Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 31 : Thi Trùng Hoàn

    trước sau   
yzkon Lậqopvp tâiqhym loạyswdn nhưoage ma, cógqdg đnuwoiểsrkom sợespzzedzi, cógqdg đnuwoiểsrkom hốgblni hậqopvn, còotjdn cógqdg cảlrwd chútdelt mơqiqj hồlikg. Mặyzkoc dùsyan trìyysv hoãzedzn cho tớrnrfi bâiqhyy giờgykp nhưoageng vẫzfkmn chưoagea nghĩgpls ra biệwerdn phágblnp thoágblnt thâiqhyn, việwerdc nàyzkoy làyzkom cho hắervfn cógqdg chútdelt luốgblnng cuốgblnng.

syan sao hắervfn cũldwtng còotjdn rấknwft nhỏncnl tuổxzbbi, khôbrzzng thểsrkoyzkoo cùsyanng so ságblnnh vớrnrfi Mặyzkoc đnuwoyswdi phu, mộjtpwt kẻzedz đnuwoãzedzzedzo luyệwerdn giang hồlikg. Miễyysvn cưoagerkilng sửzjah dụsmicng thủfvpa đnuwooạyswdn trấknwfn tĩgplsnh, vờgykp nhưoage khôbrzzng cógqdg việwerdc gìyysv xảlrwdy ra, đnuwoãzedz bịlutr Mạyswdc đnuwoyswdi phu khágblnm phágbln ra sơqiqj hởatea. Mồlikgbrzzi lạyswdnh trêyysvn trágblnn khẽmqms toágblnt ra, vạyswdch trầkcfxn hắervfn chỉzfkmyzko "cọxmyxp giấknwfy".

Mặyzkoc đnuwoyswdi phu khôbrzzng bỏncnl qua mộjtpwt biếrmxrn hógqdga nàyzkoo trêyysvn khuôbrzzn mặyzkot củfvpaa Hàyzkon Lậqopvp, đnuwogblni vớrnrfi ágblnp lựkcfxc cưoagegykpng đnuwoyswdi mìyysvnh gâiqhyy ra rấknwft hàyzkoi lòotjdng, lãzedzo luôbrzzn cho rằlosbng, chỉzfkm khi làyzkom cho tâiqhym lýzlok đnuwogblni phưoageơqiqjng thấknwft thủfvpa mớrnrfi cógqdg thểsrko khiếrmxrn cho đnuwogblni phưoageơqiqjng nógqdgi ra nhữowctng lờgykpi châiqhyn thậqopvt.

"Cógqdg phảlrwdi ngưoageơqiqji đnuwoãzedz nghi ngờgykp ta nêyysvn cốgbln ýzlokoagegykpi biếrmxrng, làyzkom trìyysv hoàyzkon tiếrmxrn đnuwojtpw luyệwerdn côbrzzng?"yzkon Lậqopvp bịlutr mộjtpwt đnuwoòotjdn nàyzkoy củfvpaa Mặyzkoc lãzedzo làyzkom cho choágblnng vágblnng.

gmwvưoageơqiqjng nhiêyysvn, thờgykpi gian hai năpxhwm khôbrzzng thểsrko luyệwerdn tớrnrfi tầkcfxng thứjbvcoage, ngưoageơqiqji thậqopvt sựkcfx nghĩgpls rằlosbng ta nhìyysvn khôbrzzng thấknwfu tròotjd tiểsrkou xảlrwdo củfvpaa ngưoageơqiqji sao? Ba tầkcfxng trưoagernrfc, chỉzfkm trong thờgykpi gian ba năpxhwm đnuwoãzedzgqdg thểsrko hoàyzkon thàyzkonh, cho dùsyan tầkcfxng thứjbvcoage khógqdg luyệwerdn, khôbrzzng cógqdgoageespzc vậqopvt hỗrmxr trợespz, cũldwtng khôbrzzng thểsrkoyzkoo trong hai năpxhwm màyzko khôbrzzng cógqdg mộjtpwt đnuwoiểsrkom tiếrmxrn bộjtpw." Mặyzkoc đnuwoyswdi phu âiqhym trầkcfxm nógqdgi, hai hàyzkong lôbrzzng màyzkoy dựkcfxng đnuwojbvcng lêyysvn, tràyzkon ngậqopvp ságblnt khíyzko, tựkcfxa hồlikg đnuwoãzedz sớrnrfm bấknwft mãzedzn vớrnrfi Hàyzkon Lậqopvp, hôbrzzm nay mớrnrfi phágblnt tágblnc ra.

"Xem ra ta giảlrwdi thíyzkoch nhưoage thếrmxryzkoo Mặyzkoc lãzedzo cũldwtng sẽmqms khôbrzzng tin."yzkon Lậqopvp âiqhym thầkcfxm cưoagegykpi khổxzbb, khôbrzzng nghĩgpls rằlosbng vừhxnda mớrnrfi dấknwfu diếrmxrm tiếrmxrn đnuwojtpw, lạyswdi tạyswdo thàyzkonh cụsmicc diệwerdn tộjtpwi khôbrzzi họxmyxa thủfvpa (*lỗrmxri lầkcfxm do chíyzkonh mìyysvnh gâiqhyy ra) trưoagernrfc mắervft. Hắervfn nhưoage dẫzfkmm lêyysvn phảlrwdi tảlrwdng đnuwoágbln, tựkcfxyysvnh đnuwoyswdp châiqhyn mìyysvnh, khôbrzzng biếrmxrt rằlosbng việwerdc nàyzkoy làyzkom Mặyzkoc đnuwoyswdi phu bạyswdo phágblnt. Vạyswdch trầkcfxn hếrmxrt thảlrwdy mêyysv đnuwowtsyyzkoy, đnuwoếrmxrn tộjtpwt cùsyanng làyzko sai hay đnuwoútdelng.


"Khôbrzzng cầkcfxn nógqdgi nhiềwtsyu nữowcta, ta cũldwtng khôbrzzng muốgblnn biếrmxrt nhữowctng hàyzkonh vi trưoagernrfc kia củfvpaa ngưoageơqiqji làyzko thậqopvt hay giảlrwd, hiệwerdn tạyswdi ta chỉzfkm hỏncnli ngưoageơqiqji mộjtpwt câiqhyu: "Ta cho ngưoageơqiqji mộjtpwt năpxhwm thờgykpi gian, ngưoageơqiqji cógqdg khảlrwdpxhwng luyệwerdn Trưoagegykpng Xuâiqhyn Côbrzzng đnuwoếrmxrn tầkcfxng thứjbvcoage khôbrzzng?" Mặyzkoc đnuwoyswdi phu cưoagegykpi lạyswdnh mộjtpwt tiếrmxrng, từhxnd từhxndgqdgi ra mộjtpwt câiqhyu hỏncnli trọxmyxng yếrmxru nhấknwft, ngăpxhwn cảlrwdyzko mặyzkot cũldwtng khôbrzzng chớrnrfp, gắervft gao nhìyysvn Hàyzkon Lậqopvp, thậqopvn trọxmyxng chờgykp hắervfn trảlrwd lờgykpi.

yzkon Lậqopvp rấknwft tỉzfkmnh tágblno, hắervfn biếrmxrt vấknwfn đnuwowtsyyzkoy chẳukhlng nhữowctng liêyysvn quan đnuwoếrmxrn tíyzkonh mạyswdng củfvpaa đnuwogblni phưoageơqiqjng sau mộjtpwt năpxhwm, cũldwtng làyzko mấknwfu chốgblnt đnuwosrkoyysvnh cógqdg thểsrko sốgblnng sógqdgt.

"
Ngưoageơqiqji hẳukhln làyzko trong lòotjdng đnuwoãzedz rấknwft rõjrjzyzkong, ta khôbrzzng cógqdg khảlrwdpxhwng cho ngưoageơqiqji đnuwoágblnp ágblnn. Trưoagernrfc tiêyysvn… ngưoageơqiqji hãzedzy khai giảlrwdi huyệwerdt đnuwoyswdo cho ta đnuwoãzedz." Toàyzkon thâiqhyn Hàyzkon Lậqopvp liềwtsyn buôbrzzng lỏncnlng xuốgblnng, khẩfvpau khíyzkoldwtng trởateayysvn nhẹtdel nhàyzkong hơqiqjn.

Mặyzkoc đnuwoyswdi phu nghe đnuwoưoageespzc lờgykpi hắervfn nógqdgi, thầkcfxn sắervfc cũldwtng trởateayysvn hòotjda hoãzedzn, ágblnnh mặyzkot lộjtpw ra mộjtpwt chútdelt ýzlokgblnn thưoageateang, nhưoageng hắervfn cũldwtng khôbrzzng vộjtpwi vàyzkong tiếrmxrn lêyysvn giảlrwdi huyệwerdt màyzko cẩfvpan thậqopvn lấknwfy từhxnd trong ngựkcfxc ra mộjtpwt cágblni hộjtpwp gỗrmxryysvnh tứjbvc giágblnc, đnuwoyysvu khắervfc rấknwft tinh xảlrwdo.

"
Chỉzfkm bằlosbng nhữowctng lờgykpi ngưoageơqiqji nógqdgi, ta vẫzfkmn lo lắervfng, vạyswdn nhấknwft ngưoageơqiqji lạyswdi "treo đnuwokcfxu dêyysvgblnn thịlutrt chógqdg"(* quảlrwdi dưoageơqiqjng đnuwokcfxu mạyswdi cẩfvpau nhụsmicc), khôbrzzng chịlutru dụsmicng tâiqhym tu luyệwerdn, nhưoage vậqopvy so vớrnrfi trưoagernrfc kia cógqdg khágblnc gìyysv nhau đnuwoâiqhyu. Vìyysvgblni mạyswdng nhỏncnl củfvpaa ngưoageơqiqji vàyzko ta, cầkcfxn phảlrwdi gia trìyysv thêyysvm mộjtpwt tầkcfxng bảlrwdo hiểsrkom nữowcta. ". Hắervfn âiqhym âiqhym nógqdgi.

Cẩfvpan thậqopvn mởatea nắervfp hộjtpwp ra, mộjtpwt viêyysvn dưoageespzc hoàyzkon màyzkou trắervfng nằlosbm ngay giữowcta hộjtpwp.

Mặyzkoc đnuwoyswdi phu vung tay trêyysvn ngưoagegykpi Hàyzkon Lậqopvp mộjtpwt lútdelc, giảlrwdi khai huyệwerdt đnuwoyswdo, khôbrzzng đnuwoespzi hắervfn kịlutrp nhútdelc nhíyzkoch đnuwoãzedz đnuwoưoagea cágblni hộjtpwp đnuwoếrmxrn trưoagernrfc mặyzkot hắervfn.

"
Ngưoageơqiqji làyzko ngưoagegykpi thôbrzzng minh, khôbrzzng cầkcfxn ta phảlrwdi nógqdgi lờgykpi thừhxnda nữowcta, ngưoageơqiqji biếrmxrt nêyysvn làyzkom thếrmxryzkoo rồlikgi chứjbvc?" Mặyzkoc đnuwoyswdi phu nheo hai mắervft lạyswdi, khôbrzzng cógqdg mộjtpwt chútdelt hảlrwdo ýzlok.

yzkon Lậqopvp vừhxnda mớrnrfi hoạyswdt đnuwojtpwng đnuwoưoageespzc mộjtpwt chútdelt thìyysv tay châiqhyn liềwtsyn cứjbvcng lạyswdi, khôbrzzng nógqdgi hai lờgykpi, đnuwoưoagea tay nhẹtdel nhàyzkong đnuwoógqdgn lấknwfy mộjtpwc hạyswdp(*hộjtpwp gỗrmxr), dùsyanng hai ngógqdgn tay nhèatea nhẹtdel gỡrkil viêyysvn dưoageespzc hoàyzkon ra. Đgmwvang đnuwojbvcng đnuwogblni diệwerdn vớrnrfi đnuwogblni phưoageơqiqjng nhưoageng hắervfn khôbrzzng thèateam nhìyysvn mộjtpwt cágblni, trựkcfxc tiếrmxrp bỏncnlyzkoo trong miệwerdng, nuốgblnt xuốgblnng.

"
Ha ha! Tốgblnt lắervfm, kẻzedz thứjbvcc thớrnrfi mớrnrfi làyzko trang tuấknwfn kiệwerdt, nếrmxru ngưoageơqiqji giútdelp ta khôbrzzi phụsmicc bìyysvnh thưoagegykpng, ta sẽmqms trọxmyxng thưoageateang ngưoageơqiqji hậqopvu hĩgplsnh. Ta khôbrzzng hềwtsygqdgi dốgblni ngưoageơqiqji đnuwoâiqhyu, ta sẽmqms khôbrzzng bạyswdc đnuwoãzedzi ngưoageơqiqji, cũldwtng cógqdg khảlrwdpxhwng ta sẽmqms thu ngưoageơqiqji làyzkom đnuwolikg đnuwowerd, đnuwolrwdm bảlrwdo ngưoageơqiqji sẽmqms đnuwoưoageespzc vinh hoa phútdel quýzlok cảlrwd đnuwogykpi." Mặyzkoc đnuwoyswdi phu vỗrmxr tay xuốgblnng bàyzkon, rấknwft sốgblnt sắervfng hứjbvca hẹtdeln trọxmyxng đnuwoãzedzi vớrnrfi Hàyzkon Lậqopvp.

"
iqhyy giờgykp ta sẽmqmsgqdgi cho ngưoageơqiqji biếrmxrt côbrzzng dụsmicng củfvpaa dưoageespzc hoàyzkon, đnuwowtsy tỉzfkmnh ngưoageơqiqji bấknwft tri bấknwft giágblnc phạyswdm vàyzkoo nhữowctng kiêyysvng kỵwtsy, mấknwft đnuwoi tíyzkonh mạyswdng."

Sắervfc mặyzkot Hàyzkon Lậqopvp khôbrzzng đnuwoxzbbi, cũldwtng khôbrzzng cógqdg chútdelt bộjtpwgblnng bịlutr đnuwolrwd đnuwojtpwng.

"
Khàyzko khàyzko, đnuwoâiqhyy đnuwoưoageespzc gọxmyxi làyzko "Thi Trùsyanng Hoàyzkon", khôbrzzng phảlrwdi làyzko mộjtpwt loạyswdi dưoageespzc vậqopvt, màyzkoyzkoyzko phágblnp đnuwoiềwtsyu chếrmxr trùsyanng noãzedzn (*trứjbvcng trùsyanng), khi ngưoageơqiqji ăpxhwn nógqdgyzkoo, nógqdg sẽmqms tiềwtsym phụsmicc trong nộjtpwi thểsrko củfvpaa ngưoageơqiqji mộjtpwt năpxhwm, ngưoageơqiqji yêyysvn tâiqhym, trong vòotjdng mộjtpwt năpxhwm nàyzkoy tuyệwerdt đnuwogblni an toàyzkon, sẽmqms khôbrzzng cógqdg bấknwft kìyysvlrwdnh hưoageateang nàyzkoo đnuwogblni vớrnrfi ngưoageơqiqji. Sau mộjtpwt năpxhwm, ngưoageơqiqji chỉzfkm cầkcfxn phụsmicc dụsmicng giảlrwdi dưoageespzc đnuwoyzkoc chếrmxr, nógqdg sẽmqms tựkcfx đnuwojtpwng tan rãzedz, khôbrzzng hềwtsyoageu lạyswdi ẩfvpan hoạyswdn."


"
Nhưoageng nếrmxru sau mộjtpwt năpxhwm, nếrmxru ngưoageơqiqji khôbrzzng ăpxhwn giảlrwdi dưoageespzc thìyysv, hắervfc hắervfc.! Trùsyanng noãzedzn sẽmqms hấknwfp thu dưoagerkilng chấknwft, phágbln vỏncnl chui ra, đnuwoem toàyzkon bộjtpw nộjtpwi tạyswdng củfvpaa ngưoageơqiqji ăpxhwn sạyswdch sẽmqms, sẽmqmsyzkom cho ngưoageơqiqji sốgblnng khôbrzzng bằlosbng chếrmxrt, thốgblnng khổxzbb suốgblnt ba ngàyzkoy ba đnuwoêyysvm rồlikgi mớrnrfi chậqopvm rãzedzi chếrmxrt đnuwoi." Mặyzkoc đnuwoyswdi phu thảlrwdn nhiêyysvn nógqdgi vềwtsy sựkcfx lợespzi hạyswdi củfvpaa dưoageespzc hoàyzkon, ngầkcfxm cảlrwdnh cágblno Hàyzkon Lậqopvp.

yzkon Lậqopvp nghe đnuwoưoageespzc sựkcfx đnuwoágblnng sợespz củfvpaa dưoageespzc hoàyzkon, thâiqhyn thểsrkogqdg chútdelt run ẩfvpay, sắervfc mặyzkot trởateayysvn cựkcfxc kìyysv khógqdg coi, cơqiqj hồlikg khôbrzzng thểsrko khốgblnng chếrmxr đnuwoưoageespzc lửzjaha giậqopvn trong lòotjdng. Đgmwvâiqhyy chíyzkonh làyzko "
đnuwoòotjdn ságblnt thủfvpa" củfvpaa Mặyzkoc đnuwoyswdi phu, lútdelc nàyzkoy mớrnrfi đnuwoem ra sửzjah dụsmicng.

"
Đgmwvưoageespzc rồlikgi, ta nghe nógqdgi cha mẹtdel, thâiqhyn nhâiqhyn củfvpaa ngưoageơqiqji khôbrzzng íyzkot, mỗrmxri thágblnng ngưoageơqiqji đnuwowtsyu gửzjahi bạyswdc vềwtsy nhàyzkogqdg đnuwoútdelng khôbrzzng? Khôbrzzng cầkcfxn phảlrwdi nógqdgi, ngưoageơqiqji cứjbvcoagernrfng ta màyzko trảlrwd lờgykpi, ta biếrmxrt ngưoageơqiqji đnuwogblni vớrnrfi thâiqhyn nhâiqhyn rấknwft quảlrwdi niệwerdm a." Mặyzkoc đnuwoyswdi phu thâiqhym hiểsrkom nógqdgi mộjtpwt câiqhyu trútdelng ngay trọxmyxng tâiqhym. Lútdelc nàyzkoy, hắervfn mớrnrfi chíyzkonh thứjbvcc lộjtpw ra châiqhyn tưoagernrfng, mộjtpwt chútdelt hung hăpxhwng đnuwoưoagea Hàyzkon Lậqopvp vàyzkoo chỗrmxr khógqdg xửzjah tríyzko mệwerdnh.

Sắervfc mặyzkot Hàyzkon Lậqopvp đnuwoãzedz trởateayysvn khógqdg coi, căpxhwn bảlrwdn khôbrzzng cógqdggblnch nàyzkoo bảlrwdo trìyysv trang thágblni tinh thầkcfxn nhưoage trong ságblnch, cảlrwdnh giớrnrfi tâiqhym tĩgplsnh lặyzkong nhưoageoagernrfc.

Hắervfn dùsyanng hếrmxrt sứjbvcc lựkcfxc tinh thầkcfxn, míyzkom chặyzkot môbrzzi, sợespz rằlosbng chíyzkonh mìyysvnh sẽmqms mởatea miệwerdng mắervfng chửzjahi, hoặyzkoc bậqopvt ra nhữowctng câiqhyu khốgblnn khổxzbb cầkcfxu xin. Hắervfn hiểsrkou rấknwft rõjrjz rằlosbng, mặyzkoc cho dùsyangqdg cầkcfxu khẩfvpan, uy hiếrmxrp, đnuwogblni phưoageơqiqjng cũldwtng sẽmqms khôbrzzng buôbrzzng thảlrwd đnuwoiểsrkom yếrmxru tríyzko mạyswdng nàyzkoy.

"
Ngưoageơqiqji yêyysvn tâiqhym đnuwoi, trong vòotjdng mộjtpwt năpxhwm, ta nhấknwft đnuwolutrnh sẽmqms luyệwerdn côbrzzng đnuwoếrmxrn tầkcfxng thứjbvcoage." Hàyzkon Lậqopvp từhxnd từhxndgqdgi, mộjtpwt chữowctgqdgi ra cũldwtng khôbrzzng hềwtsy che dấknwfu sựkcfx thốgblnng hậqopvn đnuwogblni vớrnrfi Mặyzkoc đnuwoyswdi phu.

Trưoagernrfc sựkcfx uy hiếrmxrp rõjrjzyzkong nàyzkoy, hắervfm chỉzfkmgqdg thểsrko tạyswdm thờgykpi khuấknwft phụsmicc. Hắervfn khôbrzzng thểsrkoyzkom mộjtpwt ngưoagegykpi "
lụsmicc thâiqhyn bấknwft nhậqopvn", khôbrzzng thểsrko nhìyysvn phụsmic mẫzfkmu củfvpaa mìyysvnh đnuwoi vàyzkoo chỗrmxr chếrmxrt.

brzzm nay, đnuwoãzedz bịlutr đnuwogblni phưoageơqiqjng nắervfm đnuwoưoageespzc tửzjah huyệwerdt, hắervfn muốgblnn cùsyanng vớrnrfi đnuwogblni phưoageơqiqjng "
ngưoage tửzjahjrjzng phágbln, đnuwolikgng quy vu tậqopvn" tuy nhiêyysvn hắervfn liềwtsyn từhxnd bỏncnl ýzlok nghĩgplsyzkoy ngay. Lầkcfxn nàyzkoy cùsyanng Mặyzkoc đnuwoyswdi phu giao phong, hắervfn xem nhưoage hoàyzkon toàyzkon thấknwft bạyswdi.

Mặyzkoc đnuwoyswdi phu nghe ngữowct khíyzko khuấknwft phụsmicc củfvpaa Hàyzkon Lậqopvp, trong lòotjdng liềwtsyn thởatea phàyzkoo nhẹtdel nhõjrjzm. Hắervfn khẩfvpan trưoageơqiqjng cũldwtng khôbrzzng kébwxfm gìyysvyzkon Lậqopvp, bấknwft quágbln vẻzedz mặyzkot quỷyysv dịlutr đnuwoa biếrmxrn đnuwoãzedz đnuwoưoageespzc che dấknwfu đnuwoưoageespzc châiqhyn tưoagernrfng củfvpaa hắervfn.

"
Trưoagegykpng Xuâiqhyn Côbrzzng nàyzkoy thậqopvt làyzkoyzkobrzzn, tiểsrkou tửzjah thútdeli nàyzkoy tuổxzbbi còotjdn trẻzedzyzko đnuwoãzedz khógqdg đnuwogblni phógqdg nhưoage vậqopvy." Trong tâiqhym Mặyzkoc đnuwoyswdi phu khôbrzzng biếrmxrt làyzko đnuwoang hâiqhym mộjtpw, hay làyzko đnuwoang đnuwogbln kịlutr, hung hăpxhwng mắervfng mộjtpwt câiqhyu.

Kỳgjkk thậqopvt môbrzzn Trưoageơqiqjng Xuâiqhyn Côbrzzng nàyzkoy, đnuwogblni cớrnrfi ngưoagegykpi tu luyệwerdn cógqdggblnc dụsmicng "
tẩfvpay tủfvpay khai tríyzko" nhưoageng côbrzzng hiệwerdu thìyysvldwtng phảlrwdi tùsyany ngưoagegykpi. Hàyzkon Lậqopvp trờgykpi sinh tâiqhym tìyysvnh đnuwoãzedz thàyzkonh thụsmicc hơqiqjn nhữowctng đnuwojbvca trẻzedzsyanng trang lứjbvca, hắervfn tu luyệwerdn môbrzzn Trưoagegykpng Xuâiqhyn Côbrzzng nàyzkoy đnuwoãzedz trởatea thàyzkonh mộjtpwt thiếrmxru niêyysvn cógqdgiqhym kếrmxr, tríyzko tuệwerd siêyysvu việwerdt hơqiqjn bìyysvnh thưoagegykpng.

"
ngưoage tửzjahjrjzng phágbln, đnuwolikgng quy vu tậqopvn": cágbln chếrmxrt thìyysvoagernrfi tan, cùsyanng chếrmxrt vớrnrfi đnuwogblni phưoageơqiqjng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.