Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 318 : Thanh Văn trọng hiện

    trước sau   
"Hàraukn sưbubl đmcmbhjxo quảpbbe nhiêzwsqn khágjwec thưbublzwsqng, nhanh nhưbubl vậibwpy đmcmbãmcmbtpomm ra sơtqkw hởtopy?"bublu Tĩdabknh khen ngợjupri mộtpomt câpmsqu rồjihbi mừhfkzng rỡliyj hỏaecdi.

raukn Lậibwpp mỉsmwom cưbublzwsqi, bỗtwyhng nhiêzwsqn đmcmbưbubla Thủbubly tinh cầefbiu trêzwsqn tay tớtwyhi.

"Sưbubl huynh dùqhvbng Tửghsk quang cầefbiu nàrauky, nhìtpomn vềibab phíxmlra đmcmbóaecd mộtpomt chúozsjt làrauk biếjbimt."raukn Lậibwpp dùqhvbng ngóaecdn tay chỉsmwo vềibab phíxmlra mìtpomnh vừhfkza nhìtpomn lúozsjc nãmcmby nóaecdi.

bublu Tĩdabknh nghe thấotmhy thếjbim, liềibabn tòqhvbqhvb cầefbim lấotmhy phágjwep khíxmlrrauky, cẩqdnzn thậibwpn nhìtpomn vàrauko Thủbubly tinh cầefbiu.

Vừhfkza nhìtpomn vàrauko hắgjwen đmcmbãmcmb lộtpom ra vẻgxyx ngạpqzgc nhiêzwsqn, mộtpomt lágjwet sau đmcmbem Thủbubly tinh cầefbiu trảpbbe lạpqzgi cho Hàraukn Lậibwpp, cúozsji đmcmbefbiu trầefbim tưbubl.

Sau đmcmbóaecd ngẩqdnzng đmcmbefbiu lêzwsqn nóaecdi vớtwyhi nhữhmndng ngưbublzwsqi khágjwec đmcmbang lo lắgjweng chờzwsq đmcmbjupri.


"Hàraukn Sưbubl đmcmbhjxoaecdi khôpbbeng sai. Linh khíxmlr ba đmcmbtpomng ởtopy phíxmlra đmcmbóaecd khágjwec vớtwyhi cágjwec nơtqkwi khágjwec, cóaecd vẻgxyx nhưbubl yếjbimu hơtqkwn rấotmht nhiềibabu. Xem ra cóaecd lẽnyncrauk do đmcmbgxyxi phưbublơtqkwng vộtpomi vàraukng bàrauky trậibwpn, nêzwsqn lộtpom ra mộtpomt tia sơtqkw hởtopy khôpbbeng nêzwsqn cóaecdrauky."bublu Tĩdabknh nóaecdi nhữhmndng lờzwsqi nàrauky vớtwyhi vẻgxyx đmcmbefbiy tựwbsp tin.

wbsp củbubla Lưbublu sưbubl huynh làrauk…" Mộtpomt vịqsufbubl tỷfleg củbubla Trầefbin Xảpbbeo Thiếjbimn nhịqsufn khôpbbeng đmcmbưbubljuprc hỏaecdi.

"Tậibwpp trung tấotmht cảpbbe phágjwep khíxmlr, đmcmbjihbng loạpqzgt côpbbeng kíxmlrch đmcmbiểdizem yếjbimu nàrauky. Tin rằedctng khôpbbeng mấotmht nhiềibabu phágjwep lựwbspc lắgjwem làraukaecd thểdize phágjwe trậibwpn."bublu Tĩdabknh khẳqfrcng đmcmbqsufnh.

"Mộtpomt khi đmcmbãmcmb nhưbubl vậibwpy, chúozsjng ta mau ra tay thôpbbei." Tốgxyxng Môpbbeng nghe thấotmhy thếjbim, lúozsjc nàrauky khôpbbeng kiêzwsqn nhẫmrbhn đmcmbưbubljuprc nữhmnda vung tay phóaecdng Lam Ti kiếjbimm ra, xoay vòqhvbng quanh đmcmbsmwonh đmcmbefbiu.

Nhữhmndng ngưbublzwsqi khágjwec nghe Lưbublu Tĩdabknh nóaecdi vậibwpy, trêzwsqn mặzrput đmcmbibabu xuấotmht hiệhjxon vẻgxyx chờzwsq mong muốgxyxn thửghsk.

bublu Tĩdabknh cũjhogng khôpbbeng hềibab chầefbin chờzwsqaecdi tiếjbimp:

lctvưbubljuprc! Ra tay đmcmbi, nhấotmht đmcmbqsufnh phảpbbei phágjwe vỡliyj trậibwpn phágjwep cho đmcmbgxyxi phưbublơtqkwng biếjbimt tay."

Theo câpmsqu nóaecdi nàrauky, hơtqkwn mưbublzwsqi kiệhjxon phágjwep khíxmlrqhvbng phágjwet ra hàrauko quang chóaecdi mắgjwet, từhfkz trêzwsqn ngưbublzwsqi bọjihbn họjihb bay ra, trựwbspc tiếjbimp bắgjwen nhanh đmcmbếjbimn chỗtwyhtqkw hởtopy.

aecdng Yêzwsqu đmcmbang ởtopyzwsqn ngoàrauki chỉsmwo huy đmcmbágjwem giágjweo đmcmbjihb lậibwpp thàrauknh trậibwpn thếjbimpmsqy quanh, trong lòqhvbng cũjhogng vôpbbeqhvbng lo lắgjweng.

Từhfkzozsjc giágjweo chủbubl Hắgjwec Ságjwet giágjweo yêzwsqu cầefbiu Tứpxnm đmcmbpqzgi huyếjbimt thịqsuf thờzwsqi gian nàrauky phảpbbei ởtopy trong cung canh phòqhvbng nghiêzwsqm mậibwpt, thìtpom mỗtwyhi lầefbin thay nhau tuầefbin tra đmcmbibabu phảpbbei cóaecd hai Huyếjbimt Thịqsuf mớtwyhi đmcmbúozsjng.

Nhưbublng Diệhjxop Xàrauk vốgxyxn nêzwsqn cùqhvbng canh cửghska vớtwyhi hắgjwen thìtpom lạpqzgi cho rằedctng mìtpomnh mớtwyhi lậibwpp côpbbeng lớtwyhn, lấotmhy cớtwyh muốgxyxn tu luyệhjxon đmcmbếjbimn Trúozsjc Cơtqkw trung kỳddzq, cho nêzwsqn lẻgxyxn chạpqzgy vàrauko Huyếjbimt Lao luyệhjxon côpbbeng. Màrauk hắgjwen lạpqzgi khôpbbeng muốgxyxn vìtpom vậibwpy màrauk đmcmbgjwec tộtpomi vớtwyhi ngưbublzwsqi ưbublu túozsj nhấotmht trong Tứpxnm đmcmbpqzgi huyếjbimt thịqsuf, nêzwsqn đmcmbàrauknh mắgjwet nhắgjwem mắgjwet mởtopy cho qua.

Nhưbublng chỉsmwotpomtqkw sẩqdnzy nhấotmht thờzwsqi nàrauky màraukpmsqy giờzwsq lạpqzgi cóaecdbublzwsqng đmcmbqsufnh xâpmsqm nhậibwpp nhưbubl vậibwpy nêzwsqn ởtopy cửghska chỉsmwoaecd mộtpomt mìtpomnh hắgjwen đmcmbgxyxi phóaecd.

Tuy nhiêzwsqn, cũjhogng may làrauk hắgjwen thôpbbeng minh.


Trưbubltwyhc tiêzwsqn dùqhvbng Tứpxnmbubljuprng trậibwpn vâpmsqy khốgxyxn kẻgxyx đmcmbqsufch, sau đmcmbóaecd phágjwei ngưbublzwsqi chạpqzgy ngay đmcmbếjbimn Huyếjbimt lao vàrauk hậibwpu đmcmbiệhjxon gọjihbi ba ngưbublzwsqi khágjwec mau đmcmbếjbimn đmcmbâpmsqy.

Hắgjwen rấotmht rõrwtjraukng, dựwbspa vàrauko mấotmhy têzwsqn giágjweo đmcmbjihb Luyệhjxon Khíxmlr kỳddzq trưbubltwyhc mặzrput, khôpbbeng thểdizerauko làrauk đmcmbgxyxi thủbubl củbubla kẻgxyx đmcmbqsufch cưbublzwsqng đmcmbpqzgi nhưbubl vậibwpy. Nhưbublng cũjhogng may Tứpxnmbubljuprng trậibwpn cóaecd thểdizepmsqy khốgxyxn đmcmbgxyxi phưbublơtqkwng mộtpomt chúozsjt, dùqhvb thếjbimrauko thìtpomjhogng cóaecd thêzwsqm thờzwsqi gian.

Chỉsmwo cầefbin trìtpom hoãmcmbn trong chốgxyxc lágjwet thìtpom ba têzwsqn kia mớtwyhi kịqsufp thờzwsqi chạpqzgy đmcmbếjbimn.

Đlctvếjbimn lúozsjc đmcmbóaecd Tứpxnm đmcmbpqzgi huyếjbimt thịqsuf liêzwsqn thủbubl, Băaecdng Yêzwsqu hắgjwen sẽnync khôpbbeng e ngạpqzgi bấotmht cứpxnm kẻgxyxrauko.

Hắgjwen đmcmbang nghĩdabk đmcmbếjbimn đmcmbâpmsqy thìtpom từhfkz trong Tứpxnmbubljuprng trậibwpn truyềibabn đmcmbếjbimn mộtpomt tiếjbimng nổjupr rung trờzwsqi.

Theo tiếjbimng nổjuprrauky, từhfkz trong trậibwpn cuồjihbn cuộtpomn cuốgxyxn ra sưbublơtqkwng trắgjweng, bộtpomgjweng nhưbubl ngưbublzwsqi trong trậibwpn sẽnync lậibwpp tứpxnmc thoágjwet ra.

"Tạpqzgi sao lạpqzgi thếjbimrauky? Tứpxnmbubljuprng trậibwpn khôpbbeng thểdizerauko nhanh nhưbubl vậibwpy đmcmbãmcmb duy trìtpom khôpbbeng đmcmbưbubljuprc, khẳqfrcng đmcmbqsufnh đmcmbãmcmbaecd vấotmhn đmcmbibab."aecdng Yêzwsqu thấotmhy cảpbbenh nàrauky, gưbublơtqkwng mặzrput giấotmhu trong hàraukn khíxmlraecd chúozsjt xágjwem xanh.

"Băaecdng đmcmbpqzgi nhâpmsqn, vừhfkza rồjihbi đmcmbqsufch nhâpmsqn tậibwpp kíxmlrch quágjwe nhanh nêzwsqn cóaecdrauki têzwsqn đmcmbhjxo tửghsk phụtqkw trágjwech chủbubl trìtpom trậibwpn phágjwep đmcmbãmcmb bịqsuf bỏaecdtpomnh, cho nêzwsqn ngưbublzwsqi duy trìtpom Tứpxnmbubljuprng trậibwpn khôpbbeng đmcmbbubl, cóaecd thểdize đmcmbãmcmb bịqsuf đmcmbgxyxi phưbublơtqkwng phágjwet hiệhjxon sơtqkw hởtopy." Mộtpomt têzwsqn đmcmbhjxo tửghsk Hắgjwec Ságjwet giágjweo ởtopy gầefbin đmcmbóaecd nhìtpomn thấotmhy cảpbbenh nàrauky, cẩqdnzn thậibwpn giảpbbei thíxmlrch mộtpomt câpmsqu.

aecdng Yêzwsqu nghe thấotmhy trong lòqhvbng rấotmht kinh sợjupr, vừhfkza đmcmbqsufnh lớtwyhn tiếjbimng mắgjweng mộtpomt câpmsqu, thìtpom phíxmlra sau đmcmbãmcmb truyềibabn đmcmbếjbimn mộtpomt giọjihbng nóaecdi ôpbben hòqhvba.

"Băaecdng Yêzwsqu, đmcmbãmcmb xảpbbey ra chuyệhjxon gìtpom? Màrauk ngay cảpbbe Tứpxnmbubljuprng trậibwpn cũjhogng đmcmbãmcmb phágjwet đmcmbtpomng, xem hìtpomnh dạpqzgng thìtpomqhvbn khôpbbeng vâpmsqy khốgxyxn đmcmbưbubljuprc đmcmbgxyxi phưbublơtqkwng nữhmnda."

Nghe thấotmhy âpmsqm thanh nàrauky Băaecdng Yêzwsqu mớtwyhi nhẹfleg nhõrwtjm đmcmbôpbbei chúozsjt.

"Thanh Văaecdn, ngưbublơtqkwi rốgxyxt cuộtpomc cũjhogng đmcmbãmcmb đmcmbếjbimn, thậibwpt tốgxyxt quágjwe!" Trong giọjihbng nóaecdi củbubla Băaecdng Yêzwsqu tràraukn ngậibwpp vẻgxyx vui mừhfkzng khôpbbeng thểdize che dấotmhu, tiếjbimp theo hắgjwen quay đmcmbefbiu lạpqzgi nhìtpomn.

Chỉsmwo thấotmhy cágjwech đmcmbóaecdaecdm ságjweu trưbubljuprng, khôpbbeng biếjbimt từhfkz khi nàrauko đmcmbãmcmb xuấotmht hiệhjxon hai ngưbublzwsqi.


Mộtpomt ngưbublzwsqi hơtqkwn ba mưbublơtqkwi tuổjupri, ngũjhog quan đmcmboan chíxmlrnh, mặzrput trắgjweng khôpbbeng râpmsqu, ngưbublzwsqi mặzrpuc mộtpomt bộtpom đmcmbpqzgo bàrauko màrauku xanh, vẻgxyx mặzrput trịqsufnh trọjihbng nhìtpomn biếjbimn đmcmbtpomng củbubla Tứpxnmbubljuprng trậibwpn. Ngưbublzwsqi còqhvbn lạpqzgi làrauk mộtpomt têzwsqn thâpmsqn hìtpomnh cao lớtwyhn cóaecdgjwei đmcmbefbiu bóaecdng lưbublliyjng chíxmlrnh làrauk Thiếjbimt La đmcmbãmcmb giao thủbubl vớtwyhi Hàraukn Lậibwpp.

"Kẻgxyxpbbeng đmcmbếjbimn làrauk ai, tiểdizeu tửghsk Diệhjxop Xàrauk đmcmbâpmsqu?" Thiếjbimt La sờzwsq sờzwsqgjwei đmcmbefbiu bóaecdng lưbublliyjng củbubla mìtpomnh, trêzwsqn mặzrput lộtpom ra vẻgxyx cuồjihbng bạpqzgo khágjwet mágjweu.

"Diệhjxop Xàrauk đmcmbang ởtopy…"

aecdng Yêzwsqu vừhfkza chưbubla nóaecdi hếjbimt lờzwsqi thìtpom mộtpomt tiếjbimng nổjupr mạpqzgnh vang lêzwsqn, sưbublơtqkwng mùqhvb trong Tứpxnmbubljuprng trậibwpn bịqsuf nổjupr tung, biếjbimn mấotmht khôpbbeng còqhvbn.

Trưbubltwyhc cửghska đmcmbiệhjxon vốgxyxn tràraukn ngậibwpp sưbublơtqkwng trắgjweng, giờzwsq xuấotmht hiệhjxon thâpmsqn ảpbbenh củbubla mấotmhy ngưbublzwsqi Hàraukn Lậibwpp.

Nhìtpomn thấotmhy rõrwtj sốgxyxbubljuprng vàrauk tu vi củbubla kẻgxyxpmsqm phạpqzgm, vẻgxyx mặzrput Thanh Văaecdn hơtqkwi đmcmbjupri, Thiếjbimt La càraukng giậibwpt mìtpomnh hơtqkwn.

"Ha ha. Mấotmhy têzwsqn tàrauk tu cágjwec ngưbublơtqkwi nghĩdabk rằedctng cóaecd thểdize dựwbspa vàrauko trậibwpn nàrauky đmcmbdizepmsqy khốgxyxn đmcmbưbubljuprc ngưbublzwsqi củbubla Hoàraukng Phong cốgxyxc chúozsjng ta hay sao? Quảpbbe thựwbspc làrauk nằedctm mơtqkw giữhmnda ban ngàrauky." Tốgxyxng Môpbbeng nhìtpomn thấotmhy mìtpomnh đmcmbãmcmb xuấotmht hiệhjxon trởtopy lạpqzgi trưbubltwyhc Lãmcmbnh cung, khôpbbeng khỏaecdi hưbublng phấotmhn rốgxyxng lêzwsqn vàrauki câpmsqu.

"Hoàraukng Phong cốgxyxc?"

Ba ngưbublzwsqi Thanh Văaecdn cóaecd đmcmbôpbbei chúozsjt kinh ngạpqzgc, nhưbublng nghĩdabk lạpqzgi thìtpom thấotmhy cũjhogng bìtpomnh thưbublzwsqng. Ngoạpqzgi trừhfkz Thấotmht đmcmbpqzgi phágjwei thìtpom ai cóaecd thểdize xuấotmht đmcmbtpomng nhiềibabu tu sĩdabk Trúozsjc Cơtqkw kỳddzq nhưbubl vậibwpy ởtopy trong Việhjxot Quốgxyxc nàrauky chứpxnm.

"Mấotmhy vịqsuftpom sao ban đmcmbêzwsqm xôpbbeng vàrauko Hoàraukng Cung, chẳqfrcng lẽnync khôpbbeng sợjuprozsjc phạpqzgm cấotmhm lệhjxonh sao?" Thanh Văaecdn khôpbbeng đmcmbjupri cho đmcmbágjwem ngưbublzwsqi Lưbublu Tĩdabknh nóaecdi tiếjbimp, liềibabn ra mặzrput chấotmht vấotmhn.

Hắgjwen muốgxyxn dựwbspa vàrauko cấotmhm lệhjxonh củbubla Thấotmht đmcmbpqzgi phágjwei đmcmbdizeraukm đmcmbágjwem ngưbublzwsqi Lưbublu Tĩdabknh kiêzwsqng kịqsuf.

bublu Tĩdabknh hừhfkz lạpqzgnh mộtpomt tiếjbimng, mởtopy miệhjxong đmcmbqsufnh nóaecdi thìtpom mộtpomt tiếjbimng théghskt kinh hãmcmbi từhfkz phíxmlra đmcmbgxyxi diệhjxon truyềibabn đmcmbếjbimn.

"Làrauk ngưbublơtqkwi! Ngưbublơtqkwi khôpbbeng phảpbbei ngưbublzwsqi củbubla Thiêzwsqn Trúozsjc giágjweo sao? Sao lạpqzgi đmcmbi cùqhvbng dágjwem tu sĩdabk Hoàraukng Phong cốgxyxc chứpxnm?" Đlctvpqzgi hágjwen đmcmbefbiu bóaecdng lưbublliyjng Thiếjbimt La nhìtpomn quanh, liềibabn phágjwet hiệhjxon ra Hàraukn Lậibwpp đmcmbpxnmng ởtopy cuốgxyxi cùqhvbng, khôpbbeng khỏaecdi ngạpqzgc nhiêzwsqn lớtwyhn tiếjbimng hỏaecdi, trong giọjihbng tràraukn ngậibwpp vẻgxyx nghi vấotmhn.


Nhữhmndng lờzwsqi nàrauky làraukm cho ngưbublzwsqi cảpbbe hai bêzwsqn đmcmbibabu rùqhvbng mìtpomnh, ágjwenh mắgjwet đmcmbibabu tậibwpp trung lêzwsqn ngưbublzwsqi Hàraukn Lậibwpp.

ozsjc nàrauky Thanh Văaecdn đmcmbpqzgo sĩdabk mớtwyhi nhìtpomn rõrwtj mặzrput Hàraukn Lậibwpp, da mặzrput khôpbbeng khỏaecdi rung đmcmbtpomng mộtpomt chúozsjt, trong mắgjwet lộtpom ra vẻgxyx khôpbbeng thểdizerauko tin nổjupri.

"Ta đmcmbãmcmbozsjc nàrauko nóaecdi mìtpomnh làrauk ngưbublzwsqi củbubla Thiêzwsqn Trúozsjc giágjweo?"raukn Lậibwpp lạpqzgnh lùqhvbng liếjbimc nhìtpomn têzwsqn đmcmbpqzgi hágjwen đmcmbefbiu bóaecdng lưbublliyjng, ágjwenh mắgjwet lậibwpp tứpxnmc chuyểdizen sang Thanh Văaecdn đmcmbpqzgo sĩdabk.

Vịqsufrauky chíxmlrnh làrauk ngưbublzwsqi ởtopy Thágjwei Nam hộtpomi năaecdm đmcmbóaecd mộtpomt mựwbspc mờzwsqi hắgjwen cùqhvbng đmcmbi, bâpmsqy giờzwsq lạpqzgi xuấotmht hiệhjxon ởtopy đmcmbâpmsqy, đmcmbiềibabu nàrauky thậibwpt làrauk nằedctm ngoàrauki dựwbsp kiếjbimn củbubla Hàraukn Lậibwpp.

Tuy nhiêzwsqn cũjhogng vìtpom nhưbubl vậibwpy màrauk nghi vấotmhn vềibab việhjxoc đmcmbgxyxi phưbublơtqkwng năaecdm đmcmbóaecd ra sứpxnmc mờzwsqi tu tiêzwsqn giảpbbe cấotmhp thấotmhp đmcmbjihbng hàrauknh, rồjihbi sau nàrauky mìtpomnh khôpbbeng hiểdizeu vìtpom sao lạpqzgi bịqsuf Hoàraukng y nhâpmsqn tìtpomm theo ágjwem ságjwet, đmcmbibabu đmcmbãmcmb đmcmbưbubljuprc rõrwtjraukng.

raukn Lậibwpp tìtpomm ra đmcmbưbubljuprc nguyêzwsqn nhâpmsqn, đmcmbưbublơtqkwng nhiêzwsqn rấotmht làrauk phẫmrbhn nộtpom, muốgxyxn giếjbimt chếjbimt têzwsqn Thanh Văaecdn đmcmbpqzgo sĩdabkrauky.

"Nóaecdi bậibwpy, khôpbbeng phảpbbei ngưbublzwsqi Thiêzwsqn Trúozsjc giágjweo, sao ngưbublơtqkwi biếjbimt Khôpbbei Lỗtwyhi thuậibwpt?" Đlctvpqzgi hágjwen đmcmbefbiu bóaecdng lưbublliyjng khôpbbeng chịqsufu bỏaecd qua truy vấotmhn tiếjbimp.

"Hàraukn sưbubl đmcmbhjxoqhvbng côpbbeng phágjwep gìtpom, cầefbin phảpbbei nóaecdi cho ngưbublơtqkwi sao chứpxnm? Mọjihbi ngưbublzwsqi ra tay đmcmbi, đmcmbágjwem ngưbublzwsqi nàrauky đmcmbang cốgxyxxmlrnh kéghsko dàrauki thờzwsqi gian, khôpbbeng thểdize đmcmbdize bọjihbn họjihb toạpqzgi nguyệhjxon đmcmbưbubljuprc."bublu Tĩdabknh trầefbim mặzrput, quágjwet lớtwyhn mộtpomt tiếjbimng.

aecdi xong liềibabn vung tay lêzwsqn, mộtpomt mảpbbenh ngâpmsqn quang đmcmbágjwenh thẳqfrcng đmcmbếjbimn trưbubltwyhc mặzrput Băaecdng Yêzwsqu đmcmbpxnmng ởtopy phíxmlra trưbubltwyhc.

Ngưbublzwsqi củbubla Hoàraukng Phong cốgxyxc lúozsjc nàrauky mớtwyhi giậibwpt mìtpomnh hiểdizeu ra, thầefbim mắgjweng đmcmbgxyxi phưbublơtqkwng giảpbbeo hoạpqzgt, sau đmcmbóaecd đmcmbjihbng dạpqzgng khôpbbeng hềibab khágjwech khíxmlr phóaecdng phágjwep khíxmlr ra, trậibwpn hỗtwyhn chiếjbimn lúozsjc nàrauky mớtwyhi bắgjwet đmcmbefbiu.

raukn Lậibwpp đmcmbãmcmb sớtwyhm nhìtpomn chòqhvbng chọjihbc Thanh Văaecdn đmcmbpqzgo sĩdabk, vìtpom vậibwpy vừhfkza ra tay, hắgjwen liềibabn cùqhvbng vớtwyhi mộtpomt vịqsufbublơtqkwng sưbubl huynh củbubla Trầefbin Xảpbbeo Thiếjbimn tạpqzgo thàrauknh thếjbim giágjwep côpbbeng vâpmsqy quanh Thanh Văaecdn.

raukn Lậibwpp khôpbbeng nóaecdi mộtpomt lờzwsqi, vỗtwyhrauko túozsji trữhmnd vậibwpt ởtopyzwsqn hôpbbeng, lậibwpp tứpxnmc hơtqkwn mưbublzwsqi đmcmbpqzgo hàrauko quang ba màrauku chóaecdi mắgjwet làrauk kim quang, ôpbbe quang, hồjihbng quang bắgjwen lêzwsqn tậibwpn trờzwsqi, sau khi xoay tròqhvbn trêzwsqn đmcmbsmwonh đmcmbefbiu Hàraukn Lậibwpp liềibabn phágjwet ra tiếjbimng gầefbim rúozsj lao thẳqfrcng vềibab phíxmlra đmcmbgxyxi phưbublơtqkwng.

raukn Lậibwpp khôpbbeng cóaecd ývxfo tứpxnm ôpbben lạpqzgi chuyệhjxon cũjhog vớtwyhi đmcmbgxyxi phưbublơtqkwng.

Thanh Văaecdn vàraukzwsqn Vưbublơtqkwng sưbubl huynh ởtopyzwsqn cạpqzgnh vừhfkza thấotmhy thanh thếjbim rấotmht lớtwyhn củbubla Hàraukn Lậibwpp, khôpbbeng hẹflegn màraukqhvbng biếjbimn sắgjwec.

bublơtqkwng sưbubl huynh thìtpom vui mừhfkzng, trong lòqhvbng thầefbim than Hàraukn Lậibwpp quảpbbe nhiêzwsqn danh bấotmht hưbubl truyềibabn, khôpbbeng hổjuprrauk cao thủbubl chéghskm giếjbimt rấotmht nhiềibabu tu sĩdabk Trúozsjc Cơtqkw kỳddzq, quảpbbe nhiêzwsqn khôpbbeng hềibab tầefbim thưbublzwsqng.

raukzwsqn Thanh Văaecdn đmcmbpqzgo sĩdabk kia thìtpom vẻgxyx mặzrput rấotmht thậibwpn trọjihbng, trêzwsqn ngưbublzwsqi lờzwsq mờzwsq xuấotmht hiệhjxon mộtpomt tầefbing thanh khíxmlr hộtpom thểdize. Hắgjwen vừhfkza thấotmhy Hàraukn Lậibwpp ra tay nặzrpung nềibab liềibabn biếjbimt làraukraukn Lậibwpp muốgxyxn giếjbimt hắgjwen, đmcmbưbublơtqkwng nhiêzwsqn khôpbbeng bóaecd tay chịqsufu tróaecdi rồjihbi.

tpom thếjbim hắgjwen cũjhogng chẳqfrcng nóaecdi gìtpompbbe íxmlrch, trưbubltwyhc khi phágjwep khíxmlr đmcmbágjwenh úozsjp tớtwyhi liềibabn đmcmbtpomt nhiêzwsqn vung tay lêzwsqn.

aecdm phágjwep khíxmlrrauku xanh hìtpomnh tròqhvbn từhfkz trêzwsqn tay hắgjwen bay ra, trong nhágjwey mắgjwet phiêzwsqu phùqhvb xung quanh hắgjwen xếjbimp thàrauknh hìtpomnh ngũjhog giágjwec.

Sau đmcmbóaecd thanh quang lóaecde lêzwsqn, mộtpomt phiếjbimn sưbublơtqkwng mùqhvbzwsqnh môpbbeng màrauku xanh xung quanh hắgjwen, mộtpomt vòqhvbng bảpbbeo hộtpomtpomnh lăaecdng trụtqkw ngũjhog giágjwec tựwbsp nhiêzwsqn xuấotmht hiệhjxon, bảpbbeo vệhjxo chắgjwec chắgjwen cho Thanh Văaecdn đmcmbpqzgo sĩdabktopy trong đmcmbóaecd.

rauko quang cágjwec màrauku phágjwet ra bốgxyxn phíxmlra, kim xoa vàrauk kim nhậibwpn củbubla Hàraukn Lậibwpp đmcmbjihbng thờzwsqi đmcmbágjwenh vàrauko lăaecdng trụtqkwrauku xanh, tuy phágjwet ra ágjwenh ságjweng chóaecdi mắgjwet nhưbublng vòqhvbng bảpbbeo hộtpom kỳddzq lạpqzgrauky lạpqzgi khôpbbeng bịqsufraukm sao.

"Hàraukn Lậibwpp, Thanh Mộtpomc châpmsqn trágjweo củbubla ta ngoạpqzgi trừhfkz tu sĩdabk Kếjbimt Đlctvan kỳddzqaecd thểdize phágjwe ra thìtpom tu sĩdabk Trúozsjc Cơtqkw kỳddzq khôpbbeng thểdizerauko gâpmsqy tổjuprn thưbublơtqkwng đmcmbưbubljuprc, ngưbublơtqkwi quêzwsqn đmcmbi ývxfo niệhjxom trong đmcmbefbiu đmcmbi." Thanh Văaecdn bỗtwyhng nhiêzwsqn cưbublzwsqi cưbublzwsqi ra vẻgxyx cựwbspc kỳddzq quen biếjbimt vớtwyhi Hàraukn Lậibwpp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.