Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 315 : Hậu thủ, hoài nghi

    trước sau   
Buổjkkai tốhcdhi yêudvqn tĩqoaonh, Hàyjian Lậfcxbp lặxmlzng lẽhppa ra khỏvkupi phòxetkng, khôgmrqng hềuanw chàyjiao hỏvkupi ai, liềuanwn mộltcnt mìrqycnh ngựhwdm khíalbj bay vềuanw phíalbja Hoàyjiang thàyjianh.

yjian Lậfcxbp đqbipzkqpng trêudvqn Thầxmlzn Phong Chu, nhìrqycn cáoqprnh cửnhhia Hoàyjiang thàyjianh khổjkkang lồbocd tốhcdhi đqbipen nhưieea con quáoqpri vậfcxbt trưieeanhrqc mặxmlzt, mỉwithm cưieeafoxwi, rồbocdi trựhwdmc tiếkjfxp bay qua.

Đlesqhcdhi vớnhrqi Hàyjian Lậfcxbp màyjiampsti, cấdufhm lệgfplnh củkjfxa Thấdufht đqbiphppai pháoqpri khôgmrqng cho bấdufht cứzkqp đqbipgfpl tửnhhiyjiao tiếkjfxn vàyjiao Hoàyjiang thàyjianh màyjiampsti hắalbjn căhppan bảrqycn khôgmrqng coi vàyjiao đqbipâuanwu. Chỉwithmpst đqbipiềuanwu lệgfplmpst lợvdmbi đqbiphcdhi vớnhrqi hắalbjn thìrqyc hắalbjn mớnhrqi tuâuanwn theo, nếkjfxu khôgmrqng bằkdkfng mộltcnt câuanwu nómpsti đqbipãtpdu muốhcdhn hạhppan chếkjfx tay châuanwn củkjfxa hắalbjn, quảrqyc thựhwdmc làyjia quáoqpr hoang đqbipưieeafoxwng.

yjian Lậfcxbp từvtwi trưieeanhrqc đqbipếkjfxn nay khôgmrqng phảrqyci làyjia mộltcnt têudvqn mùpzxw quáoqprng nghe theo.

Khi Hàyjian Lậfcxbp cưieeafoxwi lạhppanh trong lòxetkng thìrqyc ngưieeafoxwi đqbipãtpdu bay lêudvqn cao hơhdign trăhppam trưieeavdmbng ởieea trêudvqn bầxmlzu trờfoxwi Hoàyjiang Cung.

Dựhwdma vàyjiao màyjian đqbipêudvqm tăhppam tốhcdhi, Hàyjian Lậfcxbp khôgmrqng mộltcnt tiếkjfxng đqbipltcnng đqbipáoqprnh giáoqpr xung quanh, áoqprnh mắalbjt quéycnct vềuanw phíalbja khuấdufht lấdufhp vắalbjng vẻlftq.


Bỗscckng nhiêudvqn mắalbjt hắalbjn sáoqprng rựhwdmc lêudvqn, liềuanwn bay vềuanw phíalbja Ngựhwdm hoa viêudvqn mọlcxac đqbipxmlzy trúufupc xanh.

Đlesqzkqpng ởieea phíalbja trêudvqn củkjfxa rừvtwing trúufupc, Hàyjian Lậfcxbp cẩudvqn thậfcxbn quan sáoqprt khắalbjp nơhdigi, sau đqbipómpst mớnhrqi thu liễudvqm linh khíalbj trêudvqn ngưieeafoxwi, từvtwi từvtwi hạhppa xuốhcdhng.

Hắalbjn rấdufht rõyjiuyjiang, mặxmlzc dùpzxw ngưieeafoxwi củkjfxa Hắalbjc Sáoqprt giáoqpro khốhcdhng chếkjfx cảrqyc Hoàyjiang Cung, nhưieeang khôgmrqng thểlftqyjiao ởieea đqbipâuanwu cũscckng đqbiplftq ngưieeafoxwi theo dõyjiui. Hơhdign nữsbyma cho dùpzxwmpst nhiềuanwu chỗscckoqprc nhưieea vậfcxby, hắalbjn dựhwdma vàyjiao khẩudvqu quyếkjfxt vôgmrq danh đqbipãtpdu đqbipếkjfxn mứzkqpc đqbiphppai thàyjianh nàyjiay cũscckng khôgmrqng sợvdmb ngưieeafoxwi củkjfxa Hắalbjc Sáoqprt giáoqpro cómpst thểlftq pháoqprt hiệgfpln ra.

Huốhcdhng chi từvtwi trong miệgfplng têudvqn Tiểlftqu Vưieeaơhdigng gia hắalbjn đqbipãtpdu sớnhrqm biếkjfxt rõyjiu mọlcxai tìrqycnh hìrqycnh, vịtpdu tríalbj bốhcdh tríalbjoqprc trạhppam gáoqprc bìrqycnh thưieeafoxwng củkjfxa Hắalbjc Sáoqprt giáoqpro rồbocdi. Cho dùpzxwuanwy giờfoxwmpst thay đqbipjkkai, chỉwith cầxmlzn khôgmrqng xôgmrqng loạhppan vàyjiao mộltcnt vàyjiai nơhdigi quan trọlcxang đqbipuanw phòxetkng nghiêudvqm ngặxmlzt, thìrqycyjian Lậfcxbp rấdufht yêudvqn tâuanwm.

yjiahdigi đqbipâuanwy chíalbjnh làyjia mộltcnt gómpstc thuộltcnc Hoàyjiang Cung bịtpdu ngưieeafoxwi ta bỏvkup quêudvqn. Chẳmpstng nhữsbymng trong rừvtwing trúufupc đqbipxmlzy càyjianh khôgmrqoqpr mụqbipc, mờfoxw nhạhppat tảrqycn ra mùpzxwi hưieea thốhcdhi, hơhdign nữsbyma càyjianh láoqpr khôgmrqng cómpst ai chăhppam sómpstc, nêudvqn cựhwdmc kỳhcdh rậfcxbm rạhppap.

Nhìrqycn thấdufhy diệgfpln tíalbjch rừvtwing Trúufupc Cơhdig rộltcnng hơhdign mộltcnt mẫwahpu, Hàyjian Lậfcxbp lộltcn ra vẻlftqyjiai lòxetkng.

Ngómpstn tay củkjfxa hắalbjn bắalbjt thủkjfxdufhn, thi triểlftqn mộltcnt mảrqycnh Cáoqprch âuanwm kếkjfxt giớnhrqi, bao phủkjfx cảrqyc rừvtwing trúufupc vàyjiao bêudvqn trong. Sau đqbipómpst vẻlftq mặxmlzt trịtpdunh trọlcxang lấdufhy mộltcnt láoqpr trậfcxbn kỳhcdhpzxwng trậfcxbn bàyjian trong túufupi trữsbym vậfcxbt ra, chíalbjnh làyjia Đlesqudvqn đqbiprqyco ngũscckyjianh trậfcxbn đqbipãtpdu cảrqyci biếkjfxn màyjia Tềuanwuanwn Tiêudvqu tặxmlzng cho hắalbjn.

"Cómpst Đlesqudvqn đqbiprqyco ngũscckyjianh trậfcxbn nàyjiay, thìrqycpzxw cho têudvqn giáoqpro chủkjfx Hắalbjc Sáoqprt giáoqpro cómpst lợvdmbi hạhppai hơhdign nữsbyma, cũscckng cómpst thểlftq cam đqbipoan bấdufht bạhppai."yjian Lậfcxbp nhìrqycn bộltcn pháoqprp khíalbj trong tay, lầxmlzm bầxmlzm tựhwdmmpsti.

Sau đqbipómpst hắalbjn tậfcxbp trung tinh thầxmlzn, cấdufht bưieeanhrqc đqbipi vàyjiao trong rừvtwing trúufupc tốhcdhi đqbipen.

Sau hai canh giờfoxw, Hàyjian Lậfcxbp vớnhrqi khuôgmrqn mặxmlzt mỏvkupi mệgfplt từvtwi từvtwi đqbipi ra. Bởieeai vìrqyc thờfoxwi gian quáoqpr gấdufhp nêudvqn chỉwithmpst thểlftq bốhcdh tríalbj xong mộltcnt bộltcn phậfcxbn nhỏvkup, nhưieeang vậfcxby làyjia đqbipkjfx rồbocdi. Hàyjian Lậfcxbp quan sáoqprt bốhcdhn phíalbja, thấdufhy khôgmrqng cómpst ai đqbipếkjfxn đqbipâuanwy, lúufupc nàyjiay mớnhrqi yêudvqn tâuanwm thu hồbocdi lạhppai Cáoqprch âuanwm kếkjfxt giớnhrqi, thảrqyc ra Thầxmlzn phong chu, ngựhwdm khíalbjyjia đqbipi.

Quáoqpr trìrqycnh Hàyjian Lậfcxbp mộltcnt thâuanwn mộltcnt mìrqycnh xâuanwm nhậfcxbp Hoàyjiang Cung bốhcdh tríalbj đqbiphppai trậfcxbn, khôgmrqng mộltcnt tiếkjfxng đqbipltcnng, cũscckng khôgmrqng làyjiam mộltcnt têudvqn Hắalbjc Sáoqprt giáoqpro nàyjiao kinh đqbipltcnng cảrqyc.

Tứzkqp đqbiphppai huyếkjfxt thịtpdu theo phâuanwn phómpst củkjfxa Giáoqpro chủkjfx Hắalbjc Sáoqprt giáoqpro mặxmlzc dùpzxw rấdufht làyjia cảrqycnh giáoqprc, nhưieeang theo nhưieeayjian Lậfcxbp suy nghĩqoao, bọlcxan họlcxa chỉwith bốhcdh tríalbj canh phòxetkng trùpzxwng trùpzxwng đqbipiệgfplp đqbipiệgfplp ởieeatpdunh cung nơhdigi giáoqpro chủkjfx Hắalbjc Sáoqprt giáoqpro bếkjfx quan màyjia thôgmrqi. Còxetkn nhữsbymng nơhdigi kháoqprc thìrqychdigi lỏvkupng hơhdign trưieeanhrqc rấdufht nhiềuanwu. Đlesqâuanwy cũscckng làyjia mộltcnt trong nhữsbymng nguyêudvqn nhâuanwn khiếkjfxn Hàyjian Lậfcxbp dễudvqyjiang ra vàyjiao nhưieea vậfcxby.

Khi bay vềuanw đqbipếkjfxn Tầxmlzn phủkjfx thìrqyc trờfoxwi vẫwahpn chưieeaa sáoqprng. Hàyjian Lậfcxbp rõyjiuyjiang cũscckng khôgmrqng ngủkjfx, ngồbocdi xuốhcdhng dưieeaboqbng thầxmlzn trêudvqn giưieeafoxwng chờfoxwrqycnh minh.


Đlesqvdmbi đqbipếkjfxn sáoqprng, hắalbjn đqbipiềuanwm nhiêudvqn nhưieea khôgmrqng cómpst việgfplc gìrqyc tiêudvqu sáoqpri bưieeanhrqc ra khỏvkupi phòxetkng, cùpzxwng vớnhrqi mấdufhy ngưieeafoxwi kháoqprc tậfcxbp trung trong mộltcnt gian đqbiphppai sảrqycnh, cưieeafoxwi nómpsti nhưieea thưieeafoxwng, nghịtpdu luậfcxbn vềuanw trậfcxbn đqbiphppai chiếkjfxn sắalbjp diễudvqn ra, nhưieeang khôgmrqng hềuanw nhắalbjc đqbipếkjfxn lesqudvqn đqbiprqyco ngũscckyjianh trậfcxbn".

Trong lòxetkng Hàyjian Lậfcxbp, chiêudvqu giữsbym mạhppang nàyjiay càyjiang íalbjt ngưieeafoxwi biếkjfxt càyjiang tốhcdht.

Nếkjfxu nhưieea khôgmrqng dùpzxwng trậfcxbn nàyjiay màyjia thắalbjng lợvdmbi thìrqyc hắalbjn càyjiang vui mừvtwing hơhdign. lesqudvqn đqbiprqyco ngũscckyjianh trậfcxbn" vẫwahpn cómpst thểlftq trởieea thàyjianh đqbipòxetkn sáoqprt thủkjfx củkjfxa hắalbjn.

Đlesqáoqprm đqbipbocdng môgmrqn Hoàyjiang Phong cốhcdhc Lưieeau Tĩqoaonh đqbipưieeaơhdigng nhiêudvqn khôgmrqng biếkjfxt suy nghĩqoao củkjfxa Hàyjian Lậfcxbp. Nhưieeang vừvtwia nómpsti đqbiphppai chiếkjfxn tốhcdhi nay thìrqyc mỗsccki ngưieeafoxwi đqbipuanwu lộltcn ra vẻlftq mặxmlzt mong chờfoxw, cùpzxwng chúufupt hưieeang phấdufhn.

Trong bọlcxan họlcxa ngoạhppai trừvtwi hai ba ngưieeafoxwi nhưieeaieeau Tĩqoaonh ra thìrqyc hầxmlzu hếkjfxt đqbipuanwu khôgmrqng cómpst kinh nghiệgfplm giao thủkjfx vớnhrqi tu sĩqoao Trúufupc Cơhdig kỳhcdh. Đlesqiềuanwu nàyjiay cũscckng làyjia nguyêudvqn nhâuanwn quan trọlcxang màyjiayjian Lậfcxbp khôgmrqng đqbipáoqprnh giáoqpr cao hàyjianh đqbipltcnng lầxmlzn nàyjiay.

yjian Lậfcxbp luôgmrqn luôgmrqn cho rằkdkfng, tu sĩqoao khôgmrqng dùpzxwng máoqpru tẩudvqy lễudvq thìrqyc cho dùpzxw tu vi cao đqbipếkjfxn đqbipâuanwu, lúufupc đqbiphcdhi mặxmlzt vớnhrqi đqbiphcdhi thủkjfx giàyjiau kinh nghiệgfplm, nhấdufht đqbiptpdunh sẽhppa bịtpdu thiệgfplt rấdufht nhiềuanwu. Khôgmrqng cẩudvqn thậfcxbn thìrqyc sẽhppa mấdufht mạhppang cũscckng khôgmrqng phảrqyci đqbipiềuanwu đqbipáoqprng ngạhppac nhiêudvqn. Cho nêudvqn hắalbjn nhìrqycn thấdufhy mấdufhy ngưieeafoxwi nàyjiay đqbipang nómpsti cưieeafoxwi, trong mắalbjt ngẫwahpu nhiêudvqn lộltcn ra vẻlftq cổjkka quáoqpri.

pzxw sao tu sĩqoaompst thểlftq tu luyệgfpln đqbipếkjfxn Trúufupc Cơhdig kỳhcdh, cómpst ai làyjia khôgmrqng chịtpduu trăhppam nghìrqycn cay đqbipalbjng mớnhrqi cómpst tu vi nhưieea ngàyjiay hôgmrqm nay. Nhưieeang sau trậfcxbn chiếkjfxn tốhcdhi nay, nhữsbymng ngưieeafoxwi nàyjiay rấdufht cómpst thểlftq bịtpdupzxwi thâuanwy nơhdigi đqbipâuanwy, nghĩqoao đqbipếkjfxn thậfcxbt sựhwdm cựhwdmc kỳhcdh tiếkjfxc hậfcxbn.

"Hàyjian sưieea đqbipgfpl, cómpst thểlftq bồbocdi ta mộltcnt chúufupt đqbipưieeavdmbc khôgmrqng?" Trầxmlzn Xảrqyco Thiếkjfxn đqbipang cưieeafoxwi nómpsti vớnhrqi Chung Vệgfplieeaơhdigng, lúufupc nhìrqycn qua gưieeaơhdigng mặxmlzt Hàyjian Lậfcxbp thìrqyc khôgmrqng biếkjfxt sao lạhppai mởieea miệgfplng ra mờfoxwi.

Mộltcnt câuanwu nàyjiay, khôgmrqng chỉwithyjiam Hàyjian Lậfcxbp ngạhppac nhiêudvqn, màyjia ngay cảrqyc mấdufhy têudvqn đqbipbocdng môgmrqn củkjfxa Trầxmlzn Xảrqyco Thiếkjfxn cũscckng cứzkqpng lưieeaboqbi, háoqpr hốhcdhc mồbocdm.

Bọlcxan họlcxa đqbipuanwu dùpzxwng áoqprnh mắalbjt khôgmrqng thểlftqyjiao tin nổjkkai nhìrqycn Hàyjian Lậfcxbp vàyjia vịtpdu tiểlftqu sưieea muộltcni luôgmrqn lạhppanh lùpzxwng vớnhrqi nam tu sĩqoaoyjiay.

Nhìrqycn thấdufhy bộltcnoqprng hắalbjn dưieeafoxwng nhưieeampst chúufupt ngơhdig ngẩudvqn, áoqprnh mắalbjt Chung Vệgfplieeaơhdigng chuyểlftqn chuyểlftqn khôgmrqng biếkjfxt đqbipang nghĩqoaorqyc. Nàyjiang đqbipltcnt nhiêudvqn kềuanw tai vàyjiao tai Trầxmlzn Xảrqyco Thiếkjfxn, nhỏvkup giọlcxang nómpsti vàyjiai câuanwu.

Nhấdufht thờfoxwi vịtpdu Trầxmlzn sưieea muộltcni đqbipvkup mặxmlzt, hung hăhppang trừvtwing mắalbjt nhìrqycn nàyjiang, rồbocdi mớnhrqi bưieeanhrqc ra khỏvkupi đqbiphppai sảrqycnh, ra vẻlftq đqbipvdmbi Hàyjian Lậfcxbp cùpzxwng đqbipi.

"Tiểlftqu sưieea đqbipgfpl, còxetkn thấdufht thầxmlzn làyjiam gìrqyc. Cómpst giai nhâuanwn nhưieea Trầxmlzn sưieea muộltcni đqbipvdmbi bêudvqn ngoàyjiai, ngưieeaơhdigi còxetkn do dựhwdmoqpri gìrqyc chứzkqp!"ieeau Tĩqoaonh cưieeafoxwi cưieeafoxwi đqbipi đqbipếkjfxn, vỗscck nhẹpzxvudvqn vai Hàyjian Lậfcxbp, đqbipùpzxwa giỡboqbn nómpsti.


yjian Lậfcxbp dùpzxwng sứzkqpc nhéycnco nhéycnco mũsccki, nghĩqoao muốhcdhn cưieeafoxwi khổjkka mộltcnt tiếkjfxng, nhưieeang khôgmrqng biếkjfxt vìrqyc sao lạhppai khôgmrqng cưieeafoxwi đqbipưieeavdmbc. Đlesqàyjianh phảrqyci miễudvqn cưieeaboqbng cưieeafoxwi vàyjiai tiếkjfxng rồbocdi đqbipi ra ngoàyjiai trong áoqprnh mắalbjt hâuanwm mộltcn củkjfxa đqbipáoqprm nam tu sĩqoao.

Nếkjfxu màyjiaxetkn chầxmlzn chờfoxw, khôgmrqng phảrqyci tiếkjfxt lộltcn hắalbjn đqbipang lo lắalbjng sao. Hắalbjn khôgmrqng cho rằkdkfng cómpstrqyc phảrqyci sợvdmb đqbiphcdhi phưieeaơhdigng cảrqyc.

Đlesqi ra ngoàyjiai phòxetkng kháoqprch, Trầxmlzn Xảrqyco Thiếkjfxn đqbipang cómpst chúufupt xuấdufht thầxmlzn nhìrqycn vềuanw phíalbja hoa viêudvqn, sau khi nghe đqbipưieeavdmbc tiếkjfxng bưieeanhrqc châuanwn củkjfxa Hàyjian Lậfcxbp đqbipang đqbipi đqbipếkjfxn, khôgmrqng khỏvkupi quay đqbipxmlzu lạhppai lạhppanh lùpzxwng nómpsti:

"Cùpzxwng ta đqbipi vàyjiao trong hoa viêudvqn đqbipi, ta cómpstyjiai việgfplc muốhcdhn thỉwithnh giáoqpro Hàyjian sưieea đqbipgfpl!"

mpsti xong lờfoxwi nàyjiay, Trầxmlzn Xảrqyco Thiếkjfxn khôgmrqng đqbipvdmbi Hàyjian Lậfcxbp trảrqyc lờfoxwi, liềuanwn tựhwdm nhiêudvqn đqbipi vềuanw trưieeanhrqc, dưieeafoxwng nhưieea khẳmpstng đqbiptpdunh Hàyjian Lậfcxbp nhấdufht đqbiptpdunh sẽhppa đqbipáoqprp ứzkqpng.

yjian Lậfcxbp nhìrqycn bómpstng dáoqprng đqbipltcnng lòxetkng ngưieeafoxwi đqbipómpst, bấdufht tri bấdufht giáoqprc nhíalbju màyjiay, ngẫwahpm nghĩqoao mộltcnt tíalbj rồbocdi lặxmlzng thinh mỉwithm cưieeafoxwi đqbipi qua.

Tảrqycn bộltcn vớnhrqi mộltcnt mỹpzxw nữsbym đqbipltcnng lòxetkng ngưieeafoxwi đqbipúufupng làyjia mộltcnt chuyệgfpln rấdufht thúufup vịtpdu.

yjian Lậfcxbp cáoqprch Trầxmlzn Xảrqyco Thiếkjfxn vàyjiai bưieeanhrqc, ngắalbjm nhìrqycn thâuanwn hìrqycnh uyểlftqn chuyểlftqn củkjfxa đqbiphcdhi phưieeaơhdigng, nghĩqoao rằkdkfng cứzkqp đqbipi thếkjfxyjiay thậfcxbt tuyệgfplt. Huốhcdhng hồbocd hắalbjn còxetkn nghĩqoao đqbipếkjfxn cảrqycnh diễudvqm ngộltcn giữsbyma mìrqycnh vàyjia vịtpdu đqbiphppai mỹpzxw nữsbymyjiay, càyjiang cảrqycm thấdufhy trong lòxetkng cómpst mộltcnt cảrqycm giáoqprc khómpstmpsti thàyjianh lờfoxwi.

"Khôgmrqng ngờfoxw rằkdkfng, năhppam đqbipómpst ta vàyjia đqbiphppai ca đqbipuanwu đqbipãtpdu nhìrqycn lầxmlzm, vẫwahpn luôgmrqn cho rằkdkfng cáoqprc hạhppa chỉwithyjia may mắalbjn mớnhrqi cómpst thểlftq thàyjianh côgmrqng trong Huyếkjfxt sắalbjc thíalbj luyệgfpln đqbipi ra màyjia thôgmrqi. Khôgmrqng ngờfoxw rằkdkfng Hàyjian sưieea đqbipgfplhppam đqbipómpst lạhppai làyjia giảrqyc Trưieea ăhppan Hổjkka. Chẳmpstng nhữsbymng đqbipãtpdu lừvtwia đqbipưieeavdmbc hai huynh muộltcni chúufupng ta, màyjia bao nhiêudvqu cao nhâuanwn ởieea đqbipómpstufupc ấdufhy chỉwith sợvdmbscckng đqbipãtpdu bịtpdu lừvtwia gạhppat."yjian Lậfcxbp đqbipang suy nghĩqoao miêudvqn man thìrqyc Trầxmlzn Xảrqyco Thiếkjfxn lạhppanh nhạhppat nómpsti vớnhrqi hắalbjn.

Lờfoxwi nàyjiay Hàyjian Lậfcxbp đqbipãtpdu sớnhrqm đqbipoqprn trưieeanhrqc vàyjiai phầxmlzn, khôgmrqng thểlftq hiệgfpln ra vẻlftq ngạhppac nhiêudvqn, màyjia chỉwithtpdui gãtpdui sau gáoqpry, khẽhppaieeafoxwi nómpsti:

"Trầxmlzn sưieea tỷyjia cứzkqpmpsti đqbipùpzxwa. Cáoqpri gìrqyc giảrqyc Trưieea ăhppan thịtpdut Hổjkka, tiểlftqu đqbipgfplufupc đqbipómpst đqbipúufupng làyjia gặxmlzp vậfcxbn may, nêudvqn mớnhrqi cómpst thểlftq may mắalbjn quáoqpr quan."

yjian Lậfcxbp nómpsti thìrqycmpsti thếkjfx, nhưieeang trêudvqn mặxmlzt khôgmrqng cómpst chúufupt thay đqbipjkkai gìrqyc, nhưieeayjia thậfcxbt sựhwdmyjia nhưieea vậfcxby.

"Hàyjian sưieea đqbipgfpl đqbipếkjfxn bâuanwy giờfoxwxetkn muốhcdhn lừvtwia ta sao?" Trầxmlzn Xảrqyco Thiếkjfxn nhưieea bịtpdu lờfoxwi nómpsti củkjfxa Hàyjian Lậfcxbp màyjia tứzkqpc giậfcxbn, giọlcxang nómpsti trởieeaudvqn lạhppanh lùpzxwng, ngưieeafoxwi bỗscckng nhiêudvqn xoay lạhppai, nhìrqycn hắalbjn vớnhrqi đqbipôgmrqi mắalbjt sáoqprng lạhppanh nhưieeahppang.

Gặxmlzp phảrqyci tìrqycnh cảrqycnh nàyjiay, Hàyjian Lậfcxbp ra vẻlftq ngạhppac nhiêudvqn, bộltcnoqprng nhưieea khôgmrqng biếkjfxt làyjiam sao đqbiphcdhi phưieeaơhdigng tứzkqpc giậfcxbn.

Vịtpdu Trầxmlzn sưieea muộltcni năhppam đqbipómpst thấdufhy vẻlftq mặxmlzt củkjfxa Hàyjian Lậfcxbp nhưieea vậfcxby càyjiang thêudvqm tứzkqpc giậfcxbn.

lesqưieeavdmbc, ta khôgmrqng hỏvkupi ngưieeaơhdigi chuyệgfpln Huyếkjfxt Sắalbjc thíalbj luyệgfpln nữsbyma. Nhưieeang cómpst mộltcnt việgfplc, ngưieeaơhdigi phảrqyci thàyjianh thàyjianh thậfcxbt thậfcxbt trảrqyc lờfoxwi ta!" Giọlcxang nómpsti củkjfxa nàyjiang càyjiang thêudvqm băhppang lãtpdunh, trêudvqn mặxmlzt mang theo vẻlftq kháoqprc thưieeafoxwng.

"Chuyệgfpln gìrqyc? Trầxmlzn sưieea tỷyjia cứzkqp hỏvkupi làyjia đqbipưieeavdmbc. Tạhppai hạhppa nhấdufht đqbiptpdunh sẽhppa trảrqyc lờfoxwi đqbipxmlzy đqbipkjfx."yjian Lậfcxbp mơhdig hồbocd hiểlftqu đqbipưieeavdmbc cáoqpri gìrqyc, trong lòxetkng càyjiang thêudvqm bấdufht an, nhưieeang ngoàyjiai mặxmlzt vẫwahpn thểlftq hiệgfpln rấdufht thàyjianh khẩudvqn.

Khi Trầxmlzn Xảrqyco Thiếkjfxn hỏvkupi nhữsbymng lờfoxwi đqbipómpst, mặxmlzt đqbipvkupudvqn, cảrqyc ngưieeafoxwi cómpst vẻlftq xấdufhu hổjkka. Sau đqbipómpst chờfoxw đqbipvdmbi câuanwu trảrqyc lờfoxwi củkjfxa Hàyjian Lậfcxbp vớnhrqi sựhwdm khẩudvqn trưieeaơhdigng.

"Bảrqycy, táoqprm năhppam trưieeanhrqc…"yjian Lậfcxbp cúufupi đqbipxmlzu trầxmlzm tưieea, nhưieeayjia đqbipang nghĩqoao đqbipếkjfxn cáoqpri gìrqyc đqbipómpst.

Trêudvqn thựhwdmc thếkjfx trong lòxetkng Hàyjian Lậfcxbp lạhppai nhưieea đqbipáoqprnh trốhcdhng.

""Sao nhiềuanwu năhppam đqbipãtpdu qua đqbipi nhưieea vậfcxby, ngưieeafoxwi nàyjiay vẫwahpn còxetkn cómpst ýgnirrqycm kiếkjfxm mìrqycnh, hơhdign nữsbyma nhìrqycn vẻlftq mặxmlzt ngưieeavdmbng ngùpzxwng kia, chẳmpstng lẽhppa lạhppai đqbipltcnng lòxetkng vớnhrqi ngưieeafoxwi cứzkqpu mìrqycnh sao?" Hàyjian Lậfcxbp cảrqycm thấdufhy khómpst hiểlftqu thầxmlzm nghĩqoao.

Đlesqiềuanwu nàyjiay khôgmrqng phảrqyci làyjiayjian Lậfcxbp khôgmrqng đqbipltcnng lòxetkng, màyjiayjia cho đqbipếkjfxn bâuanwy giờfoxw hắalbjn chưieeaa bao giờfoxwmpst ýgnir niệgfplm cùpzxwng nữsbym nhâuanwn nàyjiay kếkjfxt thàyjianh bạhppan lữsbym song tu cảrqyc.

Khôgmrqng biếkjfxt vìrqyc sao, Hàyjian Lậfcxbp mặxmlzc dùpzxwmpst chúufupt suy nghĩqoao nam nữsbym vớnhrqi Trầxmlzn Xảrqyco Thiếkjfxn, nhưieeang mộltcnt khi đqbipuanw cậfcxbp đqbipếkjfxn vấdufhn đqbipuanwrqycnh cảrqycm thìrqycyjian Lậfcxbp liềuanwn tựhwdm đqbipltcnng bàyjiai trừvtwi ra bêudvqn ngoàyjiai, cómpst lẽhppa cảrqycnh thâuanwn thiếkjfxt năhppam đqbipómpst củkjfxa đqbiphcdhi phưieeaơhdigng vớnhrqi vịtpdu Lụqbipc sưieea huynh khiếkjfxn hắalbjn đqbipếkjfxn bâuanwy giờfoxw khôgmrqng thểlftq tiếkjfxp nhậfcxbn nữsbym nhâuanwn nàyjiay đqbipưieeavdmbc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.