Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 310 : Hoàng thất

    trước sau   
Vớukaui tu vi Trúlbljc Cơeyjr trung kỳlxyk củkctba Hàxehtn Lậskpnp, việlvjuc khởzlyyi đssyqsywwng phùrgsi bảyalao cóarxj thểexih nhanh gấarxjp mấarxjy lầtkcan so vớukaui Luyệlvjun khígowy kỳlxyk.

Mộsywwt lálcnrt sau, phùrgsi lụjfjqc màxehtu xanh trêyfhvn tay đssyqãemju biếwjzmn thàxehtnh mộsywwt cálcnri thưxcfvukauc ngọovthc màxehtu xanh, dàxehti khoảyalang vàxehti tấarxjc, tinh xảyalao lung linh, huỳlxyknh quang lưxcfvu chuyểexihn.

xehtlbljc nàxehty phálcnrp lựlckwc củkctba Môjfjqng Sơeyjrn tứeppa hữwjzmu cũfeqgng đssyqãemju tớukaui cựlckwc hạuzzmn. Dưxcfvukaui nhữwjzmng trảyalao đssyqtkcay khígowy thếwjzm cựlckwc kỳlxyk hung hãemjun củkctba đssyquzzmi hálcnrn, Bạuzzmch Lâfrlgn thuẫvnann nhưxcfv đssyqang bịtiehlblja tạuzzm nệlvjun, bắpplen ra ngoàxehti, còobqhn mấarxjy ngưxcfvkctbi Môjfjqng Sơeyjrn tứeppa hữwjzmu thìuzzm cựlckwc kỳlxyk mệlvjut mỏihkri, khuôjfjqn mặuzzmt đssyqovthu trởzlyyyfhvn trắppleng bệlvjuch.

"Tiềovthn bốvhrqi, nhanh lêyfhvn!"

emjuo giảyala mặuzzmt đssyqen thấarxjy phùrgsi bảyalao củkctba Hàxehtn Lậskpnp xuấarxjt hiệlvjun dịtiehxcfvrgsing, khôjfjqng khỏihkri lo lắppleng, liêyfhvn tụjfjqc thúlbljc dụjfjqc

xehtn Lậskpnp khôjfjqng cóarxj thờkctbi gian đssyqexih ýdpoi tớukaui lãemjuo, màxeht ngay khi đssyquzzmi hálcnrn yêyfhvu hóarxja bịtieh cộsywwt sálcnrng đssyqálcnrnh lui, liềovthn lậskpnp tứeppac cuồgzzln cuộsywwn truyềovthn linh lựlckwc toàxehtn thâfrlgn vàxehto thưxcfvukauc ngọovthc.


Trong phúlbljt chốvhrqc, chiếwjzmc thưxcfvukauc nhỏihkreyjr lửfeqgng trêyfhvn tay phálcnrt ra hàxehto quang màxehtu xanh chóarxji mắpplet, trong khoảyalanh khắpplec chia ra thàxehtnh hai, hai thàxehtnh bốvhrqn, bốvhrqn thàxehtnh tálcnrm… Chỉeppa trong chớukaup mắpplet đssyqãemjuarxja thàxehtnh mấarxjy trăcftkm cálcnri thưxcfvukauc nhỏihkr giốvhrqng nhau, đssyqovthu phálcnrt ra tiếwjzmng gầtkcam rúlbljfrlgy quanh Hàxehtn Lậskpnp, khôjfjqng ngừfytnng dao đssyqsywwng.

Cảyalanh tưxcfvrgsing kinh ngưxcfvkctbi nàxehty làxehtm Môjfjqng Sơeyjrn tứeppa hữwjzmu nhìuzzmn thấarxjy hálcnr mồgzzlm cứeppang lưxcfvlxyki, nghĩqumb rằabiong đssyqóarxjxehtyalao thuậskpnt, dưxcfvkctbng nhưxcfv khôjfjqng dálcnrm tin vàxehto mắpplet mìuzzmnh.

xehtn Lậskpnp khôjfjqng chúlbljt trìuzzm hoãemjun, sắpplec mặuzzmt đssyqtkcay cẩwjzmn trọovthng chỉeppa tay vềovth phígowya đssyquzzmi hálcnrn yêyfhvu hóarxja. Nhấarxjt thờkctbi, đssyqàxehtn đssyqàxehtn lũfeqgfeqg thưxcfvukauc nhỏihkr kia nhưxcfvxcfvukauc cuốvhrqn vỡlxyk đssyqêyfhv, cuồgzzln cuộsywwn kígowych tớukaui.

Đxtiwuzzmi hálcnrn đssyqtkcau bóarxjng lưxcfvlxykng mặuzzmc dùrgsi sau khi yêyfhvu hóarxja thìuzzm thầtkcan trígowyarxj chúlbljt khôjfjqng tỉeppanh tálcnro, nhưxcfvng đssyqvhrqi mặuzzmt vớukaui phùrgsi bảyalao côjfjqng kígowych củkctba Hàxehtn Lậskpnp, dưxcfvkctbng nhưxcfv ýdpoi thứeppac đssyqưxcfvrgsic sựlckw bấarxjt ổvhfhn, mặuzzmt lộsyww vẻyala sợrgsiemjui, đssyqsywwt nhiêyfhvn hồgzzlng quang hiệlvjun ra, toàxehtn thâfrlgn bắpplen vềovth phígowya sau nhanh nhưxcfv sao xẹrwvmt, tốvhrqc đssyqsyww cựlckwc kỳlxyk mau chóarxjng, khôjfjqng thua kédpoim gìuzzm Thầtkcan Phong Chu.

xehtn Lậskpnp thấarxjy vậskpny rùrgsing mìuzzmnh, hơeyjri chầtkcan chừfytn mộsywwt chúlbljt, đssyqvhrqi phưxcfvơeyjrng đssyqãemju bỏihkr chạuzzmy cálcnrch xa cảyala trăcftkm trưxcfvrgsing, chỉeppaarxj thểexih thấarxjy bóarxjng dálcnrng hắpplen đssyqang chạuzzmy trốvhrqn.

gowyt mộsywwt hơeyjri, Hàxehtn Lậskpnp khôjfjqng truy đssyquổvhfhi màxeht chỉeppa tay mộsywwt cálcnri, triệlvjuu phùrgsi bảyalao thưxcfvukauc ngọovthc vềovth, lạuzzmi trởzlyy thàxehtnh phùrgsi lụjfjqc màxehtu xanh, nhẹrwvm nhàxehtng rơeyjri xuốvhrqng tay.

Khôjfjqng phảyalai làxeht hắpplen khôjfjqng muốvhrqn trừfytn hậskpnu hoạuzzmn, nhưxcfvng uy lựlckwc còobqhn lạuzzmi củkctba phùrgsi bảyalao thưxcfvukauc ngọovthc nàxehty thựlckwc sựlckw khôjfjqng còobqhn nhiềovthu lắpplem. Nếwjzmu dâfrlgy dưxcfva truy đssyquổvhfhi đssyqvhrqi phưxcfvơeyjrng trong thờkctbi gian dàxehti, Hàxehtn Lậskpnp cũfeqgng khôjfjqng biếwjzmt nóarxjarxj chịtiehu nổvhfhi nữwjzma khôjfjqng. Màxeht nhâfrlgn chứeppang sốvhrqng đssyqãemjuarxjm đssyqưxcfvrgsic trong tay, thếwjzmxehtvhfhn lắpplem rồgzzli.

jfjqng Sơeyjrn tứeppa hữwjzmu thấarxjy kìuzzmnh đssyqtiehch bịtiehxehtn Lậskpnp dọovtha sợrgsi chạuzzmy mấarxjt, trong lòobqhng đssyqovthu mừfytnng rỡlxyk, kédpoio nhau đssyqeppang dậskpny.

xehtn Lậskpnp thấarxjy sắpplec mặuzzmt mọovthi ngưxcfvkctbi thựlckwc sựlckw bấarxjt ổvhfhn, suy nghĩqumb mộsywwt chúlbljt liềovthn lấarxjy từfytn trong túlblji trữwjzm vậskpnt ra mộsywwt bìuzzmnh thuốvhrqc nhỏihkr, nédpoim cho mấarxjy ngưxcfvkctbi.

"Mỗgzzli ngưxcfvkctbi ăcftkn mộsywwt viêyfhvn, sẽvjai rấarxjt cóarxj ígowych cho thưxcfvơeyjrng thếwjzm củkctba cálcnrc ngưxcfvơeyjri."xehtn Lậskpnp nhẹrwvm nhàxehtng cưxcfvkctbi nóarxji.

rgsiarxjarxji thếwjzmxehto thìuzzm nhữwjzmng ngưxcfvkctbi nàxehty hôjfjqm nay đssyqúlbljng làxehtfeqgng đssyqãemju chiếwjzmn đssyqarxju vấarxjt vảyala trợrgsi giúlbljp mìuzzmnh, hắpplen đssyqưxcfvơeyjrng nhiêyfhvn phảyalai thểexih hiệlvjun rằabiong mìuzzmnh khôjfjqng phảyalai làxeht kẻyala khôjfjqng biếwjzmt đssyqiềovthu.

Quảyala nhiêyfhvn Môjfjqng Sơeyjrn tứeppa hữwjzmu đssyqovthu lộsyww vẻyala cảyalam kígowych. Lãemjuo giảyala mặuzzmt đssyqen cung kígowynh nhậskpnn lấarxjy chiếwjzmc bìuzzmnh nhỏihkr, dốvhrqc ra bốvhrqn viêyfhvn thuốvhrqc lớukaun cỡlxyk mắpplet rồgzzlng, màxehtu đssyqihkr nhưxcfv lửfeqga, hưxcfvơeyjrng thơeyjrm xộsywwc vàxehto mũfeqgi, chỉeppa vừfytna ngửfeqgi mộsywwt chúlbljt đssyqãemju cảyalam thấarxjy tinh thầtkcan phấarxjn chấarxjn.

emjuo giảyalaxeht ngưxcfvkctbi kinh nghiệlvjum, lậskpnp tứeppac kinh hỉeppa, biếwjzmt đssyqâfrlgy làxeht loạuzzmi thuốvhrqc cựlckwc kỳlxyk trâfrlgn quýdpoi, liêyfhvn tụjfjqc hưxcfvukaung Hàxehtn Lậskpnp tạuzzm ơeyjrn, sau đssyqóarxj mớukaui cùrgsing mấarxjy ngưxcfvkctbi kia uốvhrqng thuốvhrqc.


Viêyfhvn thuốvhrqc vừfytna vàxehto bụjfjqng liềovthn biếwjzmn thàxehtnh mộsywwt luồgzzlng khígowyarxjng truyềovthn tớukaui khắpplep thâfrlgn thểexih, khiếwjzmn cho mọovthi ngưxcfvkctbi lậskpnp tứeppac thấarxjy thưxcfvơeyjrng thếwjzm trêyfhvn ngưxcfvkctbi đssyqlxyk hẳyalan, trong lòobqhng cựlckwc kỳlxyk vui mừfytnng.

"Chúlbljng ta đssyqi thôjfjqi! Nơeyjri nàxehty khôjfjqng thểexihzlyyfrlgu. Việlvjun binh củkctba Hắpplec Sálcnrt giálcnro màxeht đssyqếwjzmn thìuzzm rấarxjt phiềovthn toálcnri."xehtn Lậskpnp liếwjzmc nhìuzzmn tiểexihu Vưxcfvơeyjrng tửfeqgxehtxcfvơeyjrng tổvhfhng quảyalan, trầtkcam giọovthng nóarxji.

jfjqng Sơeyjrn tứeppa hữwjzmu đssyqưxcfvơeyjrng nhiêyfhvn khôjfjqng cóarxj ýdpoi kiếwjzmn gìuzzm khálcnrc, vìuzzm vậskpny nédpoim mộsywwt tùrgsi binh lêyfhvn Thầtkcan Phong Chu, Hàxehtn Lậskpnp mang theo kẻyalaobqhn lạuzzmi, ngựlckw chu nhanh chóarxjng bay đssyqi.

Bầtkcau trờkctbi trêyfhvn miếwjzmu hoang lạuzzmi trởzlyyyfhvn tĩqumbnh lặuzzmng, khôjfjqng ai cóarxj thểexih nhậskpnn ra nơeyjri đssyqâfrlgy vừfytna phálcnrt sinh mộsywwt trậskpnn đssyquzzmi chiếwjzmn giữwjzma nhữwjzmng ngưxcfvkctbi tu tiêyfhvn.

Mấarxjy ngưxcfvkctbi Hàxehtn Lậskpnp bìuzzmnh an vôjfjq sựlckw trởzlyy vềovth Tầtkcan trạuzzmch, trựlckwc tiếwjzmp từfytn trêyfhvn khôjfjqng hạuzzm xuốvhrqng.

uzzm sợrgsi đssyqêyfhvm dàxehti lắpplem mộsywwng, Hàxehtn Lậskpnp bấarxjt kểexih giờkctb giấarxjc, ngay trong đssyqêyfhvm đssyqóarxj bắpplet đssyqtkcau thẩwjzmm vấarxjn tiểexihu vưxcfvơeyjrng gia hai ngưxcfvkctbi.

xehtn Lậskpnp đssyqtiehnh thẩwjzmm vấarxjn Tiểexihu vưxcfvơeyjrng gia, còobqhn Vưxcfvơeyjrng tổvhfhng quảyalan thìuzzm giao cho Môjfjqng Sơeyjrn tứeppa hữwjzmu xửfeqgdpoi, tin tưxcfvzlyyng rằabiong sựlckw khắpplec nghiệlvjut củkctba lãemjuo giảyala mặuzzmt đssyqen sẽvjai cho hắpplen mộsywwt đssyqálcnrp álcnrn vừfytna lòobqhng.

Bắpplet mộsywwt ngưxcfvkctbi tu tiêyfhvn mởzlyy miệlvjung nóarxji ra sựlckw thậskpnt cóarxj lẽvjaixeht việlvjuc phiềovthn tóarxjai đssyqvhrqi vớukaui nhiềovthu ngưxcfvkctbi, nhưxcfvng đssyqvhrqi vớukaui kẻyala tinh thôjfjqng mêyfhv hồgzzln phálcnrp thuậskpnt vàxehtxcfvrgsic vậskpnt nhưxcfvxehtn Lậskpnp màxehtarxji thìuzzmcftkn bảyalan chẳyalang thàxehtnh vấarxjn đssyqovth. Đxtiwuzzmc biệlvjut, tu vi củkctba đssyqvhrqi phưxcfvơeyjrng lạuzzmi kédpoim xa hắpplen.

Mặuzzmc dùrgsi vịtieh Tiểexihu vưxcfvơeyjrng gia nàxehty ngay từfytn đssyqtkcau đssyqãemju tỏihkr vẻyala tuyệlvjut đssyqvhrqi khôjfjqng mởzlyy miệlvjung, nhưxcfvng khi Hàxehtn Lậskpnp hỏihkri vàxehti câfrlgu, thấarxjy đssyqvhrqi phưxcfvơeyjrng cựlckw tuyệlvjut khôjfjqng chịtiehu hợrgsip tálcnrc, liềovthn khôjfjqng khálcnrch khígowy tặuzzmng cho hắpplen mộsywwt bìuzzmnh thuốvhrqc. Kếwjzmt quảyalaxeht hắpplen thầtkcan trígowyeyjreyjr hồgzzl hồgzzl, rơeyjri vàxehto huyễrwrnn hoặuzzmc.

Sau đssyqóarxj, Hàxehtn Lậskpnp lạuzzmi dùrgsing Mêyfhv hồgzzln Huyễrwrnn sắpplec nhãemjun, rấarxjt thuậskpnn lợrgsii nắpplem đssyqưxcfvrgsic tâfrlgm thầtkcan củkctba hắpplen, biếwjzmn hắpplen thàxehtnh mộsywwt con rốvhrqi, ngoan ngoãemjun trảyala lờkctbi hếwjzmt thảyalay.

Nghe Tiểexihu vưxcfvơeyjrng gia kểexih lạuzzmi, vẻyala mặuzzmt củkctba Hàxehtn Lậskpnp biếwjzmn đssyqvhfhi liêyfhvn tụjfjqc, lúlbljc đssyqtkcau thìuzzm nghiêyfhvm trọovthng lạuzzmnh lùrgsing, tiếwjzmp đssyqóarxjxeht ngạuzzmc nhiêyfhvn, cuốvhrqi cùrgsing làxeht vẻyala khóarxj xửfeqg lẫvnann buồgzzln bựlckwc.

Sau khi xálcnrc nhậskpnn rằabiong mọovthi bígowy mậskpnt trong lòobqhng Tiểexihu vưxcfvơeyjrng gia đssyqãemju lộsyww hếwjzmt, Hàxehtn Lậskpnp trầtkcam ngâfrlgm lấarxjy trong álcnro ra mộsywwt viêyfhvn thuốvhrqc màxehtu đssyqen đssyqãemju chuẩwjzmn bịtieh từfytn trưxcfvukauc, nhédpoit vàxehto miệlvjung hắpplen, sau đssyqóarxj khôjfjqng thècftkm liếwjzmc mắpplet, đssyqi vềovth phígowya Thanh Âovthm Việlvjun nơeyjri Môjfjqng Sơeyjrn tứeppa hữwjzmu đssyqang thẩwjzmm vấarxjn.

Viêyfhvn xtiwoạuzzmn hồgzzln đssyqan"xehty cóarxj thểexih khiếwjzmn ngưxcfvkctbi uốvhrqng chếwjzmt mộsywwt cálcnrch vôjfjq thanh vôjfjq tứeppac.


Mặuzzmc dùrgsirgsing đssyqsywwc giếwjzmt chếwjzmt mộsywwt ngưxcfvkctbi khôjfjqng hềovtharxj phảyalan khálcnrng khiếwjzmn trong lòobqhng Hàxehtn Lậskpnp cóarxj chúlbljt khôjfjqng thoảyalai málcnri nhưxcfvng căcftkn cứeppa theo ma côjfjqng màxeht Tiểexihu vưxcfvơeyjrng gia tu luyệlvjun, đssyqãemjurgsing mấarxjy mưxcfvơeyjri têyfhvn tu sĩqumb đssyqexih huyếwjzmt tếwjzm thìuzzm hắpplen chếwjzmt cũfeqgng khôjfjqng tígowynh làxeht oan uổvhfhng.

Khi tớukaui Thanh Âovthm Việlvjun, đssyqúlbljng lúlbljc Môjfjqng Sơeyjrn tứeppa hữwjzmu đssyqang đssyqeppang thưxcfvơeyjrng lưxcfvrgsing chuyệlvjun gìuzzm đssyqóarxjrgsing nhau, vẻyala mặuzzmt trầtkcam trọovthng. Gặuzzmp Hàxehtn Lậskpnp đssyqi đssyqếwjzmn, mấarxjy ngưxcfvkctbi đssyqovthu tiếwjzmn tớukaui nghêyfhvnh đssyqóarxjn hắpplen lêyfhvn ghếwjzm chủkctb tọovtha.

xehtn Lậskpnp khôjfjqng từfytn chốvhrqi, ngồgzzli xuốvhrqng, nóarxji:

"Thếwjzmxehto, vịtiehxcfvơeyjrng tổvhfhng quảyalan cóarxj tin tứeppac gìuzzm khôjfjqng?"

jfjqng Sơeyjrn tứeppa hữwjzmu liếwjzmc mắpplet nhìuzzmn nhau, đssyquzzmi ca củkctba cảyala hộsywwi làxehtemjuo giảyala mặuzzmt đssyqen đssyqeppang lêyfhvn trảyala lờkctbi:

"Tiềovthn bốvhrqi cóarxj thểexihfeqgng đssyqãemju biếwjzmt, nếwjzmu nhữwjzmng gìuzzm chúlbljng ta bêyfhvn nàxehty thu đssyqưxcfvrgsic làxeht khôjfjqng sai thìuzzm sựlckwuzzmnh chỉeppa sợrgsiarxj chúlbljt phứeppac tạuzzmp rồgzzli."

arxji xong, lãemjuo giảyala liếwjzmc trộsywwm Hàxehtn Lậskpnp mộsywwt cálcnri, nhưxcfvng chỉeppa thấarxjy sắpplec mặuzzmt hắpplen vẫvnann nhưxcfv thưxcfvkctbng, khôjfjqng hềovth tỏihkr vẻyalauzzm.

emjuo giảyala đssyqàxehtnh câfrlgn nhắpplec mộsywwt chúlbljt, rồgzzli nóarxji tiếwjzmp:

"Từfytn trong miệlvjung củkctba Vưxcfvơeyjrng tổvhfhng quảyalan, tạuzzmi hạuzzm biếwjzmt đssyqưxcfvrgsic rấarxjt nhiềovthu tin tứeppac liêyfhvn quan tớukaui Hắpplec Sálcnrt giálcnro, nhưxcfvng đssyqovthu khôjfjqng cóarxj tin gìuzzm khẩwjzmn yếwjzmu màxeht chỉeppaarxj mộsywwt chuyệlvjun rấarxjt quan trọovthng. Vịtieh Hắpplec Sálcnrt Giálcnro chủkctb khôjfjqng ngờkctb lạuzzmi đssyqang trốvhrqn ởzlyy hoàxehtng thàxehtnh đssyquzzmi nộsywwi, hơeyjrn nữwjzma đssyqưxcfvơeyjrng kim hoàxehtng đssyqếwjzm phàxehtm nhâfrlgn củkctba Việlvjut quốvhrqc sớukaum đssyqãemju bịtieh thao túlbljng, trởzlyy thàxehtnh con rốvhrqi trong tay hắpplen. Giờkctb đssyqâfrlgy, hoàxehtng cung chígowynh làxeht hang ổvhfh củkctba Hắpplec Sálcnrt giálcnro. Còobqhn đssyquzzmi nộsywwi tổvhfhng quảyalan củkctba hoàxehtng cung, mộsywwt vịtieh thálcnri giálcnrm têyfhvn làxehtdpoi Phálcnrfrlgn chígowynh làxeht Hắpplec Sálcnrt giálcnro chủkctb, nghe nóarxji đssyqang bếwjzm quan tu luyệlvjun."

emjuo giảyala mặuzzmt đssyqen vừfytna nóarxji vừfytna nhígowyu màxehty, cảyalam thấarxjy thựlckwc sựlckw khôjfjqng đssyqơeyjrn giảyalan. Mặuzzmc dùrgsi ngưxcfvkctbi tu tiêyfhvn vẫvnann coi thưxcfvkctbng phàxehtm nhâfrlgn, nhưxcfvng vẫvnann cóarxj chúlbljt kiêyfhvng kịtieh đssyqvhrqi vớukaui ngưxcfvkctbi thốvhrqng trịtieh tốvhrqi cao củkctba thếwjzm giớukaui phàxehtm nhâfrlgn.

xehtn Lậskpnp nghe nóarxji vậskpny, vẻyala mặuzzmt cũfeqgng khôjfjqng cóarxjuzzm thay đssyqvhfhi, nhưxcfvng trong lòobqhng khôjfjqng ngừfytnng thởzlyyxehti.

Hắpplen khôjfjqng phảyalai làxeht sợrgsiemjui hoàxehtng đssyqếwjzmxeht biếwjzmt rõhdnk rằabiong hoàxehtng thấarxjt đssyqưxcfvơeyjrng thờkctbi củkctba Việlvjut quốvhrqc trêyfhvn thựlckwc tếwjzmxeht do cảyala bảyalay phálcnri cùrgsing ủkctbng hộsyww.

Nhưxcfvng cũfeqgng vìuzzm thếwjzmxehtlcnrc phálcnri đssyqovthu cóarxj quy đssyqtiehnh bấarxjt thàxehtnh văcftkn: nghiêyfhvm cấarxjm đssyqlvju tửfeqg bảyalay phálcnri bưxcfvukauc vàxehto hoàxehtng thàxehtnh nửfeqga bưxcfvukauc, phòobqhng khi cóarxj mộsywwt phálcnri ỷskpn thếwjzm cầtkcam tùrgsi hoàxehtng thấarxjt rồgzzli tạuzzmo thàxehtnh bấarxjt lợrgsii đssyqvhrqi vớukaui cálcnrc phálcnri còobqhn lạuzzmi.

uzzm vậskpny màxeht cảyala mấarxjy trăcftkm năcftkm nay, trong hoàxehtng thàxehtnh Việlvjut quốvhrqc khôjfjqng hềovtharxjarxjng dálcnrng củkctba bấarxjt cứeppa đssyqlvju tửfeqgxehto củkctba bảyalay phálcnri. Chỉeppa cầtkcan hoàxehtng đssyqếwjzm Việlvjut quốvhrqc khôjfjqng cóarxj sai sóarxjt gìuzzm đssyqvhrqi vớukaui bảyalay phálcnri thìuzzm bảyalay phálcnri sẽvjai hoàxehtn toàxehtn đssyqexih hắpplen tựlckw do hàxehtnh đssyqsywwng. Cóarxj lẽvjai chígowynh vìuzzm vậskpny mớukaui đssyqexih cho Hắpplec Sálcnrt giálcnro thừfytna cơeyjrxehtnh đssyqsywwng.

xehtn Lậskpnp sau khi câfrlgn nhắpplec nhữwjzmng đssyqiềovthu thu đssyqưxcfvrgsic từfytn trong miệlvjung Tiểexihu vưxcfvơeyjrng gia, suy đssyqi tígowynh lạuzzmi vàxehti lầtkcan nhưxcfvng đssyqovthu khôjfjqng quyếwjzmt đssyqtiehnh đssyqưxcfvrgsic nêyfhvn làxehtm thếwjzmxehto cho tốvhrqt.

Quy đssyqtiehnh nàxehty đssyqãemjudpoio dàxehti lâfrlgu nhưxcfv vậskpny, cho dùrgsiuzzmnh cóarxj thểexih lậskpnt tẩwjzmy đssyqưxcfvrgsic bộsyww mặuzzmt thựlckwc củkctba Hắpplec Sálcnrt giálcnro chủkctb, nhưxcfvng việlvjuc xâfrlgm nhậskpnp hoàxehtng thàxehtnh thìuzzm ai màxeht biếwjzmt cóarxj thểexih lấarxjy côjfjqng chuộsywwc tộsywwi đssyqưxcfvrgsic hay khôjfjqng? Nóarxji khôjfjqng chừfytnng, ngưxcfvrgsic lạuzzmi còobqhn phảyalai chịtiehu phạuzzmt nặuzzmng.

Sựlckw việlvjuc phảyalai trálcnri trắppleng đssyqen khôjfjqng rõhdnkxehtng nàxehty quảyala thựlckwc khiếwjzmn hắpplen rấarxjt đssyqau đssyqtkcau. Xa rờkctbi khỏihkri bảyalay đssyquzzmi phálcnri lâfrlgu nhưxcfv vậskpny, đssyqiềovthu gìuzzmfeqgng cóarxj thểexih xảyalay ra.

Đxtiwôjfjqi khi quyềovthn uy củkctba phong tụjfjqc còobqhn vưxcfvrgsit xa sựlckwuzzmnh đssyqúlbljng sai, căcftkn bảyalan khôjfjqng thểexihfrlgm phạuzzmm chúlbljt nàxehto. Đxtiwiềovthu nàxehty khiếwjzmn Hàxehtn Lậskpnp cựlckwc kỳlxyk kiêyfhvng kịtieh.

Hắpplen cũfeqgng khôjfjqng muốvhrqn làxehtm mộsywwt kẻyala phígowyjfjqng màxeht lạuzzmi khôjfjqng đssyqưxcfvrgsic lòobqhng ngưxcfvkctbi.

Chỉeppaarxj đssyqiềovthu, vừfytna mớukaui hỏihkri cung đssyqơeyjrn giảyalan mộsywwt chúlbljt màxeht đssyqãemju biếwjzmt đssyqưxcfvrgsic thâfrlgn phâfrlgn thựlckwc sựlckw củkctba Hắpplec Sálcnrt giálcnro chủkctb, quảyala thựlckwc làxeht ngoàxehti dựlckw kiếwjzmn củkctba Hàxehtn Lậskpnp.

Chẳyalang qua đssyqiềovthu nàxehty cũfeqgng làxehteyjr duyêyfhvn trùrgsing hợrgsip. Từfytn miệlvjung củkctba Tiểexihu vưxcfvơeyjrng gia, hắpplen biếwjzmt rằabiong cho dùrgsixeht mấarxjy vịtieh đssyqàxehtn chủkctb Trúlbljc Cơeyjr kỳlxyk củkctba Hắpplec Sálcnrt giálcnro cũfeqgng chưxcfva từfytnng thấarxjy mặuzzmt Giálcnro chủkctb, càxehtng khôjfjqng thểexih biếwjzmt chúlbljt nàxehto vềovth lai lịtiehch.

Vậskpny màxeht hai ngưxcfvkctbi bọovthn chúlbljng lạuzzmi biếwjzmt đssyqưxcfvrgsic thâfrlgn phậskpnn củkctba Giálcnro chủkctb Hắpplec Sálcnrt giálcnro. Tấarxjt cảyala đssyqiềovthu nàxehty làxeht bởzlyyi vìuzzmxcfvơeyjrng tổvhfhng quảyalan vàxeht Tiểexihu vưxcfvơeyjrng gia hai ngưxcfvkctbi đssyqovthu cóarxj quan hệlvju rấarxjt khôjfjqng bìuzzmnh thưxcfvkctbng vớukaui Hắpplec Sálcnrt giálcnro chủkctb.

Mộsywwt ngưxcfvkctbi cóarxj ơeyjrn cứeppau mạuzzmng vớukaui mộsywwt vịtieh đssyqưxcfvkctbng huynh củkctba Hắpplec Sálcnrt giálcnro chủkctb. Ngưxcfvkctbi còobqhn lạuzzmi làxehtdpoi danh đssyqlvju tửfeqg duy nhấarxjt, cựlckwc kỳlxyk đssyqưxcfvrgsic yêyfhvu quýdpoixeht tin tưxcfvzlyyng. Quan hệlvju thâfrlgn cậskpnn nhưxcfv thếwjzm, bọovthn họovth mớukaui cóarxj thểexih biếwjzmt đssyqưxcfvrgsic thâfrlgn phậskpnn thựlckwc sựlckw.

Nếwjzmu khôjfjqng, kinh thàxehtnh Việlvjut quốvhrqc lớukaun nhưxcfv vậskpny làxehtm sao tớukaui lưxcfvrgsit họovthxeht hai giálcnro chúlbljng chỉeppa mớukaui tớukaui Luyệlvjun Khígowy kỳlxyk lạuzzmi cóarxj thểexih chủkctb trìuzzm giálcnro vụjfjqzlyy đssyqâfrlgy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.