Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 311 : Huyết tế bí ẩn

    trước sau   
Trong khi Hàpeyrn Lậpcqlp đnsbhang suy nghĩdpgu thìzlphznalo giảpcql mặikujt đnsbhen vẫoqton thao thao bấdxrlt tuyệwsxdt nóldhei:

"… chúihkrng ta khôznjyng thểynempeyro biếhlrnt đnsbhưytamgragc tu vi thựsbawc sựsbaw giápsomo chủynem Hắygszc Sápsomt giápsomo, màpeyrdrorn cạlqcfnh hắygszn còhazan cóldhe mấdxrly têdrorn Tứvsmn đnsbhlqcfi huyếhlrnt thịejaz luôznjyn ởcnfgdrorn hộtkyu vệwsxd giốtoqrng nhưytamznjym nay gặikujp vậpcqly. Bằoqtong mấdxrly ngưytamgragi chúihkrng ta khẳsbawng đnsbhejaznh khôznjyng phảpcqli đnsbhejazch thủynem củynema đnsbhtoqri phưytamơwlurng. Cho nêdrorn ta đnsbhpbma nghịejaz Tiềpbman bốtoqri khôznjyng cầdrorn chủynem đnsbhtkyung trêdroru chọdqtbc đnsbhtoqri phưytamơwlurng nữkkdja, tốtoqrt nhấdxrlt làpeyr đnsbhgragi việwsxdn binh…."

"Yêdrorn tâiqgim, vịejaz Giápsomo chủynem Hắygszc Sápsomt giápsomo nàpeyry nhiềpbmau lắygszm chỉytamldhe tu vi làpeyr Trúihkrc Cơwlur hậpcqlu kỳukgc, khôznjyng thểynempeyro làpeyr tu sĩdpgu Kếhlrnt Đirxxan Kỳukgc đnsbhưytamgragc"

peyrn Lậpcqlp vừsfwsa nghe thấdxrly đnsbhtoqri phưytamơwlurng nóldhei đnsbhếhlrnn đnsbhâiqgiy thìzlph đnsbhtkyut nhiêdrorn mởcnfg miệwsxdng, chặikujn ngang lờgragi nóldhei củynema lãznalo giảpcql, giọdqtbng rấdxrlt khẳsbawng đnsbhejaznh.

Lờgragi vừsfwsa nóldhei ra khiếhlrnn cho lãznalo giảpcql mặikujt đnsbhen ngẩxrwsn ngưytamgragi, nhấdxrlt thờgragi vui vẻgrag, màpeyr mấdxrly ngưytamgragi khápsomc cũktrwng thởcnfgpeyri mộtkyut hơwluri thoảpcqli mápsomi.

Mặikujc dùanzt khôznjyng biếhlrnt vìzlph sao Hàpeyrn Lậpcqlp lạlqcfi khẳsbawng đnsbhejaznh nhưytam vậpcqly. Nhưytamng mộtkyut khi vịejazpeyrn tiềpbman bốtoqri nàpeyry đnsbhãznalldhei nhưytam vậpcqly thìzlphpsomm chínxawn phầdrorn sẽemgi khôznjyng sai. Vừsfwsa rồckimi mấdxrly ngưytamgragi bọdqtbn họdqtbhazan thảpcqlo luậpcqln, nếhlrnu chẳsbawng may kẻgrag đnsbhejazch làpeyr tu sĩdpgu Kếhlrnt Đirxxan Kỳukgc thìzlph bọdqtbn họdqtb chỉytamldhe thểynem ôznjym đnsbhdroru trốtoqrn chui trốtoqrn nhủynemi nhưytam chuộtkyut. Sợgragpeyranzt cho ngưytamgragi củynema Thấdxrlt đnsbhlqcfi phápsomi đnsbhếhlrnn chi việwsxdn, cũktrwng khôznjyng thểynempeyro làpeyrm gìzlph đnsbhưytamgragc giápsomo chủynem Hắygszc Sápsomt giápsomo.


iqgiy giờgragpeyrn Lậpcqlp nóldhei nhưytam vậpcqly, khiếhlrnn cho Môznjyng Sơwlurn tứvsmn hữkkdju an tâiqgim hơwlurn nhiềpbmau.

"Tiềpbman bốtoqri cóldhe thểynemldhei rõxhal việwsxdc nàpeyry mộtkyut chúihkrt đnsbhưytamgragc khôznjyng? Chúihkrng ta đnsbhãznal thẩxrwsm vấdxrln Vưytamơwlurng tổykpnng quảpcqln nhưytamng vẫoqton khôznjyng biếhlrnt tínxawzlph vềpbma tu vi củynema têdrorn giápsomo chủynem kia"znal thanh niêdrorn đnsbhãznal khôznjyi phụkroec lạlqcfi rấdxrlt nhiềpbmau sau khi bịejaz đnsbhpcqlnxawch bởcnfgi sựsbaw việwsxdc củynema Ngũktrw muộtkyui, mởcnfg miệwsxdng muốtoqrn hỏinoci cho rõxhal.

"Tứvsmn đnsbhwsxd, ngưytamơwluri nóldhei cápsomi gìzlph thếhlrn? Hàpeyrn tiềpbman bốtoqri mộtkyut khi đnsbhãznalldhei nhưytam vậpcqly thìzlph khẳsbawng đnsbhejaznh nắygszm chắygszc mưytamgragi phầdrorn."znalo giảpcql mặikujt đnsbhen nghiêdrorm mặikujt lạlqcfi, hung hăsmfnng giápsomo huấdxrln têdrorn thanh niêdrorn mộtkyut câiqgiu.

peyrn Lậpcqlp nghe hai ngưytamgragi nóldhei, trêdrorn mặikujt mỉytamm cưytamgragi, lạlqcfnh nhạlqcft nóldhei:

irxxâiqgiy cũktrwng khôznjyng phảpcqli làpeyrnxaw mậpcqlt gìzlph. Tin tứvsmnc nàpeyry làpeyr phápsomn đnsbhpsomn từsfws việwsxdc têdrorn giápsomo chủynem kia vẫoqton cầdrorn tu sĩdpgu Trúihkrc Cơwlur Kỳukgc đnsbhynem tiếhlrnn hàpeyrnh huyếhlrnt tếhlrn"

peyrn Lậpcqlp khôznjyng nhanh khôznjyng chậpcqlm, từsfws từsfws giảpcqli thínxawch.

"Mặikujc dùanzt Hoàpeyrng Phong cốtoqrc chúihkrng ta khôznjyng hiểynemu quápsom nhiềpbmau vềpbmaznjyng phápsomp củynema Ma Đirxxlqcfo. Nhưytamng đnsbhtoqri vớhazai loạlqcfi tàpeyr phápsomp đnsbhtoqrt chápsomy giai đnsbhoạlqcfn nhưytam huyếhlrnt tếhlrn thìzlph vẫoqton cóldhe hiểynemu biếhlrnt nhấdxrlt đnsbhejaznh. Loạlqcfi ma côznjyng hấdxrlp thu tinh huyếhlrnt tu vi củynema tu sĩdpgu khápsomc đnsbhynemsmfnng tu vi củynema mìzlphnh, trưytamhazac kia trong Ma phápsomi làpeyr rấdxrlt bìzlphnh thưytamgragng. Nóldheldhe thểynem giúihkrp cho mộtkyut têdrorn tu sĩdpgu trong thờgragi gian ngắygszn phápsomp lựsbawc tăsmfnng lêdrorn rấdxrlt nhiềpbmau, giảpcqlm hơwlurn phâiqgin nửnxawa thờgragi gian đnsbhpcql tọdqtba khổykpn tu. Cho nêdrorn tu tiêdrorn giớhazai cũktrwng cóldhe mộtkyut thờgragi kỳukgc nhưytam vậpcqly, khôznjyng nóldhei gìzlph ma đnsbhlqcfo màpeyr ngay cảpcql rấdxrlt nhiềpbmau ngưytamgragi củynema chínxawnh phápsomi léytamn tu luyệwsxdn loạlqcfi côznjyng phápsomp nàpeyry."

peyrn Lậpcqlp nóldhei đnsbhếhlrnn đnsbhâiqgiy thìzlphytamgragi lạlqcfnh mộtkyut tiếhlrnng, khóldhee miệwsxdng lộtkyu ra vẻgrag tràpeyro phúihkrng, lúihkrc nàpeyry mớhazai tiếhlrnp tụkroec:

"Nhưytamng loạlqcfi phưytamơwlurng phápsomp tu luyệwsxdn đnsbhdrorn cuồckimng nàpeyry, khôznjyng chỉytam cầdrorn tâiqgim đnsbhejaza ápsomc đnsbhtkyuc giếhlrnt hạlqcfi rấdxrlt nhiềpbmau tu sĩdpgu khápsomc, hơwlurn nữkkdja còhazan cóldhe mộtkyut khuyếhlrnt đnsbhiểynemm trínxaw mạlqcfng. Chẳsbawng nhữkkdjng chỉytamldhe ngưytamgragi từsfws Trúihkrc Cơwlur Kỳukgc trởcnfg xuốtoqrng mớhazai cóldhe hiệwsxdu quảpcql, hơwlurn nữkkdja mộtkyut khi Huyếhlrnt tếhlrn thìzlph cảpcql đnsbhgragi khôznjyng thểynem Kếhlrnt Đirxxan, chỉytamldhe thểynem dừsfwsng lạlqcfi ởcnfg Trúihkrc Cơwlur Kỳukgc. Năsmfnm đnsbhóldhe nhiềpbmau tu sĩdpguytamn tu luyệwsxdn Huyếhlrnt Tếhlrn ma côznjyng nhưytamng chưytama cóldhe mộtkyut ai cóldhe thểynem Kếhlrnt Đirxxan thàpeyrnh côznjyng."

"Càpeyrng khôznjyng ổykpnn chínxawnh làpeyr, thôznjyng qua Huyếhlrnt tếhlrn thôznjyn phệwsxd phápsomp lựsbawc củynema ngưytamgragi khápsomc thìzlph sẽemgi thưytamgragng xuyêdrorn xuấdxrlt hiệwsxdn hiệwsxdn tưytamgragng bịejaz cắygszn trảpcql, khôznjyng cẩxrwsn thậpcqln sẽemgi bịejaz tẩxrwsu hỏinoca nhậpcqlp ma màpeyr chếhlrnt. Đirxxưytamơwlurng nhiêdrorn nguyêdrorn nhâiqgin chủynem yếhlrnu khiếhlrnn loạlqcfi côznjyng phápsomp nàpeyry biệwsxdt tăsmfnm biệwsxdt tínxawch chínxawnh làpeyrzlphpeyrnh vi thôznjyn phệwsxd tinh huyếhlrnt củynema ngưytamgragi khápsomc, khiếhlrnn cho tu sĩdpgu khápsomc kiêdrorng kịejaz. Ngưytamgragi sởcnfg hữkkdju ma côznjyng nàpeyry đnsbhpbmau bịejaz chápsomnh, ma lưytamykpnng đnsbhlqcfo truy sápsomt hầdroru nhưytam khôznjyng còhazan"

"Nhưytamng sau nàpeyry lạlqcfi nghe nóldhei ngưytamgragi trong Ma Đirxxlqcfo khôznjyng thểynempeyro bỏinoc qua đnsbhưytamgragc thủynem đnsbhoạlqcfn cấdxrlp tốtoqrc tăsmfnng tu vi lêdrorn nàpeyry, nêdrorn đnsbhãznalpsomng lậpcqlp ra mộtkyut phưytamơwlurng phápsomp tu luyệwsxdn têdrorn làpeyr Huyếhlrnt Tếhlrnktrwng tưytamơwlurng tựsbaw nhưytam thếhlrn. Chẳsbawng qua loạlqcfi phưytamơwlurng phápsomp nàpeyry, khôznjyng cầdrorn phảpcqli trựsbawc tiếhlrnp thôznjyn phệwsxd tinh huyếhlrnt củynema ngưytamgragi khápsomc, màpeyrpeyr ra tay vớhazai hồckimn phápsomch nguyêdrorn thầdrorn củynema ngưytamgragi tu tiêdrorn. Nghe nóldhei tu vi tăsmfnng lêdrorn mặikujc dùanzt khôznjyng mạlqcfnh bằoqtong Huyếhlrnt tếhlrn nguyêdrorn thủynemy, nhưytamng vẫoqton khôznjyng thểynem Kếhlrnt đnsbhan vàpeyr bịejaz nguy hiểynemm cắygszn trảpcql, đnsbhưytamgragc xưytamng làpeyr Hồckimn tếhlrn. Đirxxtoqri vớhazai Hồckimn tếhlrn, đnsbhiểynemn tịejazch củynema bổykpnn môznjyn khôznjyng ghi lạlqcfi nhiềpbmau lắygszm. Chỉytam biếhlrnt làpeyr từsfws khi sápsomng lậpcqlp đnsbhếhlrnn nay, chỉytamldhe mộtkyut ínxawt nhâiqgin vậpcqlt cao tầdrorng trong Ma Đirxxlqcfo nắygszm giữkkdj, khôznjyng truyềpbman bápsom rộtkyung rãznali ra ngoàpeyri. Đirxxiềpbmau nàpeyry đnsbhãznal trápsomnh mộtkyut kiếhlrnp đnsbhckimpsomt trong tu tiêdrorn giớhazai. Hơwlurn nữkkdja nghe nóldhei còhazan cóldhe khôznjyng ínxawt hạlqcfn chếhlrn khápsomc."

peyrn Lậpcqlp mộtkyut hơwluri nóldhei ra nhiềpbmau bínxawxrwsn cóldhe quan hệwsxd vớhazai Huyếhlrnt tếhlrn nhưytam vậpcqly, khiếhlrnn cho nhóldhem tápsomn tu Môznjyng Sơwlurn tứvsmn hữkkdju mởcnfg rộtkyung tầdrorm mắygszt mộtkyut phen. Đirxxckimng thờgragi cũktrwng biếhlrnt vìzlph sao Hàpeyrn Lậpcqlp lạlqcfi khẳsbawng đnsbhejaznh rằoqtong têdrorn giápsomo chủynem Hắygszc Sápsomt giápsomo chỉytamldhe cấdxrlp bậpcqlc Trúihkrc Cơwlur Kỳukgc. Rấdxrlt rõxhalpeyrng phưytamơwlurng phápsomp Huyếhlrnt tếhlrnpeyr Hắygszc Sápsomt giápsomo sửnxaw dụkroeng chínxawnh làpeyr thủynem đnsbhoạlqcfn Huyếhlrnt tếhlrn thứvsmn nhấdxrlt.

"Chúihkrng ta đnsbhãznal hiểynemu rõxhalzlphnh hìzlphnh đnsbhlqcfi khápsomi vềpbma Hắygszc Sápsomt giápsomo. Nhưytamng đnsbhlqcfi hápsomn đnsbhdroru bóldheng lưytamykpnng chạlqcfy thoápsomt trởcnfg vềpbma thìzlph ngưytamgragi củynema Hắygszc Sápsomt giápsomo chắygszc cũktrwng đnsbhãznal biếhlrnt tìzlphnh hìzlphnh củynema chúihkrng ta. Khôznjyng biếhlrnt cóldhe lậpcqlp tứvsmnc bỏinocpeyro huyệwsxdt chạlqcfy trốtoqrn khôznjyng nữkkdja. Nhưytam vậpcqly thìzlph đnsbhtoqri phưytamơwlurng sẽemgi chuyểynemn từsfwspsomng sang tốtoqri, rấdxrlt bấdxrlt lợgragi cho chúihkrng ta"znalo Nhịejaz củynema mấdxrly ngưytamgragi đnsbhóldhe đnsbhtkyut nhiêdrorn nhớhaza đnsbhếhlrnn đnsbhiềpbmau gìzlph đnsbhóldhe, lo lắygszng nóldhei.


"Sẽemgi khôznjyng đnsbhâiqgiu! Hắygszc Sápsomt giápsomo hiệwsxdn thờgragi sẽemgi khôznjyng lậpcqlp tứvsmnc chạlqcfy trốtoqrn. Ta từsfws trong miệwsxdng têdrorn tiểynemu Vưytamơwlurng gia kia biếhlrnt đnsbhưytamgragc, têdrorn giápsomo chủynem kia hiệwsxdn nay đnsbhang ởcnfg thờgragi đnsbhiểynemm bếhlrn quan tu luyệwsxdn mấdxrlu chốtoqrt, phảpcqli dựsbawa vàpeyro mộtkyut vùanztng Âdwfam huyệwsxdt chi đnsbhejaza trong Hoàpeyrng Cung mớhazai cóldhe thểynem thu côznjyng. Nghe nóldhei vìzlph lầdrorn tu luyệwsxdn nàpeyry màpeyr hắygszn đnsbhãznal chuẩxrwsn bịejaz mấdxrly năsmfnm trờgragi, tuyệwsxdt đnsbhtoqri khôznjyng bỏinoc dởcnfg nửnxawa đnsbhưytamgragng. Nêdrorn hơwlurn phâiqgin nửnxawa bọdqtbn chúihkrng đnsbhang tậpcqlp trung lựsbawc lưytamgragng, tăsmfnng cưytamgragng đnsbhpbma phòhazang chúihkrng ta." Trong giọdqtbng nóldhei củynema Hàpeyrn Lậpcqlp, cóldhe đnsbhôznjyi chúihkrt ýbhil tràpeyro phúihkrng đnsbhtoqri vớhazai Hắygszc Sápsomt giápsomo.

Nghe xong lờgragi nàpeyry, tinh thầdrorn mấdxrly ngưytamgragi Môznjyng Sơwlurn tứvsmn hữkkdju phấdxrln chấdxrln, đnsbhpbmau khẽemgi lộtkyu ra vẻgragytamng phấdxrln.

"Tiềpbman bốtoqri, vậpcqly tiếhlrnp theo chúihkrng ta phảpcqli…."znalo giảpcql mặikujt đnsbhen bìzlphnh tĩdpgunh hỏinoci.

"Tiếhlrnp theo khôznjyng cầdrorn phảpcqli làpeyrm gìzlph, ngồckimi đnsbhgragi việwsxdn binh đnsbhếhlrnn. Đirxxtoqri phưytamơwlurng mặikujc dùanzt biếhlrnt tưytamhazang mạlqcfo củynema chúihkrng ta, nhưytamng khôznjyng biếhlrnt nơwluri chúihkrng ta ẩxrwsn thâiqgin. Hơwlurn nữkkdja ngưytamgragi phụkroe trápsomch Việwsxdt kinh, lạlqcfi làpeyr hai gãznalanzt binh trong tay chúihkrng ta. Cho nêdrorn Hắygszc Sápsomt giápsomo muốtoqrn tìzlphm chúihkrng ta, cũktrwng khôznjyng tìzlphm ra đnsbhưytamgragc ngưytamgragi đnsbhygszc lựsbawc. Tuy nhiêdrorn mọdqtbi ngưytamgragi phảpcqli chúihkr ýbhil cẩxrwsn thậpcqln hơwlurn, gầdrorn nhấdxrlt khôznjyng nêdrorn ra ngoàpeyri, ởcnfg trong phủynem tu luyệwsxdn cho tốtoqrt đnsbhi. Khi việwsxdn binh đnsbhếhlrnn đnsbhâiqgiy, chúihkrng ta sẽemgi tiếhlrnp tụkroec bàpeyrn bạlqcfc"peyrn Lậpcqlp đnsbhưytama tay nhéytamo nhéytamo mũktrwi, khóldhee miệwsxdng hơwluri nhếhlrnch lêdrorn, hai mắygszt hínxawp lạlqcfi thàpeyrnh khe hẹbhilp.

Trêdrorn mặikujt Hàpeyrn Lậpcqlp lộtkyu ra vẻgrag mặikujt cưytamgragi nhưytam khôznjyng cưytamgragi, khiếhlrnn cho nhữkkdjng ngưytamgragi khápsomc trong phòhazang đnsbhpbmau cảpcqlm thấdxrly mờgrag mịejazt, rấdxrlt mêdror hoặikujc, khóldhe hiểynemu.

Hoàpeyrng thàpeyrnh Việwsxdt Quốtoqrc chiếhlrnm cứvsmn mộtkyut phầdrorn năsmfnm diệwsxdn tínxawch củynema Việwsxdt Kinh, nhưytamng mộtkyut phầdrorn ba diệwsxdn tínxawch củynema nóldhe lạlqcfi làpeyr Đirxxlqcfi nộtkyui Hoàpeyrng Cung nguy nga lộtkyung lẫoqtoy

Tầdrorng tầdrorng lớhazap lớhazap cung lầdroru chạlqcfm trổykpn tinh xảpcqlo, vôznjy sốtoqrpeyrnh lang lớhazan nhỏinoc trang nhãznal, cùanztng vớhazai hoa viêdrorn xinh đnsbhbhilp đnsbhdrory kỳukgc hoa dịejaz thảpcqlo dùanztng trang trínxaw khiếhlrnn cho đnsbhápsomm tiểynemu thápsomi giápsomm vàpeyr cung nữkkdjanzt đnsbhãznalcnfg trong Hoàpeyrng Cung mấdxrly năsmfnm vẫoqton thưytamgragng xuyêdrorn bịejaz nhầdrorm đnsbhưytamgragng. Qua đnsbhóldheldhe thểynem thấdxrly sựsbaw rộtkyung lớhazan củynema Hoàpeyrng Cung Việwsxdt Quốtoqrc.

iqgiy giờgrag đnsbhãznalpeyr canh ba, cung đnsbhiệwsxdn khổykpnng lồckim vốtoqrn đnsbhdrory thápsomi giápsomm vàpeyr cung nữkkdj muôznjyn hìzlphnh muôznjyn vẻgrag qua lạlqcfi thưytamgragng xuyêdrorn, giờgrag đnsbhãznal sớhazam biếhlrnn thàpeyrnh năsmfnm bưytamhazac mộtkyut trạlqcfm canh gápsomc, mưytamgragi bưytamhazac mộtkyut nhóldhem, đnsbhpbma phòhazang cẩxrwsn mậpcqlt.

Nhưytamng dùanztcnfgzlphnh huốtoqrng nhưytam vậpcqly, vẫoqton cóldhe mộtkyut ngưytamgragi toàpeyrn thâiqgin bao trong mộtkyut tấdxrlm ápsomo choàpeyrng rộtkyung thùanztng thìzlphnh, cầdrorm trong tay mộtkyut tấdxrlm Kim bàpeyri, nghêdrornh ngang đnsbhi qua từsfwsng tốtoqrp, từsfwsng trạlqcfm canh gápsomc đnsbhưytamgragc bốtoqr trínxaw tầdrorng tầdrorng lớhazap lớhazap, tiếhlrnn đnsbhếhlrnn trưytamhazac mộtkyut tòhazaa đnsbhiệwsxdn âiqgim lãznalnh ởcnfgiqgiu trong Hoàpeyrng Cung.

Thâiqgin hìzlphnh ngưytamgragi nàpeyry cựsbawc kỳukgc cao lớhazan.

Nhìzlphn cápsomnh cửnxawa đnsbhiệwsxdn âiqgim trầdrorm, ngưytamgragi thầdrorn bínxaw bỗgragng nhiêdrorn cởcnfgi chiếhlrnc ápsomo choàpeyrng trêdrorn ngưytamgragi ra, lộtkyu ra mộtkyut cápsomi trápsomn sápsomng chóldhei, chínxawnh làpeyrdrorn đnsbhlqcfi hápsomn đnsbhdroru bóldheng lưytamykpnng đnsbhãznal chạlqcfy khỏinoci tay Hàpeyrn Lậpcqlp.

Hắygszn lúihkrc nàpeyry, khôznjyng còhazan hìzlphnh dạlqcfng yêdroru màpeyr nữkkdja màpeyr đnsbhãznal khôznjyi phụkroec lạlqcfi diệwsxdn mạlqcfo ban đnsbhdroru. Nhưytamng vẻgrag mặikujt tápsomi nhợgragt thiếhlrnu mápsomu, nhìzlphn nhưytampeyr nguyêdrorn khínxaw đnsbhlqcfi thưytamơwlurng vậpcqly.

"Ai?"


Đirxxlqcfi hápsomn đnsbhdroru bóldheng lưytamykpnng mớhazai vừsfwsa tiếhlrnn lêdrorn hai bưytamhazac thìzlph mộtkyut giọdqtbng nóldhei vôznjyanztng lạlqcfnh lùanztng từsfwsdrorn trong cápsomnh cửnxawa truyềpbman ra.

"Băsmfnng Yêdroru, làpeyr ta"

Đirxxlqcfi hápsomn đnsbhdroru bóldheng lưytamykpnng khôznjyng khápsomch khínxaw trảpcql lờgragi, châiqgin khôznjyng hềpbma ngừsfwsng lạlqcfi, bưytamhazac thêdrorm vàpeyri bưytamhazac đnsbhếhlrnn trưytamhazac cửnxawa.

"Thìzlph ra làpeyr Thiếhlrnt La ra ngoàpeyri làpeyrm nhiệwsxdm vụkroe. Nhưytamng cưytamhazac bộtkyu nhưytam thếhlrnpeyro lạlqcfi hưytam phùanzt, trung khínxaw khôznjyng đnsbhynem Chẳsbawng lẽemgi ngưytamơwluri tựsbawytamng làpeyr ngưytamgragi phápsomp khínxaw nan thưytamơwlurng, thủynemy hỏinoca bấdxrlt xâiqgim, sao lạlqcfi bịejaz thếhlrnpeyry?" Giọdqtbng nóldhei lạlqcfnh lùanztng cóldhe đnsbhôznjyi chúihkrt kinh ngạlqcfc, nhưytamng sau đnsbhóldhe liềpbman cóldhe vẻgrag hảpcqldrorzlph tai họdqtba củynema ngưytamgragi khápsomc.

"Hừsfwspsomi têdrorn gia hỏinoca lạlqcfnh lùanztng nhưytam ngưytamơwluri thìzlph biếhlrnt cápsomi gìzlph. Têdrorn gia hỏinoca lầdrorn nàpeyry ta gặikujp đnsbhúihkrng làpeyr mộtkyut cápsomi gốtoqrc rạlqcf cứvsmnng. Đirxxsfwsng nóldhei làpeyr ta, màpeyr cho dùanzt chúihkrng ta hai ngưytamgragi cùanztng xôznjyng lêdrorn chỉytam sợgragktrwng chẳsbawng cóldhezlph tốtoqrt. May ta thôznjyng mìzlphnh trưytamhazac đnsbhóldhe đnsbhãznalldhea thàpeyrnh Sápsomt Yêdroru, nếhlrnu khôznjyng chỉytam sợgrag ngay cảpcqlpsomi mạlqcfng nàpeyry cũktrwng phảpcqli bỏinoc lạlqcfi đnsbhóldhe rồckimi" Đirxxlqcfi hápsomn đnsbhdroru bóldheng lưytamykpnng cưytamgragi nóldhei.

"Vậpcqln dụkroeng Sápsomt yêdroru hóldhea thâiqgin? Bảpcqlo sao màpeyr nguyêdrorn khínxaw củynema ngưytamơwluri khôznjyng bịejaz tổykpnn thưytamơwlurng đnsbhếhlrnn nhưytam vậpcqly. Xem ra khôznjyng khổykpn tu nửnxawa thápsomng thìzlph đnsbhsfwsng mong khôznjyi phụkroec bìzlphnh thưytamgragng. Tuy nhiêdrorn, cóldhe thểynem bứvsmnc ngưytamơwluri thàpeyrnh nhưytam vậpcqly, đnsbhtoqri thủynempeyry thậpcqlt khôznjyng đnsbhơwlurn giảpcqln chúihkrt nàpeyro. Trưytamhazac tiêdrorn cóldhe thểynemldhei cho ta đnsbhưytamgragc khôznjyng." Trong lờgragi củynema Băsmfnng Yêdroru lộtkyu ra vẻgraghazahaza.

"Trưytamhazac hếhlrnt đnsbhgragi ta thỉytamnh tộtkyui vớhazai Giápsomo chủynem xong rồckimi sẽemgi quay lạlqcfi nóldhei rõxhal cho ngưytamơwluri biếhlrnt. Lầdrorn nàpeyry ngay cảpcqlbhil danh đnsbhwsxd tửnxaw củynema giápsomo chủynemktrwng rơwluri vàpeyro tay đnsbhtoqri thủynem, còhazan khôznjyng biếhlrnt bịejaz trừsfwsng phạlqcft thếhlrnpeyro đnsbhâiqgiy." Đirxxlqcfi hápsomn đnsbhdroru bóldheng lưytamykpnng mấdxrlt kiêdrorn nhẫoqton trảpcql lờgragi.

"Lãznalo Thiếhlrnt, ngưytamơwluri khôznjyng phảpcqli làpeyr khôznjyng biếhlrnt, chúihkrng ta khápsomc vớhazai ngưytamgragi khápsomc, cóldhe thểynemldhei làpeyr đnsbhckimng tâiqgim dịejaz thểynem vớhazai Giápsomo chủynem. Ngưytamgragi sao cóldhe thểynem trừsfwsng phạlqcft nặikujng ngưytamơwluri chứvsmn, nhiềpbmau lắygszm làpeyr giápsomo huấdxrln mộtkyut trậpcqln màpeyr thôznjyi"smfnng Yêdroru ởcnfgdrorn trong khôznjyng cho làpeyr đnsbhúihkrng nóldhei.

Lờgragi vừsfwsa dứvsmnt thìzlphpsomnh cửnxawa đnsbhang đnsbhóldheng chặikujt vang lêdrorn "Kéytamt, kéytamt" rồckimi mởcnfg ra, mộtkyut khung cửnxawa đnsbhen ngòhazam xuấdxrlt hiệwsxdn giốtoqrng nhưytam mộtkyut con yêdroru thúihkr đnsbhang mởcnfg rộtkyung miệwsxdng nuốtoqrt ngưytamgragi vậpcqly.

Nhưytamng Đirxxlqcfi hápsomn đnsbhdroru bóldheng lưytamykpnng vừsfwsa thấdxrly thếhlrn, khôznjyng hềpbma do dựsbaw tiếhlrnn vàpeyro.

"Thanh Văsmfnn vàpeyr Diệwsxdp Xàpeyr đnsbhâiqgiu?"

Đirxxlqcfi hápsomn đnsbhdroru bóldheng lưytamykpnng vừsfwsa vàpeyro cửnxawa đnsbhiệwsxdn liềpbman lậpcqlp tứvsmnc hỏinoci bóldheng ngưytamgragi ápsomo trắygszng đnsbhang đnsbhvsmnng ởcnfg mộtkyut bêdrorn cửnxawa.

irxxãznal đnsbhếhlrnn Huyếhlrnt lao luyệwsxdn côznjyng rồckimi, trong nàpeyry tạlqcfm thờgragi chỉytamhazan cóldhe ta màpeyr thôznjyi"ldheng ngưytamgragi ápsomo trắygszng phiêdroru hốtoqrt khôznjyng ngừsfwsng, cảpcql ngưytamgragi tảpcqln ra bạlqcfch khínxaw nhàpeyrn nhạlqcft, khiếhlrnn ngưytamgragi ta khôznjyng thấdxrly rõxhal đnsbhưytamgragc thâiqgin hìzlphnh vàpeyr khuôznjyn mặikujt củynema hắygszn.

"Hừsfws, têdrorn Thanh Văsmfnn đnsbhóldhe đnsbhãznalpeyr Trúihkrc Cơwlur trung kỳukgc, còhazan chăsmfnm tu luyệwsxdn nhưytam vậpcqly, khôznjyng sợgrag Châiqgin nguyêdrorn cắygszn trảpcql sao? Nhưytamng còhazan tiểynemu tửnxaw Diệwsxdp Xàpeyr kia thìzlph chăsmfnm chỉytam từsfws khi nàpeyro vậpcqly?" Đirxxlqcfi hápsomn đnsbhdroru bóldheng lưytamykpnng ngạlqcfc nhiêdrorn, nghi hoặikujc hỏinoci.

"Ngưytamơwluri nghe xong khôznjyng cầdrorn đnsbhtoqr kỵxxls nha. Têdrorn Diệwsxdp Xàpeyrldhei đnsbhãznal cảpcqlm ứvsmnng cóldhe dấdxrlu hiệwsxdu sắygszp tiếhlrnn vàpeyro Trúihkrc Cơwlur trung kỳukgc. Ai bảpcqlo ngưytamgragi ta cóldheytam chấdxrlt trờgragi sinh tốtoqrt nhưytam vậpcqly, khôznjyng cầdrorn tu luyệwsxdn đnsbhãznalldhe thểynemytamgragt qua ta vàpeyr ngưytamơwluri, cóldhe biệwsxdn phápsomp gìzlph nữkkdja đnsbhâiqgiy!"smfnng Yêdroru mặikujc dùanzt miệwsxdng thìzlph khuyêdrorn đnsbhlqcfi hápsomn đnsbhdroru bóldheng lưytamykpnng khôznjyng cầdrorn đnsbhtoqr kỵxxls, nhưytamng trong lờgragi nóldhei củynema hắygszn đnsbhdrory vẻgrag chua xóldhet.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.