Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 309 : Yêu hóa

    trước sau   
"Khôuddbng thểguke tiếutehp, trốxrzmn mau!"

ppqcơebsang tổrcpnng quảikefn trêneaun tay Hàanmxn Lậyprvp cốxrzmkiewn đrcpnau, lớpsgxn tiếutehng hôuddb, ýkiew đrcpnmboy muốxrzmn nhắruwsc nhởkeaa tiểgukeu vưppqcơebsang gia.

Hiểguken nhiêneaun, lờebsai nhắruwsc nhỏazlo củzvqaa hắruwsn đrcpnãulaz chậyprvm mộppqct chúkeaat.

Nghe thấwgsuy vậyprvy, tiểgukeu vưppqcơebsang gia theo bảikefn năppqcng hơebsai nghiêneaung ngưppqcebsai, đrcpntjilnh trábkxfnh khỏazloi mũtviwi kiếutehm xanh to lớpsgxn kia. Nhưppqcng kiếutehm chợxkygt biếutehn đrcpnrcpni, nhẹejyd nhàanmxng sưppqcxkygt qua bắruwsp châpgorn củzvqaa hắruwsn, hắruwsc khíwfmh hộppqc thâpgorn lậyprvp tứfhucc bịtjil chékiewm tan, khôuddbng còrgunn chúkeaat tábkxfc dụrbhgng nàanmxo.

Kếuteht quảikefanmx hai bắruwsp châpgorn bịtjil cắruwst đrcpnfhuct lìrcpna, tiểgukeu vưppqcơebsang gia kêneauu to mộppqct tiếutehng, hôuddbn mêneau ngay tạprati chỗpgor.

Vịtjiluddbng tửhmseanmxnh vàanmxng lábkxf ngọamqdc nàanmxy mặwtvic dùemnppgorm kếutehebsan ngưppqcebsai nhưppqcng từazlo nhỏazlo đrcpnếutehn giờebsa chưppqca bao giờebsa nếutehm trảikefi đrcpnau khổrcpn, đrcpnưppqcơebsang nhiêneaun khôuddbng thểguke chịtjilu nổrcpni đrcpnau đrcpnpsgxn nhưppqc vậyprvy.


Mặwtvic dùemnp vậyprvy, cảikefnh nàanmxy vẫbqman khiếutehn Hàanmxn Lậyprvp hơebsai hoảikefng, lúkeaac đrcpnzjaju còrgunn tưppqckeaang rằlrlmng vìrcpnpgoru khôuddbng dùemnpng đrcpnếutehn Thanh Nguyêneaun kiếutehm nêneaun sợxkyg đrcpnguke sổrcpnng mấwgsut đrcpnxrzmi phưppqcơebsang.

Đnvcxxkygi sau khi hiểgukeu đrcpnưppqcxkygc sao lạprati nhưppqc thếuteh, Hàanmxn Lậyprvp vừazloa giậyprvn vừazloa buồmboyn cưppqcebsai tóazlom lấwgsuy hắruwsn, bay vềzoql phíwfmha Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu.

anmxn Lậyprvp đrcpnprati thắruwsng, tâpgorm tìrcpnnh rấwgsut khoábkxfi trábkxf, nhưppqcng cũtviwng cóazlo chúkeaat buồmboyn bựjlwzc.

Ngay từazlo đrcpnzjaju, tiểgukeu vưppqcơebsang gia vàanmxppqcơebsang tổrcpnng quảikefn đrcpnãulaz khiếutehn hắruwsn cóazlo cảikefm giábkxfc nguy hiểgukem, vậyprvy hai ngưppqcebsai nàanmxy phảikefi khóazlo chơebsai mớpsgxi đrcpnúkeaang, khôuddbng ngờebsa lạprati dễpsgxanmxng bịtjil bắruwst nhưppqc vậyprvy. Chẳzjajng lẽrbhg linh giábkxfc thầzjajn bíwfmh củzvqaa mìrcpnnh đrcpnãulaz bắruwst đrcpnzjaju cóazlo sai lầzjajm rồmboyi sao?

anmxn Lậyprvp lắruwsc đrcpnzjaju, nghỉvybw thấwgsuy cóazlo đrcpniểgukem kỳtjil quábkxfi.

keaac nàanmxy, phíwfmha xa vẫbqman còrgunn mấwgsuy Hắruwsc y tu sĩcpyv ngơebsa ngẩanmxn đrcpnfhucng nhìrcpnn, biếuteht cóazlokeaa lạprati đrcpnâpgory cũtviwng vôuddb íwfmhch, sau khi liếutehc mắruwst nhìrcpnn nhau thìrcpn bỏazlo chạpraty tábkxfn loạpratn, trong chớpsgxp mắruwst đrcpnãulaz khôuddbng thấwgsuy bóazlong dábkxfng đrcpnâpgoru nữrgjfa.

anmxn Lậyprvp khôuddbng cóazlo ýkiew đrcpntjilnh truy đrcpnuổrcpni. Mấwgsuy kẻrqwmanmxy cũtviwng giốxrzmng nhưppqcuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu, chỉvybwanmx phầzjajn tửhmse ngoạprati vi, căppqcn bảikefn khôuddbng đrcpnábkxfng đrcpnguke đrcpnuổrcpni giếuteht.

Hắruwsn vừazloa nghĩcpyv, vừazloa trởkeaa vềzoqlneaun cạpratnh Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu, tùemnpy ýkiewkiewm hai gãulazemnp binh trong tay ra, thảikefn nhiêneaun nóazloi:

"Cầzjajm mábkxfu cho chúkeaang, còrgunn phảikefi lấwgsuy khẩanmxu cung chúkeaang nữrgjfa."

Thanh niêneaun vàanmxulazo Nhịtjil trong Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu lậyprvp tứfhucc tiếutehp lấwgsuy hai ngưppqcebsai, khôuddbng dábkxfm cóazlo chúkeaat chậyprvm trễpsgx.

keaac nàanmxy Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu khôuddbng chỉvybwazlo biểgukeu hiệcuhkn kíwfmhnh trọamqdng đrcpnxrzmi vớpsgxi Hàanmxn Lậyprvp màanmxrgunn làanmx nỗpgori kíwfmhnh sợxkyg xuấwgsut phábkxft từazlo nộppqci tâpgorm. Vừazloa rồmboyi Hàanmxn Lậyprvp đrcpnprati triểguken thầzjajn uy đrcpnãulaz đrcpnguke lạprati ấwgsun tưppqcxkygng khôuddbng thểguke phai nhạpratt trong lòrgunng bọamqdn họamqd.

"Tiềzoqln bốxrzmi côuddbng phábkxfp thậyprvt sựjlwz thôuddbng huyềzoqln, mấwgsuy ngưppqcebsai vãulazn bốxrzmi đrcpnãulaz đrcpnưppqcxkygc mởkeaa rộppqcng tầzjajm mắruwst!"ulazo giảikef mặwtvit đrcpnen nóazloi, giọamqdng đrcpnzjajy kíwfmhnh trọamqdng.

"Khôuddbng cóazlorcpn, chỉvybwanmx chúkeaat tàanmxi mọamqdn!"


anmxn Lậyprvp thấwgsuy thầzjajn sắruwsc kíwfmhnh sợxkyg củzvqaa Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu, trong lòrgunng cũtviwng cóazloanmxi phầzjajn đrcpnruwsc ýkiew, nhưppqcng lạprati ra vẻrqwm khôuddbng đrcpnábkxfng nhắruwsc tớpsgxi, khiếutehn cho mấwgsuy ngưppqcebsai nàanmxy càanmxng cảikefm thấwgsuy vịtjilanmxn tiềzoqln bốxrzmi trởkeaaneaun cao thâpgorm khóazloppqcebsang.

Đnvcxúkeaang lúkeaac nàanmxy, mộppqct loạpratt tiếutehng nổrcpn "ầzjajm ầzjajm" vang lêneaun, khiếutehn sắruwsc mặwtvit Hàanmxn Lậyprvp hơebsai đrcpnrcpni.

uddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu vộppqci vàanmxng nhìrcpnn lạprati, trong đrcpnóazlo trung niêneaun nữrgjf tửhmse sau khi nhìrcpnn rõrbhganmxng thìrcpn mặwtvit lộppqc vẻrqwm hoảikefng sợxkyg, chỉvybw cho Hàanmxn Lậyprvp:

"Tiềzoqln bốxrzmi, mau xem phábkxfp khíwfmh củzvqaa ngưppqcebsai!"

anmxn Lậyprvp quay ngưppqcebsai lạprati nhìrcpnn, chỉvybw thấwgsuy bêneaun trong "Giàanmx Thiêneaun chung" đrcpnang chụrbhgp lấwgsuy đrcpnprati hábkxfn đrcpnzjaju bóazlong lưppqctixing phábkxft ra nhữrgjfng tiếutehng nổrcpn vang trờebsai, bêneaun ngoàanmxi cóazlo vẻrqwm sắruwsp phábkxft sinh nhữrgjfng biếutehn hóazloa khôuddbng thểguke tin nổrcpni.

Theo từazlong tiếutehng nổrcpn, Giàanmx Thiêneaun chung lạprati đrcpnppqct nhiêneaun lồmboyi lêneaun thêneaum mộppqct khốxrzmi lớpsgxn. Sau mưppqcebsai mấwgsuy tiếutehng nổrcpn, bềzoql mặwtvit chuôuddbng trong nhábkxfy mắruwst rúkeaat cuộppqcc đrcpnãulaz khôuddbng còrgunn giữrgjf đrcpnưppqcxkygc hìrcpnnh dábkxfng cũtviw.

Nhưppqcng càanmxng khôuddbng ổrcpnn chíwfmhnh làanmxanmxo quang màanmxu vàanmxng củzvqaa chuôuddbng trởkeaaneaun mờebsa nhạpratt đrcpni rấwgsut nhiềzoqlu. Đnvcxprati hábkxfn đrcpnzjaju bóazlong lưppqctixing ởkeaaneaun trong dưppqcebsang nhưppqcazlo thểguke phábkxf chuôuddbng thoábkxft ra bấwgsut cứfhuckeaac nàanmxo.

anmxn Lậyprvp trong lòrgunng hoảikefng sợxkyg.

Mặwtvic dùemnp khôuddbng biếuteht vìrcpn sao lạprati xuấwgsut hiệcuhkn hiệcuhkn tưppqcxkygng khôuddbng thểguke tin nổrcpni nàanmxy, nhưppqcng hiểguken nhiêneaun Giàanmx Thiêneaun chung khôuddbng thểgukepgory khốxrzmn đrcpnưppqcxkygc đrcpnxrzmi phưppqcơebsang, xem ra chỉvybwazlo thểguke thửhmse mộppqct sốxrzm biệcuhkn phábkxfp khábkxfc.

Nghĩcpyv vậyprvy, Hàanmxn Lậyprvp thu lạprati mấwgsuy phábkxfp khíwfmh đrcpnang xoay tròrgunn trêneaun đrcpnvybwnh đrcpnzjaju, nékiewm ra bảikefy, tábkxfm con khôuddbi lỗpgori hìrcpnnh thúkeaa, xếutehp thàanmxnh hàanmxng cùemnpng vớpsgxi bốxrzmn con khôuddbi lỗpgori đrcpnãulazkiewm ra lúkeaac trưppqcpsgxc, chắruwsn trưppqcpsgxc mặwtvit Hàanmxn Lậyprvp vàanmxuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu.

Vừazloa làanmxm xong mọamqdi việcuhkc, mộppqct tiếutehng nổrcpn "ầzjajm" vang trờebsai truyềzoqln đrcpnếutehn. Phábkxfp khíwfmh Giàanmx Thiêneaun chung đrcpnãulaz vỡtixi tan thàanmxnh nhiềzoqlu mảikefnh, từazloneaun trong phi ra mộppqct quábkxfi vậyprvt giốxrzmng ngưppqcebsai màanmx khôuddbng phảikefi ngưppqcebsai.

- Đnvcxâpgory làanmxbkxfi gìrcpn?

Trung niêneaun nữrgjf tửhmse vừazloa nhìrcpnn thấwgsuy, thấwgsut thanh kêneauu lêneaun. Ba ngưppqcebsai còrgunn lạprati cũtviwng xanh mặwtvit, lộppqc ra vẻrqwm khôuddbng thểguke tin nổrcpni.


Trong mắruwst Hàanmxn Lậyprvp cũtviwng xuấwgsut hiệcuhkn vẻrqwm mặwtvit cựjlwzc kỳtjil kinh ngạpratc.

Đnvcxprati hábkxfn đrcpnzjaju bóazlong lưppqctixing đrcpni ra, bấwgsut kểgukeanmx sắruwsc thábkxfi hay ngoạprati hìrcpnnh đrcpnzoqlu đrcpnãulaz hoàanmxn toàanmxn bịtjilneauu ma hóazloa.

keaac nàanmxy hắruwsn cao hai trưppqcxkygng, miệcuhkng lòrguni răppqcng nanh, trêneaun đrcpnzjaju mọamqdc ra hai cábkxfi sừazlong cong, phíwfmha sau kékiewo theo mộppqct cábkxfi đrcpnuddbi dàanmxi đrcpnzjajy vảikefy cứfhucng rắruwsn. Đnvcxiềzoqlu khiếutehn mọamqdi ngưppqcebsai càanmxng thêneaum kinh sợxkyg chíwfmhnh làanmx: cảikef ngưppqcebsai cao thấwgsup đrcpnzoqlu cóazloneauu văppqcn màanmxu đrcpnóazlo, bảikefo phủzvqa nửhmsea thâpgorn trêneaun trầzjajn trụrbhgi, phábkxft ra mộppqct luồmboyng sábkxft khíwfmh khôuddbng lờebsai.

Từazlo khuôuddbn mặwtvit, cóazlo thểguke mờebsa nhạpratt hìrcpnnh dung ra bộppqc mặwtvit trưppqcpsgxc kia củzvqaa đrcpnprati hábkxfn đrcpnzjaju bóazlong lưppqctixing.

Đnvcxôuddbi mắruwst hắruwsn tràanmxn ngậyprvp hung quang màanmxu xanh ngọamqdc, tràanmxn ngậyprvp giếuteht chóazloc, mábkxfu me, khôuddbng còrgunn nửhmsea phầzjajn nhâpgorn tíwfmhnh. Hắruwsn lạpratnh lẽrbhgo nhìrcpnn mấwgsuy ngưppqcebsai Hàanmxn Lậyprvp, thâpgorn mìrcpnnh hơebsai phụrbhgc xuốxrzmng, đrcpnppqct nhiêneaun vọamqdt đrcpnếutehn nhanh nhưppqcneaun bắruwsn.

uddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu thấwgsuy vậyprvy cựjlwzc kỳtjil kinh ngạpratc vàanmx hoảikefng sợxkyg, đrcpnang khôuddbng biếuteht nêneaun làanmxm gìrcpn thìrcpnneaun tai đrcpnãulaz truyềzoqln đrcpnếutehn thanh âpgorm củzvqaa Hàanmxn Lậyprvp:

"Tếuteh phábkxfp khíwfmh!"

Theo phâpgorn phóazlo củzvqaa Hàanmxn Lậyprvp, mưppqcebsai khôuddbi lỗpgori thúkeaa đrcpnmboyng thờebsai mởkeaa miệcuhkng, mưppqcebsai cộppqct sábkxfng chợxkygt phóazlong ra, nhưppqckiewt đrcpnábkxfnh khôuddbng kịtjilp bưppqcng tai, ụrbhgp thẳzjajng vàanmxo ngưppqcebsai đrcpnprati hábkxfn yêneauu hóazloa đrcpnang khôuddbng chúkeaat đrcpnzoql phòrgunng, trúkeaang đrcpnòrgunn ngãulaz ngay tạprati chỗpgor.

uddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu thấwgsuy vậyprvy mừazlong rõrbhg, liềzoqln khôuddbng chầzjajn chừazlo tung hếuteht phábkxfp khíwfmh ra, đrcpnneaun cuồmboyng côuddbng kíwfmhch đrcpnprati hábkxfn đrcpnang ngãulaz xuốxrzmng đrcpnwgsut, hy vọamqdng cóazlo thểguke giảikefi quyếuteht quábkxfi vậyprvt kinh nhâpgorn nàanmxy.

Đnvcxábkxfng tiếutehc, mộppqcng đrcpnejydp củzvqaa họamqd chỉvybwkiewo dàanmxi trong khoảikefnh khắruwsc. Mộppqct đrcpnprato sábkxft khíwfmh thấwgsuu trờebsai từazlo đrcpnprati hábkxfn truyềzoqln đrcpnếutehn, tiếutehp đrcpnóazlo hắruwsn nổrcpni giậyprvn nhảikefy dậyprvy, mặwtvic kệcuhkbkxfc phábkxfp khíwfmh tấwgsun côuddbng cũtviwng khôuddbng hềzoqlpgory chúkeaat tổrcpnn thưppqcơebsang nàanmxo trêneaun ngưppqcebsai hắruwsn. Đnvcxiềzoqlu nàanmxy khiếutehn đrcpnôuddbi mắruwst củzvqaa Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu tưppqckeaang nhưppqc muốxrzmn lòrguni cảikef ra ngoàanmxi.

Đnvcxprati hábkxfn yêneauu hóazloa ngửhmsea mặwtvit lêneaun trờebsai đrcpnneaun cuồmboyng thékiewt lớpsgxn, đrcpnppqct nhiêneaun hai tay nhưppqc hai bábkxfnh xe đrcpnneaun cuồmboyng xoay tròrgunn. Mấwgsuy phábkxfp khíwfmhpgory quanh hắruwsn chỉvybw trong khoảikefnh khắruwsc đrcpnãulaz bịtjilppqcebsai ngóazlon tay cắruwst nábkxft thàanmxnh từazlong mảikefnh, biếutehn thàanmxnh sắruwst vụrbhgn.

Khôuddbng chờebsa cho Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu biếutehn sắruwsc mặwtvit, bíwfmhch quang trong đrcpnôuddbi mắruwst đrcpnprati hábkxfn yêneauu hóazloa bùemnpng lêneaun, lắruwsc mìrcpnnh vàanmxi cábkxfi đrcpnãulaz xuấwgsut hiệcuhkn trưppqcpsgxc vòrgunng bảikefo hộppqc củzvqaa mấwgsuy ngưppqcebsai Hàanmxn Lậyprvp, lợxkygi trảikefo (móazlong vuốxrzmt sắruwsc békiewn) hung hăppqcng chụrbhgp xuốxrzmng.

"Choang" mộppqct tiếutehng.


ulazo giảikef mặwtvit đrcpnen nhanh tay nhanh mắruwst giơebsa Bạpratch Lâpgorn thuẫbqman củzvqaa Hàanmxn Lậyprvp lêneaun, vừazloa lúkeaac chắruwsn đrcpnưppqcxkygc mộppqct trảikefo, nhưppqcng cũtviwng đrcpnguke lạprati trêneaun mặwtvit thuẫbqman năppqcm vếuteht móazlong vuốxrzmt rấwgsut sâpgoru. Hơebsan nữrgjfa sắruwsc mặwtvit lãulazo giảikef trởkeaaneaun cựjlwzc kỳtjilbkxfi nhợxkygt, hiểguken nhiêneaun làanmx do phábkxfp lựjlwzc khôuddbng đrcpnzvqapgory nêneaun.

Thấwgsuy vậyprvy, đrcpnprati hábkxfn cưppqcebsai nanh ábkxfc, lợxkygi trảikefo còrgunn lạprati cũtviwng nhưppqc tia chớpsgxp, chộppqcp tớpsgxi mặwtvit thuẫbqman.

Nhưppqcng sắruwsc mặwtvit hắruwsn lậyprvp tứfhucc biếutehn đrcpnrcpni, rụrbhgt tay vềzoql, hai tay tạprato thàanmxnh hìrcpnnh chữrgjf thậyprvp chắruwsn trưppqcpsgxc ngưppqcebsai.

emnpng lúkeaac đrcpnóazlo, đrcpnxkygt côuddbng kíwfmhch thứfhuc hai củzvqaa nhữrgjfng cộppqct sábkxfng cũtviwng tớpsgxi, mạpratnh mẽrbhg đrcpnábkxfnh thẳzjajng lêneaun ngưppqcebsai hắruwsn.

Chẳzjajng qua lúkeaac nàanmxy đrcpnprati hábkxfn yêneauu hóazloa đrcpnãulazazlo phòrgunng bịtjilneaun khôuddbng ngãulaz xuốxrzmng đrcpnwgsut, chỉvybw bịtjiluddbng kíwfmhch cưppqcebsang đrcpnprati nàanmxy đrcpnanmxy lùemnpi ra xa vàanmxi chụrbhgc trưppqcxkygng. Nhờebsa đrcpnóazloanmxulazo giảikef mặwtvit đrcpnen vừazloa mớpsgxi đrcpntixi mộppqct chưppqckeaang đrcpnóazlo mớpsgxi cóazlo thểguke thởkeaa đrcpnưppqcxkygc mộppqct hơebsai, lau mồmboyuddbi lạpratnh trêneaun trábkxfn, khẩanmxn trưppqcơebsang nóazloi vớpsgxi ba ngưppqcebsai còrgunn lạprati:

"Thếutehuddbng củzvqaa đrcpnxrzmi phưppqcơebsang rấwgsut hung mãulaznh, phábkxfp lựjlwzc củzvqaa mộppqct ngưppqcebsai khôuddbng thểguke chịtjilu nổrcpni vàanmxi cábkxfi. Mọamqdi ngưppqcebsai hãulazy cùemnpng hợxkygp lựjlwzc đrcpniềzoqlu khiểguken thuẫbqman nàanmxy đrcpni!"

Nghe đrcpnprati ca củzvqaa mìrcpnnh nóazloi vậyprvy, mấwgsuy ngưppqcebsai còrgunn lạprati trong Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu lậyprvp tứfhucc giơebsa mộppqct tay đrcpnwtvit lêneaun vai lãulazo giảikef, sau đrcpnóazlo chậyprvm rãulazi róazlot linh lựjlwzc củzvqaa cơebsa thểgukeanmxo.

Khuôuddbn mặwtvit củzvqaa lãulazo giảikef mặwtvit đrcpnen trong khoảikefnh khắruwsc đrcpnãulaz khôuddbi phụrbhgc lạprati huyếuteht sắruwsc

Mặwtvic dùemnp đrcpnãulazazloa yêneauu vậyprvt nhưppqcng tấwgsun côuddbng hai lầzjajn liêneaun tiếutehp vẫbqman khôuddbng thàanmxnh côuddbng càanmxng cóazlo vẻrqwm khiếutehn đrcpnprati hábkxfn trởkeaaneaun cuồmboyng bạprato. Vừazloa lúkeaac cộppqct sábkxfng củzvqaa cábkxfc khôuddbi lỗpgori thúkeaa biếutehn mấwgsut, hắruwsn liềzoqln lậyprvp tứfhucc giưppqcơebsang nanh múkeaaa vuốxrzmt xôuddbng lêneaun, nhưppqcng lạprati bịtjil Bạpratch Lâpgorn thuẫbqman phảikefn kíwfmhch, tiếutehp tụrbhgc bịtjilbkxfc cộppqct sábkxfng đrcpnanmxy trởkeaa vềzoql chỗpgortviw.

anmxn Lậyprvp thấwgsuy cảikefnh nàanmxy liềzoqln nhíwfmhu màanmxy.

neauu vậyprvt nàanmxy mộppqct khi cóazlo thểguke phábkxf nổrcpni Giàanmx Thiêneaun chung, thâpgorn thểgukeazlo thểguke chốxrzmng nổrcpni cộppqct sábkxfng côuddbng kíwfmhch củzvqaa khôuddbi lỗpgori thúkeaa, cóazlo thểguke thấwgsuy đrcpnưppqcxkygc cábkxfc phábkxfp khíwfmh đrcpnvybwnh cấwgsup bìrcpnnh thưppqcebsang tuyệcuhkt đrcpnxrzmi khôuddbng cóazlobkxfc dụrbhgng gìrcpn đrcpnxrzmi vớpsgxi hắruwsn, chỉvybwazlo thểguke sửhmse dụrbhgng phùemnp bảikefo.

Nghĩcpyv tớpsgxi đrcpnâpgory, Hàanmxn Lậyprvp khôuddbng hềzoql do dựjlwz quay vềzoql phíwfmha Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu phâpgorn phóazlo:

"Cábkxfc ngưppqcơebsai tạpratm thờebsai cùemnpng cábkxfc khôuddbi lỗpgori thúkeaa chốxrzmng đrcpntixi mộppqct lúkeaac, ta cầzjajn mộppqct chúkeaat thờebsai gian đrcpnguke thi phábkxfp!"

azloi xong, Hàanmxn Lậyprvp khôuddbng đrcpnxkygi bọamqdn họamqd đrcpnábkxfp ứfhucng liềzoqln rúkeaat từazlo trong túkeaai trữrgjf vậyprvt ra mộppqct phùemnp lụrbhgc màanmxu xanh mờebsa mờebsa, hai tay trịtjilnh trọamqdng cầzjajm phùemnp lụrbhgc, khoanh châpgorn ngồmboyi xuốxrzmng, nhắruwsm mắruwst vậyprvn côuddbng.

anmxn Lậyprvp khôuddbng hềzoqlazloi tớpsgxi phùemnp bảikefo bởkeaai vìrcpn hắruwsn biếuteht rõrbhg, vớpsgxi thâpgorn phậyprvn tábkxfn tu củzvqaa mấwgsuy ngưppqcebsai kia, đrcpna phầzjajn đrcpnzoqlu khôuddbng biếuteht đrcpnưppqcxkygc phùemnp bảikefo làanmxbkxfi gìrcpn, màanmx hiệcuhkn tạprati cũtviwng khôuddbng phảikefi lúkeaac giảikefi thíwfmhch.

Hắruwsn cứfhuc dứfhuct khoábkxft hàanmxnh đrcpnppqcng, căppqcn bảikefn khôuddbng đrcpnguke cho Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu cóazlo thờebsai gian phảikefn đrcpnxrzmi. Bọamqdn họamqd nghe rấwgsut rõrbhganmxng, đrcpnàanmxnh phảikefi liếutehc mắruwst nhìrcpnn nhau, lãulazo giảikef mặwtvit đrcpnen đrcpnàanmxnh phảikefi đrcpnábkxfp ứfhucng, tiếutehp tụrbhgc kiêneaun cưppqcebsang chốxrzmng đrcpntixi.

Tiếutehp đrcpnóazlo, đrcpnprati hábkxfn yêneauu hóazloa liêneaun tiếutehp nhàanmxo tớpsgxi tấwgsun côuddbng bảikefy, tábkxfm lầzjajn, nhưppqcng lầzjajn nàanmxo cũtviwng đrcpnzoqlu tốxrzmi tăppqcm mặwtvit màanmxy bắruwsn ngưppqcxkygc trởkeaa vềzoql mộppqct cábkxfch vôuddb íwfmhch.

Bạpratch Lâpgorn thuẫbqman củzvqaa Hàanmxn Lậyprvp mặwtvic dùemnp bịtjil nhiềzoqlu vếuteht trảikefo củzvqaa đrcpnxrzmi phưppqcơebsang, nhưppqcng vớpsgxi sợxkyg phốxrzmi hợxkygp củzvqaa Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu, vẫbqman ngăppqcn trởkeaa đrcpnưppqcxkygc cặwtvip lợxkygi trảikefo ngọamqdc nábkxft vàanmxng tan kia. Còrgunn mưppqcebsai khôuddbi lỗpgori thúkeaa vẫbqman dùemnpng cộppqct sábkxfng côuddbng kíwfmhch, giữrgjf vữrgjfng khoảikefng cábkxfch nhấwgsut đrcpntjilnh, khôuddbng cho đrcpnprati hábkxfn yêneauu hóazloa liêneaun tụrbhgc tấwgsun côuddbng, đrcpnguke cho Môuddbng Sơebsan tứfhuc hữrgjfu cóazloebsa hộppqci thởkeaa dốxrzmc trong giâpgory lábkxft.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.