Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 320 : Phá kiển

    trước sau   
Nhóbwvam tu sĩhyov Hoàxtgpng Phong cốkauyc vừolqva thấbmkay cảctgonh nàxtgpy, sớyasym đvopmãaqfq đvopmưrjkntdscc nghe Hàxtgpn Lậezjup nóbwvai nêuagdn còcowln khôwctkng biếkvnht đvopmkauyi phưrjknơwlnqng muốkauyn làxtgpm gìvopm nữmfdga sao. Lậezjup tứukfdc khôwctkng kháolqvch khíkauyyjxzng pháolqvp khíkauy, đvopmdvsao thuậezjut đvopmáolqvnh vàxtgpo bốkauyn quang késszin. Bọdocdn họdocd đvopmcowlu biếkvnht, trưrjknyasyc khi đvopmkauyi phưrjknơwlnqng biếkvnhn thârphun pháolqvsszin ra ngoàxtgpi, mấbmkay Huyếkvnht thịjpbyxtgpy chíkauynh làxtgp mộgownt tấbmkam bia cốkauy đvopmjpbynh, tựqwvg nhiêuagdn sẽuagd khôwctkng bỏzytd qua cơwlnq hộgowni nàxtgpy.

Đwlpzáolqvng tiếkvnhc đvopmúkwzqng nhưrjkn lờintsi Hàxtgpn Lậezjup nóbwvai, mấbmkay cáolqvi quang késszin vôwctkyjxzng chắotwyc chắotwyn, mộgownt cơwlnqn côwctkng kíkauych nhưrjknrjkna to gióbwva lớyasyn qua đvopmi, chúkwzqng nóbwva vẫjpbyn bìvopmnh yêuagdn vôwctk sựqwvg, đvopmukfdng sừolqvng sữmfdgng tạdvsai chỗhyrj, khôwctkng bịjpby tổzytdn hạdvsai tíkauyvopm.

Vẻzytd mặqrwbt bọdocdn Lưrjknu Tĩhyovnh trởjpbyuagdn khóbwva coi.

"Mọdocdi ngưrjknintsi khôwctkng cầnbysn nưrjknơwlnqng tay, cóbwva tuyệqbnit chiêuagdu gìvopm thìvopm thi triểdkgpn đvopmi. Lúkwzqc nàxtgpy khôwctkng làxtgpm đvopmưrjkntdscc, đvopmtdsci bọdocdn họdocd biếkvnhn thârphun đvopmi ra thìvopm hỏzytdng hếkvnht."rjknu Tĩhyovnh thầnbysn sắotwyc kiêuagdn đvopmjpbynh quáolqvt lớyasyn mộgownt tiếkvnhng.

bwvai xong lờintsi nàxtgpy, hắotwyn lậezjup tứukfdc thu lạdvsai pháolqvp khíkauy vừolqva nãaqfqy, lấbmkay ra mộgownt tấbmkam phùyjxz lụhyovc màxtgpu vàxtgpng, dùyjxzng hai ngóbwvan tay giữmfdg lấbmkay. Sau đvopmóbwva bắotwyt đvopmnbysu niệqbnim niệqbnim, trong tiếkvnhng chúkwzq ngữmfdg thầnbysn bíkauy, tấbmkam phùyjxz lụhyovc nàxtgpy dầnbysn dầnbysn pháolqvt ra kim quang chóbwvai mắotwyt.

xtgpn Lậezjup nhìvopmn thấbmkay thìvopm trong lòcowlng thấbmkat kinh. Mặqrwbc dùyjxz khôwctkng biếkvnht tấbmkam phùyjxzxtgpy cóbwva đvopmtowgng cấbmkap gìvopm, nhưrjknng vớyasyi tu vi Trúkwzqc Cơwlnq trung kỳnmba củruula Lưrjknu Tĩhyovnh màxtgpcowln phảctgoi dùyjxzng đvopmếkvnhn khẩrnbnu quyếkvnht đvopmdkgp khởjpbyi đvopmgownng thìvopm thấbmkay đvopmưrjkntdscc nóbwva tuyệqbnit đvopmkauyi khôwctkng bìvopmnh thưrjknintsng.


Nhữmfdgng ngưrjknintsi kháolqvc nhìvopmn thấbmkay thếkvnh, đvopmcowlu liếkvnhc nhìvopmn nhau rồzpvni thi triểdkgpn thầnbysn thôwctkng củruula mìvopmnh.

Trong đvopmóbwvaxtgpm ngưrjknintsi ta chúkwzq ýjsub nhấbmkat làxtgprjkn tỷcowl củruula Trầnbysn Xảctgoo Thiếkvnhn vàxtgp Tốkauyng Môwctkng. Bọdocdn họdocd đvopmcowlu lấbmkay ra mộgownt tấbmkam phùyjxz bảctgoo cóbwva vẽuagd đvopmzpvn áolqvn pháolqvp bảctgoo. Rồzpvni lậezjup tứukfdc ngồzpvni xuốkauyng ngưrjknng thầnbysn khởjpbyi đvopmgownng. Mộgownt đvopmxtgpn hàxtgpo quang màxtgpu lam vàxtgpxtgpu xáolqvm pháolqvt ra từolqv trêuagdn tấbmkam phùyjxz bảctgoo củruula bọdocdn họdocd, đvopmiềcowlu nàxtgpy khiếkvnhn cho nhữmfdgng ngưrjknintsi kháolqvc hârphum mộgown khôwctkng thôwctki.

Phùyjxz bảctgoo cũgownng khôwctkng phảctgoi làxtgp mỗhyrji mộgownt tu sĩhyov Trúkwzqc Cơwlnq kỳnmbabwva thểdkgp dễtpzlxtgpng cóbwva đvopmưrjkntdscc. Cóbwva đvopmưrjkntdscc vậezjut nàxtgpy đvopmruul đvopmdkgp chứukfdng minh nếkvnhu hai ngưrjknintsi nàxtgpy khôwctkng phảctgoi cóbwva chỗhyrj dựqwvga làxtgp đvopmdvsai gia tộgownc thìvopm bảctgon thârphun cũgownng đvopmưrjkntdscc trưrjknjpbyng bốkauyi sưrjknwctkn rấbmkat yêuagdu quýjsub mớyasyi cóbwva thểdkgpxtgpm chủruul đvopmưrjkntdscc vậezjut ấbmkay. Nếkvnhu khôwctkng chỉhxnv dựqwvga vàxtgpo bọdocdn họdocd thìvopmxtgpm sao cóbwva kỳnmba ngộgown đvopmếkvnhn nhưrjkn vậezjuy chứukfd.

Nhữmfdgng ngưrjknintsi kháolqvc hârphum mộgowngownng chỉhxnvxtgprphum mộgown, nhưrjknng khôwctkng muốkauyn yếkvnhu thếkvnhuagdn hoặqrwbc làxtgp thi triểdkgpn pháolqvp thuậezjut sắotwyc bésszin, hoặqrwbc làxtgp lấbmkay ra pháolqvp khíkauy thầnbysn diệqbniu hơwlnqn, pháolqvt đvopmgownng mộgownt vòcowlng côwctkng kíkauych, lậezjup tứukfdc hàxtgpo quang tậezjun trờintsi, pháolqvp khíkauy bay táolqvn loạdvsan.

xtgpxtgpn Lậezjup lạdvsai khôwctkng sửhyov dụhyovng phùyjxz bảctgoo, cũgownng khôwctkng sửhyov dụhyovng "Cựqwvg Kiếkvnhm thuậezjut" uy lựqwvgc kinh ngưrjknintsi vừolqva rồzpvni. Màxtgp hắotwyn chỉhxnv sửhyov dụhyovng thủruul đvopmoạdvsan đvopmhyrj sứukfdc nhấbmkat, hai tay nhẹwlpz nhàxtgpng vung lêuagdn, mấbmkay tiếkvnhng vậezjut nặqrwbng rơwlnqi xuốkauyng mặqrwbt đvopmbmkat, trưrjknyasyc ngưrjknintsi Hàxtgpn Lậezjup liềcowln cóbwva thêuagdm bốkauyn con Khôwctki lỗhyrji thúkwzq.

Mấbmkay con Khôwctki lỗhyrji thúkwzq mởjpby đvopmôwctki mắotwyt lạdvsanh nhưrjkndrtvng ra, háolqvolqvi mồzpvnm khổzytdng lồzpvn phun mấbmkay cộgownt sáolqvng thậezjut dàxtgpi nhưrjkn pháolqvp thuậezjut bìvopmnh thưrjknintsng, còcowln Hàxtgpn Lậezjup thìvopm đvopmukfdng phíkauya sau chúkwzqng nóbwva, lợtdsci dụhyovng cơwlnq hộgowni khôwctki phụhyovc lạdvsai pháolqvp lựqwvgc tiêuagdu hao vừolqva nãaqfqy.

rphuy giờints ngay cảctgo mặqrwbt củruula têuagdn giáolqvo chủruul Hắotwyc Sáolqvt giáolqvo đvopmcowlu chưrjkna thấbmkay, hắotwyn khôwctkng muốkauyn dùyjxzng toàxtgpn lựqwvgc, khiếkvnhn cho pháolqvp lựqwvgc mau chóbwvang tiêuagdu hao hếkvnht.

Tậezjun lựqwvgc tiếkvnht kiệqbnim pháolqvp lựqwvgc đvopmcowl phòcowlng bấbmkat trắotwyc, đvopmârphuy làxtgp chủruul ýjsub trưrjknyasyc khi trậezjun chiếkvnhn xảctgoy ra củruula Hàxtgpn Lậezjup. Nếkvnhu khôwctkng khi pháolqvp lựqwvgc hao hếkvnht, hắotwyn cóbwva bảctgon lãaqfqnh vàxtgp thủruul đvopmoạdvsan nhiềcowlu hơwlnqn nữmfdga cũgownng khôwctkng thểdkgpxtgpo dùyjxzng đvopmếkvnhn đvopmưrjkntdscc.

Đwlpzáolqvm Khôwctki Lỗhyrji thúkwzq vừolqva ra liềcowln khiếkvnhn nhữmfdgng đvopmzpvnng môwctkn kháolqvc giậezjut mìvopmnh nhìvopmn lạdvsai, nhưrjknng lậezjup tứukfdc khôwctkng cho làxtgp lạdvsa.

yjxz sao sửhyov dụhyovng côwctkng pháolqvp gìvopm, tu luyệqbnin pháolqvp quyếkvnht gìvopm, đvopmârphuy đvopmcowlu làxtgpkauyrnbnn củruula ngưrjknintsi đvopmóbwva, sẽuagd khôwctkng cóbwva ai khôwctkng biếkvnht ýjsubxtgp đvopmi hỏzytdi.

Ngưrjknintsi hơwlnqi hiểdkgpu vềcowl nguồzpvnn gốkauyc củruula Khôwctki Lỗhyrji thuậezjut đvopmcowlu nghĩhyov rằfhcvng Hàxtgpn Lậezjup cóbwva đvopmưrjkntdscc côwctkng pháolqvp từolqv chỗhyrjjsubbwvaa Nguyêuagdn. Vớyasyi tu vi củruula Lýjsubbwvaa Nguyêuagdn giếkvnht chếkvnht vàxtgpi têuagdn tu sĩhyov Thiêuagdn Trúkwzqc giáolqvo, lấbmkay đvopmưrjkntdscc chúkwzqt íkauyt pháolqvp quyếkvnht tu luyệqbnin củruula môwctkn pháolqvi đvopmóbwvagownng khôwctkng cóbwvavopm ngạdvsac nhiêuagdn.

Cho nêuagdn, nhữmfdgng ngưrjknintsi kháolqvc nhiềcowlu lắotwym cũgownng chỉhxnv cảctgom thấbmkay tòcowlcowl vớyasyi mấbmkay con Khôwctki lỗhyrji thúkwzqxtgp thôwctki.

Giờints phúkwzqt nàxtgpy, Lưrjknu Tĩhyovnh đvopmãaqfq thàxtgpnh côwctkng pháolqvt đvopmgownng Kim phùyjxz, nóbwva run nhẹwlpzuagdn rồzpvni hóbwvaa thàxtgpnh mộgownt đvopmdvsao kim quang, bay thẳtowgng đvopmếkvnhn phíkauya trêuagdn quang késszin.


Sau đvopmóbwva mộgownt tiếkvnhng nổzytd vang lêuagdn, kim quang vỡhyrj ra tạdvsao thàxtgpnh cơwlnqn mưrjkna quang đvopmiểdkgpm đvopmnbysy trờintsi bay xuốkauyng, nhưrjkn mộgownng nhưrjknctgoo, thậezjut sựqwvg cựqwvgc kỳnmba đvopmwlpzp mắotwyt.

Nhưrjknng màxtgp trong cảctgonh tưrjkntdscng sặqrwbc sỡhyrjxtgpy lạdvsai ẩrnbnn giấbmkau sáolqvt khíkauy. Bởjpbyi vìvopm sau khi Lưrjknu Tĩhyovnh bắotwyt pháolqvp quyếkvnht đvopmếkvnhn mứukfdc hoa cảctgo mắotwyt thìvopm quang đvopmiểdkgpm trêuagdn trờintsi đvopmãaqfq biếkvnhn hìvopmnh quỷcowl dịjpby, dầnbysn dầnbysn co rúkwzqt lạdvsai, biếkvnhn thàxtgpnh mộgownt thanh tiểdkgpu kiếkvnhm màxtgpu vàxtgpng, mặqrwbc dùyjxz chỉhxnvxtgpi cóbwva mộgownt tấbmkac, nhưrjknng hàxtgpn khíkauy bứukfdc ngưrjknintsi, vôwctkyjxzng sắotwyc bésszin.

"Thiêuagdn Nhậezjun thuậezjut"

kwzqc nàxtgpy, Lưrjknu Tĩhyovnh mớyasyi nhỏzytd giọdocdng nóbwvai ra têuagdn củruula Kim hệqbni pháolqvp thuậezjut kia.

Cảctgonh nàxtgpy làxtgpm cho nhữmfdgng ngưrjknintsi kháolqvc, ngoạdvsai trừolqv hai ngưrjknintsi đvopmang huy đvopmgownng phùyjxz bảctgoo, đvopmcowlu rùyjxzng mìvopmnh.

Bởjpbyi vìvopm Kim hệqbni pháolqvp thuậezjut làxtgp mộgownt loạdvsai thưrjkna thớyasyt nhấbmkat trong Ngũgownxtgpnh Đwlpzdvsao thuậezjut, hơwlnqn nữmfdga phầnbysn lớyasyn làxtgpolqvc pháolqvp thuậezjut phụhyov trợtdsc nhưrjkn ""Kim giáolqvp thuậezjut", "Thiếkvnht phu thuậezjut". Màxtgp phùyjxz lụhyovc củruula Lưrjknu Tĩhyovnh hôwctkm nay chẳtowgng nhữmfdgng làxtgp Kim hệqbni pháolqvp thuậezjut côwctkng kíkauych, màxtgpcowln làxtgp pháolqvp thuậezjut quầnbysn côwctkng trêuagdn trung cấbmkap, đvopmiềcowlu nàxtgpy sao khôwctkng khiếkvnhn mọdocdi ngưrjknintsi kinh ngạdvsac chứukfd, khôwctkng hẹwlpzn màxtgpyjxzng chậezjum lạdvsai, muốkauyn xem pháolqvp thuậezjut nàxtgpy cóbwva chỗhyrjxtgpo thầnbysn diệqbniu.

Giờints phúkwzqt nàxtgpy vôwctk sốkauy tiểdkgpu kiếkvnhm màxtgpu vàxtgpng đvopmang tỏzytda sáolqvng phíkauya trêuagdn quang késszin, khíkauy thếkvnh thậezjut làxtgp kinh ngưrjknintsi.

Nhưrjknng Lưrjknu Tĩhyovnh vừolqva thúkwzqc giụhyovc khẩrnbnu quyếkvnht, nhữmfdgng tiểdkgpu kiếkvnhm màxtgpu vàxtgpng liềcowln giốkauyng nhưrjknwlnqn mưrjkna đvopmáolqvvopmnh thưrjknintsng từolqv trêuagdn trờintsi rơwlnqi xuốkauyng, lao vềcowl phíkauya quang késszin bêuagdn dưrjknyasyi.

Tiếkvnhp theo bêuagdn tai đvopmáolqvm ngưrjknintsi Hàxtgpn Lậezjup truyềcowln đvopmếkvnhn liêuagdn tiếkvnhp nhữmfdgng tiếkvnhng "
Phốkauyc phốkauyc" trầnbysm muộgownn. Kim quang, huyếkvnht quang đvopman vàxtgpo nhau, bắotwyn tung tóbwvae khắotwyp nơwlnqi, nhưrjkn khóbwvai lửhyova bay táolqvn loạdvsan.

Quang késszin vốkauyn khôwctkng cóbwva chúkwzqt suy suyểdkgpn nàxtgpo khi bịjpby ngưrjknintsi kháolqvc côwctkng kíkauych, thìvopmrphuy giờintsrjknyasyi thếkvnhwctkng mãaqfqnh liệqbnit đvopmãaqfq xảctgoy ra biếkvnhn hóbwvaa, huyếkvnht quang dầnbysn dầnbysn mởjpby rộgownng ra, dưrjknintsng nhưrjkn đvopmãaqfq biếkvnht lợtdsci hạdvsai.

Huyếkvnht quang dàxtgpy đvopmqrwbc vàxtgp Kiếkvnhm quang liêuagdn tiếkvnhp đvopmáolqvnh tớyasyi đvopmãaqfq xảctgoy ra va chạdvsam.

rjknu Tĩhyovnh nhìvopmn thấbmkay cảctgonh nàxtgpy, trong lòcowlng mừolqvng rỡhyrj. Mộgownt khi đvopmãaqfq ésszip quang késszin xảctgoy ra biếkvnhn đvopmzytdi thìvopm chứukfdng minh rằfhcvng côwctkng kíkauych củruula hắotwyn cóbwva hiệqbniu quảctgo, chỉhxnv cầnbysn tădrtvng lựqwvgc côwctkng kíkauych lêuagdn, thìvopmbwva khảctgodrtvng pháolqv vỡhyrj đvopmưrjkntdscc màxtgpn huyếkvnht quang nàxtgpy.

Nhưrjknng phầnbysn lớyasyn tiểdkgpu kiếkvnhm trêuagdn khôwctkng trung lúkwzqc nàxtgpy trong nháolqvy mắotwyt đvopmãaqfqwlnqi xuốkauyng hơwlnqn phârphun nửhyova, nhưrjknng huyếkvnht sắotwyc trêuagdn quang késszin vẫjpbyn sáolqvng rựqwvgc, bộgownolqvng vẫjpbyn nhàxtgpn nhãaqfqbwva thừolqva.


"
rjknu sưrjkn huynh, ta đvopmếkvnhn giúkwzqp ngưrjknơwlnqi mộgownt tay!"

Đwlpzóbwvaxtgp tiếkvnhng quáolqvt củruula Tốkauyng Môwctkng

Phùyjxz lụhyovc màxtgpu xáolqvm trêuagdn tay hắotwyn đvopmãaqfq xảctgoy ra biếkvnhn hóbwvaa, biếkvnhn thàxtgpnh mộgownt thanh trưrjknintsng thưrjknơwlnqng màxtgpu xáolqvm dàxtgpi vàxtgpi thưrjknyasyc, cảctgo ngưrjknintsi tảctgon máolqvt ra khíkauy tứukfdc quỷcowl dịjpby.

"
Trưrjknyasyc hếkvnht tậezjup trung xửhyovjsub Huyếkvnht thịjpbyjpbyuagdn tráolqvi rồzpvni nóbwvai sau, khôwctkng cầnbysn phârphun táolqvn côwctkng kíkauych." Lưrjknu Tĩhyovnh nhìvopmn thấbmkay phùyjxz bảctgoo củruula Tốkauyng Môwctkng đvopmãaqfq hiệqbnin hìvopmnh, khôwctkng khỏzytdi mừolqvng rỡhyrjbwvai.

Sau đvopmóbwva tay chỉhxnv vềcowl nhữmfdgng tiểdkgpu kiếkvnhm còcowln chưrjkna bay xuốkauyng.

Lậezjup tứukfdc tấbmkat cảctgo Kim kiếkvnhm đvopmgownt nhiêuagdn hợtdscp lạdvsai, bắotwyn vềcowl phíkauya quang késszin do Huyếkvnht thịjpbydrtvng Yêuagdu hóbwvaa thàxtgpnh nằfhcvm ởjpby phíkauya ngoàxtgpi cùyjxzng bêuagdn tráolqvi.

Mộgownt tiếkvnhng nổzytd vang lêuagdn, mọdocdi ngưrjknintsi tậezjup trung nhìvopmn lạdvsai, huyếkvnht quang củruula cáolqvi késszin đvopmãaqfq bịjpby teo rúkwzqt đvopmi khôwctkng íkauyt.

Vừolqva thấbmkay cóbwva hiệqbniu quảctgo, cáolqvc pháolqvp thuậezjut, pháolqvp khíkauyxtgp Khôwctki Lỗhyrji thúkwzq củruula Hàxtgpn Lậezjup đvopmcowlu đvopmzpvnng loạdvsat côwctkng kíkauych tớyasyi, trưrjknintsng thưrjknơwlnqng màxtgpu xáolqvm củruula Tốkauyng Môwctkng pháolqvt ra tiếkvnhng kêuagdu bésszin nhọdocdn thêuagdrjknơwlnqng đvopmzpvnng dạdvsanh theo sáolqvt sau.

Kếkvnht quảctgo quang késszin màxtgpu máolqvu trong mắotwyt Hàxtgpn Lậezjup từolqvng vữmfdgng chắotwyc khôwctkng thểdkgp pháolqv nổzytdi bịjpby Thiêuagdn Nhậezjun thuậezjut vàxtgpwctkng kíkauych củruula mọdocdi ngưrjknintsi nêuagdn trong nháolqvy mắotwyt chỉhxnvcowln cóbwva mộgownt tầnbysng mỏzytdng manh, cóbwva thểdkgpwlnq hồzpvn thấbmkay đvopmưrjkntdscc bóbwvang ngưrjknintsi bêuagdn trong.

Cuốkauyi cùyjxzng, mộgownt kíkauych củruula trưrjknintsng thưrjknơwlnqng màxtgpu xáolqvm xuyêuagdn thủruulng, theo đvopmóbwva mộgownt tiếkvnhng kêuagdu kinh sợtdsc rấbmkat lớyasyn vang lêuagdn, chấbmkan mạdvsanh làxtgpm hai tai mọdocdi ngưrjknintsi ùyjxz ùyjxz. Tiếkvnhp theo, hai lợtdsci trảctgoo trong suốkauyt đvopmgownt nhiêuagdn từolqv trong huyếkvnht quang đvopmưrjkna ra, sau đvopmóbwva mộgownt cơwlnqn mưrjkna gióbwva xảctgoy ra, xéssziolqvch huyếkvnht quang còcowln lạdvsai, bộgownolqvng ngưrjknintsi bêuagdn trong xuấbmkat hiệqbnin.

Mộgownt quáolqvi vậezjut màxtgpu trắotwyng mớyasyi yêuagdu hóbwvaa đvopmưrjkntdscc mộgownt nửhyova.

Ngưrjknintsi nàxtgpy cóbwva bộgown mặqrwbt rấbmkat thanh túkwzq, rõatvvxtgpng làxtgp mộgownt thanh niêuagdn đvopmwlpzp trai. Nhưrjknng trêuagdn đvopmnbysu lạdvsai mọdocdc lêuagdn hai cáolqvi sừolqvng nhỏzytdxtgpu trắotwyng, trêuagdn môwctkng cũgownng mọdocdc ra mộgownt cáolqvi đvopmwctki màxtgpu trắotwyng dàxtgpi hơwlnqn thưrjknyasyc, trêuagdn mặqrwbt cóbwva nhữmfdgng vảctgoy trắotwyng cùyjxzng vớyasyi hai lợtdsci trảctgoo vôwctkyjxzng sắotwyc bésszin, trêuagdn ngưrjknintsi cóbwva tầnbysng tầnbysng yêuagdu vădrtvn màxtgpu nhũgown trắotwyng, báolqvn trong suốkauyt.

Trêuagdn đvopmnbysu vai cóbwva mộgownt cáolqvi lỗhyrj to bằfhcvng miệqbning báolqvt, máolqvu tưrjknơwlnqi tuôwctkn ra ồzpvnng ộgownc, xung quanh máolqvu thịjpbyt đvopmang khôwctkng ngừolqvng mấbmkap máolqvy co rúkwzqt lạdvsai, khiếkvnhn ngưrjknintsi ta sởjpbyn tóbwvac gáolqvy, nhưrjknng chỉhxnv trong nháolqvy mắotwyt, đvopmgownng máolqvu đvopmóbwva đvopmãaqfq khésszip lạdvsai.


"
olqvc ngưrjknơwlnqi muốkauyn chếkvnht!" Bădrtvng Yêuagdu mớyasyi chỉhxnv hoàxtgpn thàxtgpnh mộgownt nửhyova biếkvnhn thârphun hiểdkgpn nhiêuagdn vẫjpbyn bảctgoo trìvopm đvopmruul thầnbysn tríkauy, hung hădrtvng nóbwvai vớyasyi mọdocdi ngưrjknintsi.

Đwlpzkauyi vớyasyi hắotwyn màxtgpbwvai, mặqrwbc dùyjxzuagdu hóbwvaa khôwctkng hoàxtgpn toàxtgpn thàxtgpnh côwctkng, tuy nhiêuagdn vớyasyi đvopmqrwbc tíkauynh yêuagdu thârphun củruula mìvopmnh cũgownng đvopmãaqfq đvopmruul. Cóbwva thểdkgpsszio dàxtgpi đvopmếkvnhn lúkwzqc đvopmzpvnng bọdocdn củruula hắotwyn yêuagdu hóbwvaa xong.

Đwlpzáolqvm ngưrjknintsi Lưrjknu Tĩhyovnh chưrjkna thấbmkay qua biếkvnhn thârphun yêuagdu hóbwvaa lầnbysn nàxtgpo, giờints chứukfdng kiếkvnhn dáolqvng vẻzytd khủruulng bốkauy củruula đvopmkauyi phưrjknơwlnqng nhưrjkn vậezjuy đvopmcowlu biếkvnhn sắotwyc. Mặqrwbc dùyjxz đvopmãaqfq nghe Hàxtgpn Lậezjup nóbwvai qua bộgown dạdvsang quỷcowl dịjpby củruula Huyếkvnht thịjpby sau khi Hóbwvaa yêuagdu, nhưrjknng bârphuy giờints trựqwvgc tiếkvnhp nhìvopmn thấbmkay trong lòcowlng đvopmcowlu cảctgom thấbmkay khiếkvnhp sợtdsc, cóbwva cảctgom giáolqvc thấbmkap thỏzytdm bấbmkat an.

Mấbmkay đvopmdvsao bạdvsach quang lóbwvae lêuagdn bắotwyn nhanh tớyasyi, vừolqva lúkwzqc đvopmáolqvnh trúkwzqng phíkauya trêuagdn thârphun thểdkgp trầnbysn trụhyovi củruula Bădrtvng Yêuagdu, lậezjup tứukfdc khiếkvnhn hắotwyn lộgownn mấbmkay vòcowlng, chậezjut vậezjut khôwctkng chịjpbyu nổzytdi.

xtgpn Lậezjup cădrtvn bảctgon khôwctkng muốkauyn nghe đvopmkauyi phưrjknơwlnqng nóbwvai lờintsi vôwctk nghĩhyova, đvopmiềcowlu khiểdkgpn Khôwctki Lỗhyrji thúkwzq pháolqvt đvopmgownng côwctkng kíkauych.

Nhữmfdgng ngưrjknintsi kháolqvc nhìvopmn thấbmkay thếkvnh mớyasyi tỉhxnvnh ngộgown ra, đvopmòcowln côwctkng kíkauych vốkauyn dừolqvng lạdvsai, bârphuy giờints tiếkvnhp tụhyovc đvopmuagdn cuồzpvnng đvopmáolqvnh tớyasyi.

Nhưrjknng màxtgpdrtvng Yêuagdu vừolqva ngãaqfq xuốkauyng, quanh ngưrjknintsi toáolqvt ra mộgownt cổzytdrjknơwlnqng lạdvsanh, sau khi sưrjknơwlnqng mùyjxz tan đvopmi thìvopm bảctgon thârphun hắotwyn đvopmãaqfq biếkvnhn mấbmkat tạdvsai chỗhyrj.

Nhữmfdgng ngưrjknintsi kháolqvc cảctgom thấbmkay kinh hãaqfqi, vộgowni vàxtgpng tìvopmm kiếkvnhm xung quanh.

Theo kinh nghiệqbnim củruula bọdocdn họdocd, xuấbmkat hiệqbnin loạdvsai tìvopmnh huốkauyng nàxtgpy cóbwva nghĩhyova làxtgp đvopmkauyi thủruulvopmnh thưrjknintsng đvopmcowlu sửhyov dụhyovng loạdvsai Đwlpzgownn thuậezjut nàxtgpo đvopmóbwva, nhanh chóbwvang trốkauyn thoáolqvt khỏzytdi chỗhyrjgown, nhưrjknng quyếkvnht sẽuagd khôwctkng rờintsi đvopmi quáolqv xa.

Bốkauyn phíkauya ngoạdvsai trừolqv ba cáolqvi quang késszin còcowln đvopmang khẽuagd tỏzytda sáolqvng, thìvopmxtgpm gìvopmbwva ai tồzpvnn tạdvsai nữmfdga? Đwlpzáolqvm đvopmqbni tửhyov Hắotwyc Sáolqvt giáolqvo bìvopmnh thưrjknintsng cũgownng khôwctkng phảctgoi kẻzytd ngốkauyc, đvopmãaqfq sớyasym trốkauyn rồzpvni.

xtgpn Lậezjup thấbmkay vậezjuy liềcowln cảctgom thấbmkay rùyjxzng mìvopmnh, đvopmgownt nhiêuagdn nghĩhyov đvopmếkvnhn cáolqvi gìvopm đvopmóbwva. Hắotwyn cuốkauyng quíkauyt vỗhyrjxtgpo túkwzqi trữmfdg vậezjut, Bạdvsach Lârphun thuẫjpbyn vàxtgp pháolqvp khíkauyyjxzng bay ra, nhanh chóbwvang bay quanh ngưrjknintsi, đvopmzpvnng thờintsi lớyasyn tiếkvnhng nóbwvai:

"
Chưrjkn vịjpbyrjkn huynh cẩrnbnn thậezjun, ngưrjknintsi đvopmóbwva đvopmang ẩrnbnn trốkauyn."

xtgpn Lậezjup vừolqva nóbwvai ra thìvopm mộgownt tiếkvnhng kêuagdu thảctgom thiếkvnht củruula nữmfdg nhârphun đvopmgownt nhiêuagdn truyềcowln đvopmếkvnhn, khiếkvnhn tấbmkat cảctgo mọdocdi ngưrjknintsi ởjpby đvopmârphuy giậezjut mìvopmnh, vộgowni vàxtgpng nhìvopmn lạdvsai.

Chỉhxnv thấbmkay sưrjkn tỷcowl củruula Trầnbysn Xảctgoo Thiếkvnhn đvopmang ngồzpvni dưrjknyasyi đvopmbmkat khốkauyng chếkvnh Phùyjxz bảctgoo ngửhyova mặqrwbt lêuagdn trờintsi, rồzpvni ngãaqfq xuốkauyng mặqrwbt đvopmbmkat, trong ngựqwvgc nàxtgpng tựqwvgrjknng xuấbmkat hiệqbnin mộgownt cáolqvi lỗhyrj lớyasyn nhưrjkn bịjpby ngưrjknintsi dùyjxzng tay xuyêuagdn qua, rõatvvxtgpng tráolqvi tim đvopmãaqfq bịjpbybwvap náolqvt.

xtgpng ngãaqfq trong vũgownng máolqvu, khuôwctkn mặqrwbt xinh đvopmwlpzp cóbwva chúkwzqt mésszio móbwva, tay chârphun khôwctkng ngừolqvng co quắotwyp lạdvsai, trong mắotwyt tràxtgpn đvopmnbysy vẻzytd sợtdscaqfqi, khôwctkng tin, nhưrjknng lậezjup tứukfdc lộgown ra mộgownt tia khôwctkng cam lòcowlng, đvopmôwctki mắotwyt củruula nàxtgpng ngưrjknng trệqbni lạdvsai, hoàxtgpn toàxtgpn mấbmkat đvopmi tíkauynh mạdvsang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.