Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 317 : Tứ tượng trận

    trước sau   
eqzjn đoexrêpxnmm vừuwbya buôjyfang xuốoldwng, trêpxnmn bầylqxu trờwcyki tốoldwi đoexren củnumga Hoàeqzjng thàeqzjnh liềhccmn xuấuxlat hiệtrrmn mộoldwt đoexrácaxjm ngưappdwcyki Hoàeqzjng Phong cốoldwc khôjyfang mờwcyki màeqzj đoexrếmjgcn.

Ngựwcyk khíylqx đoexrếmjgcn trêpxnmn tưappdwcykng thàeqzjnh tốoldwi mịxfpht, Lưappdu Tĩgsfynh cầylqxm đoexrylqxu liềhccmn liệtrrmc nhìtdymn cácaxji đoexrưappddnxec gọmjrqi làeqzj cấuxlam đoexrxfpha, trong lòuwbyng thoácaxjng chầylqxn chờwcyk mộoldwt lácaxjt, nhưappdng vẫwbitn hàeqzjo khíylqx vạzpbnn phầylqxn vung tay lêpxnmn.

asxqi"

Thanh âeqzjm củnumga hắoldwn rấuxlat quảgrbz quyếmjgct, khôjyfang hềhccmkijh nửecoja phầylqxn do dựwcyk.

Sau đoexrókijh liềhccmn xôjyfang tớjbafi trưappdjbafc tiêpxnmn.

Nhữwcykng ngưappdwcyki khácaxjc thấuxlay vậldxvy liềhccmn hưappdmjqkng ứrzyeng bácaxjm theo. Sựwcyk kiêpxnmng kịxfph cấuxlam lệtrrmnh củnumga Thấuxlat đoexrzpbni phácaxji đoexrãgyly sớjbafm bịxfph bọmjrqn họmjrq vứrzyet ra khỏnunhi đoexrylqxu.


eqzjn Lậldxvp khôjyfang xôjyfang lêpxnmn phíylqxa trưappdjbafc, màeqzj cốoldw ýtwtd chậldxvm lạzpbni mộoldwt chúecojt, bay ởmjqk đoexrjyfai đoexrácaxjm ngưappdwcyki.

Đasxqiềhccmu nàeqzjy khôjyfang phảgrbzi làeqzjeqzjn Lậldxvp cókijh ýtwtdtdym khácaxjc, màeqzjeqzj hắoldwn đoexrang yêpxnmn lặgitpng cảgrbzm ứrzyeng Đasxqpxnmn đoexrgrbzo ngũzfsqeqzjnh trậldxvn đoexrãgyly bốoldw tríylqx đoexrêpxnmm qua.

Khi bay đoexrếmjgcn cácaxjch Hoàeqzjng Cung vàeqzji dặgitpm, khókijhe miệtrrmng Hàeqzjn Lậldxvp hơzfsqi lộoldw ra mộoldwt nụeodsappdwcyki thầylqxn bíylqx.

Quácaxj tốoldwt! Đasxqzpbni trậldxvn vẫwbitn còuwbyn tồqhfhn tạzpbni hoàeqzjn hảgrbzo. Dấuxlau hiệtrrmu linh khíylqxeqzj hắoldwn âeqzjm thầylqxm bốoldw tríylqx khôjyfang bịxfph ai làeqzjm hưappd tổoyldn chúecojt nàeqzjo, đoexriềhccmu nàeqzjy khiếmjgcn cho Hàeqzjn Lậldxvp rấuxlat vui mừuwbyng.

Mộoldwt lácaxjt sau, chíylqxn ngưappdwcyki bọmjrqn họmjrq đoexrãgyly phiêpxnmu phùiphw trêpxnmn bầylqxu trờwcyki củnumga Hoàeqzjng Cung, từuwby trêpxnmn nhìtdymn thấuxlay hếmjgct thảgrbzy Hoàeqzjng cung đoexrzpbni nộoldwi.

"Mọmjrqi ngưappdwcyki đoexrãgyly kỹeods đoexrâeqzjy. Hàeqzjnh đoexroldwng lầylqxn nàeqzjy củnumga chúecojng ta liềhccmn theo thựwcykc hiệtrrmn kếmjgc hoạzpbnch đoexrãgyly đoexrxfphnh, chia binh làeqzjm hai đoexrưappdwcykng. Mộoldwt đoexrưappdwcykng xôjyfang thẳbnejng đoexrếmjgcn tẩiwlem cung củnumga Hoàeqzjng đoexrếmjgc Việtrrmt Quốoldwc, giảgrbzi cứrzyeu khỏnunhi tay Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo, chỉprgvkijh nhưappd vậldxvy mớjbafi cókijh thểoyld đoexrhccm phòuwbyng đoexroldwi phưappdơzfsqng chókijhiphwng rứrzyet giậldxvu, dùiphwng hoàeqzjng đoexrếmjgc Việtrrmt Quốoldwc uy hiếmjgcp chúecojng ta. Màeqzj nhữwcykng ngưappdwcyki còuwbyn lạzpbni sẽwaeo trựwcykc tiếmjgcp xôjyfang đoexrếmjgcn Lãgylynh cung nơzfsqi ởmjqk củnumga giácaxjo chủnumg Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo, tậldxvp trung tiêpxnmu diệtrrmt đoexrácaxjm Tứrzye đoexrzpbni huyếmjgct thịxfph kia trưappdjbafc rồqhfhi nókijhi tiếmjgcp, sau đoexrókijh hai bêpxnmn tậldxvp trung lạzpbni mộoldwt chỗdmfj, đoexroldwi phókijhpxnmn giácaxjo chủnumg đoexrang bếmjgc quan kia."appdu Tĩgsfynh trịxfphnh trọmjrqng nókijhi lạzpbni kếmjgc hoạzpbnch đoexrêpxnmm nay mộoldwt lầylqxn nữwcyka, khiếmjgcn nhữwcykng ngưappdwcyki khácaxjc nghe xong liêpxnmn tụeodsc gậldxvt gậldxvt đoexrylqxu.

Ngưappdwcyki đoexrãgyly sớjbafm phâeqzjn phốoldwi ổoyldn thỏnunha, Chung Vệtrrmappdơzfsqng vàeqzj Trầylqxn Xảgrbzo Thiếmjgcn đoexri giảgrbzi cứrzyeu Hoàeqzjng đoexrếmjgc Việtrrmt Quốoldwc. Lưappdu Tĩgsfynh vàeqzj nhữwcykng ngưappdwcyki còuwbyn lạzpbni thìtdym trựwcykc tiếmjgcp đoexrácaxjnh vềhccmgylynh cung đoexrưappddnxec Tứrzye đoexrzpbni huyếmjgct thịxfph bảgrbzo vệtrrm, Hàeqzjn Lậldxvp cũzfsqng ởmjqk trong sốoldw đoexrókijh.

"Thấuxlat sưappd muộoldwi, Trầylqxn sưappd muộoldwi, hai ngưappdwcyki cácaxjc muộoldwi phảgrbzi cẩiwlen thậldxvn đoexrókijh." Trưappdjbafc khi chia tay, Lưappdu Tĩgsfynh đoexrgitpc biệtrrmt dặgitpn dòuwby mộoldwt câeqzju.

Hai nàeqzjng tựwcyk nhiêpxnmn vâeqzjng dạzpbn mộoldwt tiếmjgcng rồqhfhi bay đoexri.

Khôjyfang lâeqzju sau, đoexrãgyly khôjyfang mộoldwt tiếmjgcng đoexroldwng biếmjgcn mấuxlat trong đoexrêpxnmm tốoldwi.

"Khi mọmjrqi ngưappdwcyki gặgitpp nhữwcykng têpxnmn tu sĩgsfy khácaxjc, khôjyfang cầylqxn nưappdơzfsqng tay. Mộoldwt khi nhữwcykng têpxnmn nàeqzjy cókijh thểoyld tựwcyk do đoexri lạzpbni trong Hoàeqzjng Cung thìtdym khẳbnejng đoexrxfphnh làeqzj ngưappdwcyki củnumga Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo. Chúecojng ta cũzfsqng nêpxnmn ra tay đoexroyld tạzpbno chúecojt cơzfsq hộoldwi cho hai vịxfphappd muộoldwi."appdu Tĩgsfynh quay đoexrylqxu lạzpbni nókijhi vớjbafi mọmjrqi ngưappdwcyki mộoldwt câeqzju rồqhfhi trựwcykc tiếmjgcp ngựwcyk khíylqx bay vềhccm phíylqxa Lãgylynh cung màeqzjeqzjn Lậldxvp nókijhi.

eqzjn Lậldxvp vàeqzj nhữwcykng ngưappdwcyki khácaxjc cũzfsqng cùiphwng bay tớjbafi.

Mộoldwt lácaxjt sau, bảgrbzy ngưappdwcyki bọmjrqn họmjrq từuwby trêpxnmn trờwcyki giácaxjng xuốoldwng, lậldxvp tứrzyec bịxfph đoexrácaxjm đoexrtrrm tửecoj Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo bảgrbzo vệtrrmpxnmn ngoàeqzji Lãgylynh cung phácaxjt hiệtrrmn.


Lậldxvp tứrzyec mấuxlay tiếmjgcng ríylqxt vang lêpxnmn, cácaxjc loạzpbni phácaxjp thuậldxvt, phácaxjp khíylqx từuwby nhữwcykng nơzfsqi bíylqx mậldxvt gầylqxn Lãgylynh cung đoexrylqxy trờwcyki phácaxjt ra, nghêpxnmnh đoexrókijhn mấuxlay ngưappdwcyki.

fyuknh sácaxjng đoexrom đoexrókijhm màeqzjzfsqng đoexròuwbyi tranh vớjbafi ácaxjnh trăylqxng."

appdu Tĩgsfynh vung tay lêpxnmn, mộoldwt chiếmjgcc khăylqxn tay bằuqynng tơzfsq tằuqynm lókijhe sácaxjng bay ra, trong nhácaxjy mắoldwt biếmjgcn thàeqzjnh mộoldwt tấuxlam lácaxj chắoldwn khổoyldng lồqhfh trưappdjbafc mặgitpt mọmjrqi ngưappdwcyki, bảgrbzo vệtrrm cảgrbz đoexrácaxjm ngưappdwcyki Hàeqzjn Lậldxvp ởmjqk phíylqxa sau. Nhìtdymn uy lựwcykc phácaxjp khíylqxeqzjy củnumga hắoldwn, thậldxvt đoexrúecojng làeqzj tin tưappdmjqkng khôjyfang nhỏnunh.

Quảgrbz nhiêpxnmn vừuwbya thi triểoyldn ra, phácaxjp thuậldxvt vàeqzj phácaxjp khíylqx đoexrqhfhng thờwcyki côjyfang kíylqxch lêpxnmn nókijh, nhưappdng sau khi màeqzjn hàeqzjo quang chókijhi mắoldwt phácaxjt ra, nókijh chẳbnejng tổoyldn hạzpbni mộoldwt chúecojt nàeqzjo, ngưappddnxec lạzpbni còuwbyn trựwcykc tiếmjgcp bắoldwn ngưappddnxec mộoldwt íylqxt phácaxjp thuậldxvt trởmjqk vềhccm, đoexrácaxjnh cho mộoldwt íylqxt Giácaxjo đoexrqhfh Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo bêpxnmn dưappdjbafi gàeqzj bay chókijh chạzpbny, chậldxvt vậldxvt khôjyfang chịxfphu nổoyldi"

"
appdu sưappd huynh, hảgrbzo thủnumg đoexroạzpbnn."

Tốoldwng Môjyfang đoexrang sókijhng vai lao xuốoldwng vớjbafi Lưappdu Tĩgsfynh thấuxlay thếmjgc liềhccmn lớjbafn tiếmjgcng khen. Sau đoexrókijh, khôjyfang hềhccm khácaxjch khíylqxpwfzm vậldxvt trong tay ra ngoàeqzji.

Mộoldwt thanh cựwcyk kiếmjgcm màeqzju lam rấuxlat lớjbafn xuấuxlat hiệtrrmn trong đoexrêpxnmm tốoldwi, chíylqxnh làeqzj đoexrprgvnh giai phácaxjp khíylqx "
Lam Ti kiếmjgcm" màeqzj hắoldwn thíylqxch dùiphwng nhấuxlat.

"
Đasxqi!"

Hai tay Tốoldwng Môjyfang bắoldwt phácaxjp quyếmjgct, thanh Cựwcyk kiếmjgcm phácaxjt ra mộoldwt tiếmjgcng ngâeqzjm dàeqzji, tựwcyk đoexroldwng luâeqzjn chuyểoyldn nhưappdcaxjnh xe, đoexriềhccmu nàeqzjy khiếmjgcn cho đoexrácaxjm đoexrtrrm tửecoj Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo đoexrang lo lắoldwng vìtdym thanh kiếmjgcm khổoyldng lồqhfheqzjy ngẩiwlen ngưappdwcyki ra.

Tốoldwng Môjyfang nhìtdymn thấuxlay đoexriềhccmu nàeqzjy, trêpxnmn mặgitpt xuấuxlat hiệtrrmn nụeodsappdwcyki ácaxjc đoexroldwc.

Đasxqưappda hai ngókijhn tay khẽwaeo đoexriểoyldm vềhccm phíylqxa Lam Ti kiếmjgcm đoexrãgyly biếmjgcn thàeqzjnh bácaxjnh xe ácaxjnh sácaxjng rấuxlat lớjbafn kia.

Lậldxvp tứrzyec ácaxjnh sácaxjng màeqzju lam chợdnxet co chợdnxet mởmjqk, đoexroldwt nhiêpxnmn bắoldwn mạzpbnnh ra vôjyfa sốoldw tia sácaxjng bépwfzn nhọmjrqn, lậldxvp tứrzyec đoexrem mọmjrqi thứrzye trong phạzpbnm vi hơzfsqn mưappdwcyki trưappddnxeng bao phủnumg cảgrbzpxnmn trong.

Nhìtdymn thấuxlay cảgrbznh nàeqzjy, đoexrácaxjm đoexrtrrm tửecoj Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo bêpxnmn dưappdjbafi đoexrhccmu kinh hồqhfhn lạzpbnc phácaxjch, cácaxjc loạzpbni phácaxjp thuậldxvt vàeqzj phácaxjp khíylqx bảgrbzo vệtrrm đoexrhccmu đoexrưappddnxec thi triểoyldn, muốoldwn ngăylqxn cảgrbzn côjyfang kíylqxch kinh khủnumgng nàeqzjy.


Liêpxnmn tiếmjgcp mấuxlay tiếmjgcng kêpxnmu thảgrbzm thiếmjgct vang lêpxnmn.

Bịxfphjyfa sốoldw tia sácaxjng màeqzju lam xuyêpxnmn qua, hầylqxu hếmjgct đoexrtrrm tửecoj Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo bịxfph xuyêpxnmn thủnumgng nhưappd tổoyld ong, chếmjgct ngay tạzpbni trậldxvn, hoặgitpc bảgrbzo vệtrrm đoexrưappddnxec vịxfph tríylqx yếmjgcu hạzpbni, nhưappdng chỗdmfj khácaxjc cũzfsqng bịxfph xiêpxnmn thủnumgng nêpxnmn đoexrãgyly khôjyfang còuwbyn sứrzyec chiếmjgcn đoexruxlau.

"
Hay cho chiêpxnmu "Vạzpbnn Ti thiêpxnmn hạzpbn". Đasxqãgyly nghe đoexrzpbni danh chiêpxnmu nàeqzjy củnumga Tốoldwng Sưappd đoexrtrrm, quảgrbz nhiêpxnmn danh bấuxlat hưappd truyềhccmn."

Mộoldwt vịxfphappd huynh củnumga Trầylqxn Xảgrbzo Thiếmjgcn thấuxlay uy lựwcykc củnumga chiêpxnmu nàeqzjy, khôjyfang khỏnunhi thựwcykc lòuwbyng khen ngợdnxei mộoldwt câeqzju, làeqzjm cho Tốoldwng Môjyfang hơzfsqi tựwcyk đoexroldwc.

ecojc nàeqzjy, mấuxlay ngưappdwcyki bọmjrqn họmjrq nhẹkoru nhàeqzjng hạzpbn xuốoldwng trưappdjbafc cửecoja lãgylynh cung. Đasxqácaxjm đoexrtrrm tửecoj Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo may mắoldwn sốoldwng sókijht sao còuwbyn dácaxjm tùiphwy ýtwtd ra tay nữwcyka chứrzye, sớjbafm đoexrãgyly thấuxlat hồqhfhn lạzpbnc phácaxjch rồqhfhi.

"
Khởmjqki đoexroldwng Tứrzyeappddnxeng trậldxvn, vâeqzjy bọmjrqn họmjrqeqzjo bêpxnmn trong."

Đasxqang lúecojc đoexrácaxjm đoexrtrrm tửecoj Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo còuwbyn sókijht lạzpbni sợdnxegylyi thìtdym mộoldwt giọmjrqng nókijhi vôjyfaiphwng lạzpbnnh lùiphwng từuwby trong lãgylynh cung truyềhccmn ra.

Tiếmjgcp theo, mộoldwt bókijhng ngưappdwcyki màeqzju trắoldwng tảgrbzn mácaxjt ra hàeqzjn khíylqx, trong nhácaxjy mắoldwt xuấuxlat hiệtrrmn trưappdjbafc cửecoja, chíylqxnh làeqzjylqxng Yêpxnmu vừuwbya lúecojc đoexrếmjgcn phiêpxnmn canh gácaxjc.

Vừuwbya rồqhfhi chíylqxnh làeqzj hắoldwn cắoldwn răylqxng ra lệtrrmnh, lúecojc nàeqzjy hắoldwn vừuwbya sợdnxegylyi vừuwbya phẫwbitn nộoldw nhìtdymn đoexrácaxjm tu sĩgsfy củnumga Hoàeqzjng Phong cốoldwc.

"
Hừuwby. Yêpxnmu tàeqzj nạzpbnp mạzpbnng đoexri."

appdu Tĩgsfynh vừuwbya nghe thấuxlay nhữwcykng lờwcyki nàeqzjy, lạzpbni thấuxlay tu vi củnumga hắoldwn, lậldxvp tứrzyec biếmjgct đoexrâeqzjy làeqzj mộoldwt trong Tứrzye đoexrzpbni huyếmjgct thịxfph. Hắoldwn hừuwby lạzpbnnh mộoldwt tiếmjgcng, hai đoexrzpbno ngâeqzjn quang từuwby trêpxnmn ngưappdwcyki bắoldwn ra, chépwfzm thẳbnejng vàeqzjo đoexrylqxu đoexroldwi phưappdơzfsqng.

Nhữwcykng ngưappdwcyki khácaxjc thấuxlay thếmjgc, cũzfsqng lấuxlay ra cácaxjc loạzpbni phácaxjp khíylqxcaxjng ngờwcyki, muốoldwn lậldxvp tứrzyec hợdnxep sứrzyec chépwfzm chếmjgct têpxnmn cao thủnumg Hắoldwc Sácaxjt giácaxjo vừuwbya lộoldw mặgitpt. Bọmjrqn họmjrq khôjyfang phảgrbzi đoexrang đoexruxlau võoyld vớjbafi đoexrqhfhng môjyfan nêpxnmn tựwcyk nhiêpxnmn sẽwaeo khôjyfang đoexrơzfsqn đoexrgrbz đoexroldwc đoexruxlau.

eqzjn Lậldxvp cũzfsqng cókijhcaxju đoexrzpbno kim quang từuwbyecoji trữwcyk vậldxvt bay vụeodst ra.


kijh thểoyld chépwfzm chếmjgct têpxnmn Huyếmjgct Thịxfpheqzjy, Hàeqzjn Lậldxvp đoexrưappdơzfsqng nhiêpxnmn cựwcykc kỳprgv vui sưappdjbafng.

Nhưappdng đoexrúecojng lúecojc đoexrókijh cảgrbznh vậldxvt trưappdjbafc mặgitpt đoexrácaxjm ngưappdwcyki Hàeqzjn Lậldxvp bỗdmfjng nhiêpxnmn trởmjqkpxnmn mơzfsq hồqhfh mộoldwt chúecojt, tiếmjgcp theo trờwcyki đoexruxlat quay cuồqhfhng.

Mấuxlay ngưappdwcyki chấuxlan đoexroldwng, trong nhácaxjy mắoldwt đoexrãgyly xuấuxlat hiệtrrmn trong vùiphwng tràeqzjn ngậldxvp băylqxng tuyếmjgct.

Bốoldwn phíylqxa xung quanh trắoldwng xókijha, giókijh lạzpbnnh vi vu, bôjyfang tuyếmjgct bay múecoja đoexrylqxy trờwcyki, đoexroldwi diệtrrmn đoexrâeqzju còuwbyn bókijhng dácaxjng củnumga Bạzpbnch y nhâeqzjn?

Đasxqácaxjm ngưappdwcyki Lưappdu Tĩgsfynh mặgitpc dùiphw giậldxvt mìtdymnh trong lòuwbyng, nhưappdng biếmjgct mìtdymnh rơzfsqi vàeqzjo bêpxnmn trong Tứrzyeappddnxeng trậldxvn, chỉprgv kinh hoàeqzjng mộoldwt chúecojt đoexrãgylytdymnh tĩgsfynh trởmjqk lạzpbni.

iphw sao trong nàeqzjy cókijh nhiềhccmu đoexrqhfhng môjyfan Trúecojc Cơzfsq kỳprgv nhưappd vậldxvy, mộoldwt cácaxji Tiểoyldu trậldxvn cókijhtdym đoexrácaxjng sợdnxe chứrzye.

"
Hắoldwc hắoldwc, lácaxj gan củnumga ngưappdơzfsqi khôjyfang nhỏnunh đoexrókijh, dácaxjm làeqzjm đoexrtrrm tửecoj bổoyldn giácaxjo bịxfph thưappdơzfsqng. Cácaxjc ngưappdơzfsqi ởmjqk lạzpbni trong hộoldw phácaxjp đoexrzpbni trậldxvn củnumga bổoyldn giácaxjo nghỉprgv ngơzfsqi mộoldwt lácaxjt cho khỏnunhe đoexri." Giọmjrqng nókijhi lạzpbnnh lùiphwng đoexrókijh phiêpxnmu hốoldwt khôjyfang chừuwbyng, nhưappd từuwby bốoldwn phưappdơzfsqng tácaxjm hưappdjbafng truyềhccmn lạzpbni vậldxvy, thanh thếmjgc rấuxlat kinh ngưappdwcyki.

"
Tứrzyeappddnxeng trậldxvn?"

"
Chưappd vịxfphkijh biếmjgct vềhccm trậldxvn phácaxjp nàeqzjy khôjyfang? Chúecojng ta tốoldwt nhấuxlat cầylqxn phảgrbzi phácaxj trậldxvn ra ngoàeqzji thậldxvt nhanh, nếmjgcu làeqzjm cho Tứrzye đoexrzpbni huyếmjgct thịxfph bọmjrqn họmjrq tậldxvp trung lạzpbni mộoldwt chỗdmfj thìtdym sẽwaeo rấuxlat khókijh khăylqxn." Lưappdu Tĩgsfynh khôjyfang đoexroyld ýtwtd đoexrếmjgcn lờwcyki chọmjrqc giậldxvn củnumga Băylqxng Yêpxnmu, vẻrqww mặgitpt nhưappd thưappdwcykng hỏnunhi nhữwcykng ngưappdwcyki khácaxjc.

Nhữwcykng lờwcyki nàeqzjy vừuwbya nókijhi ra, mọmjrqi ngưappdwcyki liềhccmn mắoldwt nhìtdymn nahu, rồqhfhi khôjyfang mộoldwt ai mởmjqk miệtrrmng nókijhi chuyệtrrmn.

"
Ta cũzfsqng hiểoyldu mộoldwt chúecojt vềhccm trậldxvn phácaxjp, cũzfsqng từuwbyng nghe nókijhi qua vềhccm Tứrzyeappddnxeng trậldxvn nàeqzjy. Nhưappdng phưappdơzfsqng phácaxjp phácaxj trậldxvn thìtdym ta khôjyfang cókijh nghiêpxnmn cứrzyeu qua. Trậldxvn nàeqzjy ởmjqk trong trậldxvn phácaxjp xem nhưappdeqzj mộoldwt loạzpbni hiếmjgcm cókijhpxnmn ngưappdwcyki bìtdymnh thưappdwcykng sẽwaeo khôjyfang nghiêpxnmn cứrzyeu." Vịxfphappd tỷmlko củnumga Trầylqxn Xảgrbzo Thiếmjgcn nhìtdymn thấuxlay khuôjyfan mặgitpt củnumga mọmjrqi ngưappdwcyki liềhccmn chầylqxn chờwcykkijhi.

"
Đasxqiềhccmu nàeqzjy cókijh chúecojt phiềhccmn phứrzyec. Chẳbnejng lẽwaeo thựwcykc sựwcyk phảgrbzi cậldxvy mạzpbnnh phácaxj trậldxvn sao?" Lưappdu Tĩgsfynh nhíylqxu nhíylqxu màeqzjy, cókijh chúecojt khôjyfang tìtdymnh nguyệtrrmn lẩiwlem bẩiwlem nókijhi.

Phảgrbzi biếmjgct rằuqynng cậldxvy mạzpbnnh phácaxj trậldxvn đoexrúecojng làeqzj phưappdơzfsqng phácaxjp trựwcykc tiếmjgcp đoexrơzfsqn giảgrbzn nhấuxlat. Nhưappdng chẳbnejng nhữwcykng tốoldwn thờwcyki gian quácaxjeqzju, còuwbyn cókijh thểoyld tiêpxnmu hao rấuxlat nhiềhccmu phácaxjp lựwcykc củnumga mọmjrqi ngưappdwcyki, đoexriềhccmu nàeqzjy làeqzjm cho trậldxvn đoexrzpbni chiếmjgcn sau khi phácaxj trậldxvn sẽwaeo rấuxlat bấuxlat lợdnxei. Chỉprgv sợdnxe đoexrâeqzjy cũzfsqng làeqzj mộoldwt trong nhữwcykng ýtwtd đoexrqhfheqzj kẻrqww đoexrxfphch sửecoj dụeodsng trậldxvn phácaxjp nàeqzjy.

Nhữwcykng ngưappdwcyki khácaxjc nghe thấuxlay vậldxvy, đoexrqhfhng dạzpbnng nhìtdymn nhau, cókijh chúecojt lo lắoldwng.

eqzjo lúecojc nàeqzjy, truyềhccmn đoexrếmjgcn mộoldwt giọmjrqng nókijhi tòuwbyuwby.

"
prgv, Hàeqzjn sưappd đoexrtrrm, ngưappdơzfsqi đoexrang làeqzjm gìtdym vậldxvy?"

Tốoldwng Môjyfang khôjyfang hiểoyldu chúecojt gìtdym vềhccm trậldxvn phácaxjp, nêpxnmn chẳbnejng cầylqxn phíylqxeqzjm tưappd phácaxj trậldxvn, màeqzj nhìtdymn ngókijh xung quanh, nêpxnmn thấuxlay hàeqzjnh đoexroldwng củnumga Hàeqzjn Lậldxvp.

eqzjn Lậldxvp đoexrang xuấuxlat ra phácaxjp khíylqx Thủnumgy Tinh cầylqxu, đoexrgitpt trưappdjbafc hai mắoldwt, nhìtdymn qua nókijh, chăylqxm chúecoj nhìtdymn vềhccm phíylqxa nàeqzjo đoexrókijh.

Cửecoj chỉprgv kỳprgv lạzpbneqzjy khiếmjgcn cho Tốoldwng Môjyfang rấuxlat tòuwbyuwby, khôjyfang nhịxfphn đoexrưappddnxec mởmjqk miệtrrmng hỏnunhi.

Mộoldwt câeqzju nàeqzjy khiếmjgcn đoexrácaxjm ngưappdwcyki Lưappdu Tĩgsfynh cũzfsqng chúecoj ýtwtd đoexrếmjgcn Hàeqzjn Lậldxvp, đoexrhccmu nghi hoặgitpc hắoldwn.

eqzjn Lậldxvp bìtdymnh tĩgsfynh bỏnunh Thủnumgy tinh cầylqxu xuốoldwng, rồqhfhi mớjbafi quay đoexrylqxu lạzpbni nókijhi vớjbafi Lưappdu Tĩgsfynh:

"
Ta cókijh thểoyldtdymm đoexrưappddnxec sơzfsq hởmjqk củnumga trậldxvn phácaxjp."

"
caxji gìtdym? Tìtdymm đoexrưappddnxec sơzfsq hởmjqk?"

Nhữwcykng lờwcyki nàeqzjy củnumga Hàeqzjn Lậldxvp, khiếmjgcn cho mọmjrqi ngưappdwcyki đoexrang chăylqxm chúecoj nhìtdymn hắoldwn rấuxlat làeqzj vui mừuwbyng, Lưappdu Tĩgsfynh lạzpbni càeqzjng vui mừuwbyng ra mặgitpt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.