Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 312 : Bình tĩnh dữ viện binh

    trước sau   
"Băpvmong Yêhlvju, khôibedng phảfxngi làvkrf ngưnaeiơhlkhi thấccyuy ngưnaeixfhli ta khôibedng thuậpfgkn mắsavtt, muốofmdn châxzzpm ngòtxhai đlprdxzzp ta tìymeqm Diệoexwp Xàvkrf đlprdámenhnh mộwardt trậpfgkn hảfxng" Đtmmimpzki hámenhn đlprdaxzqu bóolqhng lưnaeitxhang trừzudqng mắsavtt, tứpfgkc giậpfgkn nóolqhi.

"He he. Sao cóolqh thểxzzp. Ngưnaeiơhlkhi khôibedng phảfxngi muốofmdn đlprdi gặnhfkp Giámenho chủmyrm sao? Bâxzzpy giờxfhl đlprdi làvkrf vừzudqa lúiiyuc vìymeq giámenho chủmyrmtxhan chưnaeia bắsavtt đlprdaxzqu Huyếidyzt tếidyz."olqhng trắsavtng bịylwl Đtmmimpzki hámenhn nóolqhi trúiiyung tâxzzpm sựiyxn, nêhlvjn phảfxngi chuyểxzzpn sang chủmyrm đlprdpvex khámenhc.

Đtmmimpzki hámenhn đlprdaxzqu bóolqhng lưnaeitxhang biếidyzt rõqfnq đlprdofmdi phưnaeiơhlkhng nóolqhi lờxfhli khôibedng thậpfgkt vớylwli lòtxhang, cũqfnqng chỉbpmtolqh thểxzzp "Hừzudq" mộwardt tiếidyzng rồqjzni bưnaeiylwlc vàvkrfo trong bóolqhng tốofmdi.

Liêhlvjn tiếidyzp rẽnhfk mấccyuy rẽnhfk, đlprdi qua sámenhu bảfxngy đlprdìymeqnh việoexwn, đlprdmpzki hámenhn mớylwli đlprdếidyzn bêhlvjn cạmpzknh mộwardt hòtxhan giảfxnghlkhn hẻdjyvo lámenhnh rấccyut lớylwln, trêhlvjn mặnhfkt bắsavtt đlprdaxzqu xuấccyut hiệoexwn vẻdjyveilknh sợswul.

"Thuộwardc hạmpzk Thiếidyzt La bámenhi kiếidyzn giámenho chủmyrm!" Đtmmimpzki hámenhn khom ngưnaeixfhli lớylwln tiếidyzng nóolqhi.

"Thiếidyzt La. Sao lạmpzki bịylwl thưnaeiơhlkhng?"


Giọeapxng nóolqhi quan tâxzzpm củmyrma mộwardt trung niêhlvjn nhâxzzpn truyềpvexn từzudqtxhan giảfxnghlkhn ra. Nơhlkhi màvkrf giámenho chủmyrm Hắsavtc Sámenht giámenho bếidyz quan lạmpzki ởaxzqhlvjn dưnaeiylwli giảfxnghlkhn, chỉbpmt sợswul đlprdámenhm ngưnaeixfhli Hàvkrfn Lậpfgkp vạmpzkn vạmpzkn lầaxzqn khôibedng thểxzzpnaeiaxzqng tưnaeiswulng đlprdưnaeiswulc.

tmmia tạmpzk giámenho chủmyrm quan tâxzzpm. Thuộwardc hạmpzk chíeilknh làvkrf thi triểxzzpn Hóolqha Yêhlvju thuậpfgkt, nêhlvjn hao tổommpn mộwardt íeilkt nguyêhlvjn khíeilk." Đtmmimpzki hámenhn nghe giámenho chủmyrm Hắsavtc Sámenht giámenho vừzudqa nóolqhi nhưnaei vậpfgky, vộwardi vàvkrfng đlprdámenhp lạmpzki mộwardt cámenhch cẩsavtn thậpfgkn.

Đtmmimpzki hámenhn vừzudqa dứpfgkt lờxfhli, vịylwl giámenho chủmyrm nhấccyut thờxfhli khôibedng đlprdámenhp lạmpzki, màvkrf sau mộwardt lúiiyuc lâxzzpu mớylwli âxzzpm u nóolqhi:

"Trôibedng bộward dạmpzkng củmyrma ngưnaeiơhlkhi thìymeq thấccyuy nhiệoexwm vụhlkh lầaxzqn nàvkrfy đlprdãkhaf thấccyut bạmpzki. Nếidyzu khôibedng, têhlvjn kýltnp danh đlprdoexw tửlkwr củmyrma ta đlprdãkhafaxpbng ngưnaeiơhlkhi trởaxzq vềpvex phụhlkhc mệoexwnh rồqjzni."

"Giámenho chủmyrm thứpfgk tộwardi, thuộwardc hạmpzk bảfxngo vệoexw bấccyut lựiyxnc, khiếidyzn cho Thiếidyzu chủmyrmvkrfnaeiơhlkhng hộward phámenhp rơhlkhi vàvkrfo tay đlprdofmdi thủmyrm. Thuộwardc hạmpzk cam nguyệoexwn bịylwl giámenho chủmyrm trừzudqng phạmpzkt." Đtmmimpzki hámenhn cắsavtn răpvmong, vẻdjyv mặnhfkt xấccyuu hổommpolqhi.

"Trừzudqng phạmpzkt? Vìymeq sao phảfxngi trừzudqng phạmpzkt ngưnaeiơhlkhi? Mộwardt khi ngay cảfxngolqha Yêhlvju thuậpfgkt ngưnaeiơhlkhi cũqfnqng đlprdãkhaf sửlkwr dụhlkhng thìymeqqfnqvkrfng làvkrf đlprdylwlch nhâxzzpn lầaxzqn nàvkrfy quámenhnaeixfhlng đlprdmpzki, khôibedng phảfxngi do ngưnaeiơhlkhi khôibedng nỗluck lựiyxnc. Chỉbpmtvkrf mộwardt têhlvjn đlprdoexw tửlkwrvkrf mộwardt gãkhaf hộward phámenhp màvkrf thôibedi, chẳdbjlng cóolqhymeq lớylwln cảfxng. Nếidyzu màvkrf ngưnaeiơhlkhi lọeapxt vàvkrfo tay đlprdofmdi thủmyrm, thìymeq ta mớylwli đlprdau đlprdaxzqu."

tmmia tạmpzk Giámenho chủmyrm khoan dung. Từzudq nay vềpvex sau thuộwardc hạmpzk nhấccyut đlprdylwlnh tậpfgkn lựiyxnc làvkrfm việoexwc giámenho chủmyrm sai bảfxngo, đlprdpvexn bùaxpb lạmpzki sai lầaxzqm lầaxzqn nàvkrfy."

Giámenho chủmyrm Hắsavtc Sámenht giámenho rấccyut giỏwardi lấccyuy lòtxhang ngưnaeixfhli, mớylwli nóolqhi mấccyuy câxzzpu đlprdãkhaf khiếidyzn têhlvjn đlprdmpzki hámenhn rấccyut kíeilkch đlprdwardng, liềpvexn thểxzzp hiệoexwn sựiyxn trung thàvkrfnh.

"Ừjfsz, tốofmdt lắsavtm. Tuy nhiêhlvjn ngưnaeixfhli đlprdem tìymeqnh huốofmdng giao thủmyrm lầaxzqn nàvkrfy nóolqhi ra nghe coi. Ta muốofmdn biếidyzt làvkrf tu sĩpfgk củmyrma phámenhi nàvkrfo lạmpzki ra tay nặnhfkng nhưnaei vậpfgky!" Giámenho chủmyrm Hắsavtc Sámenht giámenho rấccyut hàvkrfi lòtxhang vớylwli lờxfhli đlprdmpzki hámenhn nóolqhi, nhưnaeing vẫtmmin cóolqh chúiiyut cảfxngm thấccyuy hứpfgkng thúiiyu hỏwardi đlprdếidyzn Hàvkrfn Lậpfgkp.

"Tuâxzzpn mệoexwnh!" Đtmmimpzki hámenhn vộwardi vàvkrfng đlprdámenhp.

"Têhlvjn tu sĩpfgk Trúiiyuc Cơhlkh Kỳgmgm muốofmdn bắsavtt lầaxzqn nàvkrfy cóolqhibedng phámenhp rấccyut kỳgmgm lạmpzk. Cóolqh thểxzzp thao túiiyung đlprdưnaeiswulc Cơhlkh quan thúiiyu giốofmdng nhưnaei con rốofmdi, hơhlkhn nữkefta uy lựiyxnc lạmpzki khôibedng nhỏward, lúiiyuc ấccyuy…" Đtmmimpzki hámenhn từzudq từzudqolqhi, kểxzzp lạmpzki toàvkrfn bộward quámenh trìymeqnh giao thủmyrm vớylwli Hàvkrfn Lậpfgkp vàvkrf khi thấccyuy tìymeqnh hìymeqnh khôibedng ổommpn liềpvexn tiếidyzn hàvkrfnh yêhlvju hóolqha.

Đtmmiswuli đlprdmpzki hámenhn nóolqhi xong hếidyzt, phíeilka dưnaeiylwli hòtxhan giảfxnghlkhn trởaxzqhlvjn yêhlvjn tĩpfgknh, giámenho chủmyrm Hắsavtc Sámenht giámenho dưnaeixfhlng nhưnaei đlprdang suy nghĩpfgkmenhi gìymeq đlprdóolqh.

Mộwardt lámenht sau, mớylwli truyềpvexn đlprdếidyzn giọeapxng nóolqhi lạmpzknh lùaxpbng.


"Tu sĩpfgkvkrfy thao túiiyung khôibedi lỗlucki, theo nhưnaei lờxfhli ngưnaeiơhlkhi miêhlvju tảfxng thìymeq phảfxngi làvkrf Khôibedi Lỗlucki thuậpfgkt củmyrma Thiêhlvjn Trúiiyuc giámenho, ngưnaeixfhli nàvkrfy cóolqh thểxzzpvkrf Tu Sĩpfgk củmyrma Thiêhlvjn Trúiiyuc giámenho. Mộwardt thờxfhli gian trưnaeiylwlc ta thậpfgkt ra đlprdãkhaf nghe ngưnaeixfhli nóolqhi qua, cóolqh mộwardt đlprdámenhm giốofmdng nhưnaei ngưnaeixfhli củmyrma Thiêhlvjn Trúiiyuc giámenho xuấccyut hiệoexwn trong Nguyêhlvjn Vũqfnq Quốofmdc, cóolqh thểxzzpvkrf mộwardt ngưnaeixfhli trong sốofmd đlprdóolqh. Tuy nhiêhlvjn sau khi ngưnaeixfhli hóolqha yêhlvju liềpvexn dựiyxna vàvkrfo trựiyxnc giámenhc lậpfgkp tứpfgkc đlprdàvkrfo tẩsavtu, lựiyxna chọeapxn nhưnaei vậpfgky thậpfgkt sámenhng suốofmdt. Nếidyzu khôibedng thìymeq đlprdãkhaf khôibedng thểxzzp đlprdpfgkng ởaxzq đlprdâxzzpy nóolqhi chuyệoexwn vớylwli ta." Giámenho chủmyrm Hắsavtc Sámenht giámenho lạmpzknh nhạmpzkt nóolqhi.

"Khôibedng thểxzzpvkrfo. Cho dùaxpbiiyuc ấccyuy đlprdofmdi phưnaeiơhlkhng sửlkwr dụhlkhng phùaxpb bảfxngo nhưnaeing thuộwardc hạmpzk khôibedng tin dựiyxna vàvkrfo Hóolqha Yêhlvju Chi thâxzzpn màvkrf vẫtmmin khôibedng thểxzzp ngăpvmon cảfxngn đlprdưnaeiswulc. Nếidyzu khôibedng phảfxngi sau khi hóolqha yêhlvju khôibedng thểxzzp khốofmdng chếidyz thâxzzpn thểxzzp mộwardt cámenhch tựiyxn nhiêhlvjn thìymeq thuộwardc hạmpzk thậpfgkt muốofmdn đlprdámenhnh vớylwli đlprdofmdi phưnaeiơhlkhng, cho dùaxpb khôibedng phảfxngi làvkrf đlprdofmdi thủmyrm nhưnaeing hoàvkrfn toàvkrfn cóolqh khảfxngpvmong lui lạmpzki." Đtmmimpzki hámenhn cóolqh chúiiyut bấccyut phụhlkhc nóolqhi.

"Thiếidyzt La, ta biếidyzt ngưnaeiơhlkhi từzudqng tiếidyzp qua phùaxpb bảfxngo mộwardt lầaxzqn màvkrf khôibedng cóolqh việoexwc gìymeq. Nhưnaeing uy lựiyxnc củmyrma phùaxpb bảfxngo chêhlvjnh lệoexwch nhau rấccyut lớylwln. Cho dùaxpbvkrf phùaxpb bảfxngo do cùaxpbng mộwardt móolqhn đlprdqjzn phámenhp bảfxngo luyệoexwn chếidyz ra, uy lựiyxnc cũqfnqng khôibedng giốofmdng nhau. Màvkrf phùaxpb bảfxngo nàvkrfy ta chỉbpmtolqh thểxzzp dựiyxna vàvkrfo hiệoexwn tưnaeiswulng khámenhc thưnaeixfhlng màvkrf phámenhn đlprdmenhn thìymeqmenht Yêhlvju hóolqha thâxzzpn hiệoexwn tạmpzki củmyrma ngưnaeiơhlkhi bâxzzpy giờxfhl khôibedng thểxzzp tiếidyzp nổommpi mộwardt kíeilkch củmyrma đlprdofmdi phưnaeiơhlkhng. Nếidyzu làvkrf Mộwardc Ma hóolqha thâxzzpn củmyrma Thanh Văpvmon thìymeqtxhan đlprdiểxzzpm nắsavtm chắsavtc." Giámenho chủmyrm Hắsavtc Sámenht giámenho cưnaeixfhli cưnaeixfhli ôibedn hòtxhaa, giảfxngi thíeilkch cho đlprdmpzki hámenhn.

tmmia tạmpzk Giámenho chủmyrm chỉbpmt đlprdiểxzzpm!" Đtmmimpzki hámenhn trong lòtxhang còtxhan cóolqh đlprdiểxzzpm chưnaeia tin, nhưnaeing ngoàvkrfi miệoexwng vâxzzpng dạmpzk cảfxngm ơhlkhn.

"Giámenho chủmyrm, tiếidyzp theo chúiiyung ta phảfxngi làvkrfm thếidyzvkrfo đlprdxzzp đlprdofmdi phóolqh mấccyuy tu sĩpfgkvkrfy? Đtmmiofmdi phưnaeiơhlkhng mộwardt khi đlprdãkhaf khôibedng phảfxngi làvkrf Đtmmioexw tửlkwr củmyrma Thấccyut đlprdmpzki phámenhi, thìymeqolqh cầaxzqn Tứpfgk đlprdmpzki huyếidyzt thịylwl chúiiyung ta toàvkrfn bộward ra tay, bắsavtt sốofmdng nhữkeftng ngưnaeixfhli nàvkrfy đlprdếidyzn đlprdâxzzpy đlprdxzzp Giámenho chủmyrm luyệoexwn côibedng?" Đtmmimpzki hámenhn mong chờxfhl hỏwardi, hiểxzzpn nhiêhlvjn cóolqh ýltnp muốofmdn tìymeqm Hàvkrfn Lậpfgkp bámenho thùaxpb rửlkwra hậpfgkn.

"Khôibedng cầaxzqn. Nóolqhi hắsavtn làvkrf tu sĩpfgk củmyrma Thiêhlvjn Trúiiyuc giámenho chỉbpmtvkrf đlprdmenhn nhưnaei vậpfgky màvkrf thôibedi, chứpfgk khôibedng hoàvkrfn toàvkrfn chắsavtc chắsavtn. Nóolqhi khôibedng chừzudqng còtxhan cóolqh trợswul thủmyrm. Màvkrf ta đlprdang bếidyz quan đlprdếidyzn thờxfhli đlprdiểxzzpm mấccyuu chốofmdt, khôibedng muốofmdn trêhlvju chọeapxc đlprdmpzki đlprdylwlch. Thờxfhli gian tớylwli đlprdâxzzpy phảfxngi ưnaeiylwlc thúiiyuc đlprdámenhm Giámenho đlprdqjzn trong Kinh thàvkrfnh, toàvkrfn bộwardaxzq lạmpzki trong Hoàvkrfng Cung, đlprdswuli ta côibedng phámenhp đlprdmpzki thàvkrfnh rồqjzni nóolqhi tiếidyzp. Cho dùaxpb khôibedng cóolqh tu sĩpfgk Trúiiyuc Cơhlkh Kỳgmgm tiếidyzn hàvkrfnh Huyếidyzt tếidyz, cũqfnqng chỉbpmt chậpfgkm thêhlvjm mấccyuy thámenhng màvkrf thôibedi. Đtmmiswuli đlprdếidyzn lúiiyuc đlprdóolqh, thìymeq ngoàvkrfi tu sĩpfgk Kếidyzt Đtmmian Kỳgmgm, tu tiêhlvjn giảfxng Trúiiyuc Cơhlkh Kỳgmgm sẽnhfk khôibedng đlprdưnaeiswulc ta đlprdxzzpvkrfo trong mắsavtt."hlvjn giámenho chủmyrm khi nóolqhi đlprdếidyzn đlprdâxzzpy, ngữkeft khíeilk vốofmdn bìymeqnh tĩpfgknh cũqfnqng tràvkrfn ngậpfgkp mộwardt tia hưnaeing phấccyun.

Suy nghĩpfgk củmyrma giámenho chủmyrm Hắsavtc Sámenht giámenho quảfxng nhiêhlvjn trùaxpbng hợswulp vớylwli đlprdiềpvexu màvkrfvkrfn Lậpfgkp sởaxzq liệoexwu.

"Cung chúiiyuc Giámenho chủmyrmibedng phámenhp sắsavtp đlprdmpzki thàvkrfnh, thuộwardc hạmpzk lậpfgkp tứpfgkc an bàvkrfi đlprdoexw tửlkwr bổommpn giámenho tăpvmong cưnaeixfhlng đlprdpvex phòtxhang trong Hoàvkrfng Cung, sẽnhfk khôibedng đlprdxzzp mộwardt ai tiếidyzn vàvkrfo quấccyuy rầaxzqy Giámenho chủmyrm." Đtmmimpzki hámenhn hiểxzzpu ra lớylwln tiếidyzng nóolqhi.

"Tốofmdt, ngưnaeiơhlkhi đlprdi xuốofmdng an bàvkrfi đlprdi"

Giámenho chủmyrm Hắsavtc Sámenht giámenho nóolqhi xong câxzzpu nàvkrfy, dưnaeixfhlng nhưnaeiolqh vẻdjyv mệoexwt mỏwardi, liềpvexn khôibedng thấccyuy cóolqh âxzzpm thanh nàvkrfo truyềpvexn ra nữkefta. Vìymeq thếidyz đlprdmpzki hámenhn đlprdaxzqu bóolqhng lưnaeitxhang cung kíeilknh lùaxpbi lạmpzki mấccyuy bưnaeiylwlc, rồqjzni mớylwli xoay ngưnaeixfhli bưnaeiylwlc đlprdi.

hlkhi đlprdâxzzpy lạmpzki trởaxzq thàvkrfnh mộwardt góolqhc bìymeqnh thưnaeixfhlng, khôibedng ai đlprdxzzp ýltnp đlprdếidyzn củmyrma Lãkhafnh cung.

Thờxfhli gian trôibedi qua rấccyut nhanh, từzudqiiyuc Hàvkrfn Lậpfgkp đlprdưnaeia tin tìymeqnh bámenho mìymeqnh biếidyzt đlprdưnaeiswulc ra ngoàvkrfi đlprdãkhafhlkhn nửlkwra thámenhng trôibedi qua.

Trong thờxfhli gian nàvkrfy, Hắsavtc Sámenht giámenho vàvkrfvkrfn Lậpfgkp khôibedng hẹmymxn màvkrfaxpbng co rúiiyut lạmpzki.


Ngưnaeixfhli củmyrma Hắsavtc Sámenht giámenho khôibedng cóolqh huy đlprdwardng ngưnaeixfhli đlprdiềpvexu tra nơhlkhi Hàvkrfn Lậpfgkp ẩsavtn thâxzzpn ởaxzq khắsavtp nơhlkhi. Màvkrfvkrfn Lậpfgkp cũqfnqng khôibedng dámenhm mạmpzko hiểxzzpm lẻdjyvn vàvkrfo Hoàvkrfng thàvkrfnh đlprdmpzki nộwardi, đlprdpvexu cốofmd gắsavtng khắsavtc chếidyz, dưnaeixfhlng nhưnaei việoexwc xảfxngy ra giữkefta hai bêhlvjn chưnaeia bao giờxfhl phámenht sinh vậpfgky.

vkrf ngưnaeixfhli Ma Đtmmimpzko theo lýltnp thuyếidyzt nêhlvjn sớylwlm hiệoexwn thâxzzpn, khôibedng biếidyzt vìymeq sao màvkrf mộwardt chúiiyut tin tứpfgkc liêhlvjn quan cũqfnqng khôibedng cóolqh, đlprdiềpvexu nàvkrfy làvkrfm Hàvkrfn Lậpfgkp thởaxzqvkrfi mộwardt hơhlkhi nhẹmymx nhõqfnqm.

Hắsavtn sợswul nhấccyut làvkrf ngưnaeixfhli Hắsavtc Sámenht giámenho cấccyuu kếidyzt vớylwli Ma Đtmmimpzko. Cụhlkhc diệoexwn ámenhc liệoexwt đlprdqjznng loạmpzkt xuấccyut hiệoexwn, cuốofmdi cùaxpbng lạmpzki khôibedng cóolqh xảfxngy ra, khiếidyzn cho Hàvkrfn Lậpfgkp khôibedng khỏwardi thầaxzqm cảfxngm thấccyuy may mắsavtn.

Theo tíeilknh toámenhn củmyrma Hàvkrfn Lậpfgkp, Lýltnpolqha Nguyêhlvjn cho dùaxpb phámenhi ngưnaeixfhli đlprdếidyzn, nhanh nhấccyut cũqfnqng phảfxngi trêhlvjn dưnaeiylwli mưnaeixfhli ngàvkrfy nữkefta, cho nêhlvjn hắsavtn cũqfnqng khôibedng vộwardi vàvkrfng mỗlucki ngàvkrfy đlprdpvexu tu luyệoexwn, khôibedng ra ngoàvkrfi tùaxpby tiệoexwn. Tầaxzqn Ngôibedn đlprdưnaeiswulc Hàvkrfn Lậpfgkp ámenhm chỉbpmt, gầaxzqn đlprdâxzzpy cũqfnqng từzudq chốofmdi cámenhc thiếidyzp mờxfhli ra bêhlvjn ngoàvkrfi, chuyêhlvjn tâxzzpm ởaxzq tạmpzki trong phủmyrm, hưnaeiaxzqng hạmpzknh phúiiyuc gia đlprdìymeqnh.

Nhưnaeing sámenhng sớylwlm hôibedm nay khi Hàvkrfn Lậpfgkp đlprdang ngồqjzni trêhlvjn giưnaeixfhlng luyệoexwn khíeilk thìymeq hai mắsavtt đlprdang nhắsavtm lạmpzki đlprdwardt nhiêhlvjn mởaxzq ra, xuấccyut hiệoexwn mộwardt đlprdmpzko hàvkrfn quang.

"Làvkrf vịylwl đlprdmpzko hữkeftu nàvkrfo đlprdếidyzn chơhlkhi, khôibedng cầaxzqn ẩsavtn ẩsavtn núiiyup núiiyup làvkrfm gìymeq, hiệoexwn thâxzzpn đlprdi!"

vkrfn Lậpfgkp lạmpzknh giọeapxng nóolqhi, vỗluckvkrfo túiiyui trữkeft vậpfgkt ởaxzqhlvjn hôibedng, lậpfgkp tứpfgkc Bạmpzkch Luâxzzpn Thuẫtmmin lơhlkh lửlkwrng trong khôibedng trung, che trưnaeiylwlc mặnhfkt mìymeqnh, đlprdqjznng thờxfhli trong tay cũqfnqng cầaxzqm lấccyuy Hỏwarda Vâxzzpn phùaxpb, bộwardmenhng nhưnaeixzzpm đlprdmpzki đlprdylwlch.

Khiếidyzn cho Hàvkrfn Lậpfgkp nghiêhlvjm trọeapxng nhưnaei vậpfgky, tấccyut cảfxng đlprdpvexu làvkrfymeq hắsavtn kinh hãkhafi cảfxngm ứpfgkng đlprdưnaeiswulc bêhlvjn ngoàvkrfi mộwardt lúiiyuc cóolqh đlprdếidyzn ba bốofmdn tu sĩpfgk Trúiiyuc Cơhlkh Kỳgmgm, đlprdang léhlkhn lúiiyut ngoàvkrfi cửlkwra. Mặnhfkc dùaxpb bọeapxn họeapx đlprdpvexu dùaxpbng phámenhp thuậpfgkt ẩsavtn dấccyuu khíeilk tứpfgkc, nhưnaeing Hàvkrfn Lậpfgkp đlprdãkhaf tu luyệoexwn vôibed danh khẩsavtu quyếidyzt nêhlvjn vẫtmmin cảfxngm ứpfgkng đlprdưnaeiswulc sựiyxn tồqjznn tạmpzki củmyrma bọeapxn họeapx.

Hắsavtn khiếidyzp sợswul thầaxzqm nhủmyrm, hay làvkrf Tứpfgk đlprdmpzki huyếidyzt thịylwl củmyrma Hắsavtc Sámenht giámenho cùaxpbng đlprdếidyzn?

Ýhlkh nghĩpfgk đlprdóolqh vừzudqa hiệoexwn lêhlvjn trong đlprdaxzqu, Hàvkrfn Lậpfgkp kêhlvju khổommp khôibedng thôibedi, lậpfgkp tứpfgkc cóolqh ýltnp đlprdylwlnh chạmpzky trốofmdn. Còtxhan ngưnaeixfhli củmyrma Tầaxzqn phủmyrmvkrfibedng Sơhlkhn tứpfgk hữkeftu, Hàvkrfn Lậpfgkp chỉbpmtolqh thểxzzp mặnhfkc kệoexw, cầaxzqu phúiiyuc cho bọeapxn họeapxvkrf thôibedi.

vkrfn Lậpfgkp suy nghĩpfgk miêhlvjn man, nhưnaeing bêhlvjn ngoàvkrfi lạmpzki khôibedng xảfxngy ra trưnaeixfhlng hợswulp phámenhp khíeilk, đlprdmpzko thuậpfgkt đlprdhlvjn cuồqjznng tậpfgkp kíeilkch nhưnaei hắsavtn tưnaeiaxzqng tưnaeiswulng, ngưnaeiswulc lạmpzki truyềpvexn đlprdếidyzn mộwardt tiếidyzng cưnaeixfhli trong trẻdjyvo.

"Ha ha. Thếidyzvkrfo, ta đlprdãkhafolqhi vớylwli mấccyuy ngưnaeixfhli làvkrf khôibedng thểxzzp gạmpzkt đlprdưnaeiswulc tai mắsavtt củmyrma tiểxzzpu sưnaei đlprdoexwvkrf. Tiểxzzpu sưnaei đlprdoexw đlprdãkhaf tiếidyzn vàvkrfo cảfxngnh giớylwli Trúiiyuc Cơhlkh trung kỳgmgm, bảfxngn lãkhafnh đlprdóolqh củmyrma cámenhc ngưnaeiơhlkhi đlprdzudqng cóolqhvkrf thi triểxzzpn trưnaeiylwlc mặnhfkt Hàvkrfn sưnaei đlprdoexw"

GIọeapxng nóolqhi nàvkrfy Hàvkrfn Lậpfgkp rấccyut quen tai, trong lòtxhang vừzudqa đlprdwardng, liềpvexn nóolqhi lớylwln:

"Chẳdbjlng lẽnhfkvkrf Tốofmdng sưnaei huynh đlprdếidyzn, sưnaei đlprdoexw vấccyun an sưnaei huynh."

Trong lờxfhli nóolqhi củmyrma Hàvkrfn Lậpfgkp tràvkrfn đlprdaxzqy vui mừzudqng vàvkrf kinh ngạmpzkc.

"Sưnaei đlprdoexw, ngưnaeiơhlkhi đlprdmenhn khôibedng sai àvkrf nghe!" Chủmyrm nhâxzzpn củmyrma thanh âxzzpm đlprdóolqh vừzudqa nóolqhi xong, liềpvexn nghêhlvjnh ngang đlprdsavty cửlkwra tiếidyzn vàvkrfo phòtxhang Hàvkrfn Lậpfgkp, đlprdúiiyung làvkrf Tứpfgknaei huynh Tốofmdng Môibedng.

Phíeilka sau hắsavtn còtxhan cóolqh hai nam mộwardt nữkeft, trừzudq mộwardt nam tửlkwr trẻdjyv tuổommpi khuôibedn mặnhfkt tuấccyun mỹvnnkhlvjnh mặnhfkt thìymeq đlprdôibedi nam nữkefttxhan lạmpzki đlprdang mỉbpmtm cưnaeixfhli nhìymeqn Hàvkrfn Lậpfgkp.

Nam tửlkwrolqh khuôibedn mặnhfkt nho nhãkhaf mỉbpmtm cưnaeixfhli nóolqhi:

"Bámenht sưnaei đlprdoexw, ta ởaxzq chỗlucknaei phụhlkh đlprdãkhaf sớylwlm nghe nóolqhi đlprdếidyzn têhlvjn củmyrma ngưnaeiơhlkhi. Đtmmiámenhng tiếidyzc làvkrf ta vàvkrf Thấccyut Sưnaei muộwardi vẫtmmin chưnaeia cóolqh duyêhlvjn gặnhfkp ngưnaeiơhlkhi. Hôibedm nay cuốofmdi cùaxpbng cũqfnqng đlprdãkhaf đlprdưnaeiswulc nhìymeqn thấccyuy. Tuy nhiêhlvjn nhanh nhưnaei vậpfgky màvkrf ngưnaeiơhlkhi đlprdãkhaf tiếidyzn đlprdếidyzn cảfxngnh giớylwli Trúiiyuc Cơhlkh trung kỳgmgm, ha ha, thậpfgkt sựiyxnvkrf chẳdbjlng biếidyzt nóolqhi gìymeq nữkefta"

Nữkeft tửlkwr xinh đlprdmymxp tuyệoexwt trầaxzqn đlprdpfgkng sóolqhng vai cùaxpbng hắsavtn nghe nóolqhi thếidyz, cũqfnqng che miệoexwng cưnaeixfhli khẽnhfk, mộwardt đlprdôibedi mắsavtt sámenhng tòtxhatxha đlprdámenhnh giámenhvkrfn Lậpfgkp.

vkrfn Lậpfgkp nghe nóolqhi thếidyz, lạmpzki nhìymeqn khuôibedn mặnhfkt củmyrma hai ngưnaeixfhli nàvkrfy, sao lạmpzki khôibedng rõqfnq hai vịylwlvkrfy làvkrf ai chứpfgk. Lúiiyuc nàvkrfy vộwardi vàvkrfng đlprdpfgkng dậpfgky xuốofmdng giưnaeixfhlng, vẻdjyv mặnhfkt cung kíeilknh nóolqhi:

"Làvkrf Tam sưnaei huynh vàvkrf Thấccyut sưnaei Tỷnhfk. Sưnaei đlprdoexw đlprdãkhaf sớylwlm nghe nóolqhi đlprdếidyzn đlprdmpzki danh củmyrma sưnaei huynh vàvkrfnaei tỷnhfk, nhưnaeing thậpfgkt cóolqh lỗlucki khi chưnaeia ra mắsavtt. Còtxhan vềpvex tu vi, sưnaei huynh khôibedng phảfxngi sớylwlm đlprdãkhaf đlprdmpzkt đlprdếidyzn Trúiiyuc Cơhlkh trung kỳgmgm sao, tu vi củmyrma đlprdoexw thìymeqolqhymeq đlprdámenhng nóolqhi."

Trong lờxfhli nóolqhi củmyrma Hàvkrfn Lậpfgkp, tràvkrfn đlprdaxzqy thàvkrfnh ýltnp, đlprdxzzp lạmpzki ấccyun tưnaeiswulng khámenh tốofmdt vớylwli vịylwl Tam sưnaei huynh nàvkrfy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.