Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 32 : Hào khí sinh

    trước sau   
lmaon Lậwfnnp xoay ngưtujuiwufi hưtujusgrfng vềghay phísdgua cáwaknnh cửmmgua đkzqxi tớsgrfi, đkzqxi tớsgrfi gầaidxn cáwaknnh cửmmgua đkzqxwaknt nhiêvntnn quay đkzqxaidxu lạyagdi, hỏkuzci mộwaknt câolhfu:

"Mặgdykc lãsgrfo, vịtuof huynh đkzqxàlmaoi đkzqxwaknng sau lưtujung ôzxkbng, nãsgrfy giờiwuf vẫmsgmn khôzxkbng nórrtti mộwaknt lờiwufi, khôzxkbng biếnkczt córrtt đkzqxtuofa vịtuof nhưtuju thếnkczlmaoo?"

Mặgdykc đkzqxyagdi phu nghe xong câolhfu hỏkuzci bấghayt chợngqrt củemiza Hàlmaon Lậwfnnp, thoáwaknng cưtujuiwufi, xảyshoo tráwakn khôzxkbng trảysho lờiwufi ngay vấghayn đkzqxghaylmaorrtti:

"Xem ngưtujuơquxyi cơquxy trísdgu nhưtuju thếnkcz, hãsgrfy thửmmgu đkzqxwaknn đkzqxi, nhấghayt đkzqxtuofnh sẽhcaj đkzqxwaknn đkzqxưtujungqrc đkzqxghayy."

lmaon Lậwfnnp lắjobsc lắjobsc đkzqxaidxu, nhanh chórrttng đkzqxi ra khỏkuzci phòhspyng củemiza Mặgdykc đkzqxyagdi phu, khôzxkbng biếnkczt làlmao hắjobsn đkzqxwaknn khôzxkbng ra, hay căolhfn bảyshon làlmao hắjobsn khôzxkbng muốvturn đkzqxwaknn.

lmaon Lậwfnnp đkzqxi ra khỏkuzci cửmmgua, sắjobsc mặgdykt liềghayn âolhfm trầaidxm lạyagdi.


"Lầaidxn nàlmaoy cùnxynng vớsgrfi mặgdykc đkzqxyagdi phu xung đkzqxwaknt, mìyarhnh khôzxkbng hềghayrrtt khảyshoolhfng phảyshon kísdguch, đkzqxãsgrf bịtuof đkzqxvturi phưtujuơquxyng chếnkcz trụrrtt dễsgrfwaknng, rõhcajlmaong làlmaoyarhnh còhspyn quáwakn ngâolhfy thơquxy, tưtujuxjfang rằgpzqng chỉlqcm bằgpzqng vàlmaoo mộwaknt chújbqat thôzxkbng minh córrtt thểzomd đkzqxvturi phórrtt đkzqxvturi phưtujuơquxyng mộwaknt cáwaknch chu toàlmaon. Kếnkczt quảysholmao hao tâolhfm tổlmaon trísdgu chếnkcz xuấghayt ra mộwaknt ốvturng "Ngũznwj Đkfhpwaknc Thủemizy" căolhfn bảyshon khôzxkbng córrtt mộwaknt chújbqat táwaknc dụrrttng, đkzqxãsgrf vậwfnny còhspyn bịtuoftujusgrfp mấghayt. Tựmqzfyarhnh bâolhfy giờiwuf phảyshoi trởxjfa vềghaylmaorrttn luyệmmgun cho tốvturt, nhưtuju thếnkcz mớsgrfi córrtt thểzomdolhfng cao thựmqzfc lựmqzfc củemiza bảyshon thâolhfn."

Nghĩurcf tớsgrfi đkzqxâolhfy, hắjobsn hưtujusgrfng đkzqxếnkczn chỗnisrxjfa củemiza mìyarhnh, bưtujusgrfc châolhfn bưtujusgrfc đkzqxi mộwaknt cáwaknch nặgdykng nềghay. Xem ra hắjobsn tịtuofnh khôzxkbng cam lòhspyng đkzqxzomd Mặgdykc đkzqxyagdi phu khốvturng chếnkczyarhnh nhưtuju thếnkcz.

Trong phòhspyng, Mặgdykc đkzqxyagdi phu trợngqrn mắjobst háwakn hốvturc mồhcajm nhìyarhn vàlmaoo bềghay mặgdykt sàlmaon nhàlmao trêvntnn mặgdykt đkzqxghayt, trêvntnn bềghay mặgdykt xuấghayt hiệmmgun mộwaknt cáwakni lỗnisr thậwfnnt lớsgrfn. Ngay vừojfka rồhcaji, hắjobsn cũznwjng khôzxkbng chújbqa ýiwufnxynng cáwakni ốvturng sắjobst gìyarh đkzqxórrtt đkzqxzomd bắjobsn thửmmgu, kếnkczt quảysho từojfk trong ốvturng phun ra đkzqxwaknc dịtuofch, dễsgrflmaong ăolhfn mòhspyn tớsgrfi tậwfnnn mặgdykt đkzqxghayt. Chứwaknng kiếnkczn đkzqxwaknc dịtuofch córrtt đkzqxwaknc tísdgunh quỷzhll dịtuoflmaoy, Mặgdykc đkzqxyagdi phu nhịtuofn khôzxkbng đkzqxưtujungqrc hoảyshong sợngqr trong lòhspyng, vộwakni nhảyshoy lêvntnn mởxjfa miệmmgung chửmmgui to:

"Thằgpzqng rùnxyna con, lújbqac nàlmaoo đkzqxãsgrf họyiquc đkzqxưtujungqrc cáwaknch đkzqxiềghayu chếnkcz đkzqxwaknc dưtujungqrc vậwfnny, ta chưtujua bao giờiwuf dạyagdy hắjobsn tísdguyarh vềghay phưtujuơquxyng diệmmgun nàlmaoy màlmao, ta còhspyn tưtujuxjfang đkzqxâolhfy chỉlqcmlmao loạyagdi mêvntntujungqrc tầaidxm thưtujuiwufng "Thầaidxn Tiêvntnn Đkfhpyshoo". Têvntnn tiểzomdu tửmmgu thújbqai nàlmaoy thậwfnnt sựmqzflmao "olhfm ngoan thủemiz lạyagdt" màlmao, trởxjfa mặgdykt khôzxkbng nhậwfnnn ngưtujuiwufi thâolhfn.

lmaon Lậwfnnp khôzxkbng hềghay hay biếnkczt mìyarhnh đkzqxãsgrflmaom cho Mặgdykc đkzqxyagdi phu phảyshoi kinh sợngqr, sau khi trởxjfa lạyagdi phòhspyng ngủemiz củemiza mìyarhnh, vừojfka ngảysho đkzqxaidxu xuốvturng gốvturi hắjobsn liềghayn ngủemiz say ngay, hôzxkbm nay hắjobsn đkzqxãsgrf trảyshoi qua nhiềghayu biếnkczn đkzqxlmaoi lớsgrfn, cảysho thâolhfn thểzomd lẫmsgmn tinh thầaidxn đkzqxghayu đkzqxãsgrf tiêvntnu hao rấghayt nhiềghayu, cầaidxn phảyshoi nghỉlqcm ngơquxyi đkzqxzomd khôzxkbi phụrrttc lạyagdi thểzomd lựmqzfc.

Sau khi Hàlmaon Lậwfnnp đkzqxãsgrftujucspgng tújbqac tinh thầaidxn, từojfk trong giấghayc mơquxy từojfk từojfk tỉlqcmnh dậwfnny, hắjobsn liềghayn vậwfnnn đkzqxwaknng thâolhfn mìyarhnh, nhìyarhn mộwaknt chújbqat lêvntnn sắjobsc trờiwufi, phưtujuơquxyng Đkfhpôzxkbng lújbqac nàlmaoy đkzqxãsgrfwaknng trắjobsng, xem ra đkzqxãsgrf đkzqxếnkczn buổlmaoi sáwaknng thứwakn hai rồhcaji, lầaidxn nàlmaoy mìyarhnh ngủemiz quảysho thậwfnnt khôzxkbng ísdgut.

lmaon Lậwfnnp duỗnisri thằgpzqng ngưtujuiwufi nhưtujung khôzxkbng xuốvturng giưtujuiwufng, hai tay nâolhfng cằgpzqm lêvntnn, cáwaknnh tay đkzqxgdykt trêvntnn đkzqxùnxyni, tísdgunh toáwaknn phưtujuơquxyng pháwaknp đkzqxzomd thoáwaknt khỏkuzci sựmqzf khôzxkbng chếnkcz củemiza Mặgdykc đkzqxyagdi phu.

Rấghayt hiểzomdn nhiêvntnn, ởxjfa đkzqxâolhfy trong vòhspyng mộwaknt năolhfm hắjobsn tuyệmmgut đkzqxvturi rấghayt an toàlmaon, đkzqxvturi phưtujuơquxyng vìyarh nghĩurcf đkzqxếnkczn cáwakni mạyagdng nhỏkuzc củemiza mìyarhnh nêvntnn sẽhcaj khôzxkbng xuốvturng tay vớsgrfi hắjobsn, ngưtujungqrc lạyagdi còhspyn ra sứwaknc đkzqxyshom bảyshoo an toàlmaon cho hắjobsn, nhưtujung mộwaknt năolhfm sau thìyarhrrtt thểzomd an toàlmaon khôzxkbng, thậwfnnt sựmqzflmao khórrttrrtti.

Vấghayn đkzqxghay "
Trưtujuiwufng Xuâolhfn Côzxkbng" Hàlmaon Lậwfnnp khôzxkbng quáwakn đkzqxzomdolhfm, hôzxkbm trưtujusgrfc ắjobsn đkzqxãsgrf luyệmmgun đkzqxếnkczn tầaidxng thứwakntuju, mộwaknt năolhfm sau cho dùnxynlmao luyệmmgun đkzqxếnkczn tầaidxng thứwaknolhfm cũznwjng dễsgrf nhưtuju trởxjfalmaon tay, khôzxkbng cầaidxn hắjobsn phảyshoi quáwakn quan tâolhfm.

"
Thi Trùnxynng Hoàlmaon" cũznwjng đkzqxãsgrfrrttwaknch đkzqxzomd giảyshoi quyếnkczt, đkzqxếnkczn lújbqac đkzqxórrtt chỉlqcm cầaidxn thểzomd hiệmmgun tiếnkczn đkzqxwakn luyệmmgun côzxkbng cho đkzqxvturi phưtujuơquxyng xem, sau đkzqxórrttvntnu cầaidxu đkzqxvturi phưtujuơquxyng trưtujusgrfc hếnkczt phảyshoi cấghayp giảyshoi dưtujungqrc cho mìyarhnh, nórrtti khôzxkbng chừojfkng đkzqxvturi phưtujuơquxyng khôzxkbng thểzomdyarh thếnkczlmao đkzqxjobsc tộwakni vớsgrfi hắjobsn.

Trong giâolhfy láwaknt, đkzqxwaknt nhiêvntnn Hàlmaon Lậwfnnp nhớsgrf ra cáwakni gìyarh đkzqxórrtt, hắjobsn liềghayn lấghayy ra trong ngưtujuiwufi mộwaknt cáwakni dưtujungqrc bìyarhnh (*bìyarhnh thuốvturc), trong đkzqxórrtt lấghayy ra mộwaknt viêvntnn dưtujungqrc hoàlmaon màlmaou xanh biếnkczc, sau đkzqxórrtt hắjobsn ngửmmgua đkzqxaidxu nuốvturt viêvntnn dưtujungqrc hoàlmaon vàlmaoo, qua mộwaknt lújbqac sau, xem chừojfkng dưtujungqrc hiệmmguu bắjobst đkzqxaidxu pháwaknt táwaknc, hắjobsn lẳwynsng lặgdykng xem xéwfnnt trong ngưtujuiwufi mìyarhnh.

"
Kháwakni! Loạyagdi "Thi Trùnxynng Hoàlmaon" củemiza Mặgdykc lãsgrfo quỷzhll thậwfnnt sựmqzflmao khôzxkbng córrtt lừojfka dốvturi mìyarhnh, ngay cảysho "Thanh Linh Táwaknn"rrtt khảyshoolhfng giảyshoi báwaknch đkzqxwaknc trong thiêvntnn hạyagdznwjng hoàlmaon toàlmaon vôzxkb dụrrttng, xem ra thậwfnnt sựmqzf phảyshoi đkzqxngqri mộwaknt năolhfm sau mớsgrfi córrtt khảyshoolhfng lấghayy đkzqxưtujungqrc giảyshoi dưtujungqrc." Hàlmaon Lậwfnnp córrtt chújbqat ảyshoo nãsgrfo, nhỏkuzc giọyiqung nórrtti thầaidxm.

Sau khi bỏkuzctujungqrc bìyarhnh vàlmaoo trong ngựmqzfc, hắjobsn từojfk trêvntnn giưtujuiwufng ngồhcaji dậwfnny rồhcaji đkzqxi xuốvturng giưtujuiwufng.


Hắjobsn đkzqxi đkzqxếnkczn cáwakni bàlmaon duy nhấghayt trong phòhspyng, bắjobst đkzqxaidxu đkzqxi vòhspyng quanh.

Hắjobsn mộwaknt mặgdykt khoanh tay chậwfnnm rãsgrfi đkzqxi tớsgrfi đkzqxi lui, mộwaknt mặgdykt tiếnkczp tụrrttc lo lắjobsng suy nghĩurcf vềghaywaknc vấghayn đkzqxghay.

Nghĩurcf đkzqxi nghĩurcf lạyagdi, nhữgdykng lờiwufi Mặgdykc đkzqxyagdi phu nórrtti vớsgrfi hắjobsn, Hàlmaon Lậwfnnp cũznwjng khôzxkbng hoàlmaon toàlmaon tin tưtujuxjfang, hắjobsn biếnkczt rằgpzqng trong lờiwufi nórrtti củemiza đkzqxvturi phưtujuơquxyng khẳwynsng đkzqxtuofnh córrtt nhiềghayu đkzqxiểzomdm khôzxkbng thậwfnnt. Đkfhpáwaknng tiếnkczc biếnkczt rõhcaj nhưtuju thếnkcz, nhưtujung lạyagdi bịtuof đkzqxvturi phưtujuơquxyng dùnxynng thâolhfn nhâolhfn up hiếnkczp, hắjobsn cũznwjng khôzxkbng córrtt biệmmgun pháwaknp phảyshon kháwaknng.

lmaon Lậwfnnp đkzqxvturi vớsgrfi việmmguc Mặgdykc đkzqxyagdi phu mộwaknt năolhfm sau córrttlmaom đkzqxújbqang theo lờiwufi hứwakna hay khôzxkbng, thậwfnnt sựmqzf rấghayt hoàlmaoi nghi, nếnkczu thậwfnnt sựmqzf đkzqxơquxyn giảyshon nhưtuju lờiwufi đkzqxvturi phưtujuơquxyng nórrtti thìyarh thậwfnnt tốvturt, hắjobsn khôzxkbng cầaidxn phảyshoi đkzqxvturi kháwaknng lạyagdi. Nhưtujung chỉlqcm sợngqr đkzqxvturi phưtujuơquxyng che giấghayu nhiềghayu đkzqxiềghayu bấghayt lợngqri đkzqxvturi vớsgrfi hắjobsn, đkzqxếnkczn lújbqac đkzqxórrtt trởxjfa mặgdykt hạyagd đkzqxwaknc thủemiz, hắjobsn lújbqac đkzqxórrtt lạyagdi khôzxkbng córrtt chújbqat chuẩalxwn bịtuof, chẳwynsng phảyshoi ngay cảysho khảyshoolhfng phảyshon kháwaknng đkzqxzomdyarhm đkzqxưtujuiwufng sốvturng cũznwjng khôzxkbng córrtt sao.

lmaon Lậwfnnp suy đkzqxi tísdgunh lạyagdi rấghayt nhiềghayu lầaidxn, nghĩurcfsgrfi cũznwjng khôzxkbng córrtt biệmmgun pháwaknp nàlmaoo hoàlmaon hảyshoo.

Hiệmmgun tạyagdi cảysho hắjobsn vàlmao Mặgdykc đkzqxyagdi phu đkzqxghayu córrtt đkzqxiểzomdm sợngqrsgrfi. Đkfhpvturi phưtujuơquxyng sợngqr hắjobsn khôzxkbng chuyêvntnn tâolhfm tu luyệmmgun làlmaom trởxjfa ngạyagdi cho sinh mệmmgunh củemiza mìyarhnh, còhspyn hắjobsn cũznwjng lo lắjobsng đkzqxvturi phưtujuơquxyng vìyarh khôzxkbng muốvturn đkzqxzomd lạyagdi mốvturi lo vềghay sau, sẽhcaj ra tay hạyagd đkzqxwaknc thủemiz vớsgrfi hắjobsn.

Hắjobsn vốvturn đkzqxtuofnh dùnxynng đkzqxiềghayu nàlmaoy đkzqxzomd mộwaknt hai uy hiếnkczp đkzqxvturi phưtujuơquxyng, làlmaom cho đkzqxvturi phưtujuơquxyng phảyshoi đkzqxaidxu thửmmgu kỵrfxj khísdgu (*câolhfn nhắjobsc khi làlmaom gìyarh đkzqxórrtt), thếnkcz nhưtujung hôzxkbm nay đkzqxvturi phưtujuơquxyng lạyagdi nắjobsm giữgdyk mạyagdng sốvturng củemiza thâolhfn nhâolhfn mìyarhnh, làlmaom cho hắjobsn córrtt chỗnisr luốvturng cuốvturng châolhfn tay, bấghayt đkzqxjobsc dĩurcf phảyshoi thỏkuzca hiệmmgup.

"
Chẳwynsng lẽhcaj thậwfnnt sựmqzfyarhnh phảyshoi đkzqxem cáwakni mạyagdng nhỏkuzclmaoy kýiwuf tháwaknc vàlmaoo trong tay củemiza đkzqxvturi phưtujuơquxyng, hi vọyiqung lújbqac đkzqxórrtt đkzqxvturi phưtujuơquxyng đkzqxyagdi pháwaknt từojfk bi, hạyagd thủemiztujuu tìyarhnh vớsgrfi mìyarhnh?" Hàlmaon Lậwfnnp córrtt chújbqat nổlmaoi giậwfnnn.

"
Khôzxkbng đkzqxưtujungqrc, quyếnkczt khôzxkbng thếnkczlmaom thếnkcz đkzqxưtujungqrc, vậwfnnn mệmmgunh củemiza chísdgunh mìyarhnh quyếnkczt khôzxkbng thểzomd đkzqxzomd ngưtujuiwufi kháwaknc nắjobsm giữgdyk, đkzqxem bảyshon thâolhfn mìyarhnh hếnkczt thảyshoy đkzqxzomd ngưtujuiwufi kháwaknc thao tújbqang, đkzqxórrttlmao suy nghĩurcf ngu xuẩalxwn nhấghayt." Ngay lậwfnnp tứwaknc hắjobsn loạyagdi bỏkuzc ngay ýiwuf niệmmgum ngu xuẩalxwn nàlmaoy trong đkzqxaidxu.

Suy nghĩurcfwaknt órrttc ra, Hàlmaon Lậwfnnp cũznwjng nghĩurcf ra mộwaknt biệmmgun pháwaknp, tuy khôzxkbng phảyshoi làlmao biệmmgun pháwaknp tốvturt nhấghayt.

Hắjobsn tísdgunh toáwaknn đkzqxếnkczn mộwaknt biệmmgun pháwaknp kháwaknc làlmao gia tăolhfng thựmqzfc lựmqzfc củemiza bảyshon thâolhfn, tìyarhm mọyiqui cáwaknch đkzqxzomd gia tăolhfng căolhfn cơquxy củemiza mìyarhnh, córrtt thểzomd khôzxkbng chếnkcz đkzqxvturi phưtujuơquxyng, cho dùnxyn đkzqxvturi phưtujuơquxyng córrtt thậwfnnt sựmqzf muốvturn xuốvturng tay, tựmqzfyarhnh cũznwjng córrtt thểzomdyarhm đkzqxưtujungqrc đkzqxưtujuiwufng sốvturng.

Tuy nhiêvntnn chủemiz ýiwuf theo chủemiz ýiwuflmaoy, chỉlqcmrrtt thểzomd bịtuof đkzqxwaknng phòhspyng thủemiz, nhưtujuiwufng cho đkzqxvturi phưtujuơquxyng "
tiêvntnn pháwaknt chếnkcz nhâolhfn". Hiệmmgun tạyagdi, cũznwjng chỉlqcmrrtt thểzomdlmaom theo phưtujuơquxyng pháwaknp nàlmaoy, cũznwjng tưtujuơquxyng đkzqxvturi chu toàlmaon thỏkuzca đkzqxáwaknng.

Cuốvturi cùnxynng, Hàlmaon Lậwfnnp quyếnkczt đkzqxtuofnh đkzqxi ra ngoàlmaoi mộwaknt chújbqat, hắjobsn đkzqxaidxy cửmmgua phòhspyng, bưtujusgrfc ra ngoàlmaoi sâolhfn, lưtujuiwufi biếnkczng duỗnisri thâolhfn mìyarhnh, ngáwaknp dàlmaoi mộwaknt cáwakni.

Hắjobsn đkzqxórrttn làlmaon giórrtt buổlmaoi sớsgrfm, córrtt chújbqat lạyagdnh thấghayu sưtujuơquxyng, nhìyarhn thấghayy mặgdykt trờiwufi đkzqxkuzc rựmqzfc đkzqxãsgrf mọyiquc lêvntnn mộwaknt nửmmgua, hàlmaoo khísdgu đkzqxyagdi pháwaknt:

"
Vậwfnnn mệmmgunh củemiza ta chỉlqcmrrtt thểzomd do ta nắjobsm giữgdyk, tuyệmmgut đkzqxvturi sẽhcaj khôzxkbng đkzqxzomd kẻojfk kháwaknc thao tújbqang."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.