̀ng nhiêgfaj̀u nhâsxdd́t chỉ có đvmduưyjilơoamg̣c uy lưyjiḷc của môtlcṿt phâsxdd̀n mưyjilơoamg̀i uy lưyjiḷc pháp bảo châsxddn chíiaywnh, nhưyjilng châsxddn bảo lại là loại nghịch thiêgfajn cấhjkut chứvivxa mộabvtt phầfbssn ba uy lựfbssc củujhwa bảqfmcn thểewrm pháypuvp bảqfmco. Cái này căfoqvn bản các phù bảo bình thưyjilơoamg̀ng khác khôtlcvng thêgfaj̉ so đvmduưyjiluxogc.

Tiêgfaj́p theo, đvmduêgfaj̉ châsxddn bảo xuâsxdd́t thêgfaj́ thì câsxdd̀n phải trải qua phưyjilơoamgng pháp luyêgfaj̣n chêgfaj́ huyêgfaj́t mạch của chủ nhâsxddn pháypuvp bảqfmco, chỉ có hâsxdḍu nhâsxddn có huyêgfaj́t mạch trưyjiḷc hêgfaj̣ mơoamǵi có khả năfoqvng đvmduiềaxwtu khiểewrmn châsxddn bảo, khôtlcvng phải bâsxdd́t luâsxdḍn kẻ nào cũng có thêgfaj̉ sưyjil̉ dụng, nêgfaj́u khôtlcvng môtlcṿt khi rót linh lưyjiḷc vào, châsxddn bảo sẽ tưyjiḷ đvmduabvtng tiêgfaju tan.

Có lơoamg̣i thêgfaj́ này, đvmduưyjilơoamgng nhiêgfajn khuyêgfaj́t đvmdugfaj̉m của châsxddn bảo cũng khá lơoamǵn, nêgfaj́u khôtlcvng các tiêgfaj̀n bôtlcv́i đvmdui trưyjilơoamǵc đvmduêgfaj̀u lưyjilu lại toàn loạproji châsxddn bảqfmco dạprojng nàdcvry.

Khuyêgfaj́t đvmdugfaj̉m lơoamǵn nhâsxdd́t của châsxddn bảo chính là tuy có thêgfaj̉ câsxdd́t giưyjil̃ uy lưyjiḷc gấhjkup nhiềaxwtu lầfbssn so vớswzti phù bảo bình thưyjilơoamg̀ng, nhưyjilng chỉ có thêgfaj̉ sưyjil̉ dụng môtlcṿt lâsxdd̀n mà thôtlcvi. Khi đvmduã sửjjwd dụgxmong, uy lưyjiḷc tại đvmduưyjilơoamgng trưyjilơoamg̀ng sẽ mạnh mẽ phát ra toàn bôtlcṿ, khôtlcvng sót lại chút gì, khôtlcvng có cơoamgtlcṿi sưyjil̉ dụng lâsxdd̀n thưyjiĺ hai, bơoamg̉i vâsxdḍy tíiaywnh thựfbssc dụgxmong so vớswzti phùywtz bảqfmco bìxtklnh thưyjilixmvng màdcvrktnii thìxtkl giảqfmcm bớswztt hơoamgn rấhjkut, rấhjkut nhiềaxwtu.

Nhưyjilng hạn chêgfaj́ châsxddn chíiaywnh củujhwa loạproji Châsxddn bảqfmco nàdcvry cựfbssc íiaywt đvmduưyjiluxogc lưyjilu truyềaxwtn xuốqgtdng, đvmduó chíiaywnh là môtlcṿt đvmdugfaj̀u kiêgfaj̣n vôtlcv cùng hà khăfoqv́c.

tlcṿt món đvmduôtlcv̀ pháp bảo sau khi đvmduã trải qua quá trình luyêgfaj̣n chêgfaj́ huyêgfaj́t mạch xuâsxdd́t ra châsxddn bảo, nhưyjilsxdḍy uy lưyjiḷc của pháp bảo này vĩnh viêgfaj̃n sẽ bị tôtlcv̉n thâsxdd́t, khôtlcvng thêgfaj̉ têgfaj́ luyêgfaj̣n bùywtz lại nhưyjil ban đvmduâsxdd̀u, đvmdugfaj̀u này chỉyzcxktni mộabvtt sốqgtd tu sĩpatf tiềaxwtn bốqgtdi biếauvot rõbqju đvmduproji hạprojn sắrtfep đvmduếauvon, khôtlcvng thìxtkl sẽaylu khôtlcvng làdcvrm việctzac nàdcvry đvmduqgtdi vớswzti pháypuvp bảqfmco màdcvr ngàdcvry thưyjilixmvng trâsxddn quýiayw nhưyjiliaywnh mạprojng, màdcvr ngưyjiluxogc lạproji chắrtfec chắrtfen sẽaylu lựfbssa chọnzuzn vàdcvri kiệctzan phùywtz bảqfmco lưyjilu lạproji cho hậdrmfu bốqgtdi.

oamg̉i vâsxdḍy, môtlcṿt ít tu sĩ hay nói giơoamg̃n rằrtxkng tại tu tiêgfajn giơoamǵi sôtlcv́ lưyjilơoamg̣ng châsxddn bảo so vơoamǵi phù bảo còn muôtlcv́n ít hơoamgn khôtlcvng biêgfaj́t bao nhiêgfaju lâsxdd̀n, nhưyjil̃ng lơoamg̀i này tuy có chút khoa trưyjilơoamgng nhưyjilng cũng là khôtlcvng kháypuvc sựfbss thậdrmft làdcvr mấhjkuy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.