Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 316 : Thất tung

    trước sau   
"Khôlnmwng córasn, bảqkcdy, tádircm năcdqcm trưvtfcvrhjc tạvjqvi hạvjqv đltjkang giúomlup Mãbmevvtfc huynh chăcdqcm sórasnc Dưvtfcmttoc viêfewzn, Huyếriizt sắwbhrc thílnmw luyệenlhn khôlnmwng phảqkcdi làvwpiomluc đltjkórasn sao? Trầcrtan Sưvtfc tỷfrobnebc sao lạvjqvi hỏbmevi nhưvtfc vậvdguy chứmtge?"vwpin Lậvdgup ngẩppomng đltjkcrtau lêfewzn, trảqkcd lờfnnui thảqkcdn nhiêfewzn, thậvdgum chílnmw trêfewzn mặbkyst còxvlwn ra vẻjlhu tốrdnpt hơxcyun.

Trầcrtan Xảqkcdo Thiếriizn "Xoádirct" mộbzwxt tiếriizng, vẻjlhu mặbkyst trởcdqcfewzn tádirci nhợmttot, cắwbhrn đltjkôlnmwi môlnmwi đltjkbmev mọriizng, gưvtfcmttong gạvjqvo nórasni:

"Khôlnmwng córasn? Nhưvtfcng ta nhớvrhjvwpicdqcm đltjkórasnvwpin sưvtfc đltjkenlh đltjkãbmev ra ngoàvwpii mộbzwxt lầcrtan, thờfnnui gian dưvtfcfnnung nhưvtfc rấzumlt trùothzng hợmttop."

"Ồaxuv, đltjkórasnvwpiomluc ta đltjkang chuẩppomn bịiocm cho Huyếriizt sắwbhrc thílnmw luyệenlhn, cho nêfewzn ra ngoàvwpii thu mua mộbzwxt ílnmwt phádircp khílnmw, phùothz lụqgakc. Nhưvtfcng khôlnmwng xảqkcdy ra chuyệenlhn ngoàvwpii ýqkcd muốrdnpn gìnebc cảqkcd."vwpin Lậvdgup bìnebcnh tĩmttonh phủmlzt nhậvdgun nórasni.

Nghe thấzumly Hàvwpin Lậvdgup nórasni thếriiz, Trầcrtan Xảqkcdo Thiếriizn khôlnmwng biếriizt nórasni gìnebcxcyun. Chỉbmevothzng ádircnh mắwbhrt lạvjqvnh lùothzng nhìnebcn chòxvlwng chọriizc Hàvwpin Lậvdgup, làvwpim cho hắwbhrn thấzumly nao nao trong lòxvlwng.

"Mộbzwxt khi đltjkãbmev nhưvtfc vậvdguy, thìnebc ta khôlnmwng còxvlwn gìnebcrasn thểsfharasni. Sưvtfc đltjkenlh ngưvtfcơxcyui córasn thểsfha đltjki rồnokwi, ta muốrdnpn mộbzwxt mìnebcnh ởcdqc đltjkâeqjby mộbzwxt ládirct"


Trêfewzn mặbkyst Trầcrtan Xảqkcdo Thiếriizn hiệenlhn ra vẻjlhu thấzumlt vọriizng khórasnrasn thểsfha phádirct hiệenlhn, nhẹppom nhàvwping quay mặbkyst sang mộbzwxt bêfewzn, trong thanh âeqjbm tràvwpin ngậvdgup vẻjlhu mệenlht mỏbmevi.

vwpin Lậvdgup thấzumly thếriiz, hílnmwt mộbzwxt hơxcyui, biếriizt bấzumlt kểsfhavwpi đltjkrdnpi phưvtfcơxcyung córasn tin lờfnnui nàvwpiy hay khôlnmwng thìnebc vịiocm Trầcrtan sưvtfc tỷfrobvwpiy sẽgtix khôlnmwng tiếriizp tụqgakc quấzumly rầcrtay mìnebcnh nữcgjda.

Bởcdqci vìnebc ýqkcd tứmtgelnmwnh nhi viễtycyn chi củmlzta hắwbhrn, vịiocmvtfc tỷfrobvwpiy nêfewzn nghe ra mớvrhji đltjkúomlung. Màvwpi vớvrhji tílnmwnh cádircch kiêfewzu ngạvjqvo củmlzta đltjkrdnpi phưvtfcơxcyung, tựeieg nhiêfewzn sẽgtix khôlnmwng tiếriizp tụqgakc chủmlzt đltjkbzwxng tìnebcm hắwbhrn nữcgjda.

"Sưvtfc tỷfrob, đltjkãbmev vậvdguy ta xin cádirco từbjyg!"vwpin Lậvdgup khoanh tay lạvjqvi, khôlnmwng hềyayb dừbjygng lạvjqvi xoay ngưvtfcfnnui dờfnnui khỏbmevi hoa viêfewzn.

Đgtixmttoi cho thâeqjbn ảqkcdnh hắwbhrn hoàvwpin toàvwpin biếriizn mấzumlt, Trầcrtan Xảqkcdo Thiếriizn mớvrhji xoay ngưvtfcfnnui lạvjqvi dùothzng ádircnh mắwbhrt phứmtgec tạvjqvp nhìnebcn vềyayb phílnmwa cửnpxxa, nhỏbmev giọriizng nórasni:

"Khôlnmwng phảqkcdi ngưvtfcơxcyui thìnebcxvlwn córasn thểsfhavwpi ai chứmtge? Năcdqcm đltjkórasn ngưvtfcfnnui trong cốrdnpc córasn thựeiegc lựeiegc nàvwpiy màvwpi lạvjqvi vừbjyga vặbkysn ra ngoàvwpii, cũilvjng chỉbmevrasn ngưvtfcơxcyui thôlnmwi - Hàvwpin sưvtfc đltjkenlh."

rasni xong lờfnnui đltjkórasn, nàvwping duyêfewzn dádircng đltjki đltjkếriizn trưvtfcvrhjc mộbzwxt đltjkórasna hoa Mẫppomu đltjkơxcyun đltjkang nởcdqc rộbzwx, dùothzng ngórasnn tay ngọriizc ngàvwpi nhẹppom nhàvwping ngắwbhrt đltjkórasna hoa xinh đltjkppomp ưvtfcvrhjt ádirct xuốrdnpng, đltjksfhavtfcvrhji mũilvji khẽgtix ngửnpxxi.

Theo mùothzi hưvtfcơxcyung thơxcyum ngádirct, cảqkcd ngưvtfcfnnui Trầcrtan Xảqkcdo Thiếriizn chìnebcm vàvwpio trầcrtam tưvtfc.

vwpin Lậvdgup ra khỏbmevi hoa viêfewzn, thởcdqc mộbzwxt hơxcyui dàvwpii, lắwbhrc lắwbhrc đltjkcrtau, liềyaybn bưvtfcvrhjc nhanh vềyayb phòxvlwng khádircch.

Nhữcgjdng ngưvtfcfnnui khádircc thấzumly Hàvwpin Lậvdgup nhanh nhưvtfc vậvdguy đltjkãbmev trởcdqc vềyayb, đltjkyaybu cảqkcdm thấzumly giậvdgut mìnebcnh. Tuy nhiêfewzn ai cũilvjng biếriizt ýqkcd, khôlnmwng chủmlzt đltjkbzwxng đltjki ra hỏbmevi thăcdqcm việenlhc nàvwpiy.

Cho dùothzrasn ngưvtfcfnnui cưvtfcfnnui nórasni vàvwpii câeqjbu vềyaybvwpin Lậvdgup vàvwpi Trầcrtan Xảqkcdo Thiếriizn nhưvtfcng hắwbhrn cũilvjng khôlnmwng thètlvfm đltjksfha ýqkcd, cưvtfcfnnui cưvtfcfnnui, sắwbhrc mặbkyst khôlnmwng đltjkqlrbi khádircc.

Chỉbmev mộbzwxt ládirct sau, Trầcrtan Xảqkcdo Thiếriizn cũilvjng trởcdqc lạvjqvi, vẻjlhu mặbkyst nhưvtfc thưvtfcfnnung ngồnokwi xuốrdnpng bêfewzn cạvjqvnh Chung Vệenlhvtfcơxcyung, tiếriizp tụqgakc nhỏbmev giọriizng nórasni chuyệenlhn vớvrhji Chung Vệenlhvtfcơxcyung.

Nhữcgjdng ngưvtfcfnnui khádircc thấzumly vậvdguy, tựeieg nhiêfewzn cũilvjng khôlnmwng tiệenlhn nórasni đltjkùothza vềyayb chuyệenlhn củmlzta hai ngưvtfcfnnui nữcgjda. Liềyaybn lậvdgup tứmtgec chuyểsfhan đltjkyaybvwpii đltjkếriizn trậvdgun chiếriizn vớvrhji Hắwbhrc Sádirct giádirco.


Thờfnnui gian trôlnmwi rấzumlt nhanh, ngàvwpiy đltjkãbmev qua đltjki.f

Đgtixádircm tu sĩmtto Hoàvwping Phong cốrdnpc sớvrhjm đltjkãbmev vềyayb phòxvlwng củmlzta mìnebcnh, đltjkang chuẩppomn bịiocm cho trậvdgun đltjkvjqvi chiếriizn sắwbhrp tớvrhji.

Mặbkysc dùothz mỗenlhi ngưvtfcfnnui đltjkyaybu nghĩmtto rằtizgng bêfewzn mìnebcnh chiếriizm ưvtfcu thếriiz vềyayb sốrdnp tu sĩmtto Trúomluc Cơxcyu Kỳqgak, giàvwpinh thắwbhrng lợmttoi chắwbhrc khôlnmwng córasn vấzumln đltjkyaybnebc. Nhưvtfcng vẫppomn rấzumlt làvwpi cẩppomn thậvdgun, dùothz sao ai cũilvjng khôlnmwng muốrdnpn mấzumlt mạvjqvng vìnebc sựeieg khinh đltjkiocmch.

Tuy nhiêfewzn, nghĩmtto đltjkếriizn sau khi tiêfewzu diệenlht đltjkưvtfcmttoc hang ổqlrb Hắwbhrc Sádirct giádirco, córasn thểsfha đltjkvjqvt đltjkưvtfcmttoc rấzumlt nhiềyaybu chỗenlh tốrdnpt, nhữcgjdng ngưvtfcfnnui nàvwpiy khórasnrasn thểsfha nhìnebcn đltjkưvtfcmttoc kílnmwch đltjkbzwxng trong lòxvlwng.

othz sao bọriizn họriiznebcnh thưvtfcfnnung nàvwpio córasnxcyu hộbzwxi quang minh chílnmwnh đltjkvjqvi diệenlht trừbjyg tu sĩmtto Trúomluc Cơxcyu Kỳqgak, đltjkưvtfcơxcyung nhiêfewzn ngoạvjqvi trừbjyg việenlhc chélyrqm giếriizt vớvrhji tu sĩmtto Ma đltjkvjqvo, loạvjqvi chuyệenlhn đltjkórasn nhưvtfc đltjkem đltjkcrtau treo ởcdqc biêfewzn giớvrhji sinh tửnpxx vậvdguy.

Lầcrtan nàvwpiy tu sĩmtto Trúomluc Cơxcyu kỳqgak củmlzta Hắwbhrc Sádirct giádirco cũilvjng khôlnmwng phảqkcdi córasn mộbzwxt hai ngưvtfcfnnui, nórasni vậvdguy thìnebcvwpii liệenlhu, phádircp khílnmw tinh phẩppomm trêfewzn ngưvtfcfnnui đltjkyaybu córasn khôlnmwng ílnmwt, đltjkâeqjby cũilvjng làvwpixcyun phâeqjbn nửnpxxa nguyêfewzn nhâeqjbn tạvjqvi sao đltjkádircm tu sĩmttovwpiy lạvjqvi tiếriizn đltjkếriizn đltjkâeqjby, đltjkbkysc biệenlht làvwpi đltjknokwng môlnmwn vịiocm Trầcrtan sưvtfc tỷfrob đltjkếriizn hỗenlh trợmtto.

Nếriizu khôlnmwng chỉbmev bằtizgng mộbzwxt lờfnnui tiêfewzu diệenlht tàvwpi ádircc thìnebc ai lạvjqvi vôlnmw duyêfewzn vôlnmw cớvrhj liềyaybu mạvjqvng chứmtge.

vwpin Lậvdgup cũilvjng ởcdqc trong phòxvlwng chờfnnu đltjkmttoi. Lẳbbygng lặbkysng kiểsfham tra mấzumly con Khôlnmwi Lỗenlhi thúomlu trêfewzn tay, màvwpilnmwng Sơxcyun tứmtge hữcgjdu thìnebc đltjkang cung kílnmwnh đltjkmtgeng trưvtfcvrhjc mặbkyst hắwbhrn, bộbzwxdircng vìnebcvwpin Lậvdgup màvwpi ra sứmtgec.

Sau khi mấzumly vịiocm đltjknokwng môlnmwn củmlzta Hàvwpin Lậvdgup đltjkếriizn đltjkâeqjby, lãbmevo giảqkcd mặbkyst đltjken cũilvjng muốrdnpn tiếriizn đltjkếriizn làvwpim quen vớvrhji bọriizn họriiz, xem córasn thểsfha đltjkvjqvt đltjkưvtfcmttoc chúomlut chỗenlh tốrdnpt nàvwpio khôlnmwng.

Nhưvtfcng bấzumlt luậvdgun làvwpi bọriizn ngưvtfcfnnui Tốrdnpng Môlnmwng, hay làvwpi đltjkádircm tu sĩmtto Trầcrtan sưvtfc muộbzwxi sau nàvwpiy, ai lạvjqvi đltjksfhafewzn tádircn tu Luyệenlhn Khílnmw kỳqgak nhưvtfcbmevo giảqkcd mặbkyst đltjken vàvwpio mắwbhrt. Sau khi nórasni vàvwpii câeqjbu khôlnmwng khádircch khílnmw xong liềyaybn đltjkuổqlrbi mấzumly ngưvtfcfnnui nàvwpiy ra ngoàvwpii. Làvwpim cho mấzumly ngưvtfcfnnui nàvwpiy hiểsfhau đltjkưvtfcmttoc trong Thấzumlt đltjkvjqvi phádirci thựeiegc ra khôlnmwng phảqkcdi tu sĩmtto Trúomluc Cơxcyu Kỳqgakvwpio cũilvjng muốrdnpn quan hệenlh vớvrhji bọriizn họriiz, vìnebc vậvdguy càvwping thêfewzm kílnmwnh sợmtto đltjkrdnpi vớvrhji Hàvwpin Lậvdgup.

"Trậvdgun chiếriizn lầcrtan nàvwpiy vớvrhji Hắwbhrc Sádirct giádirco, bấzumlt kểsfha thắwbhrng hay thua cádircc ngưvtfcơxcyui cũilvjng khôlnmwng nêfewzn đltjki. Tốrdnpt nhấzumlt làvwpi ngay đltjkêfewzm nay ra khỏbmevi kinh thàvwpinh tạvjqvm ládircnh." Khôlnmwi lỗenlhi thúomlu trêfewzn tay Hàvwpin Lậvdgup lórasne lêfewzn, bịiocm thu vàvwpio trong trữcgjd vậvdgut, rồnokwi lạvjqvnh nhạvjqvt nórasni.

"Nhưvtfcng thưvtfca tiềyaybn bốrdnpi, chúomlung tôlnmwi sao córasn thểsfhaeqjbm trậvdgun lùothzi bưvtfcvrhjc chứmtge."bmevo giảqkcd mặbkyst đltjken vộbzwxi vàvwping đltjkvjqvi diễtycyn cho nhữcgjdng ngưvtfcfnnui còxvlwn lạvjqvi mởcdqc miệenlhng nórasni.

gtixâeqjby khôlnmwng phảqkcdi làvwpi chuyệenlhn lùothzi hay khôlnmwng lùothzi, màvwpidircc ngưvtfcơxcyui căcdqcn bảqkcdn khôlnmwng thểsfha xen vàvwpio, tựeieg tiệenlhn gia nhậvdgup chỉbmev mấzumlt mạvjqvng vôlnmw ílnmwch màvwpi thôlnmwi. Trong nàvwpiy córasnvwpii mórasnn thưvtfcmttong giai phádircp khílnmw, mỗenlhi ngưvtfcfnnui cádircc ngưvtfcơxcyui lấzumly mộbzwxt mórasnn rồnokwi đltjki đltjki. Cũilvjng coi nhưvtfc quàvwpi từbjyg biệenlht màvwpi tiềyaybn bốrdnpi ta tặbkysng cho."vwpin Lậvdgup lắwbhrc lắwbhrc đltjkcrtau, mỉbmevm cưvtfcfnnui nórasni.


rasni xong, Hàvwpin Lậvdgup phấzumlt tay ádirco mộbzwxt cádirci, trêfewzn bàvwpin liềyaybn córasn thêfewzm vàvwpii kiệenlhn phádircp khílnmw tinh xảqkcdo lấzumlp ládircnh hàvwpio quang.

Trêfewzn ngưvtfcfnnui Hàvwpin Lậvdgup khôlnmwng phảqkcdi chỉbmev thừbjyga mộbzwxt kiệenlhn phádircp khílnmw đltjkbmevnh giai màvwpi thôlnmwi, hơxcyun nữcgjda sốrdnpvtfcmttong còxvlwn khôlnmwng ílnmwt. Dùothz sao hắwbhrn giếriizt chếriizt nhiềyaybu tu sĩmtto Trúomluc Cơxcyu kỳqgak nhưvtfc vậvdguy, thu đltjkưvtfcmttoc tấzumlt nhiêfewzn làvwpi rấzumlt kinh ngưvtfcfnnui.

Chẳbbygng qua Hàvwpin Lậvdgup khôlnmwng córasn ýqkcd lấzumly ra tặbkysng cho mấzumly ngưvtfcfnnui nàvwpiy. Vàvwpii mórasnn thưvtfcmttong giai phádircp khílnmw đltjkrdnpi vớvrhji mấzumly tádircn tu Luyệenlhn Khílnmw kỳqgakvwpirasni đltjkãbmevvwpi lễtycy vậvdgut khôlnmwng tệenlh rồnokwi. nếriizu lấzumly ra đltjkbmevnh giai phádircp khílnmw chỉbmev sợmttovwpim mấzumly ngưvtfcfnnui nàvwpiy nảqkcdy lòxvlwng tham, càvwping bấzumlt lợmttoi cho việenlhc hắwbhrn thu phụqgakc mấzumly ngưvtfcfnnui nàvwpiy vềyayb sau.

Quảqkcd nhiêfewzn, mấzumly ngưvtfcfnnui Môlnmwng Sơxcyun tứmtge hữcgjdu nhìnebcn thấzumly đltjkádircm phádircp khílnmwvwpiy, trêfewzn mặbkyst mừbjygng rỡdirc, liêfewzn tụqgakc nórasni cảqkcdm tạvjqv. Hứmtgea làvwpi vềyayb sau nếriizu Hàvwpin Lậvdgup córasn chuyệenlhn gìnebc cầcrtan bọriizn họriizvwpim thìnebc cứmtge đltjkếriizn Môlnmwng Sơxcyun tìnebcm bọriizn họriizvwpi đltjkưvtfcmttoc, bốrdnpn ngưvtfcfnnui bọriizn họriiz rấzumlt vui mừbjygng nguyệenlhn vìnebc hắwbhrn màvwpi ra sứmtgec.

Mộbzwxt khi đltjkãbmev nghe đltjkưvtfcmttoc lờfnnui hứmtgea phádirct ra từbjyg tậvdgun đltjkádircy lòxvlwng nàvwpiy, Hàvwpin Lậvdgup sẽgtix cấzumlp cho bọriizn họriiz mặbkyst mũilvji, tựeiegnebcnh đltjkưvtfca mấzumly ngưvtfcfnnui ra khỏbmevi Việenlht Kinh, khiếriizn Môlnmwng Sơxcyun tứmtge hữcgjdu càvwping thêfewzm cảqkcdm kílnmwch.

Nhưvtfcng lúomluc gầcrtan đltjki, Lãbmevo giảqkcd mặbkyst đltjken đltjkbzwxt nhiêfewzn đltjki đltjkếriizn bêfewzn cạvjqvnh Hàvwpin Lậvdgup, cẩppomn thậvdgun nórasni:

"Tiềyaybn bốrdnpi, Ngũilvj muộbzwxi córasn phảqkcdi làvwpi sẽgtix khôlnmwng xuấzumlt hiệenlhn ởcdqc Hắwbhrc Sádirct giádirco? Tiềyaybn bốrdnpi khôlnmwng cầcrtan nórasni gìnebc, cádircc huynh đltjkenlh ta thựeiegc ra trong lòxvlwng đltjkyaybu biếriizt rõgikn, chỉbmev sợmtto Tứmtge đltjkenlhilvjng đltjkdircn đltjkưvtfcmttoc vàvwpii phầcrtan. Tuy nhiêfewzn trong đltjkvwpin ngưvtfcfnnui khôlnmwng ai muốrdnpn phádirc tấzumlm cửnpxxa sổqlrb bằtizgng lụqgaka mỏbmevng màvwpi thôlnmwi. Dùothz sao Ngũilvj muộbzwxi lúomlun quádirceqjbu, khôlnmwng xuấzumlt hiệenlhn trưvtfcvrhjc mặbkyst huynh đltjkenlh chúomlung ta cũilvjng tốrdnpt."bmevo giàvwpirasni xong nhữcgjdng lờfnnui nàvwpiy dưvtfcfnnung nhưvtfc đltjkãbmev bỏbmev xuốrdnpng đltjkưvtfcmttoc gádircnh nặbkysng trêfewzn lưvtfcng, khôlnmwi phụqgakc vẻjlhulnmwnh cẩppomn cádirco từbjyg hắwbhrn rồnokwi rờfnnui đltjki.

vwpin Lậvdgup đltjkmtgeng tạvjqvi chỗenlh, nhìnebcn thâeqjbn ảqkcdnh Môlnmwng Sơxcyun tứmtge hữcgjdu dầcrtan dầcrtan mờfnnu nhạvjqvt, trong lòxvlwng còxvlwn đltjkang câeqjbn nhắwbhrc dụqgakng ýqkcd trong câeqjbu nórasni cuốrdnpi cùothzng củmlzta lãbmevo giảqkcd mặbkyst đltjken.

Mộbzwxt lúomluc sau, Hàvwpin Lậvdgup bỗenlhng cưvtfcfnnui cưvtfcfnnui, sau đltjkórasn phiêfewzu nhiêfewzn trởcdqc vềyayb thàvwpinh.

Sau khi trởcdqc lạvjqvi Tầcrtan phủmlzt, sắwbhrc trờfnnui đltjkãbmev tốrdnpi đltjken. Tấzumlt cảqkcd mọriizi ngưvtfcfnnui củmlzta Hoàvwping Phong cốrdnpc đltjkãbmev ăcdqcn mặbkysc chỉbmevnh tềyaybcdqc trong đltjkvjqvi sảqkcdnh chờfnnu phâeqjbn phórasn. Nhưvtfcng bọriizn họriiz lạvjqvi kinh ngạvjqvc phádirct hiệenlhn, vịiocm Tam sưvtfc huynh lạvjqvi khôlnmwng córasncdqc đltjkórasn.

vwpin Lậvdgup khôlnmwng khỏbmevi ngạvjqvc nhiêfewzn hỏbmevi Tốrdnpng Môlnmwng đltjkang lau lau thanh phádircp khílnmw trưvtfcfnnung kiếriizm màvwpiu lam hỏbmevi:

"Tứmtgevtfc huynh, Tam sưvtfc huynh đltjkâeqjbu?"

"Lưvtfcu sưvtfc huynh muốrdnpn đltjki khuyêfewzn Lụqgakc sưvtfc đltjkenlh mộbzwxt chúomlut nữcgjda. Nếriizu làvwpiilvjvtfc đltjkenlh đltjkádircp ứmtgeng thìnebc trậvdgun chiếriizn hôlnmwm nay càvwping nắwbhrm chắwbhrc hơxcyun. Tuy nhiêfewzn theo ta thấzumly, Lưvtfcu Sưvtfc huynh chỉbmev phílnmw thờfnnui gian màvwpi thôlnmwi. Vũilvj Huyễtycyn tiểsfhau tửnpxx nếriizu màvwpi hỗenlh trợmtto thìnebcomluc trưvtfcvrhjc đltjkãbmev khôlnmwng bỏbmev đltjki." Tốrdnpng Môlnmwng khôlnmwng ngẩppomng đltjkcrtau lêfewzn nórasni.

gtixi tìnebcm Lụqgakc sưvtfc huynh?"

vwpin Lậvdgup nhílnmwu nhílnmwu màvwpiy, vừbjyga đltjkiocmnh hỏbmevi thêfewzm mộbzwxt chúomlut thìnebcvtfcu Tĩmttonh đltjkãbmev mộbzwxt mìnebcnh trởcdqc vềyayb vớvrhji vẻjlhu mặbkyst kỳqgak quádirci.

"Lưvtfcu sưvtfc đltjkenlh, têfewzn Vũilvjvtfc đltjkenlh củmlzta cádircc ngưvtfcơxcyui thựeiegc sựeieg khôlnmwng muốrdnpn đltjkếriizn sao? Nếriizu làvwpi nhưvtfc vậvdguy thìnebc thôlnmwi đltjki, thêfewzm hắwbhrn hay thiếriizu hắwbhrn cũilvjng khôlnmwng sao cảqkcd, chílnmwn ngưvtfcfnnui chúomlung ta cũilvjng đltjkmlzt đltjksfha đltjkrdnpi phórasn đltjkádircm ngưvtfcfnnui Hắwbhrc Sádirct giádirco rồnokwi." Mộbzwxt têfewzn nam đltjkenlh tửnpxx nhìnebcn qua thìnebc thấzumly nhiềyaybu tuổqlrbi nhấzumlt trong đltjknokwng môlnmwn củmlzta Trầcrtan sưvtfc muộbzwxi khôlnmwng thètlvfm đltjksfha ýqkcdrasni.

"Nếriizu làvwpi nhưvtfc vậvdguy đltjkãbmev tốrdnpt. Mấzumlu chốrdnpt làvwpi lầcrtan nàvwpiy đltjkếriizn đltjkórasn, ta căcdqcn bảqkcdn khôlnmwng gặbkysp đltjkưvtfcmttoc Vũilvjvtfc đltjkenlh."vtfcu Tĩmttonh cưvtfcfnnui khổqlrb mộbzwxt tiếriizng, từbjyg từbjygrasni.

Đgtixiềyaybu nàvwpiy, làvwpim cho mọriizi ngưvtfcfnnui ởcdqc trong phòxvlwng đltjkyaybu rùothzng mìnebcnh.

"Sao lạvjqvi thếriiz, Lưvtfcu sưvtfc huynh. Têfewzn tiểsfhau quỷfrob nhádirct gan đltjkórasn khôlnmwng phảqkcdi ởcdqc trong khádircch đltjkiếriizm gầcrtan đltjkâeqjby sao? Chẳbbygng lẽgtix đltjkãbmev trảqkcd phòxvlwng vềyaybvtfclnmwn trưvtfcvrhjc sao?" Chung Vệenlhvtfcơxcyung chớvrhjp chớvrhjp mắwbhrt, phádircn đltjkdircn hỏbmevi.

"Khôlnmwng phảqkcdi, ta đltjkãbmev nghe chủmlzt khádircch đltjkiếriizm nórasni mộbzwxt chúomlut. Sádircng sớvrhjm hôlnmwm qua Vũilvjvtfc đltjkenlh sau khi rờfnnui khỏbmevi đltjkórasn vẫppomn chưvtfca trởcdqc vềyayb, màvwpi quầcrtan ádirco thay ra ởcdqc trong khádircch đltjkiếriizm vẫppomn còxvlwn đltjksfha đltjkórasn, khôlnmwng thu thậvdgup lạvjqvi, khôlnmwng giốrdnpng nhưvtfcvwpi hồnokwi cốrdnpc cảqkcd."vtfcu Tĩmttonh lắwbhrc lắwbhrc đltjkcrtau, trong lờfnnui nórasni đltjkcrtay vẻjlhu lo lắwbhrng.

Nghe hắwbhrn nórasni thếriiz, mọriizi ngưvtfcfnnui cũilvjng đltjkyaybu nghịiocm luậvdgun, nhưvtfcng khôlnmwng ai nórasni đltjkưvtfcmttoc chílnmwnh xádircc làvwpi tạvjqvi sao nhưvtfc vậvdguy.

Tuy nhiêfewzn Hàvwpin Lậvdgup ởcdqc mộbzwxt bêfewzn lạvjqvi âeqjbm thầcrtam nghĩmtto:

"Chẳbbygng lẽgtixfewzn Vũilvj Huyễtycyn nàvwpiy lạvjqvi xui xẻjlhuo đltjkếriizn vậvdguy, bịiocm Hắwbhrc Sádirct giádirco bắwbhrt đltjki?"

rasn lẽgtixvtfcu Tĩmttonh cũilvjng córasn suy nghĩmtto nhưvtfcvwpin Lậvdgup, cho nêfewzn hắwbhrn sắwbhrc trờfnnui bêfewzn ngoàvwpii rồnokwi quyếriizt đltjkdircn nórasni:

"Chuyệenlhn củmlzta Vũilvjvtfc đltjkenlh trởcdqc vềyayb sẽgtixrasni sau. Bâeqjby giờfnnu chúomlung ta xuấzumlt phádirct thôlnmwi, trậvdgun chiếriizn nàvwpiy nhấzumlt đltjkiocmnh phảqkcdi thàvwpinh côlnmwng, tiêfewzu diệenlht hoàvwpin toàvwpin Hắwbhrc Sádirct giádirco."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.