Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 319 : Tứ đại huyết thị

    trước sau   
"Chưzhpya chắrqcxc."zaion Lậmmfcp cưzhpyegfui lạmsajnh mộoznyt tiếitpyng, lạmsajnh lùbncpng nóvkomi.

Tiếitpyp theo liềdiypn thấiqkty hai tay Hàzaion Lậmmfcp bắrqcxt pháiacrp quyếitpyt đykcooznyt nhiêitpyn thu lạmsaji, đykcoáiacrm pháiacrp khíoagy đykcoang vâedvdy quanh tấiqktn côiacrng dữuwgz dộoznyi màzaion hàzaioo quang màzaiou xanh cùbncpng bay lêitpyn trêitpyn bầflpmu trờegfui, tụxbhc tậmmfcp lạmsaji giữuwgza khôiacrng trung.

Cảdsconh nàzaioy làzaiom cho Thanh Văckkkn ngẩmmpdn ngưzhpyegfui, khôiacrng biếitpyt Hàzaion Lậmmfcp làzaiom vậmmfcy làzaiovkom ýydzqitpy. Nhưzhpyng kẻqruz gian xảdscoo nhưzhpy hắrqcxn, làzaiom sao đykcocmvezaion Lậmmfcp cóvkom thờegfui gian thi pháiacrp chứdsco, lậmmfcp tứdscoc hai tay chóvkomi lòiimca, xuấiqktt hiệlafxn thêitpym hai viêitpyn hoàzaion (chiếitpyc nhẫmnnwn) tảdscon ra hàzaion khíoagy, vừrabla thấiqkty đykcoãflpm khôiacrng phảdscoi vậmmfct bìitpynh thưzhpyegfung.

kttji!"

Thanh Văckkkn nhỏedvd giọcmveng nóvkomi, khôiacrng hềdiyp do dựmsaj đykcommpdy viêitpyn hoàzaion ra ngoàzaioi, hóvkoma thàzaionh hai đykcomsajo kim quang đykcoáiacrnh útckkp đykcoếitpyn Hàzaion Lậmmfcp.

zaioy Hàzaion Lậmmfcp khẽqruz nhưzhpyykcong, mặkfilt đykcoflpmy sáiacrt khíoagy mộoznyt tay nhanh chóvkomng lấiqkty ra Bạmsajch Lâedvdn thuẫmnnwn.


Nhưzhpyng màzaio chưzhpya kịykcop néwssbm ra thìitpy ba đykcomsajo màzaiou xanh dàzaioi khoảdscong mộoznyt thưzhpyykcoc đykcooznyt nhiêitpyn từrablitpyn ngưzhpyegfui bắrqcxn tớykcoi, ởmmew nửywlya đykcoưzhpyegfung liềdiypn cắrqcxt ngang hai đykcomsajo kim quang, lậmmfcp tứdscoc cuốwnjjn lấiqkty nhau.

"Yêitpyu đykcomsajo, ngưzhpyơtazci quêitpyn bổckkkn đykcomsaji gia sao?"itpyn Vưzhpyơtazcng sưzhpy huynh ởmmew mộoznyt bêitpyn chỉdufq huy lụxbhcc mang, mộoznyt bêitpyn cưzhpyegfui thiệlafxn ýydzq vớykcoi Hàzaion Lậmmfcp.

zaion Lậmmfcp thấiqkty thếitpy, trong lòiimcng nhẹmmpd nhõqiwom, cũwnjjng nởmmew nụxbhczhpyegfui.

Nhưzhpyng màzaio Thanh Văckkkn lạmsaji khôiacrng dễyfanzaiong nhưzhpy hai ngưzhpyegfui bọcmven họcmve, sắrqcxc mặkfilt đykcoflpmy vẻqruz lo lắrqcxng, áiacrnh mắrqcxt khôiacrng ngừrablng lóvkome lêitpyn.

Tuy nhiêitpyn trong thờegfui gian ngắrqcxn hắrqcxn chẳiaztng cóvkom biệlafxn pháiacrp gìitpy.

bncp sao cùbncpng lútckkc khốwnjjng chếitpy Thanh Mộoznyc châedvdn tráiacro vàzaio Tỏedvda Kim hoàzaion đykcoãflpm chiếitpym gầflpmn hếitpyt thầflpmn thứdscoc củccqna hắrqcxn. Hắrqcxn chưzhpya đykcoưzhpybiqdc họcmvec qua Đkttjmsaji Diễyfann quyếitpyt nhưzhpyzaion Lậmmfcp nêitpyn khôiacrng thểcmvezaioo đykcosybmng loạmsajt khốwnjjng chếitpy tựmsaj nhiêitpyn nhiềdiypu pháiacrp khíoagy đykcoếitpyn nhưzhpy vậmmfcy.

itpy vậmmfcy trêitpyn ngưzhpyegfui mặkfilc dùbncpiimcn cóvkom mộoznyt íoagyt pháiacrp khíoagyvkomiacrc dụxbhcng lớykcon nhưzhpyng cũwnjjng khôiacrng dáiacrm dễyfanzaiong vậmmfcn dụxbhcng. Thầflpmn thứdscoc toàzaion bộoznybncpng đykcocmve khốwnjjng chếitpy pháiacrp khíoagy đykcoóvkom chíoagynh làzaio đykcoiềdiypu tốwnjji kịykco củccqna tu tiêitpyn giảdsco. Vìitpy nhưzhpy vậmmfcy, chủccqn nhâedvdn củccqna pháiacrp khíoagy khôiacrng thểcmvezaioo chútckk ýydzq đykcoếitpyn nguy hiểcmvem xung quanh.

tazcn nữuwgza cùbncpng lútckkc đykcoiềdiypu khiểcmven hơtazcn mưzhpyegfui kiệlafxn pháiacrp khíoagy đykcosybmng loạmsajt tấiqktn côiacrng làzaio rấiqktt hiếitpym thấiqkty. Cũwnjjng bởmmewi vìitpy mấiqkty móvkomn nàzaioy đykcodiypu làzaio theo bộoznyzaio sửywly dụxbhcng nêitpyn thựmsajc tếitpy pháiacrp lựmsajc chỉdufq sửywly dụxbhcng đykcoiềdiypu khiểcmven ba kiệlafxn màzaio thôiacri.

Nếitpyu thậmmfct sựmsajzaiotazcn mưzhpyegfui kiệlafxn pháiacrp khíoagy đykcodufqnh giai kháiacrc nhau thìitpy vớykcoi tu vi hiệlafxn nay củccqna Hàzaion Lậmmfcp, dùbncpzaio thầflpmn thứdscoc mạmsajnh hơtazcn vàzaioi phầflpmn nhưzhpyng pháiacrp lựmsajc cũwnjjng khôiacrng đykcoccqn đykcocmve đykcoiềdiypu đykcooznyng.

ckkkm kiệlafxn, chíoagynh làzaio pháiacrp lựmsajc cựmsajc hạmsajn củccqna Hàzaion Lậmmfcp, đykcoâedvdy cũwnjjng làzaioitpy sao hắrqcxn dùbncpng cảdsco bộozny pháiacrp khíoagy, bởmmewi vìitpy nhưzhpy vậmmfcy mớykcoi cóvkom thểcmve pháiacrt huy đykcoưzhpybiqdc uy lựmsajc củccqna Đkttjmsaji diễyfann quyếitpyt.

Cho nêitpyn lútckkc trưzhpyykcoc khi Hàzaion Lậmmfcp ởmmew Luyệlafxn Khíoagy kỳyfanvkom thểcmve sửywly dụxbhcng Kim nhậmmfcn, đykcoóvkomckkkn bảdscon khôiacrng phảdscoi làzaio ngựmsaj khíoagy, màzaio chíoagynh làzaio dựmsaja vàzaioo Mẫmnnwu nhậmmfcn trong tay đykcocmve đykcoiềdiypu khiểcmven Tửywly nhậmmfcn màzaio thôiacri. Uy lựmsajc vàzaio khảdscockkkng linh hoạmsajt kéwssbm bâedvdy giờegfu rấiqktt nhiềdiypu.

Ngay khi Thanh Văckkkn đykcoang chầflpmn chờegfu, khôiacrng biếitpyt cóvkom phảdscoi làzaio vậmmfcy hay khôiacrng thìitpyzaion Lậmmfcp đykcoãflpm hoàzaion thàzaionh.

"Cựmsaj Kiếitpym thuậmmfct"

Giọcmveng nóvkomi lạmsajnh nhưzhpyckkkng pháiacrt ra từrabl trong miệlafxng Hàzaion Lậmmfcp.

Sau đykcoóvkom pháiacrp khíoagy đykcoang xoay quanh trêitpyn đykcodufqnh đykcoflpmu Thanh Văckkkn liềdiypn pháiacrt ra màzaion hàzaioo quang cựmsajc kỳyfan chóvkomi mắrqcxt.

Khi cáiacrc màzaiou sắrqcxc dung hợbiqdp lạmsaji vớykcoi nhau thìitpy biếitpyn thàzaionh mộoznyt thanh Cựmsaj kiếitpym vớykcoi ba màzaiou Kim, Hắrqcxc, Hồsybmng lầflpmn lưzhpybiqdt biếitpyn đykcockkki trong khôiacrng trung, lớykcon đykcoếitpyn vàzaioi chụxbhcc trưzhpybiqdng, thậmmfct sựmsaj lớykcon đykcoếitpyn kinh ngưzhpyegfui.

Chiêitpyu "Cựmsaj Kiếitpym thuậmmfct"zaioy chíoagynh làzaiozaion Lậmmfcp đykcoãflpmitpym đykcoưzhpybiqdc trong Thanh Nguyêitpyn kiếitpym quyếitpyt, cũwnjjng làzaio mộoznyt chiêitpyu Ngựmsaj kiếitpym thuậmmfct duy nhấiqktt màzaiozaion Lậmmfcp dùbncpng tu vi Trútckkc Cơtazc kỳyfanvkom thểcmve sửywly dụxbhcng đykcoưzhpybiqdc, uy lựmsajc tựmsaj nhiêitpyn khôiacrng tầflpmm thưzhpyegfung.

Pháiacrp khíoagy củccqna Thanh Văckkkn vàzaio vịykcozhpyơtazcng Sưzhpy huynh kia mặkfilc dùbncpiimcn đykcoang đykcoiqktu vớykcoi nhau, nhưzhpyng đykcodiypu kinh hãflpmi, dùbncpzaio kẻqruz ngu ngốwnjjc đykcoếitpyn mấiqkty cũwnjjng cóvkom thểcmve nhìitpyn ra pháiacrp thuậmmfct nàzaioy củccqna Hàzaion Lậmmfcp cóvkom uy lựmsajc rấiqktt mạmsajnh mẽqruz.

Thanh Văckkkn âedvdm thầflpmm kêitpyu khổckkk trong lòiimcng, lậmmfcp tứdscoc khôiacrng thểcmvezaioo chútckk ýydzq đykcoếitpyn hai viêitpyn hoàzaion kia nữuwgza, hai tay lậmmfct lạmsaji, trong tay xuấiqktt hiệlafxn mộoznyt chiếitpyc Hoàzaiong Đkttjsybmng kíoagynh bóvkomng lưzhpyshgong.

Nhưzhpyng vàzaioo lútckkc nàzaioy mặkfilt Hàzaion Lậmmfcp tràzaion đykcoflpmy sưzhpyơtazcng lạmsajnh, tay chỉdufqzaioo kiếitpym quang thậmmfct lớykcon kia.

Cựmsaj Kiếitpym lậmmfcp tứdscoc vôiacr thanh vôiacr tứdscoc chéwssbm mạmsajnh từrabl trêitpyn trờegfui xuốwnjjng dưzhpyykcoi, mộoznyt kiếitpym mang theo khíoagy pháiacrch kinh ngưzhpyegfui nhưzhpy muốwnjjn hủccqny diệlafxt ngưzhpyegfui mang vòiimcng bảdscoo hộoznyitpyn dưzhpyykcoi.

Nhìitpyn thấiqkty cảdsconh nàzaioy, vịykcozhpyơtazcng sưzhpy huynh cũwnjjng quêitpyn thừrabla dịykcop Thanh Văckkkn khôiacrng thểcmve phâedvdn tâedvdm, nhanh chóvkomng pháiacr hủccqny pháiacrp khíoagy củccqna đykcownjji phưzhpyơtazcng, đykcosybmng dạmsajng cóvkom chútckkt thấiqktt thầflpmn nhìitpyn cựmsaj kiếitpym vớykcoi khíoagy thếitpy long trờegfui lởmmew đykcoiqktt.

tckkc nàzaioy trong đykcoflpmu hắrqcxn đykcoang miêitpyn man suy nghĩipoj nếitpyu mộoznyt kiếitpym nàzaioy chéwssbm xuốwnjjng hắrqcxn chứdsco khôiacrng phảdscoi làzaio Thanh Văckkkn thìitpy hắrqcxn cóvkom thểcmve ngăckkkn cảdscon đykcoưzhpybiqdc khôiacrng.

Thanh Văckkkn đykcomsajo sĩipojzaio đykcownjji tưzhpybiqdng chịykcou đykcoòiimcn nêitpyn vẻqruz mặkfilt trởmmewitpyn ngưzhpyng trọcmveng, vộoznyi vàzaiong néwssbm Hoàzaiong Đkttjsybmng kíoagynh trong tay ra.

Đkttjsybmng kíoagynh bay nhanh lêitpyn trêitpyn màzaion hàzaioo quang, hàzaioo quang màzaiou vàzaiong chợbiqdt lóvkome lêitpyn rồsybmi phun ra mộoznyt đykcoáiacrm mâedvdy vàzaiong rấiqktt lớykcon, che kíoagyn bầflpmu trờegfui trêitpyn đykcoflpmu Thanh Văckkkn, trong nháiacry mắrqcxt nóvkom đykcoãflpm ngưzhpyng tụxbhc lạmsaji thàzaionh Đkttjsybmng thuẫmnnwn rấiqktt lớykcon, chuyểcmven đykcooznyng khôiacrng ngừrablng trêitpyn đykcoflpmu Thanh Văckkkn.

Vẻqruz mặkfilt Hàzaion Lậmmfcp trầflpmm xuốwnjjng, trong tay bắrqcxt pháiacrp quyếitpyt, kiếitpym quang khổckkkng lồsybm pháiacrt ra tiếitpyng sấiqktm đykcooznyng long trờegfui, khíoagy thếitpy chéwssbm xuốwnjjng càzaiong thêitpym kinh ngưzhpyegfui, trong nháiacry mắrqcxt đykcoãflpm chéwssbm lêitpyn trêitpyn Đkttjsybmng thuẫmnnwn.


Tiếitpyng nổckkk lớykcon truyềdiypn đykcoếitpyn, Đkttjsybmng thuẫmnnwn mặkfilc dùbncp pháiacrt ra hàzaioo quang màzaiou vàzaiong mãflpmnh liệlafxt nhưzhpyng khi Cựmsaj kiếitpym chéwssbm xuốwnjjng, vang lêitpyn tiếitpyng vỡshgo vụxbhcn, trong khoảdsconh khắrqcxc bịykco tan rãflpm thàzaionh nhiềdiypu mảdsconh.

Kiếitpym quang khôiacrng hềdiyp bịykco ngăckkkn lạmsaji, tiếitpyp tụxbhcc chéwssbm xuốwnjjng lăckkkng trụxbhczaiou xanh, pháiacrt ra tiếitpyng "chi chi" rấiqktt lớykcon.

Nhìitpyn thấiqkty uy lựmsajc kinh ngưzhpyegfui củccqna Cựmsaj kiếitpym, mặkfilt Thanh Văckkkn rútckkt cuộoznyc cũwnjjng rốwnjji loạmsajn.

Thanh quang lóvkome lêitpyn giữuwgza hai tay hắrqcxn, nhanh chóvkomng chia ra hai bêitpyn, đykcosybmng thờegfui hai tay đykcokfilt ởmmew hai bêitpyn vòiimcng bảdscoo hộozny, sau đykcoóvkom liềdiypu mạmsajng đykcoưzhpya linh lựmsajc vàzaioo, ýydzq đykcosybm muốwnjjn tăckkkng lựmsajc phòiimcng ngựmsaj củccqna Thanh Mộoznyc châedvdn tráiacro.

Cựmsaj kiếitpym pháiacrt ra quang mang ba màzaiou tiếitpyp xútckkc vớykcoi vòiimcng bảdscoo hộoznyzaiou xanh bêitpyn dưzhpyykcoi, bắrqcxt đykcoflpmu truyềdiypn ra tiếitpyng nổckkkflpmm ầflpmm. Thanh Mộoznyc châedvdn tráiacro đykcoưzhpybiqdc Thanh Văckkkn liềdiypu mạmsajng hỗwssb trợbiqd, đykcoãflpm ngăckkkn cảdscon đykcoưzhpybiqdc thếitpy trảdscom củccqna kiếitpym quang.

itpy vậmmfcy ngay sau đykcoóvkom, Hàzaion Lậmmfcp vàzaio Thanh Văckkkn, đykcodiypu thútckkc giụxbhcc pháiacrp quyếitpyt, muốwnjjn dùbncpng Cựmsaj kiếitpym mạmsajnh mẽqruz pháiacr vỡshgoiimcng bảdscoo hộozny đykcoưzhpya đykcownjji phưzhpyơtazcng vàzaioo chỗwssb chếitpyt, báiacro mốwnjji thùbncp bịykco áiacrm toáiacrn năckkkm đykcoóvkom. Màzaio mộoznyt bêitpyn thìitpy đykcoang đykcoitpyn cuồsybmng đykcoưzhpya vàzaioo linh lựmsajc đykcocmve chốwnjjng đykcoshgo pháiacrp thuậmmfct mong đykcownjji phưzhpyơtazcng tiêitpyu hao hếitpyt uy lựmsajc, giữuwgz đykcoưzhpybiqdc mạmsajng nhỏedvd củccqna mìitpynh.

tckkc nàzaioy vịykcozhpyơtazcng sưzhpy huynh ởmmewitpyn cạmsajnh rútckkt cuộoznyc cũwnjjng tỉdufqnh ra, đykcoi tớykcoi trưzhpyykcoc, đykcoáiacrnh náiacrt hai Kim hoàzaion củccqna đykcownjji phưzhpyơtazcng, sau đykcoóvkom chỉdufq huy ba đykcomsajo lụxbhcc quang, hung hãflpmn nhằuwgzm vềdiyp phíoagya Thanh Văckkkn đykcomsajo sĩipoj.

Trong lòiimcng hắrqcxn rấiqktt rõqiwo, bâedvdy giờegfuzaion Lậmmfcp vàzaio đykcownjji phưzhpyơtazcng đykcoang giằuwgzng co, hắrqcxn chỉdufq cầflpmn hơtazci hỗwssb trợbiqd mộoznyt chútckkt, làzaiovkom thểcmve dễyfanzaiong giếitpyt chếitpyt têitpyn Huyếitpyt thịykcovkom pháiacrp lựmsajc khôiacrng kéwssbm nàzaioy. Đkttjếitpyn lútckkc đykcoóvkom, bảdscoo vậmmfct củccqna têitpyn kia, hắrqcxn cũwnjjng cóvkom thểcmve danh chíoagynh ngôiacrn thuậmmfcn đykcoưzhpybiqdc chia khôiacrng íoagyt.

Nghĩipoj đykcoếitpyn đykcoâedvdy, trong lòiimcng vịykcozaioy càzaiong nóvkomng lêitpyn.

zaioo lútckkc Vưzhpyơtazcng sưzhpy huynh đykcoang mơtazc mộoznyng, Thanh Văckkkn mặkfilt màzaioy biếitpyn sắrqcxc, thìitpy mộoznyt đykcomsajo hàzaioo quang màzaiou vàzaiong nhanh nhưzhpy thiểcmvem đykcoiệlafxn từrablitpyn sưzhpyegfun Thanh Văckkkn phóvkomng ra, trong nháiacry mắrqcxt têitpyn đykcomsajo sĩipoj biếitpyn mấiqktt tạmsaji chỗwssb. Khiếitpyn cho kiếitpym quang ba màzaiou củccqna Hàzaion Lậmmfcp chéwssbm xuốwnjjng lạmsaji đykcoáiacrnh trútckkng mặkfilt đykcoiqktt, lậmmfcp tứdscoc trêitpyn đykcoóvkom xuấiqktt hiệlafxn mộoznyt cáiacri hốwnjj rấiqktt to.

Ba đykcomsajo lụxbhcc quang củccqna Vưzhpyơtazcng Sưzhpy huynh tựmsaj nhiêitpyn sẽqruz đykcoáiacrnh vàzaioo khoảdscong khôiacrng, khôiacrng khỏedvdi rấiqktt hoảdscong sợbiqd nhìitpyn vềdiyp phíoagya xa xa.

Quảdsco nhiêitpyn Thanh Văckkkn đykcomsajo sĩipojzaiozaion hàzaioo quang xuấiqktt hiệlafxn ởmmew mộoznyt chỗwssbiacrch xa hơtazcn hai chụxbhcc trưzhpybiqdng, bêitpyn ngưzhpyegfui còiimcn cóvkom thêitpym mộoznyt têitpyn thanh niêitpyn áiacro vàzaiong, vẻqruz mặkfilt dưzhpyơtazcng dưzhpyơtazcng tựmsaj đykcorqcxc, nhìitpyn lạmsaji têitpyn Vưzhpyơtazcng sưzhpy huynh, từrabl từrablvkomi:

"Ngưzhpyegfui nàzaioy đykcoãflpm từrablng cứdscou ta mộoznyt mạmsajng, khôiacrng thểcmvezaioo đykcocmveiacrc hạmsaj dễyfanzaiong giếitpyt chếitpyt nhưzhpy vậmmfcy!"vkomi xong lờegfui nàzaioy, hắrqcxn lạmsaji cưzhpyegfui hìitpyitpyvkomi vớykcoi Hàzaion Lậmmfcp.


"Hàzaion huynh, khôiacrng ngờegfu rằuwgzng chútckkng ta còiimcn cóvkom ngàzaioy gặkfilp lạmsaji, Ngôiacr Cửywlyu Chỉdufq xin thi lễyfan."

itpyn thanh niêitpyn trưzhpyykcoc mặkfilt nàzaioy, chíoagynh làzaioitpyn tu sĩipoj thiếitpyu niêitpyn Ngôiacr Cửywlyu Chỉdufqckkkm xưzhpya đykcoãflpm thi triểcmven kỹklss thuậmmfct móvkomc tútckki trưzhpyykcoc mặkfilt Hàzaion Lậmmfcp, nhưzhpyng bịykcozaion Lậmmfcp pháiacrt hiệlafxn ra. Bâedvdy giờegfu trêitpyn ngưzhpyegfui hắrqcxn lútckkc nàzaioy lạmsaji ẩmmpdn ẩmmpdn tảdscon ra hàzaioo quang màzaiou vàzaiong cổckkk quáiacri, tu vi cũwnjjng đykcoãflpmzaio Trútckkc Cơtazctazc kỳyfan.

"Cửywlyu Chỉdufq, ngưzhpyegfui nàzaioy khôiacrng cùbncpng chíoagyzhpyykcong vớykcoi chútckkng ta, sao phảdscoi nóvkomi nhiềdiypu nhưzhpy vậmmfcy? Bâedvdy giờegfu mộoznyt khi ngưzhpyơtazci đykcoãflpm đykcoếitpyn đykcoâedvdy, bốwnjjn ngưzhpyegfui chútckkng ta vừrabla lútckkc cóvkom thểcmve mạmsajnh tay đykcoáiacrnh mộoznyt trậmmfcn." Thanh Văckkkn đykcomsajo sĩipoj cuốwnjji cùbncpng cũwnjjng phụxbhcc hồsybmi lạmsaji tinh thầflpmn, khôiacrng khỏedvdi oáiacrn đykcooznyc nhìitpyn Hàzaion Lậmmfcp, phẫmnnwn hậmmfcn nóvkomi.

Ngôiacr Cửywlyu Chỉdufq nghe thấiqkty vậmmfcy, híoagyt mộoznyt hơtazci, liềdiypn khôiacrng nóvkomi gìitpy vớykcoi Hàzaion Lậmmfcp nữuwgza.

Thanh Văckkkn nhìitpyn thấiqkty cảdsconh nàzaioy, trong miệlafxng đykcooznyt nhiêitpyn pháiacrt ra tiếitpyng kêitpyu hai dàzaioi mộoznyt ngắrqcxn.

ckkkng Yêitpyu vàzaio Thiếitpyt La đykcoang bịykco đykcoáiacrm Lưzhpyu Tĩipojnh vâedvdy côiacrng nghe thấiqkty tiếitpyng nàzaioy lậmmfcp tứdscoc vui mừrablng ra mặkfilt, rờegfui khỏedvdi trậmmfcn chiếitpyn, bay đykcoếitpyn bêitpyn cạmsajnh Thanh Văckkkn vàzaio Ngôiacr Cửywlyu Chỉdufq.

"Sao lạmsaji thếitpyzaioy, sao lạmsaji cóvkom thêitpym mộoznyt ngưzhpyegfui nữuwgza. Phiềdiypn phứdscoc rồsybmi đykcoâedvdy."

zhpyu Tĩipojnh vừrabla thấiqkty Ngôiacr Cửywlyu Chỉdufq xuấiqktt hiệlafxn, lậmmfcp tứdscoc hiểcmveu đykcoưzhpybiqdc tìitpynh hìitpynh trong sâedvdn, khôiacrng khỏedvdi nhíoagyu màzaioy.

Vừrabla rồsybmi năckkkm ngưzhpyegfui bọcmven họcmve đykcoáiacrnh vớykcoi hai têitpyn Huyếitpyt thịykco củccqna đykcownjji phưzhpyơtazcng, còiimcn khôiacrng thểcmvezaiom đykcownjji phưzhpyơtazcng bịykco thưzhpyơtazcng, chỉdufq chiếitpym đykcoưzhpybiqdc mộoznyt chútckkt ưzhpyu thếitpyzaio thôiacri. Tựmsaj nhiêitpyn đykcodiypu hiểcmveu đykcoưzhpybiqdc đykcoáiacrm Tứdsco đykcomsaji huyếitpyt thịykcozaioy thậmmfct sựmsaj khôiacrng phảdscoi tu sĩipoj Trútckkc Cơtazc kỳyfanitpynh thưzhpyegfung cóvkom thểcmveiacrnh bằuwgzng. bâedvdy giờegfu bốwnjjn ngưzhpyegfui đykcoãflpm tậmmfcp trung ởmmew đykcoâedvdy, đykcoưzhpyơtazcng nhiêitpyn càzaiong khôiacrng dễyfan đykcownjji phóvkom.

Nghĩipoj đykcoếitpyn đykcoâedvdy, Lưzhpyu Tĩipojnh thậmmfcn trọcmveng kêitpyu lêitpyn mộoznyt tiếitpyng, mấiqkty ngưzhpyegfui bọcmven họcmvewnjjng tiếitpyn lạmsaji bêitpyn cạmsajnh Hàzaion Lậmmfcp.

zaion Lậmmfcp nhìitpyn thấiqkty Ngôiacr Cửywlyu Chỉdufq vừrabla xuấiqktt hiệlafxn trưzhpyykcoc mặkfilt, trong lòiimcng thựmsajc sựmsaj khôiacrng biếitpyt đykcoang cóvkom cảdscom giáiacrc gìitpy. Năckkkm đykcoóvkom hắrqcxn rấiqktt cóvkom cảdscom tìitpynh vớykcoi ngưzhpyegfui thiếitpyu niêitpyn thôiacrng minh kỳyfan lạmsajzaioy, nhưzhpyng màzaio tạmsajo hóvkoma trêitpyu ngưzhpyơtazci, hôiacrm nay hai ngưzhpyegfui khôiacrng thểcmve khôiacrng ngưzhpyơtazci chếitpyt ta sốwnjjng.

"Yêitpyu hóvkoma"

Đkttjáiacrm Huyếitpyt thịykco Thanh Văckkkn hiểcmveu đykcoưzhpybiqdc, chỉdufq dựmsaja vàzaioo pháiacrp khíoagyitpynh vàzaio đykcomsajo thuậmmfct bìitpynh thưzhpyegfung màzaio muốwnjjn tranh đykcoiqktu vớykcoi bọcmven ngưzhpyegfui Hàzaion Lậmmfcp, thìitpy chẳiaztng cóvkom chútckkt phầflpmn thắrqcxng nàzaioo. Dùbncp sao ngưzhpyegfui củccqna Hoàzaiong Phong cốwnjjc lútckkc nàzaioy chíoagynh làzaio hai đykcoáiacrnh mộoznyt cũwnjjng thừrabla đykcoccqn.

itpy vậmmfcy khi bốwnjjn ngưzhpyegfui vừrabla tậmmfcp trung lạmsaji mộoznyt chỗwssb, khi Thanh Văckkkn kêitpyu lêitpyn mộoznyt tiếitpyng lạmsajnh lùbncpng thìitpy trêitpyn ngưzhpyegfui bọcmven hắrqcxn cùbncpng pháiacrt ra màzaion hàzaioo quang màzaiou đykcoedvd nhưzhpyiacru, biếitpyn thàzaionh bốwnjjn cáiacri kéwssbn khôiacrng ngừrablng lớykcon lêitpyn, bắrqcxt đykcoflpmu biếitpyn thâedvdn Yêitpyu hóvkoma. Xem ra bọcmven họcmve muốwnjjn giếitpyt hếitpyt đykcoáiacrm ngưzhpyegfui Hàzaion Lậmmfcp ởmmew tạmsaji chỗwssbzaioy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.