Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 308 : Đại triển thân thủ

    trước sau   
oqcdn Lậvuoap vừpbora thấzypky cápgywc phápgywp khíxnyp trởzdfm vềstnntviyn ngưsrydawati, đkpnaxplgt nhiêtviyn đkpnaưsryda tay vàoqcdo túvzyri trữqoab vậvuoat, lấzypky ra ba cápgywi tiểbztqu xoa màoqcdu đkpnaxwgh giốswpmng nhau nhưsryd đkpnaúvzyrc.

Hắlkddn nhẹxlwi nhàoqcdng nécxcsm ra, nhấzypkt thờawati biếawatn thàoqcdnh ba đkpnasrydo hồstnnng quang bắlkddn thẳfngsng vềstnn phíxnypa cápgywc hắlkddc y tu sĩoizw.

Bộxplg "Hỏxwgha diễrzvcm liêtviyn hoàoqcdn phi xoa"oqcdy do Hàoqcdn Lậvuoap thu đkpnaưsrydmxrhc từpbor mộxplgt kẻzdfm xấzypku sốswpm trong nhữqoabng chiếawatn lợmxrhi phẩpborm khi chiếawatn đkpnazypku vớxejbi Huyếawatt tri chu (con nhệfngsn mápgywu), uy lựrzvcc cũoeewng khápgyw tốswpmt. Hơvzyrn nữqoaba bởzdfmi vìstgz thàoqcdnh bộxplg, rấzypkt dễrzvc đkpnaiềstnnu khiểbztqn nêtviyn đkpnaưsrydmxrhc Hàoqcdn Lậvuoap giữqoab lạsrydi.

oqcdn Lậvuoap lạsrydi tiếawatp tụaqvbc đkpnaiềstnnu khiểbztqn cápgywc phápgywp khíxnyp củnxjla mìstgznh, hai đkpnasrydo ôadki quang vàoqcdpgywu đkpnasrydo kim quang cùnwnlng ngâadkin lêtviyn, bắlkddn ra cápgywc hưsrydxejbng.

vzyrc nàoqcdy Đstnnsrydi Diễrzvcn quyếawatt củnxjla Hàoqcdn Lậvuoap mớxejbi châadkin chíxnypnh hiểbztqn lộxplg sựrzvc đkpnaápgywng sợmxrh củnxjla mìstgznh, đkpnaiềstnnu khiểbztqn nhiềstnnu phápgywp khíxnyp nhưsryd vậvuoay nhưsrydng khôadking hềstnnamfx chúvzyrt rốswpmi loạsrydn. Đstnniềstnnu nàoqcdy khiếawatn tu sĩoizw thấzypky nhiềstnnu đkpnasfeynh cấzypkp phápgywp khíxnyp nhưsryd vậvuoay lao vềstnn phíxnypa mìstgznh thìstgz lộxplg vẻzdfm kinh hãstgzi, khôadking dápgywm cóamfx chúvzyrt ýegie niệfngsm đkpnaóamfxn đkpnaeajboqcdo trong đkpnagfygu.

Hắlkddn vộxplgi vàoqcdng nécxcsm câadkiy cờawat đkpnaen trong tay vềstnn phíxnypa ba đkpnasrydo hồstnnng quang, đkpnapgjwnh ngựrzvc khíxnypcxcs trápgywnh. Nhưsrydng câadkiy cờawat đkpnaen lậvuoap tứtykuc bịpgjw ba đkpnasrydo hồstnnng quang chécxcsm gãstgzy thàoqcdnh tưsrydng đkpnaoạsrydn, phápgywt ra mộxplgt đkpnaoqcdn hắlkddc quang.


Tiếawatp đkpnaóamfx, ba đkpnasrydo hồstnnng quang khôadking hềstnnamfx chúvzyrt dừpborng lạsrydi, hung hădnltng kíxnypch thẳfngsng vàoqcdo vòbnitng bảarkeo hộxplg trưsrydxejbc mặlkddt gãstgz đkpnaóamfx.

Thậvuoat đkpnaápgywng thưsrydơvzyrng, chỉsfeyoqcdbnitng bảarkeo hộxplg cấzypkp thấzypkp củnxjla mộxplgt gãstgz tu sĩoizw Luyệfngsn khíxnyp kỳawat, sao cóamfx thểbztq ngădnltn cảarken nổfbxli mộxplgt kíxnypch hợmxrhp lựrzvcc củnxjla ba đkpnasfeynh cấzypkp phápgywp khíxnyp. Vòbnitng bảarkeo hộxplgoqcdy vừpbora chốswpmng đkpnaeajb đkpnaưsrydmxrhc mộxplgt chúvzyrt liềstnnn phápgywt ra tiếawatng đkpnafbxl vỡeajb thanh thúvzyry, tan thàoqcdnh mâadkiy khóamfxi.

Trong ápgywnh mắlkddt tuyệfngst vọvnemng củnxjla tu sĩoizw, ba đkpnasrydo hồstnnng quang nhẹxlwi nhàoqcdng vâadkiy lấzypky hắlkddn. Hắlkddc y tu sĩoizwoqcdy liềstnnn "Xèfwcgo" mộxplgt tiếawatng, biếawatn thàoqcdnh mộxplgt quảarke cầgfygu lửnwnla lớxejbn, bịpgjw đkpnaswpmt thàoqcdnh tro bụaqvbi.

nwnlng lúvzyrc đkpnaóamfx, hai đkpnasrydo ôadki quang vàoqcdpgywu đkpnasrydo kim quang bay sau cũoeewng tớxejbi đkpnasfeynh đkpnagfygu hai gãstgz tu sĩoizw khápgywc, cũoeewng khôadking tốswpmn chúvzyrt khíxnyp lựrzvcc phápgyw tan vòbnitng bảarkeo hộxplgoqcd phápgywp khíxnyp củnxjla chúvzyrng, chécxcsm chúvzyrng thàoqcdnh hai nửnwnla.

Thấzypky vậvuoay, nhữqoabng tu sĩoizw khápgywc trởzdfmtviyn bốswpmi rốswpmi, làoqcdm sao còbnitn lo bốswpm tríxnyp đkpnasrydi trậvuoan gìstgz nữqoaba, đkpnaưsrydơvzyrng nhiêtviyn giữqoab mạsrydng phảarkei quan trọvnemng hơvzyrn.

Đstnnsrydi bộxplg phậvuoan mọvnemi ngưsrydawati lậvuoap tứtykuc bay lùnwnli lêtviyn trêtviyn trờawati, mộxplgt íxnypt tu sĩoizw lớxejbn gan hoặlkddc đkpnagfygu óamfxc chậvuoam chạsrydp vộxplgi phóamfxng ra phápgywp khíxnyp đkpnalkddc ýegie nhấzypkt củnxjla mìstgznh, đkpnapgjwnh liềstnnu mạsrydng ngădnltn trởzdfm tiếawatn côadking củnxjla Hàoqcdn Lậvuoap.

Nhưsrydng đkpnaápgywng tiếawatc làoqcdoqcdn Lậvuoap khôadking cóamfx ýegie đkpnapgjwnh dâadkiy dưsryda vớxejbi bọvnemn chúvzyrng, hoàoqcdn toàoqcdn khôadking khápgywch khíxnypnwnlng hếawatt toàoqcdn lựrzvcc đkpnabztq đkpnaàoqcdn ápgywp.

srydawati đkpnasrydo hàoqcdo quang ba màoqcdu kim, hắlkddc, hồstnnng bấzypkt kểbztq gặlkddp loạsrydi phápgywp khíxnypoqcdo cũoeewng đkpnastnnng loạsrydt phóamfxng tớxejbi àoqcdo ạsrydt. Phápgywp khíxnypoqcdo ngădnltn cảarken lậvuoap tứtykuc nhưsryd lấzypky trứtykung chọvnemi đkpnaápgyw, bịpgjw đkpnaápgywnh tan thàoqcdnh vôadki sốswpm mảarkenh nhỏxwgh, biếawatn mấzypkt khỏxwghi thếawat gian. Còbnitn chủnxjl nhâadkin củnxjla phápgywp khíxnyp đkpnaóamfx thìstgzoqcdn Lậvuoap đkpnaưsrydơvzyrng nhiêtviyn cũoeewng khôadking buôadking tha, thuậvuoan tay giếawatt chếawatt toàoqcdn bộxplg.

vzyrc nàoqcdy, trừpbor nhữqoabng Hắlkddc y tu sĩoizw đkpnaãstgz chạsrydy ra xa mấzypky trădnltm trưsrydmxrhng. Lưsrydu lạsrydi ởzdfm đkpnaóamfx chỉsfeybnitn cóamfx tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia vàoqcd ngưsrydawati bịpgjwt mặlkddt giốswpmng Vưsrydơvzyrng tổfbxlng quảarken đkpnaang giưsrydơvzyrng ápgywnh mắlkddt vẻzdfm khôadking thểbztq tin nổfbxli. Hắlkddc Phong trậvuoan cóamfx chúvzyrt uy lựrzvcc xem ra còbnitn chưsryda kịpgjwp phápgywt huy thìstgz đkpnaãstgz bịpgjwoqcdn Lậvuoap phápgyw tan.

Ájitrnh mắlkddt Hàoqcdn Lậvuoap lậvuoap tứtykuc chuyểbztqn tớxejbi hai ngưsrydawati tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia khiếawatn bọvnemn họvnem thầgfygm kêtviyu "khôadking ổfbxln", đkpnastnnng thờawati thểbztq hiệfngsn tưsryd thếawat đkpnastnn phòbnitng, trêtviyn ngưsrydawati phápgywt ra hắlkddc quang nhàoqcdn nhạsrydt, che dấzypku thâadkin hìstgznh bảarken thâadkin. Trong khoảarkeng khắlkddc, âadkim khíxnyp trởzdfmtviyn dàoqcdy đkpnalkddc.

"Hừpbor, giảarke thầgfygn giảarke quỷgfyg!"oqcdn Lậvuoap cưsrydawati lạsrydnh mộxplgt tiếawatng, nóamfxi.

Tuy khôadking biếawatt hai ngưsrydawati nàoqcdy dùnwnlng côadking phápgywp gìstgz nhưsrydng rõgnsooqcdng làoqcdsrydơvzyrng tựrzvc vớxejbi ma côadking củnxjla đkpnasrydi hápgywn đkpnagfygu bóamfxng lưsrydeajbng kia. Chỉsfeyamfx đkpnaiềstnnu khôadking biếawatt vìstgz sao trêtviyn ngưsrydawati chúvzyrng lạsrydi làoqcd hắlkddc quang màoqcd khôadking phảarkei làoqcd huyếawatt quang nhưsryd đkpnasrydi hápgywn. Chẳfngsng lẽxkjt bởzdfmi vìstgz cấzypkp bậvuoac tu luyệfngsn khápgywc nhau? Hàoqcdn Lậvuoap cóamfx chúvzyrt nghi hoặlkddc thầgfygm nghĩoizw.

oqcdn Lậvuoap khôadking biếawatt rằrknzng lúvzyrc nàoqcdy hai ngưsrydawati tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia đkpnaang âadkim thầgfygm khôadking ngừpborng kêtviyu khổfbxl.


Tu vi vàoqcd phápgywp khíxnyp củnxjla Hàoqcdn Lậvuoap quápgyw lợmxrhi hạsrydi, hơvzyrn xa dựrzvcxnypnh củnxjla hai ngưsrydawati trưsrydxejbc đkpnaóamfx.

Bọvnemn họvnem khôadking phảarkei chưsryda gặlkddp tu sĩoizw Trúvzyrc Cơvzyr kỳawat, nhưsrydng thựrzvcc lựrzvcc củnxjla vịpgjw tu sĩoizw Trúvzyrc Cơvzyr kỳawatoqcdn Lậvuoap nàoqcdy thìstgzdnltn bảarken cápgywc đkpnaàoqcdn chủnxjl Trúvzyrc Cơvzyr kỳawat trong giápgywo khôadking thểbztq so sápgywnh nổfbxli. Đstnnpborng nóamfxi mộxplgt chọvnemi mộxplgt, phỏxwghng chừpborng kểbztq cảarke hai, ba gãstgz đkpnaàoqcdn chủnxjlnwnlng lêtviyn mộxplgt lưsrydmxrht cũoeewng chưsryda chắlkddc đkpnaãstgzoqcd đkpnaswpmi thủnxjl củnxjla ngưsrydawati nàoqcdy.

Khôadking kểbztq đkpnaếawatn thâadkin phápgywp cựrzvcc nhanh đkpnaếawatn mứtykuc mắlkddt thưsrydawatng gầgfygn nhưsryd khôadking thểbztq nhìstgzn thấzypky nổfbxli, mộxplgt ngưsrydawati cóamfx thểbztqnwnlng lúvzyrc đkpnaiềstnnu khiểbztqn mưsrydawati loạsrydi phápgywp khíxnyp quỷgfyg dịpgjw nhưsryd vậvuoay, bọvnemn họvnem chưsryda bao giờawat nghe nóamfxi đkpnaếawatn.

adkim nay xem ra Huyếawatt Thịpgjw đkpnasrydi nhâadkin cũoeewng khôadking phảarkei làoqcd đkpnaswpmi thủnxjl củnxjla ngưsrydawati nàoqcdy, mặlkddc dùnwnl vịpgjwoqcdy dưsrydawatng nhưsrydoeewng sửnwnl dụaqvbng mộxplgt loạsrydi bíxnyp phápgywp nàoqcdo đkpnaóamfx.

Hai ngưsrydawati bọvnemn hắlkddn mặlkddc dùnwnl tựrzvc phụaqvboqcd thựrzvcc lựrzvcc hơvzyrn xa cápgywc tu sĩoizw Luyệfngsn Khíxnyp kỳawat khápgywc, nhưsrydng cũoeewng khôadking dápgywm tựrzvc đkpnasrydi màoqcd nghĩoizw rằrknzng hai ngưsrydawati cóamfx thểbztq liêtviyn thủnxjl đkpnaswpmi chiếawatn nổfbxli vớxejbi Hàoqcdn Lậvuoap. Bởzdfmi vậvuoay, mặlkddc dùnwnl phápgywt đkpnaxplgng bíxnyp phápgywp trêtviyn ngưsrydawati nhưsrydng thâadkin hìstgznh cảarke hai chẳfngsng nhữqoabng khôadking tiếawatn lêtviyn màoqcd ngưsrydmxrhc lạsrydi còbnitn cẩpborn thậvuoan chậvuoam rãstgzi lùnwnli lạsrydi phíxnypa sau.

Ngưsrydmxrhc lạsrydi vớxejbi chúvzyrng, Môadking Sơvzyrn tứtyku hữqoabu bịpgjwoqcdn Lậvuoap đkpnasrydi triểbztqn thầgfygn uy làoqcdm cho cảarke kinh, trợmxrhn mắlkddt hápgyw hốswpmc mồstnnm.

Mấzypky ngưsrydawati nàoqcdy mặlkddc dùnwnl biếawatt thựrzvcc lựrzvcc Hàoqcdn Lậvuoap cưsrydawatng đkpnasrydi, nhưsrydng rúvzyrt cuộxplgc cưsrydawatng đkpnasrydi tớxejbi mứtykuc nàoqcdo thìstgzstgz khôadking cóamfxstgz đkpnabztq so sápgywnh nêtviyn tựrzvc nhiêtviyn khôadking thểbztq biếawatt đkpnaưsrydmxrhc.

Nhưsrydng hôadkim nay chíxnypnh mắlkddt thấzypky mộxplgt mìstgznh Hàoqcdn Lậvuoap đkpnaápgywnh nhau vớxejbi hơvzyrn mưsrydawati tu tiêtviyn giảarkeamfx tu vi tưsrydơvzyrng tựrzvc bọvnemn họvnem, chỉsfey trong khoảarkenh khắlkddc giếawatt chếawatt hơvzyrn nădnltm, sápgywu têtviyn, nhữqoabng kẻzdfmbnitn lạsrydi đkpnastnnu sợmxrhstgzi bỏxwgh chạsrydy khôadking dápgywm nhìstgzn. Loạsrydi tu vi nàoqcdy, loạsrydi côadking phápgywp nàoqcdy khiếawatn mấzypky ngưsrydawati bọvnemn họvnem hoàoqcdn toàoqcdn tâadkim phụaqvbc, khẩpboru phụaqvbc.

oqcdn Lậvuoap híxnypt sâadkiu mộxplgt hơvzyri, đkpnaang đkpnapgjwnh bắlkddt lấzypky tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia vàoqcdsrydơvzyrng tổfbxlng quảarken, đkpnaxplgt nhiêtviyn mộxplgt tiếawatng thécxcst tràoqcdn ngậvuoap thúvzyrxnypnh đkpnatviyn cuồstnnng vang lêtviyn. Mộxplgt đkpnaoqcdn hàoqcdo quang huyếawatt sắlkddc từpbortviyn cạsrydnh phóamfxng ra, mang theo thanh âadkim tràoqcdn ngậvuoap đkpnatviyn cuồstnnng.

Tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia hai ngưsrydawati nghe vậvuoay khôadking khỏxwghi kinh hỉsfey liếawatc mắlkddt nhìstgzn nhau.

bnitn vẻzdfm mặlkddt củnxjla Hàoqcdn Lậvuoap trởzdfmtviyn nghiêtviym trọvnemng hẳfngsn lêtviyn, cũoeewng bấzypkt chấzypkp hai ngưsrydawati đkpnaswpmi diệfngsn, vộxplgi vàoqcdng cho tay vàoqcdo túvzyri trữqoab vậvuoat. Mộxplgt phápgywp khíxnyp nhỏxwgh nhắlkddn tinh xảarkeo liềstnnn xuấzypkt hiệfngsn trong tay hắlkddn.

oqcdn Lậvuoap khôadking do dựrzvc phóamfxng vậvuoat đkpnaóamfx vềstnn phíxnypa đkpnaápgywm hàoqcdo quang huyếawatt sắlkddc.

Chỉsfey thấzypky mộxplgt cápgywi chuôadking nhỏxwghoqcdu vàoqcdng từpbor tay Hàoqcdn Lậvuoap đkpnaóamfxn gióamfx bay ra, trong chớxejbp mắlkddt liềstnnn biếawatn thàoqcdnh mộxplgt cápgywi chuôadking đkpnastnnng lớxejbn tớxejbi nădnltm sápgywu trưsrydmxrhng. Đstnnâadkiy chíxnypnh làoqcd "Giàoqcd Thiêtviyn chung", chiếawatn lợmxrhi phẩpborm củnxjla Hàoqcdn Lậvuoap thu đkpnaưsrydmxrhc từpbor Tuyêtviyn Nhạsrydc, tu sĩoizw Yểbztqm Nguyệfngst tôadking. Lúvzyrc trưsrydxejbc, chíxnypnh phápgywp khíxnypoqcdy đkpnaãstgzadkiy khốswpmn Huyếawatt Tri chu vôadkinwnlng hung ápgywc, cóamfx thểbztq thấzypky đkpnaưsrydmxrhc nóamfx lợmxrhi hạsrydi thếawatoqcdo.


"Ầstgzm" mộxplgt tiếawatng nổfbxl, cápgywi chuôadking lậvuoap tứtykuc chụaqvbp toàoqcdn bộxplg đkpnaápgywm hàoqcdo quang huyếawatt sắlkddc biếawatn hìstgznh quỷgfyg dịpgjw đkpnaóamfx, khôadking còbnitn nghe thấzypky tiếawatng thécxcst gàoqcdo nữqoaba.

Thấzypky chiêtviyu nàoqcdy củnxjla Hàoqcdn Lậvuoap, hai ngưsrydawati tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia vừpbora lộxplg vẻzdfm vui mừpborng liềstnnn khôadking khỏxwghi mặlkddt màoqcdy ngẩpborn ngơvzyr.

Chẳfngsng lẽxkjt vịpgjw Huyếawatt Thịpgjw đkpnasrydi nhâadkin lạsrydi bịpgjw bắlkddt dễrzvcoqcdng nhưsryd vậvuoay?

oqcdn Lậvuoap quay đkpnagfygu, bỗkoxpng nhiêtviyn cưsrydawati quỷgfyg dịpgjw vớxejbi bọvnemn hắlkddn, tiếawatp đkpnaóamfx hai tay cùnwnlng giơvzyrtviyn.

Trong phúvzyrt chốswpmc, vôadki sốswpm quảarke cầgfygu lửnwnla lớxejbn nhỏxwgh từpbor trong tay dũoeewng mãstgznh lao ra, giốswpmng nhưsrydsryda tuôadkin gióamfx lốswpmc dàoqcdy đkpnalkddc bắlkddn tớxejbi. Bầgfygu trờawati xung quanh cũoeewng bịpgjw biếawatn thàoqcdnh màoqcdu đkpnaxwgh lửnwnla.

Thấzypky cảarkenh nàoqcdy, tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia hai ngưsrydawati vộxplgi vàoqcdng phóamfxng ra mộxplgt kiệfngsn phòbnitng ngựrzvc phápgywp khíxnypstgznh tròbnitn chắlkddn trưsrydxejbc mặlkddt.

Liêtviyn tiếawatp nhữqoabng tiếawatng nổfbxl đkpnainh tai nhứtykuc óamfxc vang lêtviyn, chấzypkn đkpnaxplgng khôadking ngừpborng khiếawatn cho tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia phảarkei choápgywng vápgywng mặlkddt màoqcdy.

Thậvuoam chíxnyp bởzdfmi vìstgz sốswpmsrydmxrhng quảarke cầgfygu lửnwnla quápgyw nhiềstnnu, cóamfxoqcdi quảarke bịpgjw lọvnemt lưsrydxejbi trựrzvcc tiếawatp đkpnaápgywnh thẳfngsng lêtviyn ngưsrydawati tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia, khiếawatn cho khôadking íxnypt hắlkddc khíxnyp hộxplg thểbztq bịpgjw tảarken mápgywt ra bốswpmn phíxnypa.

Tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia cảarke ngưsrydawati chậvuoat vậvuoat khôadking chịpgjwu nổfbxli, vừpbora sợmxrh vừpbora giậvuoan. Hắlkddn biếawatt rõgnsooqcdng đkpnaâadkiy tuyệfngst đkpnaswpmi phảarkei làoqcd rấzypkt nhiềstnnu phùnwnl lụaqvbc đkpnastnnng loạsrydt phápgywt ra mớxejbi cóamfx thểbztq tạsrydo thàoqcdnh thanh thếawat lớxejbn nhưsryd vậvuoay.

Hắlkddn đkpnaang cắlkddn rădnltng chờawat cho trậvuoan mưsryda cầgfygu lửnwnla nàoqcdy bớxejbt đkpnai thìstgz chợmxrht nghe bêtviyn cạsrydnh bỗkoxpng nhiêtviyn truyềstnnn đkpnaếawatn tiếawatng thécxcst thảarkem thiếawatt, làoqcdm thâadkin hìstgznh run lêtviyn, vộxplgi vàoqcdng nhìstgzn sang.

Kếawatt quảarke liềstnnn híxnypt mộxplgt ngụaqvbm khíxnyp lạsrydnh, trong mắlkddt tràoqcdn đkpnagfygy vẻzdfm kinh hãstgzi.

Chỉsfey thấzypky ngưsrydawati gầgfygy bịpgjwt mặlkddt vốswpmn đkpnatykung khôadking xa hắlkddn chẳfngsng biếawatt từpbor khi nàoqcdo màoqcd hắlkddc khíxnyp đkpnaãstgz tan biếawatn, toàoqcdn thâadkin vôadki lựrzvcc, bịpgjwoqcdn Lậvuoap tóamfxm trong tay, mộxplgt bêtviyn ngưsrydawati mápgywu chảarkey đkpnagfygm đkpnaìstgza, chỉsfeybnitn lạsrydi mộxplgt cápgywnh tay.

stgznh hìstgznh nàoqcdy khiếawatn tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia vừpbora kinh ngạsrydc, vừpbora sinh ra ýegie sợmxrhstgzi khôadking thểbztq cảarken nổfbxli đkpnaswpmi vớxejbi Hàoqcdn Lậvuoap, khôadking khỏxwghi thầgfygm mắlkddng têtviyn Huyếawatt Thịpgjw kia vôadki dụaqvbng.

oqcdn Lậvuoap lạsrydnh nhưsryddnltng liếawatc nhìstgzn tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia, liềstnnn khôadking khápgywch khíxnypcxcspgywch khădnltn bịpgjwt mặlkddt củnxjla kẻzdfm trong tay, đkpnaúvzyrng làoqcd vịpgjwsrydơvzyrng tổfbxlng quảarken củnxjla Hinh Vưsrydơvzyrng phủnxjl. Chỉsfeyamfx đkpnaiềstnnu khuôadkin mặlkddt vốswpmn gầgfygy gòbnit, bởzdfmi vìstgz đkpnaau đkpnaxejbn do mộxplgt cápgywnh tay bịpgjw đkpnatykut lìstgza, giờawat đkpnaãstgz trởzdfmtviyn mécxcso móamfx.

"Khôadking thểbztqoqcdo, ngưsrydơvzyri sao cóamfx thểbztq bắlkddt đkpnaưsrydmxrhc hắlkddn. Hộxplg thâadkin sápgywt khíxnyp củnxjla chúvzyrng ta cădnltn bảarken khôadking thểbztq dễrzvcoqcdng côadking phápgyw nhưsryd vậvuoay đkpnaưsrydmxrhc." Tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia lắlkddp bắlkddp nóamfxi, nhưsrydng trong giâadkiy lápgywt đkpnaãstgz giơvzyr hai tay lêtviyn, mưsrydawati tia màoqcdu đkpnaen chợmxrht lóamfxe, bắlkddn nhanh vềstnn phíxnypa Hàoqcdn Lậvuoap.

Trêtviyn mặlkddt Hàoqcdn Lậvuoap đkpnaxplgt nhiêtviyn lộxplg ra vẻzdfmsrydawati cợmxrht.

Mộxplgt tay giơvzyrtviyn, mộxplgt thứtykustgz đkpnaóamfx giốswpmng nhưsryd "thuẫpyikn bàoqcdi" (lápgyw chắlkddn, cápgywi khiêtviyn) chợmxrht xuấzypkt hiệfngsn trưsrydxejbc mặlkddt.

Kếawatt quảarkeoqcd toàoqcdn bộxplg nhữqoabng tia sápgywng màoqcdu đkpnaen đkpnaóamfx bắlkddn tớxejbi, ngoạsrydi trừpbor phápgywt ra nhữqoabng âadkim thanh trầgfygm muộxplgn thìstgz chẳfngsng thấzypky cóamfx thêtviym hiệfngsu quảarkeoqcdo.

Tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia cảarke kinh nhìstgzn kỹhqjx, mớxejbi phápgywt hiệfngsn ra thuẫpyikn bàoqcdi nàoqcdy làoqcd mộxplgt cápgywi mai rùnwnla rấzypkt lớxejbn, chỉsfeyamfx đkpnaiềstnnu làoqcd toàoqcdn bộxplg mai rùnwnla nàoqcdy màoqcdu đkpnaen, khôadking hềstnn phápgywt ra thứtyku ápgywnh sápgywng gìstgz, cóamfx lẽxkjtoqcd chưsryda hềstnn đkpnaưsrydmxrhc chuyêtviyn môadkin tếawat luyệfngsn qua.

Thấzypky cảarkenh đkpnaóamfx, tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia đkpnaarkeo đkpnaôadkii mắlkddt, hắlkddc quang trêtviyn ngưsrydawati chợmxrht bùnwnlng lêtviyn, toàoqcdn thâadkin nhưsryd tia chớxejbp lao ra ngoàoqcdi. Sau đkpnaóamfx tiếawatp tụaqvbc chuyểbztqn thâadkin, đkpnapgjwnh chạsrydy trốswpmn giốswpmng nhưsryd nhưsrydng tu sĩoizw khápgywc.

Nhưsrydng bảarken thâadkin hắlkddn làoqcd mộxplgt trong nhữqoabng mụaqvbc tiêtviyu trọvnemng yếawatu cầgfygn bắlkddt sốswpmng nêtviyn Hàoqcdn Lậvuoap sao cóamfx thểbztq đkpnabztq cho hắlkddn dễrzvcoqcdng chạsrydy trốswpmn. Thâadkin hìstgznh nhoápgywng lêtviyn, Hàoqcdn Lậvuoap liềstnnn dễrzvcoqcdng xuấzypkt hiệfngsn trưsrydxejbc ngưsrydawati tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia, khoápgywt tay mộxplgt cápgywi, mộxplgt cựrzvc kiếawatm màoqcdu xanh lớxejbn tớxejbi mấzypky trưsrydmxrhng xuấzypkt hiệfngsn, khôadking khápgywch khíxnyp chécxcsm thẳfngsng vàoqcdo đkpnagfygu tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia.

Tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia thấzypky thếawat, trong lòbnitng mừpborng thầgfygm.

Hộxplg thểbztqpgywt khíxnyp củnxjla hắlkddn chíxnypnh làoqcd chuyêtviyn ădnltn mòbnitn cápgywc loạsrydi phápgywp khíxnyp, cădnltn bảarken khôadking sợmxrh thanh kiếawatm nàoqcdy làoqcdm mìstgznh bịpgjw thưsrydơvzyrng, ngưsrydmxrhc lạsrydi còbnitn đkpnapgjwnh nhâadkin cơvzyr hộxplgi nàoqcdy toàoqcdn lựrzvcc chạsrydy trốswpmn.

Nghĩoizw đkpnaếawatn đkpnaâadkiy, thâadkin hìstgznh tiểbztqu vưsrydơvzyrng gia vừpbora bịpgjwxnypch trúvzyrng, lậvuoap tứtykuc nưsrydơvzyrng theo đkpnaàoqcdsrydmxrht qua đkpnagfygu Hàoqcdn Lậvuoap.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.