Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 308 : Đại triển thân thủ

    trước sau   
jxtbn Lậsaojp vừizgua thấjcnwy cávjzrc phávjzrp khíepew trởcazt vềbfqmdammn ngưuxkmgenwi, đhqpayqxht nhiêdammn đhqpaưuxkma tay vàjxtbo túsrgoi trữwqzf vậsaojt, lấjcnwy ra ba cávjzri tiểtsofu xoa màjxtbu đhqpautqm giốgenwng nhau nhưuxkm đhqpaúsrgoc.

Hắqoqqn nhẹmjdm nhàjxtbng néingtm ra, nhấjcnwt thờgenwi biếoiczn thàjxtbnh ba đhqpazokoo hồjevhng quang bắqoqqn thẳxkvsng vềbfqm phíepewa cávjzrc hắqoqqc y tu sĩepew.

Bộyqxh "Hỏutqma diễmjdmm liêdammn hoàjxtbn phi xoa"jxtby do Hàjxtbn Lậsaojp thu đhqpaưuxkmwqzfc từizgu mộyqxht kẻcnuy xấjcnwu sốgenw trong nhữwqzfng chiếoiczn lợwqzfi phẩvdrem khi chiếoiczn đhqpajcnwu vớyyahi Huyếoiczt tri chu (con nhệjqjun mávjzru), uy lựhmorc cũvwshng khávjzr tốgenwt. Hơkwmvn nữwqzfa bởcazti vìyyah thàjxtbnh bộyqxh, rấjcnwt dễmjdm đhqpaiềbfqmu khiểtsofn nêdammn đhqpaưuxkmwqzfc Hàjxtbn Lậsaojp giữwqzf lạzokoi.

jxtbn Lậsaojp lạzokoi tiếoiczp tụmaqic đhqpaiềbfqmu khiểtsofn cávjzrc phávjzrp khíepew củatwda mìyyahnh, hai đhqpazokoo ôpaec quang vàjxtbvjzru đhqpazokoo kim quang cùfjamng ngâxufvn lêdammn, bắqoqqn ra cávjzrc hưuxkmyyahng.

srgoc nàjxtby Đccpwzokoi Diễmjdmn quyếoiczt củatwda Hàjxtbn Lậsaojp mớyyahi châxufvn chíepewnh hiểtsofn lộyqxh sựhmor đhqpaávjzrng sợwqzf củatwda mìyyahnh, đhqpaiềbfqmu khiểtsofn nhiềbfqmu phávjzrp khíepew nhưuxkm vậsaojy nhưuxkmng khôpaecng hềbfqmutqm chúsrgot rốgenwi loạzokon. Đccpwiềbfqmu nàjxtby khiếoiczn tu sĩepew thấjcnwy nhiềbfqmu đhqpaohklnh cấjcnwp phávjzrp khíepew nhưuxkm vậsaojy lao vềbfqm phíepewa mìyyahnh thìyyah lộyqxh vẻcnuy kinh hãyvfhi, khôpaecng dávjzrm cóutqm chúsrgot ýtvzw niệjqjum đhqpaóutqmn đhqpanypsjxtbo trong đhqparvqqu.

Hắqoqqn vộyqxhi vàjxtbng néingtm câxufvy cờgenw đhqpaen trong tay vềbfqm phíepewa ba đhqpazokoo hồjevhng quang, đhqparzcbnh ngựhmor khíepewingt trávjzrnh. Nhưuxkmng câxufvy cờgenw đhqpaen lậsaojp tứluljc bịrzcb ba đhqpazokoo hồjevhng quang chéingtm gãyvfhy thàjxtbnh tưuxkmng đhqpaoạzokon, phávjzrt ra mộyqxht đhqpajxtbn hắqoqqc quang.


Tiếoiczp đhqpaóutqm, ba đhqpazokoo hồjevhng quang khôpaecng hềbfqmutqm chúsrgot dừizgung lạzokoi, hung hăjxtbng kíepewch thẳxkvsng vàjxtbo vòzmwfng bảvjzro hộyqxh trưuxkmyyahc mặrvqqt gãyvfh đhqpaóutqm.

Thậsaojt đhqpaávjzrng thưuxkmơkwmvng, chỉohkljxtbzmwfng bảvjzro hộyqxh cấjcnwp thấjcnwp củatwda mộyqxht gãyvfh tu sĩepew Luyệjqjun khíepew kỳtycs, sao cóutqm thểtsof ngăjxtbn cảvjzrn nổizgui mộyqxht kíepewch hợwqzfp lựhmorc củatwda ba đhqpaohklnh cấjcnwp phávjzrp khíepew. Vòzmwfng bảvjzro hộyqxhjxtby vừizgua chốgenwng đhqpanyps đhqpaưuxkmwqzfc mộyqxht chúsrgot liềbfqmn phávjzrt ra tiếoiczng đhqpaizgu vỡnyps thanh thúsrgoy, tan thàjxtbnh mâxufvy khóutqmi.

Trong ávjzrnh mắqoqqt tuyệjqjut vọyvfhng củatwda tu sĩepew, ba đhqpazokoo hồjevhng quang nhẹmjdm nhàjxtbng vâxufvy lấjcnwy hắqoqqn. Hắqoqqc y tu sĩepewjxtby liềbfqmn "Xèisizo" mộyqxht tiếoiczng, biếoiczn thàjxtbnh mộyqxht quảvjzr cầrvqqu lửfjama lớyyahn, bịrzcb đhqpagenwt thàjxtbnh tro bụmaqii.

fjamng lúsrgoc đhqpaóutqm, hai đhqpazokoo ôpaec quang vàjxtbvjzru đhqpazokoo kim quang bay sau cũvwshng tớyyahi đhqpaohklnh đhqparvqqu hai gãyvfh tu sĩepew khávjzrc, cũvwshng khôpaecng tốgenwn chúsrgot khíepew lựhmorc phávjzr tan vòzmwfng bảvjzro hộyqxhjxtb phávjzrp khíepew củatwda chúsrgong, chéingtm chúsrgong thàjxtbnh hai nửfjama.

Thấjcnwy vậsaojy, nhữwqzfng tu sĩepew khávjzrc trởcaztdammn bốgenwi rốgenwi, làjxtbm sao còzmwfn lo bốgenw tríepew đhqpazokoi trậsaojn gìyyah nữwqzfa, đhqpaưuxkmơkwmvng nhiêdammn giữwqzf mạzokong phảvjzri quan trọyvfhng hơkwmvn.

Đccpwzokoi bộyqxh phậsaojn mọyvfhi ngưuxkmgenwi lậsaojp tứluljc bay lùfjami lêdammn trêdammn trờgenwi, mộyqxht íepewt tu sĩepew lớyyahn gan hoặrvqqc đhqparvqqu óutqmc chậsaojm chạzokop vộyqxhi phóutqmng ra phávjzrp khíepew đhqpaqoqqc ýtvzw nhấjcnwt củatwda mìyyahnh, đhqparzcbnh liềbfqmu mạzokong ngăjxtbn trởcazt tiếoiczn côpaecng củatwda Hàjxtbn Lậsaojp.

Nhưuxkmng đhqpaávjzrng tiếoiczc làjxtbjxtbn Lậsaojp khôpaecng cóutqm ýtvzw đhqparzcbnh dâxufvy dưuxkma vớyyahi bọyvfhn chúsrgong, hoàjxtbn toàjxtbn khôpaecng khávjzrch khíepewfjamng hếoiczt toàjxtbn lựhmorc đhqpatsof đhqpaàjxtbn ávjzrp.

uxkmgenwi đhqpazokoo hàjxtbo quang ba màjxtbu kim, hắqoqqc, hồjevhng bấjcnwt kểtsof gặrvqqp loạzokoi phávjzrp khíepewjxtbo cũvwshng đhqpajevhng loạzokot phóutqmng tớyyahi àjxtbo ạzokot. Phávjzrp khíepewjxtbo ngăjxtbn cảvjzrn lậsaojp tứluljc nhưuxkm lấjcnwy trứluljng chọyvfhi đhqpaávjzr, bịrzcb đhqpaávjzrnh tan thàjxtbnh vôpaec sốgenw mảvjzrnh nhỏutqm, biếoiczn mấjcnwt khỏutqmi thếoicz gian. Còzmwfn chủatwd nhâxufvn củatwda phávjzrp khíepew đhqpaóutqm thìyyahjxtbn Lậsaojp đhqpaưuxkmơkwmvng nhiêdammn cũvwshng khôpaecng buôpaecng tha, thuậsaojn tay giếoiczt chếoiczt toàjxtbn bộyqxh.

srgoc nàjxtby, trừizgu nhữwqzfng Hắqoqqc y tu sĩepew đhqpaãyvfh chạzokoy ra xa mấjcnwy trăjxtbm trưuxkmwqzfng. Lưuxkmu lạzokoi ởcazt đhqpaóutqm chỉohklzmwfn cóutqm tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia vàjxtb ngưuxkmgenwi bịrzcbt mặrvqqt giốgenwng Vưuxkmơkwmvng tổizgung quảvjzrn đhqpaang giưuxkmơkwmvng ávjzrnh mắqoqqt vẻcnuy khôpaecng thểtsof tin nổizgui. Hắqoqqc Phong trậsaojn cóutqm chúsrgot uy lựhmorc xem ra còzmwfn chưuxkma kịrzcbp phávjzrt huy thìyyah đhqpaãyvfh bịrzcbjxtbn Lậsaojp phávjzr tan.

Áqbzunh mắqoqqt Hàjxtbn Lậsaojp lậsaojp tứluljc chuyểtsofn tớyyahi hai ngưuxkmgenwi tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia khiếoiczn bọyvfhn họyvfh thầrvqqm kêdammu "khôpaecng ổizgun", đhqpajevhng thờgenwi thểtsof hiệjqjun tưuxkm thếoicz đhqpabfqm phòzmwfng, trêdammn ngưuxkmgenwi phávjzrt ra hắqoqqc quang nhàjxtbn nhạzokot, che dấjcnwu thâxufvn hìyyahnh bảvjzrn thâxufvn. Trong khoảvjzrng khắqoqqc, âxufvm khíepew trởcaztdammn dàjxtby đhqparvqqc.

"Hừizgu, giảvjzr thầrvqqn giảvjzr quỷyvfh!"jxtbn Lậsaojp cưuxkmgenwi lạzokonh mộyqxht tiếoiczng, nóutqmi.

Tuy khôpaecng biếoiczt hai ngưuxkmgenwi nàjxtby dùfjamng côpaecng phávjzrp gìyyah nhưuxkmng rõtsofjxtbng làjxtbuxkmơkwmvng tựhmor vớyyahi ma côpaecng củatwda đhqpazokoi hávjzrn đhqparvqqu bóutqmng lưuxkmnypsng kia. Chỉohklutqm đhqpaiềbfqmu khôpaecng biếoiczt vìyyah sao trêdammn ngưuxkmgenwi chúsrgong lạzokoi làjxtb hắqoqqc quang màjxtb khôpaecng phảvjzri làjxtb huyếoiczt quang nhưuxkm đhqpazokoi hávjzrn. Chẳxkvsng lẽleyp bởcazti vìyyah cấjcnwp bậsaojc tu luyệjqjun khávjzrc nhau? Hàjxtbn Lậsaojp cóutqm chúsrgot nghi hoặrvqqc thầrvqqm nghĩepew.

jxtbn Lậsaojp khôpaecng biếoiczt rằjcnwng lúsrgoc nàjxtby hai ngưuxkmgenwi tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia đhqpaang âxufvm thầrvqqm khôpaecng ngừizgung kêdammu khổizgu.


Tu vi vàjxtb phávjzrp khíepew củatwda Hàjxtbn Lậsaojp quávjzr lợwqzfi hạzokoi, hơkwmvn xa dựhmorepewnh củatwda hai ngưuxkmgenwi trưuxkmyyahc đhqpaóutqm.

Bọyvfhn họyvfh khôpaecng phảvjzri chưuxkma gặrvqqp tu sĩepew Trúsrgoc Cơkwmv kỳtycs, nhưuxkmng thựhmorc lựhmorc củatwda vịrzcb tu sĩepew Trúsrgoc Cơkwmv kỳtycsjxtbn Lậsaojp nàjxtby thìyyahjxtbn bảvjzrn cávjzrc đhqpaàjxtbn chủatwd Trúsrgoc Cơkwmv kỳtycs trong giávjzro khôpaecng thểtsof so sávjzrnh nổizgui. Đccpwizgung nóutqmi mộyqxht chọyvfhi mộyqxht, phỏutqmng chừizgung kểtsof cảvjzr hai, ba gãyvfh đhqpaàjxtbn chủatwdfjamng lêdammn mộyqxht lưuxkmwqzft cũvwshng chưuxkma chắqoqqc đhqpaãyvfhjxtb đhqpagenwi thủatwd củatwda ngưuxkmgenwi nàjxtby.

Khôpaecng kểtsof đhqpaếoiczn thâxufvn phávjzrp cựhmorc nhanh đhqpaếoiczn mứluljc mắqoqqt thưuxkmgenwng gầrvqqn nhưuxkm khôpaecng thểtsof nhìyyahn thấjcnwy nổizgui, mộyqxht ngưuxkmgenwi cóutqm thểtsoffjamng lúsrgoc đhqpaiềbfqmu khiểtsofn mưuxkmgenwi loạzokoi phávjzrp khíepew quỷyvfh dịrzcb nhưuxkm vậsaojy, bọyvfhn họyvfh chưuxkma bao giờgenw nghe nóutqmi đhqpaếoiczn.

paecm nay xem ra Huyếoiczt Thịrzcb đhqpazokoi nhâxufvn cũvwshng khôpaecng phảvjzri làjxtb đhqpagenwi thủatwd củatwda ngưuxkmgenwi nàjxtby, mặrvqqc dùfjam vịrzcbjxtby dưuxkmgenwng nhưuxkmvwshng sửfjam dụmaqing mộyqxht loạzokoi bíepew phávjzrp nàjxtbo đhqpaóutqm.

Hai ngưuxkmgenwi bọyvfhn hắqoqqn mặrvqqc dùfjam tựhmor phụmaqijxtb thựhmorc lựhmorc hơkwmvn xa cávjzrc tu sĩepew Luyệjqjun Khíepew kỳtycs khávjzrc, nhưuxkmng cũvwshng khôpaecng dávjzrm tựhmor đhqpazokoi màjxtb nghĩepew rằjcnwng hai ngưuxkmgenwi cóutqm thểtsof liêdammn thủatwd đhqpagenwi chiếoiczn nổizgui vớyyahi Hàjxtbn Lậsaojp. Bởcazti vậsaojy, mặrvqqc dùfjam phávjzrt đhqpayqxhng bíepew phávjzrp trêdammn ngưuxkmgenwi nhưuxkmng thâxufvn hìyyahnh cảvjzr hai chẳxkvsng nhữwqzfng khôpaecng tiếoiczn lêdammn màjxtb ngưuxkmwqzfc lạzokoi còzmwfn cẩvdren thậsaojn chậsaojm rãyvfhi lùfjami lạzokoi phíepewa sau.

Ngưuxkmwqzfc lạzokoi vớyyahi chúsrgong, Môpaecng Sơkwmvn tứlulj hữwqzfu bịrzcbjxtbn Lậsaojp đhqpazokoi triểtsofn thầrvqqn uy làjxtbm cho cảvjzr kinh, trợwqzfn mắqoqqt hávjzr hốgenwc mồjevhm.

Mấjcnwy ngưuxkmgenwi nàjxtby mặrvqqc dùfjam biếoiczt thựhmorc lựhmorc Hàjxtbn Lậsaojp cưuxkmgenwng đhqpazokoi, nhưuxkmng rúsrgot cuộyqxhc cưuxkmgenwng đhqpazokoi tớyyahi mứluljc nàjxtbo thìyyahyyah khôpaecng cóutqmyyah đhqpatsof so sávjzrnh nêdammn tựhmor nhiêdammn khôpaecng thểtsof biếoiczt đhqpaưuxkmwqzfc.

Nhưuxkmng hôpaecm nay chíepewnh mắqoqqt thấjcnwy mộyqxht mìyyahnh Hàjxtbn Lậsaojp đhqpaávjzrnh nhau vớyyahi hơkwmvn mưuxkmgenwi tu tiêdammn giảvjzrutqm tu vi tưuxkmơkwmvng tựhmor bọyvfhn họyvfh, chỉohkl trong khoảvjzrnh khắqoqqc giếoiczt chếoiczt hơkwmvn năjxtbm, sávjzru têdammn, nhữwqzfng kẻcnuyzmwfn lạzokoi đhqpabfqmu sợwqzfyvfhi bỏutqm chạzokoy khôpaecng dávjzrm nhìyyahn. Loạzokoi tu vi nàjxtby, loạzokoi côpaecng phávjzrp nàjxtby khiếoiczn mấjcnwy ngưuxkmgenwi bọyvfhn họyvfh hoàjxtbn toàjxtbn tâxufvm phụmaqic, khẩvdreu phụmaqic.

jxtbn Lậsaojp híepewt sâxufvu mộyqxht hơkwmvi, đhqpaang đhqparzcbnh bắqoqqt lấjcnwy tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia vàjxtbuxkmơkwmvng tổizgung quảvjzrn, đhqpayqxht nhiêdammn mộyqxht tiếoiczng théingtt tràjxtbn ngậsaojp thúsrgoepewnh đhqpadammn cuồjevhng vang lêdammn. Mộyqxht đhqpajxtbn hàjxtbo quang huyếoiczt sắqoqqc từizgudammn cạzokonh phóutqmng ra, mang theo thanh âxufvm tràjxtbn ngậsaojp đhqpadammn cuồjevhng.

Tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia hai ngưuxkmgenwi nghe vậsaojy khôpaecng khỏutqmi kinh hỉohkl liếoiczc mắqoqqt nhìyyahn nhau.

zmwfn vẻcnuy mặrvqqt củatwda Hàjxtbn Lậsaojp trởcaztdammn nghiêdammm trọyvfhng hẳxkvsn lêdammn, cũvwshng bấjcnwt chấjcnwp hai ngưuxkmgenwi đhqpagenwi diệjqjun, vộyqxhi vàjxtbng cho tay vàjxtbo túsrgoi trữwqzf vậsaojt. Mộyqxht phávjzrp khíepew nhỏutqm nhắqoqqn tinh xảvjzro liềbfqmn xuấjcnwt hiệjqjun trong tay hắqoqqn.

jxtbn Lậsaojp khôpaecng do dựhmor phóutqmng vậsaojt đhqpaóutqm vềbfqm phíepewa đhqpaávjzrm hàjxtbo quang huyếoiczt sắqoqqc.

Chỉohkl thấjcnwy mộyqxht cávjzri chuôpaecng nhỏutqmjxtbu vàjxtbng từizgu tay Hàjxtbn Lậsaojp đhqpaóutqmn gióutqm bay ra, trong chớyyahp mắqoqqt liềbfqmn biếoiczn thàjxtbnh mộyqxht cávjzri chuôpaecng đhqpajevhng lớyyahn tớyyahi năjxtbm sávjzru trưuxkmwqzfng. Đccpwâxufvy chíepewnh làjxtb "Giàjxtb Thiêdammn chung", chiếoiczn lợwqzfi phẩvdrem củatwda Hàjxtbn Lậsaojp thu đhqpaưuxkmwqzfc từizgu Tuyêdammn Nhạzokoc, tu sĩepew Yểtsofm Nguyệjqjut tôpaecng. Lúsrgoc trưuxkmyyahc, chíepewnh phávjzrp khíepewjxtby đhqpaãyvfhxufvy khốgenwn Huyếoiczt Tri chu vôpaecfjamng hung ávjzrc, cóutqm thểtsof thấjcnwy đhqpaưuxkmwqzfc nóutqm lợwqzfi hạzokoi thếoiczjxtbo.


"Ầutqmm" mộyqxht tiếoiczng nổizgu, cávjzri chuôpaecng lậsaojp tứluljc chụmaqip toàjxtbn bộyqxh đhqpaávjzrm hàjxtbo quang huyếoiczt sắqoqqc biếoiczn hìyyahnh quỷyvfh dịrzcb đhqpaóutqm, khôpaecng còzmwfn nghe thấjcnwy tiếoiczng théingtt gàjxtbo nữwqzfa.

Thấjcnwy chiêdammu nàjxtby củatwda Hàjxtbn Lậsaojp, hai ngưuxkmgenwi tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia vừizgua lộyqxh vẻcnuy vui mừizgung liềbfqmn khôpaecng khỏutqmi mặrvqqt màjxtby ngẩvdren ngơkwmv.

Chẳxkvsng lẽleyp vịrzcb Huyếoiczt Thịrzcb đhqpazokoi nhâxufvn lạzokoi bịrzcb bắqoqqt dễmjdmjxtbng nhưuxkm vậsaojy?

jxtbn Lậsaojp quay đhqparvqqu, bỗzuowng nhiêdammn cưuxkmgenwi quỷyvfh dịrzcb vớyyahi bọyvfhn hắqoqqn, tiếoiczp đhqpaóutqm hai tay cùfjamng giơkwmvdammn.

Trong phúsrgot chốgenwc, vôpaec sốgenw quảvjzr cầrvqqu lửfjama lớyyahn nhỏutqm từizgu trong tay dũvwshng mãyvfhnh lao ra, giốgenwng nhưuxkmuxkma tuôpaecn gióutqm lốgenwc dàjxtby đhqparvqqc bắqoqqn tớyyahi. Bầrvqqu trờgenwi xung quanh cũvwshng bịrzcb biếoiczn thàjxtbnh màjxtbu đhqpautqm lửfjama.

Thấjcnwy cảvjzrnh nàjxtby, tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia hai ngưuxkmgenwi vộyqxhi vàjxtbng phóutqmng ra mộyqxht kiệjqjun phòzmwfng ngựhmor phávjzrp khíepewyyahnh tròzmwfn chắqoqqn trưuxkmyyahc mặrvqqt.

Liêdammn tiếoiczp nhữwqzfng tiếoiczng nổizgu đhqpainh tai nhứluljc óutqmc vang lêdammn, chấjcnwn đhqpayqxhng khôpaecng ngừizgung khiếoiczn cho tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia phảvjzri choávjzrng vávjzrng mặrvqqt màjxtby.

Thậsaojm chíepew bởcazti vìyyah sốgenwuxkmwqzfng quảvjzr cầrvqqu lửfjama quávjzr nhiềbfqmu, cóutqmjxtbi quảvjzr bịrzcb lọyvfht lưuxkmyyahi trựhmorc tiếoiczp đhqpaávjzrnh thẳxkvsng lêdammn ngưuxkmgenwi tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia, khiếoiczn cho khôpaecng íepewt hắqoqqc khíepew hộyqxh thểtsof bịrzcb tảvjzrn mávjzrt ra bốgenwn phíepewa.

Tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia cảvjzr ngưuxkmgenwi chậsaojt vậsaojt khôpaecng chịrzcbu nổizgui, vừizgua sợwqzf vừizgua giậsaojn. Hắqoqqn biếoiczt rõtsofjxtbng đhqpaâxufvy tuyệjqjut đhqpagenwi phảvjzri làjxtb rấjcnwt nhiềbfqmu phùfjam lụmaqic đhqpajevhng loạzokot phávjzrt ra mớyyahi cóutqm thểtsof tạzokoo thàjxtbnh thanh thếoicz lớyyahn nhưuxkm vậsaojy.

Hắqoqqn đhqpaang cắqoqqn răjxtbng chờgenw cho trậsaojn mưuxkma cầrvqqu lửfjama nàjxtby bớyyaht đhqpai thìyyah chợwqzft nghe bêdammn cạzokonh bỗzuowng nhiêdammn truyềbfqmn đhqpaếoiczn tiếoiczng théingtt thảvjzrm thiếoiczt, làjxtbm thâxufvn hìyyahnh run lêdammn, vộyqxhi vàjxtbng nhìyyahn sang.

Kếoiczt quảvjzr liềbfqmn híepewt mộyqxht ngụmaqim khíepew lạzokonh, trong mắqoqqt tràjxtbn đhqparvqqy vẻcnuy kinh hãyvfhi.

Chỉohkl thấjcnwy ngưuxkmgenwi gầrvqqy bịrzcbt mặrvqqt vốgenwn đhqpaluljng khôpaecng xa hắqoqqn chẳxkvsng biếoiczt từizgu khi nàjxtbo màjxtb hắqoqqc khíepew đhqpaãyvfh tan biếoiczn, toàjxtbn thâxufvn vôpaec lựhmorc, bịrzcbjxtbn Lậsaojp tóutqmm trong tay, mộyqxht bêdammn ngưuxkmgenwi mávjzru chảvjzry đhqparvqqm đhqpaìyyaha, chỉohklzmwfn lạzokoi mộyqxht cávjzrnh tay.

yyahnh hìyyahnh nàjxtby khiếoiczn tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia vừizgua kinh ngạzokoc, vừizgua sinh ra ýtvzw sợwqzfyvfhi khôpaecng thểtsof cảvjzrn nổizgui đhqpagenwi vớyyahi Hàjxtbn Lậsaojp, khôpaecng khỏutqmi thầrvqqm mắqoqqng têdammn Huyếoiczt Thịrzcb kia vôpaec dụmaqing.

jxtbn Lậsaojp lạzokonh nhưuxkmjxtbng liếoiczc nhìyyahn tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia, liềbfqmn khôpaecng khávjzrch khíepewingtvjzrch khăjxtbn bịrzcbt mặrvqqt củatwda kẻcnuy trong tay, đhqpaúsrgong làjxtb vịrzcbuxkmơkwmvng tổizgung quảvjzrn củatwda Hinh Vưuxkmơkwmvng phủatwd. Chỉohklutqm đhqpaiềbfqmu khuôpaecn mặrvqqt vốgenwn gầrvqqy gòzmwf, bởcazti vìyyah đhqpaau đhqpayyahn do mộyqxht cávjzrnh tay bịrzcb đhqpaluljt lìyyaha, giờgenw đhqpaãyvfh trởcaztdammn méingto móutqm.

"Khôpaecng thểtsofjxtbo, ngưuxkmơkwmvi sao cóutqm thểtsof bắqoqqt đhqpaưuxkmwqzfc hắqoqqn. Hộyqxh thâxufvn sávjzrt khíepew củatwda chúsrgong ta căjxtbn bảvjzrn khôpaecng thểtsof dễmjdmjxtbng côpaecng phávjzr nhưuxkm vậsaojy đhqpaưuxkmwqzfc." Tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia lắqoqqp bắqoqqp nóutqmi, nhưuxkmng trong giâxufvy lávjzrt đhqpaãyvfh giơkwmv hai tay lêdammn, mưuxkmgenwi tia màjxtbu đhqpaen chợwqzft lóutqme, bắqoqqn nhanh vềbfqm phíepewa Hàjxtbn Lậsaojp.

Trêdammn mặrvqqt Hàjxtbn Lậsaojp đhqpayqxht nhiêdammn lộyqxh ra vẻcnuyuxkmgenwi cợwqzft.

Mộyqxht tay giơkwmvdammn, mộyqxht thứluljyyah đhqpaóutqm giốgenwng nhưuxkm "thuẫqtgmn bàjxtbi" (lávjzr chắqoqqn, cávjzri khiêdammn) chợwqzft xuấjcnwt hiệjqjun trưuxkmyyahc mặrvqqt.

Kếoiczt quảvjzrjxtb toàjxtbn bộyqxh nhữwqzfng tia sávjzrng màjxtbu đhqpaen đhqpaóutqm bắqoqqn tớyyahi, ngoạzokoi trừizgu phávjzrt ra nhữwqzfng âxufvm thanh trầrvqqm muộyqxhn thìyyah chẳxkvsng thấjcnwy cóutqm thêdammm hiệjqjuu quảvjzrjxtbo.

Tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia cảvjzr kinh nhìyyahn kỹuxkm, mớyyahi phávjzrt hiệjqjun ra thuẫqtgmn bàjxtbi nàjxtby làjxtb mộyqxht cávjzri mai rùfjama rấjcnwt lớyyahn, chỉohklutqm đhqpaiềbfqmu làjxtb toàjxtbn bộyqxh mai rùfjama nàjxtby màjxtbu đhqpaen, khôpaecng hềbfqm phávjzrt ra thứlulj ávjzrnh sávjzrng gìyyah, cóutqm lẽleypjxtb chưuxkma hềbfqm đhqpaưuxkmwqzfc chuyêdammn môpaecn tếoicz luyệjqjun qua.

Thấjcnwy cảvjzrnh đhqpaóutqm, tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia đhqpavjzro đhqpaôpaeci mắqoqqt, hắqoqqc quang trêdammn ngưuxkmgenwi chợwqzft bùfjamng lêdammn, toàjxtbn thâxufvn nhưuxkm tia chớyyahp lao ra ngoàjxtbi. Sau đhqpaóutqm tiếoiczp tụmaqic chuyểtsofn thâxufvn, đhqparzcbnh chạzokoy trốgenwn giốgenwng nhưuxkm nhưuxkmng tu sĩepew khávjzrc.

Nhưuxkmng bảvjzrn thâxufvn hắqoqqn làjxtb mộyqxht trong nhữwqzfng mụmaqic tiêdammu trọyvfhng yếoiczu cầrvqqn bắqoqqt sốgenwng nêdammn Hàjxtbn Lậsaojp sao cóutqm thểtsof đhqpatsof cho hắqoqqn dễmjdmjxtbng chạzokoy trốgenwn. Thâxufvn hìyyahnh nhoávjzrng lêdammn, Hàjxtbn Lậsaojp liềbfqmn dễmjdmjxtbng xuấjcnwt hiệjqjun trưuxkmyyahc ngưuxkmgenwi tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia, khoávjzrt tay mộyqxht cávjzri, mộyqxht cựhmor kiếoiczm màjxtbu xanh lớyyahn tớyyahi mấjcnwy trưuxkmwqzfng xuấjcnwt hiệjqjun, khôpaecng khávjzrch khíepew chéingtm thẳxkvsng vàjxtbo đhqparvqqu tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia.

Tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia thấjcnwy thếoicz, trong lòzmwfng mừizgung thầrvqqm.

Hộyqxh thểtsofvjzrt khíepew củatwda hắqoqqn chíepewnh làjxtb chuyêdammn ăjxtbn mòzmwfn cávjzrc loạzokoi phávjzrp khíepew, căjxtbn bảvjzrn khôpaecng sợwqzf thanh kiếoiczm nàjxtby làjxtbm mìyyahnh bịrzcb thưuxkmơkwmvng, ngưuxkmwqzfc lạzokoi còzmwfn đhqparzcbnh nhâxufvn cơkwmv hộyqxhi nàjxtby toàjxtbn lựhmorc chạzokoy trốgenwn.

Nghĩepew đhqpaếoiczn đhqpaâxufvy, thâxufvn hìyyahnh tiểtsofu vưuxkmơkwmvng gia vừizgua bịrzcbepewch trúsrgong, lậsaojp tứluljc nưuxkmơkwmvng theo đhqpaàjxtbuxkmwqzft qua đhqparvqqu Hàjxtbn Lậsaojp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.