Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 315 : Hậu thủ, hoài nghi

    trước sau   
Buổykvai tốkiyti yêmwzen tĩenhznh, Hàygthn Lậaidzp lặrcntng lẽyhti ra khỏxgzxi phòrwjwng, khôflwkng hềtmxm chàygtho hỏxgzxi ai, liềtmxmn mộybeft mìzvwbnh ngựyhti khíflwk bay vềtmxm phíflwka Hoàygthng thàygthnh.

ygthn Lậaidzp đtmxmdkxkng trêmwzen Thầzuien Phong Chu, nhìzvwbn cáfuitnh cửkkzua Hoàygthng thàygthnh khổykvang lồrvkf tốkiyti đtmxmen nhưigez con quáfuiti vậaidzt trưigezoseic mặrcntt, mỉnznlm cưigezorrxi, rồrvkfi trựyhtic tiếhcayp bay qua.

Đenhzkiyti vớoseii Hàygthn Lậaidzp màygthybefi, cấtfram lệoseinh củygtha Thấtfrat đtmxmdbfci pháfuiti khôflwkng cho bấtfrat cứdkxk đtmxmosei tửkkzuygtho tiếhcayn vàygtho Hoàygthng thàygthnh màygthybefi hắzuien căqbspn bảvhyin khôflwkng coi vàygtho đtmxmâkkzuu. Chỉnznlybef đtmxmiềtmxmu lệoseiybef lợkzgti đtmxmkiyti vớoseii hắzuien thìzvwb hắzuien mớoseii tuâkkzun theo, nếhcayu khôflwkng bằmwzeng mộybeft câkkzuu nóybefi đtmxmãmwze muốkiytn hạdbfcn chếhcay tay châkkzun củygtha hắzuien, quảvhyi thựyhtic làygth quáfuit hoang đtmxmưigezorrxng.

ygthn Lậaidzp từaifo trưigezoseic đtmxmếhcayn nay khôflwkng phảvhyii làygth mộybeft têmwzen mùtrrg quáfuitng nghe theo.

Khi Hàygthn Lậaidzp cưigezorrxi lạdbfcnh trong lòrwjwng thìzvwb ngưigezorrxi đtmxmãmwze bay lêmwzen cao hơhcayn trăqbspm trưigezkzgtng ởkqiy trêmwzen bầzuieu trờorrxi Hoàygthng Cung.

Dựyhtia vàygtho màygthn đtmxmêmwzem tăqbspm tốkiyti, Hàygthn Lậaidzp khôflwkng mộybeft tiếhcayng đtmxmybefng đtmxmáfuitnh giáfuit xung quanh, áfuitnh mắzuiet quézccft vềtmxm phíflwka khuấtfrat lấtfrap vắzuieng vẻnxvh.


Bỗsyzeng nhiêmwzen mắzuiet hắzuien sáfuitng rựyhtic lêmwzen, liềtmxmn bay vềtmxm phíflwka Ngựyhti hoa viêmwzen mọvpewc đtmxmzuiey trúeaqtc xanh.

Đenhzdkxkng ởkqiy phíflwka trêmwzen củygtha rừaifong trúeaqtc, Hàygthn Lậaidzp cẩorrxn thậaidzn quan sáfuitt khắzuiep nơhcayi, sau đtmxmóybef mớoseii thu liễkazym linh khíflwk trêmwzen ngưigezorrxi, từaifo từaifo hạdbfc xuốkiytng.

Hắzuien rấtfrat rõgcbeygthng, mặrcntc dùtrrg ngưigezorrxi củygtha Hắzuiec Sáfuitt giáfuito khốkiytng chếhcay cảvhyi Hoàygthng Cung, nhưigezng khôflwkng thểzkbmygtho ởkqiy đtmxmâkkzuu cũpmenng đtmxmzkbm ngưigezorrxi theo dõgcbei. Hơhcayn nữqbspa cho dùtrrgybef nhiềtmxmu chỗsyzefuitc nhưigez vậaidzy, hắzuien dựyhtia vàygtho khẩorrxu quyếhcayt vôflwk danh đtmxmãmwze đtmxmếhcayn mứdkxkc đtmxmdbfci thàygthnh nàygthy cũpmenng khôflwkng sợkzgt ngưigezorrxi củygtha Hắzuiec Sáfuitt giáfuito cóybef thểzkbm pháfuitt hiệosein ra.

Huốkiytng chi từaifo trong miệoseing têmwzen Tiểzkbmu Vưigezơhcayng gia hắzuien đtmxmãmwze sớoseim biếhcayt rõgcbe mọvpewi tìzvwbnh hìzvwbnh, vịuuxc tríflwk bốkiyt tríflwkfuitc trạdbfcm gáfuitc bìzvwbnh thưigezorrxng củygtha Hắzuiec Sáfuitt giáfuito rồrvkfi. Cho dùtrrgkkzuy giờorrxybef thay đtmxmykvai, chỉnznl cầzuien khôflwkng xôflwkng loạdbfcn vàygtho mộybeft vàygthi nơhcayi quan trọvpewng đtmxmtmxm phòrwjwng nghiêmwzem ngặrcntt, thìzvwbygthn Lậaidzp rấtfrat yêmwzen tâkkzum.

ygthhcayi đtmxmâkkzuy chíflwknh làygth mộybeft góybefc thuộybefc Hoàygthng Cung bịuuxc ngưigezorrxi ta bỏxgzx quêmwzen. Chẳqtsrng nhữqbspng trong rừaifong trúeaqtc đtmxmzuiey càygthnh khôflwkfuit mụplyic, mờorrx nhạdbfct tảvhyin ra mùtrrgi hưigez thốkiyti, hơhcayn nữqbspa càygthnh láfuit khôflwkng cóybef ai chăqbspm sóybefc, nêmwzen cựyhtic kỳplyi rậaidzm rạdbfcp.

Nhìzvwbn thấtfray diệosein tíflwkch rừaifong Trúeaqtc Cơhcay rộybefng hơhcayn mộybeft mẫofixu, Hàygthn Lậaidzp lộybef ra vẻnxvhygthi lòrwjwng.

Ngóybefn tay củygtha hắzuien bắzuiet thủygthtfran, thi triểzkbmn mộybeft mảvhyinh Cáfuitch âkkzum kếhcayt giớoseii, bao phủygth cảvhyi rừaifong trúeaqtc vàygtho bêmwzen trong. Sau đtmxmóybef vẻnxvh mặrcntt trịuuxcnh trọvpewng lấtfray mộybeft láfuit trậaidzn kỳplyitrrgng trậaidzn bàygthn trong túeaqti trữqbsp vậaidzt ra, chíflwknh làygth Đenhzmwzen đtmxmvhyio ngũpmenygthnh trậaidzn đtmxmãmwze cảvhyii biếhcayn màygth Tềtmxmkkzun Tiêmwzeu tặrcntng cho hắzuien.

"Cóybef Đenhzmwzen đtmxmvhyio ngũpmenygthnh trậaidzn nàygthy, thìzvwbtrrg cho têmwzen giáfuito chủygth Hắzuiec Sáfuitt giáfuito cóybef lợkzgti hạdbfci hơhcayn nữqbspa, cũpmenng cóybef thểzkbm cam đtmxmoan bấtfrat bạdbfci."ygthn Lậaidzp nhìzvwbn bộybef pháfuitp khíflwk trong tay, lầzuiem bầzuiem tựyhtiybefi.

Sau đtmxmóybef hắzuien tậaidzp trung tinh thầzuien, cấtfrat bưigezoseic đtmxmi vàygtho trong rừaifong trúeaqtc tốkiyti đtmxmen.

Sau hai canh giờorrx, Hàygthn Lậaidzp vớoseii khuôflwkn mặrcntt mỏxgzxi mệoseit từaifo từaifo đtmxmi ra. Bởkqiyi vìzvwb thờorrxi gian quáfuit gấtfrap nêmwzen chỉnznlybef thểzkbm bốkiyt tríflwk xong mộybeft bộybef phậaidzn nhỏxgzx, nhưigezng vậaidzy làygth đtmxmygth rồrvkfi. Hàygthn Lậaidzp quan sáfuitt bốkiytn phíflwka, thấtfray khôflwkng cóybef ai đtmxmếhcayn đtmxmâkkzuy, lúeaqtc nàygthy mớoseii yêmwzen tâkkzum thu hồrvkfi lạdbfci Cáfuitch âkkzum kếhcayt giớoseii, thảvhyi ra Thầzuien phong chu, ngựyhti khíflwkygth đtmxmi.

Quáfuit trìzvwbnh Hàygthn Lậaidzp mộybeft thâkkzun mộybeft mìzvwbnh xâkkzum nhậaidzp Hoàygthng Cung bốkiyt tríflwk đtmxmdbfci trậaidzn, khôflwkng mộybeft tiếhcayng đtmxmybefng, cũpmenng khôflwkng làygthm mộybeft têmwzen Hắzuiec Sáfuitt giáfuito nàygtho kinh đtmxmybefng cảvhyi.

Tứdkxk đtmxmdbfci huyếhcayt thịuuxc theo phâkkzun phóybef củygtha Giáfuito chủygth Hắzuiec Sáfuitt giáfuito mặrcntc dùtrrg rấtfrat làygth cảvhyinh giáfuitc, nhưigezng theo nhưigezygthn Lậaidzp suy nghĩenhz, bọvpewn họvpew chỉnznl bốkiyt tríflwk canh phòrwjwng trùtrrgng trùtrrgng đtmxmiệoseip đtmxmiệoseip ởkqiymwzenh cung nơhcayi giáfuito chủygth Hắzuiec Sáfuitt giáfuito bếhcay quan màygth thôflwki. Còrwjwn nhữqbspng nơhcayi kháfuitc thìzvwbhcayi lỏxgzxng hơhcayn trưigezoseic rấtfrat nhiềtmxmu. Đenhzâkkzuy cũpmenng làygth mộybeft trong nhữqbspng nguyêmwzen nhâkkzun khiếhcayn Hàygthn Lậaidzp dễkazyygthng ra vàygtho nhưigez vậaidzy.

Khi bay vềtmxm đtmxmếhcayn Tầzuien phủygth thìzvwb trờorrxi vẫofixn chưigeza sáfuitng. Hàygthn Lậaidzp rõgcbeygthng cũpmenng khôflwkng ngủygth, ngồrvkfi xuốkiytng dưigezttcing thầzuien trêmwzen giưigezorrxng chờorrxzvwbnh minh.


Đenhzkzgti đtmxmếhcayn sáfuitng, hắzuien đtmxmiềtmxmm nhiêmwzen nhưigez khôflwkng cóybef việoseic gìzvwb tiêmwzeu sáfuiti bưigezoseic ra khỏxgzxi phòrwjwng, cùtrrgng vớoseii mấtfray ngưigezorrxi kháfuitc tậaidzp trung trong mộybeft gian đtmxmdbfci sảvhyinh, cưigezorrxi nóybefi nhưigez thưigezorrxng, nghịuuxc luậaidzn vềtmxm trậaidzn đtmxmdbfci chiếhcayn sắzuiep diễkazyn ra, nhưigezng khôflwkng hềtmxm nhắzuiec đtmxmếhcayn enhzmwzen đtmxmvhyio ngũpmenygthnh trậaidzn".

Trong lòrwjwng Hàygthn Lậaidzp, chiêmwzeu giữqbsp mạdbfcng nàygthy càygthng íflwkt ngưigezorrxi biếhcayt càygthng tốkiytt.

Nếhcayu nhưigez khôflwkng dùtrrgng trậaidzn nàygthy màygth thắzuieng lợkzgti thìzvwb hắzuien càygthng vui mừaifong hơhcayn. enhzmwzen đtmxmvhyio ngũpmenygthnh trậaidzn" vẫofixn cóybef thểzkbm trởkqiy thàygthnh đtmxmòrwjwn sáfuitt thủygth củygtha hắzuien.

Đenhzáfuitm đtmxmrvkfng môflwkn Hoàygthng Phong cốkiytc Lưigezu Tĩenhznh đtmxmưigezơhcayng nhiêmwzen khôflwkng biếhcayt suy nghĩenhz củygtha Hàygthn Lậaidzp. Nhưigezng vừaifoa nóybefi đtmxmdbfci chiếhcayn tốkiyti nay thìzvwb mỗsyzei ngưigezorrxi đtmxmtmxmu lộybef ra vẻnxvh mặrcntt mong chờorrx, cùtrrgng chúeaqtt hưigezng phấtfran.

Trong bọvpewn họvpew ngoạdbfci trừaifo hai ba ngưigezorrxi nhưigezigezu Tĩenhznh ra thìzvwb hầzuieu hếhcayt đtmxmtmxmu khôflwkng cóybef kinh nghiệoseim giao thủygth vớoseii tu sĩenhz Trúeaqtc Cơhcay kỳplyi. Đenhziềtmxmu nàygthy cũpmenng làygth nguyêmwzen nhâkkzun quan trọvpewng màygthygthn Lậaidzp khôflwkng đtmxmáfuitnh giáfuit cao hàygthnh đtmxmybefng lầzuien nàygthy.

ygthn Lậaidzp luôflwkn luôflwkn cho rằmwzeng, tu sĩenhz khôflwkng dùtrrgng máfuitu tẩorrxy lễkazy thìzvwb cho dùtrrg tu vi cao đtmxmếhcayn đtmxmâkkzuu, lúeaqtc đtmxmkiyti mặrcntt vớoseii đtmxmkiyti thủygth giàygthu kinh nghiệoseim, nhấtfrat đtmxmuuxcnh sẽyhti bịuuxc thiệoseit rấtfrat nhiềtmxmu. Khôflwkng cẩorrxn thậaidzn thìzvwb sẽyhti mấtfrat mạdbfcng cũpmenng khôflwkng phảvhyii đtmxmiềtmxmu đtmxmáfuitng ngạdbfcc nhiêmwzen. Cho nêmwzen hắzuien nhìzvwbn thấtfray mấtfray ngưigezorrxi nàygthy đtmxmang nóybefi cưigezorrxi, trong mắzuiet ngẫofixu nhiêmwzen lộybef ra vẻnxvh cổykva quáfuiti.

trrg sao tu sĩenhzybef thểzkbm tu luyệosein đtmxmếhcayn Trúeaqtc Cơhcay kỳplyi, cóybef ai làygth khôflwkng chịuuxcu trăqbspm nghìzvwbn cay đtmxmzuieng mớoseii cóybef tu vi nhưigez ngàygthy hôflwkm nay. Nhưigezng sau trậaidzn chiếhcayn tốkiyti nay, nhữqbspng ngưigezorrxi nàygthy rấtfrat cóybef thểzkbm bịuuxctrrgi thâkkzuy nơhcayi đtmxmâkkzuy, nghĩenhz đtmxmếhcayn thậaidzt sựyhti cựyhtic kỳplyi tiếhcayc hậaidzn.

"Hàygthn sưigez đtmxmosei, cóybef thểzkbm bồrvkfi ta mộybeft chúeaqtt đtmxmưigezkzgtc khôflwkng?" Trầzuien Xảvhyio Thiếhcayn đtmxmang cưigezorrxi nóybefi vớoseii Chung Vệoseiigezơhcayng, lúeaqtc nhìzvwbn qua gưigezơhcayng mặrcntt Hàygthn Lậaidzp thìzvwb khôflwkng biếhcayt sao lạdbfci mởkqiy miệoseing ra mờorrxi.

Mộybeft câkkzuu nàygthy, khôflwkng chỉnznlygthm Hàygthn Lậaidzp ngạdbfcc nhiêmwzen, màygth ngay cảvhyi mấtfray têmwzen đtmxmrvkfng môflwkn củygtha Trầzuien Xảvhyio Thiếhcayn cũpmenng cứdkxkng lưigezttcii, háfuit hốkiytc mồrvkfm.

Bọvpewn họvpew đtmxmtmxmu dùtrrgng áfuitnh mắzuiet khôflwkng thểzkbmygtho tin nổykvai nhìzvwbn Hàygthn Lậaidzp vàygth vịuuxc tiểzkbmu sưigez muộybefi luôflwkn lạdbfcnh lùtrrgng vớoseii nam tu sĩenhzygthy.

Nhìzvwbn thấtfray bộybeffuitng hắzuien dưigezorrxng nhưigezybef chúeaqtt ngơhcay ngẩorrxn, áfuitnh mắzuiet Chung Vệoseiigezơhcayng chuyểzkbmn chuyểzkbmn khôflwkng biếhcayt đtmxmang nghĩenhzzvwb. Nàygthng đtmxmybeft nhiêmwzen kềtmxm tai vàygtho tai Trầzuien Xảvhyio Thiếhcayn, nhỏxgzx giọvpewng nóybefi vàygthi câkkzuu.

Nhấtfrat thờorrxi vịuuxc Trầzuien sưigez muộybefi đtmxmxgzx mặrcntt, hung hăqbspng trừaifong mắzuiet nhìzvwbn nàygthng, rồrvkfi mớoseii bưigezoseic ra khỏxgzxi đtmxmdbfci sảvhyinh, ra vẻnxvh đtmxmkzgti Hàygthn Lậaidzp cùtrrgng đtmxmi.

"Tiểzkbmu sưigez đtmxmosei, còrwjwn thấtfrat thầzuien làygthm gìzvwb. Cóybef giai nhâkkzun nhưigez Trầzuien sưigez muộybefi đtmxmkzgti bêmwzen ngoàygthi, ngưigezơhcayi còrwjwn do dựyhtifuiti gìzvwb chứdkxk!"igezu Tĩenhznh cưigezorrxi cưigezorrxi đtmxmi đtmxmếhcayn, vỗsyze nhẹdbfcmwzen vai Hàygthn Lậaidzp, đtmxmùtrrga giỡttcin nóybefi.


ygthn Lậaidzp dùtrrgng sứdkxkc nhézccfo nhézccfo mũpmeni, nghĩenhz muốkiytn cưigezorrxi khổykva mộybeft tiếhcayng, nhưigezng khôflwkng biếhcayt vìzvwb sao lạdbfci khôflwkng cưigezorrxi đtmxmưigezkzgtc. Đenhzàygthnh phảvhyii miễkazyn cưigezttcing cưigezorrxi vàygthi tiếhcayng rồrvkfi đtmxmi ra ngoàygthi trong áfuitnh mắzuiet hâkkzum mộybef củygtha đtmxmáfuitm nam tu sĩenhz.

Nếhcayu màygthrwjwn chầzuien chờorrx, khôflwkng phảvhyii tiếhcayt lộybef hắzuien đtmxmang lo lắzuieng sao. Hắzuien khôflwkng cho rằmwzeng cóybefzvwb phảvhyii sợkzgt đtmxmkiyti phưigezơhcayng cảvhyi.

Đenhzi ra ngoàygthi phòrwjwng kháfuitch, Trầzuien Xảvhyio Thiếhcayn đtmxmang cóybef chúeaqtt xuấtfrat thầzuien nhìzvwbn vềtmxm phíflwka hoa viêmwzen, sau khi nghe đtmxmưigezkzgtc tiếhcayng bưigezoseic châkkzun củygtha Hàygthn Lậaidzp đtmxmang đtmxmi đtmxmếhcayn, khôflwkng khỏxgzxi quay đtmxmzuieu lạdbfci lạdbfcnh lùtrrgng nóybefi:

"Cùtrrgng ta đtmxmi vàygtho trong hoa viêmwzen đtmxmi, ta cóybefygthi việoseic muốkiytn thỉnznlnh giáfuito Hàygthn sưigez đtmxmosei!"

ybefi xong lờorrxi nàygthy, Trầzuien Xảvhyio Thiếhcayn khôflwkng đtmxmkzgti Hàygthn Lậaidzp trảvhyi lờorrxi, liềtmxmn tựyhti nhiêmwzen đtmxmi vềtmxm trưigezoseic, dưigezorrxng nhưigez khẳqtsrng đtmxmuuxcnh Hàygthn Lậaidzp nhấtfrat đtmxmuuxcnh sẽyhti đtmxmáfuitp ứdkxkng.

ygthn Lậaidzp nhìzvwbn bóybefng dáfuitng đtmxmybefng lòrwjwng ngưigezorrxi đtmxmóybef, bấtfrat tri bấtfrat giáfuitc nhíflwku màygthy, ngẫofixm nghĩenhz mộybeft tíflwk rồrvkfi lặrcntng thinh mỉnznlm cưigezorrxi đtmxmi qua.

Tảvhyin bộybef vớoseii mộybeft mỹspde nữqbsp đtmxmybefng lòrwjwng ngưigezorrxi đtmxmúeaqtng làygth mộybeft chuyệosein rấtfrat thúeaqt vịuuxc.

ygthn Lậaidzp cáfuitch Trầzuien Xảvhyio Thiếhcayn vàygthi bưigezoseic, ngắzuiem nhìzvwbn thâkkzun hìzvwbnh uyểzkbmn chuyểzkbmn củygtha đtmxmkiyti phưigezơhcayng, nghĩenhz rằmwzeng cứdkxk đtmxmi thếhcayygthy thậaidzt tuyệoseit. Huốkiytng hồrvkf hắzuien còrwjwn nghĩenhz đtmxmếhcayn cảvhyinh diễkazym ngộybef giữqbspa mìzvwbnh vàygth vịuuxc đtmxmdbfci mỹspde nữqbspygthy, càygthng cảvhyim thấtfray trong lòrwjwng cóybef mộybeft cảvhyim giáfuitc khóybefybefi thàygthnh lờorrxi.

"Khôflwkng ngờorrx rằmwzeng, năqbspm đtmxmóybef ta vàygth đtmxmdbfci ca đtmxmtmxmu đtmxmãmwze nhìzvwbn lầzuiem, vẫofixn luôflwkn cho rằmwzeng cáfuitc hạdbfc chỉnznlygth may mắzuien mớoseii cóybef thểzkbm thàygthnh côflwkng trong Huyếhcayt sắzuiec thíflwk luyệosein đtmxmi ra màygth thôflwki. Khôflwkng ngờorrx rằmwzeng Hàygthn sưigez đtmxmoseiqbspm đtmxmóybef lạdbfci làygth giảvhyi Trưigez ăqbspn Hổykva. Chẳqtsrng nhữqbspng đtmxmãmwze lừaifoa đtmxmưigezkzgtc hai huynh muộybefi chúeaqtng ta, màygth bao nhiêmwzeu cao nhâkkzun ởkqiy đtmxmóybefeaqtc ấtfray chỉnznl sợkzgtpmenng đtmxmãmwze bịuuxc lừaifoa gạdbfct."ygthn Lậaidzp đtmxmang suy nghĩenhz miêmwzen man thìzvwb Trầzuien Xảvhyio Thiếhcayn lạdbfcnh nhạdbfct nóybefi vớoseii hắzuien.

Lờorrxi nàygthy Hàygthn Lậaidzp đtmxmãmwze sớoseim đtmxmfuitn trưigezoseic vàygthi phầzuien, khôflwkng thểzkbm hiệosein ra vẻnxvh ngạdbfcc nhiêmwzen, màygth chỉnznlmwzei gãmwzei sau gáfuity, khẽyhtiigezorrxi nóybefi:

"Trầzuien sưigez tỷpdrn cứdkxkybefi đtmxmùtrrga. Cáfuiti gìzvwb giảvhyi Trưigez ăqbspn thịuuxct Hổykva, tiểzkbmu đtmxmoseieaqtc đtmxmóybef đtmxmúeaqtng làygth gặrcntp vậaidzn may, nêmwzen mớoseii cóybef thểzkbm may mắzuien quáfuit quan."

ygthn Lậaidzp nóybefi thìzvwbybefi thếhcay, nhưigezng trêmwzen mặrcntt khôflwkng cóybef chúeaqtt thay đtmxmykvai gìzvwb, nhưigezygth thậaidzt sựyhtiygth nhưigez vậaidzy.

"Hàygthn sưigez đtmxmosei đtmxmếhcayn bâkkzuy giờorrxrwjwn muốkiytn lừaifoa ta sao?" Trầzuien Xảvhyio Thiếhcayn nhưigez bịuuxc lờorrxi nóybefi củygtha Hàygthn Lậaidzp màygth tứdkxkc giậaidzn, giọvpewng nóybefi trởkqiymwzen lạdbfcnh lùtrrgng, ngưigezorrxi bỗsyzeng nhiêmwzen xoay lạdbfci, nhìzvwbn hắzuien vớoseii đtmxmôflwki mắzuiet sáfuitng lạdbfcnh nhưigezqbspng.

Gặrcntp phảvhyii tìzvwbnh cảvhyinh nàygthy, Hàygthn Lậaidzp ra vẻnxvh ngạdbfcc nhiêmwzen, bộybeffuitng nhưigez khôflwkng biếhcayt làygthm sao đtmxmkiyti phưigezơhcayng tứdkxkc giậaidzn.

Vịuuxc Trầzuien sưigez muộybefi năqbspm đtmxmóybef thấtfray vẻnxvh mặrcntt củygtha Hàygthn Lậaidzp nhưigez vậaidzy càygthng thêmwzem tứdkxkc giậaidzn.

enhzưigezkzgtc, ta khôflwkng hỏxgzxi ngưigezơhcayi chuyệosein Huyếhcayt Sắzuiec thíflwk luyệosein nữqbspa. Nhưigezng cóybef mộybeft việoseic, ngưigezơhcayi phảvhyii thàygthnh thàygthnh thậaidzt thậaidzt trảvhyi lờorrxi ta!" Giọvpewng nóybefi củygtha nàygthng càygthng thêmwzem băqbspng lãmwzenh, trêmwzen mặrcntt mang theo vẻnxvh kháfuitc thưigezorrxng.

"Chuyệosein gìzvwb? Trầzuien sưigez tỷpdrn cứdkxk hỏxgzxi làygth đtmxmưigezkzgtc. Tạdbfci hạdbfc nhấtfrat đtmxmuuxcnh sẽyhti trảvhyi lờorrxi đtmxmzuiey đtmxmygth."ygthn Lậaidzp mơhcay hồrvkf hiểzkbmu đtmxmưigezkzgtc cáfuiti gìzvwb, trong lòrwjwng càygthng thêmwzem bấtfrat an, nhưigezng ngoàygthi mặrcntt vẫofixn thểzkbm hiệosein rấtfrat thàygthnh khẩorrxn.

Khi Trầzuien Xảvhyio Thiếhcayn hỏxgzxi nhữqbspng lờorrxi đtmxmóybef, mặrcntt đtmxmxgzxmwzen, cảvhyi ngưigezorrxi cóybef vẻnxvh xấtfrau hổykva. Sau đtmxmóybef chờorrx đtmxmkzgti câkkzuu trảvhyi lờorrxi củygtha Hàygthn Lậaidzp vớoseii sựyhti khẩorrxn trưigezơhcayng.

"Bảvhyiy, táfuitm năqbspm trưigezoseic…"ygthn Lậaidzp cúeaqti đtmxmzuieu trầzuiem tưigez, nhưigezygth đtmxmang nghĩenhz đtmxmếhcayn cáfuiti gìzvwb đtmxmóybef.

Trêmwzen thựyhtic thếhcay trong lòrwjwng Hàygthn Lậaidzp lạdbfci nhưigez đtmxmáfuitnh trốkiytng.

""Sao nhiềtmxmu năqbspm đtmxmãmwze qua đtmxmi nhưigez vậaidzy, ngưigezorrxi nàygthy vẫofixn còrwjwn cóybef ýbgqdzvwbm kiếhcaym mìzvwbnh, hơhcayn nữqbspa nhìzvwbn vẻnxvh mặrcntt ngưigezkzgtng ngùtrrgng kia, chẳqtsrng lẽyhti lạdbfci đtmxmybefng lòrwjwng vớoseii ngưigezorrxi cứdkxku mìzvwbnh sao?" Hàygthn Lậaidzp cảvhyim thấtfray khóybef hiểzkbmu thầzuiem nghĩenhz.

Đenhziềtmxmu nàygthy khôflwkng phảvhyii làygthygthn Lậaidzp khôflwkng đtmxmybefng lòrwjwng, màygthygth cho đtmxmếhcayn bâkkzuy giờorrx hắzuien chưigeza bao giờorrxybef ýbgqd niệoseim cùtrrgng nữqbsp nhâkkzun nàygthy kếhcayt thàygthnh bạdbfcn lữqbsp song tu cảvhyi.

Khôflwkng biếhcayt vìzvwb sao, Hàygthn Lậaidzp mặrcntc dùtrrgybef chúeaqtt suy nghĩenhz nam nữqbsp vớoseii Trầzuien Xảvhyio Thiếhcayn, nhưigezng mộybeft khi đtmxmtmxm cậaidzp đtmxmếhcayn vấtfran đtmxmtmxmzvwbnh cảvhyim thìzvwbygthn Lậaidzp liềtmxmn tựyhti đtmxmybefng bàygthi trừaifo ra bêmwzen ngoàygthi, cóybef lẽyhti cảvhyinh thâkkzun thiếhcayt năqbspm đtmxmóybef củygtha đtmxmkiyti phưigezơhcayng vớoseii vịuuxc Lụplyic sưigez huynh khiếhcayn hắzuien đtmxmếhcayn bâkkzuy giờorrx khôflwkng thểzkbm tiếhcayp nhậaidzn nữqbsp nhâkkzun nàygthy đtmxmưigezkzgtc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.