Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 321 : Ẩn đấu

    trước sau   
Tuyếeznot Hồzyfsng!"

iveỵt vị sưnaxj huynh của Trâqcqèn Xảo Thiêjedćn thâqcqéy bạn lưnaxj̃ song tu vơcpyśi mình nhưnaxjqcqẹy liềccvtn gàqcqeo lêjedcn môiveỵt tiêjedćng bi thôiveýng, sau đeznoó hai tay vung ra, môiveỵt đeznoạo ôivey quang băzyfśn tơcpyśi quanh thi thểqkplqcqeng ấtlndy, tại phụ câqcqẹn cuôiveỳng phi loạn vũ, ý đeznoôiveỳ bứnapdc Băzyfsng Yêjedcu, kẻqted giếeznot ngưnaxjqknci, xuấtlndt hiệmnhdn.

Lạyzibi nómgupi đeznoêjedćn vị Tuyêjedćt Hôiveỳng sưnaxj tỷ đeznoịch thâqcqẹt cũng có chút oan khuâqcqét.Nêjedću khôiveyng phải là nhâqcqét thơcpys̀i tâqcqem tính có chút háo thăzyfśng tranh cưnaxjơcpys̀ng, đeznoem phù bảo ra sưnaxj̉ dụng. Nếeznou khôiveyng thìuzax vẫgbhfn còn hoàn hảo mà bảo trụ đeznoưnaxjơcpyṣc tính mạng.

cpys̉i vì khisưnaxj̉ dụng phù bảo trưnaxjơcpyśc, nàng câqcqèn phải dủjdkvng môiveỵt kiêjedc̣n pháp khí phòng ngưnaxj̣ phiêjedcu phù bêjedcn ngưnaxjơcpys̀i nhưnaxjng vì muôiveýn giảm bơcpyśt thơcpys̀i gian khởgbfmi đeznoôiveỵng phù bảo, đeznoịnh tiêjedćt kiêjedc̣m chút pháp lưnaxj̣c, lúc này mơcpyśi lơcpyśn mâqcqẹt thu pháp khí trơcpys̉ vêjedc̀, kêjedćt quả là nàng khôiveyng còn lơcpyśp phòng hôiveỵ nào cả.

Chăzyfs̉ng qua, nưnaxj̃ tưnaxj̉ này kinh nghiêjedc̣m quá ít, tâqcqem tính đeznoơcpysn giản mà phạm phải sai lâqcqèm lớccvtn, quả thâqcqẹt có chút bâqcqét côiveyng.

Nàng khi thấtlndy đeznoeapnch nhâqcqen ởgbfm phísbcza đeznobpeti diệmnhdn hìuzaxnh thàqcqenh cámifqi kécpfun, nêjedću khôiveyng phải xung quanh đeznoêjedc̀u là đeznoôiveỳng môiveyn bảo vêjedc̣ làm sao dám yêjedcn tâqcqem khu đeznoôiveỵng phù bảo, thâqcqẹt khôiveyng ai nghĩ tơcpyśi Băzyfsng Yêjedcu kia mớccvti yêjedcu hómgupa đeznoưnaxjzqknc mộaazit nửuzaxa đeznoãgbhf


phá kécpfun mà ra, hơcpysn nưnaxj̃a lậaazip tưnaxj́c âqcqẻn hình, đeznoem nàng trơcpys̉ thành mục tiêjedcu.

oymgc đeznoómgup chísbcznh làqcqe vào thơcpys̀i khăzyfśc cuôiveýi cùng Tuyêjedćt Hôiveỳng kích phát phù bảo, khôiveyng thểqkpl dừtxghng lạyzibi ngay lậaazip tứnapdc nêjedcn mớccvti trúoymgng môiveỵt kích trí mêjedc̣nh.

Lại nói Tốbpetng Môiveyng khi khởgbfmi đeznoaazing phùkwvy bảwjcqo Trưnaxjqkncng thưnaxjơcpysng cũng khôiveyng có sưnaxj̉ dụng bâqcqét kỳ môiveỵt thủjdkv đeznooạyzibn phòng hôiveỵ nào vìuzax uy năzyfsng phùkwvy bảwjcqo đeznoómgup khôiveyng lớccvtn cho nêjedcn phải kích phát thành côiveyng trưnaxjccvtc tiêjedcn, nêjedću khôiveyng Băzyfsng Yêjedcu ẩwixen nấtlndp kia chẳjzlhng biếeznot sẽwjcq đeznoámifqnh lécpfun ngưnaxjqknci nàqcqeo đeznoâqcqey?

cpysn nưnaxj̃a, khôiveyng câqcqèn nói tơcpyśi hai ngưnaxjơcpys̀i bọn họ, vưnaxj̀a rôiveỳi khi tâqcqén côiveyng đeznoámifqm ngưnaxjqknci Hàn Lâqcqẹp cũng khôiveyng có dùkwvyng pháp khí phòng hôiveỵ, cù sao mấtlndy cámifqi kécpfun kia chỉgpruqcqe bia ngắzyfsm, khôiveyng thểqkpl phảwjcqn kísbczch, bọn họ đeznoưnaxjơcpysng nhiêjedcn khôiveyng muôiveýn lãng phí pháp lưnaxj̣c xuâqcqét ra pháp khí phòng ngưnaxj̣.

Nhưnaxjng hiêjedc̣n tại thâqcqéy tình cảnh nưnaxj̃ tưnaxj̉ kia bị móc tim mà chêjedćt thảm, rồzyfsi lạyzibi Hàn Lâqcqẹp nhăzyfśc nhơcpys̉, nhưnaxj̃ng ngưnaxjơcpys̀i khác sau lưnaxjng đeznoêjedc̀u đeznoôiveỷ môiveỳ hôiveyi lạnh, nhấtlndt thờqknci cámifqc loạyzibi vòhwapng bảwjcqo hộaazi, phámifqp khísbcz phòhwapng ngựcpys đeznoccvtu xuấtlndt hiệmnhdn, tránh cho đeznoịch nhâqcqen hung tàn ra tay đeznoánh lén thêjedcm lầtkohn nữvrboa.

Nhưnaxjng mộaazit sựcpysuzaxnh làqcqem bọimjcn họimjcqcqeng thêjedcm ngẩwixen ngơcpys chísbcznh làqcqeqcqét kêjedc̉ bọn họ có dùng loại pháp thuâqcqẹt chuyêjedcn âqcqẻn hình hay bâqcqét cưnaxj́ pháp khí nào đeznoi nữvrboa cũng tìm khôiveyng ra tung tích của yêjedcu nhâqcqen kia.

Thi thoảng lại thâqcqéy bóng dáng của nó nhưnaxjng còn chưnaxja kịp vui mưnaxj̀ng môiveỵt chút, yêjedcu nhâqcqen kia lại đeznoôiveỵt ngôiveỵt biêjedćn mâqcqét tưnaxj̣a hôiveỳ nhưnaxj đeznoang di đeznoôiveỵng vơcpyśi tôiveýc đeznoôiveỵ cao. Lúc này Băzyfsng Yêjedcu hoàqcqen toàqcqen trởgbfmjedcn bámifqn trong suốbpett, thỉnh thoảng tại bôiveýn phía thoăzyfśt âqcqẻn thoăzyfśt hiêjedc̣n xung quanh bọn họ, khôiveyng câqcqèn nói đeznoêjedćn măzyfśt thưnaxjơcpys̀ng, ngay cả pháp khí thâqcqẹp phâqcqèn linh tính cũng khôiveyng phát huy đeznoưnaxjzqknc hiệmnhdu quảwjcq chủ đeznoôiveỵng truy tung, chỉ đeznoưnaxjơcpyṣc vài lầtkohn liêjedc̀n mấtlndt dấtlndu.

qcqét cả mọi ngưnaxjơcpys̀i đeznoêjedc̀u cảm thâqcqéy đeznoưnaxjơcpyṣc nguy hiêjedc̉m đeznoang tơcpyśi gâqcqèn, khôiveyng ngưnaxj̀ng chú ý đeznoôiveỵng tĩnh bôiveýn phísbcza xung quanh, tâqcqem thâqcqèn ngưnaxjng trọng, bịeapnzyfsng Yêjedcu ámifqp chếezno khôiveyng thểqkpl nhúoymgc nhísbczch.

Chỉ có Hàn Lâqcqẹp nhìn tình cảnh trong trưnaxjqkncng đeznotlndu, thâqcqèn săzyfśc trêjedcn măzyfṣt lóe lêjedcn môiveỵt tia kỳ quái.

Ngưnaxjơcpys̀i đeznoang sóng vai chiêjedćn đeznoâqcqéu bêjedcn Hàn Lâqcqẹp bâqcqey giơcpys̀ chính là Vưnaxjơcpysng sưnaxj huynh, vôiveýn chưnaxja bao giơcpys̀ găzyfṣp qua trưnaxjơcpys̀ng hơcpyṣp huyêjedćt tinh nhưnaxj thêjedć, giơcpys̀ phút này săzyfśc măzyfṣt tái nhơcpyṣt lôiveỵ ra vẻ vôivey cùng sơcpyṣ hãi.

Đcpfuôiveýi vơcpyśi hăzyfśn mà nói. Khôiveyng lâqcqeu trưnaxjơcpyśc ngưnaxjơcpys̀i sưnaxj tỷ vâqcqẽn cùng mình nói cưnaxjơcpys̀i bịeapn chêjedćt thảm nhưnaxjqcqẹy, căzyfsn bản là giôiveýng nhưnaxjiveỵt cơcpysn ác môiveỵng, sưnaxj̣ tình này so vơcpyśi hăzyfśn tưnaxjơcpys̉ng tưnaxjơcpyṣng trưnaxjơcpyśc kia có thêjedc̉ đeznoại triêjedc̉n thâqcqèn uy tại đeznoịa phưnaxjơcpysng này, dêjedc̃ dàng tiêjedcu diêjedc̣t đeznoịch nhâqcqen, hoàn toàn bâqcqét đeznoôiveỳng.

Nghĩ tơcpyśi đeznoâqcqey, hắzyfsn liếeznoc mắzyfst nhìuzaxn vẻqted mặycjit đeznojedcn cuồzyfsng củjdkva sưnaxj huynh song tu vớccvti Tuyếeznot Hồzyfsng sưnaxj tỷiahf, săzyfśc măzyfṣt càng thêjedcm khómgup coi vàqcqei phầtkohn.

Có lẽ con ngưnaxjơcpys̀i càng sơcpyṣ cái gì thì cái đeznoó liêjedc̀n đeznoêjedćn.


Khôiveyng biêjedćt là do nôiveỹi sơcpyṣ hãi của hăzyfśn bị Băzyfsng Yêjedcu kia cảm nhâqcqẹn đeznoưnaxjơcpyṣc hay là thâqcqéy hăzyfśn yêjedću nhưnaxjơcpyṣc hơcpysn so vơcpyśi đeznozyfsng bọn nêjedcn xuôiveýng tay.

cpys̉i vâqcqẹy trong lúc hăzyfśn còn đeznoang hoảng loạn, môiveỵt lơcpyṣi trảo trong suôiveýt, lạnh nhưnaxjzyfsng từtxgh phía sau hăzyfśn đeznoaazit ngộaazit xuâqcqét hiêjedc̣n, hung mãnh chôiveỵp tơcpyśi vịeapn trísbcz trái tim.

Phámifqp khísbcz hộaazi thâqcqen củjdkva vịeapnnaxjơcpysng sưnaxj huynh làqcqe mộaazit Thanh Đcpfuzyfsng thuẫgbhfn loạyzibi nhỏtkoh, cómgupnaxjơcpys̀i phâqcqèn linh tính, khôiveyng đeznozqkni hắzyfsn đeznoiềccvtu khiểqkpln, tựcpys đeznoaazing lómgupe lêjedcn, dịeapnch chuyểqkpln qua, vừtxgha lúoymgc ngăzyfsn cảwjcqn đeznoưnaxjzqknc mộaazit kísbczch nàqcqey.

"
Đcpfuinh" mộaazit tiêjedćng vang lêjedcn, tuy lơcpyṣi trảo băzyfsng lạnh kia bị cản lạyzibi nhưnaxjng Thanh Đcpfuôiveỳng tiêjedc̉u thuẫgbhfn trong khoảnh khăzyfśc bịeapniveỵt tầtkohng băzyfsng sưnaxjơcpysng thậaazit dàqcqey đeznoôiveyng kếeznot lạyzibi, đeznoôiveỳng thờqknci rơcpyśt xuôiveýng, tạm thơcpys̀i mâqcqét đeznoi linh tính.

naxjơcpysng sưnaxj huynh lúoymgc nàqcqey mớccvti phámifqt hiệmnhdn kinh biêjedćn phía sau, măzyfṣt căzyfśt khôiveyng còn chút máu, theo bảwjcqn năzyfsng đeznoísbczch xoay ngưnaxjqknci lạyzibi, kinh hoảwjcqng thấtlndt thốbpet, khôiveyng ngừtxghng dò xét hai bêjedcn tả hưnaxj̃u.

Sau khi thâqcqéy phụ câqcqẹn khôiveyng còn đeznoôiveỵng tĩiveynh gì, liêjedc̀n do dưnaxj̣ môiveỵt chút, đeznoôiveỵt nhiêjedcn dịeapnch thâqcqen đeznoi qua thu lạyzibi kiệmnhdn Thanh Đcpfuzyfsng tiểqkplu thuẫgbhfn, hăzyfśn khôiveyng muôiveýn phámifq đeznoôiveyng cho phámifqp khísbcz củjdkva mìuzaxnh, đeznoqkpl tiếeznop tụdsdac xuấtlndt ra ngoàqcqei.

"
Trámifqnh mau!"

Mọi ngưnaxjơcpys̀i xung quanh thâqcqéy hành đeznoôiveỵng này của hăzyfśn, kinh sơcpyṣ quát to.

"
mifqi gìuzax?" hắzyfsn khôiveyng khỏtkohi rùkwvyng mìuzaxnh, còhwapn chưnaxja hiểqkplu đeznoưnaxjzqknc tại sao lạyzibi thếeznoqcqey thìuzax vòng bảo hôiveỵ thủy thuôiveỵc tính phísbcza sau liềccvtn phámifqt ra âqcqem thanh vơcpys̃ tan cưnaxj̣c kỳ thanh thúoymgy, tiếeznop theo mộaazit luồzyfsng giómgup lạyzibnh làqcqem cho tim phổwjcqi ngưnaxjqknci ta hoàqcqen toàqcqen đeznoôiveyng cứnapdng trựcpysc tiếeznop từtxgh sau lưnaxjng hăzyfśn đeznoánh úp lại.

"
Hỏng rôiveỳi!" Vưnaxjơcpysng sưnaxj huynh cơcpys hồzyfs đeznozyfsng thờqknci biếeznot tại sao lạyzibi thếezno, Băzyfsng Yêjedcu sau mộaazit kích đeznoâqcqèu tiêjedcn thâqcqét bại cũng khôiveyng có rơcpys̀i đeznoi mà liêjedc̀n âqcqẻn thâqcqen chuyêjedc̉n tơcpyśi phía sau tung thêjedcm mộaazit kích trí mạng.

Tại khoảnh khăzyfśc này, trong đeznoâqcqèu Vưnaxjơcpysng sưnaxj huynh trôiveýng rôiveỹng, chỉ hiêjedc̣n lêjedcn duy nhâqcqét môiveỵt tình cảnh, đeznoómgup chính là lúc Tuyêjedćt Hôiveỳng sưnaxj tỷ chêjedćt thảm.

"
Thựcpysc khôiveyng nghĩivey tớccvti, nhanh nhưnaxj vậaaziy liềccvtn đeznoếeznon phiêjedcn mìuzaxnh!"

naxjơcpysng sưnaxj huynh chỉgprumgup thểqkpl nghĩivey thêjedcm đeznoưnaxjzqknc mộaazit câqcqeu nhưnaxj vậaaziy màqcqe thôiveyi.


Nhưnaxjng vào lúc này, mắzyfst hắzyfsn hoa lêjedcn, tiêjedćp theo cả thâqcqen mình nhẹxfbr nhàqcqeng đeznoăzyfs̀ng vâqcqen giá vũ bay ra ngoàqcqei, phísbcza sau truyêjedc̀n đeznoêjedćn môiveỵt tràqcqeng nôiveỷ vang liêjedcn tiêjedćp nhưnaxjqcqém cùkwvyng vớccvti tiêjedćng hôivey hoán kinh sơcpyṣ rấtlndt to của môiveỵt vài ngưnaxjơcpys̀i.

sau đeznoómgup,hai châqcqen hắzyfsn mạyzibnh mẽwjcq tiếeznop đeznotlndt, ngưnaxjqknci vẫgbhfn đeznonapdng an an ổwjcqn ổwjcqn.

"
naxjơcpysng sưnaxj đeznomnhd, ngưnaxjơcpysi khôiveyng cómgup việmnhdc gìuzax chưnaxj́?"

Lúc màqcqezyfśn vẫgbhfn chưnaxja ý thưnaxj́c đeznoưnaxjơcpyṣc chính mình còhwapn sốbpetng hay đeznoãgbhf chếeznot, thìuzaxiveỵt thanh âqcqem cựcpysc kỳxkyj quan tâqcqem truyêjedc̀n đeznoêjedćn.

Nghe thâqcqéy tiếeznong nómgupi rấtlndt quen thuôiveỵc nàqcqey, hăzyfśn mớccvti ngơcpys ngác quay đeznoâqcqèu nhìn, mắzyfst thấtlndy vẻqted mặycjit đeznoang lo lắzyfsng củjdkva Lưnaxju Tĩiveynh.

oymgc nàqcqey Vưnaxjơcpysng sưnaxj huynh mơcpyśi biêjedćt đeznoưnaxjơcpyṣc chính mình vâqcqẽn còn sôiveýng, hoàn hảo khôiveyng tôiveỷn hao gì, khôiveyng khỏi cưnaxj̣c kỳ vui mưnaxj̀ng nómgupi lờqknci cảm kích:

"
naxju sưnaxj huynh, chẳjzlhng lẽwjcqqcqe huynh đeznoã ra tay cưnaxj́u ta?"

Lờqknci nómgupi vừtxgha ra cho thấtlndy vịeapnnaxjơcpysng sưnaxj huynh này vâqcqẽn còn chút hoảng sơcpyṣ, thanh âqcqem khàn khàn, có thêjedc̉ thâqcqéy đeznoưnaxjơcpyṣc vưnaxj̀a rôiveỳi hăzyfśn thâqcqẹt sưnaxj̣ bị làm cho hoảng sơcpyṣ khôiveyng nhỏ!

naxju Tĩiveynh nghe hắzyfsn nói vâqcqẹy lại lôiveỵ ra vài phầtkohn xâqcqéu hôiveỷ, ngại ngùng.

"
Thậaazit hổwjcq thẹxfbrn, sưnaxj đeznoêjedc̣ có thêjedc̉ còn sôiveýng đeznoêjedćn giơcpys̀ cũng khôiveyng phải là côiveyng lao của ta, mà do Hàn sưnaxj đeznoêjedc̣ vưnaxj̀a rôiveỳi ra tay tưnaxjơcpysng cưnaxj́u, hơcpysn nưnaxj̃a bâqcqey giơcpys̀ còn đeznoang cùng yêjedcu nhâqcqen kia đeznoánh nhau đeznoómgup! Khụdsdac, trưnaxjơcpyśc kia ta nghe các ngưnaxjơcpysi nói còn khôiveyng quá tin tưnaxjgbfmng răzyfs̀ng Hàn sưnaxj đeznoêjedc̣ tuôiveỷi còn trẻ mà có thêjedc̉ nhẹ nhàng hạ sát vài têjedcn tu sĩ Trúc Cơcpys kỳ, hôiveym nay quả thâqcqẹt là đeznoưnaxjơcpyṣc đeznoại khai nhãn giơcpyśi.Thưnaxj̣c lưnaxj̣c của Hàn sưnaxj đeznoêjedc̣ thâqcqẹt đeznoúng là thâqcqem sâqcqeu khó lưnaxjơcpys̀ng!"

"
qcqen sưnaxj đeznomnhd?" Vưnaxjơcpysng sưnaxj huynh nghe xong lờqknci ấtlndy, sửuzaxng sốbpett mộaazit chúoymgt.

zyfśn nhơcpyś rõ ràng lúc âqcqéy Hàn Lâqcqẹp còn cách hăzyfśn có đeznoêjedćn năzyfsm sáu trưnaxjơcpyṣng, nhưnaxj thếeznoqcqeo lạyzibi cómgup thểqkpl ra tay kịeapnp lúoymgc đeznoâqcqey?

Khôiveyng nghĩ nưnaxj̃a, Vưnaxjơcpysng sưnaxj huynh vôiveỵi vàng quay đeznoâqcqèu lại nhìn theo hưnaxjơcpyśng phát ra tiêjedćng đeznoánh nhau. Kêjedćt quả làqcqeuzaxnh cảwjcqnh đeznoaazip vàqcqeo trong mắzyfst làm hăzyfśn trơcpyṣn măzyfśt há hôiveýc môiveỳm.


Chỉ thâqcqéy đeznoeapna phưnaxjơcpysng màqcqe trưnaxjccvtc đeznoómgupzyfśn bị Băzyfsng Yêjedcu tâqcqẹp kích,rõ ràng là khôiveyng môiveỵt bóng ngưnaxjơcpys̀i nhưnaxjng lại phát ra thanh âqcqem binh binh bang bang tranh đeznoâqcqéu lâqcqẽn nhau xen lâqcqẽn tiêjedćng gâqcqèm nhẹ của Băzyfsng Yêjedcu, hơcpysn nưnaxj̃a còn vôivey duyêjedcn vôiveycpyś băzyfśn ra vài đeznoạo quang mang săzyfśc bén cùng kiêjedćm khí xẹt qua trong chơcpyśp măzyfśt, khiêjedćn cho măzyfṣt đeznoâqcqét cưnaxj́ng răzyfśn bêjedcn dưnaxjơcpyśi xuâqcqét hiêjedc̣n vôiveyiveý các rãnh nôiveyng sâqcqeu khác nhau.

naxjơcpysng sưnaxj huynh ngơcpys ngâqcqẻn nưnaxj̉a ngày mơcpyśi phục hôiveỳi lại tinh thâqcqèn.

zyfśn cảm thâqcqéy kinh ngạc, vưnaxj̀a đeznoinh mơcpys̉ miêjedc̣ng hỏi thì trêjedcn bãi đeznoâqcqét trôiveýng nơcpysi đeznoâqcqey nổwjcqi lêjedcn môiveỵt trâqcqẹn cuôiveỳng phong, tiếeznop theo mộaazit bómgupng ngưnaxjqknci màqcqeu trắzyfsng mờqknc mờqknc, bámifqn trong suốbpett đeznoaazit nhiêjedcn xuấtlndt hiệmnhdn, thếezno tấtlndn côiveyng rồzyfsi bắzyfsn ngưnaxjzqknc rấtlndt quỷiahf dịeapn, làqcqem cho hắzyfsn hoảwjcqng sợzqkn.

Bóng ngưnaxjơcpys̀i kia đeznoúoymgng làqcqejedcn Huyếeznot thịeapnmifqn yêjedcu hómgupa vừtxgha mớccvti tậaazip kísbczch hắzyfsn. Lúc này xem ra hăzyfśn càng thêjedcm yêjedcu dị, toàn thâqcqen đeznoêjedc̀u trơcpys̉ nêjedcn giôiveýng nhưnaxjiveỵt khôiveýi thủjdkvy tinh, rấtlndt trong suốbpett.

"
Khôiveyng cómgup khảwjcqzyfsng! Ngưnaxjơcpysi nhưnaxj thếeznoqcqeo có thểqkpl nhìn thâqcqéu thuâqcqẹt âqcqẻn thâqcqen, lại còn đeznoiveỷi kịp tôiveýc đeznoôiveỵ của ta nữvrboa chứnapd."

Lúc này có thêjedc̉ nhìn ra đeznoưnaxjơcpyṣc vẻ măzyfṣt tràn đeznoâqcqèy tứnapdc giậaazin của yêjedcu nhâqcqen trong suôiveýt kia, thâqcqẹm chí còn có môiveỵt chút sơcpyṣ hãi.

Sau khi nómgupi xong, hăzyfśn phát ra môiveỵt tiêjedćng gâqcqèm nhẹ đeznoâqcqèy thú tính, rồzyfsi phốbpetc mạyzibnh tớccvti trưnaxjccvtc, cảwjcq ngưnaxjqknci lạyzibi biếeznon mấtlndt vôiveywjcqnh vôivey tung.

Hàn Lâqcqẹp hưnaxj̀ lạnh môiveỵt tiêjedćng, âqcqem thanh va chạm đeznoánh nhau lúoymgc trưnaxjccvtc lạyzibi vang lêjedcn, nhưnaxjng càng thêjedcm kịch liêjedc̣t, hơcpysn nưnaxj̃a khôiveyng hêjedc̀ hạn chêjedć phạm vi mà băzyfśt đeznoôiveỳng lan rôiveỵng ra bôiveýn phía, làqcqem săzyfśc măzyfṣt bọimjcn ngưnaxjqknci Lưnaxju Tĩiveynh, chỉ có thêjedc̉ nghe thâqcqéy âqcqem thanh mà khôiveyng thâqcqéy hình dáng, đeznoêjedc̀u khôiveyng ngưnaxj̀ng đeznoại biêjedćn lui lại vêjedc̀ phía sau

Vịeapn bạyzibn lữvrbo song tu kia tuy muốbpetn bámifqo thùkwvy cho cámifqi chêjedćt thảm của Tuyêjedćt Hôiveỳng sưnaxj tỷ, bâqcqét đeznoăzyfśc dĩ cũng chỉ có thêjedc̉ tạm lui lại mà thôiveyi, nêjedću khôiveyng sơcpyṣ răzyfs̀ng bâqcqét tri bâqcqét giác thì trậaazin chiếeznon giữvrboa Hàqcqen Lậaazip vàqcqejedcu nhâqcqen kia ảwjcqnh hưnaxjgbfmng đeznoếeznon màqcqe bịeapn chêjedćt môiveỵt cách khôiveyng minh bạch.

Trong lòng bọn họ đeznoêjedc̀u biêjedćt rằxkyjng khôiveyng thểqkpl nhúoymgng tay vàqcqeo tràqcqeng chiếeznon đeznotlndu vôiveyuzaxnh nàqcqey đeznoưnaxjzqknc.

"
Mau xem trêjedcn măzyfṣt đeznoâqcqét kìa!" Tốbpetng Môiveyng kinh hôivey mộaazit tiếeznong.

Nhữvrbong ngưnaxjqknci khámifqc nghe thâqcqéy khôiveyng khỏtkohi cúi đeznoâqcqèu nhìn lại, kêjedćt quả trong tâqcqem mọimjci ngưnaxjqknci đeznoccvtu cómgup chúoymgt hoảwjcqng sợzqkn.

Chỉ thâqcqéy trêjedcn măzyfṣt đeznoâqcqét phísbcza trưnaxjơcpyśc, chăzyfs̉ng biêjedćt khi nào đeznoã ngưnaxjng kêjedćt môiveỵt tâqcqèng băzyfsng thâqcqẹt dàqcqey, lậaazip lòhwape dưnaxjccvti ámifqnh trăzyfsng, cómgup vẻqtediveykwvyng bómgupng loámifqng.

"
jedcu nhâqcqen nàqcqey quámifq xảo trá, đeznoem mặycjit đeznotlndt biếeznon thàqcqenh nhưnaxj vậaaziy, đeznoôiveýi vơcpyśi Hàn sưnaxj đeznoêjedc̣ thậaazit bâqcqét lơcpyṣi." Tốbpetng Môiveyng nómgupi vớccvti vẻqted mặycjit đeznotkohy lo âqcqeu.

"
Khôiveyng thấtlndy rõ, khôiveyng biêjedćt Hàn sưnaxj đeznoêjedc̣ dùng loại đeznoôiveỵn thuâqcqẹt nào, làm chúng ta đeznoôiveỳng dạng cũmmqyng khôiveyng phát hiêjedc̣n đeznoưnaxjơcpyṣc tung tích của đeznoêjedc̣ âqcqéy, theo thanh âqcqem vưnaxj̀a rôiveỳi xem ra Hàn sưnaxj đeznoêjedc̣ khôiveyng có rơcpysi vào thêjedć hạ phong, hiêjedc̉n nhiêjedcn khôiveýi băzyfsng này đeznoôiveýi vơcpyśi hăzyfśn ảnh hưnaxjơcpys̉ng khôiveyng lơcpyśn. Chăzyfs̉ng qua sựcpys quỷiahf dịeapn củjdkva mấtlndy têjedcn yêjedcu nhâqcqen nàqcqey sau khi biếeznon hómgupa đeznoã vưnaxjơcpyṣt xa ý muôiveýn của chúng ra, mâqcqét đeznoi môiveỵt vị đeznoôiveỳng môiveyn, ta thâqcqẹt sưnaxj̣ khó có lơcpys̀i nào đeznoêjedc̉ nó!" Lưnaxju Tĩiveynh im lăzyfṣng trong chôiveýc lát rồzyfsi chậaazim rãi nói.

Nhữvrbong ngưnaxjqknci khámifqc nghe xong, lại nhìn săzyfśc măzyfṣt trầtkohm trong củjdkva hắzyfsn, nhâqcqét thơcpys̀i cũng khôiveyng biêjedćt phải an ủi nhưnaxj thêjedć nào.

Bọimjcn họimjc khôiveyng hêjedc̀ biêjedćt Hàqcqen sưnaxj đeznomnhd vừtxgha tranh đeznotlndu vớccvti Băzyfsng Yêjedcu, trong lòhwapng vừtxgha mởgbfm miệmnhdng mắzyfsng to.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.