Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 32 : Hào khí sinh

    trước sau   
wuuhn Lậucdcp xoay ngưewqjitsfi hưewqjiqbyng vềggoq phíqmmia cáwdkknh cửwhjna đrjmqi tớiqbyi, đrjmqi tớiqbyi gầzjdtn cáwdkknh cửwhjna đrjmqgccbt nhiêxsrkn quay đrjmqzjdtu lạzlsyi, hỏgfnzi mộgccbt câexpmu:

"Mặgccbc lãtzxmo, vịgnfx huynh đrjmqàwuuhi đrjmqivsqng sau lưewqjng ôytcgng, nãtzxmy giờitsf vẫvtfsn khôytcgng nóqxabi mộgccbt lờitsfi, khôytcgng biếaiyut cóqxab đrjmqgnfxa vịgnfx nhưewqj thếaiyuwuuho?"

Mặgccbc đrjmqzlsyi phu nghe xong câexpmu hỏgfnzi bấpkdht chợnskct củlgsfa Hàwuuhn Lậucdcp, thoáwdkkng cưewqjitsfi, xảbgxpo tráwdkk khôytcgng trảbgxp lờitsfi ngay vấpkdhn đrjmqggoqwuuhqxabi:

"Xem ngưewqjơqxabi cơqxab tríqmmi nhưewqj thếaiyu, hãtzxmy thửwhjn đrjmqwdkkn đrjmqi, nhấpkdht đrjmqgnfxnh sẽisue đrjmqwdkkn đrjmqưewqjnskcc đrjmqpkdhy."

wuuhn Lậucdcp lắvjlic lắvjlic đrjmqzjdtu, nhanh chóqxabng đrjmqi ra khỏgfnzi phòvjling củlgsfa Mặgccbc đrjmqzlsyi phu, khôytcgng biếaiyut làwuuh hắvjlin đrjmqwdkkn khôytcgng ra, hay căfotsn bảbgxpn làwuuh hắvjlin khôytcgng muốlpoen đrjmqwdkkn.

wuuhn Lậucdcp đrjmqi ra khỏgfnzi cửwhjna, sắvjlic mặgccbt liềggoqn âexpmm trầzjdtm lạzlsyi.


"Lầzjdtn nàwuuhy cùovfvng vớiqbyi mặgccbc đrjmqzlsyi phu xung đrjmqgccbt, mìdppynh khôytcgng hềggoqqxab khảbgxpfotsng phảbgxpn kíqmmich, đrjmqãtzxm bịgnfx đrjmqlpoei phưewqjơqxabng chếaiyu trụavum dễzjdtwdkkng, rõdxcpwuuhng làwuuhdppynh còvjlin quáwdkk ngâexpmy thơqxab, tưewqjrtebng rằdwgtng chỉmdnb bằdwgtng vàwuuho mộgccbt chújfaat thôytcgng minh cóqxab thểqbry đrjmqlpoei phóqxab đrjmqlpoei phưewqjơqxabng mộgccbt cáwdkkch chu toàwuuhn. Kếaiyut quảbgxpwuuh hao tâexpmm tổsxkyn tríqmmi chếaiyu xuấpkdht ra mộgccbt ốlpoeng "Ngũnskc Đaiyugccbc Thủlgsfy" căfotsn bảbgxpn khôytcgng cóqxab mộgccbt chújfaat táwdkkc dụavumng, đrjmqãtzxm vậucdcy còvjlin bịgnfxewqjiqbyp mấpkdht. Tựlhrldppynh bâexpmy giờitsf phảbgxpi trởrteb vềggoqwuuhgwyin luyệrjmqn cho tốlpoet, nhưewqj thếaiyu mớiqbyi cóqxab thểqbryexpmng cao thựlhrlc lựlhrlc củlgsfa bảbgxpn thâexpmn."

Nghĩovfv tớiqbyi đrjmqâexpmy, hắvjlin hưewqjiqbyng đrjmqếaiyun chỗmdjerteb củlgsfa mìdppynh, bưewqjiqbyc châexpmn bưewqjiqbyc đrjmqi mộgccbt cáwdkkch nặgccbng nềggoq. Xem ra hắvjlin tịgnfxnh khôytcgng cam lòvjling đrjmqqbry Mặgccbc đrjmqzlsyi phu khốlpoeng chếaiyudppynh nhưewqj thếaiyu.

Trong phòvjling, Mặgccbc đrjmqzlsyi phu trợnskcn mắvjlit háwdkk hốlpoec mồfotsm nhìdppyn vàwuuho bềggoq mặgccbt sàwuuhn nhàwuuh trêxsrkn mặgccbt đrjmqpkdht, trêxsrkn bềggoq mặgccbt xuấpkdht hiệrjmqn mộgccbt cáwdkki lỗmdje thậucdct lớiqbyn. Ngay vừlgsfa rồfotsi, hắvjlin cũnskcng khôytcgng chújfaa ýiqbyovfvng cáwdkki ốlpoeng sắvjlit gìdppy đrjmqóqxab đrjmqqbry bắvjlin thửwhjn, kếaiyut quảbgxp từlgsf trong ốlpoeng phun ra đrjmqgccbc dịgnfxch, dễzjdtwuuhng ăfotsn mòvjlin tớiqbyi tậucdcn mặgccbt đrjmqpkdht. Chứivsqng kiếaiyun đrjmqgccbc dịgnfxch cóqxab đrjmqgccbc tíqmminh quỷxjdk dịgnfxwuuhy, Mặgccbc đrjmqzlsyi phu nhịgnfxn khôytcgng đrjmqưewqjnskcc hoảbgxpng sợnskc trong lòvjling, vộgccbi nhảbgxpy lêxsrkn mởrteb miệrjmqng chửwhjni to:

"Thằdwgtng rùovfva con, lújfaac nàwuuho đrjmqãtzxm họtvwsc đrjmqưewqjnskcc cáwdkkch đrjmqiềggoqu chếaiyu đrjmqgccbc dưewqjnskcc vậucdcy, ta chưewqja bao giờitsf dạzlsyy hắvjlin tíqmmidppy vềggoq phưewqjơqxabng diệrjmqn nàwuuhy màwuuh, ta còvjlin tưewqjrtebng đrjmqâexpmy chỉmdnbwuuh loạzlsyi mêxsrkewqjnskcc tầzjdtm thưewqjitsfng "Thầzjdtn Tiêxsrkn Đaiyubgxpo". Têxsrkn tiểqbryu tửwhjn thújfaai nàwuuhy thậucdct sựlhrlwuuh "expmm ngoan thủlgsf lạzlsyt" màwuuh, trởrteb mặgccbt khôytcgng nhậucdcn ngưewqjitsfi thâexpmn.

wuuhn Lậucdcp khôytcgng hềggoq hay biếaiyut mìdppynh đrjmqãtzxmwuuhm cho Mặgccbc đrjmqzlsyi phu phảbgxpi kinh sợnskc, sau khi trởrteb lạzlsyi phòvjling ngủlgsf củlgsfa mìdppynh, vừlgsfa ngảbgxp đrjmqzjdtu xuốlpoeng gốlpoei hắvjlin liềggoqn ngủlgsf say ngay, hôytcgm nay hắvjlin đrjmqãtzxm trảbgxpi qua nhiềggoqu biếaiyun đrjmqsxkyi lớiqbyn, cảbgxp thâexpmn thểqbry lẫvtfsn tinh thầzjdtn đrjmqggoqu đrjmqãtzxm tiêxsrku hao rấpkdht nhiềggoqu, cầzjdtn phảbgxpi nghỉmdnb ngơqxabi đrjmqqbry khôytcgi phụavumc lạzlsyi thểqbry lựlhrlc.

Sau khi Hàwuuhn Lậucdcp đrjmqãtzxmewqjawgmng tújfaac tinh thầzjdtn, từlgsf trong giấpkdhc mơqxab từlgsf từlgsf tỉmdnbnh dậucdcy, hắvjlin liềggoqn vậucdcn đrjmqgccbng thâexpmn mìdppynh, nhìdppyn mộgccbt chújfaat lêxsrkn sắvjlic trờitsfi, phưewqjơqxabng Đaiyuôytcgng lújfaac nàwuuhy đrjmqãtzxmwdkkng trắvjling, xem ra đrjmqãtzxm đrjmqếaiyun buổsxkyi sáwdkkng thứivsq hai rồfotsi, lầzjdtn nàwuuhy mìdppynh ngủlgsf quảbgxp thậucdct khôytcgng íqmmit.

wuuhn Lậucdcp duỗmdjei thằdwgtng ngưewqjitsfi nhưewqjng khôytcgng xuốlpoeng giưewqjitsfng, hai tay nâexpmng cằdwgtm lêxsrkn, cáwdkknh tay đrjmqgccbt trêxsrkn đrjmqùovfvi, tíqmminh toáwdkkn phưewqjơqxabng pháwdkkp đrjmqqbry thoáwdkkt khỏgfnzi sựlhrl khôytcgng chếaiyu củlgsfa Mặgccbc đrjmqzlsyi phu.

Rấpkdht hiểqbryn nhiêxsrkn, ởrteb đrjmqâexpmy trong vòvjling mộgccbt năfotsm hắvjlin tuyệrjmqt đrjmqlpoei rấpkdht an toàwuuhn, đrjmqlpoei phưewqjơqxabng vìdppy nghĩovfv đrjmqếaiyun cáwdkki mạzlsyng nhỏgfnz củlgsfa mìdppynh nêxsrkn sẽisue khôytcgng xuốlpoeng tay vớiqbyi hắvjlin, ngưewqjnskcc lạzlsyi còvjlin ra sứivsqc đrjmqbgxpm bảbgxpo an toàwuuhn cho hắvjlin, nhưewqjng mộgccbt năfotsm sau thìdppyqxab thểqbry an toàwuuhn khôytcgng, thậucdct sựlhrlwuuh khóqxabqxabi.

Vấpkdhn đrjmqggoq "
Trưewqjitsfng Xuâexpmn Côytcgng" Hàwuuhn Lậucdcp khôytcgng quáwdkk đrjmqqbryexpmm, hôytcgm trưewqjiqbyc ắvjlin đrjmqãtzxm luyệrjmqn đrjmqếaiyun tầzjdtng thứivsqewqj, mộgccbt năfotsm sau cho dùovfvwuuh luyệrjmqn đrjmqếaiyun tầzjdtng thứivsqfotsm cũnskcng dễzjdt nhưewqj trởrtebwuuhn tay, khôytcgng cầzjdtn hắvjlin phảbgxpi quáwdkk quan tâexpmm.

"
Thi Trùovfvng Hoàwuuhn" cũnskcng đrjmqãtzxmqxabwdkkch đrjmqqbry giảbgxpi quyếaiyut, đrjmqếaiyun lújfaac đrjmqóqxab chỉmdnb cầzjdtn thểqbry hiệrjmqn tiếaiyun đrjmqgccb luyệrjmqn côytcgng cho đrjmqlpoei phưewqjơqxabng xem, sau đrjmqóqxabxsrku cầzjdtu đrjmqlpoei phưewqjơqxabng trưewqjiqbyc hếaiyut phảbgxpi cấpkdhp giảbgxpi dưewqjnskcc cho mìdppynh, nóqxabi khôytcgng chừlgsfng đrjmqlpoei phưewqjơqxabng khôytcgng thểqbrydppy thếaiyuwuuh đrjmqvjlic tộgccbi vớiqbyi hắvjlin.

Trong giâexpmy láwdkkt, đrjmqgccbt nhiêxsrkn Hàwuuhn Lậucdcp nhớiqby ra cáwdkki gìdppy đrjmqóqxab, hắvjlin liềggoqn lấpkdhy ra trong ngưewqjitsfi mộgccbt cáwdkki dưewqjnskcc bìdppynh (*bìdppynh thuốlpoec), trong đrjmqóqxab lấpkdhy ra mộgccbt viêxsrkn dưewqjnskcc hoàwuuhn màwuuhu xanh biếaiyuc, sau đrjmqóqxab hắvjlin ngửwhjna đrjmqzjdtu nuốlpoet viêxsrkn dưewqjnskcc hoàwuuhn vàwuuho, qua mộgccbt lújfaac sau, xem chừlgsfng dưewqjnskcc hiệrjmqu bắvjlit đrjmqzjdtu pháwdkkt táwdkkc, hắvjlin lẳxjdkng lặgccbng xem xéihjnt trong ngưewqjitsfi mìdppynh.

"
Kháwdkki! Loạzlsyi "Thi Trùovfvng Hoàwuuhn" củlgsfa Mặgccbc lãtzxmo quỷxjdk thậucdct sựlhrlwuuh khôytcgng cóqxab lừlgsfa dốlpoei mìdppynh, ngay cảbgxp "Thanh Linh Táwdkkn"qxab khảbgxpfotsng giảbgxpi báwdkkch đrjmqgccbc trong thiêxsrkn hạzlsynskcng hoàwuuhn toàwuuhn vôytcg dụavumng, xem ra thậucdct sựlhrl phảbgxpi đrjmqnskci mộgccbt năfotsm sau mớiqbyi cóqxab khảbgxpfotsng lấpkdhy đrjmqưewqjnskcc giảbgxpi dưewqjnskcc." Hàwuuhn Lậucdcp cóqxab chújfaat ảbgxpo nãtzxmo, nhỏgfnz giọtvwsng nóqxabi thầzjdtm.

Sau khi bỏgfnzewqjnskcc bìdppynh vàwuuho trong ngựlhrlc, hắvjlin từlgsf trêxsrkn giưewqjitsfng ngồfotsi dậucdcy rồfotsi đrjmqi xuốlpoeng giưewqjitsfng.


Hắvjlin đrjmqi đrjmqếaiyun cáwdkki bàwuuhn duy nhấpkdht trong phòvjling, bắvjlit đrjmqzjdtu đrjmqi vòvjling quanh.

Hắvjlin mộgccbt mặgccbt khoanh tay chậucdcm rãtzxmi đrjmqi tớiqbyi đrjmqi lui, mộgccbt mặgccbt tiếaiyup tụavumc lo lắvjling suy nghĩovfv vềggoqwdkkc vấpkdhn đrjmqggoq.

Nghĩovfv đrjmqi nghĩovfv lạzlsyi, nhữzwfmng lờitsfi Mặgccbc đrjmqzlsyi phu nóqxabi vớiqbyi hắvjlin, Hàwuuhn Lậucdcp cũnskcng khôytcgng hoàwuuhn toàwuuhn tin tưewqjrtebng, hắvjlin biếaiyut rằdwgtng trong lờitsfi nóqxabi củlgsfa đrjmqlpoei phưewqjơqxabng khẳxjdkng đrjmqgnfxnh cóqxab nhiềggoqu đrjmqiểqbrym khôytcgng thậucdct. Đaiyuáwdkkng tiếaiyuc biếaiyut rõdxcp nhưewqj thếaiyu, nhưewqjng lạzlsyi bịgnfx đrjmqlpoei phưewqjơqxabng dùovfvng thâexpmn nhâexpmn up hiếaiyup, hắvjlin cũnskcng khôytcgng cóqxab biệrjmqn pháwdkkp phảbgxpn kháwdkkng.

wuuhn Lậucdcp đrjmqlpoei vớiqbyi việrjmqc Mặgccbc đrjmqzlsyi phu mộgccbt năfotsm sau cóqxabwuuhm đrjmqújfaang theo lờitsfi hứivsqa hay khôytcgng, thậucdct sựlhrl rấpkdht hoàwuuhi nghi, nếaiyuu thậucdct sựlhrl đrjmqơqxabn giảbgxpn nhưewqj lờitsfi đrjmqlpoei phưewqjơqxabng nóqxabi thìdppy thậucdct tốlpoet, hắvjlin khôytcgng cầzjdtn phảbgxpi đrjmqlpoei kháwdkkng lạzlsyi. Nhưewqjng chỉmdnb sợnskc đrjmqlpoei phưewqjơqxabng che giấpkdhu nhiềggoqu đrjmqiềggoqu bấpkdht lợnskci đrjmqlpoei vớiqbyi hắvjlin, đrjmqếaiyun lújfaac đrjmqóqxab trởrteb mặgccbt hạzlsy đrjmqgccbc thủlgsf, hắvjlin lújfaac đrjmqóqxab lạzlsyi khôytcgng cóqxab chújfaat chuẩdljhn bịgnfx, chẳxjdkng phảbgxpi ngay cảbgxp khảbgxpfotsng phảbgxpn kháwdkkng đrjmqqbrydppym đrjmqưewqjitsfng sốlpoeng cũnskcng khôytcgng cóqxab sao.

wuuhn Lậucdcp suy đrjmqi tíqmminh lạzlsyi rấpkdht nhiềggoqu lầzjdtn, nghĩovfvtzxmi cũnskcng khôytcgng cóqxab biệrjmqn pháwdkkp nàwuuho hoàwuuhn hảbgxpo.

Hiệrjmqn tạzlsyi cảbgxp hắvjlin vàwuuh Mặgccbc đrjmqzlsyi phu đrjmqggoqu cóqxab đrjmqiểqbrym sợnskctzxmi. Đaiyulpoei phưewqjơqxabng sợnskc hắvjlin khôytcgng chuyêxsrkn tâexpmm tu luyệrjmqn làwuuhm trởrteb ngạzlsyi cho sinh mệrjmqnh củlgsfa mìdppynh, còvjlin hắvjlin cũnskcng lo lắvjling đrjmqlpoei phưewqjơqxabng vìdppy khôytcgng muốlpoen đrjmqqbry lạzlsyi mốlpoei lo vềggoq sau, sẽisue ra tay hạzlsy đrjmqgccbc thủlgsf vớiqbyi hắvjlin.

Hắvjlin vốlpoen đrjmqgnfxnh dùovfvng đrjmqiềggoqu nàwuuhy đrjmqqbry mộgccbt hai uy hiếaiyup đrjmqlpoei phưewqjơqxabng, làwuuhm cho đrjmqlpoei phưewqjơqxabng phảbgxpi đrjmqzjdtu thửwhjn kỵavum khíqmmi (*câexpmn nhắvjlic khi làwuuhm gìdppy đrjmqóqxab), thếaiyu nhưewqjng hôytcgm nay đrjmqlpoei phưewqjơqxabng lạzlsyi nắvjlim giữzwfm mạzlsyng sốlpoeng củlgsfa thâexpmn nhâexpmn mìdppynh, làwuuhm cho hắvjlin cóqxab chỗmdje luốlpoeng cuốlpoeng châexpmn tay, bấpkdht đrjmqvjlic dĩovfv phảbgxpi thỏgfnza hiệrjmqp.

"
Chẳxjdkng lẽisue thậucdct sựlhrldppynh phảbgxpi đrjmqem cáwdkki mạzlsyng nhỏgfnzwuuhy kýiqby tháwdkkc vàwuuho trong tay củlgsfa đrjmqlpoei phưewqjơqxabng, hi vọtvwsng lújfaac đrjmqóqxab đrjmqlpoei phưewqjơqxabng đrjmqzlsyi pháwdkkt từlgsf bi, hạzlsy thủlgsfewqju tìdppynh vớiqbyi mìdppynh?" Hàwuuhn Lậucdcp cóqxab chújfaat nổsxkyi giậucdcn.

"
Khôytcgng đrjmqưewqjnskcc, quyếaiyut khôytcgng thếaiyuwuuhm thếaiyu đrjmqưewqjnskcc, vậucdcn mệrjmqnh củlgsfa chíqmminh mìdppynh quyếaiyut khôytcgng thểqbry đrjmqqbry ngưewqjitsfi kháwdkkc nắvjlim giữzwfm, đrjmqem bảbgxpn thâexpmn mìdppynh hếaiyut thảbgxpy đrjmqqbry ngưewqjitsfi kháwdkkc thao tújfaang, đrjmqóqxabwuuh suy nghĩovfv ngu xuẩdljhn nhấpkdht." Ngay lậucdcp tứivsqc hắvjlin loạzlsyi bỏgfnz ngay ýiqby niệrjmqm ngu xuẩdljhn nàwuuhy trong đrjmqzjdtu.

Suy nghĩovfvwdkkt óqxabc ra, Hàwuuhn Lậucdcp cũnskcng nghĩovfv ra mộgccbt biệrjmqn pháwdkkp, tuy khôytcgng phảbgxpi làwuuh biệrjmqn pháwdkkp tốlpoet nhấpkdht.

Hắvjlin tíqmminh toáwdkkn đrjmqếaiyun mộgccbt biệrjmqn pháwdkkp kháwdkkc làwuuh gia tăfotsng thựlhrlc lựlhrlc củlgsfa bảbgxpn thâexpmn, tìdppym mọtvwsi cáwdkkch đrjmqqbry gia tăfotsng căfotsn cơqxab củlgsfa mìdppynh, cóqxab thểqbry khôytcgng chếaiyu đrjmqlpoei phưewqjơqxabng, cho dùovfv đrjmqlpoei phưewqjơqxabng cóqxab thậucdct sựlhrl muốlpoen xuốlpoeng tay, tựlhrldppynh cũnskcng cóqxab thểqbrydppym đrjmqưewqjnskcc đrjmqưewqjitsfng sốlpoeng.

Tuy nhiêxsrkn chủlgsf ýiqby theo chủlgsf ýiqbywuuhy, chỉmdnbqxab thểqbry bịgnfx đrjmqgccbng phòvjling thủlgsf, nhưewqjitsfng cho đrjmqlpoei phưewqjơqxabng "
tiêxsrkn pháwdkkt chếaiyu nhâexpmn". Hiệrjmqn tạzlsyi, cũnskcng chỉmdnbqxab thểqbrywuuhm theo phưewqjơqxabng pháwdkkp nàwuuhy, cũnskcng tưewqjơqxabng đrjmqlpoei chu toàwuuhn thỏgfnza đrjmqáwdkkng.

Cuốlpoei cùovfvng, Hàwuuhn Lậucdcp quyếaiyut đrjmqgnfxnh đrjmqi ra ngoàwuuhi mộgccbt chújfaat, hắvjlin đrjmqzjdty cửwhjna phòvjling, bưewqjiqbyc ra ngoàwuuhi sâexpmn, lưewqjitsfi biếaiyung duỗmdjei thâexpmn mìdppynh, ngáwdkkp dàwuuhi mộgccbt cáwdkki.

Hắvjlin đrjmqóqxabn làwuuhn gióqxab buổsxkyi sớiqbym, cóqxab chújfaat lạzlsynh thấpkdhu sưewqjơqxabng, nhìdppyn thấpkdhy mặgccbt trờitsfi đrjmqgfnz rựlhrlc đrjmqãtzxm mọtvwsc lêxsrkn mộgccbt nửwhjna, hàwuuho khíqmmi đrjmqzlsyi pháwdkkt:

"
Vậucdcn mệrjmqnh củlgsfa ta chỉmdnbqxab thểqbry do ta nắvjlim giữzwfm, tuyệrjmqt đrjmqlpoei sẽisue khôytcgng đrjmqqbry kẻmdnb kháwdkkc thao tújfaang."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.