Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 310 : Hoàng thất

    trước sau   
Vớlzjyi tu vi Trúbbhvc Cơppcu trung kỳthdm củxipna Hàtfznn Lậudksp, việkcgjc khởzenoi đhobswkklng phùxipn bảwxwro cófcdt thểwplw nhanh gấimmdp mấimmdy lầaqian so vớlzjyi Luyệkcgjn khítjpr kỳthdm.

Mộwkklt láylrmt sau, phùxipn lụghsbc màtfznu xanh trêhobsn tay đhobsãuaiu biếuxaqn thàtfznnh mộwkklt cáylrmi thưixxolzjyc ngọjhkwc màtfznu xanh, dàtfzni khoảwxwrng vàtfzni tấimmdc, tinh xảwxwro lung linh, huỳthdmnh quang lưixxou chuyểwplwn.

tfznbbhvc nàtfzny pháylrmp lựyzeyc củxipna Môksjing Sơppcun tứstcg hữcpltu cũjvxgng đhobsãuaiu tớlzjyi cựyzeyc hạvgsnn. Dưixxolzjyi nhữcpltng trảwxwro đhobsaqiay khítjpr thếuxaq cựyzeyc kỳthdm hung hãuaiun củxipna đhobsvgsni háylrmn, Bạvgsnch Lâzxsgn thuẫjoeen nhưixxo đhobsang bịwplwbbhva tạvgsn nệkcgjn, bắluzhn ra ngoàtfzni, còaqian mấimmdy ngưixxowkkli Môksjing Sơppcun tứstcg hữcpltu thìavhz cựyzeyc kỳthdm mệkcgjt mỏwndai, khuôksjin mặcraut đhobscpltu trởzenohobsn trắluzhng bệkcgjch.

"Tiềcpltn bốxsfsi, nhanh lêhobsn!"

uaiuo giảwxwr mặcraut đhobsen thấimmdy phùxipn bảwxwro củxipna Hàtfznn Lậudksp xuấimmdt hiệkcgjn dịwplwixxokwleng, khôksjing khỏwndai lo lắluzhng, liêhobsn tụghsbc thúbbhvc dụghsbc

tfznn Lậudksp khôksjing cófcdt thờwkkli gian đhobswplw ýhqqn tớlzjyi lãuaiuo, màtfzn ngay khi đhobsvgsni háylrmn yêhobsu hófcdta bịwplw cộwkklt sáylrmng đhobsáylrmnh lui, liềcpltn lậudksp tứstcgc cuồtjprn cuộwkkln truyềcpltn linh lựyzeyc toàtfznn thâzxsgn vàtfzno thưixxolzjyc ngọjhkwc.


Trong phúbbhvt chốxsfsc, chiếuxaqc thưixxolzjyc nhỏwndappcu lửwqzfng trêhobsn tay pháylrmt ra hàtfzno quang màtfznu xanh chófcdti mắluzht, trong khoảwxwrnh khắluzhc chia ra thàtfznnh hai, hai thàtfznnh bốxsfsn, bốxsfsn thàtfznnh táylrmm… Chỉritr trong chớlzjyp mắluzht đhobsãuaiufcdta thàtfznnh mấimmdy trăufeqm cáylrmi thưixxolzjyc nhỏwnda giốxsfsng nhau, đhobscpltu pháylrmt ra tiếuxaqng gầaqiam rúbbhvzxsgy quanh Hàtfznn Lậudksp, khôksjing ngừluzhng dao đhobswkklng.

Cảwxwrnh tưixxokwleng kinh ngưixxowkkli nàtfzny làtfznm Môksjing Sơppcun tứstcg hữcpltu nhìavhzn thấimmdy háylrm mồtjprm cứstcgng lưixxoxipni, nghĩuxaq rằppcung đhobsófcdttfznwxwro thuậudkst, dưixxowkklng nhưixxo khôksjing dáylrmm tin vàtfzno mắluzht mìavhznh.

tfznn Lậudksp khôksjing chúbbhvt trìavhz hoãuaiun, sắluzhc mặcraut đhobsaqiay cẩytfon trọjhkwng chỉritr tay vềcplt phítjpra đhobsvgsni háylrmn yêhobsu hófcdta. Nhấimmdt thờwkkli, đhobsàtfznn đhobsàtfznn lũjvxgjvxg thưixxolzjyc nhỏwnda kia nhưixxoixxolzjyc cuốxsfsn vỡxipn đhobsêhobs, cuồtjprn cuộwkkln kítjprch tớlzjyi.

Đppcuvgsni háylrmn đhobsaqiau bófcdtng lưixxoxipnng mặcrauc dùxipn sau khi yêhobsu hófcdta thìavhz thầaqian trítjprfcdt chúbbhvt khôksjing tỉritrnh táylrmo, nhưixxong đhobsxsfsi mặcraut vớlzjyi phùxipn bảwxwro côksjing kítjprch củxipna Hàtfznn Lậudksp, dưixxowkklng nhưixxo ýhqqn thứstcgc đhobsưixxokwlec sựyzey bấimmdt ổjoeen, mặcraut lộwkkl vẻfncv sợkwleuaiui, đhobswkklt nhiêhobsn hồtjprng quang hiệkcgjn ra, toàtfznn thâzxsgn bắluzhn vềcplt phítjpra sau nhanh nhưixxo sao xẹfbyyt, tốxsfsc đhobswkkl cựyzeyc kỳthdm mau chófcdtng, khôksjing thua késnarm gìavhz Thầaqian Phong Chu.

tfznn Lậudksp thấimmdy vậudksy rùxipnng mìavhznh, hơppcui chầaqian chừluzh mộwkklt chúbbhvt, đhobsxsfsi phưixxoơppcung đhobsãuaiu bỏwnda chạvgsny cáylrmch xa cảwxwr trăufeqm trưixxokwleng, chỉritrfcdt thểwplw thấimmdy bófcdtng dáylrmng hắluzhn đhobsang chạvgsny trốxsfsn.

tjprt mộwkklt hơppcui, Hàtfznn Lậudksp khôksjing truy đhobsuổjoeei màtfzn chỉritr tay mộwkklt cáylrmi, triệkcgju phùxipn bảwxwro thưixxolzjyc ngọjhkwc vềcplt, lạvgsni trởzeno thàtfznnh phùxipn lụghsbc màtfznu xanh, nhẹfbyy nhàtfznng rơppcui xuốxsfsng tay.

Khôksjing phảwxwri làtfzn hắluzhn khôksjing muốxsfsn trừluzh hậudksu hoạvgsnn, nhưixxong uy lựyzeyc còaqian lạvgsni củxipna phùxipn bảwxwro thưixxolzjyc ngọjhkwc nàtfzny thựyzeyc sựyzey khôksjing còaqian nhiềcpltu lắluzhm. Nếuxaqu dâzxsgy dưixxoa truy đhobsuổjoeei đhobsxsfsi phưixxoơppcung trong thờwkkli gian dàtfzni, Hàtfznn Lậudksp cũjvxgng khôksjing biếuxaqt nófcdtfcdt chịwplwu nổjoeei nữcplta khôksjing. Màtfzn nhâzxsgn chứstcgng sốxsfsng đhobsãuaiufcdtm đhobsưixxokwlec trong tay, thếuxaqtfznjoeen lắluzhm rồtjpri.

ksjing Sơppcun tứstcg hữcpltu thấimmdy kìavhznh đhobswplwch bịwplwtfznn Lậudksp dọjhkwa sợkwle chạvgsny mấimmdt, trong lòaqiang đhobscpltu mừluzhng rỡxipn, késnaro nhau đhobsstcgng dậudksy.

tfznn Lậudksp thấimmdy sắluzhc mặcraut mọjhkwi ngưixxowkkli thựyzeyc sựyzey bấimmdt ổjoeen, suy nghĩuxaq mộwkklt chúbbhvt liềcpltn lấimmdy từluzh trong túbbhvi trữcplt vậudkst ra mộwkklt bìavhznh thuốxsfsc nhỏwnda, nésnarm cho mấimmdy ngưixxowkkli.

"Mỗnxoki ngưixxowkkli ăufeqn mộwkklt viêhobsn, sẽjoee rấimmdt cófcdt ítjprch cho thưixxoơppcung thếuxaq củxipna cáylrmc ngưixxoơppcui."tfznn Lậudksp nhẹfbyy nhàtfznng cưixxowkkli nófcdti.

xipnfcdtfcdti thếuxaqtfzno thìavhz nhữcpltng ngưixxowkkli nàtfzny hôksjim nay đhobsúbbhvng làtfznjvxgng đhobsãuaiu chiếuxaqn đhobsimmdu vấimmdt vảwxwr trợkwle giúbbhvp mìavhznh, hắluzhn đhobsưixxoơppcung nhiêhobsn phảwxwri thểwplw hiệkcgjn rằppcung mìavhznh khôksjing phảwxwri làtfzn kẻfncv khôksjing biếuxaqt đhobsiềcpltu.

Quảwxwr nhiêhobsn Môksjing Sơppcun tứstcg hữcpltu đhobscpltu lộwkkl vẻfncv cảwxwrm kítjprch. Lãuaiuo giảwxwr mặcraut đhobsen cung kítjprnh nhậudksn lấimmdy chiếuxaqc bìavhznh nhỏwnda, dốxsfsc ra bốxsfsn viêhobsn thuốxsfsc lớlzjyn cỡxipn mắluzht rồtjprng, màtfznu đhobswnda nhưixxo lửwqzfa, hưixxoơppcung thơppcum xộwkklc vàtfzno mũjvxgi, chỉritr vừluzha ngửwqzfi mộwkklt chúbbhvt đhobsãuaiu cảwxwrm thấimmdy tinh thầaqian phấimmdn chấimmdn.

uaiuo giảwxwrtfzn ngưixxowkkli kinh nghiệkcgjm, lậudksp tứstcgc kinh hỉritr, biếuxaqt đhobsâzxsgy làtfzn loạvgsni thuốxsfsc cựyzeyc kỳthdm trâzxsgn quýhqqn, liêhobsn tụghsbc hưixxolzjyng Hàtfznn Lậudksp tạvgsn ơppcun, sau đhobsófcdt mớlzjyi cùxipnng mấimmdy ngưixxowkkli kia uốxsfsng thuốxsfsc.


Viêhobsn thuốxsfsc vừluzha vàtfzno bụghsbng liềcpltn biếuxaqn thàtfznnh mộwkklt luồtjprng khítjprfcdtng truyềcpltn tớlzjyi khắluzhp thâzxsgn thểwplw, khiếuxaqn cho mọjhkwi ngưixxowkkli lậudksp tứstcgc thấimmdy thưixxoơppcung thếuxaq trêhobsn ngưixxowkkli đhobsxipn hẳudksn, trong lòaqiang cựyzeyc kỳthdm vui mừluzhng.

"Chúbbhvng ta đhobsi thôksjii! Nơppcui nàtfzny khôksjing thểwplwzenozxsgu. Việkcgjn binh củxipna Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo màtfzn đhobsếuxaqn thìavhz rấimmdt phiềcpltn toáylrmi."tfznn Lậudksp liếuxaqc nhìavhzn tiểwplwu Vưixxoơppcung tửwqzftfznixxoơppcung tổjoeeng quảwxwrn, trầaqiam giọjhkwng nófcdti.

ksjing Sơppcun tứstcg hữcpltu đhobsưixxoơppcung nhiêhobsn khôksjing cófcdt ýhqqn kiếuxaqn gìavhz kháylrmc, vìavhz vậudksy nésnarm mộwkklt tùxipn binh lêhobsn Thầaqian Phong Chu, Hàtfznn Lậudksp mang theo kẻfncvaqian lạvgsni, ngựyzey chu nhanh chófcdtng bay đhobsi.

Bầaqiau trờwkkli trêhobsn miếuxaqu hoang lạvgsni trởzenohobsn tĩuxaqnh lặcraung, khôksjing ai cófcdt thểwplw nhậudksn ra nơppcui đhobsâzxsgy vừluzha pháylrmt sinh mộwkklt trậudksn đhobsvgsni chiếuxaqn giữcplta nhữcpltng ngưixxowkkli tu tiêhobsn.

Mấimmdy ngưixxowkkli Hàtfznn Lậudksp bìavhznh an vôksji sựyzey trởzeno vềcplt Tầaqian trạvgsnch, trựyzeyc tiếuxaqp từluzh trêhobsn khôksjing hạvgsn xuốxsfsng.

avhz sợkwle đhobsêhobsm dàtfzni lắluzhm mộwkklng, Hàtfznn Lậudksp bấimmdt kểwplw giờwkkl giấimmdc, ngay trong đhobsêhobsm đhobsófcdt bắluzht đhobsaqiau thẩytfom vấimmdn tiểwplwu vưixxoơppcung gia hai ngưixxowkkli.

tfznn Lậudksp đhobswplwnh thẩytfom vấimmdn Tiểwplwu vưixxoơppcung gia, còaqian Vưixxoơppcung tổjoeeng quảwxwrn thìavhz giao cho Môksjing Sơppcun tứstcg hữcpltu xửwqzfhqqn, tin tưixxozenong rằppcung sựyzey khắluzhc nghiệkcgjt củxipna lãuaiuo giảwxwr mặcraut đhobsen sẽjoee cho hắluzhn mộwkklt đhobsáylrmp áylrmn vừluzha lòaqiang.

Bắluzht mộwkklt ngưixxowkkli tu tiêhobsn mởzeno miệkcgjng nófcdti ra sựyzey thậudkst cófcdt lẽjoeetfzn việkcgjc phiềcpltn tófcdtai đhobsxsfsi vớlzjyi nhiềcpltu ngưixxowkkli, nhưixxong đhobsxsfsi vớlzjyi kẻfncv tinh thôksjing mêhobs hồtjprn pháylrmp thuậudkst vàtfznixxokwlec vậudkst nhưixxotfznn Lậudksp màtfznfcdti thìavhzufeqn bảwxwrn chẳudksng thàtfznnh vấimmdn đhobscplt. Đppcucrauc biệkcgjt, tu vi củxipna đhobsxsfsi phưixxoơppcung lạvgsni késnarm xa hắluzhn.

Mặcrauc dùxipn vịwplw Tiểwplwu vưixxoơppcung gia nàtfzny ngay từluzh đhobsaqiau đhobsãuaiu tỏwnda vẻfncv tuyệkcgjt đhobsxsfsi khôksjing mởzeno miệkcgjng, nhưixxong khi Hàtfznn Lậudksp hỏwndai vàtfzni câzxsgu, thấimmdy đhobsxsfsi phưixxoơppcung cựyzey tuyệkcgjt khôksjing chịwplwu hợkwlep táylrmc, liềcpltn khôksjing kháylrmch khítjpr tặcraung cho hắluzhn mộwkklt bìavhznh thuốxsfsc. Kếuxaqt quảwxwrtfzn hắluzhn thầaqian trítjprppcuppcu hồtjpr hồtjpr, rơppcui vàtfzno huyễwqzfn hoặcrauc.

Sau đhobsófcdt, Hàtfznn Lậudksp lạvgsni dùxipnng Mêhobs hồtjprn Huyễwqzfn sắluzhc nhãuaiun, rấimmdt thuậudksn lợkwlei nắluzhm đhobsưixxokwlec tâzxsgm thầaqian củxipna hắluzhn, biếuxaqn hắluzhn thàtfznnh mộwkklt con rốxsfsi, ngoan ngoãuaiun trảwxwr lờwkkli hếuxaqt thảwxwry.

Nghe Tiểwplwu vưixxoơppcung gia kểwplw lạvgsni, vẻfncv mặcraut củxipna Hàtfznn Lậudksp biếuxaqn đhobsjoeei liêhobsn tụghsbc, lúbbhvc đhobsaqiau thìavhz nghiêhobsm trọjhkwng lạvgsnnh lùxipnng, tiếuxaqp đhobsófcdttfzn ngạvgsnc nhiêhobsn, cuốxsfsi cùxipnng làtfzn vẻfncv khófcdt xửwqzf lẫjoeen buồtjprn bựyzeyc.

Sau khi xáylrmc nhậudksn rằppcung mọjhkwi bítjpr mậudkst trong lòaqiang Tiểwplwu vưixxoơppcung gia đhobsãuaiu lộwkkl hếuxaqt, Hàtfznn Lậudksp trầaqiam ngâzxsgm lấimmdy trong áylrmo ra mộwkklt viêhobsn thuốxsfsc màtfznu đhobsen đhobsãuaiu chuẩytfon bịwplw từluzh trưixxolzjyc, nhésnart vàtfzno miệkcgjng hắluzhn, sau đhobsófcdt khôksjing thètfznm liếuxaqc mắluzht, đhobsi vềcplt phítjpra Thanh Âbbhvm Việkcgjn nơppcui Môksjing Sơppcun tứstcg hữcpltu đhobsang thẩytfom vấimmdn.

Viêhobsn ppcuoạvgsnn hồtjprn đhobsan"tfzny cófcdt thểwplw khiếuxaqn ngưixxowkkli uốxsfsng chếuxaqt mộwkklt cáylrmch vôksji thanh vôksji tứstcgc.


Mặcrauc dùxipnxipnng đhobswkklc giếuxaqt chếuxaqt mộwkklt ngưixxowkkli khôksjing hềcpltfcdt phảwxwrn kháylrmng khiếuxaqn trong lòaqiang Hàtfznn Lậudksp cófcdt chúbbhvt khôksjing thoảwxwri máylrmi nhưixxong căufeqn cứstcg theo ma côksjing màtfzn Tiểwplwu vưixxoơppcung gia tu luyệkcgjn, đhobsãuaiuxipnng mấimmdy mưixxoơppcui têhobsn tu sĩuxaq đhobswplw huyếuxaqt tếuxaq thìavhz hắluzhn chếuxaqt cũjvxgng khôksjing títjprnh làtfzn oan uổjoeeng.

Khi tớlzjyi Thanh Âbbhvm Việkcgjn, đhobsúbbhvng lúbbhvc Môksjing Sơppcun tứstcg hữcpltu đhobsang đhobsstcgng thưixxoơppcung lưixxokwleng chuyệkcgjn gìavhz đhobsófcdtxipnng nhau, vẻfncv mặcraut trầaqiam trọjhkwng. Gặcraup Hàtfznn Lậudksp đhobsi đhobsếuxaqn, mấimmdy ngưixxowkkli đhobscpltu tiếuxaqn tớlzjyi nghêhobsnh đhobsófcdtn hắluzhn lêhobsn ghếuxaq chủxipn tọjhkwa.

tfznn Lậudksp khôksjing từluzh chốxsfsi, ngồtjpri xuốxsfsng, nófcdti:

"Thếuxaqtfzno, vịwplwixxoơppcung tổjoeeng quảwxwrn cófcdt tin tứstcgc gìavhz khôksjing?"

ksjing Sơppcun tứstcg hữcpltu liếuxaqc mắluzht nhìavhzn nhau, đhobsvgsni ca củxipna cảwxwr hộwkkli làtfznuaiuo giảwxwr mặcraut đhobsen đhobsstcgng lêhobsn trảwxwr lờwkkli:

"Tiềcpltn bốxsfsi cófcdt thểwplwjvxgng đhobsãuaiu biếuxaqt, nếuxaqu nhữcpltng gìavhz chúbbhvng ta bêhobsn nàtfzny thu đhobsưixxokwlec làtfzn khôksjing sai thìavhz sựyzeyavhznh chỉritr sợkwlefcdt chúbbhvt phứstcgc tạvgsnp rồtjpri."

fcdti xong, lãuaiuo giảwxwr liếuxaqc trộwkklm Hàtfznn Lậudksp mộwkklt cáylrmi, nhưixxong chỉritr thấimmdy sắluzhc mặcraut hắluzhn vẫjoeen nhưixxo thưixxowkklng, khôksjing hềcplt tỏwnda vẻfncvavhz.

uaiuo giảwxwr đhobsàtfznnh câzxsgn nhắluzhc mộwkklt chúbbhvt, rồtjpri nófcdti tiếuxaqp:

"Từluzh trong miệkcgjng củxipna Vưixxoơppcung tổjoeeng quảwxwrn, tạvgsni hạvgsn biếuxaqt đhobsưixxokwlec rấimmdt nhiềcpltu tin tứstcgc liêhobsn quan tớlzjyi Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo, nhưixxong đhobscpltu khôksjing cófcdt tin gìavhz khẩytfon yếuxaqu màtfzn chỉritrfcdt mộwkklt chuyệkcgjn rấimmdt quan trọjhkwng. Vịwplw Hắluzhc Sáylrmt Giáylrmo chủxipn khôksjing ngờwkkl lạvgsni đhobsang trốxsfsn ởzeno hoàtfznng thàtfznnh đhobsvgsni nộwkkli, hơppcun nữcplta đhobsưixxoơppcung kim hoàtfznng đhobsếuxaq phàtfznm nhâzxsgn củxipna Việkcgjt quốxsfsc sớlzjym đhobsãuaiu bịwplw thao túbbhvng, trởzeno thàtfznnh con rốxsfsi trong tay hắluzhn. Giờwkkl đhobsâzxsgy, hoàtfznng cung chítjprnh làtfzn hang ổjoee củxipna Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo. Còaqian đhobsvgsni nộwkkli tổjoeeng quảwxwrn củxipna hoàtfznng cung, mộwkklt vịwplw tháylrmi giáylrmm têhobsn làtfznhqqn Pháylrmzxsgn chítjprnh làtfzn Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo chủxipn, nghe nófcdti đhobsang bếuxaq quan tu luyệkcgjn."

uaiuo giảwxwr mặcraut đhobsen vừluzha nófcdti vừluzha nhítjpru màtfzny, cảwxwrm thấimmdy thựyzeyc sựyzey khôksjing đhobsơppcun giảwxwrn. Mặcrauc dùxipn ngưixxowkkli tu tiêhobsn vẫjoeen coi thưixxowkklng phàtfznm nhâzxsgn, nhưixxong vẫjoeen cófcdt chúbbhvt kiêhobsng kịwplw đhobsxsfsi vớlzjyi ngưixxowkkli thốxsfsng trịwplw tốxsfsi cao củxipna thếuxaq giớlzjyi phàtfznm nhâzxsgn.

tfznn Lậudksp nghe nófcdti vậudksy, vẻfncv mặcraut cũjvxgng khôksjing cófcdtavhz thay đhobsjoeei, nhưixxong trong lòaqiang khôksjing ngừluzhng thởzenotfzni.

Hắluzhn khôksjing phảwxwri làtfzn sợkwleuaiui hoàtfznng đhobsếuxaqtfzn biếuxaqt rõluzh rằppcung hoàtfznng thấimmdt đhobsưixxoơppcung thờwkkli củxipna Việkcgjt quốxsfsc trêhobsn thựyzeyc tếuxaqtfzn do cảwxwr bảwxwry pháylrmi cùxipnng ủxipnng hộwkkl.

Nhưixxong cũjvxgng vìavhz thếuxaqtfznylrmc pháylrmi đhobscpltu cófcdt quy đhobswplwnh bấimmdt thàtfznnh văufeqn: nghiêhobsm cấimmdm đhobskcgj tửwqzf bảwxwry pháylrmi bưixxolzjyc vàtfzno hoàtfznng thàtfznnh nửwqzfa bưixxolzjyc, phòaqiang khi cófcdt mộwkklt pháylrmi ỷzzna thếuxaq cầaqiam tùxipn hoàtfznng thấimmdt rồtjpri tạvgsno thàtfznnh bấimmdt lợkwlei đhobsxsfsi vớlzjyi cáylrmc pháylrmi còaqian lạvgsni.

avhz vậudksy màtfzn cảwxwr mấimmdy trăufeqm năufeqm nay, trong hoàtfznng thàtfznnh Việkcgjt quốxsfsc khôksjing hềcpltfcdtfcdtng dáylrmng củxipna bấimmdt cứstcg đhobskcgj tửwqzftfzno củxipna bảwxwry pháylrmi. Chỉritr cầaqian hoàtfznng đhobsếuxaq Việkcgjt quốxsfsc khôksjing cófcdt sai sófcdtt gìavhz đhobsxsfsi vớlzjyi bảwxwry pháylrmi thìavhz bảwxwry pháylrmi sẽjoee hoàtfznn toàtfznn đhobswplw hắluzhn tựyzey do hàtfznnh đhobswkklng. Cófcdt lẽjoee chítjprnh vìavhz vậudksy mớlzjyi đhobswplw cho Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo thừluzha cơppcutfznnh đhobswkklng.

tfznn Lậudksp sau khi câzxsgn nhắluzhc nhữcpltng đhobsiềcpltu thu đhobsưixxokwlec từluzh trong miệkcgjng Tiểwplwu vưixxoơppcung gia, suy đhobsi títjprnh lạvgsni vàtfzni lầaqian nhưixxong đhobscpltu khôksjing quyếuxaqt đhobswplwnh đhobsưixxokwlec nêhobsn làtfznm thếuxaqtfzno cho tốxsfst.

Quy đhobswplwnh nàtfzny đhobsãuaiusnaro dàtfzni lâzxsgu nhưixxo vậudksy, cho dùxipnavhznh cófcdt thểwplw lậudkst tẩytfoy đhobsưixxokwlec bộwkkl mặcraut thựyzeyc củxipna Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo chủxipn, nhưixxong việkcgjc xâzxsgm nhậudksp hoàtfznng thàtfznnh thìavhz ai màtfzn biếuxaqt cófcdt thểwplw lấimmdy côksjing chuộwkklc tộwkkli đhobsưixxokwlec hay khôksjing? Nófcdti khôksjing chừluzhng, ngưixxokwlec lạvgsni còaqian phảwxwri chịwplwu phạvgsnt nặcraung.

Sựyzey việkcgjc phảwxwri tráylrmi trắluzhng đhobsen khôksjing rõluzhtfznng nàtfzny quảwxwr thựyzeyc khiếuxaqn hắluzhn rấimmdt đhobsau đhobsaqiau. Xa rờwkkli khỏwndai bảwxwry đhobsvgsni pháylrmi lâzxsgu nhưixxo vậudksy, đhobsiềcpltu gìavhzjvxgng cófcdt thểwplw xảwxwry ra.

Đppcuôksjii khi quyềcpltn uy củxipna phong tụghsbc còaqian vưixxokwlet xa sựyzeyavhznh đhobsúbbhvng sai, căufeqn bảwxwrn khôksjing thểwplwzxsgm phạvgsnm chúbbhvt nàtfzno. Đppcuiềcpltu nàtfzny khiếuxaqn Hàtfznn Lậudksp cựyzeyc kỳthdm kiêhobsng kịwplw.

Hắluzhn cũjvxgng khôksjing muốxsfsn làtfznm mộwkklt kẻfncv phítjprksjing màtfzn lạvgsni khôksjing đhobsưixxokwlec lòaqiang ngưixxowkkli.

Chỉritrfcdt đhobsiềcpltu, vừluzha mớlzjyi hỏwndai cung đhobsơppcun giảwxwrn mộwkklt chúbbhvt màtfzn đhobsãuaiu biếuxaqt đhobsưixxokwlec thâzxsgn phâzxsgn thựyzeyc sựyzey củxipna Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo chủxipn, quảwxwr thựyzeyc làtfzn ngoàtfzni dựyzey kiếuxaqn củxipna Hàtfznn Lậudksp.

Chẳudksng qua đhobsiềcpltu nàtfzny cũjvxgng làtfznppcu duyêhobsn trùxipnng hợkwlep. Từluzh miệkcgjng củxipna Tiểwplwu vưixxoơppcung gia, hắluzhn biếuxaqt rằppcung cho dùxipntfzn mấimmdy vịwplw đhobsàtfznn chủxipn Trúbbhvc Cơppcu kỳthdm củxipna Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo cũjvxgng chưixxoa từluzhng thấimmdy mặcraut Giáylrmo chủxipn, càtfznng khôksjing thểwplw biếuxaqt chúbbhvt nàtfzno vềcplt lai lịwplwch.

Vậudksy màtfzn hai ngưixxowkkli bọjhkwn chúbbhvng lạvgsni biếuxaqt đhobsưixxokwlec thâzxsgn phậudksn củxipna Giáylrmo chủxipn Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo. Tấimmdt cảwxwr đhobsiềcpltu nàtfzny làtfzn bởzenoi vìavhzixxoơppcung tổjoeeng quảwxwrn vàtfzn Tiểwplwu vưixxoơppcung gia hai ngưixxowkkli đhobscpltu cófcdt quan hệkcgj rấimmdt khôksjing bìavhznh thưixxowkklng vớlzjyi Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo chủxipn.

Mộwkklt ngưixxowkkli cófcdt ơppcun cứstcgu mạvgsnng vớlzjyi mộwkklt vịwplw đhobsưixxowkklng huynh củxipna Hắluzhc Sáylrmt giáylrmo chủxipn. Ngưixxowkkli còaqian lạvgsni làtfznhqqn danh đhobskcgj tửwqzf duy nhấimmdt, cựyzeyc kỳthdm đhobsưixxokwlec yêhobsu quýhqqntfzn tin tưixxozenong. Quan hệkcgj thâzxsgn cậudksn nhưixxo thếuxaq, bọjhkwn họjhkw mớlzjyi cófcdt thểwplw biếuxaqt đhobsưixxokwlec thâzxsgn phậudksn thựyzeyc sựyzey.

Nếuxaqu khôksjing, kinh thàtfznnh Việkcgjt quốxsfsc lớlzjyn nhưixxo vậudksy làtfznm sao tớlzjyi lưixxokwlet họjhkwtfzn hai giáylrmo chúbbhvng chỉritr mớlzjyi tớlzjyi Luyệkcgjn Khítjpr kỳthdm lạvgsni cófcdt thểwplw chủxipn trìavhz giáylrmo vụghsbzeno đhobsâzxsgy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.