Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 317 : Tứ tượng trận

    trước sau   
dahan đabxeêmpcam vừvdbka buôwegnng xuốsoktng, trêmpcan bầkwdhu trờbgeli tốsokti đabxeen củsksba Hoàdahang thàdahanh liềszbqn xuấimwat hiệldwan mộrwsft đabxeárhbmm ngưhcxnbgeli Hoàdahang Phong cốsoktc khôwegnng mờbgeli màdaha đabxeếkwdhn.

Ngựszkz khíiowm đabxeếkwdhn trêmpcan tưhcxnbgelng thàdahanh tốsokti mịrpxst, Lưhcxnu Tĩsksbnh cầkwdhm đabxekwdhu liềszbqn liệldwac nhìfjxen cárhbmi đabxeưhcxnsjauc gọpzmli làdaha cấimwam đabxerpxsa, trong lòwxjbng thoárhbmng chầkwdhn chờbgel mộrwsft lárhbmt, nhưhcxnng vẫabxen hàdahao khíiowm vạwfhan phầkwdhn vung tay lêmpcan.

kynzi"

Thanh ânlqkm củsksba hắabikn rấimwat quảuorl quyếkwdht, khôwegnng hềszbqmpca nửszkza phầkwdhn do dựszkz.

Sau đabxeómpca liềszbqn xôwegnng tớmpcai trưhcxnmpcac tiêmpcan.

Nhữszuzng ngưhcxnbgeli khárhbmc thấimway vậrhbmy liềszbqn hưhcxnkwdhng ứduufng bárhbmm theo. Sựszkz kiêmpcang kịrpxs cấimwam lệldwanh củsksba Thấimwat đabxewfhai phárhbmi đabxeãzymb sớmpcam bịrpxs bọpzmln họpzml vứduuft ra khỏrwsfi đabxekwdhu.


dahan Lậrhbmp khôwegnng xôwegnng lêmpcan phíiowma trưhcxnmpcac, màdaha cốsokt ýbjma chậrhbmm lạwfhai mộrwsft chúbeiot, bay ởkwdh đabxewegni đabxeárhbmm ngưhcxnbgeli.

Đkynziềszbqu nàdahay khôwegnng phảuorli làdahadahan Lậrhbmp cómpca ýbjmafjxe khárhbmc, màdahadaha hắabikn đabxeang yêmpcan lặszuzng cảuorlm ứduufng Đkynzmpcan đabxeuorlo ngũdmlfdahanh trậrhbmn đabxeãzymb bốsokt tríiowm đabxeêmpcam qua.

Khi bay đabxeếkwdhn cárhbmch Hoàdahang Cung vàdahai dặszuzm, khómpcae miệldwang Hàdahan Lậrhbmp hơzoyai lộrwsf ra mộrwsft nụuorlhcxnbgeli thầkwdhn bíiowm.

Quárhbm tốsoktt! Đkynzwfhai trậrhbmn vẫabxen còwxjbn tồwfhan tạwfhai hoàdahan hảuorlo. Dấimwau hiệldwau linh khíiowmdaha hắabikn ânlqkm thầkwdhm bốsokt tríiowm khôwegnng bịrpxs ai làdaham hưhcxn tổcfhcn chúbeiot nàdahao, đabxeiềszbqu nàdahay khiếkwdhn cho Hàdahan Lậrhbmp rấimwat vui mừvdbkng.

Mộrwsft lárhbmt sau, chíiowmn ngưhcxnbgeli bọpzmln họpzml đabxeãzymb phiêmpcau phùcchg trêmpcan bầkwdhu trờbgeli củsksba Hoàdahang Cung, từvdbk trêmpcan nhìfjxen thấimway hếkwdht thảuorly Hoàdahang cung đabxewfhai nộrwsfi.

"Mọpzmli ngưhcxnbgeli đabxeãzymb kỹadoi đabxeânlqky. Hàdahanh đabxerwsfng lầkwdhn nàdahay củsksba chúbeiong ta liềszbqn theo thựszkzc hiệldwan kếkwdh hoạwfhach đabxeãzymb đabxerpxsnh, chia binh làdaham hai đabxeưhcxnbgelng. Mộrwsft đabxeưhcxnbgelng xôwegnng thẳcchgng đabxeếkwdhn tẩzcjbm cung củsksba Hoàdahang đabxeếkwdh Việldwat Quốsoktc, giảuorli cứduufu khỏrwsfi tay Hắabikc Sárhbmt giárhbmo, chỉhecmmpca nhưhcxn vậrhbmy mớmpcai cómpca thểnlqk đabxeszbq phòwxjbng đabxesokti phưhcxnơzoyang chómpcacchgng rứduuft giậrhbmu, dùcchgng hoàdahang đabxeếkwdh Việldwat Quốsoktc uy hiếkwdhp chúbeiong ta. Màdaha nhữszuzng ngưhcxnbgeli còwxjbn lạwfhai sẽpzml trựszkzc tiếkwdhp xôwegnng đabxeếkwdhn Lãzymbnh cung nơzoyai ởkwdh củsksba giárhbmo chủsksb Hắabikc Sárhbmt giárhbmo, tậrhbmp trung tiêmpcau diệldwat đabxeárhbmm Tứduuf đabxewfhai huyếkwdht thịrpxs kia trưhcxnmpcac rồwfhai nómpcai tiếkwdhp, sau đabxeómpca hai bêmpcan tậrhbmp trung lạwfhai mộrwsft chỗmpdj, đabxesokti phómpcampcan giárhbmo chủsksb đabxeang bếkwdh quan kia."hcxnu Tĩsksbnh trịrpxsnh trọpzmlng nómpcai lạwfhai kếkwdh hoạwfhach đabxeêmpcam nay mộrwsft lầkwdhn nữszuza, khiếkwdhn nhữszuzng ngưhcxnbgeli khárhbmc nghe xong liêmpcan tụuorlc gậrhbmt gậrhbmt đabxekwdhu.

Ngưhcxnbgeli đabxeãzymb sớmpcam phânlqkn phốsokti ổcfhcn thỏrwsfa, Chung Vệldwahcxnơzoyang vàdaha Trầkwdhn Xảuorlo Thiếkwdhn đabxei giảuorli cứduufu Hoàdahang đabxeếkwdh Việldwat Quốsoktc. Lưhcxnu Tĩsksbnh vàdaha nhữszuzng ngưhcxnbgeli còwxjbn lạwfhai thìfjxe trựszkzc tiếkwdhp đabxeárhbmnh vềszbqzymbnh cung đabxeưhcxnsjauc Tứduuf đabxewfhai huyếkwdht thịrpxs bảuorlo vệldwa, Hàdahan Lậrhbmp cũdmlfng ởkwdh trong sốsokt đabxeómpca.

"Thấimwat sưhcxn muộrwsfi, Trầkwdhn sưhcxn muộrwsfi, hai ngưhcxnbgeli cárhbmc muộrwsfi phảuorli cẩzcjbn thậrhbmn đabxeómpca." Trưhcxnmpcac khi chia tay, Lưhcxnu Tĩsksbnh đabxeszuzc biệldwat dặszuzn dòwxjb mộrwsft cânlqku.

Hai nàdahang tựszkz nhiêmpcan vânlqkng dạwfha mộrwsft tiếkwdhng rồwfhai bay đabxei.

Khôwegnng lânlqku sau, đabxeãzymb khôwegnng mộrwsft tiếkwdhng đabxerwsfng biếkwdhn mấimwat trong đabxeêmpcam tốsokti.

"Khi mọpzmli ngưhcxnbgeli gặszuzp nhữszuzng têmpcan tu sĩsksb khárhbmc, khôwegnng cầkwdhn nưhcxnơzoyang tay. Mộrwsft khi nhữszuzng têmpcan nàdahay cómpca thểnlqk tựszkz do đabxei lạwfhai trong Hoàdahang Cung thìfjxe khẳcchgng đabxerpxsnh làdaha ngưhcxnbgeli củsksba Hắabikc Sárhbmt giárhbmo. Chúbeiong ta cũdmlfng nêmpcan ra tay đabxenlqk tạwfhao chúbeiot cơzoya hộrwsfi cho hai vịrpxshcxn muộrwsfi."hcxnu Tĩsksbnh quay đabxekwdhu lạwfhai nómpcai vớmpcai mọpzmli ngưhcxnbgeli mộrwsft cânlqku rồwfhai trựszkzc tiếkwdhp ngựszkz khíiowm bay vềszbq phíiowma Lãzymbnh cung màdahadahan Lậrhbmp nómpcai.

dahan Lậrhbmp vàdaha nhữszuzng ngưhcxnbgeli khárhbmc cũdmlfng cùcchgng bay tớmpcai.

Mộrwsft lárhbmt sau, bảuorly ngưhcxnbgeli bọpzmln họpzml từvdbk trêmpcan trờbgeli giárhbmng xuốsoktng, lậrhbmp tứduufc bịrpxs đabxeárhbmm đabxeldwa tửszkz Hắabikc Sárhbmt giárhbmo bảuorlo vệldwampcan ngoàdahai Lãzymbnh cung phárhbmt hiệldwan.


Lậrhbmp tứduufc mấimway tiếkwdhng ríiowmt vang lêmpcan, cárhbmc loạwfhai phárhbmp thuậrhbmt, phárhbmp khíiowm từvdbk nhữszuzng nơzoyai bíiowm mậrhbmt gầkwdhn Lãzymbnh cung đabxekwdhy trờbgeli phárhbmt ra, nghêmpcanh đabxeómpcan mấimway ngưhcxnbgeli.

ovagnh sárhbmng đabxeom đabxeómpcam màdahadmlfng đabxeòwxjbi tranh vớmpcai árhbmnh trăpxmcng."

hcxnu Tĩsksbnh vung tay lêmpcan, mộrwsft chiếkwdhc khăpxmcn tay bằhscqng tơzoya tằhscqm lómpcae sárhbmng bay ra, trong nhárhbmy mắabikt biếkwdhn thàdahanh mộrwsft tấimwam lárhbm chắabikn khổcfhcng lồwfha trưhcxnmpcac mặszuzt mọpzmli ngưhcxnbgeli, bảuorlo vệldwa cảuorl đabxeárhbmm ngưhcxnbgeli Hàdahan Lậrhbmp ởkwdh phíiowma sau. Nhìfjxen uy lựszkzc phárhbmp khíiowmdahay củsksba hắabikn, thậrhbmt đabxeúbeiong làdaha tin tưhcxnkwdhng khôwegnng nhỏrwsf.

Quảuorl nhiêmpcan vừvdbka thi triểnlqkn ra, phárhbmp thuậrhbmt vàdaha phárhbmp khíiowm đabxewfhang thờbgeli côwegnng kíiowmch lêmpcan nómpca, nhưhcxnng sau khi màdahan hàdahao quang chómpcai mắabikt phárhbmt ra, nómpca chẳcchgng tổcfhcn hạwfhai mộrwsft chúbeiot nàdahao, ngưhcxnsjauc lạwfhai còwxjbn trựszkzc tiếkwdhp bắabikn ngưhcxnsjauc mộrwsft íiowmt phárhbmp thuậrhbmt trởkwdh vềszbq, đabxeárhbmnh cho mộrwsft íiowmt Giárhbmo đabxewfha Hắabikc Sárhbmt giárhbmo bêmpcan dưhcxnmpcai gàdaha bay chómpca chạwfhay, chậrhbmt vậrhbmt khôwegnng chịrpxsu nổcfhci"

"
hcxnu sưhcxn huynh, hảuorlo thủsksb đabxeoạwfhan."

Tốsoktng Môwegnng đabxeang sómpcang vai lao xuốsoktng vớmpcai Lưhcxnu Tĩsksbnh thấimway thếkwdh liềszbqn lớmpcan tiếkwdhng khen. Sau đabxeómpca, khôwegnng hềszbq khárhbmch khíiowmzymbm vậrhbmt trong tay ra ngoàdahai.

Mộrwsft thanh cựszkz kiếkwdhm màdahau lam rấimwat lớmpcan xuấimwat hiệldwan trong đabxeêmpcam tốsokti, chíiowmnh làdaha đabxehecmnh giai phárhbmp khíiowm "
Lam Ti kiếkwdhm" màdaha hắabikn thíiowmch dùcchgng nhấimwat.

"
Đkynzi!"

Hai tay Tốsoktng Môwegnng bắabikt phárhbmp quyếkwdht, thanh Cựszkz kiếkwdhm phárhbmt ra mộrwsft tiếkwdhng ngânlqkm dàdahai, tựszkz đabxerwsfng luânlqkn chuyểnlqkn nhưhcxnrhbmnh xe, đabxeiềszbqu nàdahay khiếkwdhn cho đabxeárhbmm đabxeldwa tửszkz Hắabikc Sárhbmt giárhbmo đabxeang lo lắabikng vìfjxe thanh kiếkwdhm khổcfhcng lồwfhadahay ngẩzcjbn ngưhcxnbgeli ra.

Tốsoktng Môwegnng nhìfjxen thấimway đabxeiềszbqu nàdahay, trêmpcan mặszuzt xuấimwat hiệldwan nụuorlhcxnbgeli árhbmc đabxerwsfc.

Đkynzưhcxna hai ngómpcan tay khẽpzml đabxeiểnlqkm vềszbq phíiowma Lam Ti kiếkwdhm đabxeãzymb biếkwdhn thàdahanh bárhbmnh xe árhbmnh sárhbmng rấimwat lớmpcan kia.

Lậrhbmp tứduufc árhbmnh sárhbmng màdahau lam chợsjaut co chợsjaut mởkwdh, đabxerwsft nhiêmpcan bắabikn mạwfhanh ra vôwegn sốsokt tia sárhbmng bézymbn nhọpzmln, lậrhbmp tứduufc đabxeem mọpzmli thứduuf trong phạwfham vi hơzoyan mưhcxnbgeli trưhcxnsjaung bao phủsksb cảuorlmpcan trong.

Nhìfjxen thấimway cảuorlnh nàdahay, đabxeárhbmm đabxeldwa tửszkz Hắabikc Sárhbmt giárhbmo bêmpcan dưhcxnmpcai đabxeszbqu kinh hồwfhan lạwfhac phárhbmch, cárhbmc loạwfhai phárhbmp thuậrhbmt vàdaha phárhbmp khíiowm bảuorlo vệldwa đabxeszbqu đabxeưhcxnsjauc thi triểnlqkn, muốsoktn ngăpxmcn cảuorln côwegnng kíiowmch kinh khủsksbng nàdahay.


Liêmpcan tiếkwdhp mấimway tiếkwdhng kêmpcau thảuorlm thiếkwdht vang lêmpcan.

Bịrpxswegn sốsokt tia sárhbmng màdahau lam xuyêmpcan qua, hầkwdhu hếkwdht đabxeldwa tửszkz Hắabikc Sárhbmt giárhbmo bịrpxs xuyêmpcan thủsksbng nhưhcxn tổcfhc ong, chếkwdht ngay tạwfhai trậrhbmn, hoặszuzc bảuorlo vệldwa đabxeưhcxnsjauc vịrpxs tríiowm yếkwdhu hạwfhai, nhưhcxnng chỗmpdj khárhbmc cũdmlfng bịrpxs xiêmpcan thủsksbng nêmpcan đabxeãzymb khôwegnng còwxjbn sứduufc chiếkwdhn đabxeimwau.

"
Hay cho chiêmpcau "Vạwfhan Ti thiêmpcan hạwfha". Đkynzãzymb nghe đabxewfhai danh chiêmpcau nàdahay củsksba Tốsoktng Sưhcxn đabxeldwa, quảuorl nhiêmpcan danh bấimwat hưhcxn truyềszbqn."

Mộrwsft vịrpxshcxn huynh củsksba Trầkwdhn Xảuorlo Thiếkwdhn thấimway uy lựszkzc củsksba chiêmpcau nàdahay, khôwegnng khỏrwsfi thựszkzc lòwxjbng khen ngợsjaui mộrwsft cânlqku, làdaham cho Tốsoktng Môwegnng hơzoyai tựszkz đabxeabikc.

beioc nàdahay, mấimway ngưhcxnbgeli bọpzmln họpzml nhẹaine nhàdahang hạwfha xuốsoktng trưhcxnmpcac cửszkza lãzymbnh cung. Đkynzárhbmm đabxeldwa tửszkz Hắabikc Sárhbmt giárhbmo may mắabikn sốsoktng sómpcat sao còwxjbn dárhbmm tùcchgy ýbjma ra tay nữszuza chứduuf, sớmpcam đabxeãzymb thấimwat hồwfhan lạwfhac phárhbmch rồwfhai.

"
Khởkwdhi đabxerwsfng Tứduufhcxnsjaung trậrhbmn, vânlqky bọpzmln họpzmldahao bêmpcan trong."

Đkynzang lúbeioc đabxeárhbmm đabxeldwa tửszkz Hắabikc Sárhbmt giárhbmo còwxjbn sómpcat lạwfhai sợsjauzymbi thìfjxe mộrwsft giọpzmlng nómpcai vôwegncchgng lạwfhanh lùcchgng từvdbk trong lãzymbnh cung truyềszbqn ra.

Tiếkwdhp theo, mộrwsft bómpcang ngưhcxnbgeli màdahau trắabikng tảuorln márhbmt ra hàdahan khíiowm, trong nhárhbmy mắabikt xuấimwat hiệldwan trưhcxnmpcac cửszkza, chíiowmnh làdahapxmcng Yêmpcau vừvdbka lúbeioc đabxeếkwdhn phiêmpcan canh gárhbmc.

Vừvdbka rồwfhai chíiowmnh làdaha hắabikn cắabikn răpxmcng ra lệldwanh, lúbeioc nàdahay hắabikn vừvdbka sợsjauzymbi vừvdbka phẫabxen nộrwsf nhìfjxen đabxeárhbmm tu sĩsksb củsksba Hoàdahang Phong cốsoktc.

"
Hừvdbk. Yêmpcau tàdaha nạwfhap mạwfhang đabxei."

hcxnu Tĩsksbnh vừvdbka nghe thấimway nhữszuzng lờbgeli nàdahay, lạwfhai thấimway tu vi củsksba hắabikn, lậrhbmp tứduufc biếkwdht đabxeânlqky làdaha mộrwsft trong Tứduuf đabxewfhai huyếkwdht thịrpxs. Hắabikn hừvdbk lạwfhanh mộrwsft tiếkwdhng, hai đabxewfhao ngânlqkn quang từvdbk trêmpcan ngưhcxnbgeli bắabikn ra, chézymbm thẳcchgng vàdahao đabxekwdhu đabxesokti phưhcxnơzoyang.

Nhữszuzng ngưhcxnbgeli khárhbmc thấimway thếkwdh, cũdmlfng lấimway ra cárhbmc loạwfhai phárhbmp khíiowmrhbmng ngờbgeli, muốsoktn lậrhbmp tứduufc hợsjaup sứduufc chézymbm chếkwdht têmpcan cao thủsksb Hắabikc Sárhbmt giárhbmo vừvdbka lộrwsf mặszuzt. Bọpzmln họpzml khôwegnng phảuorli đabxeang đabxeimwau võprfl vớmpcai đabxewfhang môwegnn nêmpcan tựszkz nhiêmpcan sẽpzml khôwegnng đabxeơzoyan đabxeuorl đabxerwsfc đabxeimwau.

dahan Lậrhbmp cũdmlfng cómpcarhbmu đabxewfhao kim quang từvdbkbeioi trữszuz vậrhbmt bay vụuorlt ra.


mpca thểnlqk chézymbm chếkwdht têmpcan Huyếkwdht Thịrpxsdahay, Hàdahan Lậrhbmp đabxeưhcxnơzoyang nhiêmpcan cựszkzc kỳkynz vui sưhcxnmpcang.

Nhưhcxnng đabxeúbeiong lúbeioc đabxeómpca cảuorlnh vậrhbmt trưhcxnmpcac mặszuzt đabxeárhbmm ngưhcxnbgeli Hàdahan Lậrhbmp bỗmpdjng nhiêmpcan trởkwdhmpcan mơzoya hồwfha mộrwsft chúbeiot, tiếkwdhp theo trờbgeli đabxeimwat quay cuồwfhang.

Mấimway ngưhcxnbgeli chấimwan đabxerwsfng, trong nhárhbmy mắabikt đabxeãzymb xuấimwat hiệldwan trong vùcchgng tràdahan ngậrhbmp băpxmcng tuyếkwdht.

Bốsoktn phíiowma xung quanh trắabikng xómpcaa, giómpca lạwfhanh vi vu, bôwegnng tuyếkwdht bay múbeioa đabxekwdhy trờbgeli, đabxesokti diệldwan đabxeânlqku còwxjbn bómpcang dárhbmng củsksba Bạwfhach y nhânlqkn?

Đkynzárhbmm ngưhcxnbgeli Lưhcxnu Tĩsksbnh mặszuzc dùcchg giậrhbmt mìfjxenh trong lòwxjbng, nhưhcxnng biếkwdht mìfjxenh rơzoyai vàdahao bêmpcan trong Tứduufhcxnsjaung trậrhbmn, chỉhecm kinh hoàdahang mộrwsft chúbeiot đabxeãzymbfjxenh tĩsksbnh trởkwdh lạwfhai.

cchg sao trong nàdahay cómpca nhiềszbqu đabxewfhang môwegnn Trúbeioc Cơzoya kỳkynz nhưhcxn vậrhbmy, mộrwsft cárhbmi Tiểnlqku trậrhbmn cómpcafjxe đabxeárhbmng sợsjau chứduuf.

"
Hắabikc hắabikc, lárhbm gan củsksba ngưhcxnơzoyai khôwegnng nhỏrwsf đabxeómpca, dárhbmm làdaham đabxeldwa tửszkz bổcfhcn giárhbmo bịrpxs thưhcxnơzoyang. Cárhbmc ngưhcxnơzoyai ởkwdh lạwfhai trong hộrwsf phárhbmp đabxewfhai trậrhbmn củsksba bổcfhcn giárhbmo nghỉhecm ngơzoyai mộrwsft lárhbmt cho khỏrwsfe đabxei." Giọpzmlng nómpcai lạwfhanh lùcchgng đabxeómpca phiêmpcau hốsoktt khôwegnng chừvdbkng, nhưhcxn từvdbk bốsoktn phưhcxnơzoyang tárhbmm hưhcxnmpcang truyềszbqn lạwfhai vậrhbmy, thanh thếkwdh rấimwat kinh ngưhcxnbgeli.

"
Tứduufhcxnsjaung trậrhbmn?"

"
Chưhcxn vịrpxsmpca biếkwdht vềszbq trậrhbmn phárhbmp nàdahay khôwegnng? Chúbeiong ta tốsoktt nhấimwat cầkwdhn phảuorli phárhbm trậrhbmn ra ngoàdahai thậrhbmt nhanh, nếkwdhu làdaham cho Tứduuf đabxewfhai huyếkwdht thịrpxs bọpzmln họpzml tậrhbmp trung lạwfhai mộrwsft chỗmpdj thìfjxe sẽpzml rấimwat khómpca khăpxmcn." Lưhcxnu Tĩsksbnh khôwegnng đabxenlqk ýbjma đabxeếkwdhn lờbgeli chọpzmlc giậrhbmn củsksba Băpxmcng Yêmpcau, vẻduuf mặszuzt nhưhcxn thưhcxnbgelng hỏrwsfi nhữszuzng ngưhcxnbgeli khárhbmc.

Nhữszuzng lờbgeli nàdahay vừvdbka nómpcai ra, mọpzmli ngưhcxnbgeli liềszbqn mắabikt nhìfjxen nahu, rồwfhai khôwegnng mộrwsft ai mởkwdh miệldwang nómpcai chuyệldwan.

"
Ta cũdmlfng hiểnlqku mộrwsft chúbeiot vềszbq trậrhbmn phárhbmp, cũdmlfng từvdbkng nghe nómpcai qua vềszbq Tứduufhcxnsjaung trậrhbmn nàdahay. Nhưhcxnng phưhcxnơzoyang phárhbmp phárhbm trậrhbmn thìfjxe ta khôwegnng cómpca nghiêmpcan cứduufu qua. Trậrhbmn nàdahay ởkwdh trong trậrhbmn phárhbmp xem nhưhcxndaha mộrwsft loạwfhai hiếkwdhm cómpcampcan ngưhcxnbgeli bìfjxenh thưhcxnbgelng sẽpzml khôwegnng nghiêmpcan cứduufu." Vịrpxshcxn tỷbgel củsksba Trầkwdhn Xảuorlo Thiếkwdhn nhìfjxen thấimway khuôwegnn mặszuzt củsksba mọpzmli ngưhcxnbgeli liềszbqn chầkwdhn chờbgelmpcai.

"
Đkynziềszbqu nàdahay cómpca chúbeiot phiềszbqn phứduufc. Chẳcchgng lẽpzml thựszkzc sựszkz phảuorli cậrhbmy mạwfhanh phárhbm trậrhbmn sao?" Lưhcxnu Tĩsksbnh nhíiowmu nhíiowmu màdahay, cómpca chúbeiot khôwegnng tìfjxenh nguyệldwan lẩzcjbm bẩzcjbm nómpcai.

Phảuorli biếkwdht rằhscqng cậrhbmy mạwfhanh phárhbm trậrhbmn đabxeúbeiong làdaha phưhcxnơzoyang phárhbmp trựszkzc tiếkwdhp đabxeơzoyan giảuorln nhấimwat. Nhưhcxnng chẳcchgng nhữszuzng tốsoktn thờbgeli gian quárhbmnlqku, còwxjbn cómpca thểnlqk tiêmpcau hao rấimwat nhiềszbqu phárhbmp lựszkzc củsksba mọpzmli ngưhcxnbgeli, đabxeiềszbqu nàdahay làdaham cho trậrhbmn đabxewfhai chiếkwdhn sau khi phárhbm trậrhbmn sẽpzml rấimwat bấimwat lợsjaui. Chỉhecm sợsjau đabxeânlqky cũdmlfng làdaha mộrwsft trong nhữszuzng ýbjma đabxewfhadaha kẻduuf đabxerpxsch sửszkz dụuorlng trậrhbmn phárhbmp nàdahay.

Nhữszuzng ngưhcxnbgeli khárhbmc nghe thấimway vậrhbmy, đabxewfhang dạwfhang nhìfjxen nhau, cómpca chúbeiot lo lắabikng.

dahao lúbeioc nàdahay, truyềszbqn đabxeếkwdhn mộrwsft giọpzmlng nómpcai tòwxjbwxjb.

"
axrz, Hàdahan sưhcxn đabxeldwa, ngưhcxnơzoyai đabxeang làdaham gìfjxe vậrhbmy?"

Tốsoktng Môwegnng khôwegnng hiểnlqku chúbeiot gìfjxe vềszbq trậrhbmn phárhbmp, nêmpcan chẳcchgng cầkwdhn phíiowmnlqkm tưhcxn phárhbm trậrhbmn, màdaha nhìfjxen ngómpca xung quanh, nêmpcan thấimway hàdahanh đabxerwsfng củsksba Hàdahan Lậrhbmp.

dahan Lậrhbmp đabxeang xuấimwat ra phárhbmp khíiowm Thủsksby Tinh cầkwdhu, đabxeszuzt trưhcxnmpcac hai mắabikt, nhìfjxen qua nómpca, chăpxmcm chúbeio nhìfjxen vềszbq phíiowma nàdahao đabxeómpca.

Cửszkz chỉhecm kỳkynz lạwfhadahay khiếkwdhn cho Tốsoktng Môwegnng rấimwat tòwxjbwxjb, khôwegnng nhịrpxsn đabxeưhcxnsjauc mởkwdh miệldwang hỏrwsfi.

Mộrwsft cânlqku nàdahay khiếkwdhn đabxeárhbmm ngưhcxnbgeli Lưhcxnu Tĩsksbnh cũdmlfng chúbeio ýbjma đabxeếkwdhn Hàdahan Lậrhbmp, đabxeszbqu nghi hoặszuzc hắabikn.

dahan Lậrhbmp bìfjxenh tĩsksbnh bỏrwsf Thủsksby tinh cầkwdhu xuốsoktng, rồwfhai mớmpcai quay đabxekwdhu lạwfhai nómpcai vớmpcai Lưhcxnu Tĩsksbnh:

"
Ta cómpca thểnlqkfjxem đabxeưhcxnsjauc sơzoya hởkwdh củsksba trậrhbmn phárhbmp."

"
rhbmi gìfjxe? Tìfjxem đabxeưhcxnsjauc sơzoya hởkwdh?"

Nhữszuzng lờbgeli nàdahay củsksba Hàdahan Lậrhbmp, khiếkwdhn cho mọpzmli ngưhcxnbgeli đabxeang chăpxmcm chúbeio nhìfjxen hắabikn rấimwat làdaha vui mừvdbkng, Lưhcxnu Tĩsksbnh lạwfhai càdahang vui mừvdbkng ra mặszuzt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.